Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2013 > Usnesení ze 68. schůze Rady města Prostějova

Usnesení ze 68. schůze Rady města Prostějova

konané 11.2.2012

 

1. Zahájení, schválení programu
Usnesení č. 3110:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
program své 68. schůze, konané mimo schválený harmonogram dne 11.2.2013,
p o v ě ř u j e
RNDr. Alenu Raškovou, náměstkyni primátora, ověřením zápisu.

2.1 Veřejná finanční podpora - Komise životního prostředí
Usnesení č. 3111:
Rada města Prostějova
I. s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků komise životního prostředí

1. ve výši 10.000 Kč Základní organizaci Českého svazu ochránců přírody Bělozářka, Melantrichova 602/26, Prostějov, IČ 720 27 266 (poř. č. žádosti 260)
- na obnovu studánek na Prostějovsku
- příjemce je oprávněn a zavazuje se použít příspěvek v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2013

2. ve výši 20.000 Kč Českému svazu včelařů, o.s., základní organizaci Prostějov, Mánesova 26, Prostějov, IČ 163 67 812, (poř. č. žádosti 221)
- na boj proti nebezpečným nemocím včel
- příjemce je oprávněn a zavazuje se použít příspěvek v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2013

3. ve výši 16.000 Kč Českému svazu včelařů, o.s., základní organizaci Prostějov, Mánesova 26, Prostějov, IČ 163 67 812, (poř. č. žádosti 220)
- na vzdělávání a zvyšování odbornosti členské základny
- příjemce je oprávněn a zavazuje se použít příspěvek v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2013

4. ve výši 8.000 Kč Územnímu sdružení Českého zahrádkářského svazu, Daliborka 3009/3, Prostějov, IČ 004 33 829 (poř. č. žádosti 108)
- na výtvarné, znalostní a pěstitelské soutěže pro děti a mládež
- příjemce je oprávněn a zavazuje se použít příspěvek v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2013

5. ve výši 7.000 Kč Českému svazu chovatelů Základní organizaci Prostějov, Plumlovská 525/50, Prostějov, IČ 708 45 549 (poř. č. žádosti 167)
- na pořádání tradiční Hanácké výstavy drobného zvířectva na Prostějovské hody
- příjemce je oprávněn a zavazuje se použít příspěvek v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2013

6. ve výši 11.000 Kč Základní organizaci Českého svazu ochránců přírody ORIOLUS, Husovo nám. 2299/67, Prostějov, IČ 657 60 301 (poř. č. žádosti 263)
- na celoroční podporu oddílu mladých ochránců přírody Rejsci
- příjemce je oprávněn a zavazuje se použít příspěvek v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2013

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

40

3799

5222

 

 

404003

72.000

(Neinvestiční dotace občanským sdružením)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

40

3799

5909

 

 

404003

72.000

(Prostředky komise životního prostředí)

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků komise životního prostředí ve výši 63.000 Kč Českému svazu ochránců přírody Regionálnímu sdružení IRIS, Husovo nám. 2299/67, Prostějov, IČ: 001 16 670, (poř.č. 262)
- na zajištění péče o prostějovské handicapované živočichy
- příjemce je oprávněn a zavazuje se použít příspěvek v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2013

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

40

3799

5222

 

 

404003

63.000

(Neinvestiční dotace občanským sdružením )

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

40

3799

5909

 

 

404003

63.000

(Prostředky komise životního prostředí )


2.2 Veřejná finanční podpora - Občanské družení sociální pomoci (Azylové centrum)
Usnesení č. 3112:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova na rok 2013 ve výši 360.000,-- Kč Občanskému sdružení sociální pomoci Prostějov, Určická ul. 101, Prostějov, IČ 270 11 801, (pořadové č. žádosti 105)
- na dofinancování provozu Azylového centra Prostějov
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31.12.2013.

2.3 Veřejná finanční podpora - sociální oblast
Usnesení č. 3113:
Rada města Prostějova
I. s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova na rok 2013 z prostředků zařazených v kapitole 21- sociální věci

1. ve výši 30.000,-- Kč Charitě Prostějov, Martinákova 9, Prostějov, IČ 441 59 854, (pořadové č. žádosti 25, 28)
- na činnost Denního stacionáře pro osoby s psychickým onemocněním - hrubá mzda pracovníka v přímé péči, zákonné zdravotní a sociální pojištění; na činnost pečovatelské služby - hrubá mzda pracovníka v přímé péči, zákonné zdravotní a sociální pojištění
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2013

2. ve výši 45.000,-- Kč Fondu ohrožených dětí, Na Poříčí 6, Praha 1, IČ 004 99 277, (pořadové č. žádosti 196)
- na pomoc sociálně ohroženým dětem a rodinám v regionu Prostějov - intervenční nákupy na podporu sociálně slabých rodin s dětmi, jejichž případy řeší pobočka FOD v Prostějově s cílem poskytování sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi a pomoci zajistit potřebnou péči o děti (intervenční nákupy, drogerie a potřeby pro domácnost, potřeby pro děti), platby spojené s bydlením, jízdné
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2013

3. ve výši 35.000,-- Kč Občanskému sdružení Písničkou ke slunci, Lidická 86, Prostějov, IČ 657 62 444, (pořadové č. žádosti 200)
- na úhradu nákladů spojených s pořádáním festivalu pro děti a mládež se zdravotním postižením
Písničkou ke slunci 2013 – pronájem zvukové aparatury, propagace, zábavné atrakce
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2013

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

4356

5223

   

0210000000000

30.000,00

zvýšení položky 5223 – neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem (VFP – Charita)

21

4339

5222

   

0210000000000

45.000,00

zvýšení položky 5222 – neinvestiční transfery občanským sdružením (VFP – Fond ohrožených dětí)

21

4379

5222

 

 

0210000000000

35.000,00

zvýšení položky 5222 - neinvestiční transfery občanským sdružením (VFP - Písničkou ke slunci)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

6409

5909

   

0210000000000

110.000,00

snížení položky 5909 - ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – nerozdělená veřejná finanční podpora (na kapitole 21 – sociální věci)


II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova na rok 2013 z prostředků zařazených v kapitole 21- sociální věci a nerozdělené veřejné finanční podpory v kapitole 70

1. ve výši 90.000,-- Kč Občanskému sdružení na pomoc zdravotně postiženým LIPKA, Tetín 1506/1, Prostějov, IČ 440 53 991, (pořadové č. žádosti 190)
- na zajištění provozu Centra denních služeb a Sociálně aktivizačních služeb pro seniory – spotřeba plynu, elektrické energie, materiál na činnost a terapeutické aktivity
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2013

2. ve výši 250.000,-- Kč Sdružení Podané ruce, o.s., Francouzská 36, Brno, IČ 605 57 621, (pořadové č. žádosti 213, 214, 215, 216)
- na provozní a osobní náklady služeb Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Prostějov, Kontaktního centra Prostějov, projektu Terénní programy Prostějov a provozní náklady projektu Prevence Prostějov
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2013

3. ve výši 180.000,-- Kč Občanskému sdružení Mateřské centrum Prostějov, Žešov 101, Prostějov, IČ 686 85 017, (pořadové č. žádosti 192)
- na spolufinancování provozu Mateřského centra Cipísek – provozní a mzdové náklady
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2013

4. ve výši 60.000,-- Kč Občanskému sdružení na pomoc starým, chronicky nemocným, zdravotně postiženým a handicapovaným občanům „Pomocná ruka“, Školní 32, Prostějov, IČ 697 46 338, (pořadové č. žádosti 176)
- na služby osobní asistence starým, chronicky nemocným, zdravotně postiženým a handicapovaným občanům – provozní náklady
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2013

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

4359

5222

   

0210000000000

90. 000,00

zvýšení položky 5222 – neinvestiční transfery občanským sdružením (VFP – Lipka)

21

4379

5222

   

0210000000000

250. 000,00

zvýšení položky 5222 - neinvestiční transfery občanským sdružením (VFP - Podané ruce)

21

4339

5222

   

0210000000000

180 000,00

zvýšení položky 5222 - neinvestiční transfery občanským sdružením (VFP - Mateřské centrum)

21

4351

5222

   

0210000000000

60.000,00

zvýšení položky 5222 – neinvestiční transfery občanským sdružením (VFP – Pomocná ruka)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

6409

5909

   

0210000000000

240.000,00

snížení položky 5909 - ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – nerozdělená veřejná finanční podpora (na kapitole 21 – sociální věci)

70

6409

5909

   

0700000708000

340.000,00

snížení položky 5909 - ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – nerozdělená veřejná finanční podpora

2.4 Veřejná finanční podpora - sociální oblast (nedoporučeno)
Usnesení č. 3114:
Rada města Prostějova
n e d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova
1. ve výši 1.240.000,-- Kč Charitě Prostějov, Martinákova 9, Prostějov, IČ 441 59 854, (pořadové č. žádosti 26)
- na Domov Daliborka – chráněné bydlení – energie, materiálové náklady (kancelářské potřeby, čistící prostředky, vybavení), hrubé mzdy, zákonné sociální a zdravotní pojištění

2. ve výši 290.000,-- Kč Normální je počítat o.s., Kardinála Trochty 515/2, Litoměřice , IČ 227 41 097, (pořadové č. žádosti 9)
- na provoz kanceláří při řešení platební neschopnosti a zadlužování obyvatel – nájem, odměna poradce, energie, lektorská činnost, propagace, osvěta.

2.5 Veřejná finanční podpora - oblast kultury (nedoporučené žádosti)
Usnesení č. 3115:
Rada města Prostějova
n e d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova

1. ve výši 60.000,-- Kč Ing. Bohumilu Moudrému,  IČ 404 35 644 (poř. číslo žádosti 266)
- na uspořádání regionálních soutěží ve zpěvu (Hanácký skřivan – děti, Hanácký skřivan – mládež, Zpívající rodina)

2. ve výši 240.000,-- Kč G –Areja, s. r. o., Pod Kostelem 585, Plumlov, IČ 293 71 571 (poř. číslo žádosti 132)
- na pořádání měsíčních autorských výstav v Galerii N7 v Prostějově (podíl na nákladech – pronájem, energie, propagace, organizace vernisáží)

3. ve výši 60.000,-- Kč Marii Křišťanové, IČ 012 67 728 (poř. číslo žádosti 151)
- na podporu informačního eventového portálu (www.j-prostejov.com).

2.6 Veřejná finanční podpora - oblast výchovy a vzdělávání
Usnesení č. 3116:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků komise
pro výchovu a vzdělávání ve výši 50 000,-- Kč Národnímu domu Prostějov, o. p. s., Vojáčkovo nám. 1, IČ 255 76 313 (poř. číslo žádosti 121)
- na projekt Den učitelů – občerstvení
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2013

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0020

003299

5221

 

 

0200000004100

50 000,--

 

(zvýšení položky 5221 – Národní dům, o. p. s., Prostějov - občerstvení na Den učitelů)

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0020

003299

5909

 

 

0200000004100

50 000,--

 

(snížení položky 5909 – komise pro výchovu a vzdělávání)

 


s c h v a l u j e
c) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků nerozdělené
veřejné finanční podpory v kapitole 70

1. ve výši 45 000,-- Kč Střednímu odbornému učilišti obchodnímu Prostějov, nám. E. Husserla 1, IČ 005 44 612
(poř. číslo žádosti 123)
- na projekt Hanácký pohár – pronájem Společenského domu Prostějov, aparatura
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2013

2. ve výši 45 000,-- Kč ART ECON – Střední škole Prostějov, s. r. o., Husovo nám. 2061/91, IČ 255 00 783 (poř. číslo žádosti 175)
- na projekt Prostějovská zlatá jehla – pronájem, ozvučení a osvětlení sálu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2013

3. ve výši 45 000,-- Kč Střední škole designu a módy, Prostějov, Vápenice 2986/1, IČ 479 22 061 (poř. číslo žádosti 188)
- na projekt Doteky módy – pronájem techniky a realizace
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2013

d) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0020

003299

5213

 

 

0200000000000

45 000,--

(zvýšení položky 5213 – Prostějovská zlatá jehla – ART ECON – Střední škola Prostějov, s. r. o., Husovo nám. 2061/91

0020

003299

5339

 

 

0200000000000

90 000,--

(zvýšení položky 5339 – Doteky módy – Střední škola designu a módy, Prostějov, Vápenice 1; Hanácký pohár – SOU obchodní Prostějov, nám. Husserla 1)

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0070

006409

5909

 

 

0700000708000

135 000,--

 

(snížení položky 5909 – VFP nerozdělená všeobecná)

2.7 Veřejná finanční podpora – Okresní hospodářská komora
Usnesení č. 3117:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků nerozdělené
veřejné finanční podpory v kapitole 70 ve výši 45.000,-- Kč Okresní hospodářské komoře v Prostějově, Lidická 6, Prostějov, IČ 48532517 (poř. č. žádosti 178)
- VFP bude užita na realizaci projektu „Informační a internetové místo při OHK v Prostějově“
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2013

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

3299

5229

 

 

0100000000000

45.000,--

zvýšení položky 5229 – ostatní neinvestiční transfery neziskovým organizacím (OHK)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5909

 

 

0700000708000

45.000,--

(snížení položky 5909 – nerozdělená veřejná finanční podpora)


2.9 Veřejná finanční podpora – oblast sportu (nedoporučeno)
Usnesení č. 3118:
Rada města Prostějova
n e d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova ve výši 900.000,-- Kč Sportovnímu klubu cyklistů Prostějov, Kostelecká 49, IČ 155 27 395 (poř. č. žádosti 115)
- na podporu činnosti družstva mužů kategorie Elite a U23 (účast na soutěžích – doprava, ubytování, startovné; výcvikové tábory – doprava, ubytování; materiální vybavení; doplňky stravy; lékařské prohlídky sportovců; pořádání závodů – technické vybavení, rozhodčí, lékařské zajištění, ceny, propagace).

2.10 Veřejná finanční podpora - Oblast sportu (školní hřiště)
Usnesení č. 3119:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z nerozdělené veřejné finanční podpory všeobecné v kapitole 70

1. ve výši 60.000,-- Kč Střední odborné škole podnikání a obchodu, spol. s r. o., Rejskova 4, Prostějov, IČ 253 48 418 (poř. č. žádosti 191)
- na zajištění provozu školního hřiště pro veřejnost (mzdové náklady správce hřiště, údržba a opravy hřiště, úklid hřiště)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2013

2. ve výši 60.000,-- Kč ART ECON – Střední škole Prostějov, s. r. o., Husovo nám. 91, IČ 255 00 783 (poř. č. žádosti 14)
- na zajištění provozu školního hřiště pro veřejnost (mzdové náklady správce hřiště, údržba a opravy hřiště, úklid hřiště, režijní materiál)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2013

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0020

003419

5213

 

 

0200000000000

120.000

 

(zvýšení položky 5213 – Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r. o; ART ECON – Střední škola Prostějov, s. r. o. – provoz školních hřišť pro veřejnost)

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0070

006409

5909

 

 

0700000708000

120.000

 

(snížení položky 5909 – nerozdělená veřejná finanční podpora všeobecná)


2.11 Veřejná finanční podpora - oblast sportu
Usnesení č. 3120:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z nerozdělené veřejné finanční podpory všeobecné v kapitole 70

1. ve výši 40.000,-- Kč Aeroklubu Josefa Františka Prostějov o. s., Letiště Prostějov p. p. 119, IČ 005 44 051 (poř. č. žádosti 162)
- na podporu činnosti (údržba areálu, soustředění - školení, výcvik, opravy a nákup letecké techniky)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2013

2. ve výši 40.000,-- Kč DELTAKLUBU Stichovice, o. s., sídl. E. Beneše 15/21, Prostějov, IČ 652 68 954 (poř. č. žádosti 163)
- na podporu činnosti (Dětský den – vyhlídkové lety, dětské atrakce, palivo pro ukázkové lety; získání mládeže pro leteckou sportovní činnost - propagace, seznamovací lety, pořádání leteckých soutěží na letišti)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2013

3. ve výši 50.000,-- Kč Jiřímu Hubenému, IČ 133 84 198 (poř. č. žádosti 276)
- na účast Taneční školy Hubený na ME a MS tanečních disciplín (cestovní náklady)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2013

4. ve výši 50.000,-- Kč Svazu vodáků ČR, klub 109, Prostějov, Kravařova 1, IČ 657 62 274 (poř. č. žádosti 145)
- na podporu činnosti (účast na závodech mistrovství světa)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2013

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0020

003419

5222

 

 

0200000000000

130.000

 

(zvýšení položky 5222 – Aeroklub J. Františka – činnost, DELTAKLUB Stichovice – činnost, Svaz vodáků ČR - činnost)

 

0020

003419

5212

 

 

0200000000000

50.000

 

(zvýšení položky 5212 – Jiří Hubený – činnost taneční školy)

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0070

006409

5909

 

 

0700000708000

180.000

 

(snížení položky 5909 – nerozdělená veřejná finanční podpora všeobecná)


d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z nerozdělené veřejné finanční podpory všeobecné v kapitole 70

1. ve výši 90.000,-- Kč Atletickému klubu Prostějov, Sportovní 1, IČ 479 20 866 (poř. č. žádosti 234)
- na podporu činnosti (zajištění soutěží - doprava, pronájmy; 67. ročník Velké ceny města Prostějova na 110 m překážek)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2013

2. ve výši 150.000,-- Kč KRASO-bruslení Prostějov, Za Kosteleckou 1, IČ 266 36 433 (poř. č. žádosti 36)
- na podporu činnosti (nájem ledové plochy a šatny)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2013

3. ve výši 60.000,-- Kč Ricardo - Racing Teamu, Plumlovská 89, Prostějov, IČ 687 28 395 (poř. č. žádosti 136)
- na organizaci mezinárodního závodu v dráhové cyklistice „Grand Prix Prostějov – Memoriál Otmara Malečka“
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2013

4. ve výši 100.000,-- Kč Sportovnímu klubu cyklistů Prostějov, Kostelecká 49, IČ 155 27 395 (poř. č. žádosti 116)
- na podporu činnosti (účast na soutěžích – doprava; pořádání závodů)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2013

5. ve výši 500.000,-- Kč Tělovýchovné jednotě Prostějov, Anenská 17, IČ 441 59 919 (poř. č. žádosti 275)
- na podporu činnosti (pronájmy, účast na soutěžích – doprava)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2013

6. ve výši 80.000,-- Kč TJ Haná Prostějov, Brněnská 10, IČ 163 67 995 (poř. č. žádostí 255, 280)
- na podporu činnosti oddílů dálkového, zimního plavání (pronájmy bazénu)
- na podporu činnosti oddílu kopané (pronájmy, nákup a údržba sportovního materiálu)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2013

7. ve výši 500.000,-- Kč Tělovýchovné jednotě OP Prostějov, Kostelecká 47, IČ 005 47 409 (poř. č. žádosti 170)
- na podporu činnosti oddílů basketbalu, volejbalu, kanoistiky, stolního tenisu, lyžování, turistiky a sportu pro všechny (energie, běžná údržba sportovišť, doprava, pronájmy)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2013

8. ve výši 150.000,-- Kč Tělovýchovné jednotě Sokol Čechovice, Čechovická 55, Prostějov, IČ 163 67 855 (poř. č. žádosti 206)
- na podporu činnosti oddílů kopané, stolního tenisu, zápasu, nohejbalu a odboru sportu pro všechny (údržba fotbalového hřiště, doprava, energie, pronájmy)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2013

9. ve výši 70.000,-- Kč Tělocvičné jednotě SOKOL I Prostějov, Skálovo nám. 4, IČ 155 26 151 (poř. č. žádosti 222)
- na podporu činnosti oddílů všestrannosti, nohejbalu, juda, volejbalu a zápasu (pronájmy, energie)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2013

10. ve výši 150.000,-- Kč Tělocvičné jednotě SOKOL II Prostějov, U Kalicha 2, IČ 479 20 653 (poř. č. žádosti 161)
- na podporu činnosti házené, odbíjené, nohejbalu a kondičního cvičení žen (nájemné, energie)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2013

11. ve výši 330.000,-- Kč Tělocvičné jednotě SOKOL Vrahovice, M. Alše 85, Prostějov, IČ 479 20 025, (poř. č. žádostí 182, 181)
- na úhradu nákladů na provoz koupaliště (energie, bazénová chemie, rozbory vody, odvoz odpadků, revize elektro zařízení a jeho opravy, opravy bazénu, nátěry, oprava lehátek, vybavení a zařízení koupaliště, udržování terénu a trávníku) v částce 250.000,-- Kč
- na činnost sportovních oddílů turistiky, gymnastiky, volejbalu, všestrannosti a fotbalu (údržba hřiště, energie, nájmy sportovišť) v částce 80.000,-- Kč
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2013

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0020

003419

5222

 

 

0200000000000

2.180.000

 

(zvýšení položky 5222 – občanská sdružení)

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0070

006409

5909

 

 

0700000708000

2.180.000

 

(snížení položky 5909 – nerozdělená veřejná finanční podpora všeobecná)


2.12 Veřejná finanční podpora - strategické sporty
Usnesení č. 3121:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova na rok 2013
1. ve výši 880.000,-- Kč BK Prostějov, Za Kosteleckou 51, IČ 266 37 634 (poř. číslo žádosti 110)
- na podporu činnosti mládežnických basketbalových družstev (jízdné, nájmy a pronájmy pro mládežnické basketbalové týmy)
- termíny čerpání: do 28. 2. 2013 částku 440.000,-- Kč; do 31. 3. 2013 částku 440.000,-- Kč
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2013

2. ve výši 2.130.000,-- Kč LHK Jestřábi Prostějov o. s., Ke Stadionu 1, IČ 228 66 388 (poř. číslo žádosti 122)
- na pronájem ledové plochy a nebytových prostor pro mládežnická družstva (v částce 1.730.000,-- Kč)
- na dopravu mládežnických družstev (v částce 400.000,-- Kč)
- termíny čerpání:
· za pronájmy
do 28. 2. 2013 pronájem ledové plochy včetně nebytových prostor – čerpání dle skutečnosti (částka bude určena Domovní správou Prostějov, s. r. o.)
do 31. 3. 2013 pronájem ledové plochy včetně nebytových prostor – čerpání dle skutečnosti (částka bude určena Domovní správou Prostějov, s. r. o.)
do 30. 4. 2013 pronájem ledové plochy včetně nebytových prostor – čerpání dle skutečnosti (částka bude určena Domovní správou Prostějov, s. r. o.)
do 31. 5. 2013 pronájem ledové plochy včetně nebytových prostor – čerpání dle skutečnosti (částka bude určena Domovní správou Prostějov, s. r. o.)
do 30. 9. 2013 pronájem ledové plochy včetně nebytových prostor – čerpání dle skutečnosti (částka bude určena Domovní správou Prostějov, s. r. o.)
do 31. 10. 2013 pronájem ledové plochy včetně nebytových prostor – čerpání dle skutečnosti (částka bude určena Domovní správou Prostějov, s. r. o.)
do 30. 11. 2013 pronájem ledové plochy včetně nebytových prostor – čerpání dle skutečnosti (částka bude určena Domovní správou Prostějov, s. r. o.)
do 31. 12. 2013 pronájem ledové plochy včetně nebytových prostor – čerpání dle skutečnosti (částka bude určena Domovní správou Prostějov, s. r. o.)
· za dopravu
Úhrada dopravy ve výši 400.000,-- Kč bude probíhat na základě předložených faktur.
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 1. 2014

3. ve výši 700.000,-- Kč LHK Jestřábi Prostějov s. r. o., Ječná 1, Praha 2, IČ 289 31 181 (poř. číslo žádosti 120)
- na podporu a rozvoj činnosti ledního seniorského hokejového klubu v Prostějově (pronájem ledové plochy a
nebytových prostor)
- termíny čerpání:
do 28. 2. 2013 pronájem ledové plochy včetně nebytových prostor – čerpání dle skutečnosti (částka bude určena Domovní správou Prostějov, s. r. o.)
do 31. 3. 2013 pronájem ledové plochy včetně nebytových prostor – čerpání dle skutečnosti (částka bude určena Domovní správou Prostějov, s. r. o.)
do 30. 4. 2013 pronájem ledové plochy včetně nebytových prostor – čerpání dle skutečnosti (částka bude určena Domovní správou Prostějov, s. r. o.)
do 31. 5. 2013 pronájem ledové plochy včetně nebytových prostor – čerpání dle skutečnosti (částka bude určena Domovní správou Prostějov, s. r. o.)
do 30. 9. 2013 pronájem ledové plochy včetně nebytových prostor – čerpání dle skutečnosti (částka bude určena Domovní správou Prostějov, s. r. o.)
do 31. 10. 2013 pronájem ledové plochy včetně nebytových prostor – čerpání dle skutečnosti (částka bude určena Domovní správou Prostějov, s. r. o.)
do 30. 11. 2013 pronájem ledové plochy včetně nebytových prostor – čerpání dle skutečnosti (částka bude určena Domovní správou Prostějov, s. r. o.)
do 31. 12. 2013 pronájem ledové plochy včetně nebytových prostor – čerpání dle skutečnosti (částka bude určena Domovní správou Prostějov, s. r. o.)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 1. 2014

4. ve výši 610.000,-- Kč Dělnické tělocvičné jednotě Prostějov, Netušilova 7, IČ 709 18 309 (poř. číslo žádostí 101 a 104)
- na podporu mládežnického boxu a extraligového boxu (jízdné, pronájem tělocvičny)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2013

5. ve výši 1.400.000,-- Kč VK Prostějov o. s., Za Kosteleckou 51, IČ 270 57 518 (poř. číslo žádosti 112)
- na provozní náklady spojené se sportovní činností mládežnických družstev klubu (doprava, pronájmy a
nájemné)
- termíny čerpání: do 28. 2. 2013 částku 1.000.000,-- Kč; do 31. 3. 2013 částku 400.000,-- Kč
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2013

6. ve výši 1.600.000,-- Kč Tenisovému klubu Prostějov, Sportovní 1, IČ 002 05 061 (poř. číslo žádosti 114)
- na celoroční činnost mládežnických týmů (doprava, náklady spojené se soustředěním pro mládežnické týmy,
materiální zabezpečení, trenérské služby)
- termíny čerpání: do 28. 2. 2013 částku 1.000.000,-- Kč; do 31. 3. 2013 částku 600.000,-- Kč
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2013

7. ve výši 600.000,-- Kč 1. SK Prostějov, Za Místním nádražím 4536, IČ 266 21 916 (poř. číslo žádosti 179)
- na zajištění činnosti mládežnických fotbalových družstev (nájmy sportoviště, doprava, energie)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2013

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0020

003419

5222

 

 

0200000000000

7.220.000,--

 

(zvýšení položky 5222 - občanská sdružení)

 

0020

003419

5213

 

 

0200000000000

700.000,--

 

(zvýšení položky 5213 – LHK Jestřábi s. r. o. – pronájem ledu a nebytových prostor - muži)

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0020

003419

5909

 

 

0200000000000

7.920.000,--

 

(snížení položky 5909 – strategické sporty)


n e s c h v a l u j e
poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova na rok 2013

1. ve výši 2.000.000,-- Kč Prostějovskému basketbalu s. r. o., Za Kosteleckou 51, IČ 269 06 104 (poř. číslo žádosti 148)
- na trenérské a rehabilitační služby, PHM, soustředění pro tým, náklady na tělovýchovné projekty a služby

2. ve výši 1.600.000,-- Kč VK Prostějov o. s., Za Kosteleckou 51, IČ 270 57 518 (poř. číslo žádosti 113)
- na provozní náklady spojené se sportovní činností a chodem klubu v extralize žen (poplatky ČVS, CEV; startovné; výchovné; odstupné; přestupy; rozhodčí; cestovné a doprava; pronájmy a nájemné; ubytování; propagační služby; propagační materiály; plakáty; tiskoviny; foto; letenky pro evropské poháry; náklady na tělovýchovné projekty a služby; sportovní vybavení a výstroj; stravné; pitný režim; regenerace a rehabilitace; soustředění aj.)

2.13 Stanovisko Kulturní komise k žádostem o veřejnou finanční podporu na rok 2013 nad 50 tis. Kč
Usnesení č. 3122:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
stanovisko kulturní komise k žádostem o veřejnou finanční podporu na rok 2013 nad 50 tisíc Kč uvedené v důvodové zprávě.

3. Tarifní dohoda o stanovení podílu tržeb mezi dopravci
Usnesení č. 3123:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
uzavření Tarifní dohody o stanovení podílu tržeb mezi dopravci České dráhy, a.s. a FTL – First Transport Lines, a.s. v zóně 41 Prostějov Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje v roce 2013 mezi Statutárním městem Prostějov, Koordinátorem Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje, p.o. a dopravci uvedenými v dohodě.

Mgr. Jiří P o s p í š i l , v.r.                                   RNDr. Alena R a š k o v á, v.r.
1. náměstek primátora                                       náměstkyně primátora

Prostějov 11.2.2013
Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 26.2.2013 13:33:36 | přečteno 442x | Věra Krejčí
load