Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2013 > Usnesení ze 79. schůze Rady města Prostějova

Usnesení ze 79. schůze Rady města Prostějova

konané 11.6.2013

 

1. Zahájení, schválení programu
Usnesení č. 3461:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
program své 79. schůze, konané mimo schválený harmonogram dne 11.6. 2013,
p o v ě ř u j e
RNDr. Alenu Raškovou, náměstkyni primátora, ověřením zápisu.

2. Zadávací řízení veřejné zakázky „Zpracování průkazů energetické náročnosti budov“ - zahájení řízení
Usnesení č. 3462:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
1. zahájenízadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na služby ve zjednodušeném podlimitním řízeníZpracování průkazů energetické náročnosti budov“ v souladu s § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon),

2. základní hodnotící kritérium nejnižší nabídkovou cenu,

3. zadávací dokumentaci veřejné zakázky a výzvu k podání nabídek „Zpracování průkazů energetické náročnosti budov dle návrhu předloženého v příloze k tomuto materiálu,

4. seznam vybraných zájemců, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky
- AXIOM engineering s.r.o., Pardubice
- REAL CONSULT, s.r.o., Prostějov
- V–Projekt s.r.o., Prostějov
- DEA Energetická agentura, s.r.o., Modřice
- ENSYTRA s.r.o., Mohelnice

5. provedení administrace této veřejné zakázky prostřednictvím oddělení veřejných zakázek, Odboru kanceláře tajemníka, Magistrátu města Prostějova,

6. v souladu s § 74 zákona a s přihlédnutím k potřebě odborné způsobilosti komise pro posouzení a hodnocení nabídek složení komise pro otevírání obálek v počtu tří členů a tří náhradníků a složení komise pro posouzení a hodnocení nabídek v počtu pěti členů a pěti náhradníků veřejné zakázky „Zpracování průkazů energetické náročnosti budov“. Složení komise pro otevírání obálek a komise pro posouzení a hodnocení nabídek je jmenovitě uvedeno v zápise z jednání schůze Rady města Prostějova.

7. rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

6171

5169

 

 

0500000505054

1.100.000

zvýšení pol. 5169 – nákup ostatních služeb; zpracování průkazů energetické náročnosti (budovy v majetku města Prostějova)


- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

0700000000000

1.100.000

snížení pol. 8115 – Fond rezerv a rozvoje


u k l á d á
Mgr. Renatě Grulichové, vedoucí Odboru kancelář tajemníka,
zabezpečit prostřednictvím oddělení veřejných zakázek administraci veřejné zakázky „Zpracování průkazů energetické náročnosti budov“ za použití uvedených hodnotících kritérií.

p o v ě ř u j e
Miroslava Pišťáka, primátora města Prostějova, jmenováním tří členů a tří náhradníků komise pro otevírání obálek a pěti členů a pěti náhradníků komise pro posouzení a hodnocení nabídek v souladu se zápisem z jednání Rady města Prostějova.

3. Přijetí dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2013 na 56. festival poezie Wolkrův Prostějov
Usnesení č. 3463:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit přijetí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ve výši 205.000,- Kč na částečnou úhradu nákladů spojených s realizací 56. festivalu poezie Wolkrův Prostějov za podmínek stanovených Rozhodnutím Ministerstva kultury ČR č. MK – S 150 72/2012 – ORNK /národní akce – Neprofesionální umělecké aktivity.

4. Rozpočtové opatření kapitoly 90 – správa a údržba majetku města (použití finančních prostředků Fondu zeleně - výsadba stromů a trvalek)
Usnesení č. 3464:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
a) použití finančních prostředků z Fondu zeleně na výsadbu dřevin na pozemcích v majetku města Prostějova ve výši 400.000 Kč,
b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

3745

5169

 

 

0900000900400

400.000

zvýšení pol. 5169 – nákup služeb; výsadba zeleně na pozemcích v majetku města Prostějova

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

6

0700000000000

400.000

(Fond zeleně)


5. Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (PD rekonstrukce hřiště ZŠ Palackého)
Usnesení č. 3465:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3113

6121

 

1

0600000600332

60 000

PD rekonstrukce hřiště ZŠ Palackého ul.

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

Z

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

 

8115

 

1

0700000000000

60 000

FRR


6. Veřejná finanční podpora – Odbor rozvoje a investic
Usnesení č. 3466:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit

a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova ve výši 100 tis. Kč Mikroregionu KOSÍŘSKO, se sídlem Těšetice 79, 783 46, IČ 709 45 012;
- VFP bude použita na výstavbu rozhledny na Velkém Kosíři (p. č. 1185 v k. ú. obce Slatinky);
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 15. 12. 2013
(ev. č. 91).

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

60

3745

6313

 

1

0600000000000

100 000

 

VFP Mikroregion KOSÍŘSKO

- snižuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

 

8115

 

1

0700000000000

100 000

 

FRR


7. Jmenování hodnotící komise pro posouzení návrhů loga a logotypu statutárního města Prostějova
Usnesení č. 3467:
Rada města Prostějova
j m e n u j e
komisi pro posouzení návrhů loga a logotypu statutárního města Prostějova ve složení:
předsedkyně: Mgr. Ivana Hemerková
členové: Ing. Zdeněk Fišer, Martina Váňová, Bc. Jiří Ďuriš, Bohumil Pácl.

7.1 Rozpočtové opatření kapitoly 20 – školství, kultura a sport
Usnesení č. 3468:
Rada města Prostějova
1. s o u h l a s í
s provozem dětského dopravního centra, ul. Bratří Čapků ve dnech pracovního klidu,

2. s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0020

003421

5331

 

 

0200000020399

90.720,-

 

(zvýšení položky 5331- neinvestiční příspěvek Sportcentra DDM Prostějov, příspěvková organizace na provoz dětského dopravního centra ve dnech pracovního klidu)

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0070

006409

5901

 

 

0700000707100

90.720,-

 

(snížení rezervy RMP pro rozpočtová opatření)


7.2 Komise koncepce a rozvoje města – odvolání a jmenování nového člena
Usnesení č. 3469:
Rada města Prostějova
o d v o l á v á
Pavla Čundrlu z funkce člena Komise koncepce a rozvoje města na základě jeho vlastní žádosti,
j m e n u j e
Radima Götze členem Komise koncepce a rozvoje města.

7.3 Návrh poskytnutí finanční pomoci obci postižené povodněmi
Usnesení č. 3470:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
a) poskytnutí finančního daru ve výši 100 000,- Kč obci, kterou určí zastupitelstvo na zasedání dne 11.6.2013, za účelem zmírnění škod způsobených povodní v roce 2013,


b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

6399

5321

 

1

 

100.000,-

 

(Neinvestiční transfery obcím – dary obcím v souvislosti s živelnou pohromou)

- snižuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

 

8115

 

1

 

100.000,-

 

(Fond rezerv a rozvoje)


7.4 Tricet, s. r. o. - žádost o udělení výjimky z OZV č. 12/2009 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností
Usnesení č. 3471:
Rada města Prostějova
u d ě l u j e
podle obecně závazné vyhlášky č. 12/2009 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností výjimku
společnosti Tricet, s. r. o., Uprkova 20, Prostějov u příležitosti Hanáckých slavností piva v lokalitě ulice Hradební od č. p. 17 po č. p. 25 a v prostranství před KaSC, a to dne 22.6.2013 od 22:00 do 24:00 hod. a dne 23.6.2013 do 01:00 hod.

8. Různé:
2. ročník multižánrového festivalu Pod Lipami – žádost o převzetí záštity a souhlas s užitím znaku města
Usnesení č. 3472:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
informaci o převzetí záštity Miroslavem Pišťákem, primátorem města Prostějova nad 2. ročníkem multižánrového festivalu Pod Lipami, který se bude konat 27. července 2013,
s o u h l a s í
s užitím znaku města Prostějova za účelem propagace uvedeného festivalu. Souhlas se uděluje Ondřeji Provazníkovi, spolupořadateli festivalu v souladu se Zákonem č. 128/2000 o obcích, a to bezúplatně.Mgr. Jiří P o s p í š i l  v.r.                                          RNDr. Alena R a š k o v á  v.r.
1. náměstek v zast.                                                   náměstkyně primátora
primátora města Prostějova

Prostějov 11.6.2013
Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 13.8.2013 10:46:41 | přečteno 283x | Věra Krejčí
load