Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2013 > Usnesení ze 67. schůze Rady města Prostějova

Usnesení ze 67. schůze Rady města Prostějova

konané 5.2.2013

 

1. Zahájení, schválení programu
Usnesení č. 3060:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
program své 67. schůze, konané dne 5.2.2013,
p o v ě ř u j e
RNDr. Alenu Raškovou, náměstkyni primátora, ověřením zápisu.

2. Příprava zasedání zastupitelstva města
Usnesení č. 3061:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rámcový návrh programu 21. zasedání Zastupitelstva města Prostějova, které se bude konat 19.2.2013
v přednáškovém sále Národního domu v Prostějově, Vojáčkovo nám. 1.

3.1 Záležitosti komisí rady - Doporučení Komise koncepce a rozvoje města z 14.1.2013
Usnesení č. 3062:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
doporučení Komise koncepce a rozvoje města z 14.1.2013.

4. Zdravé město – zpráva projektu Zdravé město Prostějov 2012
Usnesení č. 3063:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit zprávu projektu „Zdravé město a místní Agenda 21“ v
Prostějově za rok 2012 dle přílohy.

5. Návrh změny organizační struktury Odboru sociálních věcí MMPv k 1.3.2013 a rozpočtové opatření kapitoly 14 – kancelář tajemníka
Usnesení č. 3064:
Rada města Prostějova
I. s c h v a l u j e
s účinností k 1.3.2013 změny v organizační struktuře a systemizaci pracovních míst v Odboru sociálních věcí Magistrátu města Prostějova takto:
1. zvyšuje počet pracovních míst v odboru sociálních věcí vykonávaných zaměstnanci v pracovním poměru na 34,
2. zřizuje v oddělení sociálně-právní ochrany dětí 2 nových pracovních míst referent sociálních věcí, vykonávaných zaměstnanci v pracovním poměru,
3. organizační schéma Odboru sociálních věcí podle předloženého návrhu.
II. s t a n o v í
celkový počet zaměstnanců v pracovním poměru zařazených do Magistrátu města Prostějova k 1.3.2013
na 265.

6. Program prevence kriminality ve městě Prostějově pro rok 2013
Usnesení č. 3065:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
Program prevence kriminality ve městě Prostějově pro rok 2013 a spoluúčast Statutárního města Prostějova
ve výši minimálně 10% podílu z celkové ceny každého realizovaného projektu v případě obdržení dotace.

7. Odpisový plán města Prostějova na rok 2013
Usnesení č. 3066:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
odpisový plán města Prostějova na rok 2013 - jako přílohu č. 1 směrnice č. 2 „Dlouhodobý majetek, jeho evidence a odpisový plán“.

8. Informace k žádosti ředitele CMG o pronájmu prostor na Komenského tř. 4 za účelem zřízení základní školy
Usnesení č. 3067:
Rada města Prostějova
n e s o u h l a s í
se zřízením základní školy Arcibiskupstvím olomouckým jako součást Cyrilometodějského gymnázia ve městě Prostějově.

9. Přijetí dotace od OlK na 56. festival poezie Wolkrův Prostějov 2013
Usnesení č. 3068:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
a) přijetí dotace od Olomouckého kraje v rámci přímé podpory významných kulturních akcí v roce 2013 ve výši 140.000,-- Kč na částečnou úhradu nákladů 56. festivalu poezie „Wolkrův Prostějov 2013“,
b) uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem (jako poskytovatelem) a statutárním městem Prostějovem (jako příjemcem) ve výši 140.000,-- Kč na částečnou úhradu nákladů 56. festivalu poezie „Wolkrův Prostějov 2013“ dle přílohy.

10. Žádost o souhlas s přijetím věcného daru ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14
Usnesení č. 3069:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s přijetím věcných darů: 2x radiomagnetofon s CD v ceně Kč 1 219,-- a Kč 1 119,-- a rychlovarné konvice Professor v ceně Kč 469,-- a Cylinder v ceně Kč 449,-- Základní školou a mateřskou školou Prostějov, Palackého tř. 14.

11. Žádost RG a ZŠ Studentská o souhlas s čerpáním rezervního a investičního fondu
Usnesení č. 3070:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
a) s čerpáním rezervního fondu Reálného gymnázia a základní školy města Prostějova, Studentská ul. 2
ve výši Kč 587 812,20 z nedočerpané dotace z OPVK na projektu EU – Peníze školám,
b) s čerpáním investičního fondu Reálného gymnázia a základní školy města Prostějova, Studentská ul. 2
ve výši Kč 70 000,-- na pořízení speciálního uklízecího stroje.

12. Informace o zahájení prací na novém Územním plánu městyse Kralice na Hané
Usnesení č. 3071:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
informaci o projednávaném zadání nového územního plánů městyse Kralice na Hané a informaci z doplňujících průzkumů a rozborů území,
d o p o r u č u j e
postup dle varianty A) a prostřednictvím určeného zastupitele pro pořizování ÚP Prostějov náměstka Ing. Fišera, podat podnět k návrhu zadání ÚP Kralice na Hané dle důvodové zprávy.

13. Návrh na využití bezplatného poradenství spotřebitelům v situaci, kdy nemohou platit své dluhy, Poradnou při finanční tísni o.p.s.
Usnesení č. 3072:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
využít bezplatného poradenství spotřebitelům v situaci, kdy nemohou platit své dluhy, Poradnou při finanční tísni o. p. s., dále poskytnutí kanceláře s možností připojení k internetu pro jejich pracovníka 1 krát za 14 dnů v rozsahu 2 hodin a to formou výpůjčky.

14. Zadání veřejné zakázky – „Měřiče rychlosti vozidel pro statutární město Prostějov – nové vyhlášení“
Usnesení č. 3073:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
1. zadání otevřeného zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky na dodávky / služby „Měřiče rychlosti vozidel pro statutární město Prostějov – nové vyhlášení“bez použití elektronické aukce v souladu s § 27 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) s umožněním variantního plnění
ve variantě A: pronájem systému pro měření rychlosti včetně vlastních měřičů nebo
ve variantě B: dodávka systému pro měření rychlosti včetně vlastních měřičů.

2. základní hodnotící kritérium ekonomickou výhodnost nabídky pro obě varianty plnění a stanovuje dílčí hodnotící kriteria a jejich váhu pro variantu dodávky i variantu pronájmu shodně :

1. cena v Kč bez DPH 90 %
2. reakční doba k zahájení servisní opravy (v hodinách) 5 %
3. cena servisní hodiny (v Kč) 5 %,

3. kritérium pro výběr mezi nejlepší nabídkou na dodávku a nejlepší nabídkou na pronájem
· ekonomickou výhodnost - výši vstupních nákladů za dobu užitné hodnoty zařízení ,

4. zadávací dokumentaci a kvalifikační dokumentaci veřejné zakázky „Měřiče rychlosti vozidel pro statutární město Prostějov – nové vyhlášení“ dle návrhu v příloze k tomuto materiálu,

5. zastupování města Prostějova při výkonu zadavatelských činností (práv a povinností zadavatele) společností RENARDS Protender, s.r.o., Vídeňská 228/7, 639 00 BRNO, IČ: 150 49 248, zapsané v OR vedeným Krajským soudem v Brně v oddíle C, vložka 61800 ,

6. v souladu s § 74 zákona a s přihlédnutím k potřebě odborné způsobilosti komise pro posouzení a hodnocení nabídek, složení komise pro otevírání obálek v počtu tří členů a tří náhradníků a složení komise pro posouzení a hodnocení nabídek v počtu sedmi členů a sedmi náhradníků veřejné zakázky „Měřiče rychlosti vozidel pro statutární město Prostějov – nové vyhlášení“ Složení komise pro otevírání obálek a komise pro posouzení a hodnocení nabídek je jmenovitě uvedeno v zápise ze schůze Rady města Prostějova.

u k l á d á :
Mgr. Janu Nagymu, řediteli Městské policie,
ve spolupráci s Mgr. Renatou Grulichovou, vedoucí Odboru kancelář tajemníka, zadat prostřednictvím vybraného mandatáře, společnosti RENARDS Protender s.r.o. veřejnou zakázku „Měřiče rychlosti vozidel pro statutární město Prostějov – nové vyhlášení“ za použití uvedených hodnotících kritérií.

p o v ě ř u j e :
Miroslava Pišťáka, primátora města, jmenováním tří členů a tří náhradníků komise pro otevírání obálek a sedmi členů a sedmi náhradníků komise pro posouzení a hodnocení nabídek v souladu se zápisem ze schůze Rady města Prostějova.

16. Schválení podání žádosti o dotaci na projekt Regenerace panelového sídliště E. Beneše – III. etapa
Usnesení č. 3074:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
I. podání žádosti o dotaci na realizaci projektu „Regenerace panelového sídliště E. Beneše - III. etapa“ v programu Podpora bydlení podprogramu Podpora regenerace panelových sídlišť pro rok 2013 Ministerstva pro místní rozvoj
II. v případě získání finanční podpory projektu z Ministerstva pro místní rozvoj spolufinancování realizace projektu z vlastních zdrojů a zajištění udržitelnosti projektu.

18. Rozpočtová opatření:
18.1 Rozpočtové opatření kapitoly 13 – městská policie
Usnesení č. 3075:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

13

5311

5139

 

 

013000000000

8.000

 

(nákup materiálu)

- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

13

5311

5362

 

 

013000000000

8.000

 

(Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu)


18.2 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (PD kanalizace a komunikace J. Köhlera a Hrázky)
Usnesení č. 3076:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2212

6121

 

 

0600431000000

200 000

PD dešťová kanalizace a komunikace v ulicích J. Köhlera a Hrázky

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

6909

 

 

0700396000000

200 000

Limit ostatních investic


18.3 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Fond reinvestic nájemného)
Usnesení č. 3077:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u je
Zastupitelstvu města Prostějov schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3123

6121

 

5

0600000607030

500 000

SOŠP a SOUS Lidická 4 - výměna oken východní strana

 

3122

6121

 

5

0600000607008

200 000

Střední škola designu a módy – rekonstrukce soklu budovy

 

3122

5171

 

5

0600000607027

100 000

Střední zdravotnická škola – oprava podlah a střechy budovy

 

3122

6121

 

5

0600000508027

900 000

ART ECON - Střední škola Prostějov, s.r.o. - výměna oken střední trakt a PD rekonstrukce šaten tělocvičny

 

3122

6121

 

5

0600355000000

300 000

Střední škola automobilní Prostějov, s.r.o. – výměna oken jižní strana

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

5

 

2 000 000

Fond reinvestic nájemného


18.4 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Středisko mládeže kopané-parkoviště)
Usnesení č. 3078:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, který se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2219

6121

 

 

0600119000000

1 000 000

Středisko mládeže kopané – parkoviště

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

0700000000000

1 000 000

FRR


18.5 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Regenerace Sídliště svobody – PD)
Usnesení č. 3079:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2219

6121

 

 

0600432000000

160 000

Regenerace Sídliště svobody PD bloky 7, 8, 9, 10 a 11

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

0700000707100

160 000

Rezerva RMP


18.6 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (energetická koncepce)
Usnesení č. 3080:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2115

6119

 

 

0600433000000

350 000

Územní energetická koncepce statutárního města Prostějova

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

6909

 

 

0700396000000

350 000

Limit ostatních investic


18.7 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (úprava okolí zámku)
Usnesení č. 3081:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2219

5166

 

 

 

200 000

Úprava veřejného prostranství okolí zámku

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

6909

 

 

0700396000000

200 000

Limit ostatních investic


18.8 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (veřejné osvětlení Knihařská)
Usnesení č. 3082:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, který se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3631

6121

 

 

0600405000000

50 000

Veřejné osvětlení v ulici Knihařská

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

0700000717100

50 000

Rezerva RMP


18.9 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (PD CS Okružní)
Usnesení č. 3083:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2219

6121

 

 

0600407000000

100 000

PD CS Okružní

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

6909

 

 

0700396000000

100 000

Limit ostatních investic


18.10 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (revitalizace rybníka v Drozdovicích)
Usnesení č. 3084:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2334

6121

 

 

0600393000000

450 000

Revitalizace rybníka v Drozdovicích

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

0700000000000

450 000

FRR


18.11 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (zámek fasáda západ)
Usnesení č. 3085:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3322

5171

 

 

 

420 000

Zámek fasáda západ

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

0700000000000

420 000

FRR


18.12 ROZOP kapitoly 60 - Park za kostelem Sv. Petra a Pavla
Usnesení č. 3086:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3745

6121

 

 

0600435000000

100 000

Regenerace parku u kostela Sv. Petra a Pavla

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

6909

 

 

0700396000000

100 000

Limit ostatních investic


18.13 ROZOP kapitoly 60 - Revitalizace nám. T. G. Masaryka
Usnesení č. 3087:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3745

6121

 

 

0600434000000

200 000

Revitalizace nám. T. G. Masaryka, (kuželna)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

6909

 

 

0700396000000

200 000

Limit ostatních investic


18.14 ROZOP kapitoly 60 – Křižovatka Olomoucká, Barákova, Sladkovského, chodníky – PD
Usnesení č. 3088:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2212

6121

 

 

0600366000000

100 000

Křižovatka Olomoucká, Barákova, Sladkovského, chodníky

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

6909

 

 

0700396000000

100 000

Limit ostatních investic


18.15 ROZOP kapitoly 10 – kancelář primátora a 20 – školství, kultura a sport
Usnesení č. 3089:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- snižuje výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

6409

5169

 

 

0100000104200

80 000,00

(snížení položky 5169 - služby – Sportovec roku, Den učitelů)

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

6409

5169

 

 

0200000000002

80 000,00

(zvýšení položky 5169 - služby – Sportovec roku, Den učitelů)


19. Záležitosti Domovní správy Prostějov, s. r. o.:
19.1 Výpověď nájemní smlouvy NP č. 252 v domě Žižkovo nám. 19
Usnesení č. 3090:
Rada města Prostějova
a) n e s c h v a l u j e
dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. 510 ze dne 03.04.2003 na pronájem NP č. 252 v domě na Žižkově náměstí č. 134/19 v Prostějově ke dni 31.01.2013,
b) v y h l a š u j e
záměr pronájmu NP č. 252 o celkové rozloze 47,40 m2 v domě na Žižkově náměstí č. 134/19 v Prostějově, za těchto podmínek:
- formou neveřejného vícekriteriálního řízení (forma obálkové metody)
- za nabídnuté roční (měsíční) nájemné s inflační doložkou
- s vyloučením provozování výherních hracích přístrojů, prodeje erotického zboží apod.
- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 500,-Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s.r.o., Pernštýnské nám. 176/8 v Prostějově.

19.2 Vyhlášení záměru pronájmu NP č. 170 a NP č. 714 v domě na nám. T.G.Masaryka 22
Usnesení č. 3091:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr pronájmu NP č. 170 o celkové rozloze 169,31 m2 NP č. 714 o celkové rozloze 57,18 m2 v domě na nám. T.G. Masaryka č. 22/4199 v Prostějově, za těchto podmínek:
- formou neveřejného vícekriteriálního řízení (forma obálkové metody)
- za nabídnuté roční (měsíční) nájemné s inflační doložkou
- s vyloučením provozování výherních hracích přístrojů, prodeje erotického zboží apod.
- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 500,-Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s.r.o., Pernštýnské nám. 176/8 v Prostějově.

19.3 Návrh na schválení pronájmu NP č. 110 na ul. Dolní 2
Usnesení č. 3092:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
pronájem nebytového prostoru č. 110 o celkové rozloze 93,52 m2 v domě na ul. Dolní č. 2/3658 v Prostějově
- za účelem využití jako masérské a kosmetické služby
- za nabídnuté nájemné ve výši 4.000,- Kč/měsíc
- nájemce na své náklady provede opravy NP
- na provedení oprav má žadatel lhůtu 3 měsíce, po které nebude hradit nájemné.

19.4 Výpověď nájemní smlouvy NP č. 120 v domě na ul. Fanderlíkova 38
Usnesení č. 3093:
Rada města Prostějova
a) n e s c h v a l u j e
dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. 8 2011 - NP ze dne 01.06.2011 na pronájem NP č. 120 v domě na ul. Fanderlíkova č. 38/393 v Prostějově ke dni 28.02.2013,
b) v y h l a š u j e
záměr pronájmu NP č. 120 o celkové rozloze 16,87 m2 v domě na ul. Fanderlíkova č. 38/393 v Prostějově, za těchto podmínek:
- formou neveřejného vícekriteriálního řízení (forma obálkové metody)
- za nabídnuté roční (měsíční) nájemné s inflační doložkou
- s vyloučením provozování výherních hracích přístrojů, prodeje erotického zboží apod.
- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 500,-Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s.r.o., Pernštýnské nám. 176/8 v Prostějově.

19.5 Žádost o započítání oprav na vlastní náklady - bytu č. 5 v domě na ul. Palackého 2
Usnesení č. 3094:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
žádost o započítání oprav na vlastní náklady – bytu č. 5 v domě na ul. Palackého č. 2/145 v Prostějově dle důvodové zprávy a se změnou v diskusi.

20. Záležitosti Odboru správy a údržby majetku města:
20.1 Ceny pro soutěž škol ve sběru separovaného papíru ve školním roce 2012-13
Usnesení č. 3095:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
ceny za účast v soutěži ve sběru papíru:
1. pro prvních 10 žáků z každé zúčastněné školy formou poukázek Dárkový Pass Sodexo
1. – 2. cena 1 000,- Kč
3. cena 800,- Kč
4. cena 700,- Kč
5. – 6. cena 500,- Kč
7. – 10. cena 400,- Kč
2. pro vítězné 4 školy peněžní odměna
1. cena 15 000,- Kč
2. cena 12 000,- Kč
3. cena 9 000,- Kč
4. cena 5 000,- Kč

20.2 Dodatek č. 1 Smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení
Usnesení č. 3096:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
Dodatek č. 1 Smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení se společností Asekol s.r.o., se sídlem Československého exilu 2062/8, Praha 4, PSČ 143 00, IČ 27373231, zapsaná v obchodním rejstříku u městského soudu v Praze, v oddílu C, vložka 109190,
p o v ě ř u j e
Mgr. Jiřího Pospíšila, 1. náměstka primátora statutárního města Prostějova, uzavřít Dodatek č. 1 Smlouvy
o zajištění zpětného odběru elektrozařízení se společností Asekol s.r.o., se sídlem Československého exilu 2062/8, Praha 4, PSČ 143 00, IČ 27373231, zapsaná v obchodním rejstříku u městského soudu v Praze, v oddílu C, vložka 109190.

20.3 Opravy neprodaných městských bytů a nebytových prostor
Usnesení č. 3097:
Rada města Prostějova
u k l á d á
Ing. Jaroslavu Štěpaníkovi, vedoucímu Odboru správy a údržby majetku města,
opětovně zahájit proces prodeje domů Rozhonova 2 v Prostějově, Rozhonova 12 v Prostějově, Jiráskovo nám. 4 v Prostějově, Vodní 11 v Prostějově a Husovo nám. 49 v Prostějově.

20.4 Vyhlášení záměru prodeje nebo pronájmu části pozemku p. č. 3483/1 v k. ú. Prostějov
Usnesení č. 3098:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr pronájmu části pozemku p.č. 3483/1 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 24 m2za účelem umístění garáže, za následujících podmínek:
a) nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou,
b) nájemné bude stanoveno ve výši 50 Kč/m2/rok, tj. celkem ve výši 1.200 Kč ročně,
c) nájemné bude placeno ročně předem,
d) výše nájemného bude každoročně upravena inflačním koeficientem.

20.11 Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku p. č. 906/1 v k. ú. Kralice na Hané
Usnesení č. 3099:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr pronájmu části pozemku p.č. 906/1 – ostatní plocha v k.ú. Kralice na Hané o výměře 3 m2 společnosti Windmöller & Hölscher Czech s.r.o., se sídlem Kralice na Hané, Háj 357, PSČ: 798 12, IČ: 269 66 441, za účelem umístění informačního poutače o rozměrech 3 x 2 metry za následujících podmínek:
a) nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou,
b) nájemné je stanoveno ve výši 6.000 Kč ročně bez DPH a bude placeno ročně předem,
c) nájemné bude každoročně upraveno inflačním koeficientem.

20.12 Vyhlášení záměru výpůjčky části pozemku p. č. 854/4 v k. ú. Vrahovice
Usnesení č. 3100:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr výpůjčky části pozemku p.č. 854/4 – orná půda v k.ú. Vrahovice o výměře 181 m2Spolku za staré Vrahovice, o.s., se sídlem Prostějov, Vítězslava Nováka 15, PSČ: 798 11, IČ: 266 40 210, za účelem zřízení arboreta za následujících podmínek:
a) doba výpůjčky neurčitá s jednoroční výpovědní lhůtou,
b) vypůjčitel ponese po dobu výpůjčky veškeré náklady na provoz, údržbu a opravy předmětu výpůjčky,
c) výpůjčka bude provedena formou dodatku ke Smlouvě o výpůjčce č. 2010/50/057 ze dne 22.03.2010.

20.13 Schválení výpůjčky pozemků v k.ú. Prostějov a změna Nájemní smlouvy č. 2010/50/274 ze dne 22.12.2010
Usnesení č. 3101:
RadaměstaProstějova
s c h v a l u j e
1. výpůjčku následujících pozemků v k.ú. Prostějov:
- p.č. 2870 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 449 m2,
- p.č. 2890 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 387 m2,
- p.č. 2892/1 - ostatní plocha o výměře 2.113 m2,
- p.č. 2898 - ostatní plocha o výměře 233 m2,
- p.č. 2899/1 - ostatní plocha o výměře 647 m2,
- p.č. 2899/2 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 71 m2,
- p.č. 2899/3 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 43 m2,
- p.č. 2899/4 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 7 m2 a
- p.č. 2900 - zahrada o výměře 118 m2,
od společnosti MANTHELLAN a.s., se sídlem Olomouc, tř. Svobody 956/31, PSČ 779 00, IČ: 282 05 618, statutárnímu městu Prostějovu za účelem provozování dočasného veřejného parkoviště pro osobní automobily za následujících podmínek:
a) doba výpůjčky - určitá do 31.12.2013, s možností prodloužení vždy o 6 měsíců po dohodě obou smluvních stran,
b) vypůjčitel nesmí dát předmět výpůjčky do užívání jinému, vyjma podnájmu předmětu výpůjčky pro umístění LTZ a dalších atrakcí po dobu konání Hanáckých slavností roku 2013,
c) vypůjčitel nesmí provést na předmětu výpůjčky žádné stavby ani jiné zhodnocení, vyjma umístění zařízení potřebných pro zajištění provozu dočasného veřejného parkoviště pro osobní automobily; tato zařízení budou po skončení výpůjčky vypůjčitelem na jeho náklady z předmětu výpůjčky odstraněna,
d) vypůjčitel ponese po dobu výpůjčky veškeré náklady na provoz a údržbu předmětu výpůjčky,
e) výpůjčitel ponese po dobu výpůjčky odpovědnost z provozu dočasného veřejného parkoviště pro osobní automobily,
f) výpůjčitel se zaváže nahradit půjčiteli veškerou škodu jemu vzniklou v případě, že jakákoliv třetí osoba uplatní vůči půjčiteli nárok na náhradu škody vzniklé této třetí osobě na předmětu výpůjčky po doby výpůčky,
g) půjčitel bude oprávněn po dobu výpůjčky vstupovat na předmět výpůjčky, provádět měření a další přípravné práce v souvislosti s přípravou projektu společensko-obchodního centra dle stávajících smluv,
2. změnu Nájemní smlouvy č. 2010/50/274 ze dne 22.12.2010 uzavřené mezi městem Prostějovem jako pronajímatelem a společností MANTHELLAN a.s., se sídlem Olomouc, tř. Svobody 956/31, PSČ 779 00, IČ: 282 05 618, jako nájemcem, v části týkající se výše nájemného tak, že po dobu výpůjčky pozemků dle bodu 1) dle návrhu usnesení bude nájemné za tyto pozemky sníženo na 1 Kč/rok.

20.14 Manželé Koryčánkovi – dohoda o narovnání
Usnesení č. 3102:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova trvat na odstoupení od Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/018 ze dne 02.04.2009  v souladu s usnesením Zastupitelstva města Prostějova č. 12136 ze dne 19.06.2012 a na pokračování v zahájeném soudním řízení ve věci určení vlastnického práva k pozemku p.č. 100/21 v k.ú. Krasice.

20.15 Vyhlášení záměru pronájmu prostor tělocvičny v objektu na ul. Komenského 4 v Prostějově
Usnesení č. 3103:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr pronájmu nebytových prostor umístěných v 1. nadzemním podlaží stavby občanského vybavení č.p. 61 (Komenského 4 v Prostějově) na pozemku p.č. 92/1 v k.ú. Prostějov, a to prostor tělocvičny o výměře 143,87 m2, nářaďovny o výměře 21,78 m2, šatny u tělocvičny o výměře 24,75 m2 a umývárny o výměře 17,16 m2, Cyrilometodějskému gymnáziu a mateřské škole v Prostějově, se sídlem Prostějov, Komenského 17, PSČ: 796 01, IČ: 440 53 916, za účelem zajištění výuky tělesné výchovy a sportovních aktivit za následujících podmínek:
a) nájemní smlouva bude uzavřena s účinností od 01.03.2013 na dobu neurčitou s jednoroční výpovědní lhůtou,
b) nájemné bude stanoveno ve výši 29.888 Kč ročně a bude placeno čtvrtletně předem,
c) nájemné bude pronajímatel formou reinvestice používat na opravy a údržbu stavby občanského vybavení č.p. 61 (Komenského 4 v Prostějově) na pozemku p.č. 92/1 v k.ú. Prostějov,
d) nájemné bude každoročně navyšováno o míru inflace,
e) veškeré náklady spojené s užíváním předmětu nájmu, zejména náklady na jeho provoz, údržbu a opravy, bude po dobu nájmu hradit nájemce,
f) nájemce bude oprávněn poskytnou předmět nájmu do krátkodobého podnájmu třetím osobám bez souhlasu pronajímatele,
g) s nájmem bude spojeno právo užívat společné prostory ve stavbě občanského vybavení č.p. 61 (Komenského 4 v Prostějově) na pozemku p.č. 92/1 v k.ú. Prostějov.

20.16 Zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky „Správce parkovacího systému“
Usnesení č. 3104:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky na službuSprávce parkovacího systému“ v souladu s § 84, odst. 2, písm. d) zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon),
u k l á d á
Ing. Jaroslavu Štěpaníkovi, vedoucímu Odboru správy a údržby majetku města,
1. zabezpečit prostřednictvím vybraného mandatáře, společnosti Gordion s.r.o. zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Správce parkovacího systému“,
2. připravit nové zadávací podmínky pro uvedené zadávací řízení.

21. Bytové záležitosti:
21.1 Návrh na uzavření nájemní smlouvy na pronájem městského bytu
Usnesení č. 3105:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
uzavření nájemních smluv na byty se žadateli, uvedenými v důvodové zprávě.


21.2 Schválení žadatele o pronájem bytu v DPS
Usnesení č. 3106:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy na byt v domě s pečovatelskou službou se žadatelem, uvedeným v důvodové zprávě.


22.1 Změna plánu zasedání zastupitelstva a schůzí rady
Usnesení č. 3107:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
změnu plánu zasedání zastupitelstva a schůzí rady takto:
10. září 2013 se uskuteční zasedání zastupitelstva
24. září 2013 se uskuteční schůze rady.

22.2 Střední odborné učiliště obchodní, Prostějov - žádost o převzetí záštity nad 1. ročníkem mezinárodní koktejlové juniorské soutěže s názvem „Amundsen cup 2013 Prostějov“
Usnesení č. 3108:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
převzetí záštity nad 1. ročníkem mezinárodní koktejlové juniorské soutěže s názvem „Amundsen cup 2013 Prostějov“, který se bude konat dne 21. března 2013.

22.3 Schválení změny Směrnice č. 4/2012, kterou se upravuje postup při zadávání veřejných zakázek městem Prostějovem
Usnesení č. 3109:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
změnu Směrnice č. 4/2012, kterou se upravuje postup při zadávání veřejných zakázek městem Prostějovem, tak že v čl. 14 odstavec 7 nově zní:
(7) U zakázek do předpokládané hodnoty 50.000 Kč se neuplatní postup podle odstavců 2, 3 a 4, tedy zadavatel nezpracovává výzvu k podání nabídky ani výzvu k podání cenové nabídky, a namísto písemné smlouvy postačuje pouze doložení dokladu o pořízení a zaplacení zboží nebo služby.

Mgr. Jiří P o s p í š i l, v.r.                                   RNDr. Alena R a š k o v á, v.r.
1. náměstek primátora                                      náměstkyně primátora

Prostějov 5.2.2013
Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 26.2.2013 13:33:20 | přečteno 430x | Věra Krejčí
load