Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2013 > Usnesení ze 65. schůze Rady města Prostějova

Usnesení ze 65. schůze Rady města Prostějova

konané 8.1.2013

 

1. Zahájení, schválení programu
Usnesení č. 3001:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
program své 65. schůze, konané dne 8.1.2013,
p o v ě ř u j e
RNDr. Alenu Raškovou, náměstkyni primátora, ověřením zápisu.

4. Rozpočtová opatření schválená Radou města Prostějova v roce 2012 v souladu s usnesením Zastupitelstva města Prostějova č. 18148 ze dne 16.9.2008 a usnesením Zastupitelstva města Prostějova č. 10236 (Rozpočet města Prostějova pro rok 2012) ze dne 20.12.2011
Usnesení č. 3002:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
informaci o provedených rozpočtových opatřeních schválených Radou města Prostějova v roce 2012 v souladu s usnesením Zastupitelstva města Prostějova č. 18148 ze dne 16.9.2008 a usnesením Zastupitelstva města Prostějova č. 10236 (Rozpočet města Prostějova pro rok 2012) ze dne 20.12.2011,
u k l á d á
Ing. Radimu Cardovi, vedoucímu Finančního odboru MMPv,
předložit Zastupitelstvu města Prostějova informaci o provedených rozpočtových opatřeních schválených Radou města Prostějova v roce 2012 v souladu s usnesením Zastupitelstva města Prostějova č. 18148 ze dne 16.9.2008 a usnesením Zastupitelstva města Prostějova č. 10236 (Rozpočet města Prostějova pro rok 2012) ze dne 20.12.2011.


5. Zadávací řízení veřejné zakázky „Poskytování telekomunikačních služeb pro Statutární město Prostějov a jím založené a zřízené organizace“
Usnesení č. 3003:
Rada města Prostějova
r o z h o d l a
o zrušení „Části 1 Hlasové služby na pevných linkách“ zadávacího řízení „Poskytování telekomunikačních služeb pro statutární město Prostějov a jím založené a zřízené organizace“ v souladu s ustanovením § 84 odst. 1) písm. e) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění,
s c h v a l u j e
zadání zadávacího řízení s předmětem plnění obdobným „Části 1 Hlasové služby na pevných linkách“,
u k l á d á
Františku Nevrtalovi, vedoucímu odboru správy a zabezpečení ve spolupráci s Mgr. R. Grulichovou, vedoucí Odboru kancelář tajemníka,
v souladu se Směrnicí 4/2012 připravit nové zadávací řízení s předmětem plnění obdobným „Části 1 Hlasové služby na pevných linkách“.


5.1 Zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky „Výroba zpravodajských bloků“
Usnesení č. 3004:
Rada města Prostějova
r o z h o d l a 
o zrušení zadávacího řízení „Výroba zpravodajských bloků“ v souladu s ustanovením § 84 odst. 1) písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění.

6. Záležitosti Domovní správy Prostějov, s. r. o.:
6.1 Pronájem bytu na opravu vlastním nákladem
Usnesení č. 3005:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr pronájmu městského bytu na opravu vlastním nákladem nájemce, dle přílohy za následujících podmínek:
- zájemce nabídne počet měsíců kompenzace, po které nebude hradit nájemné, a to do výše 100 % předpokládaných nákladů,
- smlouva bude uzavřena na dobu určitou, po kterou nebude nájemník hradit nájemné, minimálně na 1 rok,
- žadatel provede předepsané opravy a úpravy uvedené v příloze na vlastní náklady a po jejich dokončení převede bezúplatně technické zhodnocení na město Prostějov,
- na provedení oprav má žadatel lhůtu 3 měsíce, po které nebude hradit nájemné a nebudou se mu odečítat od nabídnutého počtu měsíců kompenzace.


6.2 Schválení pronájmu garážového stání č. 738, na ul. Hacarova č. 2/4343
Usnesení č. 3006:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
pronájem garážového stání č. 738 o celkové rozloze 25,66 m2 na ul. Hacarova č. 2/4343 v Prostějově
- za nabídnuté nájemné ve výši 600,- Kč měsíčně s inflační doložkou
- za účelem využití pro garážování vozidla ve vlastním užívání.


6.3 Schválení pronájmu nebytového prostoru č. 103 v domě na ul. Brněnská č. 36/4209
Usnesení č. 3007:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
pronájem nebytového prostoru č. 103 o celkové rozloze 48,90 m2 v domě na ul. Brněnská č. 36/4209 v Prostějově 

- za nabídnuté nájemné ve výši 3.000,- Kč měsíčně, s inflační doložkou
- za účelem využití jako kancelář.


7. Záležitosti Odboru správy a údržby majetku města:
7.1 Schválení pronájmu nebytových prostor v objektu na ul. Čs. armádního sboru 72 v Prostějově
Usnesení č. 3008:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
pronájem nebytových prostor ve stavbě občanského vybavení č.p. 184 (Čs. armádního sboru 72 v Prostějově) na pozemku p.č. st. 182 v k.ú. Vrahovice, a to prostor školní jídelny umístěných v 1. a 2. nadzemním podlaží o celkové výměře 204,46 m2, Střednímu odbornému učilišti obchodnímu Prostějov, nám. Edmunda Husserla 1, příspěvkové organizaci, se sídlem Prostějov, nám. Edmunda Husserla 1, PSČ: 796 55, IČ: 005 44 612, za účelem provozování školní cukrárny za následujících podmínek:
a) nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou,
b) nájemné bude stanoveno ve výši 29.442 Kč ročně a bude placeno ročně předem,
c) nájemné bude pronajímatel formou reinvestice používat na opravy a údržbu stavby občanského vybavení č.p. 184 (Čs. armádního sboru 72 v Prostějově) na pozemku p.č. st. 182 v k.ú. Vrahovice,
d) veškeré náklady spojené s užíváním předmětu nájmu, zejména náklady na jeho provoz, údržbu a opravy, bude po dobu nájmu hradit nájemce,
e) nájemné nebude každoročně navyšováno o míru inflace,
f) s nájmem bude spojeno právo užívat společné prostory ve stavbě občanského vybavení č.p. 184 (Čs. armádního sboru 72 v Prostějově) na pozemku p.č. st. 182 v k.ú. Vrahovice.


7.2 Schválení změny Smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 2012/50/210 ze dne 28.06.2012
Usnesení č. 3009:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
změnu Smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 2012/50/210 ze dne 28.06.2012 uzavřené mezi statutárním městem Prostějovem jako pronajímatelem a společností ART ECON – Střední škola Prostějov, s.r.o., se sídlem Prostějov, Husovo nám. 2061/91, PSČ: 796 01, IČ: 255 00 783, jako nájemcem, na pronájem nebytových prostor ve stavbě občanského vybavení č.p. 2061 (Husovo nám. 91 v Prostějově) na pozemku p.č. 3791 v k.ú. Prostějov, v části týkající se možnosti podnájmu pronajatých nebytových prostor třetím osobám následovně:
- nájemce nesmí přenechat pronajaté nebytové prostory nebo jejich část do podnájmu třetím osobám, vyjma krátkodobých podnájmů (max. 30 dnů) prostor tělocvičny a jejího zázemí umístěných v 1. nadzemním podlaží stavby občanského vybavení č.p. 2061 (Husovo nám. 91 v Prostějově) na pozemku p.č. 3791 v k.ú. Prostějov, ke kterým není třeba předchozího písemného souhlasu pronajímatele,
- ostatní podmínky Smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 2012/50/210 ze dne 28.06.2012 zůstanou nezměněny,
- změna bude provedena formou dodatku ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 2012/50/210 ze dne 28.06.2012.


7.3 Vyhlášení záměru prodeje bytové jednotky č. 3658/3 v domě na ul. Dolní 2, 4 a 6 v Prostějově
Usnesení č. 3010:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr prodeje bytové jednotky č. 3658/3 o výměře 44,57 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti 45/3733 na společných částech bytového domu č.p. 3658 na pozemku p.č. 3443/7, bytového domu č.p. 3659 na pozemku p.č. 3443/8, bytového domu č.p. 3660 na pozemku p.č. 3443/9, pozemku p.č. 3443/7 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 681 m2, pozemku p.č. 3443/8 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 417 m2 a pozemku p.č. 3443/9 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 490 m2, vše v k.ú. Prostějov, formou obálkové metody za nabídnutou kupní cenu, minimálně však za cenu ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá), tj. minimálně ve výši 691.000 Kč, která bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy, přičemž náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.


7.5 Vyhlášení záměru směny nemovitostí v k.ú. Krasice
Usnesení č. 3011:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr směny pozemků p.č. 267/2 – ostatní plocha o výměře 228 m2, p.č. 271/2 – ostatní plocha o výměře 358 m2 a části pozemku p.č. 234 – orná půda o výměře cca 80 m2 (přesná výměra bude známá po zpracování geometrického plánu), vše v k.ú. Krasice, stavby komunikace na pozemcích p.č. 267/2, p.č. 270/2, p.č. 271/2, p.č. 484/1, p.č. 484/2 a p.č. 486/2, vše v k.ú. Krasice, ve vlastnictví společnosti CCK, s.r.o., se sídlem Vranovice – Kelčice, Kelčice 6, PSČ 798 08, IČ 277 33 980, za část pozemku p.č. 486/1 – orná půda v k.ú. Krasice o výměře cca 1.000 m2 (přesná výměra bude známá po zpracování geometrického plánu), ve vlastnictví statutárního města Prostějova za následujících podmínek:
a) směna bude provedena bez finančního vyrovnání,
b) společnost CCK, s.r.o., se zaváže po dobu pěti let od uzavření směnné smlouvy na své náklady zajišťovat opravy komunikace na pozemcích p.č. 267/2, p.č. 270/2, p.č. 271/2, p.č. 484/1, p.č. 484/2 a p.č. 486/2, vše v k.ú. Krasice, zejména opravy propadů a vyjetých kolejí a odstraňování náletového plevele, dle požadavků statutárního města Prostějova a společnosti .A.S.A. TS Prostějov, s.r.o., jako budoucího správce předmětné komunikace,
c) při předávce komunikace na pozemcích p.č. 267/2, p.č. 270/2, p.č. 271/2, p.č. 484/1, p.č. 484/2 a p.č. 486/2, vše v k.ú. Krasice, do správy společnosti .A.S.A. TS Prostějov, s.r.o., předá společnost CCK, s.r.o., veškerou dokumentaci včetně technických zpráv s uvedením skladby komunikace,
d) náklady spojené s vypracováním geometrických plánů, znaleckých posudků a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnických práv do katastru nemovitostí uhradí statutární město Prostějov a společnost CCK s.r.o., rovným dílem.


7.6 Zřízení věcného břemene na části pozemku p.č. 887/2 v k.ú. Vrahovice
Usnesení č. 3012:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene spočívajícího v právu zřídit a provozovat plynárenské zařízenívčetně jeho ochranného pásma na části pozemku statutárního města Prostějova p.č. 887/2 v k.ú. Vrahovice (rozsah zatížení pozemku je stanoven geometrickým plánem č. 796-158/2012 ze dne 17.11.2012) a v právu vstupovat a vjíždět na uvedený pozemek v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním plynárenského zařízení ve prospěch společnosti JMP Net, s.r.o., se sídlem Brno, Plynárenská 499/1, PSČ 657 02, IČ: 276 89 841, za následujících podmínek:
a) věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu stanovenou znaleckým
posudkem navýšenou o daň z přidané hodnoty podle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění,
b) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí uhradí investor plynovodní přípojky.

Mgr. Jiří P o s p í š i l , v.r.                                         RNDr. Alena R a š k o v á , v.r.
1. náměstek primátora                                             náměstkyně primátora

Prostějov 8.1.2013
Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 26.2.2013 13:31:58 | přečteno 490x | Věra Krejčí
load