Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2013 > Usneseni ze 76. schůze Rady města Prostějova

Usneseni ze 76. schůze Rady města Prostějova

konané 14.5.2013

 

1. Zahájení, schválení programu
Usnesení č. 3357:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
program své 76. schůze, konané dne 14.5.2013,
p o v ě ř u j e
Mgr. Ivanu Hemerkovou, náměstkyni primátora, ověřením zápisu.

2. Valná hromada obchodní společnosti Lesy města Prostějova, s. r. o.
Usnesení č. 3358:
Rada města Prostějova jako orgán města Prostějova a zároveň při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti Lesy města Prostějova, s.r.o., na základě doporučení dozorčí rady společnosti Lesy města Prostějova, s.r.o.
b e r e n a v ě d o m í
informaci o předběžných výsledcích hospodaření společnosti Lesy města Prostějova, s. r. o. za rok 2012,
u k l á d á
Ing. Tomáši Vrbovi, jednateli společnosti,
předložení „Výroční zprávy“ společnosti na příští valné hromadě.

3. Bezúplatný převod investičního majetku – PD „Prostějov – stavební úpravy odbočovacího pruhu na křižovatce Olomoucká - Vápenice“ Olomouckému kraji
Usnesení č. 3359:
Rada města Prostějova
1. r e v o k u j e
usnesení Rady města Prostějova 2913 ze dne 4. 12. 2012
2. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova
a) revokovat celé usnesení ze dne 18.12.2012 č. 12265 Zastupitelstva města Prostějova, kterým byl schválen bezúplatný převod investičního majetku – projektové dokumentace „ Prostějov – stavební úpravy odbočovacího pruhu na křižovatce Olomoucká – Vápenice“, zpracovanou Ing. Alešem Ciprisem, Dopravní projektování spol. s r. o., Janáčkova 1194/12, Moravská Ostrava, z vlastnictví statutárního města Prostějov do vlastnictví Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, Olomouc, IČ: 005 57 561 v celkové hodnotě 73 920,-- Kč a kterým byla schválena smlouva o bezúplatném převodu dle předloženého návrhu,

b) schválit bezúplatný převod investičního majetku – projektové dokumentace „ Prostějov – stavební úpravy odbočovacího pruhu na křižovatce Olomoucká – Vápenice“, zpracovanou Ing. Alešem Ciprisem, Dopravní projektování spol. s r. o., Janáčkova 1194/12, Moravská Ostrava, z vlastnictví statutárního města Prostějov do vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc, Jeremenkova 40a, PSČ: 779 11, IČ: 60609460, DIČ: CZ60609460, zastoupený Správou silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem Olomouc, Lipenská 753/120, PSČ: 772 11, IČ 70960399, DIČ: CZ70960399, jednající jménem Ing. Drahomíra Babniče, ředitele Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, (v souladu se Zřizovací listinou Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, vydanou Zastupitelstvem Olomouckého kraje) v celkové hodnotě 73 920,-- Kč,

c) schválit smlouvu o bezúplatném převodu dle předloženého návrhu.

4. Rozhodnutí o dalším postupu realizace záměru výstavby Společensko-sportovního centra v Prostějově
Usnesení č. 3360:
Rada města Prostějova
r o z h o d l a ,
že Ing. Zdeněk Fišer zajistí postup dle diskuse takto: návrhy budou poskytnuty veřejnosti k vyjádření v listinné formě v Regionálním informačním centru na Pernštýnské nám. 8 v Prostějově a na webu města Prostějova, veškeré připomínky veřejnosti budou zaznamenány a následně bude vybráno nejvhodnější řešení.

5. Výběrové řízení na obsazení funkce ředitele – ředitelky Městského divadla v Prostějově
Usnesení č. 3361:
Rada města Prostějova
1. j m e n u j e
výběrovou komisi pro výběr ředitele – ředitelky Městského divadla v Prostějově ve složení:
předseda: PaedDr. František Říha, vedoucí odboru školství, kultury a sportu
členové: Mgr. Ivana Hemerková, náměstkyně primátora
RNDr. Alena Rašková, náměstkyně primátora
Mgr. Alena Spurná, ředitelka Městského divadla v Prostějově
PhDr. Václav Kolář, zastupitel,

2. p o v ě ř u j e
funkcí tajemnice komise Dagmar Bindasovou – referentku samosprávných agend pro školství,

3. u k l á d á
PaedDr. Františku Říhovi – vedoucímu odboru školství, kultury a sportu,
administrativně zajistit výběrové řízení.

6. Kamera Husovo nám.
Usnesení č. 3362:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
přemístění kamerového bodu Husovo nám. č. p. 2308/77 na bod Husovo nám č. p. 2061 /91.

8. Zadávací řízení „Rekonstrukce - Nová radnice v Prostějově – budova „B“ změna stavby před dokončením“ - rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
Usnesení č. 3363:
Rada města Prostějova
r o z h o d l a
1. v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dale jen “zákon”) o výběru nejvhodnější nabídky v zadávacím řízení veřejné zakázky „Rekonstrukce Nová radnice v Prostějově – budova B změna stavby před dokončením“ a na základě doporučení komise pro hodnocení nabídek vybrala nabídku sdružení vedoucího účastníka sdružení INGREMO s.r.o., IČ 283 07 453 a účastníka sdružení TOMI REMONT a.s., IČ 255 08 571 se sídlem Přemyslovka 2514/4, 796 01 Prostějov, jako nejvhodnější. Nabídka sdružení INGREMO s.r.o. - TOMI REMONT a.s. vyhověla všem podmínkám zadávacího řízení a byla podle hodnotících kritérií vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější,

2. zadat veřejnou zakázku „Rekonstrukce Nová radnice v Prostějově – budova „B“ změna stavby před dokončením“ a uzavřít Smlouvu o dílo na realizaci předmětné zakázky se účastníky sdružení vedoucího účastníka sdružení INGREMO s.r.o., IČ 283 07 453 a účastníka sdružení TOMI REMONT a.s., IČ 255 08 571 se sídlem Přemyslovka 2514/4, 796 01 Prostějov dle důvodové zprávy,

u k l á d á
Ing. Antonínu Zajíčkovi, vedoucímu Odboru rozvoje a investic,
zajistit ve lhůtách stanovených zákonem uzavření Smlouvy o dílo na realizaci předmětné zakázky s vybraným uchazečem – sdružením vedoucího účastníka sdružení INGREMO s.r.o. IČ 283 07 453 a účastníka sdružení TOMI REMONT a.s., IČ 255 08 571 se sídlem Přemyslovka 2514/4, 796 01 Prostějov.

8.1 Zadávací řízení „Stezka pro cyklisty Prostějov - Žešov“ - rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
Usnesení č. 3364:
Rada města Prostějova
r o z h o d l a
1. v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) o výběru nejvhodnější nabídky v zadávacím řízení „Stezka pro cyklisty Prostějov - Žešov“ a na základě doporučení komise pro hodnocení nabídek vybrala nabídku společnosti TOMI REMONT a. s., se sídlem Přemyslovka č. p. 2514/4, 796 01 Prostějov, IČ 255 08 571 jako nejvhodnější. Nabídka společnosti TOMI REMONT a. s. vyhověla všem podmínkám zadávacího řízení a byla podle hodnotících kritérií vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější,

2. zadat veřejnou zakázku „Stezka pro cyklisty Prostějov - Žešov“ a uzavřít Smlouvu o dílo na realizaci zakázky se společnostíTOMI REMONT a. s., se sídlem Přemyslovka č. p. 2514/4, 796 01 Prostějov, IČ 255 08 571, dle důvodové zprávy.

u k l á d á
Ing. Antonínu Zajíčkovi, vedoucímu Odboru rozvoje a investic,
zajistit ve lhůtách stanovených zákonem uzavření Smlouvy o dílo s vybraným uchazečem TOMI REMONT a. s.

8.2 Zadávací řízení „EÚO ZŠ Dr. Horáka – stavební úpravy, Prostějov“ - úprava zadávací dokumentace
Usnesení č. 3365:
Rada města Prostějova
r o z h o d l a
o úpravě zadávací dokumentace veřejné zakázky „EÚO ZŠ Dr. Horáka – stavební úpravy, Prostějov“ v článku 15 Profesní kvalifikační předpoklady, tak že bude zcela vypuštěn bod 15.1.4. požadující doložení dokladu o udělení statusu energetického auditora uchazeči,
u k l á d á
Mgr. Renatě Grulichové, vedoucí Odboru kancelář tajemníka,
zajistit prostřednictvím oddělení veřejných zakázek provedení výše uvedené úpravy zadávací dokumentace zakázky „EÚO ZŠ Dr. Horáka – stavební úpravy, Prostějov“ a zahájit zadávací řízení.

9. Žádosti o užití znaku města:
9.1 NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s.
9.2 Sdružení osvobozených politických vězňů a pozůstalých ČR, o.s.
Usnesení č. 3366:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
1. s užitím znaku města Prostějova za účelem propagace projektu podpořeného Statutárním městem Prostějovem. Souhlas se uděluje sdružení NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s., Havlíčkova 4481/44, 586 01 Jihlava, IČ: 27163059, v souladu se Zákonem č. 128/2000 o obcích, a to bezúplatně,
2. s užitím znaku města Prostějova za účelem propagace výstavy „Místa utrpení, smrti a hrdinství.“ Souhlas se uděluje Historické skupině Osvětim při Sdružení osvobozených politických vězňů a pozůstalých ČR, o.s., Sudoměřská 1793/47, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČ: 22669761, v souladu se Zákonem č. 128/2000 o obcích, a to bezúplatně.

10. Schválení zvýšené úplaty za vzdělávání v ZUŠ Vl. Ambrose Prostějov k 1. 9. 2013
Usnesení č. 3367:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
zvýšení úplaty za vzdělávání od 1. 9. 2013 v Základní umělecké škole Vladimíra Ambrose Prostějov takto:
- výtvarný obor 1 300,-- Kč/pololetí
- taneční obor 1 200,-- Kč/pololetí
- literárně-dramatický obor 1 200,-- Kč/pololetí
- hudební obor 1 500,-- Kč/pololetí.

11. Souhlas s převodem finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního a čerpání investičního fondu ZUŠ Vl. Ambrose Prostějov na opravu osvětlení
Usnesení č. 3368:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
1) s převodem částky Kč 60 000,-- z rezervního fondu Základní umělecké školy Vladimíra Ambrose
Prostějov do fondu investičního,

2) s čerpáním investičního fondu Základní umělecké školy Vladimíra Ambrose Prostějov, ve výši
Kč 145 000,-- na opravu osvětlení výtvarného oboru.

12. Udělení výjimek ze zákazu rušení nočního klidu při pořádání akce:
12.1 Prostějovské léto 9+1
12.2 Wolkrův Prostějov
Usnesení č. 3369:
Rada města Prostějova
u d ě l u j e
podle obecně závazné vyhlášky č. 12/2009 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností výjimku:

1. statutárnímu městu Prostějovu, zastoupenému Odborem školství, kultury a sportu, oddělení Duha – Kulturní klub u hradeb Magistrátu města Prostějova při pořádání akce Prostějovské léto 9+1 na náměstí T. G. Masaryka, a to ve dnech: 4. 7., 18. 7., 1. 8., 15. 8., a 29. 8. 2013 od 22.00 do 24.00 hodin a při promítání filmů na zahrádce Národního domu, a to ve dnech 11. 7., 25. 7., 8. 8. a 22. 8. 2013
od 22.00 – 24.00 hodin.

2. statutárnímu městu Prostějovu, zastoupenému Odborem školství, kultury a sportu, oddělení Duha – Kulturní klub u hradeb Magistrátu města Prostějova při pořádání neformální části festivalu Wolkrův Prostějov na zahrádce Národního domu, a to ve dnech:
11. 6. 2013 a 14. 6. 2013 od 22.00 do 24.00 hodin a při odklizení scény z představení pořádaného na zahájení Wolkrova Prostějova na nám. T. G. Masaryka v úterý 11. 6. 2013 od 22.00 hodin do 24.00 hodin.


13. Žádost ZŠ Prostějov, ul. E. Valenty 52 o souhlas s přijetím věcných darů
Usnesení č. 3370:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s přijetím věcných darů v celkové hodnotě Kč 7 822,-- Základní školou Prostějov, ul. E. Valenty 52
od zákonného zástupce žáka, a to:
- Wi-Fi router 2 ks
- Switch 1 ks
- sluchátka s mikrofonem 10 ks
- Wi-Fi USB 2 ks.

14. Čerpání investičního fondu ZŠ a MŠ Prostějov, Melantrichova ul. 60 na opravu vstupního schodiště školy
Usnesení č. 3371:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s čerpáním investičního fondu Základní školy a mateřské školy Prostějov, Melantrichova ul. 60 ve výši Kč 330 000,-- na opravu vstupního schodiště školy.

14.1 Čerpání rezervního fondu ZŠ a MŠ Prostějov, Kollárova ul. 4 na instalaci přístupového systému pro žáky
Usnesení č. 3372:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s čerpáním rezervního fondu Základní školy a mateřské školy Prostějov, Kollárova ul. 4 ve výši
Kč 55 000,-- na instalaci přístupového systému pro žáky na ovládání čipem do dvou budov školy.

15. Revokace části usnesení č. 3187 RMP; veřejná finanční podpora 2013 - Českomoravský odborový svaz pracovníků školství
Usnesení č. 3373:
Rada města Prostějova
r e v o k u j e
část usnesení č. 3187 Rady města Prostějova ze dne 19. 3. 2013, a to v odst. a) bod 2, kterým Rada města
Prostějova schválila poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z prostředků komise pro výchovu
a vzdělávání ve výši 15 000,-- Kč Českomoravskému odborovému svazu pracovníků školství – oblastní
radě Prostějov, Studentská 4, IČ 702 86 183 (poř. číslo žádosti 156)
- na příspěvek na autobus (divadelní představení a poznávací zájezd)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2013,

s c h v a l u j e
poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků komise
pro výchovu a vzdělávání ve výši 15 000,-- Kč Českomoravskému odborovému svazu pracovníků školství,
oblastní organizační jednotce - OROS Střední Morava – pracoviště Prostějov, Studentská 4, IČ 013 79
020 (poř. číslo žádosti 80)
- na příspěvek na autobus na divadelní představení a poznávací zájezd
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2013.

16.1 Novela TRŽNÍHO ŘÁDU
Usnesení č. 3374:
Rada města Prostějova
v y d á v á
Nařízení statutárního města Prostějova, kterým se mění nařízení statutárního města Prostějova č. 2/2013, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD, a to dle předloženého materiálu se změnou v diskusi.

17. Rozpočtová opatření:
17.1 Rozpočtové opatření kapitoly 20 – školství, kultura a sporot a kapitoly 60 – rozvoj a investice
Usnesení č. 3375:
Rada města Prostějova
a) u k l á d á
řediteli Základní školy a mateřské školy Prostějov, Melantrichova ul. 60 odvod finančních prostředků
z investičního fondu organizace zřizovateli ve výši 330.000,- Kč na opravu vstupního schodiště školy

b) s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0060

003113

5171

 

 

0600000600338

330.000,-

 

(zvýšení položky 5171 – oprava vstupního schodiště školy Základní školy a mateřské školy Prostějov, Melantrichova ul. 60)

- zvyšuje rozpočet příjmů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0020

003113

2122

 

 

0200000020338

330.000,-

 

(zvýšení položky 2122 - odvod z investičního fondu Základní školy a mateřské školy Prostějov, Melantrichova ul. 60)


17.2 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Zádlažba Kramářské uličky, Prostějov)
Usnesení č. 3376:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

2219

6121

 

 

0600401000000

550 000

Zádlažba Kramářské uličky, Prostějov

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

6909

 

 

0700396000000

550 000

Limit ostatních investic


17.3 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (PD - Úprava křižovatky Šárka – Jezdecká)
Usnesení č. 3377:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

2212

6121

 

 

0600439000000

60 000

Projektová dokumentace Úprava křižovatky Šárka – Jezdecká, Prostějov

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

 

 

0700000707100

60 000

Rezerva RMP


17.4 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Investiční záměr – příp. rekonstrukce objektu KaSC)
Usnesení č. 3378:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3319

6121

 

 

0600440000000

100 000

Investiční záměr – příp. rekonstrukce objektu KaSC, Prostějov

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

 

 

0700000707100

100 000

Rezerva RMP


18. Záležitosti Domovní správy Prostějov, s. r. o.:
18.1 Vyhlášení záměru pronájmu NP č. 279 v domě na Žižkově nám. 19
Usnesení č. 3379:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr pronájmu NP č. 279 o celkové rozloze 37,49 m2 v domě na Žižkovo nám. 19/134 v Prostějově, za těchto podmínek:
- formou neveřejného vícekriteriálního řízení (forma obálkové metody)
- za nabídnuté roční (měsíční) nájemné s inflační doložkou
- s vyloučením provozování výherních hracích přístrojů, prodeje erotického zboží apod.
- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 500,-Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s.r.o., Pernštýnské nám. 176/8 vProstějově.

18.2 Vyhlášení záměru pronájmu NP č. 725 v domě na ul. Kostelecká 17
Usnesení č. 3380:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr pronájmu NP č. 725 o celkové rozloze 22,25 m2 v domě na ul. Kostelecká č. 17/4165 v Prostějově, za těchto podmínek:
- formou neveřejného vícekriteriálního řízení (forma obálkové metody)
- za nabídnuté roční (měsíční) nájemné s inflační doložkou
- s vyloučením provozování výherních hracích přístrojů, prodeje erotického zboží apod.
- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 500,- Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s.r.o., Pernštýnské nám. 176/8 vProstějově.

18.3 Schválení pronájmu NP č. 714 na nám. T. G. Masaryka 22
Usnesení č. 3381:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
pronájem nebytového prostoru č. 714 o celkové rozloze 57,18 m2 v domě na nám. T. G. Masaryka č. 22/199, Prostějov jedinému zájemci
- za nabídnuté nájemné ve výši 700,- Kč měsíčně, s inflační doložkou,
- za účelem využití jako skladovací prostory.

18.4 Sleva na nájemném za omezené užívání NP č. 119 na ul. Dukelská brána 1
Usnesení č. 3382:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
slevu na nájemném za nebytový prostor č. 119 v domě na ulici Dukelská brána 1 v Prostějově, z důvodu zvýšené prašnosti při provádění kompletní rekonstrukce obchodního domu Prior Janě Šimkové, nájemkyni nebytového prostoru č. 119 v domě na ulici Dukelská brána 1, Prostějov ve výši 4 500,0 Kč měsíčně, od 1.5.2013 do 30.9.2013.


19. Záležitosti Odboru správy a údržby majetku města:
19.1 Prodej bytové jednotky č. 1684/4 v domě na ul. Wolkerova 31 v Prostějově
Usnesení č. 3383:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit prodej bytové jednotky č. 1684/4 o výměře 43,07 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti 43/1275 na společných částech bytového domu č.p. 1684 (Wolkerova 31 v Prostějově) na pozemku p.č. 3032, jiné stavby bez č.p. nebo č.e. umístěné na pozemku p.č. 3033, pozemku p.č. 3032 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 724 m2 a pozemku p.č. 3033 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 24 m2, vše v k.ú. Prostějov, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující,
c) v případě, že zájemce na 1. místě v pořadí zájemců neuzavře kupní smlouvu nejpozději do 2 měsíců po schválení prodeje předmětné bytové jednotky Zastupitelstvem města Prostějova nebo výslovně odmítne kupní smlouvu uzavřít, bude vyzván k podpisu kupní smlouvy zájemce na 2. místě v pořadí zájemců, kterému bude stanovena lhůta k podpisu kupní smlouvy do 2 měsíců ode dne doručení výzvy,
a pro uzavření kupní smlouvy stanovuje následující pořadí zájemců dle důvodové zprávy.


19.3 Vyhlášení záměru prodeje částí pozemku p.č. 3735/2 v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 3384:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr prodeje dvou částí pozemku p.č. 3735/2 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o jednotlivé výměře 8 m2 a 14 m2 (dle geometrického plánu č. 5147-40256/2012 ze dne 31. 07. 2012 pozemky nově označené jako p.č. 3735/4 o výměře 8 m2 a p.č. 3735/5 o výměře 14 m2), na Husově náměstí,za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši minimálně dle znaleckého posudku (cena obvyklá) a bude v celé výši
zaplacena před podpisem kupní smlouvy s tím, že ji kupující zaplatí v poměru dle velikosti nabývaných
spoluvlastnických podílů,
b) náklady na zpracování geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

19.4 Vyhlášení záměru pronájmu nebytových prostor v objektu na ul. Komenského 4 v Prostějově
Usnesení č. 3385:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr pronájmu veškerých nebytových prostor umístěných ve 2. a 3. nadzemním podlaží stavby občanského vybavení č.p. 61 (Komenského 4 v Prostějově) na pozemku p.č. 92/1 v k.ú. Prostějov o celkové výměře 669 m2 za účelem provozování školského zařízení za nabídnuté roční nájemné.


19.6 Změna podmínek prodeje pozemků na ulici Kralická v Prostějově
Usnesení č. 3386:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit změnu usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 12094 ze dne 17. 04. 2012 spočívající v doplnění podmínek prodeje části pozemku p.č. 7423/1 o výměře 4.850 m2 a pozemku p.č. 7425 o výměře 596 m2, oba v k.ú. Prostějov, do vlastnictví společnosti ADD Investment s.r.o., se sídlem Nové Strašecí, Nádražní 1081, okres Rakovník, PSČ 271 01, IČ: 242 19 185, následovně:
- tříleté lhůty pro dokončení výstavby distribučního skladu na převáděných pozemcích včetně vydaného kolaudačního souhlasu a pro možnost odstoupení statutárního města Prostějova od kupní smlouvy budou pozastaveny (nebudou běžet) po dobu od zahájení do pravomocného skončení správních řízení, jimž se kupující musí podrobit v zájmu splnění závazku výstavby distribučního skladu na převáděných pozemcích (rozumí se územní řízení, stavební řízení – k povolení stavby, k případné změně stavby před dokončením, k povolení užívání stavby), po dobu řízení o připojení distribučního skladu na pozemní a podzemní inženýrské sítě a infrastrukturu a po dobu trvání archeologických výzkumů či srovnatelných překážek pro výstavbu distribučního skladu s tím, že pozastavení běhu lhůt platí pouze za podmínky, že kupující požádá o vydání územního rozhodnutí, případně stavebního povolení ve spojeném územním a stavebním řízení, a doloží svou žádost předepsanými přílohami dle ustanovení § 86 (a popř. též § 110) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, nejpozději do tří měsíců ode dne právních účinků vkladu jeho vlastnického práva k části pozemku p.č. 7423/1 o výměře 4.850 m2 a pozemku p.č. 7425 o výměře 596 m2, oba v k.ú. Prostějov, do katastru nemovitostí, popřípadě již před datem uzavření kupní smlouvy na prodej části pozemku p.č. 7423/1 o výměře 4.850 m2 a pozemku p.č. 7425 o výměře 596 m2, oba v k.ú. Prostějov, z vlastnictví statutárního města Prostějova do vlastnictví společnosti ADD Investment s.r.o., o vydání územního rozhodnutí požádal.

19.7 Majetkoprávní dořešení nemovitostí s DTJ Prostějov v souvislosti s investiční akcí statutárního města Prostějova „Propojení Anenské a Krasické“
Usnesení č. 3387:
Rada města Prostějova
I. v y h l a š u j e
záměr bezúplatného převodu:
1. částí pozemků p.č. 1790/1 – ostatní plocha a p.č. 1790/4 – ostatní plocha, oba v k.ú. Prostějov, ve vlastnictví statutárního města Prostějova o celkové výměře shodné s výměrou části pozemku p.č. 1804 v k.ú. Prostějov, která bude současně předmětem bezúplatného nabytí z vlastnictví sdružení Dělnická tělocvičná jednota Prostějov, se sídlem Prostějov, Netušilova 7, PSČ: 796 01, IČ: 709 18 309, do vlastnictví statutárního města Prostějova,
2. stavby typového multifunkčního hřiště, které bude statutárním městem Prostějovem vybudováno před realizací výše uvedeného bezúplatného převodu na částech pozemků p.č. 1790/4 a p.č. 1806/1, oba v k.ú. Prostějov, včetně technického vybavení hřiště (značení hřiště, odstranitelné tyče pro kotvení sítě, 2 lavečky, 2 branky na florbal), stavby nového oplocení (v provedení - neprůhledná betonová stěna výšky min. 3 m a pletivo do výšky 6 m nad terénem) a neprůhledné dvoukřídlé brány,
za následujících podmínek:
a) současně s bezúplatným převodem dle bodu 1. a 2. bude realizováno bezúplatné nabytí části pozemku p.č. 1804 – ostatní plocha o výměře cca 815 m2 (přesná výměra bude známa po zpracování geometrického plánu) z vlastnictví sdružení Dělnická tělocvičná jednota Prostějov, se sídlem Prostějov, Netušilova 7, PSČ: 796 01, IČ: 709 18 309, do vlastnictví statutárního města Prostějova uvedeného v bodě II. usnesení,
b) náklady spojené se zpracováním geometrických plánů, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnických práv do katastru nemovitostí uhradí statutární město Prostějov,
c) smlouva o bezúplatném převodu bude uzavřena do 30 dnů ode dne předání všech opatření uvedených v bodě d) bez vad a nedodělků statutárním městem Prostějovem sdružení Dělnická tělocvičná jednota Prostějov; do té doby budou vzájemné vztahy ošetřeny smlouvou o budoucích darovacích smlouvách,
d) statutární město Prostějov se ve smlouvě o budoucích darovacích smlouvách zaváže, že před realizací bezúplatného převodu dle bodu 1. a 2. provede na vlastní náklady tato opatření včetně předání všech těchto opatření řádně dokončených a provedených bez potřeby dalších úprav potřebných k provozování sportovní činnosti Dělnické tělocvičné jednoty Prostějov:
- vybudování neprůhledné betonové stěny o výšce min. 3 m a oplocení (pletivo) nad touto betonovou stěnou do výšky 6 m nad terénem mezi novou komunikací a pozemkem p.č. 1804 v k.ú. Prostějov,
- vybudování nového vjezdu s neprůhlednou dvoukřídlou bránou do sportovního areálu Dělnické tělocvičné jednoty Prostějov z parkoviště v místě určeném Dělnickou tělocvičnou jednotou Prostějov včetně dlážděného vjezdu z parkoviště s tím, že za pozemek zabraný tímto vjezdem nebude statutární město Prostějov v budoucnu požadovat úplatu za jeho užívání,
- vybudování nové obvodové betonové stěny kolem částí pozemků p.č. 1790/1 a p.č. 1790/4, oba v k.ú. Prostějov, nově nabývaných Dělnickou tělocvičnou jednotou Prostějov o výšce min. 3 m a oplocení (pletivo) nad touto zdí do výšky 6 m nad terénem,
- odstranění stávající stěny mezi pozemky p.č. 1806/1 a p.č. 1790/4, oba v k.ú. Prostějov, s uvedením terénu do stavu vhodného k užívání bez potřeby dalších úprav, a to se započetím prací až po dokončení opatření uvedeného v předchozím bodě (obvodová zeď uzavírající areál),
- provedení změny tenisového kurtu umístěného na části pozemku p.č. 1790/4 v k.ú. Prostějov na osvětlené typové multifunkční hřiště (částečně zasáhne i do pozemku p.č. 1806/1 v k.ú. Prostějov) včetně technického vybavení (značení hřiště, odstranitelné tyče pro kotvení sítě, 2 lavečky, 2 branky na florbal) s umělých povrchem „Conipur“ s minimálně pětiletou zárukou, příp. s delší zárukou dle výsledku výběrového řízení na zhotovitele hřiště, v provedení shodném se stávajícím typovým multifunkčním hřištěm v areálu Aquaparku,
- všechna opatření uvedená v bodě d) budou realizována pouze na základě odsouhlasení projektů na tato opatření včetně harmonogramu prací ze strany Dělnické tělocvičné jednoty Prostějov před zahájením jejich realizace,
II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit bezúplatné nabytí části pozemku p.č. 1804 – ostatní plocha o výměře cca 815 m2 (přesná výměra bude známa po zpracování geometrického plánu) včetně stavby tenisového hřiště s umělým povrchem na předmětného pozemku z vlastnictví sdružení Dělnická tělocvičná jednota Prostějov, se sídlem Prostějov, Netušilova 7, PSČ: 796 01, IČ: 709 18 309, do vlastnictví statutárního města Prostějova, za podmínek uvedených v bodě I. usnesení.

20. Návrh na uzavření nájemních smluv na pronájem městského bytu
Usnesení č. 3388:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
uzavření nájemních smluv na byty se žadateli uvedenými v důvodové zprávě.


21. Různé
21.1 Žádost Ing. Duba o poskytnutí informací – stanovisko k rozsahu povinnosti města poskytnout informace
Usnesení č. 3389:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
rozsah povinnosti města Prostějova poskytnout informace na žádost Ing. Rudolfa Duba ze dne 29. 4. 2013 o poskytnutí informací a způsob jejího plnění dle předloženého návrhu, který tvoří nedílnou součást zápisu z jednání rady města.

21.2 Pro Prostějov, o. s., Hliníky 4278/4, Prostějov – žádost o průběžné zařazení bodu Zpráva o plnění usnesení ZMP číslo 18224 ze dne 4.11.2008 na porady řádného zastupitelstva
Usnesení č. 3390:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
žádost o zařazení bodu Obchodně-společenské centrum a závazné podmínky v příloze záměru ZMP na program zasedání zastupitelstva 11.6.2013, 10.9.2013, 5.11.2013 a 17.12.2013.


21.3 Informace o podaných námitkách v zadávacím řízení RPS Prostějov Regenerace sídliště E. Beneše
II. etapa
Usnesení č. 3391:
Rada města Prostějova
z a m í t á
námitky společností KARETA s.r.o., se sídlem Krnovská 1877/51, 79201 Bruntál, IČ 62360213 a STRABAG a.s., se sídlem Na Bělidle 198/21, 15000 Praha 5, IČ 60838744, podané proti rozhodnutí zadavatele o jejich vyloučení z další účasti v zadávacím řízení „RPS Prostějov, Regenerace sídliště E. Beneše II. etapa“,
u k l á d á
Mgr. Renatě Grulichové, vedoucí Odboru kancelář tajemníka,
prostřednictvím Oddělení veřejných zakázek a ve spolupráci s administrátorem zadávacího řízení, společností RPA, s.r.o. zajistit zpracování zamítavého rozhodnutí včetně právně kvalifikovaného odůvodnění a jeho odeslání dotčeným uchazečům v zákonné lhůtě.

21.4 KrÚ OlK - zahájení zjišťovacího řízení Galerie Prostějov (Dopis Ing. Burši - EIA Galerie Prostějov)
Usnesení č. 3392:
Rada města Prostějova
r o z h o d l a 
setrvat na svém stanovisku, uvedeném ve Vyjádření k oznámení o zahájení zjišťovacího řízení a zveřejnění informace o zahájení zjišťovacího řízení záměru „Galerie Prostějov“ zařazeného v kategorii II, ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů – vyjádření statutárního města Prostějova jako dotčeného územního samosprávného celku ze dne 4.1.2013.Miroslav P i š ť á k v.r.                                                            Mgr. Ivana H e m e r k o v á v.r.
primátor města Prostějova                                                   náměstkyně primátora

Prostějov 14.5.2013
Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 19.6.2013 10:52:34 | přečteno 250x | Věra Krejčí
load