Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2013 > Usnesení ze 73. schůze Rady města Prostějova

Usnesení ze 73. schůze Rady města Prostějova

konané 16.4.2013

 

1. Zahájení, schválení programu
Usnesení č. 3278:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
program své 73. schůze, konané mimo schválený harmonogram dne 16.4.2013,
p o v ě ř u j e
Mgr. Jiřího Pospíšila, 1. náměstka primátora, ověřením zápisu.

1.1 Formulační upřesnění schválené zadávací dokumentace veřejné zakázky „Marketingové a propagační služby – nové vyhlášení“
Usnesení č. 3279:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
upřesněné znění zadávací dokumentace veřejné zakázky „Marketingové a propagační služby – nové vyhlášení“ podle předloženého návrhu.

2. Návrhy na delegování zástupců statutárního města Prostějova na valné hromady společností s jeho majetkovou účastí
Usnesení č. 3280:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova delegovat na valné hromady obchodních společností, v nichž má statutární město Prostějov majetkovou účast, v souladu s § 84 odst. 1 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zástupce společníka statutárního města Prostějova takto:

- na valnou hromadu obchodní společnosti .A.S.A. TS Prostějov, s.r.o., sídlem Prostějov, Průmyslová 1b, identifikační číslo 26 22 41 78, konanou dne 28. 5. 2013, RNDr. Alenu Raškovou a v případě její neúčasti Mgr. Ivanu Hemerkovou. Právo hlasovat na valné hromadě má RNDr. Rašková, v případě její neúčasti Mgr. Hemerková.

- na valnou hromadu obchodní společnosti FTL - First Transport Lines, a.s., sídlem Prostějov, Letecká 8, IČ: 46 34 58 50, konanou dne 3. 6. 2013, Miroslava Pišťáka a v případě jeho neúčasti Mgr. Jiřího Pospíšila. Právo hlasovat na valné hromadě má M. Pišťák, v případě jeho neúčasti Mgr. Pospíšil.

- na valnou hromadu obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s., sídlem Krapkova 1635/26, 79601 Prostějov, IČ 494 51 723, konanou dne 14. 6. 2013, Mgr. Jiřího Pospíšila a v případě jeho neúčasti Ing. Zdeňka Fišera. Právo hlasovat na valné hromadě má Mgr. Pospíšil, v případě jeho neúčasti Ing. Fišer.

3. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí veřejné finanční podpory OŠKS/Hyb/23-13 – TJ SOKOL I Prostějov
Usnesení č. 3281:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit dodatek č. 1 ke smlouvě (OŠKS/Hyb/23–13) o poskytnutí veřejné finanční podpory Tělocvičné jednotě SOKOL I Prostějov, Skálovo nám. 4, IČ 155 26 151, který se týká rozšíření účelu o: dopravu a cestovné sportovců dle předloženého návrhu se změnou v diskusi.

4. Přijetí dotace od Olomouckého kraje v rámci programu Podpora kulturních aktivit v Olomouckém kraji v roce 2013 na částečnou úhradu nákladů při pořádání krajských postupových přehlídek Olomouckého kraje v Prostějově
Usnesení č. 3282:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
a) přijetí dotace od Olomouckého kraje v rámci programu Podpora kulturních aktivit v Olomouckém kraji v roce 2013 ve výši 70.000,-- Kč na částečnou úhradu nákladů při pořádání krajských postupových přehlídek Olomouckého kraje v roce 2013 v Prostějově: „Mladá scéna“ – postupová přehlídka studentských divadel, „Wolkrův Prostějov“- postupová přehlídka recitátorů sólistů a divadel poezie, „O hanáckyho kohóta“ – postupová přehlídka v sólovém zpěvu lidových písní - kategorie děti, „Tanec …. Tanec“ – postupová přehlídka scénického tance dětí, mládeže a dospělých a „Roztančená scéna – postupová přehlídka dětských folklorních souborů,
b) uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem (jako poskytovatelem) a statutárním městem Prostějovem (jako příjemcem) ve výši 70.000,-- Kč na částečnou úhradu nákladů při pořádání krajských postupových přehlídek Olomouckého kraje v Prostějově.

5. Přijetí dotace od Olomouckého kraje v rámci programu Podpora kulturních aktivit v Olomouckém kraji v roce 2013 na částečnou úhradu nákladů při pořádání XXXI. Prostějovských hanáckých slavností
Usnesení č. 3283:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
a) přijetí dotace od Olomouckého kraje v rámci programu Podpora kulturních aktivit v Olomouckém
kraji v roce 2013 ve výši 140.000,-- Kč na částečnou úhradu nákladů při pořádání XXXI. Prostějovských hanáckých slavností,
b) uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem (jako poskytovatelem) a statutárním městem Prostějovem (jako příjemcem) ve výši 140.000,-- Kč na částečnou úhradu nákladů při pořádání XXXI. Prostějovských hanáckých slavností.

6. Čerpání investičního fondu Základní školy Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 na nákup multifunkčního traktoru
Usnesení č. 3284:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s čerpáním investičního fondu Základní školy Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 ve výši Kč 115 440,-- na nákup multifunkčního traktoru XT 220HD s příslušenstvím.

7. Veřejná finanční podpora

Usnesení č. 3285:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z nerozdělené veřejné
finanční podpory všeobecné v kapitole 70 ve výši 50.000,-- Kč Tomáši Vincencovi IČ 491 46 416 (poř. číslo žádosti 70)
- na publikaci „Prostějovská moderní architektura a její tvůrci“ (výtvarné a produkční práce)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2013

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0020

003319

5212

 

 

0200000000000

50.000

 

(zvýšení položky 5212 – Tomáš Vincenec – publikace „Prostějovská moderní architektura a její tvůrci“)

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0070

006409

5909

 

 

0700000708000

50.000

 

(snížení položky 5909 – nerozdělená veřejná finanční podpora všeobecná)


8.1 Návrh na uzavření nájemních smluv na pronájem městského bytu
Usnesení č. 3286:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
uzavření nájemních smluv na byty se žadateli uvedenými v důvodové zprávě.


8.2 Schválení žadatele na pronájem bytu v DPS
Usnesení č. 3287:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
uzavření nájemních smluv na byty v domě s pečovatelskou službou se žadateli uvedenými v důvodové zprávě.


9. Zadávací řízení veřejné zakázky „RPS Prostějov, Regenerace sídliště E. Beneše II. etapa“ - rozhodnutí
o vyloučení uchazečů
Usnesení č. 3288:
Rada města Prostějova
r o z h o d l a
v souladu s § 76 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen zákon) o vyloučení uchazeče č. 1 BERGER Bohemia a.s., se sídlem Klatovská 410, 320 64 Plzeň, IČ 45357269; uchazeče č. 3 COLAS CZ, a.s., se sídlem Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha, IČ 62360213; uchazeče č. 5 Skanska a.s., se sídlem Praha 11, Chodov, Líbalova 2348/1, IČ 26271303; uchazeče č. 6 KARETA s.r.o., se sídlem Krnovská 1877/51, 79201 Bruntál, IČ 62360213; uchazeče č. 8 Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným se sídlem Křižíkova 2393, 41501 Teplice, IČ 40233308; uchazeče č. 10 EUROVIA CS, a.s., se sídlem Národní 10, 11319 Praha 1, IČ 45274924 a uchazeče č. 13 STRABAG a.s., se sídlem Na Bělidle 198/21, 15000 Praha 5, IČ 60838744 z další účasti v zadávacím řízení „RPS Prostějov, Regenerace sídliště E. Beneše II. etapa“ z důvodu nesplnění podmínek zadávací dokumentace, konkretizovaných v důvodové zprávě.

10.1 Doporučení Komise životního prostředí z 8.4.2013
Usnesení č. 3289:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
doporučení Komise životního prostředí ze dne 8.4.2013.

Miroslav P i š ť á k v.r.                                                    Mgr. Jiří P o s p í š i l v.r.
primátor města Prostějova                                          1. náměstek primátora

Prostějov 16.4.2013
Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 10.5.2013 10:23:27 | přečteno 434x | Věra Krejčí
load