Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2013 > Usnesení ze 69. schůze Rady města Prostějova

Usnesení ze 69. schůze Rady města Prostějova

konané 19.2.2013

 

1. Zahájení, schválení programu
Usnesení č. 3124:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
program své 69. schůze, konané mimo schválený harmonogram dne 19.2.2013,
p o v ě ř u j e
RNDr. Alenu Raškovou, náměstkyni primátora, ověřením zápisu.

2. Provozování právnické osoby JESLE sídliště Svobody, příspěvkové organizace a změna její zřizovací listiny
Usnesení č. 3125:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
s účinností k 1. 4. 2013 změnu zřizovací listiny Jeslí sídliště Svobody v Prostějově, příspěvkové organizace IČ 479 20 360 se sídlem Prostějov sídliště Svobody 23/78 v článku III odstavec 2 Hlavní účel a předmět činnosti příspěvkové organizace takto:
1. v článku III. se ruší odstavec 2,
2. dosavadní odstavec 3 se nově označuje jako odstavec 2 a zní takto:
„Jesle sídliště Svobody v Prostějově (dále jen Jesle) jsou zřízeny statutárním městem Prostějovem jako příspěvková organizace pro zabezpečení výchovné péče o děti ve věku od 1 do 3 let v denním režimu.“
dosavadní odstavce 4 až 8 se nově označují jako odstavce 3 až 7.


3. Schválení prodeje sněžného skútru
Usnesení č. 3126:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
prodej sněžného skútru Skandic 550 F SUV, SPZ 1M9811, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování znaleckého posudku uhradí kupující,
c) v případě, že zájemce na 1. místě v pořadí zájemců neuzavře kupní smlouvu nejpozději do 1 měsíce po schválení prodeje sněžného skútru Radou města Prostějova nebo výslovně odmítne kupní smlouvu uzavřít, bude vyzván k podpisu kupní smlouvy zájemce na 2. místě v pořadí zájemců, kterému bude stanovena lhůta k podpisu kupní smlouvy do 1 měsíce ode dne doručení výzvy,
a pro uzavření kupní smlouvy stanovuje následující pořadí zájemců:
1. společnost Q-COOP spol. s r.o., se sídlem Kroměříž, Moravcova 261, PSČ: 767 01, IČ: 645 09 150, za nabídnutou kupní cenu ve výši 110.000 Kč včetně DPH,
2. Jakub Juračka dipl. technik, místo podnikání Kroměříž, Třasoňova 3971, PSČ: 767 01, IČ: 666 12 276 (fyzická osoba podnikající), za nabídnutou kupní cenu ve výši 98.600 Kč včetně DPH.


4. Schválení pronájmu nebytových prostor v objektu na ul. Komenského 4 v Prostějově
Usnesení č. 3127:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
pronájmu nebytových prostor umístěných v 1. nadzemním podlaží stavby občanského vybavení č.p. 61 (Komenského 4 v Prostějově) na pozemku p.č. 92/1 v k.ú. Prostějov, a to prostor skladu pomůcek o výměře 19,80 m2, skladu učebnic o výměře 16,10 m2 a dílny školníka o výměře 28,20 m2, společnosti Střední škola automobilní Prostějov, s.r.o., se sídlem Prostějov, Vápenice 2977/9, PSČ: 796 01, IČ: 634 82 746, za účelem provozování střední školy, za následujících podmínek:
a) doba nájmu neurčitá s jednoroční výpovědní lhůtou,
b) nájemné bude stanoveno ve výši 9.232 Kč ročně a bude placeno čtvrtletně předem,
c) nájemné bude pronajímatel používat na opravy a údržbu stavby občanského vybavení č.p. 61 (Komenského 4 v Prostějově) na pozemku p.č. 92/1 v k.ú. Prostějov,
d) nájemné nebude navyšováno o míru inflace,
e) pronájem bude proveden formou dodatku ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 2011/50/081 ze dne 02.03.2011, a to s účinností od 01.03.2013.
Mgr. Jiří P o s p í š i l , v.r.                                            RNDr. Alena R a š k o v á , v. r.
1. náměstek primátora                                                náměstkyně primátora

Prostějov 19.2.2013
Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 26.2.2013 13:59:34 | přečteno 423x | Věra Krejčí
load