Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2014 > Usnesení z 1. schůze Rady města Prostějova

Usnesení z 1. schůze Rady města Prostějova

konané 18.11.2014

 

1. Zahájení, schválení programu
Usnesení č. 4925:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
program své 1. schůze, konané dne 18.11.2014 dle předloženého návrhu s rozšířením o body:
16.3 Smlouva o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt „Realizace aleje podél ulice Kralická v Prostějově“
19.15 Bezplatné zapůjčení tělocvičny v ZŠ a MŽ Prostějov, Melantrichova 60
22.12 Vyhlášení záměru uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku p.č. 247/7 v k. ú. Žešov;
p o v ě ř u j e
RNDr. Alenu Raškovou, 1. náměstkyni primátora, ověřením zápisu.

5. Územní studie Subcentrum Krasice – východ a Územní studie Vrahovice, ulice M. Alše
Usnesení č. 4926:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
Územní studii Subcentrum Krasice – východ a Územní studii Vrahovice, ulice M. Alše.

6. Odpis pohledávek – kapitola 13 – Městská policie Prostějov
Usnesení č. 4927:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
odpis pohledávek spočívající v nedoplatku náhrady nákladů spojených s dopravou níže uvedených osob do protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanice v celkové výši 5.500,- Kč dle důvodové zprávy.


7. Informace o změně výše členského příspěvku OK4EU na rok 2015
Usnesení č. 4928:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
informaci o změně výše členského příspěvku OK4EU na rok 2015 statutárního města Prostějova dle předloženého návrhu.

7.1 Žádost SKC TUFO Prostějov o povolení akce na velodromu
Usnesení č. 4929:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
1. žádost SKC TUFO Prostějov, Kostelecká 49, Prostějov o povolení uspořádání kulturně společenské akce s názvem „Čert na kole jel“ dne 5.12.2014 na velodromu;
2. podle obecně závazné vyhlášky č. 12/2009 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností výjimku SKC TUFO Prostějov, Kostelecká 49, Prostějov, a to kulturně společenskou akci v areálu velodromu na ul. Kostelecká dne 5.12.2014 do 23:00 hod. s tím, že hudební produkce bude ukončena ve 22:00 hod.

8. Návrh rozpočtu statutárního města Prostějova pro rok 2015 – II. návrh
Usnesení č. 4930:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
návrh rozpočtu statutárního města Prostějova pro rok 2015 – II. návrh dle předloženého materiálu s následujícími hlavními ukazateli:
Příjmy: 708.818,31 tis. Kč
Neinvestiční výdaje: 595.499,87 tis. Kč
Investiční výdaje: 111.691,28 tis. Kč
Výdaje celkem: 707.191,15 tis. Kč
Financování: - 1.627,16 tis. Kč

r o z h o d l a
1. doplnit materiál o další neinvestiční výdaje takto:
a) navýšení příspěvku na provoz Jeslí - do kapitoly 21 – Sociální věci v částce Kč 58.900,-
b) navýšení VFP pro Azylové centrum Prostějov (VFP) - do kapitoly 21 – Sociální věci v částce Kč 140.000,-.

2. snížit celkové investiční výdaje návrhu rozpočtu statutárního města Prostějova pro rok 2015 – II. návrhu o částku Kč 189.900,-, která byla v rámci bodu 1. zařazena do neinvestičních výdajů jednotlivých kapitol,
3. zapojit prostředky rezerv města (fond rezerv a rozvoje) do návrhu rozpočtu pro rok 2015 v maximální výši 94 mil. Kč na financování stavebních investičních akcí,
4. zařadit do návrhu rozpočtu pro rok 2015 stavební investice v celkovém objemu 189,46 mil. Kč. Jmenovité projednání stavebních akcí bude provedeno na pracovním semináři ZMP.

s c h v a l u j e
finanční plány příspěvkových organizací (příloha č. 11; str. č. 48).

u k l á d á
1. správcům kapitol zapracovat do návrhu rozpočtu statutárního města Prostějova pro rok 2015 všechny doplňky na základě rozhodnutí o doplnění předloženého návrhu rozpočtu města pro rok 2015 – II. návrhu,
2. vedoucímu Finančního odboru MMPv předložit doplnění návrhu rozpočtu statutárního města Prostějova pro rok 2015 pracovnímu semináři ZMP dne 24.11.2014.

9. Stanovení účastnických poplatků za stánky na Vánočním jarmarku a na silvestra na náměstí T. G. Masaryka
Usnesení č. 4931:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
výši účastnických poplatků za stánky na Vánočním jarmarku pořádaném ve dnech 28. 11. 2014 – 24. 12. 2014 a na silvestra dne 31. 12. 2014 dle varianty a).

11. Pověření člena Zastupitelstva města Prostějova k provádění sňatečných obřadů
Usnesení č. 4932:
Rada města Prostějova
p o v ě ř u j e
členy Zastupitelstva města Prostějova JUDr. Josefa Augustina, Ing. Františka Filouše, Mgr. Miladu Galářovou, PhDr. Aloise Mačáka, MBA, PhDr. Václava Koláře, Ing. Miladu Sokolovou, PaedDr. Jaroslava Šlambora, Mgr. Františka Švece a PaedDr. Jana Krchňavého k provádění sňatečných obřadů v přítomnosti matrikáře v souladu s ustanovením § 657 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a § 11a zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, při občanských sňatcích ve správním obvodu zdejšího matričního úřadu.

12. Zadávací řízení veřejné zakázky „Regenerace panelového sídliště Brněnská, ulice Tylova, úsek Libušinka - Tetín“ - zahájení řízení
Usnesení č. 4933:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
1. zahájenízadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané v otevřeném řízeníRegenerace panelového sídliště Brněnská, ulice Tylova, úsek Libušinka - Tetíndle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon),

2. základní hodnoticí kritérium ekonomická výhodnost nabídky a stanovuje dílčí hodnoticí kritéria a jejich váhu takto:

A. Výše nabídkové ceny díla v Kč bez DPH s váhou 70 %
B. Celková doba provádění díla ve dnech s váhou 20 %
(uchazeč stanoví v součtu na obě etapy realizace, kdy první možný termín
zahájení je 1. 4. 2015 a nejzazší termín splnění obou etap je 31. 8. 2016)
C. Délka záruky za jakost díla v měsících s váhou 10 %
(uchazeč poskytne záruku v rozmezí min. 60 měsíců až 120 měsíců)

3. zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Regenerace panelového sídliště Brněnská, ulice Tylova, úsek Libušinka - Tetín“, včetně vzoru Smlouvy o dílo, dle návrhu předloženého v příloze k tomuto materiálu,

4. provedení administrace této veřejné zakázky prostřednictvím Oddělení veřejných zakázek Odboru kancelář tajemníka Magistrátu města Prostějova,

5. v souladu s § 74 zákona a s přihlédnutím k potřebě odborné způsobilosti komise pro posouzení a hodnocení nabídek složení komise pro otevírání obálek v počtu tří členů a tří náhradníků a složení komise pro posouzení a hodnocení nabídek v počtu sedmi členů a sedmi náhradníků veřejné zakázky „Regenerace panelového sídliště Brněnská, ulice Tylova, úsek Libušinka - Tetín“.
Složení komise pro otevírání obálek a komise pro posouzení a hodnocení nabídek je jmenovitě uvedeno v zápise ze schůze Rady města Prostějova.

u k l á d á
zabezpečit prostřednictvím Oddělení veřejných zakázek administraci veřejné zakázky „Regenerace panelového sídliště Brněnská, ulice Tylova, úsek Libušinka - Tetín“ s použitím výše zmíněné Zadávací dokumentace a za použití výše uvedených dílčích hodnotících kritérií.
odpovídá: Ing. Jiří Novák, vedoucí Odboru kancelář tajemníka
termín: nejdříve 05. 12. 2014 do 12. 12. 2014
p o v ě ř u j e
Miroslava Pišťáka, primátora města, jmenováním tří členů a tří náhradníků komise pro otevírání obálek a sedmi členů a sedmi náhradníků Komise pro posouzení a hodnocení nabídek v souladu se zápisem ze schůze Rady města Prostějova.

13. Zadávací řízení veřejné zakázky „EÚO na prostějovských mateřských školách (MŠ Smetanova, MŠ Moravská, MŠ Fanderlíkova)“ - zahájení řízení
Usnesení č. 4934:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
1. zahájenízadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané v otevřeném řízeníEÚO na prostějovských mateřských školách (MŠ Smetanova, MŠ Moravská, MŠ Fanderlíkova)dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon),

2. základní hodnoticí kritérium ekonomická výhodnost nabídky a stanovuje dílčí hodnoticí kritéria a jejich váhu takto:

A. Výše nabídkové ceny díla v Kč bez DPH s váhou 80 %
B. Délka záruky za jakost díla v měsících s váhou 20 %
(uchazeč poskytne záruku v rozmezí min. 60 měsíců až 120 měsíců)

3. zadávací dokumentaci veřejné zakázky „EÚO na prostějovských mateřských školách (MŠ Smetanova, MŠ Moravská, MŠ Fanderlíkova)“, dělenou na tři části, včetně vzorů Smluv o dílo, pro každou mateřskou školu zvlášť, dle návrhů předložených v příloze k tomuto materiálu,

4. provedení administrace této veřejné zakázky prostřednictvím Oddělení veřejných zakázek Odboru kancelář tajemníka Magistrátu města Prostějova,

5. v souladu s § 74 zákona a s přihlédnutím k potřebě odborné způsobilosti komise pro posouzení a hodnocení nabídek složení komise pro otevírání obálek v počtu tří členů a tří náhradníků a složení komise pro posouzení a hodnocení nabídek v počtu sedmi členů a sedmi náhradníků veřejné zakázky „EÚO na prostějovských mateřských školách (MŠ Smetanova, MŠ Moravská, MŠ Fanderlíkova)“.
Složení komise pro otevírání obálek a komise pro posouzení a hodnocení nabídek je jmenovitě uvedeno v zápise z jednání schůze Rady města Prostějova.

u k l á d á
zabezpečit prostřednictvím Oddělení veřejných zakázek administraci veřejné zakázky „EÚO na prostějovských mateřských školách (MŠ Smetanova, MŠ Moravská, MŠ Fanderlíkova)“ s použitím výše zmíněné Zadávací dokumentace a za použití výše uvedeného hodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti nabídek.
odpovídá: Ing. Jiří Novák, vedoucí Odboru kancelář tajemníka
termín: do 25. 11. 2014

p o v ě ř u j e
Miroslava Pišťáka, primátora města, jmenováním tří členů a tří náhradníků komise pro otevírání obálek a sedmi členů a sedmi náhradníků Komise pro posouzení a hodnocení nabídek v souladu se zápisem ze schůze Rady města Prostějova.

14. Žádost o úpravu finančního plánu a navýšení příspěvku zřizovatele na provoz pro rok 2015 – Jesle sídliště Svobody v Prostějově, příspěvková organizace
Usnesení č. 4935:
Rada města Prostějova
I. r o z h o d l a
o doplnění návrhu rozpočtu statutárního města Prostějova pro rok 2015 – navýšení příspěvku zřizovatele na provoz Jeslí sídliště Svobody v Prostějově, příspěvkové organizace, sídliště Svobody 23/78, Prostějov, pro rok 2015 o částku 58.900,-- Kč na mzdové náklady, zákonné a jiné sociální pojištění a náklady, a to v souvislosti s účinností nařízení vlády č. 224/2014 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, od 1. listopadu 2014;
II. s c h v a l u j e
upravený finanční plán Jeslí sídliště Svobody v Prostějově, příspěvkové organizace, sídliště Svobody 23/78, Prostějov, pro rok 2015
- navýšení závazného ukazatele 521 – Mzdové náklady ve výši 43.500,-- Kč;
- navýšení závazného ukazatele 524, 525 – Zákonné a jiné sociální pojištění ve výši 14.968,-- Kč;
- navýšení závazného ukazatele 527, 528 – Zákonné a jiné sociální náklady ve výši 432,-- Kč.

15. Žádost o užití znaku města – Krajské ředitelství policie OlK, územní odbor Prostějov
Usnesení č. 4936:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s užitím znaku města Prostějova na pozvánkách k vyhlášení nejlepších policistů a pracovníků územního odboru Prostějov za rok 2014. Souhlas se uděluje Krajskému ředitelství policie Olomouckého kraje, územní odbor Prostějov, Újezd 1658/12, 796 77 Prostějov, v souladu se Zákonem č. 128/2000 o obcích, a to bezúplatně.

16. Informace o plnění zakázky na opravu břehu Mlýnského náhonu
Usnesení č. 4937:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
informaci o snížení finanční částky za plnění zakázky - smlouvy o dílo na opravu části břehu Mlýnského náhonu na ulici Šmeralova. Konečná cena díla je 51 186,00 Kč oproti původní nabídkové ceně, která činila 68 454,- Kč.

16.1 Smlouva o poskytnutí podpory v rámci OPŽP na projekt „Studie proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření pro ochranu města Prostějov“
Usnesení č. 4938:
Rada města Prostějova
doporučuje
Zastupitelstvu města Prostějova
1. schválit přijetí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci „Studie proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření pro ochranu města Prostějov“ ve výši 1 524 600 Kč;
2. schválit Smlouvu č. 14217941 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí ve znění dle přiloženého návrhu.

16.2 Smlouva o poskytnutí podpory v rámci OPŽP na projekt „Úpravy mlýnského náhonu“
Usnesení č. 4939:
Rada města Prostějova
doporučuje
Zastupitelstvu města Prostějova
1. schválit přijetí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci „Úpravy mlýnského náhonu“ ve výši 2 145 725,10 Kč;
2. schválit Smlouvu č. 13149686 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí ve znění dle přiloženého návrhu.

16.3 Smlouva o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt „Realizace aleje podél ulice Kralická v Prostějově“
Usnesení č. 4940:
Rada města Prostějova
doporučuje
Zastupitelstvu města Prostějova
1. schválit přijetí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci „Realizace aleje podél ulice Kralická v Prostějově“ ve výši 102 510,00 Kč,
2. schválit Smlouvu č. 14219866 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí ve znění dle přiloženého návrhu.

17. Přijetí finančního daru pro mateřské školy od společnosti REVENGE, a.s.
Usnesení č. 4941:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s přijetím finančního daru ve výši 50.000 Kč od společnosti REVENGE, a.s., Za Mototechnou 1114/4, Praha 5, IČ: 281 01 776 a jeho rozdělením mezi:
- příspěvková organizace Mateřská škola Prostějov, Rumunská ul. 23, IČ:709 82 821 10.000 Kč
- příspěvková organizace Mateřská škola Prostějov, ul. Šárka 4a, IČ:479 22 435 10.000 Kč
- příspěvková organizace Mateřská škola Prostějov, Partyzánská ul. 34, IČ:479 22 427 10.000 Kč
- příspěvková organizace Mateřská škola Prostějov, Smetanova ul. 24, IČ:702 87 432 10.000 Kč
- příspěvková organizace Mateřská škola Prostějov, Moravská ul. 30, IČ:709 82 945 10.000 Kč.

18. Návrh odměn ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných městem Prostějovem
Usnesení č. 4942:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
přiznání odměn ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných městem Prostějovem ve výši dle přílohy.

19. Záležitosti Odboru školství, kultury a sportu:
19.1 Provozní řády kina METRO 70 a Duhy – Kulturního klubu u hradeb v Prostějově
Usnesení č. 4943:
Rada města Prostějova
v y d á v á
1. Provozní a návštěvní řád kina METRO 70 dle předloženého návrhu,
2. Provozní a návštěvní řád Duhy – Kulturního klubu u hradeb v Prostějově dle předloženého návrhu.

19.2 CMG a MŠ v Prostějově – žádost o stanovisko ke zřízení církevní základní školy v Prostějově
Usnesení č. 4944:
Rada města Prostějova
o d l o ž i l a
materiál „CMG a MŠ v Prostějově - žádost o stanovisko ke zřízení církevní základní školy v Prostějově Arcibiskupstvím olomouckým“ na příští schůzi rady s tím, že předkladatel připraví materiál dle připomínek v diskusi.

19.3 Žádost o schválení čerpání rezervního a investičního fondu Městské knihovny Prostějov
Usnesení č. 4945:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
a) čerpání rezervního fondu Městské knihovny Prostějov, příspěvková organizace ve výši Kč 60 000,--
na obnovu výpočetní techniky;
b) čerpání investičního fondu Městské knihovny Prostějov, příspěvková organizace ve výši Kč 5 000,--
na dokrytí investičních nákladů na projekt MK ČR Veřejná informační služba knihoven.

19.4 Žádost o úpravu finančního plánu Městské knihovny Prostějov
Usnesení č. 4946:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
úpravu finančního plánuMěstské knihovny Prostějov, příspěvková organizacenavýšenímzávazných
ukazatelů:
- položky 521 - mzdové náklady ve výši 20 000 Kč
- položky 524 – zákonné a jiné sociální pojištění ve výši 7 000 Kč
z důvodu novelizace Nařízení vlády č. 564/2006 o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách
a správě, ve znění pozdějších předpisů.

19.5 Žádost o úpravu finančního plánu Městské knihovny Prostějov - pol. 5
Usnesení č. 4947:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
úpravu finančního plánu Městské knihovny Prostějov, příspěvková organizacenavýšenímzávazného
ukazatele:
- položky 524 – zákonné a jiné sociální pojištění ve výši 15 000 Kč (použití fondu odměn).

19.6 Žádost o schválení čerpání rezervního fondu Sportcentra - DDM Prostějov a souhlas s přijetím daru
Usnesení č. 4948:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
čerpání rezervního fondu Sportcentra - DDM Prostějov, příspěvková organizace v celkové částce Kč 54 890,-na:
- nákup tiskárny na pracoviště Olympijská ul. v hodnotě Kč 39 890,--
- úhradu výroby „Tabule cti“ v hodnotě Kč 15 000,--;
s o u h l a s í
s přijetím účelově určeného peněžitého daru ve výši Kč 6 000,-- Sportcentrem – DDM Prostějov, příspěvková organizace od firmy Pneunova na nákup upomínkových a prezentačních předmětů a cen do soutěží pořádaných Sportcentrem DDM Prostějov, příspěvkovou organizací.

19.7 Žádost o schválení čerpání rezervního fondu ZŠ Prostějov, ul. E. Valenty 52 a rozšíření účelu čerpání
Usnesení č. 4949:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
čerpání rezervního fondu Základní školy Prostějov, ul. E. Valenty 52 ve výši Kč 200 000,-- na pořízení šatních skříněk v hodnotě Kč 161 596,-- a počítače v hodnotě Kč 38 404,--.

19.8 Žádost o souhlas s přijetím věcných darů MŠ Prostějov, Partyzánská ul. 34
Usnesení č. 4950:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s přijetím věcných darů v celkové hodnotě Kč 28 701,67 Mateřskou školou Prostějov, Partyzánská ul. 34 pro pracoviště Partyzánská ul., Květná ul. a Hanačka:
- dřevěná stavebnice Walachia vario Box za Kč 11 951,17
- magnetická stavebnice Geomag Kids Panels za Kč 4 779,50
- plastová stavebnice Lego Edice za Kč 11 971,--.

19.9 Žádost o úpravu finančního plánu MŠ Prostějov, ul. Šárka 4a
Usnesení č. 4951:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
úpravu finančního plánu Mateřské školy Prostějov, ul. Šárka 4a, a to navýšení u závazného ukazatele:
- položky 524 – zákonné a jiné sociální pojištění ve výši 10 200 Kč (použití fondu odměn)
- položky 525 - zákonné a jiné sociální pojištění ve výši 126 Kč (použití fondu odměn)
- položky 527 – zákonné a jiné sociální náklady ve výši 300 Kč (použití fondu odměn).

19.10 Žádost o souhlas s čerpáním investičního fondu ZUŠ Vl. Ambrose Prostějov na nákup mobilního pódia
Usnesení č. 4952:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s čerpáním investičního fondu Základní umělecké školy Vladimíra Ambrose Prostějov ve výši Kč 134 207,-- na nákup mobilního pódia.

19.11 Žádost RG a ZŠ města Prostějova, Studentská ul. 2 o souhlas s přijetím účelově určeného peněžitého
daru a čerpáním rezervního fondu
Usnesení č. 4953:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s přijetím účelově určeného peněžitého daru Kč 40 000,-- od společnosti Women for Women, o. p. s., Praha na úhradu měsíčních záloh stravného pro vybraných 14 žáků základní školy se sociálním znevýhodněním pro školní rok 2014/2015;
s c h v a l u j e
čerpání rezervního fondu Reálného gymnázia a základní školy města Prostějova, Studentská ul. 2 ve výši
Kč 40 000,-- na úhradu měsíčních záloh stravného pro vybraných 14 žáků základní školy se sociálním znevýhodněním pro školní rok 2014/2015.

19.12 Žádost RG a ZŠ města Prostějova, Studentská ul. 2 o souhlas s nabytím majetku nad stanovený limit
Usnesení č. 4954:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
a) s nabytím majetku do vlastnictví Reálného gymnázia a základní školy města Prostějova, Studentská ul.
nad již schválenou částku Kč 500 tis. Kč ročně v celkové hodnotě Kč 267 664,-- dle přílohy, která je nedílnou součástí usnesení;
b) s přijetím věcných darů v celkové hodnotě Kč 67 664,-- dle přílohy, která je nedílnou součástí usnesení
od Klubu přátel RG a ZŠ města Prostějova.

19.13 Dodatek ke smlouvě o poskytnutí VFP – LHK Jestřábi Prostějov o. s.
Usnesení č. 4955:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit dodatek č. 1 ke smlouvě (OŠKS/Cás/2–14) o poskytnutí veřejné finanční podpory organizaci LHK Jestřábi Prostějov o. s., Ke Stadionu 1, IČ 228 66 388, kterým se čl. III Použití a účel příspěvku, odstavec 1. mění takto: Příspěvek je účelově vázán na: pronájem ledové plochy a nebytových prostor pro mládežnická družstva (v částce 1.605.000,-- Kč), na dopravu mládežnických družstev (v částce 525.000,-- Kč), dále uváděno též jako „Projekt". Příjemce se zavazuje a je oprávněn příspěvek použít výhradně k uvedenému účelu.

19.14 Veřejná finanční podpora - Mažoretky Hvězdičky Prostějov
Usnesení č. 4956:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z FRR ve výši 15.000,-- Kč
Mažoretkám Hvězdičky Prostějov, C. Boudy 2, IČ 265 81 019 (poř. číslo žádosti 120)
- na účast na mezinárodní soutěži mažoretek v Rakousku – reprezentace města Prostějova (startovné, doprava, ubytování);
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 1. 2015;
b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0020

003419

5222

 

1

0200000000000

15.000

 

(zvýšení položky 5222 – Mažoretky Hvězdičky Prostějov – účast na mezinárodní soutěži mažoretek)

- snižuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0070

 

8115

 

1

0700000000000

15.000

 

(snížení položky 8115 – fondu rezerv a rozvoje)


19.15 Bezplatné zapůjčení tělocvičny v ZŠ a MŽ Prostějov, Melantrichova 60
Usnesení č. 4957:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s bezplatným ubytováním účastníků soustředění gymnastického oddílu TJ Havířov v termínu 28. – 30.11.2014 v prostorách tělocvičny ZŠ a MŠ Prostějov, Melantrichova 60.

20. Rozpočtová opatření:
20.1 Rozpočtové opatření kapitoly 10 – kancelář primátora
Usnesení č. 4958:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

6171

5194

 

 

0100000000000

4 500,00

(převod na položku 5194 – květiny a dary)

10

6171

5139

 

 

0100000100300

295 500,00

(převod na položku 5139 – nákup propagačních materiálů)

- snižuje výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

6171

5169

 

 

0100000100300

300 000,00

(převod z položky 5169 – nákup služeb spojených s propagací – položka bude snížena na základě správného účetního členění nákupu propagačních materiálů)

20.2 Rozpočtové opatření kapitoly 11 – správa a zabezpečení (cestovné)
Usnesení č. 4959:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

11

6171

5173

0

0

0110000000000

70.000,00

Cestovné

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

11

6171

5156

0

0

0110000000000

70.000,00

Pohonné hmoty (snížení počtu najetých kilometrů u služebních vozidel)

20.3 Rozpočtové opatření kapitoly 11 – správa a zabezpečení (převod na kapitolu 70)
Usnesení č. 4960:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšují rezervy města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

0000

8115

 

00000001

0700000000000

700.000,00

Fond rezerv a rozvoje

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

11

6171

5153

0

0

0110000000000

700.000,00

Plyn (úspora vzniklá realizovaným výběr. řízením na dodavatele plynu a mírnější zimou za vyúčtované období)20.4 Rozpočtové opatření kapitoly 12 - krizové řízení (odměny členům JSDH)
Usnesení č. 4961:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

12

5512

5492

 

 

0120000000000

20 500

(zvýšení pol. 5492 dary obyvatelstvu – pro členy JSDH města Prostějova, družstvo Žešov)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

12

5512

5167

 

 

0120000000000

5 000

(snížení pol 5167 služby školení a vzdělávání, úspora za školení - bylo provedeno bezplatně)

12

5512

5021

 

 

0120000000000

15 500

(snížení pol. 5021 ostatní osobní výdaje – úspora za výjezdy)


u d ě l u j e
na návrh velitele JSDH města peněžitý dar fyzickým osobám, členům jednotky SDH Žešov za aktivní plnění úkolů při výjezdech jednotky k zásahům na území města dle důvodové zprávy.

20.5 Rozpočtové opatření kapitoly 12 - krizové řízení (zvedací vak pro HZS)
Usnesení č. 4962:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

12

5512

5137

 

 

 

40 000

(zvýšení pol. 5137 – pořízení zvedacího vaku pro HZS ÚO Prostějov)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

12

6409

5901

 

 

 

40 000

(snížení pol. 5901 nespecifikované rezervy – rezerva na havarijní situace)

20.6 Rozpočtové opatření kapitoly 12 - krizové řízení (přesun na kapitolu 10)
Usnesení č. 4963:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

6171

5175

 

 

0100000000000

10 000

(zvýšení pol. 5175 pohoštění – zajištění občerstvení na společné cvičení krizového štábu a složek IZS )

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

12

5273

5169

 

 

0120000000000

10 000

(snížení pol. 5169 nákup ostatních služeb – přesun plánovaných prostředků na zabezpečení cvičení)20.7 Rozpočtové opatření kapitoly 12 - krizové řízení (přesun úspory na kapitolu 70)
Usnesení č. 4964:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

07000000000

200 000

(zvýšení Fondu rezerv a rozvoje města)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

12

5512

6123

 

 

01200000000

200 000

(snížení položky 6123 – dopravní prostředky, úspora z důvodu poskytnuté dotace z Ol. kraje)

20.8 Rozpočtové opatření kapitoly 13 – městská policie (přesun v rámci kapitoly)
Usnesení č. 4965:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

13

5311

5163

 

 

0130000000000

17.000

 

(služby peněžních ústavů – pojištění již nebude čerpáno do konce roku 2014)

 

13

5311

5156

 

 

0130000000000

15.000

 

(pohonné hmoty a maziva – úspora provozu na LPG)

- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

13

5311

5179

 

 

0130000000000

17.000

 

(ostatní nákupy jinde nezařazené – zajištění nákupů výstrojních součástí do konce roku 2014 )

 

13

5311

5172

 

 

0130000000000

15.000

 

(nákup softwaru – OS Windows 8.1 na starší počítače)

20.9 Rozpočtové opatření kapitoly 13 – městská policie (mzdy)
Usnesení č. 4966:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- snižuje rozpočet výdajů

 

13

5311

5424

 

 

01300000000

153.000

 

(Náhrady mezd v době nemoci – nižší čerpání na položce při vyplácení náhrad)

 

13

5311

5167

 

 

01300000000

20.220

 

(školení – do konce roku 2014 již nebudou žádná školení realizována)

 

13

5311

5156

 

 

01300000000

70.500

 

(pohonné hmoty- úspora na LPG)

- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

13

5311

5011

 

 

01300000000

180.000

 

(Platy zaměstnanců v pracovním poměru)

 

13

5311

5031

 

 

01300000000

46.800

 

(Povinné pojistné na soc. zabezpečení)

 

13

5311

5132

 

 

01300000000

16.200

 

(Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění)

 

13

5311

5038

 

 

01300000000

720

 

(Povinné úrazové pojištění)20.10 Rozpočtové opatření kapitoly 14 - kancelář tajemníka
Usnesení č. 4967:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

 

8115

 

1

0700000000000

280.000,-

Zvýšení fondu rezerv a rozvoje města

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0014

6171

5167

 

 

0140000000000

280.000,-

Snížení položky „Služby školení a vzdělávání“ z důvodu úspory finančních prostředků čerpáním dotace v rámci projektu „Vzděláváním zaměstnanců MěÚ PV k efektivní a přátelské veřejné správě“.


20.11 Rozpočtové opatření kapitoly 15 – informační technologie
Usnesení č. 4968:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

15

6171

5168

 

 

0150000000000

400 000,-

Prodloužení smlouvy Select Plus – Software Assurance stávajících licencí produktů Microsoft

- snižuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

15

6171

5172

 

 

0150000000000

400 000,-

Programové vybavení – prostředky byly původně plánovány v minulém roce na této položce


20.12 Rozpočtové opatření kapitoly 20 – školství, kultura a sport
Usnesení č. 4969:
Rada města Prostějova
a) r o z h o d l a
snížit na rok 2014 neinvestiční příspěvek Reálného gymnázia a základní školy města Prostějova, Studentská ul. 2
b) s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3121

5331

 

 

0200000020340

190 000

 

(snížení položky 5331 - neinvestiční příspěvek RG a ZŠ města Prostějova, Studentská ul. 2 - energie)

- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3113

5331

 

 

0200000020337

190 000

 

(zvýšení položky 5331 – neinvestiční příspěvek ZŠ a MŠ Jana Železného Prostějov, Sídliště svobody 24/79
na dovybavení prostředí mateřské školy)

20.13 Rozpočtové opatření kapitoly 21 – sociální věci
Usnesení č. 4970:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

5311

5039

 

 

0210000000000

69.000 Kč

Zvýšení položky „nákup materiálu“ – Bezpečnost a veřejný pořádek – nákup materiálu v rámci „Programu prevence kriminality ve městě Prostějově“ (nákup kalendářů pro seniory, informační a edukační materiály, reflexní pomůcky, drobné ceny do soutěží na předvánoční akci pro Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Prostějov, Podané ruce, o.p.s.).

21

5311

5175

 

 

0210000000000

3.000 Kč

Zvýšení položky „pohoštění“ – Bezpečnost a veřejný pořádek – nákup pohoštění v rámci „Programu prevence kriminality ve městě Prostějově pro rok 2014“ (nákup cukrovinek na předvánoční akci pro Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Prostějov, Podané ruce o.p.s.).

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

5311

5169

 

 

0210000000000

52.400 Kč

Snížení položky „nákup ostatních služeb“ – Bezpečnost a veřejný pořádek – převod finančních prostředků na položku „nákup materiálu“ z důvodu potřeby nákupu materiálu v rámci „Programu prevence kriminality ve městě Prostějově“ - úspora finančních prostředků díky získaným státním účelovým dotacím.

21

4339

5021

 

 

0210000210200

10.000 Kč

Snížení položky „ostatní osobní výdaje“ – Tábory sociální prevence - převod finančních prostředků na položku „nákup materiálu“ – Bezpečnost a veřejný pořádek, z důvodu potřeby nákupu materiálu v rámci „Programu prevence kriminality ve městě Prostějově“ - úspora finančních prostředků díky získaným státním účelovým dotacím.

21

4339

5169

 

 

0210000210200

4.000 Kč

Snížení položky „nákup ostatních služeb“ – Tábory sociální prevence - převod finančních prostředků na položku „nákup materiálu“ – Bezpečnost a veřejný pořádek, z důvodu potřeby nákupu materiálu v rámci „Programu prevence kriminality ve městě Prostějově“ - úspora finančních prostředků díky získaným státním účelovým dotacím.

21

4339

5169

 

 

0210000210300

2.600 Kč

Snížení položky „nákup ostatních služeb“ – Výlety sociální prevence - převod finančních prostředků na položku „nákup materiálu“ – Bezpečnost a veřejný pořádek, z důvodu potřeby nákupu materiálu v rámci „Programu prevence kriminality ve městě Prostějově“ - úspora finančních prostředků díky získaným státním účelovým dotacím.

21

4339

5169

 

 

0210000210200

3.000 Kč

Snížení položky „nákup ostatních služeb“ – Výlety sociální prevence – převod finančních prostředků na položku „pohoštění“ – Bezpečnost a veřejný pořádek, z důvodu potřeby nákupu cukrovinek v rámci „Programu prevence kriminality ve městě Prostějově“ na předvánoční akci pro Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Prostějov, Podané ruce, o.p.s. (úspora finančních prostředků díky získaným státním účelovým dotacím).

20.14 Rozpočtové opatření kapitoly 40 – životní prostředí a kapitoly 70 – finanční
Usnesení č. 4971:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšují rezervy města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

 

250 000

(FRR)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

40

1014

5169

 

 

 

250 000

(úspora – péče o toulavé psy)


20.15 Rozpočtové opatření kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města
Usnesení č. 4972:
Rada města Prostějova s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0050

003412

6122

 

 

0500119000000

250.325

zvýšení pol. 6122 – stroje, přístroje, zařízení; nákup sekacího traktoru pro sportovní areál na sídl. E. Beneše

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

006409

6909

 

 

0700396000000

250.325

snížení pol. 6909 – rezerva na investice

20.16 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (havarijní stav kanalizace SOŠPO)
Usnesení č. 4973:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3122

5171

 

 

0600000000000

60 000

Oprava havarijního stavu kanalizace Střední odborné školy podnikání a obchodu

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

6409

5901

 

 

0600000607076

60 000

Škodní a havarijní události

20.17 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (komínové těleso v MŠ Čechovice)
Usnesení č. 4974:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3111

5171

 

 

0600000600332

20 000

ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14 – oprava nevyhovujícího stavu vložky komínového tělesa v objektu MŠ Čechovice

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

6409

5901

 

 

0600000607076

20 000

Škodní a havarijní události


20.18 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (zázemí JSDH Čechovice)
Usnesení č. 4975:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

5512

6121

 

 

0600446000000

211 000

JSDH Čechovice – zázemí

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

 

 

0700000707100

211 000

Snížení rezervy RMP na základě úkolu z porady vedení města předložit rozpočtové opatření


20.19 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (oprava vnitrobloku Kostelecká 11-15)
Usnesení č. 4976:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

2212

5171

 

 

0600454000000

1 995 000

Oprava komunikací ve vnitrobloku Kostelecká 11-15

 - snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

2212

6121

 

 

0600454000000

1 195 000

Oprava komunikací ve vnitrobloku Kostelecká 11-15

0070

2212

6121

 

 

0600439000000

800 000

Úprava křižovatky Šárka – Jezdecká


20.20 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (PD VO v ul. Jasmínová)
Usnesení č. 4977:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3631

6121

 

 

0600493000000

17 000

Veřejné osvětlení v ulici Jasmínová, Domamyslice – zhotovení projektové dokumentace

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

 

 

0700000707100

17 000

Snížení rezervy RMP na základě úkolu z porady vedení města předložit rozpočtové opatření


20.21 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (převod položek)
Usnesení č. 4978:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3111

5169

 

 

0600282000001

200 000

Revitalizace školních zahrad – bez dotace

0060

3113

5169

 

 

0600000600336

7 260

ZŠ Kollárova – opravy oken MŠ Erbenova – projektová dokumentace

0060

3111

5169

 

 

0600000600325

11 616

MŠ Šárka - oprava havarijního stavu výměníku TUV MŠ Libušinka – projektová dokumentace

0060

3122

6121

 

5

0600000508028

15 000

Reinvestice – Výměna oken Střední odborná škola podnikání a obchodu – uvolnění zádržného

0060

3639

5169

 

 

0600000603005

40 000

Sklad Jezdecká ulice – nákup ostatních služeb

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3111

5169

 

 

0600282000000

200 000

Revitalizace školních zahrad

0060

3113

5171

 

 

0600000600336

7 260

ZŠ Kollárova – opravy oken MŠ Erbenova

0060

3111

5171

 

 

0600000600325

11 616

MŠ Šárka - oprava havarijního stavu výměníku TUV MŠ Libušinka

0060

3122

5171

 

5

0600000000000

15 000

Reinvestice – opravy

0060

3639

5171

 

 

0600000603005

40 000

Sklad Jezdecká ulice – opravy a udržování

 21. Záležitosti Domovní správy Prostějov, s. r. o.:
21.1 Sleva na nájemném za omezené užívání bytového prostoru
Usnesení č. 4979:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
slevu ve výši 3.064,5 Kč na nájemném za bytový prostor č. 3 v domě na ulici E. Králíka 4 v Prostějově, z důvodu havárie vodovodního řádu a vytopení bytu z kotelny nájemci bytu č. 3 v bytovém domě na ulici E. Králíka 4, Prostějov.

21.2 Vyhlášení záměru pronájmu GS č. 737 v domě na ul. Hacarova č. 2/4343
Usnesení č. 4980:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr pronájmu garážového stání č. 737 o celkové rozloze 25,66 m2 v domě na ul. Hacarova č. 2/4343 v Prostějově, za těchto podmínek:
- pro garážování vozidla ve vlastním užívání
- s předností parkování vozidla nájemníků domu na ul. Hacarova č. 2/4343 v Prostějově
- s předností parkování zdravotně postižených nájemníků (průkazy ZTP)
- za nabídnuté měsíční nájemné v minimální výši 650,-Kč s inflační doložkou
- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 250,-Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s. r. o., Pernštýnské nám. 176/8, Prostějov.

21.3 Vyhlášení záměru pronájmu PSP č. 187 a č. 717, parkovacího místa č. 585 a č. 720 vše
v objektu domu na Pernštýnském nám. č. 183/4
Usnesení č. 4981:
Rada města Prostějova
a) s c h v a l u j e
ukončení nájemní smlouvy č. 395 o nájmu prostoru sloužícího podnikání, nájemní smlouvy č. 480 o nájmu nebytového prostoru a smlouvy č. 843 a 844 o nájmu parkovacího místa dohodou k 31.01.2015;
b) v y h l a š u j e
záměr pronájmu:
1) prostoru sloužícího podnikání č. 187 o celkové rozloze 132,90 m2 v domě na Pernštýnském nám.
č. 183/4 v Prostějově
2) nebytového prostoru č. 717 o celkové rozloze 13,40 m2 v domě na Pernštýnském nám.
č. 183/4 v Prostějově
3) parkovacího místa č. 528 o celkové rozloze 7 m2 v objektu domu na Pernštýnském nám.
č. 183/4 v Prostějově
4) parkovacího místa č. 720 o celkové rozloze 7 m2 v objektu domu na Pernštýnském nám.
č. 183/4 v Prostějově
za těchto podmínek:
- formou neveřejného vícekriteriálního řízení (forma obálkové metody)
- za nabídnuté roční (měsíční) nájemné s inflační doložkou
- s vyloučením provozování výherních hracích přístrojů, prodeje erotického zboží apod.
- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 500,-Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s.r.o., Pernštýnské nám. 176/8 v Prostějově
- nabídky je možné podat v písemné formě osobně nebo poštou v uzavřené obálce zřetelně označené nápisy „Perštýnské nám. č. 183/4 a „NEOTVÍRAT“ společnosti Domovní správa Prostějov, s. r. o., Pernštýnské nám. 176/8 Prostějov.

21.4 Změna právní formy podnikání nájemce PSP č. 220 v domě na ul. Šárka č. 3383/62
Usnesení č. 4982:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
změnu právní formy podnikání nájemce prostoru sloužícího podnikání č. 220, o rozloze 88,27 m² v domě na ul. Šárka č. 3383/62 v Prostějově
z: Vyroubal Ivan, IČO 60691476 - OSVČ
na: OK – servis kol s. r. o., se sídlem Na Hrázi č. 1342/9, 796 01 Prostějov, IČO 03257576 – právnická osoba.22. Záležitosti Odboru správy a údržby majetku města:
22.1 Dodatek č. 21 ke Smlouvě pro správu, provoz a údržbu bytů a nebytových prostor a výkon dalších práv a povinností s Domovní správou Prostějov, s.r.o., a ROZOP kapitoly 90
Usnesení č. 4983:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
a) Dodatek č. 21 ke Smlouvě pro správu, provoz a údržbu bytů a nebytových prostor a výkon dalších práv a povinností s Domovní správou Prostějov, s.r.o. a pověřuje náměstka primátora Mgr. Jiřího Pospíšila k podpisu tohoto dodatku;
b)rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0090

003619

5192

 

 

0900000910200

44.770

zvýšení pol. 5192 – poskytnuté neinv. příspěvky a náhrady; náklady na úhradu exekučního vyklizení tří bytů

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

006409

5901

 

 

0700000707100

44.770

snížení pol. 5901 – rezerva pro ROZOP Rady města Prostějova


22.2 Informace ve věci realizace stavby hřiště na ulici Marie Pujmanové v Prostějově
Usnesení č. 4984:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
informace ve věci realizace stavby hřiště na ulici Marie Pujmanové v Prostějově.

22.3 Pohledávka a rozhodnutí o jejím naložení
Usnesení č. 4985:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova vzdát se práva na pohledávku spočívající v nedoplatku nájemného ve výši 16.558 Kč spolu s úroky z prodlení a smluvní pokutou za prodlení s placením nájemného vůči Michaelu Faltýnkovi, se sídlem Prostějov, Pernštýnské nám. 190/3, 796 01 Prostějov, IČ: 606 91 921.

22.5 Schválení výpůjčky dvou částí pozemku p.č. 3104/1 v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 4986:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
výpůjčku dvou částí pozemku p.č. 3104/1 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o celkové výměře 4 m2 (výměra jednotlivých částí 2 m2) spolku „Okrašlovací spolek města Prostějova o.s.“, se sídlem Prostějov, Vrlova 370/7, PSČ: 796 01, IČ: 285 55 091, za účelem umístění dvou laviček pro teenagery za následujících podmínek:
1. smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou,
2. vypůjčitel ponese po dobu výpůjčky veškeré náklady na provoz, údržbu a opravy předmětu výpůjčky a laviček pro teenagery umístěných na předmětu výpůjčky.

22.6 Souhlas s převzetím technického zhodnocení realizovaného RG a ZŠ města Prostějova
Usnesení č. 4987:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s tím, aby Statutární město Prostějov formou předávacího protokolu převzalo do evidence a k odpisování technické zhodnocení „Sedlová střecha – pavilon AB“ (inventární číslo 2114900001) a „Zateplení stěny u šaten“ (inventární číslo 2114900002) realizované Reálným gymnáziem a základní školou města Prostějova, Studentská ul. 2, příspěvkovou organizací, se sídlem Prostějov, Studentská ul. 2, IČ: 441 59 960, na nemovitém majetku ve vlastnictví Statutárního města Prostějova.22.7 Souhlas s převzetím technického zhodnocení realizovaného ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14
Usnesení č. 4988:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s tím, aby Statutární město Prostějov formou předávacího protokolu převzalo do evidence a k odpisování technické zhodnocení „Oplocení tělocvičny“ (inventární číslo 000001), „Rekonstrukce kotelny“ (inventární číslo 300021), „Dlažba v přízemí“ (inventární číslo 000031) a „Sociální zařízení“ (inventární číslo 000032) realizované Základní školou a mateřskou školou Prostějov, Palackého tř. 14, příspěvkovou organizací, se sídlem Prostějov, Palackého tř. 14, IČ: 479 22 486, na nemovitém majetku ve vlastnictví Statutárního města Prostějova.


22.10 Změna části usnesení ZMP č. 14080 z 15.04.2014 a zpětný výkup části pozemku p.č. 1598 v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 4989:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit:
1. změnu bodu 1. písm. c) usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 14080 ze dne 15.04.2014, kterým byl schválen prodej pozemku p.č. 1598 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 636 m2 v k.ú. Prostějov včetně bytového domu č.p. 988 (Vodní 11 v Prostějově) a všech dalších součástí a příslušenství  na následující znění:
c) v kupní smlouvě se kupující zavážou provést na převáděném pozemku výstavbu nového polyfunkčního domu dle předložené studie, která je přílohou č. 3 materiálu, a v termínu do 40 měsíců ode dne provedení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí, přičemž kupující se současně zavážou realizovat výstavbu nového polyfunkčního domu na převáděném pozemku tak, aby došlo k narovnání stavební čáry v ul. Vodní v Prostějově způsobem vymezeným v situační mapě, která je přílohou č. 4 materiálu; pro případ prodlení kupujících se splněním uvedeného závazku delšího jak 4 měsíce bude v kupní smlouvě sjednána smluvní pokuta ve výši 15.000 Kč za každý měsíc prodlení a v případě, že výstavba nového polyfunkčního domu nebude v daném termínu kupujícími vůbec zahájena, bude v kupní smlouvě sjednána možnost Statutárního města Prostějova od kupní smlouvy odstoupit,
2. zpětný výkup části pozemku p.č. 1598 v k.ú. Prostějov, která nebude v rámci výstavby nového polyfunkčního domu na pozemku p.č. 1598 v k.ú. Prostějov z důvodu zarovnání stavební čáry v ul. Vodní v Prostějově zastavěna, o výměře cca 30 m2 (přesná výměra bude známa po zpracování geometrického plánu) od vlastníka tohoto pozemku do vlastnictví Statutárního města Prostějova, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena z důvodů uvedených v důvodové zprávě materiálu ve výši 3.342 Kč/m2, tj. celkem ve výši cca 100.260 Kč,
b) kupní smlouva bude uzavřena do 60 dnů ode dne písemné výzvy zaslané Statutárnímu městu Prostějovu ze strany vlastníka tohoto pozemku, nejdříve však po dokončení výstavby nového polyfunkčního domu na pozemku p.č. 1598 v k.ú. Prostějov; pro případ prodlení Statutárního města Prostějova se splněním uvedeného závazku bude sjednána smluvní pokuta ve výši 3.000 Kč za každý měsíc prodlení,
c) veškeré náklady spojené se zpětným odkupem, včetně daně z nabytí nemovitých věcí, uhradí Statutární město Prostějov,
d) budoucí závazek zpětného výkupu předmětného pozemku za uvedených podmínek bude zakomponován do podmínek kupní smlouvy, jejímž předmětem bude prodej pozemku p.č. 1598 v k.ú. Prostějov.22.11 Změna podmínek Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2010/50/156 ze dne 15.12.2010
Usnesení č. 4990:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit změnu podmínek prodeje pozemku p.č. 105/6 v k.ú. Krasice dle Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2010/50/156 ze dne 15.12.2010 uzavřené mezi městem Prostějovem jako prodávajícím a společností PFAFF – SERVIS, spol. s r.o., se sídlem Bohumíra Šmerala 3773/19, Prostějov, PSČ 796 01, IČ: 494 47 408, jako kupujícím, spočívající v prodloužení lhůty pro výstavbu patrových garáží, včetně vydaného kolaudačního souhlasu, a to do 31.12.2016. Změna bude provedena formou dodatku ke Smlouvě kupní a o zřízení předkupního práva č. 2010/50/156 ze dne 15.12.2010. Ostatní podmínky Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2010/50/156 ze dne 15.12.2010 zůstanou nezměněny.

23. Bytové záležitosti:
23.1 Schválení žadatelů o pronájem bytů zvláštního určení v DPS
Usnesení č. 4991:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
uzavření nájemních smluv na pronájem bytů zvláštního určení v domech s pečovatelskou službou v majetku města Prostějova v pořadí dle důvodovézprávy.

23.2 Návrh uzavření nájemních smluv na pronájem bytů
Usnesení č. 4992:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
uzavření nájemních smluv na pronájem bytů v majetku města Prostějova v pořadí se žadateli uvedenými v důvodové zprávě.

24. Různé:
24.1 Informativní materiál k přípravě nové OZV o místním poplatku za komunální odpad – osvobození a úlevy
Usnesení č. 4993:
Rada města Prostějova
u k l á d á
předložit na schůzi rady dne 2.12.2014 návrh OZV o místním poplatku za komunální odpad doplněný o osvobození a úlevy takto:
- poplatník, který v příslušném kalendářním roce dovrší 65 a více let věku, má nárok na úlevu od poplatku ve výši 108 Kč,
- osvobozeni budou poplatníci narozeni v příslušném kalendářním roce.
odpovídá: Ing. Radim Carda, vedoucí Finančního odboru
termín: 2.12.2014

Miroslav P i š ť á k v.r.                                                          RNDr. Alena R a š k o v á v.r.
primátor města Prostějova                                                    1. náměstkyně primátora

Prostějov 18.11.2014
Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 27.11.2014 12:05:13 | přečteno 380x | Richard Sedlák
load