Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2013 > Usnesení ze 71. schůze Rady města Prostějova

Usnesení ze 71. schůze Rady města Prostějova

konané 19.3.2013

 

1. Zahájení, schválení programu
Usnesení č. 3173:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j
program své 71. schůze, konané dne 19.3.2013,
p o v ě ř u j e
Mgr. Jiřího Pospíšila, 1. náměstka primátora, ověřením zápisu.

1.1 Valná hromada obchodní společnosti Domovní správa Prostějov, s. r. o. a MI PRO STAV, s. r. o.
Usnesení č. 3174:
Rada města Prostějova při výkonu působnosti valné hromady obchodních společností Domovní správy Prostějov, s.r.o. a MI PRO STAV s.r.o.
s c h v a l u j e
Ing. Viktora Vorla jako auditora KAČR, ev.číslo 1113
- pro ověření zahajovací rozvahy k rozhodnému dni fúze společností Domovní správa Prostějov,s.r.o. a MI PRO STAV s.r.o.,
- k ověření řádné účetní závěrky společnosti Domovní správa Prostějov,s.r.o. za rok končící k 31.12.2012,
- k ověření řádné účetní závěrky společnosti MI PRO STAV s.r.o. za rok končící k 31.12.2012.

2. Čestná ocenění – udělení
Usnesení č. 3175:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova udělit

1. Čestný odznak Městské policie Prostějov ZA ZÁSLUHY
- str. Lukáši Najmanovi, strážníku hlídkové služby Městské policie Prostějov, za vynikající výsledky při zajišťování veřejného pořádku,
- str. Ludvíku Pajorovi, strážníku hlídkové služby Městské policie Prostějov, za vynikající výsledky při zajišťování veřejného pořádku,
- str. Michalu Večerkovi, strážníku hlídkové služby Městské policie Prostějov, za vynikající výsledky při zajišťování veřejného pořádku,
- npor. Bc. Pavlu Benešovi, zástupci vedoucího obvodního oddělení Policie ČR Prostějov 1 územního odboru Prostějov, za vynikající spolupráci s Městskou policií Prostějov při zajišťování veřejného pořádku,
- npor. Pavlu Neoralovi, vedoucímu oddělení obecné kriminality SKPV územního odboru PČR Prostějov, za vynikající výsledky na úseku kriminality a vynikající spolupráci s Městskou policií Prostějov,
- plk. Ing. Jozefu Novákovi, řediteli územního odboru Prostějov Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje, za vynikající výsledky při požární ochraně osob a majetku nejen občanů města Prostějova a za spolupráci s Městskou policií Prostějov,
- npor. Mgr. Vítězslavu Matyášovi, vedoucímu dopravního inspektorátu Policie ČR územního odboru Prostějov, za vynikající spolupráci s Městskou policií Prostějov při zajišťování bezpečnosti silničního provozu,

2. Čestný odznak Městské policie Prostějov ZA VĚRNOST II. stupně - za 20 let služby:
za dosahování velmi dobrých výsledků za 20 let služby
- str. Petru Borovičkovi,
- str. Miroslavu Gomolovi,
- str. Oldřichu Kovaříkovi,
- str. Jiřímu Navrátilovi,
- str. Janu Svozilovi,

3. Čestnou plaketu Městské policie Prostějov
- Ing. Lubomíru Balášovi, tajemníkovi magistrátu Statutárního města Prostějov, za nadstandardní přístup v rámci zajištění součinnosti magistrátu s Městskou policií Prostějov,
- Mgr. Pavlíně Dočkalové, vedoucí oddělení sociální prevence Odboru sociálních věcí magistrátu Statutárního města Prostějova, za vynikající výsledky na úseku prevence kriminality a nadstandardní přístup při plnění úkolů v oblasti sociální prevence,
- Npor. Bc. Milanu Francovi – do 31.12.2012 vedoucí mobilního dohledu Celního úřadu Prostějov, nyní vedoucí mobilního dohledu Celního úřadu pro Olomoucký kraj, za nadstandardní spolupráci při zajišťování úkolů mimořádných událostí v rámci Integrovaného záchranného systému Prostějov a velmi dobrou spolupráci s Městskou policií Prostějov,
- Marii Hájkové, vedoucí kanceláře jednatele Domovní správy Prostějov s.r.o. – za nadstandardní spolupráci při řešení otázek soužití občanů v určitých lokalitách a za vynikající součinnost s Městskou policií Prostějov.

3. Návrh změny organizační struktury Odboru správy a údržby majetku města MMPv a ROZOP kapitoly 14 – Kancelář tajemníka
Usnesení č. 3176:
Rada města Prostějova
I. s c h v a l u j e
a) s účinností k 15. 4. 2013 změny v organizační struktuře a systemizaci pracovních míst v Odboru správy a údržby majetku města Magistrátu města Prostějova takto:
zvyšuje se počet pracovních míst v Odboru správy a údržby majetku města, vykonávaných zaměstnanci v pracovním poměru se zařazením dělník čištění města, na 20 a celkový počet pracovních míst v Odboru správy a údržby majetku města vykonávaných zaměstnanci v pracovním poměru na 36,

b) organizační schéma Odboru správy a údržby majetku města podle předloženého návrhu,

II. s t a n o v í
celkový počet zaměstnanců v pracovním poměru zařazených do Magistrátu města Prostějova k 15. 4. 2013 na 276,

III. s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

14

6171

5011

 

 

 

146.000,-

Mzdové prostředky pracovníků

14

6171

5031

 

 

 

36.000,-

Povinné pojištění na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnanosti

14

6171

5032

 

 

 

13.000,-

Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění

14

6112

5038

 

 

 

600,-

Ostatní povinné pojištění

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

 

195.600,-

Fond rezerv a rozvoje


4. Schválení přijetí příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje
Usnesení č. 3177:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova
a) schválit
I. přijetí příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje ve výši 18 000,- Kč pro JSDH města Prostějova,
II. spolufinancování statutárního města Prostějova minimálně ve stejné výši jako je výše příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje,
III. smlouvu o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje dle přílohy,
b) pověřit primátora statutárního města Prostějova Miroslava Pišťáka podpisem této smlouvy.

5. Zadávací řízení veřejné zakázky „Stezka pro cyklisty Prostějov – Žešov
Usnesení č. 3178:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
I. zahájení podlimitního zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce zadávané v rámci zjednodušeného podlimitního řízeníStezka pro cyklisty Prostějov - Žešov“ v souladu s § 38 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon),

II. základní hodnotící kritérium ekonomickou výhodnost nabídky a stanovuje dílčí hodnotící kriteria a jejich váhu takto:
1. celková nabídková cena bez DPH 80 %
2. délka záruky za jakost díla v měsících 20 % (min. doba záruky 60 měsíců, max. 120 měsíců)

III. zadávací dokumentaci veřejné zakázky a výzvu k podání nabídek „Stezka pro cyklisty Prostějov - Žešov dle návrhu předloženého v příloze k tomuto materiálu,

IV. provést administraci této veřejné zakázky prostřednictvím oddělením veřejných zakázek, Magistrátu města Prostějova,

V. v souladu s § 74 zákona a s přihlédnutím k potřebě odborné způsobilosti komise pro posouzení a hodnocení nabídek složení komise pro otevírání obálek v počtu tří členů a tří náhradníků a složení komise pro posouzení a hodnocení nabídek v počtu pěti členů a pěti náhradníků veřejné zakázky „Stezka pro cyklisty Prostějov - Žešov“.
Složení komise pro otevírání obálek a komise pro posouzení a hodnocení nabídek je jmenovitě uvedeno v zápise ze schůze Rady města Prostějova.

u k l á d á
Mgr. Renatě Grulichové, vedoucí Odboru kancelář tajemníka,
zadat prostřednictvím oddělení veřejných zakázek veřejnou zakázku „Stezka pro cyklisty Prostějov - Žešov“ za použití uvedených hodnotících kritérií.

p o v ě ř u j e :
Miroslava Pišťáka, primátora města Prostějova, jmenováním tří členů a tří náhradníků komise pro otevírání obálek a pěti členů a pěti náhradníků komise pro posouzení a hodnocení nabídek v souladu se zápisem z jednání Rady města Prostějova.

6. Zadávací řízení veřejné zakázky „Rekonstrukce - Nová radnice v Prostějově – budova B změna stavby před dokončením“
Usnesení č. 3179:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
I. zahájenípodlimitního zadávacího řízení veřejné zakázkyna stavební práce zadávané v otevřením řízeníRekonstrukce - Nová radnice v Prostějově – budova „B“ změna stavby před dokončením“ v souladu s § 27 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon),

II. základní hodnotící kritérium: ekonomickou výhodnost nabídky s těmito dílčími hodnotícími kritérii
1. Celková cena díla v Kč bez DPH s váhou 80%
2. Délka záruky za jakost v měsících s váhou 20 %
(min. doba záruky 60 měsíců, max. 120 měsíců)

III. zadávací a kvalifikační dokumentaci veřejné zakázky „Rekonstrukce - Nová radnice v Prostějově – budova „B“ změna stavby před dokončením dle návrhu předloženého v příloze k tomuto materiálu,

IV. zastupování statutárního města Prostějova při výkonu zadavatelských činností (práv a povinností zadavatele) společností Gordion, s.r.o., Kolmá 6/682, 190 00 Praha 9 – Vysočany, IČ: 261 47 921, Městský soud v Praze, spisová značka C, vložka 74479,

V. v souladu s § 74 zákona a s přihlédnutím k potřebě odborné způsobilosti komise pro posouzení a hodnocení nabídek složení komise pro otevírání obálek v počtu tří členů a tří náhradníků a složení komise pro posouzení a hodnocení nabídek v počtu pěti členů a pěti náhradníků veřejné zakázky „Rekonstrukce - Nová radnice v Prostějově – budova „B“ změna stavby před dokončením“.
Složení komise pro otevírání obálek a komise pro posouzení a hodnocení nabídek je jmenovitě uvedeno v zápise ze schůze Rady města Prostějova.

u k l á d á
Mgr. Renatě Grulichové, vedoucí Odboru kancelář tajemníka,
zadat prostřednictvím vybraného mandatáře, společnosti Gordion, s.r.o. veřejnou zakázku „Rekonstrukce - Nová radnice v Prostějově – budova „B“ změna stavby před dokončením“ za použití výše uvedených hodnotících kritérií.

p o v ě ř u j e
Miroslava Pišťáka, primátora města Prostějova, jmenováním tří členů a tří náhradníků komise pro otevírání obálek a pěti členů a pěti náhradníků komise pro posouzení a hodnocení nabídek v souladu se zápisem z jednání Rady města Prostějova.

7. Přehled služeb v eGovermentu v Olomouckém kraji
Usnesení č. 3180:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
účast statutárního města Prostějova v projektu „Rozvoje služeb v eGovermentu v Olomouckém kraji“, jehož součástí je projekt „Nástroje ÚAP“ dle návrhu předloženého Olomouckým krajem včetně účasti pracovníka stavebního úřadu Ing. Václava Lužného.

8. Návrh odměny řediteli ZŠ a MŠ Prostějov, Kollárova ul., ředitelce ZŠ Prostějov, ul. Vl. Majakovského a MŠ Prostějov, Partyzánská ul.
Usnesení č. 3181:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
přiznání mimořádných odměn
1. RNDr. Josefu Hrachovcovi, řediteli Základní školy a mateřské školy Prostějov, Kollárova ul. 4
2. Mgr. Vlastě Ambrožové, ředitelce Základní školy Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1
3. Martině Hošťálkové, ředitelce Mateřské školy Prostějov, Partyzánská ul. 34
ve výši dle předloženého návrhu.

9. Souhlas s bezúplatným užíváním NP – učebny - ZŠ Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1 k výuce hudební výchovy
Usnesení č. 3182:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s bezúplatným užíváním nebytových prostor - učebny Základní školy Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1 k výuce hudební výchovy od 1. 4. 2013 pro Základní uměleckou školu Vl. Ambrose Prostějov, Kravařova ul. 14.

10. Čerpání rezervního fondu ZŠ a MŠ Prostějov, Melantrichova ul. 60 na realizaci projektu EU – peníze školám
Usnesení č. 3183:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s čerpáním rezervního fondu Základní školy a mateřské školy Prostějov, Melantrichova ul. 60 ve výši
Kč 600 000,-- na úhradu nákladů spojených s realizací projektu EU – peníze školám.

11. Žádosti o finanční příspěvky na úhradu pobytů uživatelů služeb sociální péče
Usnesení č. 3184:
Rada města Prostějova
n e s c h v a l u j e
poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu statutárního města Prostějova pro rok 2013
1) Sociálním službám města Kroměříže, příspěvkové organizaci, Riegrovo nám. 159, Kroměříž, IČ 711 93 430
- požadavek na příspěvek na provoz (příspěvek na uživatele) ve výši 12.000,-- Kč
2) Domovu pro seniory Tovačov, příspěvkové organizaci, Nádražní 94, Tovačov, IČ 619 85 872
- požadavek na financování běžných výdajů ve výši 15.645,-- Kč
3) Centru sociálních služeb Prostějov, příspěvkové organizaci, Lidická 86, Prostějov, IČ 479 21 293
- požadavek k finanční spoluúčasti (k dokrytí měsíční platby za poskytování služeb) – částka neuvedena
4) Městu Kostelec na Hané, Jakubské náměstí 138, Kostelec na Hané, Domovu pro seniory v Kostelci na Hané, příspěvkové organizaci, IČ 002 88 373,
- požadavek na dofinancování neinvestičních nákladů organizace ve výši 129.000,-- Kč
5) Domovu důchodců Prostějov, příspěvkové organizaci, Nerudova 70, Prostějov, IČ 711 97 699
- požadavek na úhradu nedoplatku na úhradách uživatelů ve výši 777.300,-- Kč
6) Centru Dominika Kokory, příspěvkové organizaci, Kokory 54, IČ 619 85 929
- požadavek o dofinancování finanční částky ke snížení rozdílu ročních nákladů a skutečnou úhradou ve výši 225.620,-- Kč

12. Veřejná finanční podpora:
12.1 Veřejná finanční podpora - komise sociální a zdravotní
Usnesení č. 3185:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova na rok 2013 z prostředků
Komise sociální a zdravotní RMP a prostředků zařazených v kapitole 21- sociální věci

1. ve výši 10.000,-- Kč Sociálním službám Prostějov, příspěvkové organizaci, Pod Kosířem 27, Prostějov, IČ 001 50 100, (pořadové č. žádosti 203)
- na zajištění provozu pečovatelské služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, PHM pro provoz
vozidle, potřeby pro výkon pečovatelské služby – nástroje, hygienický materiál, desinfekční prostředky, kancelářský materiál, energie – voda, plyn, elektřina, služby – telefon, poštovné, odpady, revize, školení, software
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2013

2. ve výši 10.000,-- Kč TyfloCentru Olomouc, o. p. s., I. P. Pavlova 69, Olomouc, IČ 258 62 294, (pořadové č. žádosti 180)
- na podporu pracovního uplatnění osob se zrakovým postižením a sociálních služeb TyfloCentra Olomouc, o.p.s. a jejich propagace, nájemné, energie, telekomunikační služby, internet, kancelářské potřeby, tonery, reklama propagace služeb, zajištění festivalu Bílý den
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2013

3. ve výši 15.000,-- Kč Žebřík, o. s., Voskovcova 8, Olomouc, IČ 270 19 896, (pořadové č. žádosti 168)
- na financování provozních nákladů Centra podpory cizinců – nájem prostor, energie, ostatní služby, kancelářské potřeby a tonery, spotřební a hygienický materiál, propagační materiály
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2013

4. ve výši 20.000,-- Kč Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR, organizaci Prostějov, Svatoplukova 15, IČ 750 74 133, (pořadové č. žádosti 199)
- pro Prostějovský spolek neslyšících - provoz rehabilitačního centra – nájemné a služby, komunikační služby, opravy, údržba, kancelářské a hygienické prostředky, cestovné, poštovné
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2013

5. ve výši 30.000,-- Kč Svazu tělesně postižených v České republice, o.s., místní organizaci Prostějov, Kostelecká 17, Prostějov,
IČ 628 58 602, (pořadové č. žádosti 212)
- na nájem kanceláře, telefon, kancelářské potřeby, elektřina, právní a ekonomické služby – vedení účetnictví, drobný majetek – půjčovna - nákup pomůcek
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2013

6. ve výši 30.000,-- Kč Svazu postižených civilizačními chorobami v České republice, o.s., okresnímu výboru Prostějov, Kostelecká 17, IČ 628 58 645, (pořadové č. žádosti 119)
- na nájem kanceláře, telefony, kancelářské potřeby, údržba počítačů a kopírky, edukační činnost, doprava zdravotně postižených na republikové akce
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2013

7. ve výši 10.000,-- Kč Junáku - svazu skautů a skautek ČR, středisku „DĚTI PŘÍRODY“ Prostějov, Šmeralova ul., Prostějov, IČ 657 62 932, (pořadové č. žádosti 245)
- na Dětský den ku příležitosti otevření nové klubovny spojený s náborovou akcí a prezentací střediska – výtvarný materiál, lékárnička na akci, odměny pro účastníky, prezentace střediska, tisk, OSA
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2013

8. ve výši 4.000,-- Kč Středisku rané péče SPRP Olomouc, Střední novosadská 52, Olomouc, IČ 750 95 009, (pořadové č. žádosti 106)
- na částečné pokrytí nákladů spojených s poskytováním rané péče rodinám s dítětem se zrakovým, mentálním tělesným nebo kombinovaným postižením – materiální zabezpečení, mzdové náklady, služby
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2013

9. ve výši 10.000,-- Kč Střední škole, základní škole a mateřské škole JISTOTA, o.p.s., Tetín 1, Prostějov, IČ 253 42 924, (pořadové č. žádosti 152)
- na rehabilitaci do Výšovic
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2013

10. ve výši 10.000,-- Kč Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Prostějov, Milíčova 3, Prostějov, IČ 004 26 369, (pořadové č. žádosti 173)
- na propagaci dobrovolného darování krve a zdravého životního stylu – potřeby pro dárcovství krve, kancelářské potřeby, energie, cestovné, internet, mobil, hygienické prostředky
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2013

11. ve výši 20.000,-- Kč Seniorům Prostějova, o.s., Sídliště Svobody 3512/13, Prostějov, IČ 227 41 127, (pořadové č. žádosti 218)
- na pořádání pravidelných akcí pro seniory města Prostějova – nájem za přednáškový sál Národního domu v Prostějově, příspěvek na jízdné při poznávacích zájezdech, příspěvek na jízdné na divadelní představení, příspěvek na turistickou a rekreační činnost, vstupné do kulturních zařízení
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2013

12. ve výši 10.000,-- Kč Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Aksamitova 8, Olomouc,
IČ 008 49 103, (pořadové č. žádosti 8)
- na pořízení dataprojektoru používaného k výukové činnosti v rámci celoživotního vzdělávání zaměstnanců
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2013

13. ve výši 10.000,-- Kč Střední zdravotnické škole, Prostějov, Vápenice 3, IČ 005 99 212, (pořadové č. žádosti 29)
- na nákup zdravotnických potřeb pro poskytování první pomoci
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2013

14. ve výši 10.000,-- Kč Klubu stomiků Prostějov, o.s., Mathonova 291/1, Prostějov, IČ 479 21 447 (pořadové č. žádosti 187)
- na činnost sdružení - pronájem místnosti na schůzky, tiskoviny, poštovné, webové stránky – údržba, provoz, barvy do tiskárny, kancelářské potřeby
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2013

15. ve výši 10.000,-- Kč Sdružení rodičů a přátel zdravotně postižených celiakií a Dermatitis herpetiformis Duhring „Sedmikráska“, Kostelecká 17, Prostějov, IČ 644 39 178, (pořadové č. žádosti 271)
- na nájemné a služby
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2013

16. ve výši 10.000,-- Kč Prostějovským vozíčkářům, Kostelecká 17, Prostějov, IČ 266 78 748, (pořadové č. žádosti 265)
- na celoroční pravidelnou činnost s doplňkovými aktivitami – provozní náklady, zájezd
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2013

17. ve výši 15.000,-- Kč LIBERTÉ CZ, o.s., Dr. Horáka 2, Prostějov, IČ 265 65 820, (pořadové č. žádosti 30)
- prevenci obezity v předškolním věku – edukační pomůcky, pomůcky papírnictví, pomůcky k pohybové aktivitě, odměny pro děti, letáky, plakáty, edukační materiál, vytvoření plakátu s výživovou pyramidou
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2013

18. ve výši 10.000,-- Kč Centru sociálních služeb Prostějov, Lidická 86, Prostějov, IČ 479 21 2930, (pořadové č. žádosti 228)
- na kulturní akci Májková olympiáda – občerstvení pro účastníky včetně jednorázového nádobí, hudební vystoupení, dekorace, kostýmy pro účinkující z řad uživatelů, pomůcky k soutěžním disciplínám, ceny pro vítěze
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2013

19. ve výši 3.000,-- Kč Demokratické alianci Romů ČR Prostějov, Šárka 1900/11, Prostějov, IČ 226 10 685, (pořadové č. žádosti 250)
- na nájemné kanceláře, energie, internet, telefon, další nutné náklady
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2013

20. ve výši 25.000,-- Kč Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých ČR, o.s., oblastní odbočce Prostějov, Svatoplukova 15, IČ 653 99 447, (pořadové č. žádosti 38)
- na úhradu nákladů spojených s poskytováním služeb pro osoby se zrakovým postižením, služby pro osoby se zrakovým postižením v prostějovského regionu, provoz kanceláře a klubovny SONS – služby a nájem, telefon, internet a kancelářské potřeby, činnost, vzdělávání, kultura, sport
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2013

21. ve výši 7.000,-- Kč Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR o.s., klub „Radost“, Wolkerova 22, Prostějov, IČ 479 22 281, (pořadové č. žádosti 48)
- na rozvoj činnosti a vybavení
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2013

22. ve výši 10.000,-- Kč Domovu důchodců Jesenec, p.o., Jesenec 1, IČ 711 97 702, (pořadové č. žádosti 54)
- na aktivity uživatelů domova – pracovní terapie a ergo pomůcky, sportovní hry, terapie se zvířaty, koncerty
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2013

23. ve výši 30.000,-- Kč Občanskému sdružení na pomoc zdravotně postiženým LIPKA, Tetín 1506/1, Prostějov, IČ 440 53 991, (pořadové č. žádosti 58)
- na uskutečnění reciproční návštěvy mládeže se zdravotním postižením z partnerského města Šróda (ubytování delegace, stravování, vstupy a ostatní náklady)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2013

24. ve výši 10.000,-- Kč Domovu důchodců Prostějov, příspěvkové organizaci, Nerudova 166/70, Prostějov, IČ 711 97 699, (pořadové č. žádosti 50)
- na kulturní akce pro klienty Domova důchodců Prostějov
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2013

25. ve výši 25.000,-- Kč sdružení Podané ruce, o.s. – Projekt OsA, Zborovská 465, Frýdek-Místek, IČ 706 32 596, (pořadové č. žádosti 195)
- na poskytování služeb osobní asistence – osobní náklady pracovníků v přímé péči – hrubé mzdy, odvody sociálního a zdravotního pojištění
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2013

26. ve výši 10.000,-- Kč Sdružení nájemníků České republiky, Nám. Winstona Churchilla 2, Praha, místní organizace Prostějov, Kostelecká 17, Prostějov, IČ 481 33 281, (pořadové č. žádosti 270)
- na provoz kanceláře, odbornou literaturu a poradce
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2013

27. ve výši 30.000,-- Kč Charitě Prostějov, Martinákova 9, Prostějov, IČ 441 59 854, (pořadové č. žádosti 28)
- na činnost pečovatelské služby - hrubá mzda pracovníka v přímé péči, zákonné zdravotní a sociální pojištění
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2013

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

4359

5222

 

 

0210000210100

192.000,00

zvýšení položky 5222 – neinvestiční transfery občanským sdružením (VFP – Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých, SPCCH, Klub stomiků, Sedmikráska, Prostějovští vozíčkáři, Svaz tělesně postižených, Svaz neslyšících a nedoslýchavých, OS Lipka, klub Radost, Senioři Prostějova)

21

4339

5222

 

 

0210000210100

23.000,00

zvýšení položky 5222 – neinvestiční transfery občanským sdružením (VFP – Oblastní spolek ČČK Prostějov, Junák – Děti přírody, Demokratická aliance Romů)

21

4399

5333

 

 

0210000210100

10.000,00

zvýšení položky 5333 – neinvestiční transfery školským právnickým osobám zřízeným státem, kraji a obcemi (VFP – Střední zdravotnická škola)

21

4342

5222

 

 

0210000210100

15.000,00

zvýšení položky 5222 – neinvestiční transfery občanským sdružením (VFP – Žebřík, o.s.)

21

4357

5339

 

 

0210000210100

30.000,00

zvýšení položky 5339 – neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím (VFP – Domov důchodců Jesenec, Domov důchodců Prostějov, Centrum sociálních služeb Prostějov)

21

4339

5222

 

 

0210000210100

15.000,00

zvýšení položky 5222 – neinvestiční transfery občanským sdružením (VFP – LIBERTÉ CZ,)

21

4356

5339

 

 

0210000000000

10.000,00

zvýšení položky 5339 – neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím – (VFP – Sociální služby Prostějov)

21

4359

5221

 

 

0210000000000

10.000,00

zvýšení položky 5221 – neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem (VFP - TyfloCentrum)

21

4371

5222

 

 

0210000000000

4.000,00

zvýšení položky 5222 - neinvestiční transfery občanským sdružením (VFP – Středisko rané péče Olomouc)

21

3124

5221

 

 

0210000000000

10.000,00

zvýšení položky 5339 – neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem – (VFP – SŠ, ZŠ a MŠ Jistota)

21

3533

5339

 

 

0210000000000

10.000,00

zvýšení položky 5339 – neinvestiční transfery příspěvkovým organizacím - (VFP – Zdravotnická záchranná služba)

21

4399

5222

 

 

0210000000000

10.000,00

zvýšení položky 5222 – neinvestiční transfery občanským sdružením (VFP – Sdružení nájemníků)

21

4351

5222

 

 

 

25.000,00

zvýšení položky 5222 – neinvestiční transfery občanským sdružením (VFP – Podané ruce - Projekt OsA)

21

4351

5223

 

 

0210000000000

30.000,00

zvýšení položky 5223 – neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem (VFP – Charita)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

4339

5909

 

 

0210000210100

285.000,00

snížení položky 5909 - ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené (Komise sociální a zdravotní)

21

6409

5909

 

 

0210000000000

109.000,00

snížení položky 5909 - ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – nerozdělená veřejná finanční podpora (na kapitole 21 – sociální věci)


12.2 Veřejná finanční podpora - nedoporučená – oblast sociální a zdravotní
Usnesení č. 3186:
Rada města Prostějova
a) n e s c h v a l u j e
poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova na rok 2013

1. ve výši 30.000,-- Kč Charitě Prostějov, Martinákova 9, Prostějov, IČ 441 59 854, (pořadové č. žádosti 27)
- na Charitní šatník – hrubá mzda, zákonné pojištění, DPP

2. ve výši 10.000,-- Kč Sociálním službám Prostějov, příspěvkové organizaci, Pod Kosířem 27, Prostějov, IČ 001 50 100, (pořadové č. žádosti 202)
- na rekondiční pobyt klientů Denního stacionáře pro osoby s mentálním postižením pro osoby s mentálním postižením

3. ve výši 12.000,-- Kč Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Prostějov, Milíčova 3, Prostějov, IČ 004 26 369, (pořadové č. žádosti 172)
- na kurzy vaření ze zdravých potravin pro seniory a zdravotně znevýhodněné osoby - potřeby na nákup zdravých potravin , kancelářské potřeby, energie, cestovné, internet, mobil, hyg.prostředky

4. ve výši 10.000,-- Kč Centru sociálních služeb Prostějov, Lidická 86, Prostějov, IČ 479 21 293, (pořadové č. žádosti 229)
- na výlet uživatelů "Za krásami a zajímavostmi českých měst" - doprava nízkopodlažním autobusem

5. ve výši 20.000,-- Kč Střední škole, Základní škole a Dětskému domovu Prostějov, Lidická 86, Prostějov, IČ 479 22 265, (pořadové č. žádosti 159)
- na vybavení multisenzorické místnosti Snoezelen, která bude sloužit ke komplexnímu rozvoji osobnosti žáků se středně těžkým, těžkým hlubokým mentálním postižením souběžným postižením více vadami a žáků s poruchami autistického spektra, třpytivá textilie, aromadifuzér profi, aroma míčky, vonné kostky se zvonečky, pejsek s vůní, UV svítící barvy, šátky, svítící pásky, zrcadlový panel, světelné hadice, gong, odhlučnění místnosti

6. ve výši 20.000,-- Kč DC 90 o.s., Nedbalova 36/27, Olomouc – Topolany, IČ 005 60 618, (pořadové č. žádosti 11)
- příspěvek na péči pro handicapované spoluobčany - energie, opravy a údržba, telekomunikace, PHM

b) n e d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova
1. ve výši 500.000,-- Kč Charitě Prostějov, Martinákova 9, Prostějov, IČ 441 59 854, (pořadové č. žádosti 24)
- na Domov Daliborka – odlehčovací služba – energie, materiálové náklady, hrubá mzda, zákonné sociální a zdravotní pojištění

2. ve výši 59.400,-- Kč Střední škole, Základní škole a Dětskému domovu Prostějov, Lidická 86, Prostějov, IČ 479 22 265, (pořadové č. žádosti 158)
- na vybavení multisenzorické místnosti Snoezelen, která bude sloužit ke komplexnímu rozvoji osobnosti žáků se středně těžkým, těžkým hlubokým mentálním postižením souběžným postižením více vadami a žáků s poruchami autistického spektra, projektor space, sada kotoučů, projektor vodních efektů, laserový projektor hvězdného nebe, světelný koberec, svítící sprcha, světélkující trubicový žebřík, sklíčkový kolotoč, blikající tamburína.

12.3 Veřejná finanční podpora - komise pro výchovu a vzdělávání
Usnesení č. 3187:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků komise
pro výchovu a vzdělávání

1. ve výši 25 000,-- Kč Gaudeamus o. p. s., Prostějov, Kollárova 3, IČ 255 45 558 (poř. číslo žádosti 127)
- na projekt Studentský majáles (materiálně-technické zabezpečení, kulturní vystoupení, ceny a občerstvení
pro účastníky)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2013

2. ve výši 15 000,-- Kč Českomoravskému odborovému svazu pracovníků školství – oblastní radě Prostějov, Studentská 4, IČ 702 86 183 (poř. číslo žádosti 156)
- na příspěvek na autobus (divadelní představení a poznávací zájezd)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2013

3. ve výši 5 000,-- Kč Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Sboru dobrovolných hasičů v Domamyslicích, Prostějov, IČ 628 60 046 (poř. číslo žádosti 134)
- na projekt Dětský den Na Splávku (ceny do soutěží, zapůjčení atrakcí, hudební produkce)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2013

4. ve výši 5 000,-- Kč Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Sboru dobrovolných hasičů v Prostějově – Čechovicích, IČ 628 59 919 (poř. číslo žádosti 133)
- na projekt Dětský den spojený s hasičskou soutěží (poháry, ceny, hudba, nájem areálu, občerstvení pro děti, náklady na přípravu akce)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2013

5. ve výši 5 000,-- Kč Klubu studentů, rodičů a přátel Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově, Komenského 17, IČ 441 59 862 (poř. číslo žádosti 225)
- na projekt Dobrodružství s počítačem (materiál, propagace, odměny soutěžícím, odměna pro vítěznou školu)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2013

6. ve výši 2 000,-- Kč Moravsko-slezské křesťanské akademii, Smetanova 14, Brno, regionální pobočce Prostějov, Tovačovského 19, IČ 005 45 767 (poř. číslo žádosti 155)
- na osvětovou vzdělávací činnost formou přednášek (cestovné lektorů, honoráře, propagace a poštovné)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2013

7. ve výši 5 000,-- Kč Střednímu odbornému učilišti obchodnímu Prostějov, nám. E. Husserla 1, IČ 005 44 612 (poř. číslo žádosti 124)
- na projekt Gastroden (pronájem Národního domu, o. p. s.)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2013

8. ve výši 5 000,-- Kč Klubu přátel při Střední škole designu a módy, Prostějov, Vápenice 1, IČ 441 60 101 (poř. číslo žádosti 142)
- na projekty nad rámec výuky (látky, doplňky, dekorace, materiály, startovné, poštovné, cestovné)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2013

9. ve výši 10 000,-- Kč  (poř. číslo žádosti 204)
- na projekt Mateřinka (pronájem divadelního sálu, propagace, upomínkové balíčky pro děti)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2013

10. ve výši 8 000,-- Kč Hanáckému klubu plastikových modelářů Prostějov, Sídliště svornosti, IČ 441 60 119
(poř. číslo žádosti 193)
- na projekt „Velikonoční Prostějov 2013“ (pronájem sálu, ceny pro soutěžící)

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0020

003299

5221

 

 

0200000004100

25 000,--

 

(zvýšení položky 5221 - Gaudeamus – Studentský majáles)

 

0020

003299

5339

 

 

0200000004100

10 000,--

 

(zvýšení položky 5339 - SOU obchodní Prostějov – Gastroden; Klub přátel při Střední škole designu a módy Prostějov – Projekty nad rámec výuky)

 

0020

003299

5222

 

 

0200000004100

40 000,--

 

(zvýšení položky 5222 – neinvestiční transfery občanským sdružením)

 

0020

003299

5493

 

 

0200000004100

10 000,--

 

(zvýšení položky -  Mateřinka)

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0020

003299

5909

 

 

0200000004100

85 000,--

 

(snížení položky 5909 – komise pro výchovu a vzdělávání)

12.4 Veřejná finanční podpora – oblast výchovy a vzdělávání (nedoporučená)
Usnesení č. 3188:
Rada města Prostějova
I) n e s c h v a l u j e
poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova

1. ve výši 20 000,-- Kč Klubu studentů, rodičů a přátel Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově, Komenského tř. 17, IČ 441 59 862 (poř. číslo žádosti 226)
- na Informační centrum pro mládež Prostějov (materiál, nemateriálové náklady – služby)

2. ve výši 15 000,-- Kč Střední škole, základní škole a mateřské škole JISTOTA, o. p. s., Prostějov, Tetín 1, IČ 253 42 924 (poř. číslo žádosti 153)
- na tisk almanachu k 20. výročí založení školy

3. ve výši 42 000,-- Kč Klubu Salesiánského hnutí mládeže Prostějov, Filipcovo nám. 4, IČ 708 88 299
(poř. číslo žádosti 185)
- na projekt „Pojď s námi“ (doprava a pronájmy objektů, materiál pro kreativní a sportovní činnost,
školící materiál)

4. ve výši 15 000,-- Kč Oblastnímu spolku ČČK Prostějov, Milíčova ul. 3, IČ 004 26 369 (poř. číslo žádosti 174)
- na divadlo Jak sněhuláček záchranář ošetřoval medvídka Popletu (nákup scaneru, kopírky, tiskárny, kancelářské potřeby, energie, cestovné, internet, mobil, hygienické prostředky, zdravotnický materiál, potřeby na tvorbu loutek)

5. ve výši 30 000,-- Kč Střední škole, základní škole a mateřské škole JISTOTA, o. p. s., Prostějov, Tetín 1, IČ 253 42 924 (poř. číslo žádosti 144)
- na práci zájmových kroužků, ceny do soutěží pro děti, pořádání akcí

II) s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků nerozdělené veřejné finanční podpory v kapitole 70

1. ve výši 20 000,-- Kč Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Sboru dobrovolných hasičů Prostějov – Vrahovice, Čs. armádního sboru 72, IČ 657 62 096 (poř. číslo žádosti 117)
- na celoroční činnost mladých hasičů (vybavení pro požární sport, pronájem tělocvičny, stravu pro děti na soutěžích, startovné, výlety)
- na soutěž O pohár primátora statutárního města Prostějova (nákup pohárů a cen pro vítěze)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2013

2. ve výši 15 000,-- Kč Občanskému sdružení „Eden of live“, Prostějov, Vrahovická 329/83, IČ 228 51 470 (poř. číslo žádosti 34)
- na projekt „Rodině“ (ceny, odměny, výtvarný materiál, odměny pro lektory a účinkující, kostýmy, jízdné
účastníků příměstského tábora)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2013

3. ve výši 20 000,-- Kč
Mgr. Ivě Ficové, IČ 718 51 216 (poř. číslo žádosti 219)
- na skupinový grafomotorický program, obezitologický program, příměstský tábor (grafomotorické pomůcky,
výtvarné pomůcky, sportovní vybavení, didaktické a konstrukt. hry, vzdělávání pedagogických pracovníků)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2013

4. ve výši 5 000,-- Kč Moravskému rybářskému svazu, o. s. místní organizaci Prostějov, Mánesova 1, IČ 005 57 218 (poř. číslo žádosti 189)
- na zájmové kroužky mládeže, rybářské závody mládeže – Zlatá udice (ceny, rybářský materiál)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2013

5. ve výši 5 000,-- Kč Střednímu odbornému učilišti obchodnímu Prostějov, nám. E. Husserla 1, IČ 005 44 612
(poř. číslo žádosti 125)
- na Vánoční výstavku (plakáty, pozvánky, suroviny, vánoční výzdoba)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2013

6. ve výši 30 000,-- Kč Mense České republiky, Praha 6, Španielova 1111/19 , IČ 452 48 591
(poř. číslo žádosti 242)
- na projekt Logická olympiáda 2013 (tvorba a tisk zadání, ceny, občerstvení pro semifinalisty, technické zajištění, administrativa, kancelářské a psací potřeby, cestovní náklady)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2013

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0020

003299

5339

 

 

0200000000000

5 000

(zvýšení položky 5339 – SOU obchodní – vánoční výstavka)

0020

003299

5493

 

 

0200000000000

20 000

(zvýšení položky 5493 – Mgr. Ficová – skupinový grafomotorický program)

0020

003299

5222

 

 

0200000000000

70 000

(zvýšení položky 5222 – neinvestiční transfery občanským sdružením)

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0070

006409

5909

 

 

0700000708000

95 000

 

(snížení položky 5909 – veřejná finanční podpora nerozdělená všeobecná)

12.5 Veřejná finanční podpora - oblast sportu
Usnesení č. 3189:
Rada města Prostějova
I. n e s c h v a l u j e
poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova ve výši 10.000,-- Kč
JACHT KLUBU Prostějov, Sportovní 1, IČ 163 67 863 (poř. č. žádosti 273) na podporu činnosti (doprava, údržba sportovního zařízení),

II. s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z nerozdělené veřejné finanční
podpory v kapitole 70

1. ve výši 40.000,-- Kč Dušanu Běhalovi, IČ 468 92 931 (poř. č. žádosti 235)
- na zajištění provozu tenisových kurtů (materiální zabezpečení, ceny, oprava sociálního zařízení)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2013

2. ve výši 40.000,-- Kč Českému tenisovému svazu vozíčkářů, Svatopluka Čecha 40, Brno, IČ 638 31 180 (poř. č. žádosti 283)
- na uspořádání mezinárodního turnaje v tenise na vozíku „Wheelchair Czech Open 2013“
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 9. 2013

3. ve výši 15.000,-- Kč Gymnáziu Jiřího Wolkera, Prostějov, Kollárova 3, IČ 479 22 206 (poř. č. žádosti 240)
- na výměnu a doplnění materiálního vybavení cvičné horolezecké stěny (horolezecká lana; jistící prostředky; úvazky; výměna, obnova a doplnění chytů na stěně)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2013

4. ve výši 10.000,-- Kč Klubu biatlonu Prostějov, Čehovice 23, IČ 440 53 436 (poř. č. žádosti 236)
- na podporu činnosti (startovné, ubytování, cestovné, doprava, spotřební a sportovní materiál, ceny)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2013

5. ve výši 30.000,-- Kč OKČT SENIOR 2000, V. Škracha 44, Prostějov, IČ 751 37 585 (poř. č. žádosti 164)
- na podporu seniorských aktivit (doprava, vstupné)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 9. 2013

6. ve výši 10.000,-- Kč Klubu orientačního běhu Železárny Prostějov, Sportovní 1, IČ 441 60 186 (poř. č. žádosti 118)
- na účast závodníků na soutěžích v orientačním běhu (startovné, cestovné, doprava, ubytování)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2013

7. ve výši 30.000,-- Kč Lukostřelbě Prostějov, Mozartova 13, IČ 227 12 615 (poř. č. žádosti 111)
- na podporu činnosti (startovné, ubytování, cestovné, nákup lukostřeleckého materiálu, nákup materiálu na výrobu terčovnic)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2013

8. ve výši 40.000,-- Kč Paramotor klubu Prostějov, nám. Padlých hrdinů 8, IČ 265 50 725 (poř. č. žádosti 209)
- na podporu činnosti (údržba letiště a sekání trávy, pořádání 3. ročníku Evropského poháru v přesnosti přistání, pořádání 5. ročníku celostátního sletu „Hanácké kolečko“)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2013

9. ve výši 10.000,-- Kč Petře Růžičkové, (poř. č. žádosti 51)
- na účast na mistrovství světa a světovém poháru v boulderingu (cestovné, ubytování, materiální vybavení)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2013

10. ve výši 20.000,-- Kč Občanskému sdružení „PV SPORT CLUB“, Žižkovo nám. 11, Prostějov, IČ 266 47 460 (poř. č. žádosti 131)
- na pořádání turnajů ve squashi, badmintonu a stolním tenise (pronájmy, ceny)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2013

11. ve výši 25.000,-- Kč SK ROŠÁDA Prostějov, Melantrichova 18, IČ 266 28 911 (poř. č. žádosti 42)
- na podporu činnosti šachového klubu (šachový materiál, cestovné, ubytování, odměny rozhodčím, startovné)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2013

12. ve výši 10.000,-- Kč Sport a věda, Za Kosteleckou 51, Prostějov, IČ 269 99 757 (poř. č. žádosti 40)
- na projekt „Minitenis do škol prostějovského okresu“ (seminář, turnaje, administrativa, spotřební materiál)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2013

13. ve výši 8.000,-- Kč Cyrilometodějskému gymnáziu a mateřské škole v Prostějově, Komenského 17, IČ 440 53 916 (poř. č. žádosti 223)
- na realizaci plavecké soutěže „O plavecký pohár CMG“
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 9. 2013

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0020

003419

5222

 

 

0200000000000

215.000

 

(zvýšení položky 5222 – neinvestiční transfery občanským sdružením)

 

0020

003419

5212

 

 

0200000000000

40.000

 

(zvýšení položky 5212 – Dušan Běhal – zajištění provozu tenisových kurtů)

 

0020

003419

5493

 

 

0200000000000

10.000

 

(zvýšení položky 5493 – Petra Růžičková – účast na MS a SP v boulderingu)

 

0020

003419

5339

 

 

0200000000000

15.000

 

(zvýšení položky 5339 – Gymnázium J. Wolkera – výměna a doplnění materiálního vybavení cvičné horolezecké stěny)

 

0020

003419

5223

 

 

0200000000000

8.000

 

(zvýšení položky 5223 – Cyrilometodějské gymnázium - na soutěž „O plavecký pohár CMG“)

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0070

006409

5909

 

 

0700000708000

288.000

 

(snížení položky 5909 – nerozdělená veřejná finanční podpora)


12.6 Veřejná finanční podpora - komise pro mládež a tělovýchovu
Usnesení č. 3190:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků komise pro mládež
a tělovýchovu

1. ve výši 10.000,-- Kč Adrenalinsport klubu Prostějov, Floriánské nám. 206, IČ 266 60 865 (poř. č. žádosti 20)
- na pořádání 9. ročníku „Sportovní den na kolečkách“ (časomíra, poháry, diplomy, medaile, reklama, tisk)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2013

2. ve výši 12.000,-- Kč Asociaci školních sportovních klubů ČR, okresní radě Prostějov, Česká 15, IČ 709 44 172 (poř. č. žádosti 43)
- na organizaci sportovních a pohybových aktivit pro žáky základních a středních škol (nájemné sportovišť, ceny)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2013

3. ve výši 30.000,-- Kč Janě Bálešové, Vrahovická 83, Prostějov, IČ 657 68 850 (poř. č. žádosti 35)
- na podporu činnosti tanečního studia FREE DANCE (opravy a údržba tanečních sálů a jejich zázemí, tanečníobuv, materiál na zhotovení kostýmů, ubytování, soustředění, materiálně-technické vybavení, cestovné adoprava, pronájmy)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2013

4. ve výši 5.000,- Kč BEXIM-FOTBALU o. s., sídl. Svobody 36, Prostějov, IČ 228 94 641 (poř. č. žádosti 49)
- na pořádání 6. ročníku turnaje v plážové kopané BEXIM CUP 2013 (pronájmy, věcné ceny)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 9. 2013

5. ve výši 18.000,-- Kč FbC Playmakers Prostějov, o. s., Kostelecká 13, IČ 266 58 658 (poř. č. žádosti 254)
- na podporu činnosti florbalového oddílu (pronájmy, výstroj a výzbroj, doprava, rozhodčí, startovné)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2013

6. ve výši 40.000,-- Kč Horolezeckému oddílu Adrenalin Prostějov, Západní 93, IČ 227 33 655 (poř. č. žádosti 137)
- na podporu činnosti (obnovení bezpečnostních a jistících prvků na umělé horolezecké stěně, výstroj, výzbroj, cestovné, ubytování, školení, startovné)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2013

7. ve výši 12.000,-- Kč Junáku - svazu skautů a skautek ČR, středisku Děti přírody Prostějov, Šmeralova, Prostějov, IČ 657 62 932 (poř. č. žádosti 244)
- na podporu činnosti (pořízení táborových stanů)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2013

8. ve výši 10.000,-- Kč (poř. č. žádosti 130)
- na přípravu a účast na cyklistických závodech pro neslyšící (sportovní výživa, náhradní materiál, silniční rám)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2013

9. ve výši 5.000,- Kč (poř. č. žádosti 126)
- na podporu činnosti hádankářského kroužku HANÁCI (doprava, ubytování, nákup odborné literatury, ceny, účast na odborném semináři)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2013

10. ve výši 15.000,-- Kč Mažoretkám Hvězdičkám Prostějov, C. Boudy 2, IČ 265 81 019 (poř. č. žádosti 210)
- na podporu činnosti (pořízení kostýmů, startovné, registrace, pronájmy, doprava)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2013

11. ve výši 25.000,-- Kč Oddílu horolezeckému Sportovního klubu Prostějov, Sportovní 1, IČ 228 97 518 (poř. č. žádosti 252)
- na podporu činnosti (materiální vybavení, pořádání závodů, účast na závodech – startovné, cestovné)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2013

12. ve výši 40.000,-- Kč Oddílu korfbalu Sportovního klubu Prostějov, Sportovní 1, IČ 228 97 500 (poř. č. žádosti 268)
- na podporu činnosti (cestovné, pronájmy, rozhodčí, materiál)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2013

13. ve výši 10.000,-- Kč Oddílu orientačního sportu Sportovního klubu Prostějov, Sportovní 1, IČ 228 97 488 (poř. č. žádosti 281)
- na podporu činnosti (účast na soustředěních – doprava, ubytování; příprava a tisk map; technické zabezpečení závodů - časomíra, výsledky)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2013

14. ve výši 5.000,-- Kč Oddílu šachů Sportovního klubu Prostějov, Sportovní 1, IČ 228 97 496 (poř. č. žádosti 177)
- na podporu činnosti (startovné, cestovné, odměna rozhodčích, nákup šachového materiálu)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 11. 2013

15. ve výši 5.000,-- Kč Okresnímu fotbalovému svazu Prostějov, Za Místním nádražím 4536, IČ 228 24 260 (poř. č. žádosti 160)
- na zimní ligu halových přípravek žáků (pronájmy, medaile, trofeje)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 9. 2013

16. ve výši 5.000,-- Kč Okresnímu sdružení ČSTV Prostějov, Česká 15, IČ 004 35 937 (poř. č. žádosti 171)
- na vyhodnocení nejlepších sportovců okresu Prostějov za rok 2013 (nájem prostor Městského divadla
v Prostějově)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 1. 2014

17. ve výši 5.000,-- Kč Orel jednotě Prostějov, Vápenice 21, IČ 005 44 833 (poř. č. žádosti 13)
- na podporu činnosti mládežnických sportovních oddílů (energie, nájem, materiální vybavení)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2013

18. ve výši 10.000,-- Kč Prostějovským vozíčkářům, Kostelecká 17, Prostějov, IČ 266 78 748 (poř. č. žádosti 141)
- na sportovní aktivity tělesně postižených (pronájmy, hipoterapie)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2013

19. ve výši 5.000,-- Kč (poř. č. žádosti 96)
- na účast na motocyklových silničních závodech (pneumatiky, startovné, PHM, náhradní díly, účast na
závodech)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2013

20. ve výši 10.000,-- Kč Sdružení na podporu mladých talentů v krasobruslení, Určická 66, Prostějov, IČ 227 24 281 (poř. č. žádosti 150)
- na přípravu a účast Elišky Hubáčkové na závodech v krasobruslení (soustředění, startovné, kostým, pronájem
ledové plochy)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2013

21. ve výši 10.000,-- Kč SH ČMS Sboru dobrovolných hasičů Domamyslice, Prostějov, IČ 628 60 046 (poř. č. žádosti 135)
- na podporu družstva mladých hasičů (ubytování, startovné, materiálně-technické vybavení pro trénink a
závody)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2013

22. ve výši 10.000,-- Kč SH ČMS Sboru dobrovolných hasičů Krasice, Západní 70, Prostějov, IČ 628 60 372 (poř. č. žádosti 183)
- na podporu družstva mladých hasičů (sportovní obuv; oděv pro požární sport; vybavení pro požární sport –
hadice, savice, proudnice; doprava; organizace soutěže v požárním útoku)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2013

23. ve výši 30.000,-- Kč SK Hanácká volejbalová liga Prostějov, Česká 15, IČ 270 15 599 (poř. č. žádosti 2)
- na podporu činnosti (nájemné)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2013

24. ve výši 18.000,-- Kč Sportovnímu klubu K2 Prostějov, E. Beneše 15/21, IČ 266 66 596 (poř. č. žádosti 1)
- na podporu činnosti (nájemné, cestovné, startovné)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2013

25. ve výši 5.000,-- Kč Squashovému klubu mládeže Prostějov, o. s., Na Trávníku 414, IČ 228 34 656 (poř. č. žádosti 211)
- na podporu činnosti (nájemné sportovišť)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2013

26. ve výši 5.000,-- Kč Svazu letců ČR, odbočka č. 21 Prostějov, Kostelecká 336, IČ 163 67 723 (poř. č. žádosti 143)
- na uspořádání akcí – Den dětí, modelářské soutěže, Zavírání nebe
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2013

27. ve výši 5.000,-- Kč Šejle o. s., Holandská 3, Prostějov, IČ 013 44 838 (poř. č. žádosti 52)
- na pořádání příměstského sportovního tábora (doprava, odměny, materiálně-technické zabezpečení)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2013

28. ve výši 10.000,-- Kč Škole plné pohybu o. s., Dr. Horáka 24, Prostějov, IČ 227 31 121 (poř. č. žádosti 184)
- na sportovní soutěže pro žáky prostějovských škol (ceny, odměny, sportovní vybavení)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2013

29. ve výši 20.000,-- Kč Tanečnímu klubu HENZÉLY – SWING o. s., Oskol 275, Kroměříž, IČ 265 23 132 (poř. č. žádosti 32)
- na podporu 9 prostějovských dětí ve sportovním tanci (cestovné, startovné, vstupné, ubytování, trenéři)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2013

30. ve výši 25.000,-- Kč Taneční škole PIROUETTE, Vápenice 7, Prostějov, IČ 227 25 156 (poř. č. žádosti 169)
- na podporu činnosti (nájemné, kostýmy, kulisy)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2013

31. ve výši 5.000,-- Kč Sportovnímu klubu plavání TAURUS, Tylova 79, Prostějov, IČ 708 06 341 (poř. č. žádosti 217)
- na podporu činnosti (pronájem bazénu, doprava, startovné, nákup materiálu)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2013

32. ve výši 10.000,-- Kč Občanskému sdružení Veřejná lyžařská škola, B. Němcové 11, IČ 226 71 366 (poř. č. žádosti 140)
- na lyžařskou a snowboardovou výuku dětí a mládeže (doprava, parkovné, vleky, doplnění zdravotnického
materiálu, certifikace, akreditace, cvičební pomůcky, pojištění)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2013

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0020

003419

5222

 

 

0200000003900

380.000

 

(zvýšení položky 5222 – občanská sdružení)

 

0020

003419

5493

 

 

0200000003900

20.000

 

(zvýšení položky 5493 – příprava a účast na cyklistických závodech pro neslyšící, činnost hádankářského kroužku, na motocyklové silniční závody)

 

0020

003419

5212

 

 

0200000003900

30.000

 

(zvýšení položky 5212 – Jana Bálešová – činnost TS FREE DANCE)

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0020

003419

5909

 

 

0200000003900

430.000

 

(snížení položky 5909 – Komise pro mládež a tělovýchovu)


12.7 Veřejná finanční podpora - oblast sportu (nedoporučená)
Usnesení č. 3191:
Rada města Prostějova
I. s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků nerozdělené
veřejné finanční podpory v kapitole 70

1. ve výši 15.000,-- Kč Horolezeckému klubu KLETR, Seloutky 38, IČ 697 24 121 (poř. č. žádosti 44)
- na podporu činnosti (materiální vybavení, horolezecký výcvik dětí a mládeže, doškolení členů klubu)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2013

2. ve výši 30.000,-- Kč Odboru Klubu českých turistů „Kosíř“, Husovo nám. 55, Prostějov, IČ 479 21 641 (poř. č. žádosti 267)
- na pořádání turistických poznávacích akcí (doprava, ubytování)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2013

3. ve výši 10.000,-- Kč SH ČMS Sboru dobrovolných hasičů Domamyslice, Prostějov, IČ 628 60 046 (poř. č. žádosti 227)
- na oslavu 110 let založení SDH Domamyslice (nákup stuhy k praporu, nákup vyznamenání, zhotovení tabla)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 1. 2014

4. ve výši 10.000,-- Kč SH ČMS Okresnímu sdružení hasičů Prostějov, Wolkerova 6, IČ 628 59 781 (poř. č. žádosti 93)
- na pořízení čestného praporu, stuhy k praporu a žerdi
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 9. 2013

5. ve výši 10.000,-- Kč VEUS klubu, U Jandovky 5, Vyškov, IČ 474 12 011 (poř. č. žádosti 47)
- na pořádání závodu horských kol Repechy Tour – Memoriál Jana Usnula (zdravotní záchranná služba, pronájmy, ozvučení)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 9. 2013

6. ve výši 15.000,-- Kč JUNIOR O-SPORTU, Sportovní 1, Prostějov, IČ 227 68 581 (poř. č. žádosti 282)
- na uspořádání běžeckých akcí s výukou orientačního běhu pro děti a mládež (příprava a tisk map, technické zabezpečení závodu – časomíra, výsledky, zdravotní zabezpečení)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2013

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0020

003419

5222

 

 

0200000000000

90.000

 

(zvýšení položky 5222 – neinvestiční transfery občanským sdružením)

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0070

006409

5909

 

 

0700000708000

90.000

 

(snížení položky 5909 – nerozdělená veřejná finanční podpora)


II. n e s c h v a l u j e
poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova

1. ve výši 30.000,-- Kč Janě Bálešové, Vrahovická 83, Prostějov, IČ 657 68 850 (poř. č. žádosti 33)
- na uspořádání XIV. ročníku Dancemarathonu (nájem, pronájmy, honoráře, ceny, poháry, medaile, propagace)

2. ve výši 15.000,-- Kč (poř. č. žádosti 198)
- na přípravu a účast na MČR a MS ve společenském tanci syna (soustředění, trenér, doplňky stravy, startovné, cestovné)

3. ve výši 30.000,-- Kč ZO Demokratická aliance Romů ČR Prostějov, Šárka 11, IČ 226 10 685 (poř. č. žádosti 249)
- na podporu činnosti fotbalového mužstva AC ROMA Prostějov (nákup sportovních potřeb, startovné, pronájem, cestovné)

4. ve výši 40.000,-- Kč FC - Žešov oddíl malé kopané, Žešov 4, Prostějov, IČ 670 09 808 (poř. č. žádosti 237)
- na pronájem ledové plochy

5. ve výši 14.000,-- Kč Klubu vojenské historie – Dukla o. s., Belgická 5, Prostějov, IČ 228 23 018 (poř. č. žádosti 186)
- na podporu činnosti (nákup stanu a jeho výstrojních součástí, osvětová a reprezentační činnost)

6. ve výši 30.000,-- Kč Mažoretkám Hvězdičkám Prostějov, C. Boudy 2, IČ 265 81 019 (poř. č. žádosti 208)
- na uspořádání nepostupových přehlídek mažoretek v Prostějově (aparatura, moderátor, medaile, poháry, diplomy, účastnické listy, květiny, upomínkové předměty, pronájem tělocvičny)

7. ve výši 30.000,-- Kč Oddílu sportu pro všechny Sportovního klubu Prostějov, Sportovní 1, IČ 226 11 037 (poř. č. žádosti 247)
- na podporu činnosti (pronájem tělocvičny, provoz posilovny, nákup sportovních potřeb)

8. ve výši 40.000,-- Kč Okresnímu sdružení ČSTV Prostějov, Česká 15, IČ 004 35 937 (poř. č. žádosti 149)
- na podporu činnosti Komise malé kopané (poháry, diplomy, nájmy, telefon, poštovné, laminace, cestovné, rozhodčí)

9. ve výši 12.500,-- Kč SK Junior Prostějov, Vápenice 9, IČ 441 60 178 (poř. č. žádosti 3)
- na podporu mládežnického šachu (šachové figurky, šachovnice, šachové hodiny, ceny)

10. ve výši 30.000,-- Kč VEUS klubu, U Jandovky 5, Vyškov, IČ 474 12 011 (poř. č. žádosti 46)
- na zajištění a údržbu lyžařských běžeckých tras (pohonné hmoty a oleje)

III. n e d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova

1. ve výši 54.000,-- Kč Junáku - svazu skautů a skautek ČR, středisku Děti přírody Prostějov, Šmeralova, Prostějov, IČ 657 62 932 (poř. č. žádosti 246)
- na podporu činnosti (nákup sportovního a táborového vybavení, provozní náklady klubovny, cestovné, propagační materiály, odměny)

2. ve výši 80.000,-- Kč PRO SKI Prostějov, Sportovní 1, IČ 479 22 150 (poř. č. žádosti 253)
- na podporu činnosti lyžařského oddílu (účast na závodech, tréninky – příprava na ledovci, tréninková soustředění před závody)

3. ve výši 170.000,-- Kč (poř. č. žádosti 12)
- na přípravu a účast na MČR a MS ve společenském tanci dcery  (cestovné, startovné, vstupné, ubytování, odměny trenérů, soustředění, tréninkové a soutěžní pomůcky, obuv a oblečení).


12.8 Veřejná finanční podpora - oblast kultury
Usnesení č. 3192:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z nerozdělené veřejné finanční
podpory všeobecné v kapitole 70

1. ve výši 50.000,-- Kč (poř. číslo žádosti 230)
- uspořádání fotografických výstav v Galerii Metro 70 s plnohodnotnou propagací a realizací výstavních tiskovin v roce 2013
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2013

2. ve výši 30.000,-- Kč Stopy paměti, o. s., Poupětova 69/3, Olomouc, IČ 270 42 839 (poř. číslo žádosti 277)
- na realizaci rozhovorů s pamětníky z Prostějovska, zpracování archivovaných i nově vzniklých audio-videonahrávek, střih/vytváření krátkých medailonků, umísťování informací na stránky www.stopypameti.cz, cestovné, fotografování pamětníků, odborná příprava textů do publikace, redakční práce, příprava koncepce a obsahu výstav
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2013

3. ve výši 30.000,-- Kč Svatolazarské komendě, Hacarova 4343/2, Prostějov, IČ 266 18 290 (poř. číslo žádosti 18)
- na zajištění humanitárního koncertu (honoráře, nájemné, fotodokumentace)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 1. 2014

4. ve výši 25.000,-- Kč (poř. číslo žádosti 205)
- na organizaci festivalu POD LIPAMI (pronájem pódia)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2013

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0020

003319

5493

 

 

0200000000000

75.000

 

(zvýšení položky 5493 – výstavy v Galerii Metro 70)

 

0020

003319

5222

 

 

0200000000000

60.000

 

(zvýšení položky 5222 – Stopy paměti, o. s. – rozhovory s pamětníky…; Svatolazarská komenda – humanitární koncert)

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0070

006409

5909

 

 

0700000708000

135.000

 

(snížení položky 5909 – nerozdělená veřejná finanční podpora všeobecná)


12.9 Veřejná finanční podpora - kulturní komise
Usnesení č. 3193:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků kulturní komise

1. ve výši 7.000,-- Kč (poř. číslo žádosti 231)
- na pořádání autorských fotografických výstav (zhotovení souborů výstavních fotografií)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2013

2. ve výši 30.000,-- Kč Miroslavu Švancarovi,  IČ 606 84 941 (poř. číslo žádosti 154)
- na prezentaci výtvarného umění v prostorách kavárny GALERIE (tisk pozvánek, plakátů, katalogů, poštovné, doprava a instalace uměleckých děl, květiny, kulturní vystoupení)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2013

3. ve výši 3.000,-- Kč  (poř. číslo žádosti 138)
- na pořádání autorských fotografických výstav (tisk fotografií)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2013

4. ve výši 3.000,-- Kč  (poř. číslo žádosti 129)
- na pořádání autorských fotografických výstav (tisk fotografií)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2013

5. ve výši 10.000,-- Kč Petru Sládkovi, IČ 880 17 656 (poř. číslo žádosti 194)
- na pořádání autorských fotografických výstav (tisk fotografií, laminace, kašírování, propagace)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2013

6. ve výši 10.000,-- Kč Pomáháme tancem, o. s., Žižkovo nám. 89/4, Prostějov, IČ 227 11 929 (poř. číslo žádosti 197)
- na realizaci kulturních akcí za účelem podpory zdravotnických zařízení (propagační materiály, nájem, program)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 6. 2013

7. ve výši 10.000,-- Kč (poř. číslo žádosti 165)
- na pořádání koncertů v objektu Pax v Prostějově (propagace koncertu, plakáty, programy, kopírování, poplatky OSA, notový materiál)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2013

8. ve výši 3.000,-- Kč  (poř. číslo žádosti 147)
- na pořádání autorských fotografických výstav (zhotovení fotografií, propagace)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2013

9. ve výši 4.500,-- Kč (poř. číslo žádosti 269)
- na pořádání autorských fotografických výstav (tisk fotografií, pozvánek)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2013

10. ve výši 7.000,-- Kč  (poř. číslo žádosti 274)
- na pořádání autorských fotografických výstav (tisk fotografií, pozvánek)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2013

11. ve výši 4.000,-- Kč  (poř. číslo žádosti 278)
- na přednáškovou a koncertní činnost České křesťanské akademie v Prostějově (propagace, cestovné)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2013

12. ve výši 15.000,-- Kč Vlastimile Prostějov – pěveckému sdružení, Vojáčkovo nám. 1, IČ 652 68 202 (poř. číslo žádosti 248)
- na podporu činnosti (cestovní náklady, účastnické poplatky na festivaly, hospodářské a organizační výdaje, kopírování not, desky a složky na noty, propagace koncertů, pozvánky, plakáty, doplnění ošacení, květiny, doplnění doprovodných nástrojů)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 1. 2014

13. ve výši 9.000,-- Kč Mužskému pěveckému sboru Orlice Prostějov, Vojáčkovo nám. 1, IČ 652 68 491 (poř. číslo žádosti 201)
- na podporu činnosti (cestovné, doprava, korepetice, jubilea členů, služby, archív)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2013

14. ve výši 8.000,-- Kč Klubu přátel výtvarného umění Prostějov, Bezručova 254, Kostelec na Hané, IČ 686 88 229 (poř. číslo žádosti 241)
- na podporu klubové činnosti (kartony a papíry, pomůcky k výstavám, dovoz exponátů, poštovné)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2013

15. ve výši 4.000,-- Kč Prostějovskému klubu pro amatérský film a video, Palackého tř. 14, Prostějov, IČ 628 58 998 (poř. číslo žádosti 232)
- na podporu činnosti (nájemné)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2013

16. ve výši 10.000,-- Kč Fotoklubu Prostějov, Školní 24, IČ 229 05 634 (poř. číslo žádosti 264)
- na provoz a propagaci Galerie U Hanáka (energie)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2013

17. ve výši 6.000,-- Kč Esperanto klubo, Husovo nám. 91, Prostějov, IČ 657 63 092 (poř. číslo žádosti 157)
- na podporu činnosti (nájem)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2013

18. ve výši 6.000,-- Kč (poř. číslo žádosti 15)
- na pořádání výstav autorských výtvarných prací (přenosné stojany, klipové rámy, propagace, letáky)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2013

19. ve výši 12.000,-- Kč Divadelní společnosti Moje divadlo, Vojáčkovo nám. 1, Prostějov, IČ 652 67 729 (poř. číslo žádosti 207)
- na realizaci divadelního představení (výroba dekorace, kostýmy, výroba scénické hudby, rekvizity, tisk a výroba plakátů)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2013

20. ve výši 19.000,-- Kč Divadelnímu spolku Historia, nám. Spojenců 10, Prostějov, IČ 479 19 736 (poř. číslo žádosti 233)
- na divadelní představení pro seniory, středoškolskou mládež (výroba kostýmů, doplňky, údržba a čištění kostýmů, příprava obrazových podkladů, rekvizity, propagace, archivace)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2013

21. ve výši 5.000,-- Kč Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně, o. s., Solniční ul. 12, IČ 004 62 152 (poř. číslo žádosti 243)
- na spoluúhradu tiskových nákladů, nákladů na přípravu rukopisu a vydání předmětného ročníku časopisu „Vlastivědný věstník moravský“, vydání 65. ročníku
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2013

22. ve výši 3.000,-- Kč Charitas Christi urget nos, Pešinova 21, Prostějov, IČ 227 44 258 (poř. číslo žádosti 259)
- na Živý Betlém 2013 (zapůjčení zvířat, doprava zvířat a kulis, ozvučení a osvětlení scény, údržba kostýmů, plakáty)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 1. 2014

23. ve výši 5.000,-- Kč (poř. číslo žádosti 261)
- na zhotovení tisku fotografií na výstavu „Před oponou“
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2013

24. ve výši 30.000,-- Kč Národopisnému souboru Mánes, Březinova 9, Prostějov, IČ 479 22 524 (poř. číslo žádosti 272)
- na podporu činnosti (nájem nebytových prostor pro nácvik souboru a pro uskladnění krojů, oprava krojů, nákup a doplnění nových krojů, výroba studiových nahrávek)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2013

25. ve výši 4.500,-- Kč Divadlu Plyšového Medvídka, Krasická 43, Prostějov, IČ 227 71 379 (poř. číslo žádosti 16)
- na vznik inscenací pro děti a mládež (výroba scény a loutek, výroba kostýmů, propagace)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2013

26. ve výši 7.000,-- Kč Historickým kočárům „MYLORD“, nám. Svobody 377, Čechy pod Kosířem, IČ 266 43 308 (poř. číslo žádosti 21)
- na uspořádání jednodenní akce „Umění stavitelství kočárů“ (pronájem kočárových koní včetně dopravy, zapůjčení kočárů a vozů, propůjčení nářadí, materiálů a nástrojů, účast řemeslníků)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2013

27. ve výši 10.000,-- Kč Loutkovému divadlu STAROST, Vápenice 3, Prostějov, IČ 479 22 168 (poř. číslo žádosti 19)
- na podporu činnosti (nájemné, energie, materiál)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2013

28. ve výši 10.000,-- Kč  (poř. číslo žádosti 45)
- na projekt „Noc kostelů v Prostějově 2013“ (plakáty, materiál, upomínkové předměty, půjčovné kostýmů, přelepky na banery)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 6. 2013

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0020

003319

5222

 

 

0200000004000

152 500

 

(zvýšení položky 5222 – neinvestiční transfery občanským sdružením)

 

0020

003319

5493

 

 

0200000004000

62 500

 

(zvýšení položky 5493 – účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám)

 

0020

003319

5212

 

 

0200000004000

40 000

 

(zvýšení položky 5212- Miroslav Švancara – výstavy v kavárně Galerie, Petr Sládek – autorské výstavy)

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0020

003319

5909

 

 

0200000004000

255 000

 

(snížení položky 5909 – finanční prostředky kulturní komise)


12.10 Veřejná finanční podpora - oblast kultury (nedoporučená)
Usnesení č. 3194:
Rada města Prostějova
n e s c h v a l u j e
poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova

1. ve výši 5.500,-- Kč Vojensko-historickému sdružení Stříbrná o. s., U mlýna 18, Vyškov, IČ 265 75 230 (poř. číslo žádosti 279)
- na prezentaci historie Vojenského újezdu Březina (výroba velkoformátových tabulí, propagace)

2. ve výši 15.150,-- Kč Charitas Christi urget nos, Pešinova 21, Prostějov, IČ 227 44 258 (poř. číslo žádostí 256 a 258)
- na komorní koncert hudební skupiny „Betel“ z Brna v částce 9.200,-- Kč
- na přednášku a besedu J. Em. Kardinála Miloslava Vlka v částce 5.950,-- Kč

3. ve výši 22.500,-- Kč (poř. číslo žádosti 5)
- na zajištění 5. ročníku Country festivalu FREEFEST 2013

4. ve výši 50.000,-- Kč HITtrade s. r. o., Svatoplukova 46, Prostějov, IČ 253 19 973 (poř. číslo žádosti 22)
- na zajištění akce „Hudební léto 2013“.

12.11 Veřejná finanční podpora – oblast sportu (Muay Thai Olomouc)
Usnesení č. 3195:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z nerozdělené veřejné finanční
podpory v kapitole 70 ve výši 15.000,-- Kč Muay Thai Olomouc, Ibsenova 20, IČ 227 20 600
- na finále mezinárodního mistrovství ČR v thajském boxu Muay Thai (odměny)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 9. 2013

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0020

003419

5222

 

 

0200000000000

15.000

 

(zvýšení položky 5222 – Muay Thai Olomouc – finále MČR v thajském boxu)

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0070

006409

5909

 

 

0700000708000

15.000

 

(snížení položky 5909 – nerozdělená veřejná finanční podpora)


12.12 Veřejná finanční podpora – oblast kultury (Keltská noc o. s., Tricet s. r. o.)
Usnesení č. 3196:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z nerozdělené veřejné finanční
podpory všeobecné v kapitole 70

1. ve výši 25.000,-- Kč Tricet s. r. o., Uprkova 20, Prostějov, IČ 262 98 040
- na Hanácké slavnosti piva (zhotovení a nákup mobiliáře, reklamní předměty)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 9. 2013

2. ve výši 25.000,-- Kč Keltské noci o. s., Dr. Horáka 2, Prostějov, IČ 226 88 188 (poř. číslo žádosti 61)
- na realizaci mezinárodního hudebního festivalu Keltská noc 2013
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 9. 2013

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0020

003319

5213

 

 

0200000000000

25.000

 

(zvýšení položky 5213 – Tricet s. r. o. – Hanácké slavnosti piva)

 

0020

003319

5222

 

 

0200000000000

25.000

 

(zvýšení položky 5222 – Keltská noc o. s. – mezinárodní hudební festival)

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0070

006409

5909

 

 

0700000708000

50.000

 

(snížení položky 5909 – nerozdělená veřejná finanční podpora všeobecná)


13. Rozpočtová opatření:
13.1 Rozpočtové opatření kapitoly 14 – kancelář tajemníka
Usnesení č. 3197:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

14

006171

5169

 

 

014 0000000000

20.000,-

 

(platby oznámení do Věstníku veřejných zakázek)

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

006409

5901

 

 

0700000707100

20.000,-

 

(snížení rezervy RMP pro ROZOP)


13.2 Rozpočtové opatření kapitoly 20 – školství, kultura a sport
Usnesení č. 3198:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0020

006409

5175

 

 

0200000000000

55.000

 

(zvýšení položky 5175 – Sportovec roku 2012 – občerstvení)

 

0020

006409

5139

 

 

0200000000000

25.000

 

(zvýšení položky 5139 – Sportovec roku 2012 – kytky, plakety, fotodokumentace)

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0020

003419

5909

 

 

0200000003900

20.000

 

(snížení položky 5909 – Komise pro mládež a tělovýchovu)

 

0020

006409

5169

 

 

0200000000002

60.000

 

(snížení položky 5169 – Sportovec roku, Den učitelů)

 


13.3 Rozpočtové opatření kapitoly 41 – doprava
Usnesení č. 3199:

Rada města Prostějova
s c h v a l u j e

  1. Použití finančních prostředků kapitoly 41 – doprava v celkové výši 32.000,- Kč na zajištění dopravně výchovných akcí pořádaných odborem dopravy v roce 2013
  2. rozpočtové opatření v kapitole 41 – doprava, kterým se

- snižuje rozpočet výdajů

 

 

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

 

41

5311

5909

 

 

0410000410600

32.000,-

 

 

Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené
Jedná se o prostředky komise prevence kriminality

 
 

 

- zvyšuje rozpočet výdajů

 

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

 

41

2223

5139

 

 

0410000410600

25.000,-

 

 

Nákup materiálu jinde nezařazený
Jedná se o nákup materiálu a cen pro vítěze, potřebných pro zajištění dopravně výchovných akcí BESIP (Dopravní soutěž mladých cyklistů - okresního kola, výtvarná soutěž Děti, pozor, červená a preventivní akce Zachraň život) a dále propagačních předmětů preventivního charakteru pro výchovné akce.

 

 

41

2223

5175

 

 

0410000410600

7.000,-

 

 

Pohoštění
Občerstvení pro účastníky dopravně výchovných akcí BESIP

 

 


13.4 Rozpočtové opatření kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města
Usnesení č. 3200:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

6171

5139

 

 

0500000000000

20.000

zvýšení pol. 5139 – nákup materiálu; drobný materiál pro údržbu nemovitostí spravovaných OSÚMM

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

6171

5169

 

 

0500000000000

20.000

snížení pol. 5169 – nákup ostatních služeb; výdaje na nákup služeb souvisejících s údržbou nemovitostí spravovaných OSÚMM


13.5 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (převod položek)
Usnesení č. 3201:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

6171

5139

 

 

0600000603006

30 000

nová položka 5139 – nákup materiálu jinde nezařazený – reklamní tabule do soutěží a na výstavy

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

6171

5166

 

 

0600000603006

30 000

snížení položky 5166 – konzultační, poradenské a právní služby


13.6 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (PD repase a výměna oken ZŠ Skálovo nám.)
Usnesení č. 3202:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3113

5169

 

 

 

100 000

PD ZŠ a MŠ Palackého – repase a výměna oken ZŠ Skálovo

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3113

6121

 

 

0600415000000

100 000

PD ZŠ a MŠ Palackého – repase a výměna oken ZŠ Skálovo


13.7 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Smetanovy sady)
Usnesení č. 3203:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3745

6121

 

 

0600077000000

4 783 966

Smetanovy sady

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

 

4 783 966

FRR


13.8 Rozpočtové opatření kapitoly 90 – správa a údržba majetku města (izolační zeleň Okružní ul.)
Usnesení č. 3204:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

3745

5169

 

 

0900000900100

140.000

zvýšení pol. 5169 – výsadba izolační zeleně na ul. Okružní

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

6

0700000000000

140.000

Fond zeleně


13.10 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (EÚO – MŠ Železného)
Usnesení č. 3205:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se:
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3111

6121

 

 

0600409000000

500 000

EÚO – MŠ Železného, Libušinka, Květná

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

6909

 

 

0700396000000

200 000

Limit ostatních investic


14. Záležitosti Domovní správy Prostějov, s. r. o.:
14.1 Navýšení základního kapitálu obchodní společnosti DSP, s. r. o.
Usnesení č. 3206:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova
1) schválit peněžitý vklad statutárního města Prostějova do obchodní společnosti Domovní správa Prostějov, s.r.o., sídlem Prostějov, Pernštýnské nám. 176/8, PSČ 796 01, IČ: 262 59 893 ve výši 26.300.000,- Kč (slovy: dvacet šest milionů tři sta tisíc korun českých);
2) pověřit Miroslava Pišťáka, primátora města Prostějova, podpisem prohlášení o závazku ke zvýšení peněžitého vkladu statutárního města Prostějova do obchodní společnosti dle bodu 1) tohoto usnesení.

15. Záležitosti Odboru správy a údržby majetku města:
15.1 Schválení změny v osobě nájemce u Smlouvy o nájmu pozemku č. 2005/16/067 ze dne 23.03.2005
Usnesení č. 3207:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
změnu Smlouvy o nájmu pozemku č. 2005/16/067 ze dne 23.03.2005 uzavřenou mezi městem Prostějovem jako pronajímatelem a bytovým družstvem Družstvo Podjezd 6, bytové družstvo, se sídlem Prostějov, Podjezd 6, PSČ 796 01, IČ: 253 18 161, družstvem DRUŽSTVO HANÁK, družstvo, se sídlem Prostějov, Podjezd 4, PSČ 796 01, IČ: 253 40 131, družstvem DON, družstvo, se sídlem Prostějov, Palackého 972/15, PSČ 796 01, IČ: 253 35 154, a družstvem DROPAL, družstvo, se sídlem Prostějov, Palackého tř. 13a, PSČ 796 01, IČ: 253 47 586, jako nájemci, a to v části týkající se osoby nájemce, následovně:
a) novými nájemci budou bytové družstvo Družstvo Podjezd 6, bytové družstvo, se sídlem Prostějov, Podjezd 6, PSČ 796 01, IČ: 253 18 161, DRUŽSTVO HANÁK, družstvo, se sídlem Prostějov, Podjezd 4, PSČ 796 01, IČ: 253 40 131, Společenství Palackého 15, společenství vlastníků jednotek, se sídlem Prostějov, Palackého 972/15, PSČ 796 01, IČ: 293 56 652, a družstvo DROPAL, družstvo, se sídlem Prostějov, Palackého tř. 13a, PSČ 796 01, IČ: 253 47 586,
b) ostatní podmínky Smlouvy o nájmu pozemku č. 2005/16/067 ze dne 23.03.2005 zůstanou nezměněny,
c) změna bude provedena formou dodatku ke Smlouvě o nájmu pozemku č. 2005/16/067 ze dne 23.03.2005, a to s účinností od 01.01.2013.

15.2 Schválení zřízení věcného břemene na částech pozemků p.č. 310/14 a p.č. 906/1, oba v k.ú. Kralice na Hané
Usnesení č. 3208:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene spočívajícího v právu zřídit a provozovat podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě včetně vytyčovacích bodů podzemního komunikačního vedení na částech pozemků statutárního města Prostějova p.č. 310/14 a p.č. 906/1, oba v k.ú. Kralice na Hané (rozsah zatížení pozemků je stanoven geometrickým plánem č. 440-789/2007 ze dne 20.11.2007), ve prospěch společnosti Telefónica Czech Republic, a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha 4-Michle, PSČ 140 22, IČ: 601 93 336, za následujících podmínek:
a) věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu stanovenou znaleckým posudkem v rozsahu předmětného vedení a jeho ochranného pásma dle příslušných ustanovení zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), v platném znění, navýšenou o DPH podle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění,
b) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí uhradí oprávněný z věcného břemene.

15.3 Vyhlášení záměru prodeje bytové jednotky č. 1684/4 v domě na ul. Wolkerova 31
Usnesení č. 3209:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr prodeje bytové jednotky č. 1684/4 o výměře 43,07 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti 43/1275 na společných částech bytového domu č.p. 1684 (Wolkerova 31 v Prostějově) na pozemku p.č. 3032, jiné stavby bez č.p. nebo č.e. umístěné na pozemku p.č. 3033, pozemku p.č. 3032 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 724 m2 a pozemku p.č. 3033 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 24 m2, vše v k.ú. Prostějov, formou obálkové metody za nabídnutou kupní cenu, minimálně však za cenu ve výši 70% obvyklé ceny bytu stanovené dle znaleckého posudku, tj. minimálně ve výši 462.000 Kč, která bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy, přičemž náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

15.4 Vyhlášení záměru prodeje bytové jednotky č. 3658/3 v domě na ul. Dolní 2, 4 a 6
Usnesení č. 3210:
Rada města Prostějova
1) v y h l a š u j e
záměr prodeje bytové jednotky č. 3658/3 o výměře 44,57 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti 45/3733 na společných částech bytového domu č.p. 3658 na pozemku p.č. 3443/7, bytového domu č.p. 3659 na pozemku p.č. 3443/8, bytového domu č.p. 3660 na pozemku p.č. 3443/9, pozemku p.č. 3443/7 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 681 m2, pozemku p.č. 3443/8 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 417 m2 a pozemku p.č. 3443/9 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 490 m2, vše v k.ú. Prostějov,za následujících podmínek:
a) za nabídnutou kupní cenu ve výši 580.000 Kč, která bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující,
2) d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova revokovat bod 3. usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 10209 ze dne 08.11.2011, kterým byl schválen prodej bytové jednotky č. 3658/3 o výměře 44,57 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti 45/3733 na společných částech víceúčelové stavby č.p. 3658 na pozemku p.č. 3443/7, objektu k bydlení č.p. 3659 na pozemku p.č. 3443/8, objektu k bydlení č.p. 3660 na pozemku p.č. 3443/9, pozemku p.č. 3443/7 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 681 m2, pozemku p.č. 3443/8 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 417 m2 a pozemku p.č. 3443/9 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 490 m2, vše v k.ú. Prostějov, oprávněnému nájemci.

15.5 Vyhlášení záměru prodeje bytových domů na ul. Rozhonova 2, Rozhonova 12, Jiráskovo nám. 4, Vodní 11 a Husovo nám. 49 v Prostějově
Usnesení č. 3211:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr prodeje následujících nemovitostí:
a) bytového domu č.p. 2325 (Rozhonova 2 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 4204 a pozemku p.č. 4204 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 456 m2, vše v k.ú. Prostějov,
b) bytového domu č.p. 2332 (Rozhonova 12 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 4215 a pozemku p.č. 4215 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 496 m2, vše v k.ú. Prostějov,
c) bytového domu č.p. 430 (Jiráskovo nám. 4 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 708/1 a pozemku p.č. 708/1 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 349 m2, vše v k.ú. Prostějov,
d) bytového domu č.p. 988 (Vodní 11 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 1598 a pozemku p.č. 1598 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 636 m2, vše v k.ú. Prostějov,
e) rodinného domu č.p. 2272 (Husovo nám. 49 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 4117 a pozemku p.č. 4117 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 385 m2, vše v k.ú. Prostějov,

formou obálkové metody za nabídnutou kupní cenu za jednotlivé nemovitosti, minimálně však za cenu ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá), která bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy, přičemž prodej předmětných nemovitostí bude realizován s břemeny nájemních vztahů na nich váznoucích a náklady na zpracování znaleckých posudků a správní poplatky spojené s podáním návrhů na povolení vkladů vlastnických práv do katastru nemovitostí uhradí jednotliví kupující.

15.6 Vyhlášení záměru prodeje stavby občanského vybavení č.p. 966 na pozemku p.č. 6169/179, pozemku p.č. 6169/179 a části pozemku p.č. 6169/1, vše v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 3212:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr prodeje stavby občanského vybaveníč.p. 966 na pozemku p.č. 6169/179, pozemku p.č. 6169/179 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 205 m2 a části pozemku p.č. 6169/1 – ostatní plocha o výměře cca 160 m2 (přesná výměra bude známa po zpracování geometrického plánu), vše v k.ú. Prostějov, společnosti AL LOGIC, s.r.o., se sídlem Prostějov, Plumlovská 44, IČ: 262 35 978, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši minimálně dle znaleckého posudku (cena obvyklá aktuální ke dni uzavření kupní smlouvy), a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) v kupní smlouvě bude zřízeno věcné předkupní právo statutárního města Prostějova k převáděným nemovitostem tak, že se kupující zaváže tyto nemovitosti nebo jejich části v případě svého úmyslu tyto prodat nebo jinak zcizit nabídnout ke koupi statutárnímu městu Prostějovu za cenu rovnající se kupní ceně sjednané při převodu nemovitostí z vlastnictví statutárního města Prostějova do vlastnictví kupujícího; předkupní právo zanikne dnem vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude povoleno užívání stavby kavárny s veřejným sociálním zázemím a dětským hřištěm na převáděných pozemcích,
c) v kupní smlouvě se kupující zaváže provést na převáděných pozemcích výstavbu kavárny s veřejným sociálním zázemím a dětským hřištěm včetně vydaného kolaudačního souhlasu nejpozději do 3 let po uzavření kupní smlouvy (v případě archeologického nálezu a nutnosti provedení výzkumu bude lhůta pro výstavbu prodloužena); pro případ prodlení kupujícího se splněním uvedeného závazku bude v kupní smlouvě sjednána smluvní pokuta ve výši 20.000 Kč za každý měsíc prodlení a v případě, že výstavba kavárny s veřejným sociálním zázemím a dětským hřištěm nebude v daném termínu kupujícím vůbec zahájena, možnost statutárního města Prostějova od kupní smlouvy odstoupit,
d) kupní smlouva bude uzavřena do 4 měsíců po schválení změny územního plánu sídelního útvaru Prostějov, která umožní výstavbu kavárny s veřejným sociálním zázemím a dětským hřištěm na pozemku p.č. 6169/179 a části pozemku p.č. 6169/1, oba v k.ú. Prostějov,
e) náklady na zpracování znaleckého posudku, geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí uhradí kupující,
f) do doby dosažení změny územního plánu sídelního útvaru Prostějov uvedené v písm. d) usnesení bude mezi statutárním městem Prostějovem a společností AL LOGIC, s.r.o., uzavřena budoucí kupní smlouva s tím, že v případě, že uvedené změny územního plánu sídelního útvaru Prostějov nebude dosaženo v termínu do 2 let ode dne podpisu budoucí smlouvy, může kterákoliv ze smluvních stran od budoucí smlouvy odstoupit,
g) při podpisu budoucí kupní smlouvy zaplatí budoucí kupující zálohu na kupní cenu ve výši 50.000 Kč,
h) v případě prodlení budoucího kupujícího s uzavřením kupní smlouvy na převod předmětných nemovitostí, zaplatí budoucí kupující statutárnímu městu Prostějovu smluvní pokutu ve výši nákladů vynaložených statutárním městem Prostějovem na zpracování geometrického plánu na oddělení předmětných pozemků a znaleckého posudku na ocenění předmětných nemovitostí.

15.10 Zrušení předkupního práva statutárního města Prostějova k nemovitostem v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 3213:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit zrušení předkupního práva statutárního města Prostějova k rodinnému domu č.p. 1010 (Žeranovská 30 v Prostějově) na pozemku p.č. 1625, rodinnému domu č.p. 1992 (Ječmínkova 23 v Prostějově) na pozemku p.č. 3648, rodinnému domu č.p. 2048 (Dolní 85 v Prostějově) na pozemku p.č. 3767 a pozemkům p.č. 1625, p.č. 3648, p.č. 3649, p.č. 3767 a p.č. 3768, vše v k.ú. Prostějov.

16. Návrh na uzavření nájemních smluv na pronájem městského bytu
Usnesení č. 3214:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
uzavření nájemních smluv na byty se žadateli uvedenými v důvodové zprávě.

Miroslav P i š ť á k v. r.                         Mgr. Jiří P o s p í š i l v.r.
primátor města Prostějova                1. náměstek primátora

Prostějov 19.3.2013
Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 29.4.2013 15:20:32 | přečteno 516x | Věra Krejčí
load