Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2013 > Usnesení ze 77. schůze Rady města Prostějova

Usnesení ze 77. schůze Rady města Prostějova

konané 20.5.2013

 

1. Zahájení, schválení programu
Usnesení č. 3393:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
program své 77. schůze, konané mimo schválený harmonogram dne 20.5.2013,
p o v ě ř u j e
Mgr. Jiřího Pospíšila, 1. náměstka primátora, ověřením zápisu.

2. Zjišťovací řízení záměru „Galerie Prostějov“ podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
– vyjádření města Prostějova
Usnesení č. 3394:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
Vyjádření k oznámení o zahájení zjišťovacího řízení a zveřejnění informace o zahájení zjišťovacího řízení záměru „Galerie Prostějov“ zařazeného v kategorii II, ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů – vyjádření statutárního města Prostějova jako dotčeného územního samosprávného celku podle předloženého návrhu.


3.1 Zveřejnění studií Společensko-sportovního centra v Prostějově
Usnesení č. 3395:
Rada města Prostějova
r o z h o d l a 
o dalším postupu realizace záměru výstavby Společensko-sportovního centra v Prostějově dle varianty A), tj. z předložených studií bude vybrána jedna konkrétní, která bude vnímána jako nejvhodnější řešení a bude rozpracována do dalších stupňů projektové dokumentace (vybranou studii autor dopracuje do podoby studie pro vyhlášení soutěže na projektovou dokumentaci, autor bude zajišťovat architektonický dozor nad zpracováním projektové dokumentace),
u k l á d á
Ing. Zdeňku Fišerovi, náměstkovi primátora,
zajistit uveřejnění studií veřejnosti k vyjádření v listinné formě v Regionálním informačním centru na Pernštýnské nám. 8 v Prostějově a na webu města Prostějova, veškeré připomínky veřejnosti budou zaznamenány a následně bude vybráno nejvhodnější řešení (dle usnesení č. 3360 ze 14.5.2013).

Miroslav P i š ť á k v.r.                                                Mgr. Jiří P o s p í š i l v.r.
primátor města Prostějova                                       1. náměstek primátora

Prostějov 20.5.2013
Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 19.6.2013 11:21:19 | přečteno 206x | Věra Krejčí
load