Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2013 > Usnesení ze 72. schůze Rady města Prostějova

Usnesení ze 72. schůze Rady města Prostějova

konané 2.4.2013

 

1. Zahájení, schválení programu
Usnesení č. 3215:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
program své 72. schůze, konané dne 2.4.2013,
p o v ě ř u j e
Mgr. Jiřího Pospíšila, 1. náměstka primátora, ověřením zápisu.

2. Valná hromada obchodní společnosti Domovní správa Prostějov, s. r. o.
Usnesení č. 3216:
Rada města Prostějova při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti Domovní správa Prostějov, s.r.o.
bere na vědomí
zprávu dozorčí rady společnosti o přezkoumání řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku,
schvaluje
- výroční zprávu o hospodaření společnosti za rok 2012,
- zprávu auditora,
- řádnou účetní závěrku,
- hospodářský výsledek společnosti za rok 2012,
- rozdělení zisku podle návrhu jednatele společnosti,
- zprávu statutárního orgánu společnosti o vztazích mezi propojenými osobami podle § 66a Obchodního zákoníku,
- Ing. Viktora Vorla auditora KAČR ev. čísla 1113 auditorem řádné účetní závěrky společnosti za rok končící k 31.12.2013.
- mimořádnou odměnu Ing. Vladimíru Průšovi, jednateli obchodní společnosti Domovní správa Prostějov, s. r. o. dle návrhu dozorčí rady ze dne 25.3.2013.

3. Příprava zasedání zastupitelstva města
Usnesení č. 3217:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rámcový návrh programu 22. zasedání Zastupitelstva města Prostějova, které se bude konat 16.4.2013
v jednací místnosti radnice v Prostějově, nám. T. G. Masaryka 130/14.

4. Záležitosti komisí rady
Usnesení č. 3218:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
1. Doporučení Komise výstavby ze dne 12.03.2013,
2. Stanovisko Kulturní komise ze dne 25.3.2013.

5. Návrh na udělení Cen města Prostějova za rok 2012
Usnesení č. 3219:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova udělit Ceny města Prostějova za rok 2012 dle důvodové zprávy.

6. Čestná ocenění – udělení
Usnesení č. 3220:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova udělit
Čestnou plaketu Městské policie Prostějov
JUDr. Ing. Jiřímu Pudilovi, zastupiteli města Prostějova v letech 2002 až 2010, dlouholetému předsedovi komise prevence kriminality, za zásluhy při vytváření a realizaci preventivních programů v zájmu vytváření bezpečného prostředí a zásluhy na projektu Prostějov - bezpečné město.

7. Informace o dosud provedených činnostech a návrh postupu při pořizování ÚP
Usnesení č. 3221:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova vzít na vědomí informaci o dosud provedených činnostech při pořizování Územního plánu Prostějova a návrh dalšího postupu pořizování Územního plánu Prostějov.

8. Návrh Směrnice, kterou se upravuje postup pro bezúplatné převody veřejných komunikací a pozemků pod těmito komunikacemi do vlastnictví statutárního města Prostějova
Usnesení č. 3222:
Rada města Prostějova
v y d á v á
Směrnici, kterou se upravuje postup pro bezúplatné převody veřejných komunikací a pozemků pod těmito komunikacemi do vlastnictví statutárního města Prostějova s účinností od 15.4.2013 podle předloženého návrhu a s doplněním dle diskuse.

9. Volby soudců přísedících Okresního soudu v Prostějově
Usnesení č. 3223:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova zvolit do funkce soudce přísedícího Okresního soudu v Prostějově osoby uvedené v přiloženém seznamu se změnami v diskusi.

10. Zadávací řízení veřejné zakázky „EÚO MŠ Husovo nám. 74, Prostějov“
Usnesení č. 3224:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
I. zahájenízadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízeníEÚO MŠ Husovo nám. 74, Prostějov“ v souladu s § 38 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon),

II. základní hodnotící kritérium ekonomickou výhodnost nabídky a stanovuje dílčí hodnotící kritéria a jejich váhu takto:
1. celková nabídková cena v Kč bez DPH - 80 %
2. délka záruky za jakost díla v měsících - 20 % (min. doba záruky 60 měsíců, max. 120 měsíců)

III. zadávací dokumentaci veřejné zakázky a výzvu k podání nabídek „EÚO MŠ Husovo nám. 74, Prostějov dle návrhu předloženého v příloze k tomuto materiálu,

IV. seznam vybraných zájemců, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky
Pozemstav Prostějov, a.s., IČ: 255 27 380
R & G Zesta, spol. s r.o., IČ: 634 86 270
Ingremo, s.r.o., Prostějov, IČ: 283 07 453
Stavební společnost Navrátil, s.r.o., IČ: 469 72 021
Prostějovská stavební společnost, PROSTAS, s.r.o., IČ: 607 22 291

V. provedení administrace této veřejné zakázky prostřednictvím oddělením veřejných zakázek, Magistrátu města Prostějova,

VI. v souladu s § 74 zákona a s přihlédnutím k potřebě odborné způsobilosti komise pro posouzení a hodnocení nabídek složení komise pro otevírání obálek v počtu tří členů a tří náhradníků a složení komise pro posouzení a hodnocení nabídek v počtu pěti členů a pěti náhradníků veřejné zakázky „EÚO MŠ Husovo nám. 74, Prostějov“.
Složení komise pro otevírání obálek a komise pro posouzení a hodnocení nabídek je jmenovitě uvedeno v zápise z jednání schůze Rady města Prostějova.

u k l á d á
Mgr. Renatě Grulichové, vedoucí Odboru kancelář tajemníka,
zabezpečit prostřednictvím oddělení veřejných zakázek administraci veřejné zakázky „EÚO MŠ Husovo nám. 74, Prostějov“ za použití uvedených hodnotících kritérií.

p o v ě ř u j e
Miroslava Pišťáka, primátora města Prostějova, jmenováním tří členů a tří náhradníků komise pro otevírání obálek a pěti členů a pěti náhradníků komise pro posouzení a hodnocení nabídek v souladu se zápisem z jednání Rady města Prostějova.

11. Zadávací řízení veřejné zakázky „EÚO ZŠ Dr. Horáka – stavební úpravy, Prostějov“
Usnesení č. 3225:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
I. zahájenízadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané v otevřeném řízeníEÚO ZŠDr.Horáka Prostějov“ v souladu s § 27 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon),

II. základní hodnotící kritérium ekonomickou výhodnost nabídky a stanovuje dílčí hodnotící kritéria a jejich váhu takto:
1. celková nabídková cena v Kč bez DPH - 80 %
2. délka záruky za jakost díla v měsících - 20 % (min. doba záruky 60 měsíců, max. 120 měsíců)

III. zadávací dokumentaci veřejné zakázky „EÚO ZŠ Dr. Horáka Prostějov dle návrhu předloženého v příloze k tomuto materiálu,

IV. provedení administrace této veřejné zakázky prostřednictvím oddělením veřejných zakázek, Magistrátu města Prostějova,

V. v souladu s § 74 zákona a s přihlédnutím k potřebě odborné způsobilosti komise pro posouzení a hodnocení nabídek složení komise pro otevírání obálek v počtu tří členů a tří náhradníků a složení komise pro posouzení a hodnocení nabídek v počtu sedmi členů a sedmi náhradníků veřejné zakázky „EÚO ZŠ Dr. Horáka Prostějov“.
Složení komise pro otevírání obálek a komise pro posouzení a hodnocení nabídek je jmenovitě uvedeno v zápise z jednání schůze Rady města Prostějova.

u k l á d á
Mgr. Renatě Grulichové, vedoucí Odboru kancelář tajemníka,
zajistit prostřednictvím oddělení veřejných zakázek administraci veřejné zakázky „EÚO ZŠ Dr. Horáka Prostějov“ za použití uvedených hodnotících kritérií.

p o v ě ř u j e:
Miroslava Pišťáka, primátora města Prostějova, jmenováním tří členů a tří náhradníků komise pro otevírání obálek a pěti členů a pěti náhradníků komise pro posouzení a hodnocení nabídek v souladu se zápisem z jednání Rady města Prostějova.

12. Úprava postupu při zadávání změn veřejných zakázek – změna směrnice
Usnesení č. 3226:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
dodatek č. 2 Směrnice Rady města Prostějova č. 4/2012, kterou se upravuje postup při zadávání veřejných zakázek městem Prostějovem podle předloženého návrhu.


13. Nařízení statutárního města Prostějova, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD
Usnesení č. 3227:
Rada města Prostějova
v y d á v á
Nařízení statutárního města Prostějova, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD - dle předloženého návrhu.

14. Návrh na uzavření rámcové smlouvy o spolupráci k využití bezplatného poradenství spotřebitelům v situaci, kdy nemohou platit své dluhy, Poradnou při finanční tísni o. p. s.
Usnesení č. 3228:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
uzavření rámcové smlouvy o spolupráci k využití bezplatného poradenství spotřebitelům v situaci, kdy nemohou platit své dluhy, Poradnou při finanční tísni o. p. s., IČ: 28186869, se sídlem Americká 508/22, 120 00 Praha 2, včetně bezplatného poskytnutí kanceláře s možností připojení k internetu pro jejich pracovníka 1 krát za 14 dnů v rozsahu 2 hodin dle předloženého návrhu.

15. Návrh na uzavření rámcové smlouvy o spolupráci k využití bezplatného poradenství spotřebitelům Českou obchodní inspekcí
Usnesení č. 3229:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
uzavření rámcové smlouvy o spolupráci k využití bezplatného poradenství spotřebitelům Českou obchodní inspekcí, IČ: 00020869, se sídlem Provozní 5491/1, 772 00 Ostrava, včetně bezplatného poskytnutí kanceláře s možností připojení k internetu pro jejich pracovníka 1 krát za měsíc v rozsahu 3 hodin dle předloženého návrhu.

16. Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti v oblasti projednávání přestupků
Usnesení č. 3230:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy o zajišťování výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků dle přílohy na dobu určitou do 30. 6. 2015 mezi statutárním městem Prostějovem a obcí Dětkovice.

17. Aktualizace projektového námětu na rozšíření systému pro separaci bioodpadů
Usnesení č. 3231:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
I. aktualizaci projektového námětu „Rozšíření systému pro separaci bioodpadů ve městě Prostějov“,
II. podání žádosti o dotaci na realizaci projektu „Rozšíření systému pro separaci bioodpadů ve městě Prostějov“ v rámci 45. výzvy Operačního programu Životní prostředí,
III. v případě získání finanční podpory projektu ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí spolufinancování realizace projektu z vlastních zdrojů a zajištění udržitelnosti projektu.

18. Revitalizace náměstí T. G. Masaryka v Prostějově
Usnesení č. 3232:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
I. projektový námět „Revitalizace náměstí T. G. Masaryka v Prostějově“,
II. podání žádosti o dotaci na realizaci projektu „Revitalizace náměstí T. G. Masaryka v Prostějově“ v rámci 41. výzvy z Regionálního operačního programu,
III. v případě získání finanční podpory projektu z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava spolufinancování realizace projektu z vlastních zdrojů a zajištění udržitelnosti projektu.

19. Úpravy nádvoří prostějovského zámku pro podporu a rozvoj cestovního ruchu
Usnesení č. 3233:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
podání žádosti o dotaci na realizaci projektu „Úpravy nádvoří prostějovského zámku pro podporu a rozvoj cestovního ruchu“ v rámci 41. výzvy z Regionálního operačního programu.

20. Souhlas s jednorázovým bezúplatným užíváním nebytových prostor ZŠ a MŠ Melantrichova
Usnesení č. 3234:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s jednorázovým bezúplatným užíváním prostor tělocvičny Základní školy a mateřské školy Prostějov, Melantrichova ul. 60 k ubytování účastníků cyklistické pouti dne 9. 8. 2013.

21. Žádost RG a ZŠ města Prostějova, Studentská ul. 2 o souhlas s přijetím věcných darů
Usnesení č. 3235:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s přijetím věcných darů od Klubu přátel RG a ZŠ Prostějov – vizualizér a barevná tiskárna pro potřeby školy v celkové ceně Kč 31 920,-- Reálným gymnáziem a základní školou města Prostějova, Studentská
ul. 2.

22. Žádost o souhlas s přijetím účelově určeného peněžitého daru Sportcentrem – DDM
Usnesení č. 3236:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s přijetím účelově určeného peněžitého daru ve výši Kč 10 300,-- Sportcentrem – domem dětí a mládeže Prostějov, příspěvkovou organizací na pokrytí provozních nákladů spojených s organizováním okresních a krajských kol Středoškolské odborné činnosti
- okresní kola Kč 2 000,--
- krajská kola Kč 8 300,--.

23. Žádost ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14 o souhlas s přijetím věcných darů
Usnesení č. 3237:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s přijetím věcných darů pro pracoviště mateřské školy Čechovice:
- koloběžka Vector (2 ks) v ceně Kč 1 999,--
- skříň s plast. boxy (2 ks) v ceně Kč 4 696,-- a Kč 2 426,--
- skříň na molitanové kostky v ceně Kč 2 000,--
- skříň mezi radiátory (3 ks) v ceně Kč 3 000,--
- sušák na výkresy (2 ks) v ceně Kč 2 360,--
- CD přehrávač (2 ks) v ceně Kč 1 009,-- a Kč 2 199,--
- notebook v ceně Kč 9 812,--
- WIFI směrovač Airlive v ceně Kč 927,--
- fotoaparát Olympus v ceně Kč 2 590,--
- kopírka Laser Jet MFP v ceně Kč 2 890,--
- externí disk v ceně Kč 1 350,--
- včelka robot v ceně Kč 1 390,--
Základní školou a mateřskou školou Prostějov, Palackého tř. 14.

24. Čerpání investičního fondu MŠ Prostějov, Partyzánská ul. 34 na nákup šatnové sestavy skříněk
Usnesení č. 3238:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s čerpáním investičního fondu Mateřské školy Prostějov, Partyzánská ul. 34 ve výši Kč 79 255,-- na nákup šatnové sestavy skříněk.

25. Dodatek ke smlouvě o poskytnutí VFP – VK Prostějov
Usnesení č. 3239:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit dodatek č. 1 ke smlouvě (OŠKS/Cás/5–13) o poskytnutí veřejné finanční podpory VK Prostějov o. s., Za Kosteleckou 51, IČ 270 57 518, který se týká rozšíření účelu o: ubytování, sportovní vybavení a výstroj.


26. Dodatek ke smlouvě o poskytnutí VFP – BK Prostějov
Usnesení č. 3240:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit dodatek č. 1 ke smlouvě (OŠKS/Cás/1–13) o poskytnutí veřejné finanční podpory BK Prostějov, Za Kosteleckou 51, IČ 266 37 634, který se týká rozšíření účelu o: náklady na rozhodčí, ubytování a sportovní vybavenípro mládežnické basketbalové týmy.

27. Dodatek ke smlouvě o poskytnutí VFP – DTJ Prostějov
Usnesení č. 3241:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit dodatek č. 1 ke smlouvě (OŠKS/Cás/4–13) o poskytnutí veřejné finanční podpory Dělnické tělocvičné jednotě Prostějov, Netušilova 7, IČ 709 18 309, který se týká rozšíření účelu o: ubytování, startovné, odměny pro rozhodčí a výchovné.

28. Granty Zdravé město Prostějov – 2013
Usnesení č. 3242:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit

a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory (grantů) z prostředků projektu Zdravé město Prostějov v kapitole 10

1. ve výši 20.000,-- Kč
Střední zdravotnické škole v Prostějově, Vápenice 3, 796 01 Prostějov, IČ 005 99 212
- na úhradu nákladů spojených s organizací projektu Činnost v rámci projektu Zdravé město – zdravý životní styl, přednášková činnost seniory v oblasti zdravého životního stylu, materiály pro přípravu testů, kancelářské potřeby, lektorné, nájemné, služby
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do
1. 12. 2013;

2. ve výši 5.000,-- Kč
Klubu přátel školy při ZŠ Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1, IČ 266 59 158
- na úklid parčíku na ul. Čs. arm. sboru ve Vrahovicích, strava a drobné odměny brigádníkům
výlet pro děti jako odměna za práci,
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem
do 1. 10. 2013;

3. ve výši 10.000,-- Kč
- na organizační zajištění celorepublikové akce TOUR NORDIC WALKING 2013
- 14. 6. pro školy, 15. 6. pro veřejnost
- na občerstvení účastníků, propagační předměty a materiál, drobné odměny a ceny
pro zúčastněné, účastnické diplomy, admin. materiál
- na drobné odměny pro organizátory a vystupující, na zajištění technického zázemí
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem
do 1. 10. 2013;

4. ve výši 4.000,-- Kč
Oddílu orientačního sportu, sportovního klubu Prostějov, Sportovní 3924/1, 796 01 Prostějov, IČ 228 97 488
- na nákup propagačních předmětů, plakátů, brožur, diplomů
- na organizaci běhů pro veřejnost (Svatojánský, Silvestrovský běh)
- na pronájem časomíry, na drobné odměny a občerstvení pro účastníky akce
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem
do 1. 12. 2013;

5. ve výši 5.000,-- Kč
Sdružení rodičů a přátel zdravotně postižených celiakií a Dermatitis herpetiformis Duhring „Sedmikráska“, Kostelecká 17, 796 01 Prostějov, IČ 644 39 178
- na organizační zajištění přednášek a osvětových akcí, nákup potravin pro praktické ukázky přípravy bezlepkové stravy, pronájem kuchyňky
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem
do 1. 12. 2013;


6. ve výši 5.000,-- Kč
ČSOP RS Iris, Husovo nám. 67, 796 01 Prostějov, IČ 00116 670
- na organizační zajištění akce NNO pro všechny věkové kategorie, občerstvení, propagační materiál, na zajištění vystoupení kapely
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem
do 1. 12. 2013;

7. ve výši 10.000,-- Kč
SONS ČR, o. s., Svatoplukova č. 15, 796 01 Prostějov, IČ 653 99 447
- na nákup materiálu pro tvořivé dílny hlíny, glazury, korálků, proutí, telefon, nájem klubovny
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem
do 1. 12. 2013;

8. ve výši 5.000,-- Kč
Oblastnímu spolku Českého červeného kříže, Milíčova 3, 796 01 Prostějov, IČ 004 26 369
- na organizaci módní přehlídky oděvů i šperků vyrobených ručně –„Tvořím, tedy jsem.“
- na nákup materiálu na výrobu oděvů i šperků
- na nákup a výrobu propagačních materiálů, kancelářských potřeb, toner, náklady na energie, vodu, na zajištění „zdravého“ občerstvení
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem
do 1. 10. 2013;

9. ve výši 2.000,-- Kč
Cyrilometodějskému gymnáziu a mateřské škole v Prostějově, Komenského 17, 796 01 Prostějov,
IČ 440 53 916
- na realizaci a organizaci vzdělávací akce Věda v ulicích
- na nákup materiálu potřebného k provádění pokusů
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem
do 1. 10. 2013;

10. ve výši 2.000,-- Kč
Muzeu Prostějovska v Prostějově, p. o., Astronomické oddělení – Lidová hvězdárna, nám. T. G. Masaryka 2, 796 01 Prostějov, IČ 000 91 405
- na realizaci a organizaci vzdělávací akce Věda v ulicích
- na nákup materiálu potřebného k provádění pokusů
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem
do 1. 10. 2013;

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0010

003299

5339

 

 

101400

20 000,00

(zvýšení položky – Střední zdravotnické škole – vzdělávací a osvětová akce)

0010

003419

5222

 

 

101400

5 000,00

(zvýšení položky 5222 - Klubu přátel školy při ZŠ Majakovského – úklid parčíku)

0010

006409

5493

 

 

101400

10 000,00

(zvýšení položky 5193 –Lenka Sehnalová – organizační akce celorepublikové akce)

0010

003419

5222

 

 

101400

4 000,00

(zvýšení položky 5222 -Oddílu orientačního sportu, sportovního klubu Prostějov- nákup propagačních materiálů, plakátů, brožur, diplomů)

0010

006409

5222

 

 

101400

5 000,00

(zvýšení položky 5222 -Sdružení rodičů a přátel zdravotně postižených celiakií a Dermatitits herpetiformis Duhring „Sedmikráska“, přednášky a osvětové akce, příprava bezlepkové diety a jídel)

0010

006409

5222

 

 

101400

5 000,00

(zvýšení položky 5222 - ČSOP RS Iris – zajištění akce NNO pro všechny věkové kategorie)

0010

006409

5222

 

 

101400

10 000,00

(zvýšení položky 5222 - SONS ČR, o.s. – na nákup materiálu pro tvořivé dílny)

0010

006409

5222

 

 

101400

5 000,00

(zvýšení položky 5222 - Oblastní spolek Českého červeného kříže – organizace akce pro tvořivé ženy

0010

003299

5223

 

 

101400

2 000,00

(zvýšení položky 5223 - Cyrilometodějské gymnázium a mateřská škola v Prostějově - Věda v ulicích

0010

003319

5339

 

 

101400

2 000,00

Muzeum Prostějovska v Prostějově, p. o., Astronomické oddělení – Lidová hvězdárna)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0010

006409

5909

 

 

101400

68 000,00

(projekt Zdravé město – Komise ZM a MA21)


c) navýšení neinvestičního příspěvku z prostředků projektu „Zdravé město Prostějov“

1. ve výši 10.000,--Kč
Městské knihovně Prostějov, příspěvková organizace, Skálovo nám. 6, IČ 670 08 976
- na rozvíjení volnočasových aktivit, podporu celoživotního vzdělávání
- na zajištění administrativních pomůcek, pomůcky papírenského charakteru
- na výrobu propagačního materiálu, letáků, náplň do tiskárny, nákup deskových her
- nákup odměn a občerstvení pro soutěžící, nákup drobných cen;

2. ve výši 10.000,-- Kč
ZŠ a MŠ Jana Železného Prostějov, Sídliště svobody 24/79, 796 01, IČ 479 22 770
- na úhradu nákladů spojených s organizací projektu Zdravé město – 4. ročník - Štafeta přátelství a zdraví
- nákup občerstvení, odměn a dárků pro děti a sportovce, zajištění pitného režimu, na zdravotnický materiál, na propagaci akce a nákup kancelářských potřeb;

3. ve výši 2.000,-- Kč
Reálnému gymnáziu a základní škole města Prostějova, Studentská ul. 2, 796 01 Prostějov,
IČ 441 59 960
- na realizaci a organizaci vzdělávací akce Věda v ulicích
- na nákup materiálu potřebného k provádění pokusů;

d) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0020

003314

5331

 

 

0200000020402

10 000,00

(navýšení neinvestičního příspěvku Městské knihovně PV, příspěvková organizacez prostředků projektu „Zdravé město Prostějov“)

0020

003113

5331

 

 

0200000020337

10 000,00

(navýšení neinvestičního příspěvku ZŠ a MŠ Jana Železného Prostějov, Sídliště svobody 24/79 z prostředků projektu „Zdravé město Prostějov“)

0020

003121

5331

 

 

0200000020340

2 000,00

(navýšení neinvestičního příspěvku Reálnému gymnáziu a základní škole města Prostějova, Studentská ul. 2 z prostředků projektu „Zdravé město Prostějov“)

 

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0010

006409

5909

 

 

101400

22 000,00

(snížení položky projektu Zdravé město 5909 – Komise ZM a MA21)


29. Revokace usnesení rady č. 3184 – žádosti o finanční příspěvek na sociální péči
Usnesení č. 3243:
Rada města Prostějova
1) r e v o k u j e
usnesení č. 3184 ze dne 19. 3. 2013 týkající se neschválení poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu statutárního města Prostějova pro rok 2013,
2) n e s c h v a l u j e
poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu statutárního města Prostějova pro rok 2013
a) Sociálním službám města Kroměříže, příspěvkové organizaci, Riegrovo nám. 159, Kroměříž, IČ 711 93 430
- požadavek na příspěvek na provoz (příspěvek na uživatele) ve výši 12.000,-- Kč
b) Domovu pro seniory Tovačov, příspěvkové organizaci, Nádražní 94, Tovačov, IČ 619 85 872
- požadavek na financování běžných výdajů ve výši 15.645,-- Kč
c) Domovu důchodců Prostějov, příspěvkové organizaci, Nerudova 70, Prostějov, IČ 711 97 699
- požadavek na úhradu nedoplatku na úhradách uživatelů ve výši 49.000,-- Kč
d) Centru Dominika Kokory, příspěvkové organizaci, Kokory 54, IČ 619 85 929
- požadavek o dofinancování finanční částky ke snížení rozdílu ročních nákladů a skutečnou úhradou ve výši 27.420,-- Kč
3) n e d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu statutárního města Prostějova pro rok 2013
a) Centru sociálních služeb Prostějov, příspěvkové organizaci, Lidická 86, Prostějov, IČ 479 21 293
- požadavek k finanční spoluúčasti (k dokrytí měsíční platby za poskytování služeb) ve výši 136.000,-- Kč
b) Městu Kostelec na Hané, Jakubské náměstí 138, Kostelec na Hané, Domovu pro seniory v Kostelci na Hané, příspěvkové organizaci, IČ 002 88 373,
- požadavek na dofinancování neinvestičních nákladů organizace ve výši 129.000,-- Kč.

30. Veřejná finanční podpora:
30.1 Veřejná finanční podpora - Odbor rozvoje a investic
Usnesení č. 3244:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova ve výši 10 tis. Kč NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s., se sídlem Havlíčkova 44, Jihlava, IČ 271 63 059;
- VFP bude použita na zajištění celoroční činnosti organizace – činnosti odborných konzultantů pro oblast bezbariérové výstavby pro správní obvod města Prostějova v roce 2013;
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 15. 12. 2013
(ev. č. 23).
b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

60

2219

5221

 

 

 

10 000

 

VFP NIPI bezbariérové prostředí

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

6409

5909

 

 

0700000708000

10 000

 

VFP nerozdělená všeobecná


30.2 Veřejná finanční podpora - Kulturní granty 2013
Usnesení č. 3245:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit

a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory (grantu) z prostředků ostatních neinvestičních výdajů
– kulturního grantového systému

1. ve výši 70.000,-- Kč Gymnáziu Jiřího Wolkera, Kollárova 3, Prostějov, IČ 479 22 206
- na studentské divadlo POINT (služby související s pronájmem, nájemné, materiál, scéna, letní dětský
tábor)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2013

2. ve výši 10.000,-- Kč Charitas Christi urget nos, Pešinova 21, Prostějov, IČ 227 44 258
- na uspořádání koncertu izraelské skupiny Hava Nagila (doprava, ozvučení, letáky, plakáty, výlep
plakátů)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 9. 2013

3. ve výši 60.000,-- Kč

- na vydání knižního medailonku „Oskar Spáčil“
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2013

4. ve výši 12.000,-- Kč Pomáháme tancem, o. s., Žižkovo nám. 4, Prostějov, IČ 227 11 929
- na uspořádání plesu na náměstí T. G. Masaryka v Prostějově (pódium, kapela, energie, propagační a
spotřební materiál, tisk vstupenek, OSA, technické zabezpečení)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 9. 2013

5. ve výši 30.000,-- Kč Miroslavu Hasovi, IČ 756 74 882
- na uspořádání koncertu prostějovských hudebních skupin na náměstí - projekt JAM
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2013

6. ve výši 8.000,-- Kč Cyrilometodějskému gymnáziu a mateřské škole v Prostějově, Komenského 17, IČ
440 53 916
- na vánoční koncert Pěveckého sboru CMG (pronájem sálu)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 1. 2014

7. ve výši 35.000,-- Kč
- na „Prostějovský bluegrassový festival“ – 3. ročník (náklady pro účinkující, energie, technické zajištění,
konferenciér, pronájmy aj.)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2013

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0020

003319

5339

 

 

0200000003500

70 000,--

 

(zvýšení položky 5339 – Gymnázium Jiřího Wolkera – divadlo POINT

 

0020

003319

5223

 

 

0200000003500

8 000,--

 

(zvýšení položky 5223 - CMG – vánoční koncert)

 

0020

003319

5212

 

 

0200000003500

30 000,--

 

(zvýšení položky 5212 - Miroslav Hasa – koncert prostějovských kapel na náměstí -projekt JAM)

 

0020

003319

5493

 

 

0200000003500

95 000,--

 

(zvýšení položky 5493 – publikace Oskar Spáčil, – Prostějovský bluegrassový festival – 3. ročník

0020

003319

5222

 

 

0200000003500

22 000,--

(zvýšení položky 5222 – Charitas Christi urget nos – koncert na nám. TGM; Pomáháme tancem, o. s. – ples na nám. TGM

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0020

003319

5909

 

 

0200000003500

225 000,--

 

(snížení položky 5909 – kulturní grantový systém)


n e d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory (grantu)
z prostředků ostatních neinvestičních výdajů – kulturního grantového systému

1. ve výši 80.000,-- Kč - na uspořádání akce „Prostějovské létobraní“

2. ve výši 65.000,-- Kč Tomáši Vincencovi, IČ 491 46 416
- na publikaci „Prostějovská moderní architektura a její tvůrci“ (výtvarné a produkční práce)

3. ve výši 45.000,-- Kč ZO Demokratické alianci Romů ČR Prostějov, Šárka 11, Prostějov, IČ 226 10 685
- na uspořádání akce „Multikulturní festival mládeže“ (nájemné, energie, služby, cestovné, vybavení
souboru)

4. ve výši 30.000,-- Kč

- na vydání not se skladbami Vladimíra Ambrose (grafická úprava, ediční anotace, příprava k tisku
notových materiálů, tisk a distribuce materiálů).

30.3 Veřejná finanční podpora - Kulturní komise
Usnesení č. 3246:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků kulturní komise

1. ve výši 12.000,-- Kč Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých ČR, oblastní odbočce Prostějov,
Svatoplukova 15, IČ 653 99 447 (poř. číslo žádosti 39)
- na pořádání akce „Dny umění nevidomých na Moravě“ (propagace, náklady na účinkující, osvětlení,
ozvučení, administrativa, telefony)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 6. 2013

2. ve výši 3.000,-- Kč (poř. číslo žádosti 57)
- na pořádání výstavy fotografií (rámy na fotografie, skenování negativů, tisk fotografií)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2013

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0020

003319

5222

 

 

0200000004000

12 000

 

(zvýšení položky 5222 – Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR - Dny umění nevidomých na Moravě)

 

0020

003319

5493

 

 

0200000004000

3 000

 

(zvýšení položky 5493 – výstava fotografií)

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0020

003319

5909

 

 

0200000004000

15 000

 

(snížení položky 5909 – finanční prostředky kulturní komise)


30.4 Veřejná finanční podpora - Oblast kultury
Usnesení č. 3247:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z nerozdělené veřejné
finanční podpory všeobecné v kapitole 70

1. ve výši 50.000,-- Kč Muzeu Prostějovska v Prostějově, příspěvková organizace, nám. T. G. Masaryka 2,
Prostějov, IČ 000 91 405 (poř. číslo žádosti 53)
- na barevný tisk sborníku k 100. výročí narození prof. O. Wichterleho (zpravodaj 2013)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2013

2. ve výši 17.000,-- Kč PERLE, o. s., Bartákova 7, Brno, IČ 227 08 472 (poř. číslo žádosti 66)
- na vydání a tisk knihy Michela Huttarsche: Mezi Němci, Čechy a Židy na Moravě v letech 1923 - 1966
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2013

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0020

003319

5339

 

 

0200000000000

50.000

 

(zvýšení položky 5339 – Muzeum Prostějovska v Prostějově, p. o. - zpravodaj 2013)

 

0020

003319

5222

 

 

0200000000000

17.000

 

(zvýšení položky 5222 – PERLE, o. s. – tisk knihy Mezi Němci, Čechy a Židy na Moravě v letech 1923 - 1966)

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0070

006409

5909

 

 

0700000708000

67.000

 

(snížení položky 5909 – nerozdělená veřejná finanční podpora všeobecná)


30.5 Veřejná finanční podpora (nedoporučená)
Usnesení č. 3248:
Rada města Prostějova
n e s c h v a l u j e
poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova ve výši 30.000,-- Kč  (poř. číslo žádosti 63)
- na vytvoření propagačního balíčku kapely Zion Squad (nahrávání ve studiu, natáčení propagačního
videoklipu).

30.7 VFP – Tenisový klub
Usnesení č. 3249:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
I. poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova ve výši 2 000 000,-- Kč
Tenisovému klubu, o.s., se sídlem Sportovní 1, 796 40 Prostějov, IČ 00205061
- VFP bude použita na dofinancování druhé etapy rekonstrukce „Letní tělocvičny“ v Prostějově,
Za Kosteleckou ulicí
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2013;

II. rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet příjmů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

60

3412

6322

 

1

0600000000000

2 000 000

 

VFP Tenisový klub Prostějov

- snižuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

 

8115

 

1

0700000000000

2 000 000

 

FRR


30.8 VFP – oblast sportu
Usnesení č. 3250:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků nerozdělené
veřejné finanční podpory v kapitole 70 ve výši 14 800,-- Kč Obchodní akademii, Prostějov, Palackého 18, IČ 479 22 117 (poř. číslo žádosti 62)
- na reprezentaci ČR, města Prostějova a OA Prostějov na Mistrovství světa ve zpracování textů a informací (účastnický poplatek, ubytování, doprava, startovné)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2013

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0020

003299

5339

 

 

0200000000000

14 800,--

(zvýšení položky 5339 – Obchodní akademie, Prostějov – reprezentace ČR, města Prostějova na Mistrovství světa ve zpracování textů)

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0070

006409

5909

 

 

0700000708000

14 800,--

 

(snížení položky 5909 – veřejná finanční podpora nerozdělená všeobecná)

31. Rozpočtová opatření:
31.1 Rozpočtové opatření kapitoly 13 – městská policie (odtahy vozidel)
Usnesení č. 3251:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet příjmů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

13

5311

1359

 

 

0130000135100

200.000

 

(Příjmy z odtahů vozidel )

- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

 

 

13

5311

5169

 

 

0130000000000

200.000

 

(Nákup ostatních služeb – úhrady realizovaných odtahů)


31.2 Rozpočtové opatření kapitoly 13 – městská policie (monitorovací stěna)
Usnesení č. 3252:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

6409

6909

 

 

0700396000000

110.000

 

(limit ostatních investic)

- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

13

5311

6122

 

 

0130002000000

110.000

 

(Instalace nové monitorovací stěny pro operační středisko – strojní investice)


31.3 Rozpočtové opatření kapitoly 15 – informační technologie
Usnesení č. 3253:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

15

6171

6125

 

 

0150332000000

177 274,- Kč

Programové vybavení – Vyvolávací systém pro OOZ

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

15

6171

6125

 

 

0150330000000

103 800,- Kč

Výpočetní technika - Datové přepínače pro rekonstrukci radnice

70

6409

6909

 

 

0700396000000

73 474,- Kč

Limit ostatních investic


31.4 Rozpočtové opatření kapitoly 20 – školství, kultura a sport
Usnesení č. 3254:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0020

003111

5331

 

 

0200000020325

12.500,-

 

(zvýšení neinvestičního příspěvku MŠ PV, ul. Šárka 4a – odstranění poškozených dřevin a stromů)

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0070

006409

5901

 

 

0700000707100

12.500,-

 

(snížení rezervy RMP pro ROZOP)


31.5 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (parkoviště E. Beneše - PD)
Usnesení č. 3255:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2219

6121

 

 

0600438000000

90 000

Rozšíření parkoviště na sídlišti E. Beneše – PD

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5904

 

 

0700000707100

90 000

Rezerva RMP


31.6 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (přeložka NTL – zámek)
Usnesení č. 3256:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3634

6121

 

 

0600437000000

7 020

Přeložka NTL (plynovodní přípojka)– zámek rekonstrukce východního křídla 2. NP

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

0700000707100

7 020

Rezerva RMP


31.7 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (společenské a sportovní centrum)
Usnesení č. 3257:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3319

6119

 

 

0600430000000

200 000

Společenské a sportovní centrum – studie nová položka 6119 – Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3319

6121

 

 

0600430000000

200 000

Společenské a sportovní centrum – architekt. soutěž snížení položky 6121 – Budovy, haly a stavby


31.8 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (ART ECON – převod položek)
Usnesení č. 3258:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3122

5171

 

5

0600000508027

850 000

ART ECON – oprava oken

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3122

6121

 

5

0600000508027

850 000

ART ECON – výměna oken


31.9 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (městské hradby)
Usnesení č. 3259:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3322

5169

 

 

0600424000000

253 000

Městské hradby PD - pol. 5169 – nákup ostatních služeb

60

3322

5171

 

 

0600424000000

347 000

Městské hradby - pol. 5171 – opravy a udržování

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3322

6121

 

 

0600424000000

600 000

Městské hradby


31.10 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (park u kostela sv. Petra a Pavla)
Usnesení č. 3260:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3745

6121

 

 

0600435000000

64 000

Regenerace parku u kostela Sv. Petra a Pavla vč. PD

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

0700000707100

64 000

Rezerva RMP


31.11 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (veřejné osvětlení na ul. P. Jilemnického)
Usnesení č. 3261:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3631

6121

 

 

0600394000000

150 000

Vrahovice, P. Jilemnického – veřejné osvětlení

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

0700000707100

150 000

Rezerva RMP


31.12 Rozpočtové opatření kapitoly 90 - správa a údržba majetku města
Usnesení č. 3262:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

2219

5171

 

 

0900000900100

180.000

zvýšení pol. 5171 – odvodnění polní cesty k chatám a zahradám Domamyslice-Záhoří

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

0700000707100

180.000

snížení pol. 5901 – rezerva pro ROZOP Rady města Prostějova


32. Záležitosti Domovní správy Prostějov, s. r. o.:
32.1 Fúze obchodních společností Domovní správa Prostějov, s. r. o. a MI PRO STAV s.r.o.
Usnesení č. 3263:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova vzít na vědomí informaci o zpracování projektu fúze.


33. Záležitosti Odboru správy a údržby majetku města:
33.1 Bezúplatné nabytí pozemků u okružní křižovatky na ulici Plumlovská
Usnesení č. 3264:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit bezúplatné nabytí pozemků p.č. 522/3 – ostatní plocha o výměře 317 m2, p.č. 522/4 – ostatní plocha o výměře 19 m2, p.č. 522/5 – ostatní plocha o výměře 14 m2, p.č. 522/6 – ostatní plocha o výměře 15 m2, p.č. 522/7 – ostatní plocha o výměře 19 m2, p.č. 522/8 – ostatní plocha o výměře 80 m2, p.č. 522/9 – ostatní plocha o výměře 55 m2, p.č. 522/10 – ostatní plocha o výměře 89 m2, p.č. 522/11 – ostatní plocha o výměře 435 m2, p.č. 522/12 – ostatní plocha o výměře 3 m2, části pozemku p.č. 522/1 – ostatní plocha (oddělené geometrickým plánem č. 0612-40352/2011 ze dne 16. 11. 2011 a nově označené jako p.č. 522/13 o výměře 15 m2) a části pozemku p.č. 522/2 – ostatní plocha (oddělené geometrickým plánem č. 0612-40352/2011 ze dne 16. 11. 2011 a nově označené jako p.č. 522/14 o výměře 16 m2), vše v k.ú. Čechovice u Prostějova, z vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc, Jeremenkova 1191/40a, PSČ 77900, IČ: 606 09 460, do vlastnictví statutárního města Prostějova s tím, že správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí statutární město Prostějov.

33.2 Informace o výsledku burzovního obchodu při nákupu sdružených dodávek elektřiny pro město Prostějov, příspěvkové organizace a Domovní správu Prostějov, s.r.o.
Usnesení č. 3265:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
informace o výsledku burzovního obchodu při nákupu sdružených dodávek elektřiny pro město Prostějov, příspěvkové organizace a Domovní správu Prostějov, s.r.o.

33.3 Dohoda o narovnání
Usnesení č. 3266:
Rada města Prostějova
1) r e v o k u j e
usnesení Rady města Prostějova č. 3102 ze dne 05.02.2013, kterým bylo Zastupitelstvu města Prostějova doporučeno trvat na odstoupení od Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/018 ze dne 02.04.2009 a na pokračování v zahájeném soudním řízení ve věci určení vlastnického práva k pozemku p.č. 100/21 v k.ú. Krasice,
2) d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit uzavření dohody o narovnání  následujícího obsahu:
1) bude vymezena a konstatována nespornost vlastnického práva  k pozemku p.č. 100/21 v k.ú. Krasice,
2) bude zrušena či konstatována neplatnost či neúčinnost odstoupení od Smlouvou kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/018 uzavřené mezi městem Prostějovem jako prodávajícím a manžely Koryčánkovými jako kupujícími dne 02.04.2009,
3) bude vzata zpět žaloba statutárního města Prostějova  na určení vlastnického práva k pozemku p.č. 100/21 v k.ú. Krasice podaná u Okresního soudu v Prostějově dne 04.12.2012,
4) kupující zaplatí statutárnímu městu Prostějovu smluvní pokutu za prodlení s výstavbou rodinného domu na pozemku p.č. 100/21 v k.ú. Krasice za dodržení kritérií pro výstavbu rodinných domů uvedených v příloze č. 1 Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/018 ze dne 02.04.2009 ve výši 40.000 Kč, a to do 10 dnů ode dne uzavření dohody o narovnání; bude konstatováno, že po zaplacení výše uvedené smluvní pokuty ve výši 40.000 Kč nebudou mít smluvní strany vůči sobě žádné závazky či pohledávky související s prodlením s výstavbou rodinného domu na pozemku p.č. 100/21 v k.ú. Krasice za dodržení podmínek uvedených ve Smlouvě kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/018 ze dne 02.04.2009 v období od 03.04.2012 do uzavření dohody o narovnání,
5) bude udělena výjimka ze smluvně dohodnutých kritérií pro výstavbu rodinných domů, která jsou Přílohou č. 1 ke Smlouvě kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/018 ze dne 02.04.2009, spočívající v posunutí stavební čáry z 6 m na 8 m a vposunutí maximální možné hloubky zástavby na pozemku p.č. 100/21 v k.ú. Krasice o 6 m, tj. na 27 m od uliční hranice parcely, dle přiložené koordinační situace tvořící přílohu č. 2 materiálu,
6) bude prodloužena lhůta pro výstavbu rodinného domu na pozemku p.č. 100/21 v k.ú. Krasice, a to tak, že lhůta bude nově stanovena v délce 8 měsíců od nabytí právní moci rozhodnutí Stavebního úřadu Magistrátu města Prostějova o vydání stavebního povolení, nejpozději však do 31.12.2014.

33.4 Revokace usnesení Rady města Prostějova č. 2523 ze dne 26.06.2012 a bezúplatný převod movitých věcí do vlastnictví Městského divadla v Prostějově, příspěvkové organizace
Usnesení č. 3267:
Rada města Prostějova
1. r e v o k u j e
usnesení Rady města Prostějova č. 2523 ze dne 26.06.2012, týkající se bezúplatného převodu movitých věcí do vlastnictví Městského divadla v Prostějově, příspěvkové organizace,
2. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit bezúplatný převod movitých věcí, a to inspicientského pultu, paměťového pultu scénického osvětlení a paměťového pultu scénického ozvučení včetně příslušenství, v celkové hodnotě 2.961.280 Kč z vlastnictví statutárního města Prostějova do vlastnictví Městského divadla v Prostějově, příspěvkové organizace, se sídlem Prostějov, Vojáčkovo nám. 1, IČ: 004 02 362.

33.6 Schválení uzavření nájemní smlouvy a dohody o bezesmluvním užívání pozemku p.č. 8120 v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 3268:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
1) uzavření nájemní smlouvy na užívání pozemku p.č. 8120 o výměře 986 m2 v k.ú. Prostějov ve vlastnictví České republiky, s právem hospodařit s majetkem státu pro Správu železniční dopravní cesty, státní organizaci, se sídlem Praha 1 – Nové město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, IČ 709 94 234, statutárním městem Prostějovem za podmínek uvedených v Nájemní smlouvě, která je přílohou č. 2 materiálu,
2) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

6171

5164

 

1

0500000000000

49.876

zvýšení pol. 5164 – nájemné; nájemné za pronájem pozemku p.č. 8120 v k.ú. Prostějov za období 03-12/2013

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

0700000707100

49.876

snížení pol. 5901 – rezerva pro rozpočtová opatření RMP

3) uzavření dohody o bezesmluvním užívání pozemku p.č. 8120 o výměře 986 m2 v k.ú. Prostějov ve vlastnictví České republiky, s právem hospodařit s majetkem státu pro Správu železniční dopravní cesty, státní organizaci, se sídlem Praha 1 – Nové město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, IČ 709 94 234, statutárním městem Prostějovem v období od 13.09.2010 do 28.02.2013 za podmínek uvedených v Dohodě o bezesmluvním užívání pozemku, která je přílohou č. 3 materiálu,

4) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

6171

5164

 

1

0500000000000

121.427

zvýšení pol. 5164 – nájemné; úhrada za bezesmluvní užívání pozemku p.č. 8120 v k.ú. Prostějov za období od 13.09.2012 do 28.02.2013

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

0700000707100

121.427

snížení pol. 5901 – rezerva pro rozpočtová opatření RMP


33.7 Schválení změny Smlouvy o nájmu č. 2009/16/193 ze dne 03.07.2009
Usnesení č. 3269:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
změnu Smlouvy o nájmu č. 2009/16/193 ze dne 03.07.2009 uzavřené mezi městem Prostějovem jako pronajímatelem a společností Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o., se sídlem Prostějov, Rejskova 2987/4, PSČ: 796 01, IČ: 253 48 418, jako nájemcem, na pronájem stavby občanského vybavení č.p. 2987 (Rejskova 4 v Prostějově) na pozemku p.č. 5483 a pozemku p.č. 5483, vše v k.ú. Prostějov, v části týkající se použití nájemného takto:
a) pronajímatel bude nájemné používat formou reinvestice na opravy a údržbu stavby občanského
vybavení č.p. 2987 (Rejskova 4 v Prostějově) na pozemku p.č. 5483 v k.ú. Prostějov,
b) ostatní podmínky Smlouvy o nájmu č. 2009/16/193 ze dne 03.07.2009 zůstanou nezměněny, změna bude provedena formou dodatku ke Smlouvě o nájmu č. 2009/16/193 ze dne 03.07.2009.


33.13 Výkup části pozemku p.č. 5783/1 a pozemku p.č. 5783/2, oba v k.ú. Prostějov, a ROZOP kapitoly 50
– správa a nakládání s majetkem města
Usnesení č. 3270:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit:
1) výkup části pozemku p.č. 5783/1 – zahrada o výměře 3.323 m2 (dle geometrického plánu č. 5222-40448/2012 ze dne 05.12.2012 nově pozemek p.č. 5783/1 v k.ú. Prostějov) a pozemku p.č. 5783/2 – orná půda o výměře 1.443 m2,oba v k.ú. Prostějov, od vlastníka těchto pozemků do vlastnictví statutárního města Prostějova za kupní cenu ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá) 1.678.000 Kč (tj. cca 352 Kč/m2), za následujících podmínek:
a) část kupní ceny ve výši 1.610.880 Kč bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 67.120 Kč (záruka pro zaplacení daně z převodu nemovitostí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z převodu nemovitostí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávajícího,
b) kupní smlouva bude uzavřena do 4 měsíců po schválení nového územního plánu sídelního útvaru Prostějov, ve kterém budou předmětné pozemky součástí plochy krajinné zeleně, a doručení písemné výzvy k uzavření kupní smlouvy statutárnímu městu Prostějovu ze strany vlastníka předmětných pozemků,
c) do doby schválení nového územního plánu sídelního útvaru Prostějov bude mezi statutárním městem Prostějovem a vlastníkem předmětných pozemků uzavřena budoucí kupní smlouva s tím, že v případě, že vlastník předmětných pozemků nevyzve statutární město Prostějov k uzavření kupní smlouvy nejpozději do 6 měsíců ode dne schválení nového územního plánu sídelního útvaru Prostějov, v němž budou předmětné pozemky součástí plochy krajinné zeleně, může kterákoliv ze smluvních stran od budoucí smlouvy odstoupit,
d) náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku a geometrického plánu uhradí prodávající, správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí statutární město Prostějov,
2) rozpočtové opatření, kterým se:
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

6409

6130

 

1

0500000000000

1.678.000

zvýšení pol. 6130 – pozemky; výkup části pozemku p.č. 5783/1 a pozemku p.č. 5783/2, oba v k.ú. Prostějov

snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

0700000000000

1.678.000

snížení pol. 8115 – Fond rezerv a rozvoje


33.14 Změna podmínek Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/051 ze dne 03.03.2009
Usnesení č. 3271:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit změnu podmínek prodeje pozemku p.č. 318/56 v k.ú. Čechovice u Prostějova (dnes označen jako pozemky p.č. 318/56 a st. p.č. 626, oba v k.ú. Čechovice u Prostějova) dle Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/051 ze dne 03.03.2009  spočívající v posunutí maximální hloubky zástavby na pozemku p.č. 318/56 v k.ú. Čechovice u Prostějova (v současnosti označen jako pozemky p.č. 318/56 a st. p.č. 626, oba v k.ú. Čechovice u Prostějova) o 3,25 m, tj. na 27,25 m od uliční hranice parcely, za následujících podmínek:
a) změna bude provedena formou dodatku ke Smlouvě kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/051 ze dne 03.03.2009,
b) ostatní podmínky Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/051 ze dne 03.03.2009zůstanou nezměněny,
c) v souvislosti s výstavbou rodinného domu na pozemku p.č. 318/56 a st. p.č. 626, oba v k.ú. Čechovice u Prostějova, v rozporu se smluvně dohodnutými kritérii pro výstavbu rodinných domů v období od 04.03.2012 do uzavření dodatku uvedeného v písm. a) usnesení nebude ze strany statutárního města Prostějova požadována úhrada smluvní pokuty.

33.15 Změna podmínek Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/373 ze dne 10.11.2009
Usnesení č. 3272:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit změnu podmínek prodeje pozemku p.č. 318/58 v k.ú. Čechovice u Prostějova dle Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/373 ze dne 10.11.2009 spočívající v prodloužení lhůty pro výstavbu rodinného domu na pozemku p.č. 318/58 v k.ú. Čechovice u Prostějova včetně souhlasu Stavebního úřadu Magistrátu města Prostějova s jeho užíváním, a to do 23.03.2014, za následujících podmínek:
a) změna bude provedena formou dodatku ke Smlouvě kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/373 ze dne 10.11.2009,
b) ostatní podmínky Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/373 ze dne 10.11.2009zůstanou nezměněny,
c) v souvislosti s prodlením  s výstavbou rodinného domu na pozemku p.č. 318/58 v k.ú. Čechovice u Prostějova v období od 11.11.2012 do uzavření dodatku uvedeného v písm. a) usnesení nebude ze strany statutárního města Prostějova požadována úhrada smluvní pokuty.

33.16 Změna podmínek Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/353 ze dne 26.10.2009
Usnesení č. 3273:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit změnu podmínek prodeje pozemku p.č. 318/47 v k.ú. Čechovice u Prostějova (dnes označen jako pozemky p.č. 318/47 a st. p.č. 622, oba v k.ú. Čechovice u Prostějova) dle Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/353 ze dne 26.10.2009 spočívající v posunutí maximální hloubky zástavby na pozemku p.č. 318/47 v k.ú. Čechovice u Prostějova (v současnosti označen jako pozemky p.č. 318/47 a st. p.č. 622, oba v k.ú. Čechovice u Prostějova) o 1,5 m, tj. na 27,5 m od uliční hranice parcely. Změna bude provedena formou dodatku ke Smlouvě kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/353 ze dne 26.10.2009. Ostatní podmínky Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/353 ze dne 26.10.2009zůstanou nezměněny.

33.17 Zřízení věcného břemene na částech pozemků v k.ú. Prostějov, schválení úhrady nákladů vzniklých s překládkou telekomunikačního zařízení a vzájemného zápočtu pohledávek
Usnesení č. 3274:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
1. zřízení věcného břemene spočívajícího v právu zřídit a provozovat podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě včetně vytyčovacích bodů podzemního komunikačního vedení v souladu s ustanovením § 104 odst. 1 písm. a) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), v platném znění, včetně jeho ochranného pásma, na částech pozemků statutárního města Prostějova p.č. 6169/84, p.č. 6169/87 a p.č. 6169/186, vše v k.ú. Prostějov (rozsah zatížení pozemků je stanoven geometrickým plánem č. 5066-66/2012 ze dne 29.02.2012), ve prospěch společnosti Telefónica Czech Republic, a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha 4, Michle, PSČ 140 22, IČ: 601 93 336, za následujících podmínek:
a) věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu ve výši 7.290 Kč stanovenou znaleckým posudkem navýšenou o daň z přidané hodnoty podle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění,
b) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí uhradí statutární město Prostějov,
2. úhradu nákladů vzniklých společnosti Telefónica Czech Republic, a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha 4, Michle, PSČ 140 22, IČ: 601 93 336, v přímé souvislosti s překládkou telekomunikačního zařízení v rámci investiční akce statutárního města Prostějova „Cyklistická stezka Sídliště svobody, Prostějov – I. etapa“ ve výši 7.290 Kč navýšenou o daň z přidané hodnoty podle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění ze strany statutárního města Prostějova dle ustanovení § 104 odst. 16 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), v platném znění,
3. vzájemný zápočet pohledávek ve výši 7.290 Kč navýšených o DPH podle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění vzniklých v souvislosti se zřízením věcného břemene ve prospěch společnosti Telefónica Czech Republic, a.s., a s překládkou telekomunikačního zařízení v rámci investiční akce statutárního města Prostějova „Cyklistická stezka Sídliště svobody, Prostějov – I. etapa“ mezi statutárním městem Prostějovem a společností Telefónica Czech Republic, a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha 4, Michle, PSČ 140 22, IČ: 601 93 336, uvedených v bodech 1. a 2. usnesení dohodou.

33.18 Zřízení věcného břemene na části pozemku p.č. 961/1 v k.ú. Vrahovice
Usnesení č. 3275:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene spočívajícího v právu umístit a provozovat plynárenské zařízení včetně jeho ochranného pásma na části pozemku statutárního města Prostějova p.č. 961/1 v k.ú. Vrahovice (rozsah zatížení pozemku bude stanoven po zpracování geometrického plánu) a v právu vstupovat a vjíždět na uvedený pozemek v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním plynárenského zařízení ve prospěch společnosti JMP Net, s.r.o., se sídlem Brno, Plynárenská 499/1, PSČ 657 02, IČ: 276 89 841, za následujících podmínek:
a) věcné břemeno bude vymezeno geometrickým plánem v rozsahu vedení plynárenského zařízení a jeho ochranného pásma dle příslušných ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), v platném znění,
b) věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu stanovenou znaleckým posudkem navýšenou o DPH podle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění,
c) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí uhradí LČ,
d) do zaměření věcného břemene geometrickým plánem bude mezi statutárním městem Prostějovem, společností JMP Net, s.r.o., a LČ uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene.


33.19 Úprava podmínek výkupů pozemků v k.ú. Žešov
Usnesení č. 3276:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
1) úpravu podmínek výkupu částí pozemků p.č. 252/1 – orná půda o výměře 221 m2 a p.č. 251/1 – orná půda o výměře 140 m2, oba v k.ú. Žešov, od vlastníka těchto pozemků do vlastnictví statutárního města Prostějova schváleného usnesením Zastupitelstva města Prostějova č. 10131 ze dne 14. 06. 2011 a č. 12248 ze dne 06. 11. 2012, následovně:
a) kupní cena bude v celé výši zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu práv dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí,
b) v kupní smlouvě bude zřízeno věcné předkupní právo prodávajícího k převáděným částem pozemků tak, že se statutární město Prostějov zaváže tyto pozemky nebo jejich části v případě svého úmyslu tyto prodat nebo jinak zcizit nabídnout ke koupi prodávajícímu za cenu rovnající se kupní ceně sjednané při převodu pozemků z vlastnictví prodávajícího do vlastnictví statutárního města Prostějova,
c) kupní smlouva bude uzavřena do 3 měsíců ode dne, kdy statutární město Prostějov předloží budoucímu prodávajícímu kolaudační souhlas, kterým bude povoleno užívání stavby cyklostezky statutárního města Prostějova na převáděných částech pozemků; do té doby budou vzájemné vztahy ošetřeny smlouvou o budoucí kupní smlouvě,
d) statutární město Prostějov se zaváže k tomu, že v místě nového sjezdu na zbylé části pozemků p.č. 252/1 a p.č. 251/1, oba v k.ú. Žešov, přizpůsobí stavbu cyklostezky pro přejezd nákladních vozidel o nosnosti do 6 t a že nový sjezd bude splňovat všechny normy a požadavky pro provozování sjezdu nákladními vozidly do nosnosti 6 t,
2) úpravu podmínek výkupu části pozemku p.č. 247/7 – ovocný sad v k.ú. Žešov o výměře 14 m2, od vlastníka tohoto pozemku do vlastnictví statutárního města Prostějova, schváleného usnesením Zastupitelstva města Prostějova č. 10258 ze dne 20. 12. 2011 a č. 12248 ze dne 06. 11. 2012, následovně:
a) kupní cena bude v celé výši zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu práv dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí,
b) v kupní smlouvě bude zřízeno věcné předkupní právo prodávajícího k převáděné části pozemku tak, že se statutární město Prostějov zaváže tento pozemek nebo jeho část v případě svého úmyslu tento prodat nebo jinak zcizit nabídnout ke koupi prodávajícímu za cenu rovnající se kupní ceně sjednané při převodu pozemku z vlastnictví prodávajícího do vlastnictví statutárního města Prostějova,
c) kupní smlouva bude uzavřena do 3 měsíců ode dne, kdy statutární město Prostějov předloží budoucímu prodávajícímu kolaudační souhlas, kterým bude povoleno užívání stavby cyklostezky statutárního města Prostějova na převáděné části pozemku; do té doby budou vzájemné vztahy ošetřeny smlouvou o budoucí kupní smlouvě,
d) statutární město Prostějov se zaváže k tomu, že v místě nového sjezdu na zbylou část pozemku p.č. 247/7 v k.ú. Žešov přizpůsobí stavbu cyklostezky pro přejezd nákladních vozidel o nosnosti do 6 t a že nový sjezd bude splňovat všechny normy a požadavky pro provozování sjezdu nákladními vozidly do nosnosti do 6 t,
3) úpravu podmínek výkupu částí pozemků p.č. 253/1 – orná půda o výměře 99 m2, p.č. 254/1 – orná půda o výměře 82 m2, p.č. 255/1 – orná půda o výměře 271 m2 a p.č. 455/1 – orná půda o výměře 27 m2, vše v k.ú. Žešov, od vlastníka těchto pozemků do vlastnictví statutárního města Prostějova, schváleného usnesením Zastupitelstva města Prostějova č. 10131 ze dne 14. 06. 2011 a č. 12248 ze dne 06. 11. 2012, následovně:
a) kupní cena bude v celé výši zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu práv dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí,
b) v kupní smlouvě bude zřízeno věcné předkupní právo prodávajícího k převáděným částem pozemků tak, že se statutární město Prostějov zaváže tyto pozemky nebo jejich části v případě svého úmyslu tyto prodat nebo jinak zcizit nabídnout ke koupi prodávajícímu za cenu rovnající se kupní ceně sjednané při převodu pozemků z vlastnictví prodávajícího do vlastnictví statutárního města Prostějova,
c) kupní smlouva bude uzavřena do 3 měsíců ode dne, kdy statutární město Prostějov předloží budoucímu prodávajícímu kolaudační souhlas, kterým bude povoleno užívání stavby cyklostezky statutárního města Prostějova na převáděných částech pozemků a zároveň odstraněna veškerá omezení s nakládáním s převáděnými částmi pozemků včetně veškerých zástavních práv váznoucích na převáděných částech pozemků; do té doby budou vzájemné vztahy ošetřeny smlouvou o budoucí kupní smlouvě,
d) statutární město Prostějov se zaváže k tomu, že v místě nového sjezdu na zbylou část pozemku p.č. 455/1 v k.ú. Žešov přizpůsobí stavbu cyklostezky pro přejezd nákladních vozidel o nosnosti do 6 t a že nový sjezd bude splňovat všechny normy a požadavky pro provozování sjezdu nákladnými vozidly do nosnosti 6 t,
e) statutární město Prostějov zajistí přesunutí stávajícího oplocení zasahujícího do převáděných částí pozemků na zbylé části pozemků p.č. 253/1, p.č. 254/1, p.č. 255/1 a p.č. 455/1, vše v k.ú. Žešov, a zajistí přesunutí billboardu umístěného na převáděné části pozemku p.č. 253/1 v k.ú. Žešov na pozemek ve vlastnictví budoucího prodávajícího určený po dohodě s budoucím prodávajícím a vlastníkem předmětného billboardu,
f) statutární město Prostějov se zaváže k tomu, že uhradí veškeré náklady vzniklé v souvislosti s výmazem smluvního zástavního práva váznoucího na převáděných částech pozemků p.č. 253/1, p.č. 254/1, p.č. 255/1 a p.č. 455/1, vše v k.ú. Žešov, s výmazem podaného návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí zřízením soudcovského zástavního práva na převáděné části pozemku p.č. 253/1 v k.ú. Žešov a náklady spojené se vznikem nového zástavního práva na zbylých částech pozemků p.č. 253/1, p.č. 254/1, p.č. 255/1 a p.č. 455/1, vše v k.ú. Žešov.

34.1 Souhlas s užitím znaku města
Usnesení č. 3277:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s užitím znaku města Prostějova na propagačních materiálech multižánrového festivalu Pod lipami. Souhlas se uděluje v souladu se Zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, a to bezúplatně.

Miroslav P i š ť á k v.r.                                                                Mgr. Jiří P o s p í š i l v.r.
primátor města Prostějova                                                      1. náměstek primátora

Prostějov 2.4.2013
Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 10.5.2013 10:17:47 | přečteno 455x | Věra Krejčí
load