Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2013 > Usnesení ze 78. schůze Rady města Prostějova

Usnesení ze 78. schůze Rady města Prostějova

konané 28.5.2013

 

1. Zahájení, schválení programu
Usnesení č. 3396:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
program své 78. schůze, konané dne 28.5.2013,
p o v ě ř u j e
Mgr. Jiřího Pospíšila, 1. náměstka primátora, ověřením zápisu.

2. Valná hromada obchodní společnosti DSP, s. r. o.
Usnesení č. 3397:
Rada města Prostějova při výkonu působnosti valné hromady společnosti Domovní správa Prostějov, s.r.o.
s c h v a l u j e
- projekt fúze sloučením společností Domovní správa Prostějov,s.r.o., IČ: 26259893 – jako společnosti nástupnické a společnosti MI PRO STAV s.r.o., IČ: 26965186 – jako společnosti zanikající dle přiloženého znění. Rozhodným dnem fúze je 1.1.2013.
- zahajovací rozvahu vnitrostátní fúze sloučením a bere na vědomí zprávu auditora s výrokem „bez závad“
- prohlášení, uvedené v příloze
- návrh notářského zápisu, který je uveden v příloze.

3. Valná hromada obchodní společnosti MI PRO STAV, s. r. o.
Usnesení č. 3398:
Rada města Prostějova při výkonu působnosti valné hromady společnosti MI PRO STAV s.r.o.
s c h v a l u j e
- projekt fúze sloučením společností Domovní správa Prostějov,s.r.o., IČ: 26259893 – jako společnosti nástupnické a společnosti MI PRO STAV s.r.o., IČ: 26965186 – jako společnosti zanikající dle přiloženého znění. Rozhodným dnem fúze je 1.1.2013.
- zahajovací rozvahu vnitrostátní fúze sloučením a bere na vědomí zprávu auditora s výrokem „bez závad“
- prohlášení, uvedené v příloze
- návrh notářského zápisu, který je uveden v příloze.

4. Příprava zasedání zastupitelstva města
Usnesení č. 3399:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rámcový návrh programu 24. zasedání Zastupitelstva města Prostějova, které se bude konat 11.6.2013
v jednací místnosti radnice v Prostějově, nám. T. G. Masaryka 130/14.

6. Schválení uzavření Smlouvy o spolupráci s ORP k projektu „Nástroje ÚAP“
Usnesení č. 3400:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit uzavření Smlouvy o spolupráci s ORP k projektu „Nástroje ÚAP“ a podpisem pověřit Miroslava Pišťáka, primátora města.


7. Návrh OZV, kterou se stanovují opatření k omezení propagace hraní některých sázkových her, loterií a jiných podobných her
Usnesení č. 3401:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova vydat Obecně závaznou vyhlášku, kterou se stanovují opatření k omezení propagace hraní některých sázkových her, loterií a jiných podobných her.

8. Pokyny pro kontrolu hospodaření města Prostějova a jím zřízených a založených právnických osob k 30.6.2013
Usnesení č. 3402:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
Pokyny pro kontrolu hospodaření města Prostějova a jím zřízených a založených právnických osob k 30.6.2013.

9. Pokyny pro aktualizaci a doplnění střednědobého rozpočtového výhledu města Prostějova pro roky 2015 a 2016
Usnesení č. 3403:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
Pokyny pro aktualizaci a doplnění střednědobého rozpočtového výhledu města Prostějova pro roky 2015 a 2016.

10. Zadávací řízení veřejné zakázky „Nová radnice Prostějov – rekonstrukce nádvoří“
Usnesení č. 3404:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
1. zahájenízadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízeníNová radnice Prostějov – rekonstrukce nádvoří“ v souladu s § 38 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon),

2. základní hodnotící kritérium ekonomickou výhodnost nabídky a stanovuje dílčí hodnotící kritéria a jejich váhu takto:
1. celková nabídková cena v Kč bez DPH - 80 %
2. délka záruky za jakost díla v měsících - 20 % (min. doba záruky 60 měsíců, max. 120 měsíců)

3. zadávací dokumentaci veřejné zakázky a výzvu k podání nabídek „Nová radnice Prostějov – rekonstrukce nádvoří dle návrhu předloženého v příloze k tomuto materiálu,

4. seznam vybraných zájemců, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky
TOMI-REMONT, a.s., Přemyslovka 2514/4, Prostějov, IČ 25508571
STRABAG, a.s., Na bělidle 198/21, Praha – 5, Smíchov, IČ 60838744
EUROVIA CS, a.s., Národní 138/10 Praha 1 – Nové město, IČ 45274924
SKANSKA a.s., Líbalova 2348/1, Praha 11 – Chodov, IČ 26271303
FIRESTA, Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská 388/68, Brno, IĆ 25317628
INSTA CZ, s.r.o., Jeremenkova 1142/42, Olomouc, IČ 25374311

5. provedení administrace této veřejné zakázky prostřednictvím oddělení veřejných zakázek, Odboru kanceláře tajemníka, Magistrátu města Prostějova,

6. v souladu s § 74 zákona a s přihlédnutím k potřebě odborné způsobilosti komise pro posouzení a hodnocení nabídek složení komise pro otevírání obálek v počtu tří členů a tří náhradníků a složení komise pro posouzení a hodnocení nabídek v počtu pěti členů a pěti náhradníků veřejné zakázky „Nová radnice Prostějov – rekonstrukce nádvoří“. Složení komise pro otevírání obálek a komise pro posouzení a hodnocení nabídek je jmenovitě uvedeno v zápise z jednání schůze Rady města Prostějova.

u k l á d á
Mgr. Renatě Grulichové, vedoucí Odboru kancelář tajemníka,
zabezpečit prostřednictvím oddělení veřejných zakázek administraci veřejné zakázky „Nová radnice Prostějov – rekonstrukce nádvoří“ za použití uvedených hodnotících kritérií.


p o v ě ř u j e
Miroslava Pišťáka, primátora města Prostějova, jmenováním tří členů a tří náhradníků komise pro otevírání obálek a pěti členů a pěti náhradníků komise pro posouzení a hodnocení nabídek v souladu se zápisem z jednání Rady města Prostějova.

11. Zadávací řízení veřejné zakázky „Rozšíření botanické zahrady v Prostějově“
Usnesení č. 3405:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
1. zahájenízadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízeníRozšíření botanické zahrady v Prostějově“ v souladu s § 38 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon),

2. základní hodnotící kritérium ekonomickou výhodnost nabídky a stanovuje dílčí hodnotící kritéria a jejich váhu takto:
1. celková nabídková cena v Kč bez DPH - 80 %
2. délka záruky za jakost díla v měsících - 20 % (min. doba záruky 60 měsíců, max. 120 měsíců)

3. zadávací dokumentaci veřejné zakázky a výzvu k podání nabídek „Rozšíření botanické zahrady v Prostějově dle návrhu předloženého v příloze k tomuto materiálu,

4. seznam vybraných zájemců, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky
Realinvest s.r.o., Prostějov, IČ: 469 61 895
STAMO s.r.o., Konice, IČ: 469 04 395
PROSTAS s.r.o., Prostějov, IČ: 607 22 291
.A.S.A. TS Prostějov, s.r.o., Prostějov, IČ: 262 24 178
Stavby Krejčí s.r.o., Prostějov, IČ: 294 56 291
POZEMSTAV Prostějov a.s., Prostějov, IČ: 255 27 380

5. provedení administrace této veřejné zakázky prostřednictvím oddělením veřejných zakázek, Odboru kanceláře tajemníka, Magistrátu města Prostějova,

6. v souladu s § 74 zákona a s přihlédnutím k potřebě odborné způsobilosti komise pro posouzení a hodnocení nabídek složení komise pro otevírání obálek v počtu tří členů a tří náhradníků a složení komise pro posouzení a hodnocení nabídek v počtu pěti členů a pěti náhradníků veřejné zakázky „Rozšíření botanické zahrady v Prostějově“.
Složení komise pro otevírání obálek a komise pro posouzení a hodnocení nabídek je jmenovitě uvedeno v zápise z jednání schůze Rady města Prostějova.

u k l á d á
Mgr. Renatě Grulichové, vedoucí Odboru kancelář tajemníka,
zabezpečit prostřednictvím oddělení veřejných zakázek administraci veřejné zakázky „Rozšíření botanické zahrady v Prostějově“ za použití výše uvedených hodnotících kritérií.

p o v ě ř u j e
Miroslava Pišťáka, primátora města Prostějova, jmenováním tří členů a tří náhradníků komise pro otevírání obálek a pěti členů a pěti náhradníků komise pro posouzení a hodnocení nabídek v souladu se zápisem z jednání Rady města Prostějova.

12. Návrh odměn ředitelům příspěvkových organizací
Usnesení č. 3406:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
přiznání odměn ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných městem Prostějovem ve výši dle přílohy.

13. Čerpání investičního fondu ZŠ a MŠ Prostějov, Melantrichova ul. 60 na nákup židliček do nově budovaných učeben
Usnesení č. 3407:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s čerpáním investičního fondu Základní školy a mateřské školy Prostějov, Melantrichova ul. 60 ve výši Kč
100 000,-- na nákup židliček do nově budovaných učeben z Regionálního operačního programu.

14. Dodatek ke smlouvě o poskytnutí VFP
Usnesení č. 3408:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
dodatek č. 1 ke smlouvě (OŠKS/Cás/89–13) o poskytnutí veřejné finanční podpory Anně Junové,
U Kalicha 1, Prostějov, nar. 12. 9. 1992, který se týká rozšíření účelu o: propagaci, pronájmy, ozvučení a spotřební materiál.

15. TJ Sokol Čechovice – žádosti o výjimky z OZV č. 12/2009 (noční klid)
Usnesení č. 3409:
Rada města Prostějova
u d ě l u j e
podle obecně závazné vyhlášky č. 12/2009 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností výjimku
TJ Sokol Čechovice při oslavách výročí tělovýchovné jednoty, a to
- na hřišti kopané Čechovice v době od 22:00 hod. dne 21.6.2013 do 22.6.2013 do 03:00 hod.,
- na veřejném prostranství u Sokolovny Čechovice v době od 22:00 hod. dne 22.6.2013 do 23.6.2013 do 03:00 hod.

16. Veřejná finanční podpora:
16.1 Veřejná finanční podpora - Oblast kultury (nedoporučená)
Usnesení č. 3410:
Rada města Prostějova
I. s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z nerozdělené veřejné
finanční podpory všeobecné v kapitole 70 ve výši 5.000,-- Kč Historickým kočárům „MYLORD“, nám.
Svobody 377, Čechy pod Kosířem, IČ 266 43 308 (poř. číslo žádosti 74)
- na akci „Zahájení turistické sezony – dne 30. 3. 2013 jízda kočárem pro region“,
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 6. 2013

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0020

003319

5222

 

 

0200000000000

5.000

 

(zvýšení položky 5222 – Historické kočáry Mylord - Zahájení turistické sezony

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0070

006409

5909

 

 

0700000708000

5.000

 

(snížení položky 5909 – nerozdělená veřejná finanční podpora všeobecná)


II. n e s c h v a l u j e
poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova ve výši 45.000,-- Kč  (poř. číslo žádosti 79)
- na koncert Vídeňské klasiky v rámci projektu II. Mezinárodního hudebního festivalu Haná 2013 (úhrada nákladů na zajištění účasti Artis Quartet Vídeň).

16.2 Veřejná finanční podpora - Oblast sportu
Usnesení č. 3411:
Rada města Prostějova
I. s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z nerozdělené veřejné
finanční podpory všeobecné v kapitole 70

1. ve výši 20.000,-- Kč Atletickému klubu Prostějov, Sportovní 1, IČ 479 20 866 (poř. č. žádosti 64)
- na pořádání školních závodů „Prostějovská laťka“
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 9. 2013

2. ve výši 5.000,-- Kč Oddílu šachy Sportovního klubu Prostějov, Sportovní 1, IČ 228 97 496 (poř. č. žádosti 84)
- na provoz klubovny, účast v šachové lize, náklady na Mistrovství České republiky
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2013

3. ve výši 2.000,-- Kč AVZO-TSČ-ČR ZO střelců Prostějov, Rozhonova 2, IČ 441 60 003 (poř. č. žádosti 85)
- na uspořádání Velké ceny města Prostějova
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2013

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0020

003419

5222

 

 

0200000000000

27.000

 

(zvýšení položky 5222 – neinvestiční transfery občanským sdružením)

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0070

006409

5909

 

 

0700000708000

27.000

 

(snížení položky 5909 – nerozdělená veřejná finanční podpora všeobecná)

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města z FRR ve výši 300.000,-- Kč BK Prostějov, Za Kosteleckou 51, IČ 266 37 634 (poř. číslo žádosti 82)
- na podporu činnosti družstva mužů (sportovní vybavení, výzbroj, výstroj, nájmy a pronájmy, cestovné,
ubytování, rozhodčí)
- termíny čerpání: do 30. 6. 2013 částku 150.000,-- Kč; do 31. 7. 2013 částku 150.000,-- Kč
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2013

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0020

003419

5222

 

 

0200000000000

300.000

 

(zvýšení položky 5222 – BK Prostějov – podpora činnosti)

- snižuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0070

 

8115

 

1

 

300.000

 

(snížení FRR)


III. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z nerozdělené veřejné
finanční podpory všeobecné v kapitole 70 ve výši 99.000,-- Kč Sportovnímu klubu cyklistů Prostějov, Kostelecká 49,IČ 155 27 395 (poř. č. žádosti 87)
- na úhradu nákladů na energie v budově velodromu za roky 2012 a 2013
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 9. 2013

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0020

003419

5222

 

 

0200000000000

99.000

 

(zvýšení položky 5222 – Sportovní klub cyklistů Prostějov – energie)

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0070

006409

5909

 

 

0700000708000

99.000

 

(snížení položky 5909 – nerozdělená veřejná finanční podpora všeobecná)


16.3 Veřejná finanční podpora - Oblast sportu (nedoporučená)
Usnesení č. 3412:
Rada města Prostějova
I. n e s c h v a l u j e
poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova
1. ve výši 27.000,-- Kč Tenisovému klubu Žešov, Žešov 103, Prostějov, IČ 163 67 511 (poř. č. žádosti 6)
- na údržbu areálu tenisového kurtu;

2. ve výši 20.000,-- Kč Tělovýchovné jednotě OP Prostějov, Kostelecká 47, IČ 005 47 409 (poř. č. žádosti 72)
- na organizaci Mistrovství České republiky mladších žákyň v basketbale (ceny, odměny, pronájem haly,
rozhodčí, ubytování).

II. n e d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města

1. ve výši 700.000,-- Kč Svazu vodáků ČR, klub 109, Prostějov, Kravařova 1, IČ 657 62 274 (poř. č. žádosti 60)
- na činnost klubu raftingu (startovné, doprava, ubytování na Mistrovství světa juniorů na Novém
Zélandu, soustředění, materiální vybavení, nájmy kanálů na soustředění a trénink)

2. ve výši 170.000,-- Kč Sportovnímu klubu cyklistů Prostějov, Kostelecká 49, IČ 155 27 395 (poř. č. žádosti 76)
- na přípravu a účast na republikových a zahraničních závodech v silniční a dráhové cyklistice (vydání
bulletinu a plakátů, doprava, stravné a startovné, zapůjčení a obsluha informační tabule, rozhodčí)

3. ve výši 54.000,-- Kč FC - Žešov oddílu malé kopané, Žešov 4, Prostějov, IČ 670 09 808 (poř. č. žádosti 238)
- na údržbu sportovního hřiště Žešov.

16.4 Veřejná finanční podpora – Azylové centrum
Usnesení č. 3413:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova na rok 2013 z prostředků zařazených v kapitole 21 – sociální věci ve výši 200.000,-- Kč Občanskému sdružení sociální pomoci Prostějov, Určická 101, Prostějov, IČ 270 11 801, (pořadové č. žádosti 89)
- na dofinancování provozu Azylového centra Prostějov
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2013

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

4374

5222

 

 

0210000000000

200.000,00

zvýšení položky 5222 – neinvestiční transfery občanským sdružením (VFP – Občanské sdružení sociální pomoci Prostějov)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

6409

5909

 

 

0210000000000

200.000,00

snížení položky 5909 - ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – nerozdělená veřejná finanční podpora (na kapitole 21 – sociální věci)


16.5 Veřejná finanční podpora – ORI
Usnesení č. 3414:
Rada města Prostějova
I. s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků FRR

1. ve výši 50 tis. Kč Římskokatolické farnosti svatého Petra a Pavla, se sídlem Lidická 1894/1a, Prostějov, IČ 441 60 135;
- VFP bude použita na opravu vnějšího schodiště před kostelem sv. Petra a Pavla v Prostějově;
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 15. 12. 2013
(ev. č. 293);

2. ve výši 30 tis. Kč Českému svazu chovatelů, okresní organizaci, se sídlem Plumlovská 50, Prostějov,
IČ 004 48 770;
- VFP bude použita na dostavbu klubovny mladých chovatelů v I. patře domu Plumlovská 50;
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 15. 12. 2013
(ev. č. 166);

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0060

3322

5223

 

1

0600000000000

50 000

 

VFP Římskokatolické farnosti svatého Petra a Pavla

 

60

3792

5222

 

1

0600000000000

30 000

 

VFP Český svaz chovatelů

- snižuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0070

 

8115

 

1

0700000000000

80 000

 

FRR

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z Fondu rezerv a rozvoje

1. ve výši 80 tis. Kč Moravskoslezskému kynologickému svazu, základní organizaci, Kynologický klub Prostějov, se sídlem za Kosteleckou ulicí, Prostějov, IČ 657 63 181;
- VFP bude použita na dokončení rekonstrukce sociálního zařízení a opravu oplocení areálu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 15. 12. 2013
(ev. č. 7)

2. ve výši 1,000.000,-- Kč Fotbalu Prostějov o. s., se sídlem Za místním nádražím 4536, Prostějov 796 03, IČ 22827536
- VFP bude použita na výstavbu šaten v areálu fotbalového hřiště za Olympijskou ulicí;
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2013
(ev. č. 86)

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0060

3792

5222

 

1

0600000000000

80 000

 

VFP Moravskoslezský kynologický svaz – Základní organizace Kynologický klub

 

60

3412

6322

 

1

 

1 000 000

 

VFP Fotbal Prostějov o.s.

- snižuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0070

 

8115

 

1

0700000000000

1 080 000

 

FRR

III. n e d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova

1. ve výši 300 tis. Kč Aeroklubu Prostějov Stichovice o. s., se sídlem E. Valenty 39, Prostějov,
IČ 628 59 226;
- na údržbu a provoz letiště Stichovice (ev. č. 31);

2. ve výši 100 tis. Kč Římskokatolické farnosti Prostějov - Vrahovice, se sídlem Majakovského 130/3, Prostějov - Vrahovice, IČ 479 22 613;
- na realizaci kanalizační přípojky pro faru v Prostějově - Vrahovicích (ev. č. 146);

3. ve výši 760 tis. Kč Dělnické tělocvičné jednotě, se sídlem Netušilova 7, Prostějov, IČ 709 18 309;
- na rekonstrukci tělocvičny a malé hygienické zařízení (ev. č. 41);

4. ve výši 300 tis. Kč Atletickému klubu Prostějov, se sídlem Sportovní 3924/1, 796 01 Prostějov,
IČ 47920866
- na dofinancování projektu vybudování tréninkové základny Atletického klubu (ev. č. 78).

16.6 Veřejná finanční podpora – HKKH Haná, o. s.
Usnesení č. 3415:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z nerozdělené veřejné
finanční podpory v kapitole 70 ve výši 10.000,-- Kč HKKH Haná o. s., Sportovní 870, Kostelec na Hané,
IČ 015 54 832 (poř. č. žádosti 88)
- na účast na mezinárodním turnaji v házené „European Master Handball Championship 2013“ (cestovní náklady)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 9. 2013

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0020

003419

5222

 

 

0200000000000

10.000

 

(zvýšení položky 5222 – HKKH Haná o. s. – účast na mezinárodním turnaji v házené - cestovní náklady)

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0070

006409

5909

 

 

0700000708000

10.000

 

(snížení položky 5909 – nerozdělená veřejná finanční podpora)


16.7 Veřejná finanční podpora 2013 – oblast sportu (AT Production s. r. o.)
Usnesení č. 3416:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z nerozdělené veřejné
finanční podpory v kapitole 70 ve výši 25.000,-- Kč AT Production s. r. o., Úvoz 4, Brno, IČ 634 71 604
(poř. č. žádosti 90)
- na uspořádání Mistrovství České republiky neregistrovaných hráčů v tenisu s mezinárodní účastí
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2013

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0020

003419

5213

 

 

0200000000000

25.000

 

(zvýšení položky 5213 – AT Production s. r. o. – MČR v tenisu)

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0070

006409

5909

 

 

0700000708000

25.000

 

(snížení položky 5909 – nerozdělená veřejná finanční podpora)


17. Rozpočtová opatření:
17.1 Rozpočtové opatření kapitoly 20 – školství, kultura a sport (Den učitelů)
Usnesení č. 3417:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0020

006409

5139

 

 

0200000000002

5.817

 

(zvýšení položky 5139 – Den učitelů 2013 – kytky, ruční papír)

 

0020

006409

5175

 

 

0200000000002

7.000

 

(zvýšení položky 5175 – Den učitelů 2013 – občerstvení)

 

0020

006409

5194

 

 

0200000000002

6.900

 

(zvýšení položky 5194 – Den učitelů 2013 – poukázky pro oceněné pedagogy)

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0020

006409

5169

 

 

0200000000002

19.717

 

(snížení položky 5169 – Nákup ostatních služeb - Den učitelů 2013)

 


17.2 Rozpočtové opatření kapitoly 20 – školství, kultura a sport (ZŠ a MŠ Melantrichova)
Usnesení č. 3418:
Rada města Prostějova
a) u k l á d á
řediteli Základní školy a mateřské školy Prostějov, Melantrichova ul. 60, odvod finančních prostředků z investičního fondu organizace zřizovateli ve výši 100.000,- Kč a navýšení neinvestičního příspěvku
organizaci na nákup židliček do nově vybudovaných učeben z Regionálního operačního programu
b) s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0020

003113

5331

 

 

0200000020338

100.000,-

 

(navýšení neinvestičního příspěvku Základní škole a mateřské škole Prostějov, Melantrichova ul. 60 –
na nákup židliček do nově vybudovaných učeben z Regionálního operačního programu)

- zvyšuje rozpočet příjmů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0020

003113

2122

 

 

0200000020338

100.000,-

 

(odvod příspěvkové organizace – Základní škola a mateřská škola Prostějov, Melantrichova ul. 60)


17.3 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Zámek Prostějov – rekonstrukce můstku)
Usnesení č. 3419:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3322

6121

 

 

0600363000000

1 200 000

Zámek Prostějov – rekonstrukce můstku přes zámecký příkop

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

 

 

0700000707600

1 200 000

Rezerva na škodní a havarijní události


17.4 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (CS biokoridor Hloučela)
Usnesení č. 3420:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2219

6121

 

1

0600243000001

200 000

Cyklistická stezka biokoridor Hloučela

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2219

6121

 

1

0600243000000

200 000

CS biokoridor Hloučela


17.5 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (EÚO MŠ Husovo nám.)
Usnesení č. 3421:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3111

6121

 

1

0600370000000

3 000 000

Energeticky úsporná opatření - MŠ Husovo náměstí

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

 

8115

 

1

0700000000000

3 000 000

FRR


17.6 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (EÚO MŠ Šárka)
Usnesení č. 3422:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3111

6121

 

1

0600368000000

1 000 000

Energeticky úsporná opatření MŠ Šárka

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

 

8115

 

1

0700000000000

1 000 000

FRR


17.7 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (EÚO ZŠ Dr. Horáka)
Usnesení č. 3423:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3113

6121

 

1

0600194000000

5 000 000

Energeticky úsporná opatření ZŠ Dr. Horáka

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

Z

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

 

8115

 

1

0700000000000

5 000 000

FRR


17.8 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (MŠ Partyzánská)
Usnesení č. 3424:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3111

5171

 

 

0600000600327

140 000

MŠ Prostějov, Partyzánská ul. 34 – oprava střechy

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

6409

5901

 

 

0600000607076

140 000

MŠ škodní a havarijní události


17.9 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Radnice – fasáda)
Usnesení č. 3425:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3322

5171

 

1

0600510000000

700 000

Nová radnice - venkovní úpravy, fasáda, dlažby

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2219

6121

 

1

0600510000000

700 000

Nová radnice - venkovní úpravy, fasáda, dlažby


17.10 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (FRN)
Usnesení č. 3426:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3122

6121

 

5

0600000508028

193 800

Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s.r.o. - výměna oken

0060

3123

6121

 

5

0600000508029

27 000

Střední odborné učiliště obchodní Prostějov – zabezpečení pronajatého objektu Vrahovice

0060

3122

6121

 

5

0600000508030

0

Cyrilometodějské gymnázium a mateřská škola v Prostějově

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

 

8115

 

5

 

220 800

Fond reinvestic nájemného


17.11 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (PD hřiště Anenská)
Usnesení č. 3427:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0060

3412

6121

 

 

0600436000000

160 000

 

Projektová dokumentace nového hřiště u ulice Anenská

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0070

6409

5901

 

 

0700000707100

160 000

 

Rezerva RMP


17.12 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (PD urnové hroby Krasice)
Usnesení č. 3428:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0060

3632

6121

 

 

0600399000000

20 000

 

Urnové hroby na hřbitově v Krasicích (projektová dokumentace)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

 

 

0700000707100

20 000

Rezerva RMP


17.13 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Regenerace parku)
Usnesení č. 3429:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3745

6121

 

1

0600435000000

700 000

Regenerace parku u kostela Sv. Petra a Pavla

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

0700000000000

700 000

FRR


17.14 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Regenerace E. Beneše)
Usnesení č. 3430:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

2219

6121

 

1

0600117000000

3 600 000

Regenerace sídliště E. Beneše

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

 

8115

 

1

0700000000000

3 600 000

FRR


17.15 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Regenerace Sídliště svobody)
Usnesení č. 3431:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

2219

6121

 

1

0600432000000

2 000 000

Regenerace Sídliště svobody projektová dokumentace a realizace - bloky 7, 8, 9, 10 a 11

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

 

8115

 

1

0700000000000

2 000 000

FRR


17.16 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Komunikace Svolinského)
Usnesení č. 3432:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

2212

6121

 

1

0600200000000

2 900 000

Rekonstrukce komunikace Svolinského - sídliště Hloučela

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

 

8115

 

1

0700000000000

2 900 000

FRR


17.17 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Přírodovědné učebny)
Usnesení č. 3433:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3113

6121

 

1

0600398000000

9 000 000

Rekonstrukce učeben na ZŠ pro výuku přírodovědných předmětů

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

 

8115

 

1

0700000000000

9 000 000

FRR

 


17.18 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Revitalizace nám. T. G. Masaryka)
Usnesení č. 3434:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3745

6121

 

1

0600434000000

1 000 000

Revitalizace nám. T. G. Masaryka (kuželna)

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

 

81151

 

1

0700000000000

1 000 000

FRR


17.19 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Revitalizace školních zahrad)
Usnesení č. 3435:
Rada města Prostějova
s ch v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3111

6121

 

 

0600282000001

60 000

Revitalizace školních zahrad

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3111

6121

 

 

0600282000000

60 000

Revitalizace školních zahrad


17.20 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Radnice - rekonstrukce budovy A a B)
Usnesení č. 3436:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3322

6121

 

1

0600510000000

11 100 000

Nová radnice - rekonstrukce objektu budovy A a B

- snižuje stav FRR

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

 

8115

 

1

0700000000000

11 100 000

FRR


17.21 Rozpočtové opatření kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města (navýšení FRN)
Usnesení č. 3437:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

3122

2132

 

5

0500000508028

181.000

zvýšení pol. 2132 – příjmy z pronájmu ostat. nemovitostí; pronájem objektu Rejskova 4 – Střední odborná škola podnikání a obchodu, s.r.o.

50

3123

2132

 

5

0500000508029

26.989

zvýšení pol. 2132 – příjmy z pronájmu ostat. nemovitostí; pronájem nebyt.prostor v objektu Čs.armádního sboru 72 – Střední odborné učiliště obchodní

50

3122

2132

 

5

0500000508030

24.907

zvýšení pol. 2132 – příjmy z pronájmu ostat. nemovitostí; pronájem tělocvičny v objektu Komenského 4 – Cyrilometodějské gymnázium a MŠ

- snižuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

3123

2132

 

5

0500000507032

46.790

snížení pol. 2132 – příjmy z pronájmu ostat. nemovitostí; ukončení pronájmu nebyt.prostor v objektu Komenského 4 – Švehlova střední škola polytechnická

- zvyšuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

5

0700000000000

186.106

zvýšení pol. 8115 – Fond reinvestice nájemného


17.22 Rozpočtové opatření kapitoly 90 – správa a údržba majetku města (stavební dozor opravy chodníků)
Usnesení č. 3438:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

2219

5169

 

 

0900000900100

22.990

zvýšení pol. 5169 – nákup ostatních služeb; správa komunikací (stavební dozor na opravy chodníků)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

2219

5171

 

 

0900000900100

22.990

snížení pol. 5171 – opravy, údržba; prostředky schválené na opravy komunikací (dláždění)


17.23 Rozpočtové opatření kapitoly 90 – správa a údržba majetku města (zimní údržba)
Usnesení č. 3439:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

2219

5169

 

 

0900000900100

2.531.867

zvýšení pol. 5169 – nákup ostatních služeb; zimní údržba místních komunikací (plužení, posyp)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

0700000707100

2.531.867

snížení pol. 5901 – rezerva pro rozpočtová opatření RMP


17.24 Rozpočtové opatření kapitoly 90 – správa a údržba majetku města (nákup kontejnerů pro hřbitov)
Usnesení č. 3440:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

3632

5137

 

 

0900000900500

29.040

zvýšení pol. 5137 – drobný hmotný dlouhodobý majetek; nákup 3 ks kontejnerů 1100 litrů – hřbitov Prostějov

-snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

3632

5169

 

 

0900000900500

29.040

snížení pol. 5169 – nákup ostatních služeb; zajištění služeb - pohřebnictví


17.25 ROZOP kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města (výkup pozemku)
Usnesení č. 3441:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválitrozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

6409

6130

 

1

0500000000000

23.870

zvýšení pol. 6130 – pozemky; výkup pozemku p.č. 6283/19 v k.ú. Prostějov

snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

0700000000000

23.870

snížení pol. 8115 – Fond rezerv a rozvoje


18. Záležitosti Domovní správy Prostějov, s. r. o.:
18.1 Návrh na uzavření nájemní smlouvy na byt na opravu vlastním nákladem
Usnesení č. 3442:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy na byt na opravu vlastním nákladem dle důvodové zprávy.


18.2 Změna v osobě nájemce NP - Žižkovo nám. č. 19/134
Usnesení č. 3443:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
změnu v osobě nájemce NP č. 254, o rozloze 37,00 m² v domě na ul. Žižkovo nám. č. 19/134 v Prostějově
z Tomáš Mačkal na Mačkalstav, s. r. o., se sídlem Žižkovo nám. č. 19/134, Prostějov.

19. Záležitosti Odboru správy a údržby majetku města:
19.1 Vyhlášení záměru prodeje nemovitostí v k. ú. Seč u Lipové
Usnesení č. 3444:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr prodeje jiné stavby č.p. 40 na pozemku st. p.č. 120, pozemku st. p.č. 120 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 696 m2 a části pozemku p.č. 584 – zahrada o výměře cca 700 m2 (přesná výměra bude známá po zpracování geometrického plánu), vše v k.ú. Seč u Lipové, formou obálkové metody za nabídnutou kupní cenu, minimálně však za cenu ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá), která bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy, přičemž náklady na zpracování geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

19.3 Informace k žádosti o odkoupení částí pozemků p.č. 692 a p.č. 688/2, oba v k.ú. Prostějov,
do vlastnictví statutárního města Prostějova
Usnesení č. 3445:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
informace k žádosti o odkoupení částí pozemků p.č. 692 a p.č. 688/2, oba v k.ú. Prostějov, do vlastnictví statutárního města Prostějova,
u k l á d á
Bc. Liboru Vojtkovi, vedoucí Odboru správy a údržby majetku města,
zahájit jednání se společností Skanska a.s. o výkupu částí pozemků p.č. 692 a p.č. 688/2, oba v k.ú. Prostějov, do vlastnictví statutárního města Prostějova.

19.4 Předkupní právo statutárního města Prostějova k pozemku p.č. 5917/2 v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 3446:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit zrušení předkupního práva statutárního města Prostějova k pozemku p.č. 5917/2 – zahrada o výměře 508 m2 v k.ú. Prostějov.


19.5 Revokace usnesení ZM č. 10247 ze dne 20.12.2011 a bezúplatné nabytí pozemku p.č. 673/1 v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 3447:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova
1) r e v o k o v a t
usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 10247 ze dne 20.12.2011 týkající se schválení bezúplatného nabytí pozemků p.č. 670/9 a p.č. 673/1, oba v k.ú. Prostějov,
2) s c h v á l i t
bezúplatné nabytí pozemku p.č. 673/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 293 m2 v k.ú. Prostějov, z vlastnictví České republiky, s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 – Nové Město, PSČ 128 00, IČ 697 97 111, do vlastnictví statutárního města Prostějova za podmínek dle přiložené Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti UZSVM/BPV/1061/2013-BPVM.

19.6 Revokace části usnesení ZM č. 12037 ze dne 14.02.2012 a bezúplatné nabytí pozemku p.č. 2397/15 v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 3448:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova
1) r e v o k o v a t
bod 2. usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 12037 ze dne 14.02.2012 týkající se schválení bezúplatného nabytí pozemku p.č. 2397/15 v k.ú. Prostějov,
2) s c h v á l i t
bezúplatné nabytí pozemku p.č. 2397/15 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 433 m2 v k.ú. Prostějov, z vlastnictví České republiky, s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 – Nové Město, PSČ 128 00, IČ 697 97 111, do vlastnictví statutárního města Prostějova za podmínek dle přiložené Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti UZSVM/BPV/1062/2013-BPVM.

19.7 Revokace části usnesení ZM č. 12198 ze dne 18.09.2012 a usnesení č. 12249 ze dne 06.11.2012 a 
vyhlášení záměru prodeje bytového domu na ul. Svatoplukova 50 v Prostějově
Usnesení č. 3449:
Rada města Prostějova
1) d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova revokovat bod 2) usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 12198 ze dne 18.09.2012 a celé usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 12249 ze dne 06.11.2012,
2) v y h l a š u j e
záměr prodeje bytového domu č.p. 2434 (Svatoplukova 50 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 4392, pozemku p.č. 4392 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 612 m2 a pozemku p.č. 4393 – zahrada o výměře 326 m2, vše v k.ú. Prostějov, formou obálkové metody za nabídnutou kupní cenu, minimálně však za cenu ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá), tj. minimálně ve výši 1.285.000 Kč, která bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy, přičemž prodej předmětných nemovitostí bude realizován s břemeny nájemních vztahů na nich váznoucích a náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

19.8 Schválení pronájmu části pozemku p.č. 8021/11 v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 3450:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
pronájem části pozemku p.č. 8021/11 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 1 m2 společnostem TRIVISION s.r.o., se sídlem Prostějov, U spalovny 4582/17, PSČ: 796 01, IČ: 286 12 183, a MARTEK MEDICAL a.s., se sídlem Prostějov, U spalovny 4582/17, PSČ: 796 01, IČ: 476 75 934, za účelem umístění navigačního poutače o rozměrech 1,2 x 0,92 metru za následujících podmínek:
a) nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou,
b) nájemné je stanoveno ve výši 1.104 Kč ročně bez DPH a bude placeno ročně předem (rovným dílem),
nájemné bude každoročně upraveno inflačním koeficientem.


19.9 Souhlas s výpůjčkou pozemků p.č. 6337/3 a p.č. 6337/2, oba v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 3451:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o výpůjčce pozemků p.č. 6337/3 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 218 m2 a p.č. 6337/2 – ostatní plocha o výměře 1.297 m2, oba v k.ú. Prostějov, mezi Apoštolskou církví, sbor Prostějov, se sídlem Zelená 578/7, Olomouc, Neředín, PSČ: 779 00, IČ: 265 21 105, jako půjčitelem, a občanským sdružením Žebřík, o.s., se sídlem Voskovcova 754/8, Nové Sady, Olomouc, PSČ: 779 00, IČ: 270 19 896, jako vypůjčitelem, za účelem práce s dětmi a mládeží, prorodinných aktivit a dalších veřejně prospěšných činností, na dobu neurčitou.

19.14 Změna podmínek Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/379 ze dne 04.11.2009
Usnesení č. 3452:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit změnu podmínek prodeje pozemku p.č. 318/46 v k.ú. Čechovice u Prostějova (v současnosti označen jako pozemky p.č. 318/46 a st. p.č. 635, oba v k.ú. Čechovice u Prostějova) dle Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/379 ze dne 04.11.2009 spočívající ve zvýšení výškového regulativu úrovně okapu u rodinného domu na pozemku p.č. 318/46 v k.ú. Čechovice u Prostějova (v současnosti označen jako pozemky p.č. 318/46 a st. p.č. 635, oba v k.ú. Čechovice u Prostějova) o 1 m, tj. na max. 5,0 m nad úrovní komunikace, za následujících podmínek:
a) změna bude provedena formou dodatku ke Smlouvě kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/379 ze dne 04.11.2009,
b) ostatní podmínky Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/379 ze dne 04.11.2009zůstanou nezměněny,
c) v souvislosti s výstavbou rodinného domuna pozemcích p.č. 318/46 a st. p.č. 635, oba v k.ú. Čechovice u Prostějova  v rozporu se smluvně dohodnutými kritérii pro výstavbu rodinných domů v období od 05.11.2012 do uzavření dodatku uvedeného v písm. a) usnesení nebude ze strany statutárního města Prostějova požadována úhrada smluvní pokuty.

19.15 Žádost J. Skácela (Galerie umění Prostějov) o umožnění prohlídky dřevěných soch
Usnesení č. 3453:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
informaci o zabezpečení prohlídky dřevěných soch J. Skácelovi (Galerie umění Prostějov).

19.16 Výkup pozemku p.č. 90/6 v k.ú. Krasice a rozpočtové opatření kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města
Usnesení č. 3454:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
1) výkup pozemku p.č. 90/6ostatní plocha o výměře 223 m2 v k.ú. Krasice od vlastníka tohoto pozemku do vlastnictví statutárního města Prostějova za kupní cenu ve výši 100 Kč/m2, tj. celkem 22.300, za následujících podmínek:
a) část kupní ceny ve výši 96 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 4 % (záruka pro zaplacení daně z převodu nemovitostí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z převodu nemovitostí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávajícího,
b) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí statutární město Prostějov,
2) rozpočtové opatření, kterým se:
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

6409

6130

 

1

0500000000000

22.300

zvýšení pol. 6130 – pozemky; výkup pozemku p.č. 90/6 v k.ú. Krasice

snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

0700000000000

22.300

snížení pol. 8115 – Fond rezerv a rozvoje


20. Bytové záležitosti:
20.1 Návrh uzavření nájemních smluv na pronájem městských bytů
Usnesení č. 3455:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
uzavření nájemních smluv na byty se žadateli dle důvodové zprávy.

20.2 Schválení žadatele o pronájem bytu v DPS
Usnesení č. 3456:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy na byt v domě s pečovatelskou službou se žadatelem, uvedeným v důvodové zprávě.


21. Valná hromada obchodní společnosti LmP, s. r. o.
Usnesení č. 3457:
Rada města Prostějova při výkonu působnosti valné hromady společnosti Lesy města Prostějova, s.r.o.
b e r e n a v ě d o m í
zprávu dozorčí rady společnosti o přezkoumání řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku,
s c h v a l u j e
- výroční zprávu o hospodaření společnosti za rok 2012,
- zprávu auditora,
- řádnou účetní závěrku,
- hospodářský výsledek společnosti za rok 2012,
- rozdělení zisku podle návrhu jednatele společnosti,
- zprávu statutárního orgánu společnosti o vztazích mezi propojenými osobami podle §66a Obchodního zákoníku,
- odměnu jednateli společnosti Lesy města Prostějova s.r.o. za výsledky dosažené v roce 2012 dle návrhu dozorčí rady.

22. Různé
22.1 Schválení zahraniční pracovní cesty
Usnesení č. 3458:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
účast Mgr. Ivany Hemerkové a Ing. Zdeňka Fišera na zahraniční pracovní cestě do Vídně dne 20.6.2013 včetně výplaty kapesného v max. výši.

22.2 Doporučení Komise koncepce a rozvoje města – informace o jmenování nové tajemnice Komise sociální a zdravotní
Usnesení č. 3459:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
1. doporučení Komise koncepce a rozvoje města ze dne 22.4.2013 a 20.5.2013,
2. informaci o jmenování Ing. Zuzany Navrátilové, zaměstnankyně Odboru sociálních věcí Magistrátu města Prostějova novou tajemnicí Komise sociální a zdravotní k datu 1.6.2013.

22.3 Poskytnutí věcného daru – obrazu „Národní dům v Prostějově III“
Usnesení č. 3460:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
poskytnutí věcného daru – obrazu „Národní dům v Prostějově III“ - v pořizovací ceně 3600,- Kč, společnosti TK PLUS s.r.o., Za Kosteleckou ul. 51, Prostějov, IČ: 253 10 593, do tomboly mezinárodního tenisového turnaje UniCredit Czech Open,
u k l á d á
Bc. Františku Nevrtalovi, vedoucímu odboru správy a zabezpečení,
zajistit vyřazení obrazu z evidence majetku.Miroslav P i š ť á k v.r.                                          Mgr. Jiří P o s p í š i l v.r.
primátor města Prostějova                                1. náměstek primátora

Prostějov 28.5.2013
Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 19.6.2013 11:33:55 | přečteno 213x | Věra Krejčí
load