Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2013 > Usnesení ze 70. schůze Rady města Prostějova

Usnesení ze 70. schůze Rady města Prostějova

konané 5.3.2013

 

1. Zahájení, schválení programu
Usnesení č. 3128:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
program své 70. schůze, konané dne 5.3.2013,
p o v ě ř u j e
Mgr. Jiřího Pospíšila, 1. náměstka primátora, ověřením zápisu.

1.1 Cena za kvalitu ve veřejné správě 2012 – za aplikaci metody místní Agenda 21
Usnesení č. 3129:
Rada města Prostějova
b e r e na v ě d o m í
informaci o získání Ceny za kvalitu ve veřejné správě za rok 2012.

2. Záležitosti komisí rady
Usnesení č. 3130:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
1. informace o jmenování Naděždy Novákové, zaměstnankyně Odboru kancelář primátora, novou tajemnicí Komise pro cestovní ruch a podnikání,
2. doporučení Komise životního prostředí ze dne 4.2.2013,
3. doporučení Komise prevence kriminality ze dne 6.2.2013,
4. doporučení Komise koncepce a rozvoje města ze dne 18.2.2013,
5. doporučení Komise architektury a urbanismu ze dne 21.2.2013.

3. Vyhlášení veřejné soutěže VYTVOŘENÍ LOGA A LOGOTYPU MĚSTA PROSTĚJOVA
Usnesení č. 3131:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s vyhlášením veřejné soutěže na vytvoření loga a logotypu města Prostějova dle předloženého návrhu.

4. Informace pracovní skupiny pro přípravu realizace záměru výstavby společensko-sportovního centra
v Prostějově
Usnesení č. 3132:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
informace pracovní skupiny pro přípravu realizace záměru výstavby společensko-sportovního centra
v Prostějově.

5. Návrh změny organizační struktury Odboru správy a údržby majetku města Magistrátu města Prostějova a ROZOP kapitoly 14 – kancelář tajemníka
Usnesení č. 3133:
Rada města Prostějova
I. s c h v a l u j e
s účinností k 11.3.2013 změny v organizační struktuře a systemizaci pracovních míst v Odboru správy a údržby majetku města Magistrátu města Prostějova takto:

1. zvyšuje počet pracovních míst v Odboru správy a údržby majetku města vykonávaných zaměstnanci v pracovním poměru na 26,

2. z ř i z u j e
pro každý kalendářní rok od roku 2013 do roku 2015 včetně v oddělení údržby majetku 1 nové pracovní místo dělník údržby sportovního areálu, vykonávané zaměstnancem v pracovním poměru na dobu určitou, vždy od 1. března do 30. listopadu daného roku ( v roce 2013 od 11. března do 30. listopadu),

3. s c h v a l u j e
organizační schéma Odboru správy a údržby majetku města podle předloženého návrhu.

II. s t a n o v í
celkový počet zaměstnanců v pracovním poměru zařazených do Magistrátu města Prostějova k 11.3.2013 na 266.

III. s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

14

6171

5011

 

 

 

134.000,-

Mzdové prostředky pracovníků

14

6171

5031

 

 

 

33.500,-

Povinné pojištění na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnanosti

14

6171

5032

 

 

 

12.100,-

Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění

14

6112

5038

 

 

 

600,-

Ostatní povinné pojištění

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707100

180.200,-

Rezerva RMP pro rozpočtové opatření


6. Podnět „Transparentní radnice“
Usnesení č. 3134:
Rada města Prostějova
I. b e r e n a v ě d o m í
podnět Ing. Burši „Transparentní radnice Prostějov“,
II. u k l á d á
Ing. Lubomíru Balášovi tajemníkovi Magistrátu města Prostějova,
zajistit
1. zveřejňování programu schůzí rady dle schváleného harmonogramu na webu města v den, kdy je program odeslán členům rady města,
2. zveřejňování seznamu faktur od roku 2013 včetně elektronického obrazu,
3. průběžné informace o čerpání rozpočtu na webových stránkách zveřejňováním měsíčních sestav čerpání rozpočtu.

8. Smlouva o spolupráci s firmou Robert Helvich - vydavatelství multimédia
Usnesení č. 3135:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
Smlouvu o spolupráci mezi Statutárním městem Prostějovem a firmou Robert Helvich - vydavatelství multimédia, sídlem Hradec Králové, Divišova 882, IČ: 486 34 026, na vydání brožur na prezentaci a pro potřeby statutárního města Prostějova.

9. Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Výběr dodavatele služeb v oblasti marketingu a propagace pro statutární město Prostějov – NOVÉ VYHLÁŠENÍ“
Usnesení č. 3136:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e

1. zahájení otevřeného zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky na služby Výběr dodavatele služeb v oblasti marketingu a propagace pro statutární město Prostějov – NOVÉ VYHLÁŠENÍ v souladu s § 27 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon),

2. základní hodnotící kritérium Ekonomická výhodnost nabídky a dílčí hodnotící kritéria takto:
Nabídková cena v Kč bez DPH váha 40 %
Počet a význam propagačních akcí váha 30 %
Rozsah marketingové prezentace váha 30 %

v rámci hodnocení dílčího hodnotícího kritéria „Počet a význam propagačních akcí“ budou hodnocena tato podkritéria: počet akcí v Prostějově váha 20 %
počet akcí regionálního významu váha 15 %
počet akcí s republikovým významem váha 20 %
počet akcí s mezinárodním významem váha 25 %
počet oslovených účastníků resp. celkový počet diváků akcí v daném roce váha 20 %


v rámci hodnocení dílčího hodnotícího kritéria „Rozsah marketingové prezentace“ budou hodnocena tato podkritéria:
rozsah a umístění plošné reklamy váha 40%
rozsah a četnost prezentace města v tištěných materiálech váha 30%
časový rozsah a četnost prezentace v mediích váha 30%


3. zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Výběr dodavatele služeb v oblasti marketingu a propagace pro statutární město Prostějov – nové vyhlášení dle návrhu přiloženého v příloze k tomuto materiálu, přičemž poskytování marketingových a propagačních služeb bude sjednáno na období čtyř let, tj. do 30.června 2017, předpokládané zahájení plnění zakázky je 1. červenec 2013,

4. zastupování statutárního města Prostějova při výkonu zadavatelských činností (práv a povinností zadavatele) společností Gordion, s.r.o., Kolmá 6/682, 190 00 Praha 9 – Vysočany, IČ: 261 47 921, Městský soud v Praze, spisová značka C, vložka 74479,

5. v souladu s § 74 zákona a s přihlédnutím k potřebě odborné způsobilosti komise pro posouzení a hodnocení nabídek, složení komise pro otevírání obálek v počtu tří členů a tří náhradníků a složení komise pro posouzení a hodnocení nabídek v počtu sedmi členů a sedmi náhradníků veřejné zakázky „Výběr dodavatele služeb v oblasti marketingu a propagace pro statutární město Prostějov – NOVÉ VYHLÁŠENÍ“. Složení komise pro otevírání obálek a komise pro posouzení a hodnocení nabídek je jmenovitě uvedeno v zápise z jednání schůze Rady města Prostějova.

u k l á d á
Mgr. Renatě Grulichové, vedoucí Odboru kancelář tajemníka,
zadat prostřednictvím vybraného mandatáře, společnosti Gordion s.r.o. veřejnou zakázku „Výběr dodavatele služeb v oblasti marketingu a propagace pro statutární město Prostějov- NOVÉ VYHLÁŠENÍ“ za použití uvedených hodnotících kritérií.

p o v ě ř u j e
Miroslava Pišťáka, primátora města, jmenováním tří členů a tří náhradníků komise pro otevírání obálek a sedmi členů a sedmi náhradníků komise pro posouzení a hodnocení nabídek v souladu se zápisem z jednání Rady města Prostějova.

10. Zadávací řízení veřejné zakázky „Poskytování telekomunikačních služeb pro Statutární město Prostějov a jím založené a zřízené organizace“
Usnesení č. 3137:
Rada města Prostějova
r o z h o d l a
1. o výběru nejvhodnější nabídky v zadávacím řízení „Poskytování telekomunikačních služeb pro Statutární město Prostějov a jím založené a zřízené organizace“ v dílčím plnění části 2 „Hlasové a datové služby na mobilních linkách“ a na základě výsledku elektronické aukce ze dne 26.2.2013 a doporučení komise pro hodnocení nabídek vybrala nabídku společnosti T-mobile Czech Republic a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, Praha 4 – Michle, 149 00, IČ 64949681, jako nejvhodnější nabídku. Nabídka společnosti T-mobile Czech Republic a.s., vyhověla požadavkům zadávací dokumentace a v elektronické aukci dosáhla nejnižší nabídkové ceny.

2. zadat veřejnou zakázku „Poskytování telekomunikačních služeb pro Statutární město Prostějov a jím založené a zřízené organizace“ v dílčím plnění části 2 „hlasové a datové služby na mobilních linkách“ a uzavřít Smlouvu o poskytování služeb se společností T-mobile Czech Republic a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, Praha 4 – Michle, 149 00, IČ 64949681dle důvodové zprávy.

u k l á d á
Františku Nevrtalovi, vedoucímu Odboru správy a zabezpečení Magistrátu města Prostějova,
po uplynutí zákonných lhůt pro podání námitek uzavřít se společností T-mobile Czech Republic a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, Praha 4 – Michle, 149 00, IČ 64949681 Smlouvu o poskytování telekomunikačních služeb na mobilních linkách na dobu neurčitou v souladu se zadávací dokumentací.

11. Zadávací řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Servisní podpora IT Magistrátu města Prostějova“
Usnesení č. 3138:
Rada města Prostějova
r o z h o d l a
1. o výběru nejvhodnější nabídky v zadávacím řízení „Servisní podpora IT Magistrátu města Prostějova“ na základě doporučení komise pro hodnocení nabídek, která dne 6.2.2013 provedla hodnocení nabídek a jako nejvýhodnější nabídku vybrala nabídku společnosti Computer System cz s.r.o., se sídlem Werichova 658/23, 779 00 Olomouc, IČ 268 34 979, jejíž nabídka vyhověla požadavkům zadávací dokumentace a byla podle hodnotících kritérií vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější,

2. zadat veřejnou zakázku „Servisní podpora IT Magistrátu města Prostějova“ a uzavřít Smlouvu o dílo na realizaci zakázky se společností Computer System cz s.r.o., se sídlem Werichova 658/23, 779 00 Olomouc, IČ 268 34 979, dle důvodové zprávy.

11.1 Zadávací řízení „Rekonstrukce učeben pro výuku přírodovědných předmětů na prostějovských základních školách – výběr nejvhodnější nabídky“
Usnesení č. 3139:
Rada města Prostějova
r o z h o d l a

1. v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen zákon) o výběru nejvhodnější nabídky v zadávacím řízení „Rekonstrukce učeben pro výuku přírodovědných předmětů na prostějovských základních školách“ a na základě doporučení komise pro hodnocení nabídek vybrala nabídku společnosti POZEMSTAV Prostějov, a. s., se sídlem Pod Kosířem 73, 796 01 Prostějov, IČ 255 27 380 jako nejvhodnější. Nabídka společnosti Pozemstav vyhověla všem kritériím zadávacího řízení a byla podle hodnotících kritérií vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější,

2. v souladu s § 60 zákona o vyloučení uchazeče Stav consult, s.r.o., se sídlem Jožky Silného 12349/4, 767 01 Kroměříž, IČ 253 21 030 a v souladu s § 76 zákona o vyloučení uchazečů VHH THERMONT s.r.o., se sídlem 783 83 Troubelice, č.p. 352 a INGREMO s.r.o., se sídlem Přemyslovka 2514/4, 796 01 Prostějov z další účasti v zadávacím řízení „Rekonstrukce učeben pro výuku přírodovědných předmětů na prostějovských základních školách“ z důvodu nesplnění podmínek zadávací dokumentace, konkretizovaných v důvodové zprávě,

3. zadat veřejnou zakázku „Rekonstrukce učeben pro výuku přírodovědných předmětů na prostějovských základních školách“ a uzavřít Smlouvu o dílo na realizaci zakázky se společnostíPOZEMSTAV Prostějov, a.s. , se sídlem Pod Kosířem 73, 796 01 Prostějov, IČ 255 27 380, dle důvodové zprávy.

u k l á d á
Ing. Antonínu Zajíčkovi, vedoucímu Odboru rozvoje a investic,
zajistit ve lhůtách stanovených zákonem uzavření Smlouvy o dílo s vybraným uchazečem POZEMSTAV Prostějov, a.s.

11.2 Zadávací řízení veřejné zakázky „Měřiče rychlosti vozidel – nové vyhlášení“
Usnesení č. 3140:
Rada města Prostějova
1. r o z h o d l a
v souvislosti s posuzováním technických podmínek veřejné zakázky „Měřiče rychlosti vozidel – nové vyhlášení“
upravit zadávací dokumentaci tak, že v rámci plnění veřejné zakázky bude zadavatel požadovat v lokalitách stanovených zadávací dokumentací vybudování smyček nových, tak aby bylo umožněno i sledování průjezdu na červenou na určených místech,

2. u k l á d á
Mgr. Renatě Grulichové, vedoucí Odboru kancelář tajemníka,
prostřednictvím oddělení veřejných zakázek ve spolupráci s vybraným mandatářem, zajistit potřebné úkony v zadávacím řízení podle bodu 1 tohoto usnesení.

12. Žádosti o užití znaku města:
12.1 Robert Helvich, Vydavatelství multimédia, Hradec Králové
12.2 Mgr. Jana Tobolová – Noc Kostelů
Usnesení č. 3141:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
1. s užitím znaku města Prostějova pro brožuru „Město Prostějov“. Souhlas se uděluje Robertu Helvichovi, Vydavatelství multimédia, Bratří Štefanů 499, 500 03 Hradec Králové, v souladu se Zákonem č. 128/2000 o obcích, a to bezúplatně.
2. s užitím znaku města Prostějova na plakátech k Noci kostelů 2013. Souhlas se uděluje Mgr. Janě Tobolové v souladu se Zákonem č. 128/2000 o obcích, a to bezúplatně.

13. Souhlas s čerpáním finančních prostředků z rezervního fondu Sportcentra – DDM na znovuzprovoznění služebního vozidla a instalaci zabezpečovacího zařízení v budově Dětského dopravního centra
Usnesení č. 3142:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s čerpáním rezervního fondu Sportcentra – domu dětí a mládeže Prostějov, příspěvkové organizace,
ve výši Kč 30 000,-- na znovuzprovoznění služebního vozidla (technická kontrola - úpravy na vozidle, zápis změn do velkého technického průkazu) a Kč 25 000,-- na instalaci zabezpečovacího zařízení v budově Dětského dopravního centra.

14. Žádost o souhlas s přijetím účelově určeného peněžitého daru ZŠ a MŠ Kollárova ul.
Usnesení č. 3143:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s přijetím účelově určeného peněžitého daru ve výši Kč 7 000,-- Základní školou a mateřskou školou Prostějov, Kollárova ul. 4 na úhradu osobních nákladů pro asistenta pedagoga žákyně 1. třídy na období leden – červen 2013.

16. Veřejná finanční podpora:
16.1 Veřejná finanční podpora - Klub výsadkových veteránů, Konfederace politických vězňů, Československá
obec legionářská
Usnesení č. 3144:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků nerozdělené
veřejné finanční podpory v kapitole 70

1. ve výši 30.000,- Kč Klubu výsadkových veteránů Prostějov, VÚ 8280, Letecká 3, IČ 26660355 (poř. č. žádosti 139)
- VFP bude užita na činnost Klubu výsadkových veteránů (na účast klubu na pietním aktu operace ANTHROPOID v Praze, na uskutečnění zájezdu za krásami ČR, na kulturní představení pro členy klubu, na účast závodníků a VIP na Memoriálu zákl. výs. Vojsk, organizování střelecké soutěže, výroční shromáždění)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2013

2. ve výši 5.000,- Kč Konfederaci politických vězňů, pobočce č. 50, Prostějov, IČ 00417581 (poř. č. žádosti 4)
- VFP bude užita na účast na pouti muklů na sv. Hostýn a na účast setkání KPVČ
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2013

3. ve výši 10.000,- Kč Československé obci legionářské, jednotě Prostějov, Kostelecká 17, IČ 45247455 (poř. č. žádosti 17)
- VFP bude užita na zachování, rozvíjení a předávání demokratických a humanistických tradic čsl. a české státnosti, na připomínání významných dějinných událostí našeho státu a jeho armády, na organizační záležitosti, zajišťující činnost organizace
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2013

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

6409

5222

 

 

0100000000000

45.000,-

zvýšení položky 5222 – neinvestiční dotace občanským sdružením (Konfederace politických vězňů, Československá obec legionářská, Klub výsadkových veteránů)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5909

 

 

0700000708000

45.000,-

(snížení položky 5909 – nerozdělená veřejná finanční podpora)


16.2 Veřejná finanční podpora - Změna názvu projektu
Usnesení č. 3145:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
změnu názvu projektu pořádaného Středním odborným učilištěm obchodním Prostějov, nám. E. Husserla 1, IČ 005 44 612 (poř. číslo žádosti 123) z „Hanácký pohár 2013“ na „Amundsen cup Prostějov 2013“.

17. Rozpočtová opatření:
17.1 Rozpočtové opatření kapitola 10 – kancelář primátora
Usnesení č. 3146:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

6171

5192

 

 

 

12 750,00

(zvýšení pol. 5192 – členský příspěvek do NSZM ČR)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

070000070710

12 750,00

(snížení pol. 6409 – rezerva Rady města Prostějova pro rozpočtová opatření)


17.2 Rozpočtové opatření kapitoly 13 – městská policie
Usnesení č. 3147:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

13

5311

5153

 

 

013000000000

200.000

 

(plyn - úspora na spotřebě plynu)

- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

13

5311

5171

 

 

013000000000

100.000

 

(údržba a opravy- úpravu šaten pro strážníky, úpravu operačního střediska, opravy kamerového systému)

 

13

5311

5169

 

 

013000000000

100.000

 

(nákup služeb – úhrada mandátní smlouvy firmy RENARD s r.o.,platby za odvozy podnapilých osob do protitoxikomanické stanice v Olomouci )


17.3 Rozpočtové opatření kapitoly 14 – kancelář tajemníka
Usnesení č. 3148:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

14

6171

5011

 

98216

 

560.000,-

Mzdové prostředky pracovníků

14

6171

5031

 

98216

 

140.000,-

Povinné pojištění na soc. zab. a přísp. na st. pol. zaměstnanosti

14

6171

5032

 

98216

 

50.400,-

Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění

14

6112

5038

 

98216

 

2.400,-

Ostatní povinné pojištění

- zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

 

4111

 

98216

 

752.800,-

NI přijaté transfery z VPS SR – dotace na výkon státní správy v oblasti SPOD


17.4 Rozpočtové opatření kapitoly 20 – školství, kultura a sport (ZŠ a MŠ Palackého 14)
Usnesení č. 3149:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

003113

5331

 

 

0200000020332

25.000,-

 

(zvýšení neinvestičního příspěvku ZŠ a MŠ PV, Palackého tř. 14 – 130. výročí založení školy)

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

006409

5901

 

 

0700000707100

25.000

 

(snížení rezervy RMP pro ROZOP)


17.5 Rozpočtové opatření kapitoly 20 – školství, kultura a sport (Sportcentrum DDM)
Usnesení č. 3150:
Rada města Prostějova
1. s o u h l a s í
s pořízením a instalací herní sestavy „Lanáček – dětské lanové centrum“ na dětském dopravním centru
v Prostějově v celkové hodnotě 850.654 Kč vč. DPH a s nabytím movitého majetku nad stanovený
limit 500.000 Kč ročně do vlastnictví Sportcentra DDM, příspěvkové organizace

2. s o u h l a s í
s čerpáním investičního fondu organizace Sportcentrum DDM, příspěvkové organizace ve výši 850.654 Kč
na pořízení herní sestavy „Lanáček – dětské lanové centrum“ na dětském dopravním centru v Prostějově

3. s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- snižuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0070

000000

8115

 

 

0700000000000

650.000,-

 

(snížení FRR)

- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0020

003421

6351

 

 

0200000020399

650.000,-

 

(zvýšení položky 6351- investiční příspěvek Sportcentru DDM Prostějov, příspěvková organizace na pořízení a instalaci herní sestavy „Lanáček – dětské lanové centrum“ na dětském dopravním centru v Prostějově)


17.6 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Lázně fasáda, stavební úpravy)
Usnesení č. 3151:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3412

5171

 

 

0600248000000

2 400 000

Lázně fasáda, stavební úpravy

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3412

6121

 

1

0600248000000

2 400 000

Lázně fasáda, stavební úpravy


17.7 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Urnové hroby v Krasicích - PD)
Usnesení č. 3152:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšujerozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

60

3632

6121

 

 

0600399000000

100 000

 

Urnové hroby na hřbitově v Krasicích (PD)

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

60

3632

6121

 

 

0600044000000

100 000

 

Městský hřbitov Krasice - urnové hroby


18. Záležitosti Domovní správy Prostějov, s. r. o.:
18.1 Návrh na prodloužení termínu provedení nutných oprav NP v domě na ul. Netušilova 3
Usnesení č. 3153:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
prodloužení termínu provedení oprav u NP č. 825 v bytovém domě Netušilova 3/ 1622 v Prostějově společnosti Cathedral Software s.r.o., do 30.4.2013.

18.2 Umístění sídla společnosti Cathedral Software s.r.o.
Usnesení č. 3154:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
žádost společnosti Cathedral Software s.r.o., o umístění sídla jejich společnosti v bytovém domě na adrese Netušilova 3/1622, Prostějov.

18.3 Umístění sídla společnosti Mačkalstav s.r.o.
Usnesení č. 3155:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
žádost společnosti Mačkalstav s.r.o., o umístění sídla jejich společnosti v bytovém domě na Žižkově náměstí 19/134, Prostějov.

19. Záležitosti Odboru správy a údržby majetku města:
19.1 Smlouva o společném postupu k zabezpečení přípravy a realizace veřejné zakázky a o zmocnění centrálního zadavatele veřejné zakázky „Společné výběrové řízení na služby spojené s nákupem energií“
Usnesení č. 3156:
Rada města Prostějova
a) s c h v a l u j e
1. Smlouvu o společném postupu k zabezpečení přípravy a realizace veřejné zakázky a o zmocnění centrálního zadavatele veřejné zakázky „Společné výběrové řízení na služby spojené s nákupem energií“ dle přílohy,
2. nákup elektrické energie a zemního plynu prostřednictvím Komoditní burzy PROFIT,

b) p o v ě ř u j e
Mgr. Jiří Pospíšila, 1. náměstka primátora statutárního města Prostějova, uzavřít Smlouvu o společném postupu k zabezpečení přípravy a realizace veřejné zakázky a o zmocnění centrálního zadavatele veřejné zakázky „Společné výběrové řízení na služby spojené s nákupem energií“ mezi statutárním městem Prostějov a:

1. Základní školou Prostějov, ul. Dr. Horáka 24, příspěvkovou organizací, se sídlem ul. Dr. Horáka 24, 796 01 Prostějov, IČO 479 22 516
2. Základní školou Prostějov, ul. E. Valenty 52, příspěvkovou organizací, se sídlem ul. E. Valenty 52, 796 03 Prostějov, IČO 479 22 303
3. Základní a mateřskou školou Prostějov, Kollárova ul. 4, příspěvkovou organizací, se sídlem Kollárova ul. 4, 796 01 Prostějov, IČO : 479 22 494
4. Základní školou Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1, příspěvkovou organizací, se sídlem ul. Vl. Majakovského 1, 798 11 Prostějov, IČO 628 59 056
5. Základní a mateřskou školou Prostějov, Melantrichova ul. 60, příspěvkovou organizací, se sídlem Melantrichova ul. 60, 796 04 Prostějov, IČO 628 60 500
6. Základní a mateřskou školou Prostějov, Palackého tř. 14, příspěvkovou organizací, se sídlem, Palackého tř. 14, 796 40 Prostějov, IČO 479 22 486
7. Základní a mateřskou školou Jana Železného Prostějov, příspěvkovou organizací, se sídlem sídliště Svobody 24/79, 796 01 Prostějov, IČO 479 22 770
8. Reálným gymnáziem a základní školou města Prostějova, Studentská ul. 2, příspěvkovou organizací, se sídlem Studentská ul. 4/2, 796 04 Prostějov, IČO: 441 59 960
9. Mateřskou školou Prostějov, Partyzánská ul. 34, příspěvkovou organizací, se sídlem Partyzánská ul 34, 796 01 Prostějov, IČO 479 22 427
10. Mateřskou školou Prostějov, Moravská ul. 30, příspěvkovou organizací, se sídlem Moravská ul. 30, 796 01 Prostějov, IČO 709 82 945
11. Mateřskou školou Prostějov, Rumunská ul. 23, příspěvkovou organizací, se sídlem Rumunská ul. 23, 796 01 Prostějov, IČO 709 82 821
12. Mateřskou školou Prostějov, ul. Šárka 4a, příspěvkovou organizací, se sídlem ul. Šárka 4348/4a 796 01 Prostějov, IČO 479 22 435
13. Mateřskou školou Prostějov, Smetanova ul. 24, příspěvkovou organizací, se sídlem Smetanova ul. 24, 798 11 Prostějov, IČO 702 87 431
14. Sportcentrem – domem dětí a mládeže Prostějov, příspěvkovou organizací, se sídlem Olympijská 4228/4, 79601 Prostějov, IČO: 00840173
15. Základní uměleckou školou Vladimíra Ambrose Prostějov, příspěvkovou organizací, se sídlem Kravařova 168/14, 796 01 Prostějov, IČO: 004 02 338
16. Domovní správou Prostějov, s.r.o., se sídlem Pernštýnské nám. 176/8, 796 01 Prostějov, IČO: 262 59 893.

19.3 Průkaz energetické náročnosti budov v majetku města
Usnesení č. 3157:
Rada města Prostějova
u k l á d á
Ing. Lubomíru Balášovi, tajemníkovi Magistrátu města Prostějova,
předložit na příští schůzi rady materiál ve věci výběrového řízení na zpracování průkazů energetické náročnosti budov v majetku města Prostějova v souladu se zákonem č. 318/2012 Sb. ze dne 19. července 2012.

19.5 Bezúplatné nabytí nemovitostí u okružní křižovatky na ulici Plumlovská
Usnesení č. 3158:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit:
1) bezúplatné nabytí pozemků p.č. 543/4 – ostatní plocha o výměře 15 m2, p.č. 546/8 – ostatní plocha o výměře 18 m2 a p.č. 546/9 – ostatní plocha o výměře 2 m2, vše v k.ú. Čechovice u Prostějova, z vlastnictví společnosti KOMPAKTA INVEST a.s., se sídlem Přerov, Přerov I. – Město, Tovární čp. 2917/5a, PSČ 750 02, IČ: 253 29 120, do vlastnictví statutárního města Prostějova s tím, že správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí statutární město Prostějov,
2) bezúplatné nabytí pozemků p.č. 368/8 – ostatní plocha o výměře 11 m2, p.č. 368/7 – ostatní plocha o výměře 14 m2, p.č. 368/10 – ostatní plocha o výměře 9 m2, p.č. 368/9 – ostatní plocha o výměře 62 m2, p.č. 368/6 – ostatní plocha o výměře 82 m2, p.č. 368/4 – ostatní plocha o výměře 6 m2, p.č. 369/4 – ostatní plocha o výměře 4 m2, p.č. 369/3 – ostatní plocha o výměře 191 m2, p.č. 391/10 – ostatní plocha o výměře 126 m2 a části pozemku p.č. 368/2 – ostatní plocha (oddělené geometrickým plánem č. 0612-40352/2011 ze dne 16. 11. 2011 a nově označené jako p.č. 368/11 o výměře 15 m2), vše v k.ú. Čechovice u Prostějova, z vlastnictví společnosti ATLAS O.C. s.r.o., se sídlem Přerov – Přerov I. – Město, Denisova č. 2916/9, PSČ 750 02, IČ: 619 75 320, do vlastnictví statutárního města Prostějova s tím, že správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí statutární město Prostějov,
3) bezúplatné nabytí pozemků p.č. 340/3 – ostatní plocha o výměře 93 m2, p.č. 340/2 – ostatní plocha o výměře 103 m2 a p.č. 543/5 – ostatní plocha o výměře 1 m2, vše v k.ú. Čechovice u Prostějova, stavby středového ostrůvku okružní křižovatky na pozemcích p.č. 522/3, p.č. 543/4, p.č. 368/4, p.č. 546/8 a p.č. 369/4, vše v k.ú. Čechovice u Prostějova, stavby dopravních ostrůvků pro pěší na pozemcích p.č. 522/7, p.č. 522/6, p.č. 522/5, p.č. 522/4, p.č. 368/8, p.č. 368/7, části pozemku p.č. 522/1 (oddělené geometrickým plánem č. 0612-40352/2011 ze dne 16. 11. 2011 a nově označené jako p.č. 522/13), části pozemku p.č. 522/2 (oddělené geometrickým plánem č. 0612-40352/2011 ze dne 16. 11. 2011 a nově označené jako p.č. 522/14) a části pozemku p.č. 368/2 (oddělené geometrickým plánem č. 0612-40352/2011 ze dne 16. 11. 2011 a nově označené jako p.č. 368/11), vše v k.ú. Čechovice u Prostějova, a stavby cyklostezky umístěné na pozemcích p.č. 522/11, p.č. 340/3, p.č. 368/9, p.č. 340/2, p.č. 368/6, p.č. 522/8, p.č. 522/9, p.č. 369/3, p.č. 546/10, p.č. 391/10 a p.č. 522/10, vše v k.ú. Čechovice u Prostějova, z vlastnictví společnosti Třinec Property Development, a.s., se sídlem Pohořelec 112/24, Hradčany, Praha 1, PSČ 118 00, IČ: 272 14 541, do vlastnictví statutárního města Prostějova s tím, že správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí statutární město Prostějov. Darovací smlouva bude uzavřena teprve poté, co bude zrušeno zástavní právo váznoucí na převáděných pozemcích.

19.8 Majetkoprávní dořešení nemovitostí v souvislosti s investiční akcí statutárního města Prostějova: „Propojení Anenské a Krasické“ a rozpočtové opatření kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města
Usnesení č. 3159:
Rada města Prostějova
1) v y h l a š u j e
záměr směny části pozemku p.č. 1790/4 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře cca 2.050 m2 (přesná výměra bude známa po zpracování geometrického plánu) ve vlastnictví statutárního města Prostějova za stavbu tenisového kurtu umístěnou na části pozemku p.č. 1790/4 v k.ú. Prostějov ve vlastnictví občanského sdružení Tělovýchovná jednota Prostějov, se sídlem Prostějov, Anenská 936/17, PSČ: 796 01, IČ: 441 59 919, za následujících podmínek:
a) směna bude provedena s finančním vyrovnáním ve prospěch statutárního města Prostějova ve výši rozdílu obvyklých cen směňovaných nemovitostí stanovených znaleckým posudkem,
b) náklady spojené se zpracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí statutární město Prostějov,
2) s c h v a l u j e
ukončení Smlouvy o výpůjčce č. 2006/16/201 ze dne 28.08.2006 uzavřené mezi městem Prostějovem jako půjčitelem a občanským sdružením T.J. Pozemstav Prostějov, se sídlem Prostějov, Krasická 936/6, PSČ: 796 40, IČ: 441 59 919 (v současnosti Tělovýchovná jednota Prostějov, se sídlem Prostějov, Anenská 936/17, PSČ: 796 01) jako vypůjčitelem, na bezplatné užívání části pozemku p.č. 1790/1 v k.ú. Prostějov o výměře 3.050 m2 (v současnosti označena jako pozemek p.č. 1790/4 v k.ú. Prostějov) za účelem výstavby 5 volejbalových kurtů, a to dohodou ke dni uzavření směnné smlouvy dle bodu 1) tohoto usnesení,
3) v y h l a š u j e
záměr směny části pozemku p.č. 1804 – ostatní plocha o výměře cca 815 m2 (přesná výměra bude známa po zpracování geometrického plánu) ve vlastnictví sdružení Dělnická tělocvičná jednota Prostějov, se sídlem Prostějov, Netušilova 7, PSČ: 796 01, IČ: 709 18 309, za části pozemků p.č. 1790/1 – ostatní plocha a p.č. 1790/4 – ostatní plocha, oba v k.ú. Prostějov, o celkové výměře shodné s výměrou směňované části pozemku p.č. 1804 v k.ú. Prostějov, včetně stavby typového multifunkčního hřiště, které bude statutárním městem Prostějovem vybudováno před realizací směny na částech pozemků p.č. 1790/4 a p.č. 1806/1, oba v k.ú. Prostějov, technického vybavení hřiště (značení hřiště, odstranitelné tyče pro kotvení sítě, 2 lavečky, 2 branky na florbal), stavby nového oplocení (v provedení - neprůhledná betonová stěna výšky min. 3 m a pletivo do výšky 6 m nad terénem) a neprůhledné dvoukřídlé brány ve vlastnictví statutárního města Prostějova, za následujících podmínek:
a) směna bude provedena po realizaci směny nemovitostí dle bodu 1) tohoto usnesení,
b) směna bude provedena bez finančního vyrovnání,
c) náklady spojené se zpracováním geometrických plánů, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnických práv do katastru nemovitostí uhradí statutární město Prostějov,
d) směnná smlouva bude uzavřena do 30 dnů ode dne předání všech opatření uvedených v bodě e) bez vad a nedodělků statutárním městem Prostějovem sdružení Dělnická tělocvičná jednota Prostějov;do té doby budou vzájemné vztahy ošetřeny smlouvou o budoucí směnné smlouvě,
e) statutární město Prostějov se v budoucí směnné smlouvě zaváže, že před realizací směny provede na vlastní náklady tato opatření včetně předání všech těchto opatření řádně dokončených a provedených bez potřeby dalších úprav potřebných k provozování sportovní činnosti Dělnické tělocvičné jednoty Prostějov:
- vybudování neprůhledné betonové stěny o výšce min. 3 m a oplocení (pletivo) nad touto betonovou stěnou do výšky 6 m nad terénem mezi novou komunikací a pozemkem p.č. 1804 v k.ú. Prostějov,
- vybudování nového vjezdu s neprůhlednou dvoukřídlou bránou do sportovního areálu Dělnické tělocvičné jednoty Prostějov z parkoviště v místě určeném Dělnickou tělocvičnou jednotou Prostějov včetně dlážděného vjezdu z parkoviště s tím, že za pozemek zabraný tímto vjezdem nebude statutární město Prostějov v budoucnu požadovat úplatu za jeho užívání,
- vybudování nové obvodové betonové stěny kolem částí pozemků p.č. 1790/1 a p.č. 1790/4, oba v k.ú. Prostějov, nově nabývaných Dělnickou tělocvičnou jednotou Prostějov o výšce min. 3 m a oplocení (pletivo) nad touto zdí do výšky 6 m nad terénem,
- odstranění stávající stěny mezi pozemky p.č. 1806/1 a p.č. 1790/4, oba v k.ú. Prostějov, s uvedením terénu do stavu vhodného k užívání bez potřeby dalších úprav, a to se započetím prací až po dokončení opatření uvedeného v předchozím bodě (obvodová zeď uzavírající areál),
- provedení změny tenisového kurtu umístěného na části pozemku p.č. 1790/4 v k.ú. Prostějov na osvětlené typové multifunkční hřiště (částečně zasáhne i do pozemku p.č. 1806/1 v k.ú. Prostějov) včetně technického vybavení (značení hřiště, odstranitelné tyče pro kotvení sítě, 2 lavečky, 2 branky na florbal) s umělých povrchem „Conipur“ s minimálně pětiletou zárukou, příp. s delší zárukou dle výsledku výběrového řízení na zhotovitele hřiště, v provedení shodném se stávajícím typovým multifunkčním hřištěm v areálu Aquaparku,
- všechna opatření uvedená v bodě e) budou realizována pouze na základě odsouhlasení projektů na tato opatření včetně harmonogramu prací ze strany Dělnické tělocvičné jednoty před zahájením jejich realizace,
4) d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit výkup části pozemku p.č. 1800/1 – zahrada o výměře cca 140 m2 (přesná výměra bude známa po zpracování geometrického plánu) a části pozemku p.č. 1799/1 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 600 m2 (přesná výměra bude známa po zpracování geometrického plánu), oba v k.ú. Prostějov, od podílových spoluvlastníků těchto pozemků do vlastnictví statutárního města Prostějova za kupní cenu ve výši 1.600 Kč/m2, tj. celkem ve výši cca 1.184.000 Kč, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude zaplacena prodávajícím poměrně dle velikosti spoluvlastnických podílů s tím, že část kupní ceny ve výši 96 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 4 % (záruka pro zaplacení daně z převodu nemovitostí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z převodu nemovitostí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávajících,
b) statutární město Prostějov se v kupní smlouvě zaváže, že v rámci realizace investiční akce statutárního města Prostějova „Propojení Anenské a Krasické“ na vlastní náklady provede:
- vybudování bezpečné protihlukové stěny o výšce min. 3 metry mezi novou komunikací a pozemky p.č. 1800/1 a p.č. 1799/1, oba v k.ú. Prostějov,
- vybudování bezpečného chodníku po levé straně ul. Krasická od nové komunikace až na pozemek p.č. 1797 v k.ú. Prostějov včetně zábradlí po pravé straně chodníku na ochranu bezpečného průchodu chodců,
- vybudování nového parkoviště s pevným podložím (stávající úprava makadam) na částech pozemků p.č. 1797, p.č. 8075/1 a p.č. 7792, vše v k.ú. Prostějov,
c) náklady spojené se zpracováním geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí statutární město Prostějov,
d) kupní smlouva bude uzavřena teprve poté, co bude zrušeno zástavní právo váznoucí na převáděných částech pozemků; do té doby budou vzájemné vztahy ošetřeny smlouvou o budoucí kupní smlouvě,
5) d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

6409

6130

 

1

0600055000000

1.184.000

zvýšení pol. 6130 – pozemky; výkup částí pozemků p.č. 1800/1 a p.č. 1799/1, oba v k.ú. Prostějov

snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

0700000000000

1.184.000

snížení pol. 8115 – Fond rezerv a rozvoje


19.9 Prodej bytové jednotky č. 1622/7 v domě na ul. Netušilova 3 v Prostějově oprávněnému nájemci
Usnesení č. 3160:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova v souladu s usnesením Zastupitelstva města Prostějova č. 10045 ze dne 15.02.2011, kterým byly schváleny podmínky při prodeji bytových jednotek v objektech na ul. Dolní 2, 4 a 6 v Prostějově, na ul. Palackého 2, 2a v Prostějově, na ul. Wolkerova 31 v Prostějově, na ul. Netušilova 3 v Prostějově a na ul. Svatoplukova 15 v Prostějově, a v souladu se zněním zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytových prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), v platném znění, schválit prodej bytové jednotky č. 1622/7 o výměře 95,00 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti 95/2261 na společných částech bytového domu č.p. 1622 (Netušilova 3 v Prostějově) na pozemku p.č. 2932, pozemku p.č. 2932 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 576 m2 a pozemku p.č. 2935/1 – ostatní plocha o výměře 136 m2, vše v k.ú. Prostějov, oprávněnému nájemci  za následujících podmínek:
a) kupní cena bude činit 90% ceny obvyklé stanovené znaleckým posudkem, tj. 746.100 Kč, a bude zaplacena v plné výši před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

19.10 Schválení pronájmu prostor tělocvičny v objektu na ul. Komenského 4 v Prostějově
Usnesení č. 3161:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
pronájem nebytových prostor umístěných v 1. nadzemním podlaží stavby občanského vybavení č.p. 61 (Komenského 4 v Prostějově) na pozemku p.č. 92/1 v k.ú. Prostějov, a to prostor tělocvičny o výměře 143,87 m2, nářaďovny o výměře 21,78 m2, šatny u tělocvičny o výměře 24,75 m2 a umývárny o výměře 17,16 m2, Cyrilometodějskému gymnáziu a mateřské škole v Prostějově, se sídlem Prostějov, Komenského 17, PSČ: 796 01, IČ: 440 53 916, za účelem zajištění výuky tělesné výchovy a sportovních aktivit za následujících podmínek:
a) nájemní smlouva bude uzavřena s účinností od 01.03.2013 na dobu neurčitou s jednoroční výpovědní lhůtou,
b) nájemné bude stanoveno ve výši 29.888 Kč ročně a bude placeno čtvrtletně předem,
c) nájemné bude pronajímatel formou reinvestice používat na opravy a údržbu stavby občanského vybavení č.p. 61 (Komenského 4 v Prostějově) na pozemku p.č. 92/1 v k.ú. Prostějov,
d) nájemné bude každoročně navyšováno o míru inflace,
e) veškeré náklady spojené s užíváním předmětu nájmu, zejména náklady na jeho provoz, údržbu a opravy, bude po dobu nájmu hradit nájemce,
f) nájemce bude oprávněn poskytnout předmět nájmu do krátkodobého podnájmu třetím osobám bez souhlasu pronajímatele,
g) s nájmem bude spojeno právo užívat společné prostory ve stavbě občanského vybavení č.p. 61 (Komenského 4 v Prostějově) na pozemku p.č. 92/1 v k.ú. Prostějov.

19.11 Schválení pronájmu části pozemku p.č. 906/1 v k.ú. Kralice na Hané
Usnesení č. 3162:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
pronájem části pozemku p.č. 906/1 – ostatní plocha v k.ú. Kralice na Hané o výměře 3 m2 společnosti Windmöller & Hölscher Czech s.r.o., se sídlem Kralice na Hané, Háj 357, PSČ: 798 12, IČ: 269 66 441, za účelem umístění informačního poutače o rozměrech 3 x 2 metry za následujících podmínek:
a) nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou,
b) nájemné je stanoveno ve výši 6.000 Kč ročně bez DPH a bude placeno ročně předem,
c) nájemné bude každoročně upraveno inflačním koeficientem.

19.12 Schválení uzavření smlouvy o souhlasu s umístěním a realizací stavby chodníku na ul. Krasická
Usnesení č. 3163:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o souhlasu s umístěním a realizací stavby chodníku na části pozemku p.č. 232/2 v k.ú. Krasice mezi společností POZEMSTAV Prostějov, a.s., se sídlem Prostějov, Pod Kosířem 73, PSČ 796 01, IČ 255 27 380, jako vlastníkem pozemku p.č. 232/2 v k.ú. Krasice a statutárním městem Prostějovem jako investorem stavby chodníku o výměře cca 25 m2 za následujícíchpodmínek:
a) souhlas bude udělen bezúplatně,
b) práce budou provedeny v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
c) stavba chodníku na části pozemku p.č. 232/2 v k.ú. Krasice bude vybudovaná nákladem investora bez pozdějších nároků na úhradu nákladů takto vynaložených,
d) investor bude povinen provádět údržbu a opravy chodníku umístěného na pozemku společnosti POZEMSTAV Prostějov a.s. p.č. 232/2 v k.ú. Krasice.

19.13 Schválení výpůjčky části pozemku p.č. 854/4 v k.ú. Vrahovice
Usnesení č. 3164:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
výpůjčku části pozemku p.č. 854/4 – orná půda v k.ú. Vrahovice o výměře 181 m2Spolku za staré Vrahovice, o.s., se sídlem Prostějov, Vítězslava Nováka 15, PSČ: 798 11, IČ: 266 40 210, za účelem zřízení arboreta za následujících podmínek:
a) doba výpůjčky neurčitá s jednoroční výpovědní lhůtou,
b) vypůjčitel ponese po dobu výpůjčky veškeré náklady na provoz, údržbu a opravy předmětu výpůjčky,
c) výpůjčka bude provedena formou dodatku ke Smlouvě o výpůjčce č. 2010/50/057 ze dne 22.03.2010.

19.14 Schválení zpětvzetí výpovědí Smlouvy o nájmu č. 2011/50/175 ze dne 30.06.2011 a Smlouvy o nájmu č. 2003/16/084 ze dne 18.04.2003
Usnesení č. 3165:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
1. zpětvzetí výpovědi Smlouvy o nájmu č. 2011/50/175 ze dne 30.06.2011 na pronájem veřejných parkovišť na území města Prostějova za účelem jejich provozování doručené společnosti .A.S.A. TS Prostějov, s.r.o., se sídlem Prostějov, Průmyslová 1b, PSČ: 796 01, IČ: 262 24 178, dne 20.12.2012,
2. zpětvzetí výpovědi Smlouvy o nájmu č. 2003/16/084 ze dne 18.04.2003 na pronájem části pozemku p.č. 7706 v k.ú. Prostějov o výměře 350 m2 za účelem zřízení odstavné plochy pro parkování návštěvníků a nájemců polyfunkčního domu ATRIUM doručené společnosti ATRIUM Prostějov s.r.o., se sídlem Prostějov, Hlaváčkovo nám. 1, PSČ: 796 01, IČ: 255 42 354, dne 20.12.2012.

19.15 Ukončení pronájmu částí pozemku p.č. 7723 v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 3166:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
1) ukončení Smlouvy o nájmu pozemku č. 2000/16/143 ze dne 18. 09. 2000 uzavřené na pronájem části pozemku p.č. 7723 v k.ú. Prostějov o výměře 6 m2 za účelem umístění stánku rychlého občerstvení, dohodou nebo výpovědí,
2) ukončení Smlouvy o nájmu pozemku č. 2001/16/097 ze dne 11. 06. 2001 uzavřené na pronájem části pozemku p.č. 7723 v k.ú. Prostějov o výměře 3 m2 za účelem umístění prodejního stánku se sortimentem cukrovinek, dohodou nebo výpovědí,
3) ukončení Smlouvy o nájmu pozemku č. 2008/16/150 ze dne 11. 07. 2008 uzavřené na pronájem části pozemku p.č. 7723 v k.ú. Prostějov o výměře 2 m2 za účelem umístění prodejního stánku se sortimentem cukrovinek, dohodou nebo výpovědí.

19.17 Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 110/12 v k.ú. Krasice
Usnesení č. 3167:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr prodeje části pozemku p.č. 110/12 – ostatní plocha v k.ú. Krasice o výměře cca 5 m2 (přesná výměra pozemku bude známa po vyhotovení geometrického plánu), na ulici J. Lady, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši minimálně dle znaleckého posudku (cena obvyklá) a bude v celé výši zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.


19.23 Zřízení věcného břemene na částech pozemků na ulici Janáčkova v Prostějově
Usnesení č. 3168:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene spočívajícího v právu umístit a provozovat vodovodní vedení včetně jeho ochranného pásma na částech pozemků statutárního města Prostějova p.č. 4540/1, p.č. 4539/1, p.č. 4535 a p.č. 4268/1, vše v k.ú. Prostějov (rozsah zatížení pozemků je stanoven geometrickým plánem č. 5233-502/2013 ze dne 07. 01. 2013), ve prospěch společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s., se sídlem Prostějov, Krapkova 1635/26, PSČ 796 01, IČ: 494 51 723, za následujících podmínek:
a) věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu ve výši stanovené znaleckým posudkem, tj. ve výši 35.390 Kč, navýšenou o daň z přidané hodnoty podle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, kterou uhradí Bytové družstvo Neherovy domy, družstvo, se sídlem Prostějov, Janáčkova 5, PSČ 796 01, IČ: 253 10 186,
b) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí uhradí Bytové družstvo Neherovy domy, družstvo, se sídlem Prostějov, Janáčkova 5, PSČ 796 01, IČ: 253 10 186.


20. Bytové záležitosti:
20.1 Návrh na uzavření nájemních smluv na pronájem městského bytu
Usnesení č. 3169:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
uzavření nájemních smluv na byty se žadateli uvedenými v důvodové zprávě.


20.2 Schválení žadatele na pronájem bytu v DPS
Usnesení č. 3170:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
uzavření nájemních smluv na byty v domě s pečovatelskou službou se žadateli uvedenými v důvodové zprávě.

21.2 Žádost o schválení sídla firmy na adrese nám. T. G. Masaryka 130/14
Usnesení č. 3171:
Rada města Prostějova
n e s o u h l a s í
s umístěním místa podnikání na adrese nám. T. G. Masaryka 130/14 žadateli, uvedenému v důvodové zprávě.

21.3 Stanovení platového výměru Marii Bittnerové, vedoucí sestře JESLÍ sídliště Svobody v Prostějově, příspěvkové organizace
Usnesení č. 3172:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
platový výměr pro vedoucí sestru Jeslí sídliště Svobody v Prostějově příspěvkové organizace, Marii Bittnerovou dle předloženého platového výměru.

Miroslav P i š ť á k  v.r.                                                   Mgr. Jiří P o s p í š i l v.r.
primátor města Prostějova                                          1. náměstek primátora

Prostějov 5.3.2013
Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 15.3.2013 10:04:08 | přečteno 533x | Věra Krejčí
load