Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2013 > Usnesení ze 74. schůze Rady města Prostějova

Usnesení ze 74. schůze Rady města Prostějova

konané 30.4.2013

1. Zahájení, schválení programu
Usnesení č. 3290:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
program své 74. schůze, konané dne 30.4.2013,
p o v ě ř u j e
Mgr. Jiřího Pospíšila, 1. náměstka primátora, ověřením zápisu.

2. Příprava 23. zasedání zastupitelstva města:
2.1 Pověření delegované zástupkyně statutárního města Prostějova k hlasování na valné hromadě obchodní společnosti .A.S.A. TS Prostějov, s.r.o.
Usnesení č. 3291:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova pověřit delegovanou zástupkyni statutárního města Prostějova, aby na valné hromadě obchodní společnosti .A.S.A. TS Prostějov, s.r.o., sídlem Prostějov, Průmyslová 1b, identifikační číslo 26 22 41 78, konané dne 28. 5. 2013, navrhla a hlasovala pro:
1. odvolání Mgr. Vlastimila Uchytila z funkce jednatele společnosti .A.S.A. TS Prostějov, s.r.o. dnem 31.5.2013,
2. jmenování Ing. Bedřicha Grulicha do funkce jednatele obchodní společnosti .A.S.A. TS Prostějov, s.r.o. k 1.6.2013.

2.2 Návrh Obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 12/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů
Usnesení č. 3292:
Rada města Prostějova
a) d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova vydat Obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 12/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, která zavádí s účinností od 1. 5. 2013 osvobození pro:

1. osoby, které mají ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci a jsou současně poplatníky z titulu trvalého pobytu;

2. osoby, které jsou třetím a dalším dítětem ve věku do 16 let (včetně) žijícím ve společné domácnosti alespoň s jedním dalším poplatníkem. Nárok na osvobození uvedené v odst. 1 písm. f) tohoto článku nevznikne v případě, že má poplatník nebo zákonný zástupce v den splatnosti poplatku dluh vůči městu Prostějovu a tento dluh řádně nesplácí.

b) u k l á d á
Ing. Radimu Cardovi, vedoucímu Finančnímu odboru Magistrátu města Prostějova,
aplikovat Obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 12/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, i na poplatníky, jejichž poplatková povinnost vznikla v období od 1.1.2013.

3. Smlouva o zajištění ostrahy objektu
Usnesení č. 3293:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
smlouvu o zajištění ostrahy objektu dle předloženého návrhu.

4. Nákup uměleckých děl
Usnesení č. 3294:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
nákup těchto uměleckých děl z rozpočtu města Prostějova:
1. Vilém Topinka – Prostějov od Držovic, olej na plátně, cena 40 000,- Kč
2. Bohuš Čížek – Pohled na střechy Rozstání, olej na plátně, cena 15 000,- Kč
3. Josef Bělka – Uhelný trh – olej na plátně, cena 9 500,- Kč
4. Alois Fišárek – Zátiší s hmoždířem a váhou, olej, cena 50 000,- Kč (přiložen znalecký posudek Doc.PhDr. Josefa Malivy)
5. Vladimír Pukl – Benátky, olej na plátně, cena 35 000,- Kč
6. Alois Doležel – Krajina, olej na kartonu, cena 15 000,- Kč
7. Jan Tříska – keramická figura Sv. Urban, cena 25 000,- Kč
8. Stříbrná kazeta s podpisy prostějovských obchodníků – dar panu Aloisovi Šešickému
k 60. narozeninám (1947), cena 25 000,- Kč.

4.1 Výběrové řízení na obsazení pozice ředitele, ředitelky Městského divadla v Prostějově, příspěvkové organizace
Usnesení č. 3295:
Rada města Prostějova
r u š í
výběrové řízení na obsazení pozice ředitele, ředitelky Městského divadla v Prostějově, příspěvkové organizace s nástupem od 1.7.2013,
v y h l a š u j e
za stejných podmínek nové výběrové řízení na obsazení pozice ředitele, ředitelky Městského divadla v Prostějově, příspěvkové organizace.

5. Členství statutárního města Prostějova ve sdružení OK4Inovace
Usnesení č. 3296:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova
1. schválit vystoupení statutárního města Prostějova ze sdružení OK4Inovace, za podmínek uvedených ve Stanovách zájmového sdružení právnických osob OK4Inovace, dle přílohy č. 1 důvodové zprávy
2. pověřit Mgr. Jiřího Pospíšila, 1. náměstka primátora statutárního města Prostějova podepsáním dopisu o vystoupení statutárního města Prostějova ze sdružení OK4Inovace určeného správní radě sdružení OK4Inovace, za podmínek uvedených ve Stanovách zájmového sdružení právnických osob OK4Inovace, dle přílohy č. 1 důvodové zprávy.

7. Průvodcovská služba
Usnesení č. 3297:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
realizaci projektu „Průvodcovská služba“.

8. Výpůjčka přenosného monitoru Poket 2000 pro územní odbor Prostějov HZS OlK
Usnesení č. 3298:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
smlouvu o výpůjčce uzavřenou mezi statutárním městem Prostějovem a Českou republikou – HZS Olomouckého kraje, jejímž předmětem je přenosný monitor Poket 2000 pro potřeby HZS Olomouckého kraje, územního odboru v Prostějově dle přiloženého návrhu.

9. Zadávací řízení veřejné zakázky „EÚO MŠ Husovo nám. a MŠ Šárka, Prostějov“ – zahájení řízení
Usnesení č. 3299:
Rada města Prostějova
a) r u š í
usnesení č. 3224 ze 72. schůze Rady města Prostějova konané dne 2.4.2013 v celém rozsahu,
b) s c h v a l u j e
I. zahájenízadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízeníEÚO MŠ Husovo nám. a MŠ Šárka, Prostějov“ v souladu s § 38 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon),

II. základní hodnotící kritérium ekonomickou výhodnost nabídky a stanovuje dílčí hodnotící kritéria a jejich váhu takto:
1. celková nabídková cena v Kč bez DPH 80 %
2. délka záruky za jakost díla v měsících 20 %
(min. doba záruky 60 měsíců, max. 120 měsíců)

III. zadávací dokumentaci veřejné zakázky a výzvu k podání nabídek „EÚO MŠ Husovo nám. a MŠ Šárka, Prostějov dle návrhu předloženého v příloze k tomuto materiálu, rozdělující zakázku na dvě části dle jednotlivých stavebních akcí a umožňující dílčí plnění jednotlivých částí zakázky,

IV. seznam vybraných zájemců, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky

Ingremo, s.r.o., Prostějov, IČ: 283 07 453
Prostějovská stavební společnost, PROSTAS, s.r.o., IČ: 607 22 291
Pozemstav Prostějov, a.s., Prostějov, IČ: 255 27 380
R & G Zesta, spol. s r.o., Prostějov, IČ: 634 86 270
Realinvest s.r.o., Prostějov, IČ: 469 61 895
Stav. společnost Navrátil, s.r.o., Prostějov IČ: 469 72 021

V. provedení administrace této veřejné zakázky prostřednictvím oddělením veřejných zakázek, Magistrátu města Prostějova,

VI. v souladu s § 74 zákona a s přihlédnutím k potřebě odborné způsobilosti komise pro posouzení a hodnocení nabídek složení komise pro otevírání obálek v počtu tří členů a tří náhradníků a složení komise pro posouzení a hodnocení nabídek v počtu pěti členů a pěti náhradníků veřejné zakázky „EÚO MŠ Husovo nám. a MŠ Šárka Prostějov“.
Složení komise pro otevírání obálek a komise pro posouzení a hodnocení nabídek je jmenovitě uvedeno v zápise z jednání schůze Rady města Prostějova.

u k l á d á
Mgr. Renatě Grulichové, vedoucí Odboru kancelář tajemníka,
Zabezpečit prostřednictvím oddělení veřejných zakázek administraci veřejné zakázky „EÚO MŠ Husovo nám. a MŠ Šárka, Prostějov“ za použití uvedených hodnotících kritérií.

p o v ě ř u j e
Miroslava Pišťáka, primátora města Prostějova, jmenováním tří členů a tří náhradníků komise pro otevírání obálek a pěti členů a pěti náhradníků komise pro posouzení a hodnocení nabídek v souladu se zápisem z jednání Rady města Prostějova.

9.1 Zadávací dokumentace veřejné zakázky „Výběr dodavatele služeb v oblasti marketingu a propagace pro statutární město Prostějov – nové vyhlášení“
Usnesení č. 3300:
Rada města Prostějova
a) s ch v a l u j e
úpravu znění zadávací dokumentace veřejné zakázky „Výběr dodavatele služeb v oblasti marketingu a propagace pro statutární město Prostějov – NOVÉ VYHLÁŠENÍ“ takto:
1. V článku 13. Způsob hodnocení nabídek se dílčí hodnotící kritéria mění takto:
„Dílčí hodnotící kritéria:
A. Nabídková cena v Kč s DPH ..........................…..……….................... váha 40 %
B. Počet a význam propagačních akcí ................................................... váha 60 %“

2. V článku 13. Způsob hodnocení nabídek se vypouští celý text pod písmenem C.

b) u k l á d á
Ing. Lubomíru Balášovi, tajemníkovi Magistrátu města Prostějova,
zajistit
1. úpravu zadávací dokumentace v souladu s bodem 1 tohoto usnesení, a následně
2. zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Výběr dodavatele služeb v oblasti marketingu a propagace pro statutární město Prostějov – NOVÉ VYHLÁŠENÍ“.

9.2 Zrušení zadávacího řízení „Měřice rychlosti pro statutární město Prostějov – nové vyhlášení“
Usnesení č. 3301:
Rada města Prostějova
r o z h o d l a
o zrušení zadávacího řízení „Měřiče rychlosti pro statutární město Prostějov – nové vyhlášení“ v souladu s ustanovením § 84 odst. 1) písm. d) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

9.3 Zadávací řízení „RPS Prostějov, Regenerace sídliště E. Beneše II. etapa“ – rozhodnutí o vyloučení uchazeče a výběru nejvhodnější nabídky
Usnesení č. 3302:
Rada města Prostějova
r o z h o d l a
1. v souladu s § 76 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen zákon) o vyloučení uchazeče č. 11 INSTA CZ s.r.o. se sídlem Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc, IČ 253 74 311 z další účasti v zadávacím řízení „RPS Prostějov, Regenerace sídliště E. Beneše II. etapa“ z důvodu nesplnění podmínek zadávací dokumentace, konkretizovaného v důvodové zprávě.

2. v souladu s § 81 zákona o výběru nejvhodnější nabídky v zadávacím řízení „RPS Prostějov, Regenerace sídliště E. Beneše II. etapa“ a na základě doporučení komise pro hodnocení nabídek vybrala nabídku společnosti MODOS spol. s r.o., se sídlem Masarykova třída 885/34, 779 00 Olomouc – Hodolany, IČ 005 76 832 jako nejvhodnější. Nabídka společnosti MODOS s.r.o. vyhověla všem podmínkám zadávacího řízení a byla podle hodnotících kritérií vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější,

3. zadat veřejnou zakázku „RPS Prostějov, Regenerace sídliště E. Beneše II. etapa“ a uzavřít Smlouvu o dílo na realizaci zakázky se společnostíMODOS spol. s r.o., Olomouc, IČ 005 76 832, dle důvodové zprávy.

u k l á d á
Ing. Antonínu Zajíčkovi, vedoucímu Odboru rozvoje a investic,
zajistit ve lhůtách stanovených zákonem uzavření Smlouvy o dílo s vybraným uchazečem MODOS spol. s r.o.

9.4 Zadávací řízení veřejné zakázky „Stezka pro cyklisty Prostějov – Žešov“ – rozhodnutí o vyloučení uchazečů
Usnesení č. 3303:
Rada města Prostějova
r o z h o d l a
v souladu s § 76 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen zákon) o vyloučení uchazeče č. 2 Skanska a.s., se sídlem Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4 - Chodov, IČ 26271303 a uchazeče č. 9 SWIETELSKY stavební s. r. o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA se sídlem Jahodova 60, 620 00 Brno, IČ 48035599 z další účasti v zadávacím řízení „Stezka pro cyklisty Prostějov - Žešov“ z důvodu nesplnění podmínek zadávací dokumentace, konkretizovaného v důvodové zprávě.

10. Rozpočtové hospodaření města Prostějova a jím řízených organizací - závěrečný účet města Prostějova za rok 2012
Usnesení č. 3304:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
v souladu s § 102 odst. 2 písm. q zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, účetní závěrky příspěvkových organizací zřízených městem Prostějovem a rozdělení výsledků hospodaření dosažených v hlavní činnosti těchto organizací dle následující tabulky:

Příspěvková organizace

Aktiva netto a pasiva v Kč

Náklady celkem v Kč

Výnosy celkem v Kč

Výsledek hospodaření v doplňkové činnosti v Kč

Výsledek hospodaření v hlavní činnosti v Kč

Příděl z VHHČ do rezervního fondu v Kč

Příděl z VHHČ do fondu odměn v Kč

Odvod na účet zřizovatele v Kč

   

MŠ PV, Rumunská ul. 23, PO

1 428 850,79

6 563 368,48

6 741 434,23

 

178 065,75

2 965,75

11 500,00

163 600,00

178 065,75

 

MŠ PV, ul. Šárka 4a, PO

2 983 089,08

10 795 711,22

11 095 026,56

 

299 315,34

   

299 315,34

299 315,34

 

MŠ PV, Partyzánská ul. 34, PO

3 716 910,58

15 615 256,13

15 806 406,76

 

191 150,63

4 290,63

17 400,00

169 460,00

191 150,63

 

MŠ PV, Smetanova ul. 24, PO

2 325 746,58

11 280 108,35

11 366 299,98

 

86 191,63

62 941,63

 

23 250,00

86 191,63

 

MŠ PV, Moravská ul. 30, PO

1 258 424,39

5 549 041,82

5 668 255,69

 

119 213,87

80 883,87

10 000,00

28 330,00

119 213,87

 

ZŠ a MŠ PV, Palackého tř. 14

5 270 167,17

33 233 941,03

33 294 146,48

 

60 205,45

30 205,45

 

30 000,00

60 205,45

 

ZŠ a MŠ PV, Kollárova ul. 4

5 442 011,20

19 581 356,24

19 769 928,52

 

188 572,28

59 838,28

 

128 734,00

188 572,28

 

ZŠ a MŠ J.Ž. PV, Sídliště svobody 24/79

10 125 625,89

40 305 351,57

40 390 830,69

 

85 479,12

54 219,12

 

31 260,00

85 479,12

 

ZŠ a MŠ PV, Melantrichova ul. 60

9 515 864,43

26 281 142,78

26 425 254,43

 

144 111,65

41 111,65

15 000,00

88 000,00

144 111,65

 

ZŠ PV, ul. Vl. Majakovského 1

4 224 637,00

10 963 432,46

11 129 278,43

 

165 845,97

120 845,97

 

45 000,00

165 845,97

 

RG a ZŠ města PV, Studentská ul. 2

13 459 844,70

42 954 938,84

43 174 515,06

 

219 576,22

88 576,22

50 000,00

81 000,00

219 576,22

 

ZŠ PV, PO, ul. Dr. Horáka 24

5 891 190,89

40 803 150,11

40 872 230,61

66 903,79

2 176,71

1 486,71

 

690,00

69 080,50

69 080,50

ZŠ PV, PO, ul. E. Valenty 52

5 466 699,86

26 426 178,48

26 500 255,60

 

74 077,12

26 322,12

15 000,00

32 755,00

74 077,12

 

Sportcentrum DDM PV, PO, Olympijská 4

5 540 300,40

17 840 874,19

18 747 014,96

 

906 140,77

266 140,77

90 000,00

550 000,00

906 140,77

 

ZUŠ Vl. Ambrose PV, Kravařova ul. 14

6 353 393,95

25 891 541,00

26 096 534,42

 

204 993,42

90 203,42

10 000,00

104 790,00

204 993,42

 

Městské divadlo v PV, PO, Vojáčkovo nám. 1

4 179 061,51

10 759 634,51

11 143 565,32

229 533,60

154 397,21

   

154 397,21

383 930,81

383 930,81

Městská knihovna PV, PO, Skálovo nám. 6

2 069 388,15

9 678 893,95

9 795 224,58

 

116 330,63

4 940,63

 

111 390,00

116 330,63

 

Jesle, sídliště Svobody, PV

393 542,80

2 313 216,60

2 328 672,39

 

15 455,79

7 955,79

7 500,00

0,00

15 455,79

 

Celkem

89 644 749,37

356 837 137,76

360 344 874,71

296 437,39

3 211 299,56

942 928,01

226 400,00

2 041 971,55

   
                     

VHHČ = výsledek hospodaření v hlavní činnosti

                   

r o z h o d l a
1. o převodu finančních částek ve sloupci „Odvod na účet zřizovatele v Kč“ jednotlivými příspěvkovými organizacemi zřízenými městem Prostějovem do rezervních fondů těchto organizací,
2. o převodu finančních částek dle bodu 1. jednotlivými příspěvkovými organizacemi zřízenými městem Prostějovem z rezervních fondů do investičních fondů těchto organizací,
3. o provedení odvodu finančních částek dle bodu 2. jednotlivými příspěvkovými organizacemi zřízenými městem Prostějovem z investičních fondů těchto organizací na účet zřizovatele po schválení závěrečného účtu statutárního města Prostějova,

u k l á d á

1. vedoucím odborů MMPv - správcům kapitol a ředitelům příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je město Prostějov, k zabezpečení úkolů v roce 2013, důsledně realizovat opatření přijatá na základě poznatků z rozborů hospodaření za rok 2012 a pravidelně kontrolovat a vyhodnocovat jejich plnění v průběhu roku 2013,
2. vedoucímu Finančního odboru MMPv, v součinnosti s příslušným vedoucím metodicky řídícího odboru, kontrolovat během roku 2013 oprávněnost prováděných úprav finančních plánů příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je město Prostějov a v případě zjištění porušení rozpočtové kázně, dát návrh na odvod neinvestičního, popř. investičního příspěvku o částku neoprávněného užití,
3. vedoucím odborů, kteří metodicky řídí příspěvkové organizace zřízené městem, seznámit písemnou formou ředitele těchto příspěvkových organizací s finančními částkami přídělů do peněžních fondů organizací a případnými odvody z investičních fondů na základě schválených účetních závěrek zřizovatelem ihned po schválení závěrečného účtu statutárního města Prostějova za rok 2012,
4. ředitelům příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je město Prostějov, realizovat příděly peněžním fondům organizací a případné odvody z investičních fondů příspěvkových organizací zřízených městem Prostějovem na účet zřizovatele do 1 týdne po schválení závěrečného účtu statutárního města Prostějova za rok 2012,

b e r e n a v ě d o m í

1. tu skutečnost, že veškeré podklady pro schválení účetní závěrky příspěvkových organizací zřízených městem Prostějovem (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha, inventarizační zprávy, rozborové zprávy s účetními záznamy vztahující se k významným skutečnostem a záznamy z jednání kontrolních dnů) jsou uloženy na Finančním odboru MMPv a jsou k dispozici zástupcům zřizovatele k účelu posouzení účetních závěrek těchto příspěvkových organizací při jejich schvalování.
2. zprávu o rozpočtovém hospodaření města Prostějova a jím řízených organizací – závěrečný účet města Prostějova za rok 2012,
3. závěrečnou inventarizační zprávu o výsledku z provedené inventarizace majetku a závazků za rok 2012.

d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova

schválit
1. účetní závěrku statutárního města Prostějova k 31.12.2012, která se skládá z rozvahy, výkazu zisku a ztráty, přehledu o peněžních tocích, přehledu o změnách vlastního kapitálu a přílohy této účetní závěrky,
2. rozpočtové hospodaření města Prostějova v hlavní činnosti a jím řízených organizací, které skončilo kladným saldem příjmů a výdajů ve výši 64.810.059,45 Kč,
3. převod zůstatku finančních prostředků na základním běžném účtu k 31.12.2012 ve výši 89.427.875,97 Kč, zjištěný z účetní evidence, do trvalého peněžního fondu města Prostějova – Fondu rezerv a rozvoje,
4. rozpočtové opatření, kterým se:

Zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Položka

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

3111

2122

1

0700000000000

683.955,34

70

3113

2122

1

0700000000000

356.439,00

70

3121

2122

1

0700000000000

81.000,00

70

3421

2122

1

0700000000000

550.000,00

70

3231

2122

1

0700000000000

104.790,00

70

3311

2122

1

0700000000000

154.397,21

70

3314

2122

1

0700000000000

111.390,00

Odvody příspěvkových organizací zřízených městem Prostějovem z investičních fondů těchto organizací schválených RMP v rámci schvalování účetních závěrek

 

Zvyšuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Položka

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

1

0700000000000

2.041.971,55

Fond rezerv a rozvoje

5. finanční hospodaření – finanční vypořádání města Prostějova v roce 2012 – peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty tak, jak je uvedeno na straně 15 v Rozpočtovém hospodaření města Prostějova a jím řízených organizací - závěrečném účtu města Prostějova za rok 2012,
6. rozpočtové opatření v celkové navrhované výši 41.016.087,65 Kč (viz strana 4 a 15 - "Schválené a nerealizované nebo částečně realizované akce roku 2012 – požadavek zařadit do rozpočtu roku 2013") dle předložených požadavků správců kapitol na akce, které byly finančně zajištěny rozpočtem roku 2012, ale prostředky v roce 2012 nebyly plně nebo vůbec čerpány a jsou nutné pro dokončení jmenovitých akcí v roce 2013, popř. jejich pokračování v letech následujících, kterým se:

Zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Položka

UZ

Organizace

Částka v Kč

Název akce

11

6171

5137

1

0110000000000

1 017 172,00

Pořízení mobiliáře - rekonstrukce radnice

11

6171

6121

1

0110000000000

150 000,00

Vodovodní přípojka a WC - hasičská zbrojnice Domamyslice

11

6171

5137

1

0110000190100

95 000,00

Nábytek do foyer kinokavárny DUHA

14

6409

5909

14013

0140000690003

376 010,65

Účel. fin. prostředky s UZ 14013 - Vzdělávání zaměstnanců MěÚ k ef. a přát. VS

50

3639

6130

1

0500000000000

27 456 070,00

Pozemek Modřany Power, a.s.; Galva, s.r.o

50

6409

5499

1

0500000000000

850 700,00

Pozemek u nové nemocnice - nevyvinuta součinnost pro zpětný zápis vlast. práva

50

6409

6130

1

0500000000000

7 674 740,00

Výkupy pozemků - malá průmyslová zóna, CS Určická, infrastruktura Vrahovice, CS Žešov

50

6409

6313

1

0500000000000

2 760 000,00

Spoluúčast na vybudování infrastruktury v k.ú. Vrahovice - odstoupení od akce

50

6409

6130

1

0500263000000

636 395,00

Výkupy pozemků - CS Žešov

Snižuje stav rezerv města - Fondu rezerv a rozvoje

 

Kapitola

ODPA

Položka

UZ

Organizace

Částka v Kč

Název akce

70

 

8115

1

 

41.016.087,65

Požadavky kapitol 11, 14, 50

7. rozpočtové opatření finančního vypořádání se SR ČR prostřednictvím Olomouckého kraje a Olomouckým krajem, kterým se:

Zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Položka

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6402

5364

1

0700000000000

6.189,05

70

6402

5365

1

0700000000000

216.000,00

70

6402

5366

1

0700000000000

6.100,00

Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minul. rozpočt. obldob.; platby daní a poplatků krajům, obcím a SF; výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi – fin. vypořádání roku 2012

 

Snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Položka

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

1

0700000000000

228.289,05

Fond rezerv a rozvoje

Zvyšuje rozpočet příjmů

 

Kapitola

ODPA

Položka

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

14

 

4116

1

0140000000000

1.337.479,76

70

6402

2222

1

0700000000000

16.519,00

70

6402

2222

1

0700000000000

10.886,00

70

6402

2222

1

0700000000000

173.037,51

Ostat. příjmy z fin. vypořádání předchozích let od jiných veřejných rozpočtů – fin. vypořádání roku 2012 se SR ČR.

 

Zvyšuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Položka

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

1

0700000000000

1.537.922,27

Fond rezerv a rozvoje

8. rozpočtová opatření za II. pololetí roku 2012 podléhající, na základě usnesení ZMP č. 10236 ze dne 20.12.2011, dodatečnému schválení ZMP při projednání závěrečného účtu města Prostějova po skončení kalendářního roku, a kterými se v rámci upraveného rozpočtu zvyšují celkové příjmy a výdaje rozpočtu města roku 2012 o částku 32.069.171,05 Kč tak, jak jsou uvedena v důvodové zprávě na straně 9 a 10,
9. upravený rozpočet města Prostějova pro rok 2012 na základě provedených rozpočtových opatření roku 2012, která jsou evidována na Finančním odboru Magistrátu města Prostějova,

rozhodnout
o výsledku hospodaření za rok 2012 takto:
a) výsledek hospodaření po zdanění (zisk) z hlavní činnosti ve výši 33 564 987,93 Kč převést do nerozděleného zisku minulých let z hlavní činnosti, který bude činit (k 31.12.2012) po převedení zisku za rok 2012 413.877.790,79 Kč,
b) výsledek hospodaření po zdanění (ztráta) z hospodářské činnosti ve výši 1.178,59 Kč uhradit z nerozděleného zisku minulých let z hospodářské činnosti, který bude činit (k 31.12.2012) po uhrazení této ztráty za rok 2012 303.485,39 Kč,

vzít na vědomí
1. zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření pro územní samosprávný celek statutární město Prostějov za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 vyhotovenou auditorskou společností FIN - PARTNER, audit-daně-poradenství, s.r.o., Ostrava (přílohy - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí - Fin 2-12 M; Rozvaha - bilance organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad; Výkaz zisku a ztráty organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad; Příloha účetní uzávěrky organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad - jsou uloženy, společně s originálem zprávy, na Finančním odboru MMPv a jsou k dispozici orgánům města k účelu posouzení a schválení účetní závěrky schvalované účetní jednotky – Statutárního města Prostějova.),
2. pasivní vypořádání se SR ČR prostřednictvím Olomouckého kraje, Olomouckým krajem a SFŽP ČR v celkovém objemu 228.289,05 Kč (viz strana 4 a 15), které vzniklo nedočerpáním transferů na CS Bří Čapků v PV s ÚZ 605 (6.189,05 Kč), vratkou vymožených sociálních dávek od 12.12.2012 do 31.12.2012 a odvodem ekologického poplatku ve výši 216.000 Kč. Finance byly, dle pokynů Olomouckého kraje, převedeny v řádných termínech na depozitní účet Olomouckého kraje a účet SFŽP ČR z krátkodobých prostředků uložených na bankovních účtech města (fond rezerv a rozvoje),
3. aktivní vypořádání se SR ČR prostřednictvím Olomouckého kraje ve výši 1.537.922,27 Kč (viz strana 4 a 15) jako kompenzace účelových prostředků výdajů OP LZZ s ÚZ 14013 (1.337.479,76 Kč), výdajů na přípravu volby prezidenta ČR s ÚZ 98008 (16.519 Kč), výdajů na volby do zastupitelstev obcí s ÚZ 98074 (10.556 Kč) a výdajů na volby do Senátu PČR a zastupitelstev krajů s ÚZ 98193 (173.037,51 Kč). Finanční prostředky budou po obdržení na základě rozhodnutí orgánů města zaúčtovány do krátkodobých prostředků uložených na bankovních účtech města (fond rezerv a rozvoje). Finanční vypořádání dotací bylo v řádném termínu zasláno na Olomoucký kraj,
4. závěrečnou inventarizační zprávu o výsledku z provedené inventarizace majetku a závazků za rok 2012 a stav majetkových účtů statutárního města Prostějova a zřízených příspěvkových organizací, s vykázanými zůstatky na základě účetních výkazů a řádné inventarizace finančních a hmotných hodnot k 31.12.2012, tak jak jsou uvedeny v předložené důvodové zprávě na straně 36 v „Majetku města Prostějova a jím zřízených příspěvkových organizací (vybrané rozvažné ukazatele)“ a v „Závěrečné inventarizační zprávě o výsledku z provedené inventarizace majetku a závazků za rok 2012" ze dne 28.2.2013,

uložit
1. vedoucímu Finančního odboru MMPv převést v roce 2013 zůstatek finančních prostředků na základním běžném účtu k 31.12.2012 ve výši 89.427.875,97 Kč, zjištěný z účetní evidence, do trvalého peněžního fondu města Prostějova – fondu rezerv a rozvoje,
2. vedoucímu Finančního odboru MMPv převést v roce 2013 výsledek hospodaření po zdanění (zisk) z hlavní činnosti ve výši 33.564.987,93 Kč do nerozděleného zisku minulých let z hlavní činnosti,
3. vedoucímu Finančního odboru MMPv provést úhradu výsledku hospodaření po zdanění (ztráta) z hospodářské činnosti ve výši 1.178,59 Kč z nerozděleného zisku minulých let z hospodářské činnosti.

11. Úpravy jízdního řádu linky MHD č. 11 do Žešova
Usnesení č. 3305:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s rozšířením jízdního řádu linky MHD v Prostějově č. 11 do Žešova ve dnech školního vyučování o spoj s odjezdem z Prostějova, hl. nádraží v 17:10 hodin a zpět ze Žešova v 17:28 hodin, a to od 3.6.2013.

12. Žádost o souhlas s užitím znaku města – ART ECON – Střední škola Prostějov, s. r.o.
Usnesení č. 3306:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s užitím znaku města Prostějova na 12. ročníku mezinárodní soutěže „Prostějovská zlatá jehla“. Souhlas se uděluje společnosti ART ECON – Střední škola Prostějov, s.r.o., Husovo nám. 2061/91, Prostějov, v souladu se Zákonem č. 128/2000 o obcích, a to bezúplatně.

12.1 Žádost o souhlas s užitím znaku města – Velká cena Zdeňka Ludvíka – Prostějov (závody dětí v judu)
Usnesení č. 3307:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s užitím znaku města Prostějova při závodech dětí v judu, které se uskuteční dne 25.5.2013, v prostoru tělocvičny ve Sportovní hale, Olympijská 4, Prostějov a na www stránkách JUDO Prostějov při prezentaci této soutěže. Souhlas se uděluje Sokolu I. Prostějov, Skálovo nám. 4, 796 01 Prostějov, v souladu se Zákonem č. 128/2000 o obcích, a to bezúplatně.

13. Osobní příplatky ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných městem Prostějovem
Usnesení č. 3308:
Rada města Prostějova
s t a n o v í
ředitelům příspěvkových organizací RNDr. Ing. Rostislavu Halašovi, Mgr. Josefu Fialovi, PaedDr. Aleně Hekalové, Mgr. Ludiši Musilové, MgA. Aleši Procházkovi s účinností od 1. 6. 2013 osobní příplatek dle přílohy, která tvoří nedílnou součást zápisu ze schůze rady.

14. Obsazení funkce ředitelky Mateřské školy Prostějov, Rumunská ul. 23
Usnesení č. 3309:
Rada města Prostějova
r o z h o d l a
potvrdit v souladu s § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů od 1. 8. 2013 níže jmenovanou ve funkci ředitelky, v pracovním poměru na dobu určitou 6 let:
- Mgr. Ludiše Musilová, Mateřská škola Prostějov, Rumunská ul. 34, příspěvková organizace.

15. Převedení speciálních tříd 2. stupně ze ZŠ Prostějov, ul. E. Valenty 52 na ZŠ a MŠ Prostějov, Kollárova ul. 4
Usnesení č. 3310:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
postupné převedení speciálních tříd 2. stupně ze Základní školy Prostějov, ul. E. Valenty 52 na Základní školu a mateřskou školu Prostějov, Kollárova ul. 4 od 1.9.2013.

16. Souhlas s bezúplatnou výpůjčkou místnosti RG a ZŠ města Prostějova, Studentská ul. 2 pro provoz Městské knihovny
Usnesení č. 3311:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s bezúplatnou výpůjčkou místnosti Reálného gymnázia a základní školy města Prostějova, Studentská ul. 2 pro potřeby Městské knihovny Prostějov, příspěvkové organizace s tím, že smlouva o bezúplatné výpůjčce bude uzavřena pouze na dobu existence elokovaného pracoviště Městské knihovny Prostějov, příspěvkové organizace s výpovědní lhůtou 3 měsíce.

17. Souhlas s čerpáním finančních prostředků z rezervního fondu Městské knihovny Prostějov na spoluúčast na projektu MK ČR a obnovu výpočetní techniky
Usnesení č. 3312:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s čerpáním rezervního fondu Městské knihovny Prostějov, příspěvkové organizace, Skálovo nám. 6
ve výši Kč 100 000,--, takto:
- Kč 36 790,-- spoluúčast organizace na projektu MK ČR s názvem „WORKBRARY“ (nákup počítače, drobného majetku a potřebného materiálu),
- cca Kč 63 000,-- na nákup počítačů (obnova zastaralé výpočetní techniky).

18. Veřejná finanční podpora:
18.2 Veřejná finanční podpora - Komise sociální a zdravotní
Usnesení č. 3313:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova na rok 2013 z prostředků
Komise sociální a zdravotní RMP

1. ve výši 10.000,-- Kč TyfloCentru Olomouc, o. p. s., I. P. Pavlova 69, Olomouc, IČ 258 62 294, (pořadové č. žádosti 68)
- na zajištění akce Bílý den v Hamrech
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2013

2. ve výši 10.000,-- Kč občanskému sdružení YMCA, o.s., – 11. oddíl Prostějov, Na Řádku 21 Břeclav, IČ 265 32 859, (pořadové č. žádosti 67)
- na celorepublikový YMCA-skautský závod SkaZa, třídenní výpravu - Lednicko-Valtický areál, Den Země, Jarní pobyt na Annabergu – Andělské hoře, Den dětí
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2013

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

4359

5221

0210000210100

10.000,00

zvýšení položky 5221 – neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem (VFP - TyfloCentrum)

21

4339

5222

0210000210100

10.000,00

zvýšení položky 5222 - neinvestiční transfery občanským sdružením (VFP – YMCA)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

4339

5909

0210000210100

20.000,00

snížení položky 5909 - ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené (Komise sociální a zdravotní)


18.3 Veřejná finanční podpora - Oblast sociální a zdravotní (nedoporučená)
Usnesení č. 3314:
Rada města Prostějova
n e s c h v a l u j e
poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova na rok 2013
1. ve výši 10.000,-- Kč Oblastní charitě Červený Kostelec, stř. Domov sv. Josefa, 5. května 1170, Červený Kostelec, IČ 486 23 814, (pořadové č. žádosti 71)
- na provoz Domova sv. Josefa – služby;
2. ve výši 10.000,-- Kč Sdružení Linka bezpečí, Ústavní 95, Praha 8, IČ 613 83 198, (pořadové č. žádosti 77)
- na telefonickou krizovou pomoc.

18.4 Veřejná finanční podpora - Oblast kultury (FOIBOS BOOKS, s. r. o.)
Usnesení č. 3315:
Rada města Prostějova
n e s c h v a l u j e
poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova ve výši 30.000,-- Kč FOIBOS BOOKS s. r. o., Praha 4, Bartoškova 26, IČ 250 53 728 (poř. číslo žádosti 56)
- na realizaci cizojazyčného výstavního souboru „Slavné vily Prostějova v Bruselu“ (libreto výstavy, příprava a práce na webových stránkách, tisk výstavních panelů, organizační zajištění, produkce).

19. Rozpočtová opatření:
19.1 Rozpočtové opatření kapitoly 11 – správa a zabezpečení
Usnesení č. 3316:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

11

6171

6121

0110000000000

80.597,00

Zvýšení položky stroje, přístroje, zařízení – kuchyňská linka – Oddělení sekretariátu primátora

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

6909

0700396000000

80.597,00

Snížení položky limit ostatních investic


19.2 Rozpočtové opatření kapitoly 15 – informační technologie
Usnesení č. 3317:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

15

6171

6125

0150333000000

147 000,- Kč

Výpočetní technika – nákup tří barevných multifunkčních kopírovacích strojů

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

6909

0700396000000

147 000,- Kč

Limit ostatních investic


19.3 Rozpočtové opatření kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města
Usnesení č. 3318:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

6409

6130

0500000000000

80.000

zvýšení pol. 6130 – pozemky; úhrada nákladů souvisejících s výkupy nemovitostí (geometrické plány, znalecké posudky, správní poplatky)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

6171

5169

0500000000000

80.000

snížení pol. 5169 – nákup ostatních služeb; náklady na služby, revize aj. v objektech spravovaných OSÚMM


19.4 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (ZŠ a MŠ Jana Železného, Prostějov – oprava poškozeného zastínění pískoviště)
Usnesení č. 3319:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3111

5171

0600000600337

10 000

ZŠ a MŠ Jana Železného, Prostějov- oprava poškozeného zastínění pískoviště

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

6409

5901

0600000607076

10 000

Rezerva na havarijní a škodní události


19.5 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Budova Husovo nám. 91., Prostějov – oprava havarijního stavu pylonu u vchodu do budovy Husovo nám č. 91, Prostějov)
Usnesení č. 3320:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3122

5171

5

0600000508027

8 000

Oprava havarijního stavu pylonu u vchodu do budovy Husovo nám. č. 91, Prostějov (ART ECON – střední škola Husovo nám.)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3122

6121

5

0600000508027

8 000

Projektová dokumentace rekonstrukce šaten (ART ECON – střední škola Husovo nám.)


19.6 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Smetanovy sady - oplocení)
Usnesení č. 3321:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3745

6121

0600077000000

50 000

Smetanovy Sady - oplocení

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

0700000707100

50 000

Rezerva RMP


19.7 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (ZŠ a MŠ Prostějov, Melantrichova ul. 69 – oprava poškozeného vybavení hřiště)
Usnesení č. 3322:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3113

5171

0600000600338

33 000

ZŠ a MŠ Prostějov, Melantrichova ul. 69- oprava poškozeného vybavení hřiště

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

6409

5901

0600000607076

33 000

Rezerva na havarijní a škodní události


19.8 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Střední škola designu a módy, Vápenice 1 – oprava střechy)
Usnesení č. 3323:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3122

5171

0600000607008

35 000

Střední škola designu a módy, Vápenice 1 – oprava střechy

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

0700000707600

35 000

Rezerva na havarijní a škodní události


19.9 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14 – oprava havárie římsy budovy Skálovo nám. 5)
Usnesení č. 3324:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3113

5171

0600000600332

115 000

ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14 – oprava havárie římsy budovy Skálovo nám. 5

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

6409

5901

0600000607076

115 000

Rezerva na havarijní a škodní události


19.10 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (PD - Rekonstrukce kanalizace na ul. Gabriely Preissové)
Usnesení č. 3325:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2321

6121

0600390000000

100 000

Projektová dokumentace - rekonstrukce kanalizace na ul. Gabriely Preissové

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

0700000707100

100 000

Rezerva RMP


19.11 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Oprava havarijního stavu fasády radnice v Prostějově)
Usnesení č. 3326:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3322

5171

0600000000000

115 000

Oprava havarijního stavu fasády radnice v Prostějově

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

0700000707600

115 000

Rezerva na škodní a havarijní události


19.12 Rozpočtové opatření kapitoly 90 – správa a údržba majetku města (oprava rozpočtových položek - pořízení nových odpadkových košů)
Usnesení č. 3327:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

3722

5139

0900000900200

44.965

zvýšení pol. 5139 – nákup materiálu; pořízení nových odpadkových košů

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

3722

5171

0900000900200

44.965

snížení pol. 5171 – opravy a údržba; zajišťování oprav městského mobiliáře – odpadkové koše


19.13 Rozpočtové opatření kapitoly 90 – správa a údržba majetku města (oprava poškozených dvou hrobových míst na hřbitově na ul. Brněnská, Prostějov)
Usnesení č. 3328:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

3632

5171

0900000900500

19.500

zvýšení pol. 5171 – opravy, údržba; oprava poškozených hrobových míst

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6109

5901

0700000707100

19.500

snížení pol. 5901 – rezerva pro rozpočtová opatření RMP


19.14 Rozpočtové opatření kapitoly 90 – správa a údržba majetku města (výsadba zeleně na kruhové křižovatce na ul. Josefa Lady u nové nemocnice)
Usnesení č. 3329:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

3745

5169

0900000900100

195.000

zvýšení pol. 5169 – nákup služeb; výsadba zeleně na kruhové křižovatce na ul. J. Lady (u nové nemocnice)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

0700000707100

195.000

snížení pol. 5901 – rezerva pro ROZOP Rady města Prostějova


19.15 Rozpočtové opatření kapitoly 90 – správa a údržba majetku města (oprava rozpočtových položek zálohy na provoz Zimního stadionu - víceúčelové sportovní haly a Městských lázní Prostějov)
Usnesení č. 3330:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

3419

5213

0900000000000

9.949.000 Kč

zvýšení pol. 5213 – neinv. transfery práv. osobám; úhrada záloh na provoz Zimního stadionu - víceúčelové sport. haly a Městských lázní Prostějov

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

3419

5169

0900000910300

9.949.000 Kč

snížení pol. 5169 – nákup ostatních služeb; prostředky schválené na provoz Zimního stadionu - víceúčelové sport. haly a Městských lázní Prostějov


19.16 ROZOP kapitoly 40 – životní prostředí
Usnesení č. 3331:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

40

2322

5169

500

(Prevence znečišťování vody – vzorky vody, sedimentů)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

40

3728

5169

 

500

(Monitoring nakládání s odpady – kontrola, čištění a údržba filtru na skládce Určická)


20. Záležitosti Domovní správy Prostějov, s. r. o.:
20.1 Schválení pronájmu NP - Fanderlíkova č. 38/393
Usnesení č. 3332:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
pronájem nebytového prostoru č. 120 o celkové rozloze 16,87 m2 v domě na ul. Fanderlíkova č. 38/393, Prostějov jedinému zájemci ZO Demokratické aliance Romů ČR Prostějov, sídlem Šárka č. 11/1900, Prostějov
- za nabídnuté nájemné ve výši 300,- Kč měsíčně, s inflační doložkou.
- za účelem využití jako kancelář.

20.2 Schválení pronájmu NP - nám. T. G. Masaryka č. 22/199
Usnesení č. 3333:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
pronájem nebytového prostoru č. 170 o celkové rozloze 169,31 m2 v domě na nám. T. G. Masaryka č. 22/199, Prostějov jedinému zájemci

- za nabídnuté nájemné ve výši 28.000,- Kč měsíčně, s inflační doložkou
- za účelem využití jako prodejna šperků a hodinek.

20.3 Žádost o započítání oprav na vlastní náklady – Žižkovo nám. 140/15
Usnesení č. 3334:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
dohodu o provedení oprav v bytě č. 2, Žižkovo nám. 140/15.

21. Záležitosti Odboru správy a údržby majetku města:
21.1 Zřízení věcného břemene na částech pozemků p.č. 305/1 a p.č. 316/4, oba v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 3335:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene spočívajícího v právu umístit a provozovat plynárenské zařízení včetně jeho ochranného pásma na částech pozemků statutárního města Prostějova p.č. 305/1 a p.č. 316/4, oba v k.ú. Prostějov (rozsah zatížení pozemků bude stanoven po zpracování geometrického plánu) a v právu vstupovat a vjíždět na uvedené pozemky v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním plynárenského zařízení ve prospěch společnosti JMP Net, s.r.o., se sídlem Brno, Plynárenská 499/1, PSČ 657 02, IČ: 276 89 841, za následujících podmínek:
a) věcné břemeno bude vymezeno geometrickým plánem v rozsahu vedení plynárenského zařízení a jeho ochranného pásma dle příslušných ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), v platném znění,
b) věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu ve výši 100 Kč navýšenou o DPH podle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění,
c) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu uhradí statutární město Prostějov a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí uhradí společnost JMP Net, s.r.o.,
d) do zaměření věcného břemene geometrickým plánem bude mezi statutárním městem Prostějovem a společností JMP Net, s.r.o., uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene.

21.2 Bezúplatný převod požární stříkačky PPS 12 na SDRUŽENÍ HASIČŮ ČMS DOMAMYSLICE
Usnesení č. 3336:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
bezúplatný převod požární stříkačky PPS 12, inventární číslo MPV000119, v hodnotě 15.000 Kč z vlastnictví statutárního města Prostějova do vlastnictví SDRUŽENÍ HASIČŮ ČMS DOMAMYSLICE, sdružení, se sídlem Domamyslice, Prostějov, PSČ: 798 01, IČ: 628 60 046.

21.4 Neuplatnění smluvních pokut za nedodržení kritéria č. 9 týkajícího se oplocení u rodinných domů
u nové nemocnice
Usnesení č. 3337:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit neuplatnění požadavku úhrady smluvních pokut po vlastnících
rodinných domů v lokalitě u nové nemocnice v souvislosti s nedodržením kritéria pro výstavbu rodinných
domů č. 9 týkajícího se umístění, výšky a typu oplocení.

21.5 Odstoupení od Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/290 ze dne 11.09.2009, započtení pohledávek a rozpočtové opatření kapitoly 50
Usnesení č. 3338:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
1) odstoupení od Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/290 ze dne 11.09.2009 z důvodu nezahájení výstavby rodinného domu na pozemku p.č. 100/17 v k.ú. Krasice ve smluvně dohodnutém termínu,
2) započtení pohledávky statutárního města Prostějova spočívající ve smluvní pokutě vyplývající z ujednání čl. VI odst. 3 Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/290 ze dne 11.09.2009 a pohledávky spočívající v kupní ceně za pozemek p.č. 100/17 v k.ú. Krasice v části, ve které se vzájemně kryjí,
3) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

50

3639

6130

0500000000000

695.900

zvýšení pol. 6130 – pozemky; vratka kupní ceny

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

70

8115

1

0700000000000

695.900

Fond rezerv a rozvoje


21.6 Prominutí smluvní pokuty za prodlení s výstavbou rodinného domu na pozemku p.č. 318/38 v k.ú. Čechovice u Prostějova
Usnesení č. 3339:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit prominutí smluvní pokuty ve výši 60.000 Kč za prodlení
s výstavbou rodinného domu na pozemku p.č. 318/38 v k.ú. Čechovice u Prostějova vyplývající s ujednání
čl. VI odst. 3 Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/203 ze dne 08.07.2009.

21.7 Revokace usnesení Rady města Prostějova č. 2459 ze dne 29.05.2012
Usnesení č. 3340:
Rada města Prostějova
r e v o k u j e
usnesení Rady města Prostějova č. 2459 ze dne 29.05.2012, kterým byl schválen pronájem 3 částí pozemku p.č. 8118/23 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o celkové výměře 15 m2 (výměra jednotlivé části 5 m2) společnosti RAILREKLAM, spol. s r.o., se sídlem Praha 1, Klimentská 36/1652, PSČ: 110 00, IČ: 170 47 234, za účelem umístění 3 ks reklamních zařízení (billboard – EURO) o jednotlivém rozměru 5,1 x 2,4 metru.


21.9 Vyhlášení záměru prodeje částí pozemků p.č. 2710/15 a p.č. 2710/1, oba v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 3341:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr prodeje části pozemku p.č. 2710/15 – ostatní plocha o výměře cca 60 m2 a části pozemku p.č. 2710/1 – ostatní plocha o výměře cca 121 m2 (přesné výměry pozemků budou stanoveny po vyhotovení geometrického plánu), oba v k.ú. Prostějov, na ulici Dobrovského, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši minimálně dle znaleckého posudku (cena obvyklá) a bude v celé výši zaplacena před podpisem kupní smlouvy s tím, že každý z kupujících zaplatí polovinu kupní ceny,
b) v kupní smlouvě bude zřízeno věcné předkupní právo statutárního města Prostějova k převáděným pozemkům tak, že se kupující zaváží tyto pozemky, spoluvlastnické podíly na nich nebo jejich části v případě svého úmyslu tyto prodat nebo jinak zcizit nabídnout ke koupi statutárnímu městu Prostějovu za cenu rovnající se kupní ceně sjednané při převodu těchto pozemků z vlastnictví statutárního města Prostějova do vlastnictví kupujících; předkupní právo zanikne poté, co bude povoleno užívání dostavby stavby pro obchod č.p.1507 na pozemku p.č. 2710/11 v k.ú. Prostějov na převáděných pozemcích v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebnímu řádu (stavební zákon), v platném znění,
c) náklady na zpracování geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí uhradí kupující rovným dílem.

21.12 Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku p.č. 8021/11 v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 3342:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr pronájmu části pozemku p.č. 8021/11 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 1 m2 společnostem TRIVISION s.r.o., se sídlem Prostějov, U spalovny 4582/17, PSČ: 796 01, IČ: 286 12 183, a MARTEK MEDICAL a.s., se sídlem Prostějov, U spalovny 4582/17, PSČ: 796 01, IČ: 476 75 934, za účelem umístění navigačního poutače o rozměrech 1,2 x 0,92 metru za následujících podmínek:
a) nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou,
b) nájemné je stanoveno ve výši 1.104 Kč ročně bez DPH a bude placeno ročně předem (rovným dílem),
c) nájemné bude každoročně upraveno inflačním koeficientem.

21.15 Výkup pozemku p.č. 6283/19 v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 3343:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit výkup pozemku p.č. 6283/19 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 77 m2 v k.ú. Prostějov od vlastníka tohoto pozemku do vlastnictví statutárního města Prostějova za kupní cenu ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá) s tím, že náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku, správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí a daň z převodu nemovitostí uhradí statutární město Prostějov.

21.16 Změna podmínek Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2010/50/156 ze dne 15. 12. 2010
Usnesení č. 3344:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit změnu podmínek prodeje pozemku p.č. 105/6 v k.ú. Krasice dle Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2010/50/156 ze dne 15.12.2010 uzavřené mezi městem Prostějovem jako prodávajícím a společností PFAFF – SERVIS, spol. s r.o., se sídlem Bohumíra Šmerala 3773/19, Prostějov, PSČ 79601, IČ: 494 47 408, jako kupujícím, spočívající v prodloužení lhůty pro výstavbu patrových garáží, včetně vydaného kolaudačního souhlasu, z původních tří let na čtyři roky ode dne vkladu práv dle předmětné smlouvy do katastru nemovitostí. Změna bude provedena formou dodatku ke Smlouvě kupní a o zřízení předkupního práva č. 2010/50/156 ze dne 15.12.2010. Ostatní podmínky Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2010/50/156 ze dne 15.12.2010 zůstanou nezměněny.

21.17 Změna podmínek výkupů pozemků p.č. 6351/2 a p.č. 6447/2, oba v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 3345:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit změnu podmínek výkupů pozemků schválených v bodech 5 a 9 usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 12206 ze dne 18.09.2012 následovně:
1. výkup části pozemku p.č. 6351 – orná půda v k.ú. Prostějov o výměře 73 m2 (v současnosti pozemek p.č. 6351/2 v k.ú. Prostějov) od vlastníka tohoto pozemku do vlastnictví statutárního města Prostějova bude doplněn o následující podmínky:
a) na převáděném pozemku p.č. 6351/2 v k.ú. Prostějov bude bezúplatně zřízeno věcné břemeno spočívající v právu chůze a jízdy ve prospěch pozemku p.č. 6351/1 v k.ú. Prostějov,
b) v kupní smlouvě bude zřízeno věcné předkupní právo prodávajícího k převáděnému pozemku tak, že se statutární město Prostějov zaváže tento pozemek nebo jeho část v případě svého úmyslu tento prodat nebo jinak zcizit nabídnout ke koupi prodávajícímu za cenu rovnající se kupní ceně sjednané při převodu pozemku z vlastnictví prodávajícího do vlastnictví statutárního města Prostějova; předkupní právo zanikne dnem vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude povoleno užívání stavby cyklistické stezky na převáděném pozemku,
2. výkup části pozemku p.č. 6447 – orná půda v k.ú. Prostějov o výměře 14 m2 (v současnosti pozemek p.č. 6447/2 v k.ú. Prostějov) od vlastníka tohoto pozemku do vlastnictví statutárního města Prostějova bude doplněn o následující podmínky:
a) v kupní smlouvě se statutární město Prostějov zaváže k tomu, že v rámci výstavby cyklistické stezky vybuduje na vlastní náklady přes pozemek p.č. 6447/2 v k.ú. Prostějov vjezd umožňující přístup na pozemek p.č. 6447/1 v k.ú. Prostějov.

21.18 Zřízení věcného břemene na části pozemku p.č. 454 v k.ú. Krasice
Usnesení č. 3346:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene spočívajícího v právu zřídit a provozovat plynárenské zařízenívčetně jeho ochranného pásma na části pozemku statutárního města Prostějova p.č. 454 v k.ú. Krasice (rozsah zatížení pozemku je stanoven geometrickým plánem č. 605-35/2013 ze dne 28.03.2013) a v právu vstupovat a vjíždět na uvedený pozemek v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním plynárenského zařízení ve prospěch společnosti JMP Net, s.r.o., se sídlem Brno, Plynárenská 499/1, PSČ 657 02, IČ: 276 89 841, za následujících podmínek:
a) věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu stanovenou znaleckým posudkem navýšenou o daň z přidané hodnoty podle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění,
b) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí uhradí investor plynovodu.

21.19 Zřízení věcných břemen na částech pozemků p.č. 450 v k.ú. Krasice a p.č. 7781/1 v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 3347:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
1) zřízení věcného břemene spočívajícího v právu zřídit a provozovat plynárenské zařízenívčetně jeho ochranného pásma na části pozemku statutárního města Prostějova p.č. 450 v k.ú. Krasice (rozsah zatížení pozemku je stanoven geometrickým plánem č. 599-17/2013 ze dne 21.02.2013) a v právu vstupovat a vjíždět na uvedený pozemek v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním plynárenského zařízení ve prospěch společnosti JMP Net, s.r.o., se sídlem Brno, Plynárenská 499/1, PSČ 657 02, IČ: 276 89 841, za následujících podmínek:
a) věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu stanovenou znaleckým posudkem navýšenou o daň z přidané hodnoty podle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění,
b) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí uhradí investoři plynovodní přípojky,
2) zřízení věcného břemene spočívajícího v právu zřídit a provozovat plynárenské zařízenívčetně jeho ochranného pásma na části pozemku p.č. 7781/1 v k.ú. Prostějov (rozsah zatížení pozemku je stanoven geometrickým plánem č. 5258-18/2013 ze dne 15.02.2013) a v právu vstupovat a vjíždět na uvedený pozemek v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním plynárenského zařízení ve prospěch společnosti JMP Net, s.r.o., se sídlem Brno, Plynárenská 499/1, PSČ 657 02, IČ: 276 89 841, za následujících podmínek:
a) věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu stanovenou znaleckým posudkem navýšenou o daň z přidané hodnoty podle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění,
b) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí uhradí investor plynovodní přípojky.

21.20 Úprava podmínek výkupu částí pozemků p.č. 250/2, p.č. 250/4, p.č. 250/9 a p.č. 291/18, vše v k.ú. Žešov
Usnesení č. 3348:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit úpravu podmínek výkupu částí pozemků p.č. 250/2 o výměře 61 m2, p.č. 250/4 o výměře cca 109 m2, p.č. 250/9 o výměře 491 m2 a p.č. 291/18 o výměře 137 m2, vše v k.ú. Žešov, od vlastníka těchto pozemků do vlastnictví statutárního města Prostějova schváleného usnesením Zastupitelstva města Prostějova č. 10131 ze dne 14. 06. 2011, a to v části týkající se způsobu úhrady kupní ceny tak, že kupní cena bude prodávajícímu v celé výši zaplacena statutárním městem Prostějovem do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí.

21.21 Systém aplikací kaucí při prodeji majetku statutárního města Prostějova
Usnesení č. 3349:
Rada města Prostějova
1) b e r e n a v ě d o m í
informaci ve věci zaplacení kauce při prodeji objektu Svatoplukova 50 v Prostějově a souvisejících pozemků,
2) u k l á d á
Bc. Liboru Vojtkovi, vedoucímu Odboru správy a údržby majetku města Magistrátu města Prostějova,
postupovat při prodejích nemovitostí statutárního města Prostějova dle varianty c) návrhu řešení uvedeného v důvodové zprávě materiálu.

21.22 Informace o plnění usnesení Rady města Prostějova č. 0587 ze dne 28.06.2011 (přehled o materiálech projednávaných Odborem správy a údržby majetku města v průběhu I. čtvrtletí 2013)
Usnesení č. 3350:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
informaci o plnění usnesení Rady města Prostějova č. 0587 ze dne 28.06.2011 (přehled o materiálech projednávaných Odborem správy a údržby majetku města v průběhu I. čtvrtletí 2013).

22. Bytové záležitosti - schválení žadatele o pronájem bytu v DPS
Usnesení č. 3351:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy na byt v domě s pečovatelskou službou se žadatelem uvedeným v důvodové zprávě.

23.1 Schválení zahraniční pracovní cesty
Usnesení č. 3352:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
účast Mgr. Ivany Hemerkové na zahraniční pracovní cestě do Lübecku v severním Německu ve dnech 24. – 27.5.2013 vč. výplaty kapesného v max. výši.

23.3 Mezinárodní hudební festival Haná
Usnesení č. 3353:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s tím, že město Prostějov bude spolupořadatelem Mezinárodního hudebního festivalu Haná,
p ř e b í r á
nad uvedeným festivalem záštitu.

24. Valná hromada obchodní společnosti MI PRO STAV, s. r. o.
Usnesení č. 3354:
Rada města Prostějova při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti MI PRO STAV s.r.o.
b e r e n a v ě d o m í
zprávu dozorčí rady společnosti o přezkoumání řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku,
s c h v a l u j e
- zprávu auditora,
- řádnou účetní závěrku,
- hospodářský výsledek společnosti za rok 2012,
- převedení ztráty ve výši 2 383 tis. Kč na účet 429 - neuhrazené ztráty minulých let,
- zprávu statutárního orgánu společnosti o vztazích mezi propojenými osobami podle §66a Obchodního zákoníku.Miroslav P i š ť á k v.r. Mgr. Jiří P o s p í š i l v.r.
primátor města Prostějova 1. náměstek primátora

Prostějov 30.4.2013
Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 10.5.2013 10:39:22 | přečteno 510x | Věra Krejčí
load