Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2013 > Usnesení ze 66. schůze Rady města Prostějova

Usnesení ze 66. schůze Rady města Prostějova

konané 22.1.2013

 

1. Zahájení, schválení programu
Usnesení č. 3013:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
program své 66. schůze, konané dne 22.1.2013,
p o v ě ř u j e
RNDr. Alenu Raškovou, náměstkyni primátora, ověřením zápisu.

2. Zpráva o činnosti Městské policie Prostějov za rok 2012
Usnesení č. 3014:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit Zprávu o činnosti Městské policie Prostějov za rok 2012.

3. Jmenování pracovní skupiny pro udělení Ceny města Prostějova 2012
Usnesení č. 3015:
Rada města Prostějova
j m e n u j e
pracovní skupinu pro udělení Ceny města Prostějova 2012 ve složení:
předseda: Miroslav Pišťák, primátor
členové: Mgr. Jiří Pospíšil, 1. náměstek
RNDr. Alena Rašková, náměstkyně
Mgr. Ivana Hemerková, náměstkyně
Ing. Zdeněk Fišer, náměstek
PaedDr. Jaroslav Šlambor, člen zastupitelstva
PhDr. Václav Kolář, člen zastupitelstva
tajemnice: RNDr. Jaroslava Tatarkovičová, vedoucí Odboru kancelář primátora.

4. Zdravé město Prostějov – Akční plán zlepšování 2013
Usnesení č. 3016:
Rada města Prostějov
s c h v a l u j e
přijetí Akčního plánu zlepšování v rámci procesu MA21 v roce 2013 dle přiložené přílohy č. 1.

5. Zdravé město Prostějov – vyhlášení grantových témat na rok 2013
Usnesení č. 3017:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
vyhlášení grantů Zdravého města Prostějova pro rok 2013 s následujícím tematickým určením:

1.

Oblast celoživotního vzdělávání

   

2.

Vzdělávání dětí a mládeže

     

3.

Zdravý životní styl, ochrana zdraví, prevence zdraví

 

4.

Škola podporující zdraví

     

5.

Prevence v dopravní výchově

   

6.

Popularizace vědy

     

7.

Ochrana životního prostředí, odpady

 

8.

Zdravý pohyb

     

9.

Žijeme spolu - podpora handicapovaným občanům

 

10.

Den pro podnikatele - zapojení podnik. sféry do aktivit Zdravého města, seminář

11.

Volné téma - S úsměvem jde všechno líp

 


6. Smlouva o spolupráci se Svazkem obcí „MIKROREGION NĚMČICKO“
Usnesení č. 3018:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
Smlouvu o spolupráci na projektu „Hudební festival Haná 2013“se Svazkem obcí „MIKROREGION NĚMČICKO“ dle předloženého návrhu,
n o m i n u j e
do přípravného výboru festivalu za město Prostějov Mgr. Ivanu Hemerkovou, náměstkyni primátora.

7. Výběrové řízení na obsazení funkce ředitele – ředitelky Městského divadla v Prostějově
Usnesení č. 3019:
Rada města Prostějova
1. v y p i s u j e
výběrové řízení a stanoví požadavky na obsazení funkce ředitele – ředitelky Městského divadla
v Prostějově, příspěvkové organizace dle přílohy, která je nedílnou součástí zápisu ze schůze rady,
2. j m e n u j e
výběrovou komisi ve složení:
předseda: PaedDr. František Říha, vedoucí odboru školství, kultury a sportu
členové: Mgr. Ivana Hemerková, náměstkyně primátora
RNDr. Alena Rašková, náměstkyně primátora
Mgr. Alena Spurná, ředitelka Městského divadla v Prostějově
PhDr. Václav Kolář, člen Zastupitelstva města Prostějova
3. p o v ě ř u j e
funkcí tajemnice komise Dagmar Bindasovou, referentku samosprávných agend pro školství,
4. u k l á d á
PaedDr. Františku Říhovi, vedoucímu Odboru školství, kultury a sportu,
administrativně zajistit výběrové řízení.

8. Návrh udělení Cen Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury za rok 2012
Usnesení č. 3020:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
návrhy na udělení Cen Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury za rok 2012:

  • Cena za celoživotní přínos v oblasti kultury (dvorana slávy)

Eva Suchánková - za celoživotní přínos v oblasti dramatické pedagogiky

  • Výjimečný počin roku 2012 v oblasti umění, a to v oblasti umělecké tvorby:

literatury - publikace Osobnosti Prostějovska
divadla – divadelní přehlídka Aplaus 2012 (5. ročník)

  • Výjimečný počin v oblasti ochrany a popularizace kulturních hodnot v roce 2012

Prostějovské hanácké slavnosti (30. ročník)
Mužský pěvecký sbor Orlice (koncert k 150. výročí založení)

  • Osobnost roku 2012 v oblasti kultury

Eva Suchánková.

9. Informace o darech získaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými městem Prostějov v roce 2012
Usnesení č. 3021:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
informace PaedDr. Františka Říhy, vedoucího Odboru školství, kultury a sportu o peněžitých darech účelově neurčených do 50 tis. Kč přijatých příspěvkovými organizacemi zřízenými městem Prostějovem v roce 2012.

10. Souhlas s jednorázovým bezúplatným užíváním NP v ZŠ a MŠ Melantrichova 60
Usnesení č. 3022:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s jednorázovým bezúplatným užíváním prostor tělocvičny Základní školy a mateřské školy Prostějov, Melantrichova ul. 60 k ubytování gymnastického oddílu TJ Chropyně v termínu 11. – 17.2. a 16.
– 24.8.2013

11. Návrh OZV, kterou se mění OZV č. 9/2012 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č. 3023:
Rada města Prostějova
1) souhlasí
s navrhovaným doplněním denní sazby místního poplatku za užívání veřejného prostranství u reklamních zařízení a vyhrazeného trvalého parkovacího místa dle předloženého návrhu,
2) doporučuje
Zastupitelstvu města Prostějova vydat obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 9/2012 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění pozdějších předpisů dle předloženého návrhu.

12. Náhrada ušlého výdělku některým neuvolněným členům ZM v souvislosti s výkonem jejich funkce
Usnesení č. 3024:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova stanovit na rok 2013 náhradu ušlého výdělku v souvislosti s výkonem funkce neuvolněným členům Zastupitelstva města Prostějova, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru, paušální částkou ve výši 220,- Kč za hodinu. Náhrada bude poskytována v rozsahu doby potřebné k výkonu funkce v konkrétním případě, maximálně však v rozsahu 20 pracovních dnů v kalendářním roce. Náhrada je splatná v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém člen zastupitelstva města nárok na náhradu ušlého výdělku uplatnil. Náhradu ušlého výdělku poukazuje město Prostějov na svůj náklad a nebezpečí na účet označený členem zastupitelstva města.

13. Zadávací řízení veřejné zakázky „Poskytování telekomunikačních služeb pro statutární město Prostějov a jím založené a zřízené organizace“
Usnesení č. 3025:
Rada města Prostějova
I. r o z h o d l a
1. v návaznosti na postup zadavatele při řešení námitky společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., podané dne 21.1.2013, o zrušení úkonů v zadávacím řízení, a to počínaje původní Výzvou k účasti elektronické aukci, včetně zrušení hodnocení nabídek prostřednictvím e-aukce ze dne 17.1.2013 v dílčím plnění části 2 „Hlasové a datové služby na mobilních linkách“ zadávacího řízení „Poskytování telekomunikačních služeb pro Statutární město Prostějov a jím založené a zřízené organizace“ a o konání nové elektronické aukce, včetně zaslání výzvy k podání nových aukčních hodnot.

2. o výběru nejvhodnější nabídky v zadávacím řízení „Poskytování telekomunikačních služeb pro Statutární město Prostějov a jím založené a zřízené organizace“ v dílčím plnění části 3 „Datové služby pro příspěvkové organizace“ a na základě výsledku elektronické aukce ze dne 17.1. 2013 a doporučení komise pro hodnocení nabídek vybrala jako nejvhodnější nabídku společnosti Sprintel s.r.o., Svatoplukova 2439/46, 796 01 Prostějov, IČ 269 74 487 jejíž nabídka vyhověla požadavkům zadávací dokumentace a která v elektronické aukci nabídla nejnižší nabídkovou cenu.

3. o výběru nejvhodnější nabídky v zadávacím řízení „Poskytování telekomunikačních služeb pro Statutární město Prostějov a jím založené a zřízené organizace“ v dílčím plnění části 4 „Konektivita pro Magistrát“ a na základě výsledku elektronické aukce ze dne 17.1. 2013 a doporučení komise pro hodnocení nabídek vybrala jako nejvhodnější nabídku společnosti Sprintel s.r.o., Svatoplukova 2439/46, 796 01 Prostějov, IČ 269 74 487 jejíž nabídka vyhověla požadavkům zadávací dokumentace a která v elektronické aukci nabídla nejnižší nabídkovou cenu.

4. zadat veřejnou zakázku„Poskytování telekomunikačních služeb pro Statutární město Prostějov a jím založené a zřízené organizace“ v dílčím plnění části 3 „Datové služby pro příspěvkové organizace“ a v dílčím plnění části 4 „Konektivita pro Magistrát“ a uzavřít Smlouvu o poskytování služeb se společností dílo na realizaci zakázky se společností Sprintel s.r.o., Svatoplukova 2439/46, 796 01 Prostějov, IČ 269 74 487 dle důvodové zprávy.

5. vypovědět Rámcovou smlouvu o službách elektronických komunikací a o prodeji elektronických komunikačních zařízení a jejich příslušenství (nové znění), číslo smlouvy 9469490, která byla uzavřena dne 30.9.2009 se společností T-Mobile Czech Republic a.s., sídlem Tomíčkova 2144/1, Praha 4, PSČ 149 00, IČ 64 94 96 81.

II. u k l á d á
Františku Nevrtalovi, vedoucímu odboru správy a zabezpečení Magistrátu města Prostějova,
bezodkladně zajistit úkony spojené s rozhodnutím o ukončení Rámcové smlouvy o službách elektronických komunikací a o prodeji elektronických komunikačních zařízení a jejich příslušenství (nové znění), číslo smlouvy 9469490 výpovědí ze strany statutárního města Prostějova.

14. Zadávací řízení veřejné zakázky „Výběr dodavatele služeb v oblasti marketingu a propagace pro statutární město Prostějov“
Usnesení č. 3026:
Rada města Prostějova
I. r o z h o d l a
1. o vyloučení uchazeče PETARDA PRODUCTION a. s., Olbrachtova 29/961, 710 00 Ostrava, IČ 253 82 900 ze zadávacího řízení veřejné zakázky „Výběr dodavatele služeb v oblasti marketingu a propagace pro Statutární město Prostějov“ z důvodu nesplnění kvalifikačních podmínek v souladu s ustanovením § 60 odst. 1) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Přitom přihlédla k věcnému nesplnění zadávacích podmínek ve vztahu k minimálnímu požadovanému počtu marketingově a propagačně využitých akcí, které uchazeč již nemůže nijak napravit.

2. o vyloučení uchazeče Pro Prostějov, o. s., Hliníky 4, 796 01 Prostějov ze zadávacího řízení veřejné zakázky „Výběr dodavatele služeb v oblasti marketingu a propagace pro Statutární město Prostějov“ z důvodu nesplnění kvalifikačních podmínek v souladu s ustanovením § 60 odst. 1) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Přitom konstatovala, že předmětné podání neobsahuje návrh Smlouvy ani další náležitosti a nelze jej proto považovat za nabídku.

3. o zrušení zadávacího řízení „Výběr dodavatele služeb v oblasti marketingu a propagace pro Statutární město Prostějov“ v souladu s ustanovením § 84 odst. 1) písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění z důvodu, že k hodnocení zbyla pouze jedna nabídka.

II. u k l á d á
Mgr. Renatě Grulichové, vedoucí Odboru tajemníka,
předložit na příští schůzi rady materiál ve věci zadávacího řízení veřejné zakázky „Výběr dodavatele služeb v oblasti marketingu a propagace pro Statutární město Prostějov“.

14.1 Zadání veřejné zakázky 60 – rozvoj a investice „PD ve stupni DSP – ,Úpravy nádvoří prostějovského zámku pro podporu a rozvoj cestovního ruchu΄ - rozšíření předmětu zakázky“
Usnesení č. 3027:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
I. zadání veřejné zakázky na zpracování projektové dokumentace „PD ve stupni DSP – „Úpravy nádvoří prostějovského zámku pro podporu a rozvoj cestovního ruchu“ - rozšíření předmětu zakázky“ realizovaného formou Výzvy k jednání jednomu zájemci,
II. zadávací dokumentaci veřejné zakázky „PD ve stupni DSP – „Úpravy nádvoří prostějovského zámku pro podporu a rozvoj cestovního ruchu“ - rozšíření předmětu zakázky“ dle návrhu předloženého v příloze k tomuto materiálu,
III. Oslovení jednoho zájemce v zadávacím řízení, společnost
· CAD PROJEKT PLUS, s.r.o., Prostějov
u k l á d á
Ing. Antonínu Zajíčkovi, vedoucímu Odboru rozvoje a investic,
ve spolupráci s Mgr. Renatou Grulichovou, vedoucí Odboru kancelář tajemníka, zadat veřejnou zakázku „PD ve stupni DSP – „Úpravy nádvoří prostějovského zámku pro podporu a rozvoj cestovního ruchu“ - rozšíření předmětu zakázky“ za použití uvedených podmínek.

14.2 Veřejná zakázka „Výroba zpravodajských bloků“ – zadání zakázky mimo režim zákona
Usnesení č. 3028:
Rada města Prostějova
r o z h o d l a
uzavřít Smlouvu o výrobě zpravodajských bloků se společností ZZIP s.r.o., se sídlem Dobnerova 526/18, 779 00 Olomouc-Nová Ulice, IČ: 483 94 556 podle předloženého návrhu a mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

14.3 Výzva na sběr projektových námětů pro oblast podpory 3.2. veřejná infrastruktura a služby
Usnesení č. 3029:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
I. projektový námět „Úpravy nádvoří prostějovského zámku pro podporu a rozvoj cestovního ruchu“
II. podání žádosti o dotaci na realizaci projektu „Úpravy nádvoří prostějovského zámku
pro podporu a rozvoj cestovního ruchu“ v případě vyhlášení výzvy Výborem Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava,

II. v případě získání finanční podpory projektu z Regionálního operačního programu Střední Morava spolufinancování realizace projektu z vlastních zdrojů a zajištění udržitelnosti projektu.

15. Rozpočtová opatření:
15.2 Rozpočtové opatření kapitoly 15 – informační technologie
Usnesení č. 3030:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

15

6171

6125

 

 

0150330000000

103 800,-

Nákup datového přepínače pro rekonstrukci budovy „A“ a pro zálohování počítačové sítě

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

6909

 

 

0700396000000

103 800,-

Pol. 6909 – Limit ostatních investic


15.3 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Zámek fasáda západ - převod položek)
Usnesení č. 3031:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3322

5171

 

 

 

2 000 000

Zámek fasáda západ

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3322

6121

 

 

0600372000000

2 000 000

Zámek fasáda západ


15.4 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (komín v domě na nám. T. G. Masaryka 22)
Usnesení č. 3032:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

6171

5166

 

 

0600000603006

20 000

Nám. TGM 22 – komín ve dvorním traktu

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

0700000707100

20 000

Rezerva RMP


15.5 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (ZŠ Majakovského - plocha pro výstup žáků)
Usnesení č. 3033:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2219

6121

 

 

0600174000001

290 000

ZŠ Prostějov, Majakovského ul. 1 – plocha pro výstup a nástup žáků

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3113

6121

 

 

0600174000000

290 000

Rekonstrukce a dostavba ZŠ Prostějov, Majakovského ul. 1


15.6 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (klimatizace – Školní 4)
Usnesení č. 3034:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

6171

5171

 

 

 

70 000

Oprava klimatizace Školní 4

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

0700000707100

70 000

Rezerva RMP


15.8 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (rekonstrukce kotelny ZŠ Skálovo nám.)
Usnesení č. 3035:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
podání žádosti o dotaci z Programu EFEKT 2013 na projekt „Rekonstrukce kotelny na ZŠ Palackého, Skálovo nám. 5, Prostějov“,
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3113

6121

 

 

0600379000000

50 000

ZŠ Palackého – rekonstrukce kotelny ZŠ Skálova

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

0700000707100

50 000

Rezerva RMP


15.9 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (smuteční obřadní síň)
Usnesení č. 3036:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3632

6121

 

1

0600044000000

300 000

Městský hřbitov v Prostějově- stavební úpravy smuteční obřadní síně

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

 

300 000

FRR


15.10 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (ZŠ Palackého – havárie podlahy)
Usnesení č. 3037:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3113

5171

 

 

0600000600332

110 000

ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14 – oprava havarijního stavu podlahy bytu

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

6409

5901

 

 

0600000607076

110 000

Rezerva na havarijní a škodní události


15.11 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Revitalizace Kolářových sadů - mlýnský náhon)
Usnesení č. 3038:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2334

6121

 

 

0600274000000

500 000

Revitalizace Kolářových sadů - mlýnský náhon

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

0700000707100

500 000

Rezerva RMP


16. Záležitosti Domovní správy Prostějov, s. r. o.:
16.1 Návrh na prodloužení termínu provedení oprav u bytu na opravu vlastním nákladem
Usnesení č. 3039:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
prodloužení termínu provedení oprav u bytu na opravu vlastním nákladem do 28.02.2013 dle důvodové zprávy.

16.2 Návrh na schválení pronájmu NP č. 254 v domě na ul. Žižkovo nám. č. 19/134
Usnesení č. 3040:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
pronájem nebytového prostoru č. 254 o celkové rozloze 37 m2 v domě na ul. Žižkovo nám. č. 19/134 v Prostějově
- za nabídnuté nájemné ve výši 1.550,- Kč měsíčně, s inflační doložkou
- za účelem využití jako kancelář.

17. Záležitosti Odboru správy a údržby majetku města:
17.1 Ceny parkovného v zóně placeného parkování a provozní doba parkovacích automatů
Usnesení č. 3041:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
1) provozní dobu parkovacích automatů dle varianty a), uvedené v důvodové zprávě,
2) cenu nových abonentních a rezidentních karet takto:

 

Rezidentní karta

Abonentní karta

1. karta

1 500,- Kč / rok

5 000,- Kč / rok

2. a další karta

3 000,- Kč / rok

10 000,- Kč / rok

3) prodej parkovacích karet pro zaměstnance MMPv za paušální cenu 1 500,- Kč/rok,
r o z h o d l a ,
že cena abonentních karet, rezidentních karet a parkovacích karet pro zaměstnance MMPv vstupuje v platnost dnem účinnosti „Smlouvy o zajištění správy a provozu parkovacího systému“ s novým správcem parkovacího systému na základě ukončeného výběrového řízení.

17.2 Informace o plnění usnesení Rady města Prostějova č. 0587 ze dne 28.06.2011 (přehled o materiálech projednávaných Odborem správy a údržby majetku města v průběhu III. a IV. čtvrtletí 2012)
Usnesení č. 3042:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
informaci o plnění usnesení Rady města Prostějova č. 0587 ze dne 28.06.2011 (přehled o materiálech projednávaných Odborem správy a údržby majetku města v průběhu III. a IV. čtvrtletí 2012).

17.3 Upřesněný návrh Plánu oprav chodníků v roce 2013 a návrh dalšího postupu
Usnesení č. 3043:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
plán oprav chodníků v roce 2013.

17.4 Optimalizace plateb za elektrickou energii – soustředění všech plateb za elektrickou energii na Odbor správy a údržby majetku města
Usnesení č. 3044:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se

- snižuje rozpočet výdajů

   
 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

11

6171

5154

 

 

0110000000000

2.491.000

 

Elektrická energie – optimalizace plateb za elektrickou energii

 

11

3313

5154

 

 

0110000190100

400.000

 

Elektrická energie – optimalizace plateb za elektrickou energii

 

11

6171

5154

 

 

0110000190100

250.000

 

Elektrická energie – optimalizace plateb za elektrickou energii

 

12

5512

5154

 

 

0120000000000

71.000

 

Elektrická energie – optimalizace plateb za elektrickou energii

 

13

5311

5154

 

 

0130000000000

610.000

 

Elektrická energie – optimalizace plateb za elektrickou energii

 

21

4359

5154

 

 

0210000000000

20.500

 

Elektrická energie – optimalizace plateb za elektrickou energii

 

60

3639

5154

 

 

0600000603005

80.0000

 

Elektrická energie – optimalizace plateb za elektrickou energii

 

 

- zvyšuje rozpočet výdajů

               
 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

90

3631

5154

 

 

0900000900800

3.922.500

 

Elektrická energie – optimalizace plateb za elektrickou energii


17.5 Provádění údržby významných hrobů
Usnesení č. 3045:
Rada města Prostějova
u k l á d á
Ing. Jaroslavu Štěpaníkovi, vedoucímu Odboru správy a údržby majetku města,
zajistit provádění údržby hrobu Alfonse Jindry.

17.6 Schválení neuplatnění navýšení nájemného pro rok 2013 o míru inflace
Usnesení č. 3046:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
neuplatnění navýšení nájemného pro rok 2013 o míru inflace (index spotřebitelských cen) vyhlašovanou Českým statistickým úřadem za uplynulý kalendářní rok u všech nájemních smluv na pronájem nemovitostí ve vlastnictví statutárního města Prostějova.

17.8 Schválení ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 16.10.1996 dohodou a vyhlášení záměru pronájmu nebytových prostor v objektu na ul. Komenského 4 v Prostějově
Usnesení č. 3047:
Rada města Prostějova
1) s c h v a l u j e
ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 16.10.1996 uzavřené mezi městem Prostějovem jako pronajímatelem a Středním odborným učilištěm stavebním Prostějov, Fanderlíkova 25, příspěvkovou organizací, se sídlem Prostějov, Fanderlíkova 25, PSČ: 796 92, IČ: 136 93 174, jehož právním nástupcem je Švehlova střední škola polytechnická Prostějov, příspěvková organizace, se sídlem Prostějov, nám. Spojenců 17, PSČ: 796 01, IČ: 005 66 896, jako nájemcem, na pronájem nebytových prostor ve stavbě občanského vybavení č.p. 61 (Komenského 4 v Prostějově) na pozemku p.č. 92/1 v k.ú. Prostějov, dohodou ke dni 28.02.2013,
2) v y h l a š u j e
záměr pronájmu nebytových prostor umístěných v 1. nadzemním podlaží stavby občanského vybavení č.p. 61 (Komenského 4 v Prostějově) na pozemku p.č. 92/1 v k.ú. Prostějov, a to prostor skladu pomůcek o výměře 19,80 m2, skladu učebnic o výměře 16,10 m2 a dílny školníka o výměře 28,20 m2, společnosti Střední škola automobilní Prostějov, s.r.o., se sídlem Prostějov, Vápenice 2977/9, PSČ: 796 01, IČ: 634 82 746, za účelem provozování střední školy, za následujících podmínek:
a) doba nájmu neurčitá s jednoroční výpovědní lhůtou,
b) nájemné bude stanoveno ve výši 9.232 Kč ročně a bude placeno čtvrtletně předem,
c) nájemné bude pronajímatel používat na opravy a údržbu stavby občanského vybavení č.p. 61 (Komenského 4 v Prostějově) na pozemku p.č. 92/1 v k.ú. Prostějov,
d) nájemné nebude navyšováno o míru inflace,
e) pronájem bude proveden formou dodatku ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 2011/50/081 ze dne 02.03.2011, a to s účinností od 01.03.2013.

17.9 Schválení výpůjčky nemovitostí v k.ú. Prostějov a změna Smlouvy o nájmu č. 2012/50/225
ze dne 13.07.2012
Usnesení č. 3048:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
1) výpůjčku stavby občanského vybavení bez čp/če na pozemku p.č. 8082/2, pozemku p.č. 8082/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 152 m2 a pozemku p.č. 8082/1 – ostatní plocha o výměře 5.264 m2, vše v k.ú. Prostějov, Okresnímu kolegiu asociace víceúčelových ZO technických sportů a činností Prostějov, sdružení, se sídlem nám. Spojenců 6, Prostějov, PSČ: 796 01, IČ: 441 60 003, za účelem zájmové střelecké činnosti, za následujících podmínek:
a) smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou,
b) vypůjčitel ponese po dobu výpůjčky veškeré náklady na provoz, údržbu a opravy předmětu výpůjčky,
2) ukončení Smlouvy o nájmu č. 2012/50/225 ze dne 13.07.2012 uzavřené mezi statutárním městem Prostějovem jako pronajímatelem a společností Lesy města Prostějova, s.r.o., se sídlem Školní 4, Prostějov, PSČ 796 01, IČ: 253 21 692, jako nájemcem, v části týkající se pronájmu pozemku p.č. 8082/1 o výměře 5.264 m2 v k.ú. Prostějov, dohodou ke dni 31.12.2012 následovně:
a) ze Smlouvy o nájmu č. 2012/50/225 ze dne 13.07.2012 se vypouští pozemek p.č. 8082/1 o výměře 5.264 m2 v k.ú. Prostějov,
b) změna bude provedena formou dodatku ke Smlouvě o nájmu č. 2012/50/225 ze dne 13.07.2012 s účinností ode dne 01.01.2013,
c) roční nájemné za užívání pozemků dle Smlouvy o nájmu č. 2012/50/225 ze dne 13.07.2012 bude sníženo o 5.264 Kč a bude nově činit 233.193 Kč,
d) ostatní podmínky Smlouvy o nájmu č. 2012/50/225 ze dne 13.07.2012 zůstanou nezměněny.

17.10 Schválení výpůjčky pozemků p.č. 6337/3 a p.č. 6337/2, oba v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 3049:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
výpůjčku pozemků p.č. 6337/3 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 218 m2 a p.č. 6337/2 - ostatní plocha o výměře 1.297 m2, oba v k.ú. Prostějov, Apoštolské církvi, sbor Prostějov, se sídlem Zelená 578/7, Olomouc, Neředín, PSČ: 779 00, IČ: 265 21 105, za účelem pořádání církevních akcí, skautské výchovy dětí, práce s dětmi a mládeží, prorodinných aktivit a dalších veřejně prospěšných činností, za následujících podmínek:
a) smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou,
b) smlouva o výpůjčce bude uzavřena s účinností od 12.10.2012,
c) vypůjčitel ponese po dobu výpůjčky veškeré náklady na provoz, údržbu a opravy předmětu výpůjčky.

17.11 Vyhlášení záměru prodeje bytové jednotky č. 1684/4 v domě na ul. Wolkerova 31 v Prostějově
Usnesení č. 3050:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr prodeje bytové jednotky č. 1684/4 o výměře 43,07 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti 43/1275 na společných částech bytového domu č.p. 1684 (Wolkerova 31 v Prostějově) na pozemku p.č. 3032, jiné stavby bez č.p. nebo č.e. umístěné na pozemku p.č. 3033, pozemku p.č. 3032 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 724 m2 a pozemku p.č. 3033 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 24 m2, vše v k.ú. Prostějov, formou obálkové metody za nabídnutou kupní cenu, minimálně však za cenu ve výši 80% obvyklé ceny bytu stanovené dle znaleckého posudku, tj. minimálně ve výši 528.000 Kč, která bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy, přičemž náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

17.14 Vyhlášení záměru směny částí pozemků v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 3051:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr směny části pozemku p.č. 5296/6 – ostatní plocha o výměře cca 50 m2 v k.ú. Prostějov ve vlastnictví statutárního města Prostějova za část pozemku p.č. 5930/24 – ostatní plocha o výměře cca 35 m2, část pozemku p.č. 5930/8 – ostatní plocha o výměře cca 86 m2 a část pozemku p.č. 5930 – ostatní plocha o výměře cca 25 m2, vše v k.ú. Prostějov, (přesná výměra jednotlivých částí pozemků bude známá po zpracování geometrických plánů), za následujících podmínek:
a) směna bude provedena s finančním vyrovnáním ve výši rozdílu obvyklých cen směňovaných nemovitostí stanovených znaleckým posudkem,
b) náklady spojené s vypracováním geometrických plánů, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnických práv do katastru nemovitostí uhradí statutární město Prostějov a MV rovným dílem.

17.16 Vyhlášení záměru prodeje sněžného skútru
Usnesení č. 3052:
Rada města Prostějova
1. s c h v a l u j e
postup při prodeji sněžného skútru tak, že nebude při jeho prodeji postupováno v souladu s čl. IV. přílohy č. 1 ke Směrnici č. 7, která stanovuje postup pro vyřazování hmotného a nehmotného majetku z používání a z účetní evidence jednotky statutárního města Prostějova,
2. v y h l a š u j e
záměr prodeje sněžného skútru Skandic 550 F SUV, SPZ 1M9811, formou obálkové metody za nabídnutou kupní cenu, minimálně však za cenu ve výši dle znaleckého posudku, tj. minimálně ve výši 98.600 Kč včetně DPH, která bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy, přičemž náklady na zpracování znaleckého posudku uhradí kupující.

18. Bytové záležitosti:
18.1 Návrh uzavření nájemní smlouvy na pronájem městského bytu
Usnesení č. 3053:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy na byty o velikosti 0+1 v domě Norská č. 3/4224, Prostějov se žadateli, uvedenými v důvodové zprávě.


18.2 Schválení žadatelů o pronájem bytu v DPS
Usnesení č. 3054:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
uzavření nájemních smluv na byty v domě s pečovatelskou službou se žadateli, uvedenými v důvodové zprávě.


19. Různé:
19.1 ČSL obec legionářská, Valtice – žádost o podporu projektu „LEGIE 100“
Usnesení č. 3055:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova na rok 2013 z prostředků nerozdělené veřejné finanční podpory v kapitole 70 ve výši 15 000,-- Kč Československé obci legionářské, jednotě Valtice, Celňák 974, 69142 Valtice
- na projekt „LEGIE 100“, který uskutečňuje Československá obec legionářská spolu s Ministerstvem obrany ČR ve prospěch stého výročí vzniku československých legií a Československé republiky,
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31.12.2013
b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

6409

5222

 

 

01000000000000

15 000,00

(zvýšení položky 5222 – neinvestiční transfery občanským sdružením)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5909

 

 

0700000708000

15 000,00

(snížení položky 5909 – nerozdělená veřejná finanční podpora)


19.2 Stanovisko Finančního odboru k žádosti o prominutí dluhu
Usnesení č. 3056:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
stanovisko Finančního odboru MMPv k Žádosti o prominutí dluhu místního poplatku za komunální odpad.

19.3 Závěry ze setkání s občany částí města Prostějova v roce 2012
Usnesení č. 3057:
Rada města Prostějova
u k l á d á
Ing. Lubomíru Balášovi, tajemníkovi Magistrátu města Prostějova,
ve spolupráci s náměstky primátora zadat přísl. vedoucím odborů MMPv realizaci závěrů ze setkání s občany částí města a o plnění těchto úkolů průběžně informovat osadní výbory.

19.4 Žádost o souhlas s užitím znaku města Prostějova
Usnesení č. 3058:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s užitím znaku města Prostějova na pamětních medailích všech ročníků „Pochodu po stopách 22. výsadkové brigády“. Souhlas se uděluje na základě žádosti Ing. Jindřicha Starého ze dne 16.1.2013 v souladu se Zákonem č. 128/2000 o obcích, a to bezúplatně.

19.5 Veřejná finanční podpora 2013
Usnesení č. 3059:
Rada města Prostějova
u k l á d á
1. Pavlu Smetanovi, předsedovi Komise pro mládež a tělovýchovu,
2. Mgr. Michalu Müllerovi, předsedovi Komise pro výchovu a vzdělávání,
3. Ing. Bedřichu Grulichovi, předsedovi Komise životního prostředí,
4. Ing. Miladě Sokolové, předsedkyni Komise kulturní,
5. MUDr. Pavlu Holíkovi, předsedovi Komise sociální a zdravotní,
6. Miladě Galářové, předsedkyni Komise prevence kriminality,
do 1.2.2013 v komisích projednat a navrhnout výši veřejné finanční podpory u organizací, žádajících o veřejnou finanční podporu ve výši nad 50 tis. Kč a předložit návrhy na schůzi Rady města Prostějova dne 5.2.2013.


Mgr. Jiří P o s p í š i l, v.r.                                        RNDr. Alena R a š k o v á, v.r.
1. náměstek primátora                                           náměstkyně primátora

Prostějov 22.1.2013
Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 26.2.2013 13:32:56 | přečteno 469x | Věra Krejčí
load