Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2014 > Usnesení z 2. schůze Rady města Prostějova

Usnesení z 2. schůze Rady města Prostějova

konané 2.12.2014

 

1. Zahájení, schválení programu
Usnesení č. 4994:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
program své 2. schůze, konané dne 2.12.2014, dle předloženého návrhu s těmito změnami:
1. materiál č. 16.2 ROZOP kapitoly 20 – školství, kultura a sport – stažen z programu,
2. do programu zařazeny body:
3.2 Návrhy na pořízení změn Územního plánu Prostějov
3.3 Podpora záměru projektu výstavby víceúčelové sportovní haly v Prostějově a založení ústavu
3.4 Veřejná zakázka „Demolice objektů a zpevněných ploch v areálu bývalých Jezdeckých kasáren“ – návrh na rozhodnutí o vyloučení uchazeče a o výběru nejvhodnější nabídky
15.5 Veřejná finanční podpora – Oddíl orientačního sportu SK Prostějov
15.6 Finanční dar města Prostějova Centru sociálních služeb
15.7 Dodatek ke smlouvě o VFP – J. Kostelníková
16.2 Žádost ZŠ Prostějov, Dr. Horáka 24 o schválení úpravy finančního plánu na rok 2014 v položce odpisy dlouhodobého hmotného majetku a mzdové náklady a schválení změny odpisového plánu pro rok 2014
16.8 Rozpočtové opatření kapitoly 12 - krizové řízení
19.9 Smlouva o právu provést stavbu: „R46 Prostějov – oprava PHS“
19.10 Souhlas s převzetím technického zhodnocení realizovaného Základní školou Prostějov, ul. Dr. Horáka 24, do evidence a k odpisování
p o v ě ř u j e
RNDr. Alenu Raškovou, 1. náměstkyni primátora, ověřením zápisu.

2. Svěření kompetencí uvolněnému členu Rady města Prostějova
Usnesení č. 4995:
Rada města Prostějova
r o z h o d l a
svěřit PaedDr. Jaroslavu Šlamborovi, uvolněnému členu Rady města Prostějova zabezpečování záležitostí patřících do samostatné působnosti města Prostějova, s výjimkou právních jednání vyhrazených nebo výslovně svěřených zákonem jinému orgánu města Prostějova, a to
1. oblast integrovaných regionálních investic v rámci Olomoucké metropolitní oblasti,
2. oblast dotací z veřejných zdrojů.

2.1 Změna organizačního zajištění přípravy strategie ITI
Usnesení č. 4996:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
změnu organizačního zajištění přípravy strategie ITI ve složení realizačního týmu a řídícího týmu dle varianty B, uvedené v důvodové zprávě.

3. Příprava zasedání zastupitelstva města
Usnesení č. 4997:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rámcový návrh programu 3. zasedání Zastupitelstva města Prostějova, které se bude konat 15.12.2014
v jednací místnosti radnice v Prostějově, nám. T. G. Masaryka 130/14.

3.1 Plán schůzi rady a zasedání zastupitelstva na rok 2015
Usnesení č. 4998:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
plán jednání orgánů města Prostějova na rok 2015 takto:
a) schůze rady: 6. a 20. ledna, 3. února, 3., 17. a 31. března, 28. dubna, 12. a 26. května, 16. a 30. června,
28. července, 25. srpna, 22. září, 6. a 20. října, 10. a 24. listopadu, 8. prosince;
b) zasedání zastupitelstva: 16. února, 13. dubna, 8. června, 7. září, 2. listopadu, 14. prosince.

3.2 Návrhy na pořízení změn Územního plánu Prostějov
Usnesení č. 4999:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova neschválit pořízení změn Územního plánu Prostějov dle návrhů č. 1 a 3 dle důvodové zprávy.

3.3 Podpora záměru projektu výstavby víceúčelové sportovní haly v Prostějově a založení ústavu
Usnesení č. 04001:
Rada města Prostějova
1. b e r e  n a  v ě d o m í
informace o záměru projektu výstavby víceúčelové sportovní haly v Prostějově a založení právnické osoby (ústavu) za účelem výstavby a provozování této haly s tím, že primátor uvedený záměr projedná s představiteli klubů zastupitelů do 15.1.2015,
2. p o d p o r u j e
v souladu se Strategickým plánem rozvoje města Prostějova pro období 2010 – 2020 záměr projektu výstavby Národního olympijského centra v Prostějově dle důvodové zprávy,
3. s c h v a l u j e
obsah společného prohlášení k podpoře záměru projektu „NÁRODNÍHO OLYMPIJSKÉHO CENTRA“ v Prostějově a v souvislosti s ním i založení právnické osoby „PROSTĚJOV OLYMPIJSKÝ, ZAPSANÝ ÚSTAV“ dle předloženého návrhu.

3.4 Veřejná zakázka „Demolice objektů a zpevněných ploch v areálu bývalých Jezdeckých kasáren“ – návrh na rozhodnutí o vyloučení uchazeče a o výběru nejvhodnější nabídky
Usnesení č. 04002:
Rada města Prostějova
r o z h o d l a
1. v souladu s § 76 odst. 6 zákona a na základě doporučení komise pro hodnocení nabídek o vyloučení uchazeče TIEFENBACH s.r.o., se sídlem Hnojice 87, 785 01 Šternberk, IČ: 26849330, z další účasti v zadávacím řízení „Demolice objektů a zpevněných ploch v areálu bývalých Jezdeckých kasáren“, a to pro nedostatky nabídky uvedené v důvodové zprávě,

2. v souladu s § 81 zákona a na základě doporučení komise pro hodnocení nabídek o výběru nejvhodnější nabídky v zadávacím řízení „Demolice objektů a zpevněných ploch v areálu bývalých Jezdeckých kasáren“ a jako ekonomicky nejvhodnější nabídku v tomto zadávacím řízení vybrala nabídku společnosti „Společnost DEKONTA – AQUASYS – demolice Prostějov“, vedoucí společník DEKONTA, a.s., IČ: 25006096, se sídlem Dřetovice 109, 273 42 Stehelčeves, a společník AQUASYS spol. s r.o., IČ: 25344447, se sídlem: Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou. Nabídka společnosti „Společnost DEKONTA – AQUASYS – demolice Prostějov“ vyhověla všem podmínkám zadávacího řízení, jak je uvedeno v důvodové zprávě,

3. zadat zakázku „Demolice objektů a zpevněných ploch v areálu bývalých Jezdeckých kasáren“ společnosti „Společnost DEKONTA – AQUASYS – demolice Prostějov“, vedoucí společník DEKONTA, a.s., IČ: 25006096, se sídlem Dřetovice 109, 273 42 Stehelčeves, a společník AQUASYS spol. s r.o., IČ: 25344447, se sídlem: Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou, a uzavřít se společností „Společnost DEKONTA – AQUASYS – demolice Prostějov“ Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky,

4. v případě neposkytnutí součinnosti, potřebné k uzavření Smlouvy o dílo příslušným vítězným uchazečem, zadat zakázku „Demolice objektů a zpevněných ploch v areálu bývalých Jezdeckých kasáren“ a uzavřít Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky s dalším uchazečem v pořadí dle důvodové zprávy v souladu s § 82 odst. 4 zákona.

u k l á d á
Odboru rozvoje a investic zajistit ve lhůtách stanovených zákonem uzavření Smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Demolice objektů a zpevněných ploch v areálu bývalých Jezdeckých kasáren“ s vybraným uchazečem „Společnost DEKONTA – AQUASYS – demolice Prostějov“.
odpovídá: Ing. Antonín Zajíček, vedoucí Odboru rozvoje a investic
k. termín: 31. 1. 2015

4. Záležitosti výborů a komisí
Usnesení č. 04003:
Rada města Prostějova
I. z ř i z u j e
v souladu s § 122 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, níže uvedené komise Rady města Prostějova:
1. Komise sportovní
2. Komise výstavby
3. Komise školská
4. Komise pro dopravu
5. Komise pro kulturu a cestovní ruch
6. Komise životního prostředí
7. Komise pro rozvoj města a podporu podnikání
8. Komise sociální a zdravotní
9. Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality
10. Komise bytová
11. Komise Prostějov Zdravé město a místní Agenda 21
12. Komise pro nákup uměleckých děl
13. Komise architektury a urbanismu;

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova
a) zřídit Finanční výbor Zastupitelstva města Prostějova s celkovým počtem 13 členů,
aa) zvolit předsedou Finančního výboru Zastupitelstva města Prostějova Ing. Bedřicha Grulicha,
ab) zvolit členy Finančního výboru Zastupitelstva města Prostějova Ing. Jiřího Pospíšila, Petra Sedláčka, Ing. Lenku Černochovou, Ing. Hanu Naiclerovou, MBA, Ing. Jaroslava Čížka, Zdeňka Vysloužila, Lukáše Gartnera, Marka Jančíka, Ing. Jana Navrátila, Ing. Petra Šilhánka, Ing. Marii Cagalovou a Ing. Pavla Vavroucha;

b) zřídit Kontrolní výbor Zastupitelstva města Prostějov s celkovým počtem 13 členů,
ba) zvolit předsedou Kontrolního výboru Zastupitelstva města Prostějova Ing. Petra Kousala,
bb) zvolit členy Kontrolního výboru Zastupitelstva města Prostějova Mgr. Miladu Galářovou, Janu Halvadžievovou, Petra Kudláčka, Mgr. Františka Juru, Janu Kirchnerovou, Evu Muchovou, Mgr. Tomáše Kotryse, Vlastimila Ráčka, Ivo Zbožínka, Petra Kapounka, Marii Jankovou a PhDr. Petra Sokola, PhD;

c) zřídit Komisi Zastupitelstva města Prostějova pro regeneraci městské památkové zóny s celkovým počtem 13 členů,
ca) jmenovat předsedou Komise pro Regeneraci městské památkové zóny Ing. Václava Šmída,
cb) jmenovat členy Komise pro Regeneraci městské památkové zóny Mgr. Jiřího Pospíšila, Petra Lepšu, Mgr. Daniela Zádrapu, Ing. Petra Slepánka, Ing. arch. Zdeňka Berana, Ing. Jana Košťála, vedoucího Stavebního úřadu MMPv, Ing. Antonína Zajíčka, vedoucího Odboru rozvoje a investic MMPv, Ing. Radima Cardu, vedoucího Finančního odboru MMPv, PhDr. Marka Perůtku, vedoucího oddělení památkové péče SÚ MMPv, Mgr. Petra Ivánka, zaměstnance Odboru školství, kultury a sportu MMPv, Ing. Naděždu Procházkovou, zástupkyni Krajského úřadu Olomouckého kraje, Bc. Veroniku Bártovou, zástupkyni Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Olomouci.

5. Kontrola plnění úkolů rady k 2.12.2014
Usnesení č. 04004:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
informace o plnění svých usnesení ke dni 2.12.2014 bez připomínek.

6. Návrh změny Organizačního řádu Magistrátu města Prostějova
Usnesení č. 04005:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
změnu Organizačního řádu Magistrátu města Prostějova s účinností od 2.12 2014 dle přílohy.

7. Jmenování zástupce města Prostějova ve sdružení OK4EU
Usnesení č. 04006:
Rada města Prostějova
d e l e g u j e
Mgr. Miladu Galářovou, členku Zastupitelstva města Prostějova, jako zástupkyni města Prostějova na jednání valné hromady Sdružení OK4EU,
d o p o r u č u j e
valné hromadě zvolit Mgr. Miladu Galářovou členkou správní rady Sdružení OK4EU.

8. Informace k návrhu OZV o ochraně veřejného pořádku při provozování hostinských činností
Usnesení č. 04007:
Rada města Prostějova
bere na vědomí
informaci k návrhu obecně závazné vyhlášky o ochraně veřejného pořádku při provozování hostinských činností a zjištění situace kolem klubu Disco Morava,
d o p o r u č u j e
Miroslavu Pišťákovi, aby uložil řediteli Městské policie, nadále intenzivně sledovat situaci v okolí klubu Disco Morava.

9. Pokyny pro kontrolu plnění rozpočtu statutárního města Prostějova a hospodaření jím zřízených a založených právnických osob k 31.12.2014
Usnesení č. 04008:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
Pokyny pro kontrolu plnění rozpočtu statutárního města Prostějova a hospodaření jím zřízených a založených právnických osob k 31.12.2014 dle předloženého návrhu a se změnou v diskusi.

10. Dodatek č. l k Zásadám poskytování veřejné finanční podpory
Usnesení č. 04009:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit Dodatek č. 1 k Zásadám poskytování veřejné finanční podpory, uvedený v příloze č. 1.

11. Směrnice o postupu při vyřazování majetku z užívání a z účetní evidence a vyřazení pohledávek z účetní evidence statutárního města Prostějova
Usnesení č. 04010:
Rada města Prostějova
v y d á v á
Směrnici o postupu při vyřazování majetku z užívání a z účetní evidence a vyřazení pohledávek z účetní evidence statutárního města Prostějova, s účinností od 1. 1. 2015, ve znění dle předloženého návrhu.

12. Návrh OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Usnesení č. 04011:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova vydat Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „vyhláška“) dle předloženého návrhu s tím, že
1. sazba místního poplatku na rok 2015 je stanovena ve výši 600,- Kč, z toho v článku 4 odst. 1 písm. a) vyhlášky ve výši 250,- Kč, v článku 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky ve výši 350,- Kč,
2. nově se od místního poplatku osvobozují poplatníci, kteří jsou narozeni v příslušném kalendářním roce,
3. nově je stanovena úleva od místního poplatku ve výši 108,- Kč pro poplatníka, který v příslušném kalendářním roce dovrší 65 a více let věku.

13. Směrnice Rady města Prostějova Dlouhodobý majetek, jeho evidence a odpisový plán
Usnesení č. 04012:
Rada města Prostějova
v y d á v á
s účinností od 1. 1. 2015 Směrnici Dlouhodobý majetek, jeho evidence a odpisový plán dle předloženého návrhu.

14. Návrh odměny pro vedoucí sestru Jeslí sídliště Svobody
Usnesení č. 04013:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
poskytnutí finanční odměny pro vedoucí sestru Jeslí sídliště Svobody v Prostějově, příspěvkové organizace, Marii Bittnerovou dle předloženého návrhu a se změnou v diskusi.

15. Veřejná finanční podpora:
15.1 Veřejná finanční podpora - Střední odborná škola podnikání
Usnesení č. 04014:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z FRR ve výši 10.000,-- Kč
Střední odborné škole podnikání a obchodu, spol. s r. o., Rejskova 2987/4, Prostějov, IČ 253 48 418
(poř. číslo žádosti 130)
- na organizační zajištění 20. výročí založení školy (pronájem divadelního sálu a spolkových prostor Národního
domu)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2014
b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0020

003299

5339

 

1

0200000000000

10.000

 

(zvýšení položky 5339 – Střední odborná škola podnikání a obchodu spol. s r. o., Rejskova 2987/4, Prostějov – 20. výročí založení školy - pronájem sálu a spolkových prostor Národního domu)

- snižuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0070

 

8115

 

1

0700000000000

10.000

 

(snížení položky 8115 – fondu rezerv a rozvoje)


15.2 Veřejná finanční podpora - VK Prostějov, o.s.
Usnesení č. 04015:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z FRR ve výši 300.000,- Kč
VK Prostějov o. s., Za Kosteleckou 51, IČ 270 57 518 (poř. číslo žádosti 127)
- na náklady spojené s účastí klubu v nejprestižnější evropské volejbalové soutěži Champions League (ubytování, doprava, víza)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 3. 2015
b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0020

003419

5222

 

1

0200000000000

300.000

 

(zvýšení položky 5222 – VK Prostějov o. s. – účast na Champions League)

- snižuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0070

 

8115

 

1

0700000000000

300.000

 

(snížení položky 8115 – fondu rezerv a rozvoje)

 15.3 Veřejná finanční podpora – sociální oblast
Usnesení č. 04016:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova na rok 2014 z rezervy Rady města Prostějova pro ROZOP v kapitole 70 ve výši 15.000,-- Kč Hospici na Svatém Kopečku, nám. Sadové 4/24, Olomouc – Svatý Kopeček, IČ 736 34 671 (pořadové č. žádosti 111)
- na vybavení pokojů pro uživatele a vybavení kuchyně (pečící pánev)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2014
b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0021

3525

5223

 

 

0210000000000

15.000,00

zvýšení položky 5223 – neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem (VFP – Hospic na Svatém Kopečku – vybavení pokojů pro uživatele a vybavení kuchyně)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

 

 

0700000707100

15.000,00

snížení položky 5901 – nespecifikované rezervy – čerpání rezervy RMP pro ROZOP

15.4 Dodatek ke smlouvě o poskytnutí VFP
Usnesení č. 04017:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
dodatek č. 1 ke smlouvě (OŠKS/Cás/85–14) o poskytnutí veřejné finanční podpory , který se týká rozšíření účelu o odměny účinkujícím a výlep plakátů.

15.5 Veřejná finanční podpora – Oddíl orientačního sportu SK Prostějov, Klub českých turistů „Kosíř“
Usnesení č. 04018:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z FRR
1. ve výši 5.000,-- Kč Oddílu orientačního sportu Sportovního klubu Prostějov, Sportovní 1, IČ 228 97 488 (poř. číslo žádosti 145)
- na uspořádání tradičního závodu v parkovém krosu – Silvestrovský běh (propagace a tiskoviny, pitný režim,
ceny pro závodníky, časomíra)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 1. 2015

2. ve výši 7.000,-- Kč Odboru Klubu českých turistů „Kosíř“, Husovo nám. 55, IČ 479 21 641 (p. č. žádosti 142)
- na vydání brožury Toulání Prostějovskem – Praktický průvodce pro pěší turisty (grafické zpracování, tisk)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 1. 2015

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0020

003419

5222

 

1

0200000000000

12.000

 

(zvýšení položky 5222 – Oddíl orientačního sportu SK Prostějov – Silvestrovský běh, Odbor Klubu českých turistů „Kosíř“ – vydání brožury)

- snižuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0070

 

8115

 

1

0700000000000

12.000

 

(snížení položky 8115 – fondu rezerv a rozvoje)


15.6 Finanční dar města Prostějova Centru sociálních služeb
Usnesení č. 04019:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
a) poskytnutí finančního daru Centru sociálních služeb IČ 002 64 474, ve výši 4.000 Kč na nákup materiálu na výrobu keramických hrnků,
b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

10

4359

5229

 

1

0100000000000

4.000,--

 

Neinvestiční transfery neziskovým organizacím – finanční dar Centru sociálních služeb Prostějov

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

10

6171

5169

 

 

0100000101300

4.000,--

 

Převod z položky 5169 – nákup služeb v rámci projektu Zdravé město – položka bude snížena na základě správného účetního členění


15.7 Dodatek ke smlouvě o VFP
Usnesení č. 04020:
Rada města Prostějova
n e d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí veřejné finanční podpory
z rozpočtu statutárního města Prostějova (PVMU 62220/2014) Občanskému sdružení „PŘIJDU VČAS“,
se sídlem Hybešova 13, Prostějov 796 01, IČ 265 57 568, kterým se mění
- čl. III. Použití a účel příspěvku, odst. 2. takto: datum 30. 11. 2014 se nahrazuje se datem 30. 11. 2015,
- čl. VI. Práva a povinnosti příjemce, odst. 4. takto: datum 12. 12. 2014 se nahrazuje datem 12. 12. 2015,
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova uložit Občanskému sdružení „PŘIJDU VČAS“, z důvodu nesplnění části podmínek smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu statutárního města Prostějova a nepoužití části příspěvku na daný účel ve lhůtě stanovené smlouvou, navrácení finančních prostředků ve výši 26.500,-- Kč do rozpočtu statutárního města Prostějova, a to ve lhůtě stanovené výše uvedenou smlouvou.

16. Rozpočtová opatření:
16.1 Rozpočtové opatření kapitoly 19 – DUHA KK u hradeb
Usnesení č. 04021:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0019

003319

5169

   

0190000190100

40.000

(snížení položky 5169 nákup ostatních služeb – Duha KK u hradeb, úspora vznikla při zajišťování ubytování pro účinkující kulturních akcí)

0019

003319

5041

 

 

0190000190101

20.000

(snížení položky 5041 odměny za užití duševního vlastnictví - Wolkrův Prostějov 2014, úspora vznikla přijetím dotace z Min. kultury a Ol. kraje na tuto akci)

0019

003319

5139

 

 

0190000190101

9.000

(snížení položky 5139 nákup materiálu - Wolkrův Prostějov 2014, úspora vznikla přijetím dotace z Min. kultury a Ol. kraje na tuto akci)

0019

003319

5169

 

 

0190000190101

59.000

(snížení položky 5169 nákup ostatních služeb - Wolkrův Prostějov 2014, úspora vznikla přijetím dotace z Min. kultury a Ol. kraje na tuto akci)

0019

003319

5041

 

 

0190000190103

15.000

(snížení položky 5041 odměny za užití duševního vlastnictví Prostějovské hanácké slavnosti 2014 - úspora vznikla přijetím dotace z Ol. kraje na tuto akci)

0019

003319

5041

 

 

0190000190106

30.000

(snížení položky 5041 odměny za užití duševního vlastnictví Oslavy 100 let PV radnice - úspora vznikla jak redukcí plánovaných programů, tak i vhodně zvolenou a finančně úspornější dramaturgií oproti původní koncepci)

0019

003319

5139

 

 

0190000190106

3.000

(snížení položky 5139 nákup materiálu Oslavy 100 let PV radnice - úspora vznikla výběrem finančně nejvýhodnější nabídky na tisk propagačních materiálů)

0019

003319

5175

 

 

0190000190106

8.000

(snížení položky 5175 pohoštění Oslavy 100 let PV radnice - úspora vznikla redukcí požadavků účinkujících)

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0019

003313

5169

 

 

0190000190100

143.000

(zvýšení položky 5169 nákup ostatních služeb kino Metro 70 - na úhradu půjčovného distributorům filmů, odvody ze vstupného, aj.)

0019

003319

5139

 

 

0190000190100

11.000

(zvýšení položky 5139 nákup materiálu - květiny pro matky novorozenců)

0019

003319

5492

   

0190000190100

30.000

(zvýšení položky 5492 Dary obyvatelstvu agenda novorozenci města – peněžitý dar při slavnostní akci Vítání nových občánků města PV)


16.2 Žádost Základní školy Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 o schválení úpravy finančního plánu na rok 2014 v položce odpisy dlouhodobého hmotného majetku a mzdové náklady a schválení změny odpisového plánu pro rok 2014
Usnesení č. 04022:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
a) úpravu finančního plánu na rok 2014 Základní školy Prostějov, ul. Dr. Horáka 24
– navýšení závazného ukazatele 551 – odpisy dlouhodobého hmotného majetku ve výši Kč 43 000,--
(zařazení Unimobuňky, keramické pece a doodepisování vyřazené stavební buňky – pokrytí z položky
energií 502, kde byl zaveden úsporný systém)
– navýšení závazného ukazatele 521 – mzdové náklady ve výši Kč 22 000,--
(posílení z účtů 524 a 525 – zákonné a sociální pojištění, kde je vykazovaná úspora)

b) změnu odpisového plánu pro rok 2014 Základní školy Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 navýšením o Kč 43 000,-- na celkovou částku Kč 361 893,--.

16.3 Rozpočtové opatření kapitola 50 – správa a nakládání s majetkem města a 90 – správa a údržba majetku města
Usnesení č. 04023:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0050

003613

2324

 

 

0500000000000

116.632

zvýšení pol. 2324 – přijaté nekapitál.příspěvky a náhrady; příjmy za přefakturace energií nájemcům v objektech spravovaných OSÚMM

0050

003639

2119

 

 

0500000000000

650.117

zvýšení pol. 2119 – ostat.příjmy z vlastní činnosti; úhrada za zřízení věcných břemen na pozemcích města

0050

003639

2131

 

 

0500000000000

709.937

zvýšení pol. 2131 – příjmy z pronájmu pozemků; pronájem pozemků v majetku města

0050

003639

2132

 

 

0500000000000

186.928

zvýšení pol. 2132 – příjmy z pronájmu ost.nemovit.; pronájem nebytových prostor v objektech spravovaných OSÚMM

0050

3639

3111

 

 

0500000000000

24.020.973

zvýšení pol. 3111 – příjmy z prodeje pozemků; prodej pozemků z majetku města

0090

003612

2111

 

 

0900000910700

452.137

zvýšení pol. 2111 – příjmy z poskyt.služeb a výrobků; byty a nebyt.prostory spravované DSP, s.r.o. – zálohy uhrazené nájemci na studenou vodu

0090

003612

2111

 

 

0900000915169

311.922

zvýšení pol. 2111 – příjmy z poskyt.služeb a výrobků; byty a nebyt.prostory spravované DSP, s.r.o. – zálohy uhrazené nájemci na služby (revize, komíny apod.)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0050

003612

5153

 

 

0500000000000

580.000

snížení pol. 5153 – plyn; náklady na spotřebu plynu v objektech spravovaných OSÚMM

0090

3631

5154

 

 

0900000900800

4.727.000

snížení pol. 5154 – el.energie; náklady na spotřebu el.energie (veř.osvětlení, všechny objekty magistrátu)

0090

3612

5154

 

 

0900000900800

63.500

snížení pol. 5154 – el.energie; byty a nebyt.prostory spravované DSP, s.r.o. – náklady na el.energii

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0090

003619

5169

 

 

090000910100

63.500

zvýšení pol. 5169 – nákup ostat.služeb; byty a nebyt.prostory spravované DSP, s.r.o. – náklady na zajištění správy nemovitostí

- zvyšuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

 

5115

 

00000001

0700000000000

31.755.646

zvýšení pol. 5115 – Fond rezerv a rozvoje


16.4 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (MŠ Rumunská)
Usnesení č. 04024:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3111

5331

 

 

0600000600322

57 717

MŠ Prostějov, Rumunská ul. 23 – úprava elektrického rozvaděče

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

 

 

0700000707100

57 717

Snížení rezervy RMP z důvodu oprávněného požadavku MŠ na úpravu elektroinstalace


16.5 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (převod do FRR)
Usnesení č. 04025:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0070

 

8115

 

1

0700000000000

39 900 000

 

Rezervy města – fond rezerv a rozvoje

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 
 

0060

3113

6121

 

1

0600000600332

3 000 000

 
 

Hřiště ZŠ Palackého – dle smlouvy o dílo dokončení v roce 2015.

 
 

0060

3745

6121

 

1

0600077000000

1 000 000

 
 

Smetanovy sady- akce dokončena.

 
 

0060

2219

6121

 

 

0600263000000

1 000 000

 
 

CS Žešov – nedořešeny majetkoprávní záležitosti.

 
 

0060

2219

6121

 

 

0600275000000

1 000 000

 

 

CS Vrahovická II. etapa – není možné pokračovat, nesouhlasná stanoviska DI policie ČR.

 

3412

6121

 

 

357000000

400 000

 

0060

3322

5171

 

 

0600372000000

900 000

 
 

Zámek – fasáda západ – akce dokončena, úspora díky dotaci MK ČR.

 
 

0060

3636

6121

 

1

0600387000000

2 400 000

 
 

TI M. Alše – posun zahájení akce do r. 2015, napojení na sítě.

 
 

0060

3412

6121

 

1

0600388000000

2 400 000

 
 

Víceúčelové hřiště Čechovice - dle smlouvy o dílo dokončení v roce 2015.

 
 

0060

2219

6121

 

1

0600392000000

6 000 000

 

 

CS Dolní - dle smlouvy o dílo dokončení v roce 2015.

 

3412

6121

 

 

357000000

400 000

 

0060

2219

6121

 

 

0600400000000

2 000 000

 
 

CS Martinákova – v souladu se smlouvou o dílo pokračování v roce 2015.

 
 

0060

3745

6121

 

1

0600434000000

8 500 000

 
 

Revitalizace nám. TGM – pokračování v roce 2015 v souladu s dotací 19 mil. Kč v roce 2015.

 
 

0060

3745

6121

 

1

0600435000000

2 000 000

 
 

0060

3745

6121

 

 

0600435000000

2 000 000

 
 

Regenerace parku u kostela Sv. Petra a Pavla – posun zahájení akce z důvodu majetkoprávních komplikací.

 
 

0060

3412

6121

 

1

0600436000000

1 500 000

 

 

Hřiště Anenská ulice – dokončení v roce 2015 z důvodu technologických postupů.

 

3412

6121

 

 

357000000

400 000

 

0060

2212

6121

 

 

0600442000000

1 200 000

 
 

Obratiště pro autobusy MHD v průmyslové zóně – složité majetkoprávní vypořádání.

 
 

0060

2212

6121

 

1

0600476000000

5 000 000

 
 

Komunikace ulice Tylova – regenerace – probíhá výběrové řízení, realizace v roce 2015.

 


16.6 Rozpočtové opatření kapitoly 61 – stavební úřad
Usnesení č. 04026:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se

1. snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

61

3322

5166

 

 

0610000000000

100.000

 

Konzultační, poradenské a právní služby – v roce 2014 nebylo zatím potřeba využít externích služeb právníků a odborných poradců v oblasti památkové péče. Nečerpané prostředky je možno vrátit do rezerv města.

 

61

3329

5169

 

 

0610000000000

60.000

 

Nákup ostatních služeb – doposud nebylo nutno čerpat finanční prostředky z položky služeb v oblasti památkové péče. Nečerpané prostředky je možno vrátit do rezerv města.

 

61

3639

5169

 

 

0610000000000

150.000

 

Nákup ostatních služeb – ke konci roku 2014 nebude nutno čerpat finanční prostředky z položky v plánované výši v oblasti komunálních služeb a územního rozvoje. Nečerpané prostředky je možno vrátit do rezerv města.

 

61

6171

5139

 

 

0610000000000

30.000

 

Nákup materiálu j.n. – ke konci roku 2014 bude z položky pořízen nákup stavebních zákonů s komentářem a nákup občanského zákoníku. Nevyčerpané prostředky je možno vrátit do rezerv města.

 

61

6171

5166

 

 

0610000000000

100.000

 

Konzultační, poradenské a právní služby – v roce 2014 nebylo zatím potřeba využít externích služeb právníků a odborných poradců v oblasti komunálních služeb a územního rozvoje. Nečerpané prostředky je možno vrátit do rezerv města.

2. zvyšují rezervy města

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

 

8115

 

1

0700000000000

440.000

 

Rezervy města – zvýšení stavu fondu rezerv a rozvoje v důsledku výše uvedených opatřeních.

 


16.7 Rozpočtové opatření kapitoly 70 – finanční
Usnesení č. 04027:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se

1. zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0000000070

006171

5166

 

 

0700000000000

40.000

 

Konzultační, poradenské a právní služby – na položce chybějí finanční prostředky na proplacení faktury za rating 2014

2. snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0000000070

006310

5163

 

 

0700000000000

40.000

 

Bankovní poplatky – úspora na bankovních poplatcích oproti rozpočtované částce

 


16.8 Rozpočtové opatření kapitoly 12 - krizové řízení
Usnesení č. 04028:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

12

5512

5139

 

 

01200000000

5 100

(zvýšení pol. 5139 – pořízení vybavení pro JSDH města Prostějova)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

12

5512

5169

 

 

01200000000

5 100

(snížení pol. 5169 – převod uspořených finančních prostředků )


17. Informace o pravidlech pro tvorbu fondu oprav
Usnesení č. 04029:
Rada města Prostějova
1. b e r e n a v ě d o m í
informaci o možnosti změny pravidel tvorby fondu oprav bytového a nebytového fondu v majetku města Prostějova;
2. u k l á d á
ve spolupráci Ing. Vladimírem Průšou, jednatelem Domovní správy Prostějov, s. r. o. připravit podkladové materiály pro realizaci navrhované změny.
odpovídá: Ing. Radim Carda, vedoucí Finančního odboru
k. termín: 31.1.2015

18. Záležitosti Odboru školství, kultury a sportu:
18.1 Bezúplatný převod movitého majetku příspěvkovým organizacím statutárního města Prostějova
Usnesení č. 04030:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit bezúplatný převod movitých věcí uvedených v příloze materiálu na základě § 27 odst. 5 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, následujícím příspěvkovým organizacím statutárního města Prostějova:
· Mateřská škola Prostějov, Rumunská ul. 23, příspěvková organizace, se sídlem Prostějov, Rumunská ul. 23, PSČ 796 01, IČ 709 82 821,
· Mateřská škola Prostějov, Smetanova ul. 24, příspěvková organizace, se sídlem Prostějov, Smetanova ul. 24, PSČ 798 11, IČ 702 87 431,
· Základní škola a mateřská škola Jana Železného Prostějov, Sídliště svobody 24/79, se sídlem Prostějov, sídl. Svobody 24/79, PSČ 796 01, IČ 479 22 770,
· Základní škola Prostějov, ul. Dr. Horáka 24, se sídlem Prostějov, Dr. Horáka 24, PSČ 796 01, IČ 479 22 516,
· Základní škola a mateřská škola Prostějov, Kollárova ul. 4, se sídlem Prostějov, Kollárova ul. 4, PSČ 796 01, IČ 479 22 494,
· Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2, se sídlem Prostějov, Studentská 2, PSČ 796 01, IČ 441 59 960,
· Mateřská škola Prostějov, Partyzánská ul. 34, se sídlem Prostějov, Partyzánská 34, PSČ 796 01, IČ 479 22 427,
· Základní škola a mateřská škola Prostějov, Palackého tř. 14, se sídlem Prostějov, Palackého tř. 14, PSČ 796 01, IČ 479 22 486,
· Základní škola a mateřská škola Prostějov, Melantrichova ul. 60, se sídlem Prostějov, Melantrichova 60, PSČ 796 01, IČ 628 60 500,
· Základní škola Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1, se sídlem Prostějov, Vl. Majakovského 1, PSČ 798 11, IČ 628 59 056,
· Základní škola Prostějov, ul. E. Valenty 52, se sídlem Prostějov, E. Valenty 52, IČ 479 22 303,
· Mateřská škola Prostějov, ul. Šárka 4a, se sídlem Prostějov, Šárka 4a, IČ 479 22 435,
· Základní umělecká škola Vladimíra Ambrose Prostějov, se sídlem Prostějov, Kravařova 14, PSČ 796 01, IČ 004 02 338,
· Sportcentrum – dům dětí a mládeže Prostějov, příspěvková organizace, se sídlem Prostějov, Olympijská 4, PSČ 796 01, IČ 008 40 173.

18.2 CMG a MŠ v Prostějově – žádost o stanovisko ke zřízení církevní základní školy v Prostějově
Usnesení č. 04050:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
se zřízením církevní základní školy v Prostějově Arcibiskupstvím olomouckým.

18.3 Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Prostějovem
Usnesení č. 04031:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Prostějovem s účinností od 1. 1. 2015 dle příloh
- Základní škola Prostějov, ul. Dr. Horáka 24, se sídlem Prostějov, PSČ 796 01, Dr. Horáka 24,
IČ 479 22 516
- Základní škola Prostějov, ul. E. Valenty 52, se sídlem Prostějov, PSČ 796 03, E. Valenty 52, IČ 479 22 303
- Základní škola Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1, se sídlem Prostějov, PSČ 798 11, Vl. Majakovského 1, IČ 628 59 056
- Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2, se sídlem Prostějov, PSČ 796 01, Studentská 2, IČ 441 59 960
- Základní škola a mateřská škola Prostějov, Melantrichova ul. 60, se sídlem Prostějov, PSČ 796 04, Melantrichova 60, IČ 628 60 500
- Základní škola a mateřská škola Prostějov, Kollárova ul. 4, se sídlem Prostějov, PSČ 796 01,
Kollárova 4, IČ 479 22 494
- Základní škola a mateřská škola Prostějov, Palackého tř. 14, se sídlem Prostějov, PSČ 796 01,Palackého tř. 14, IČ 479 22 486
- Základní škola a mateřská škola Jana Železného Prostějov, Sídliště svobody 24/79, se sídlem Prostějov, PSČ 796 01, sídliště Svobody 24/79, IČ 479 22 770
- Mateřská škola Prostějov, Smetanova ul. 24, příspěvková organizace, se sídlem Prostějov, PSČ 798 11, Smetanova 24, IČ 702 87 431
- Mateřská škola Prostějov, Rumunská ul. 23, příspěvková organizace, se sídlem Prostějov, PSČ 796 01, Rumunská 23, IČ 709 82 821
- Mateřská škola Prostějov, Moravská ul. 30, příspěvková organizace, se sídlem Prostějov, PSČ 796 01, Moravská 30, IČ 709 82 945
- Mateřská škola Prostějov, ul. Šárka 4a, se sídlem Prostějov, PSČ 796 01, Šárka 4a, IČ 479 22 435
- Mateřská škola Prostějov, Partyzánská ul. 34, se sídlem Prostějov, PSČ 796 01, Partyzánská 34, IČ 479 22 427
- Základní umělecká škola Vladimíra Ambrose Prostějov, se sídlem Prostějov, PSČ 796 01, Kravařova 14, IČ 004 02 338
- Sportcentrum – dům dětí a mládeže Prostějov, příspěvková organizace, se sídlem Prostějov,
PSČ 796 01, Olympijská 4, IČ 008 40 173
- Městské divadlo v Prostějově, příspěvková organizace, se sídlem Prostějov, PSČ 796 01, Vojáčkovo nám. 1, IČ 004 02 362
- Městská knihovna Prostějov, příspěvková organizace, se sídlem Prostějov, PSČ 796 01, Skálovo nám. 6, IČ 670 08 976.

18.4 Žádost o úpravu finančního plánu Sportcentra DDM Prostějov
Usnesení č. 04032:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
úpravu finančního plánu Sportcentru DDM Prostějov, příspěvková organizace a to navýšení závazných ukazatelů z výnosů organizace:
- položka 521 – mzdové náklady ve výši 215 000 Kč
- položka 524, 525 – zákonné a jiné sociální pojištění ve výši 12 000 Kč
- položka 527, 528 – zákonné a jiné sociální náklady ve výši 20 000 Kč.

18.5 Školské rady základních škol – jmenování členů za zřizovatele
Usnesení č. 04033:
Rada města Prostějova
j m e n u j e
za zřizovatele členy školské rady příspěvkových organizací v souladu s § 167 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) s účinností
od 1. 1. 2015 takto:
Základní škola Prostějov, ul. E. Valenty 52
– Ing. Milada Sokolová,
- Ing. Aleš Matyášek,
Základní škola a mateřská škola Prostějov, Kollárova ul. 4
– PaedDr. Jan Krchňavý,
- MUDr. Aleš Nevrla,

Základní škola Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1
– PhDr. Alois Mačák, MBA,
- Mgr. Milada Galářová,
Základní škola a mateřská škola Prostějov, Palackého tř. 14
– Ing. Zdeněk Fišer,
- PaedDr. Jaroslav Šlambor, 
- Ing. Václav Šmíd, 
Základní škola a mateřská škola Prostějov, Melantrichova ul. 60
– Miroslav Pišťák,
- JUDr. Josef Augustin,
- MUDr. Pavel Holík,
Základní škola a mateřská škola Jana Železného Prostějov, Sídliště svobody 24/79
– Ing. Tomáš Iránek,
- RNDr. Alena Rašková,
- PhDr. Václav Kolář,
Základní škola Prostějov, ul. Dr. Horáka 24
– Bc. Pavel Smetana,
- Zdeněk Vysloužil,
- Ing. Václav Šmíd,
Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2
– Ing. Petr Kousal,
- Bc. Pavel Smetana,
- Ivana Copková.

18.6 Žádost ZŠ Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1 o souhlas s přijetím účelově určeného peněžitého daru
Usnesení č. 04034:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s přijetím účelově určeného peněžitého daru ve výši Kč 10 000,-- Základní školou Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1 od Nadačního fondu Dětský čin roku, Radlická 3201/14, 150 00 Praha 5 na nákup školních pomůcek.

18.7 Žádost o souhlas s přijetím věcných darů ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14
Usnesení č. 04035:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s přijetím věcných darů Základní školou a mateřskou školou Prostějov, Palackého tř. 14 v celkové hodnotě
Kč 20 500,--, a to:
- koberec v hodnotě Kč 3 325,--, přehrávač v hodnotě Kč 1 998,--, didaktické pomůcky pro 3. a 4. třídu
v hodnotě Kč 4 677,-- pro pracoviště základní školy Skálovo nám. ;
- autodráha v ceně Kč 2 000,--  a domeček s piknikem v ceně Kč 8 500,-- pro pracoviště mateřské školy Mánesova ul.

18.8 Žádost ZŠ Prostějov, ul. E. Valenty 52 o schválení čerpání rezervního fondu a úpravy finančního
plánu na rok 2014 v položce odpisy hmotného majetku
Usnesení č. 04036:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
a) čerpání rezervního fondu Základní školy Prostějov, ul. E. Valenty 52 ve výši Kč 14 744,-- na pokrytí položky odpisů,
b) úpravu finančního plánu na rok 2014 Základní školy Prostějov, ul. E. Valenty 52 – navýšení závazného ukazatele 551 – odpisy dlouhodobého majetku ve výši Kč 14 744,-- (pořízení konvektomatu v říjnu 2014).

18.9 Čerpání investičního fondu ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14 na nákup zahradního traktorku
Usnesení č. 04037:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
čerpání investičního fondu Základní školy a mateřské školy Prostějov, Palackého tř. 14 ve výši Kč 67 155,--
na nákup zahradního traktorku pro pracoviště mateřské školy v Čechovicích.

19. Záležitosti Odboru správy a údržby majetku města:
19.1 Implementace předpisů týkajících se uvádění dřeva na trh – schválení Směrnice „Systém náležité péče Statutárního města Prostějova uvádějícího poprvé na vnitřní trh EU dřevo dle Nařízení EU č. 995/2010“
Usnesení č. 04038:
Rada města Prostějova
v y d á v á
s účinností od 02.12.2014 Směrnici - Systém náležité péče Statutárního města Prostějova uvádějícího poprvé
na vnitřní trh EU dřevo dle Nařízení EU č. 995/2010.

19.2 Revokace usnesení ZM č. 14183 ze dne 23.09.2014 a zrušení zákazu zatížení k části pozemku p.č. 310/18 v k.ú. Kralice na Hané
Usnesení č. 04039:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova
1) r e v o k o v a t
usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 14183 ze dne 23.09.2014, kterým byl schválen prodej části pozemku p.č. 310/20 v k.ú. Kralice na Hané o výměře cca 26 m2 společnosti E.ON Distribuce, a.s., se sídlem České Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6, PSČ: 370 49, IČ: 280 85 400, a dále byla schválena změna Smlouvy o budoucí kupní smlouvě č. 2003/16/304 ze dne 09.10.2003 uzavřené se společností HOPI, s.r.o., se sídlem Klášterec nad Ohří, Pražská 673, PSČ: 431 51, IČ: 468 87 695,
2) s c h v á l i t
zrušení zákazu zatížení na části pozemku p.č. 310/18 v k.ú. Kralice na Hané ve vlastnictví společnosti Železárny-Annahütte, spol. s r.o., se sídlem Prostějov, Dolní 3137/100, PSČ: 796 01, IČ: 005 46 542, pro zřízení věcných břemen ve prospěch společnosti E.ON Distribuce a.s., se sídlem České Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6, PSČ: 370 49, IČ: 280 85 400, v rozsahu nezbytném pro vybudování trafostanice a distribuční sítě v rámci výstavby výrobního areálu společnosti Železárny-Annahütte spol. s r.o., na předmětném pozemku za následujících podmínek:
a) Statutární město Prostějov neponese žádné náklady spojené se zrušením zákazu zatížení (zejména náklady na zpracování geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu výmazu zákazu zatížení do katastru nemovitostí),
b) do zaměření věcných břemen geometrickým plánem bude mezi Statutárním městem Prostějovem a společností Železárny-Annahütte, spol. s r.o., uzavřena budoucí dohoda o zrušení zákazu zatížení.

19.3 Souhlas s převzetím technického zhodnocení realizovaného ZŠ a MŠ Jana Železného Prostějov, Sídliště svobody 24/79, do evidence a k odpisování
Usnesení č. 04040:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s tím, aby Statutární město Prostějov formou předávacího protokolu převzalo do evidence a k odpisování technické zhodnocení „Technické zhodnocení podlah tělocvičen“ (inventární číslo 021/31) realizované Základní školou a mateřskou školou Jana Železného Prostějov, Sídliště svobody 24/79, příspěvkovou organizací, se sídlem Prostějov, Sídliště svobody 24/79, IČ: 479 22 770, na nemovitém majetku ve vlastnictví Statutárního města Prostějova.

19.4 Vyhlášení záměru prodeje staveb v areálu zahradnictví na ul. Brněnská v Prostějově a ukončení jejich pronájmu dohodou nebo výpovědí
Usnesení č. 04041:
Rada města Prostějova
A) v y h l a š u j e
záměr prodeje staveb v areálu zahradnictví na ul. Brněnská v Prostějově, a to stavby rozdělovny květin č. 19 na pozemku p.č. 6677/5 (inventární číslo MPV012258), stavby uhelny č. 20 na pozemku p.č. 6677/3 (inventární číslo MPV012718), stavby kotelny č. 21 na pozemku p.č. 6677/3 (inventární číslo MPV012719), stavby skleníku č. 14 na pozemku p.č. 6677/2 (inventární číslo MPV012256) a stavby skleníku č. 15 na pozemku p.č. 6677/4 (inventární číslo MPV012257), vše v k.ú. Prostějov, vlastníkovi pozemků pod těmito stavbami, z důvodů uvedených v důvodové zprávě za kupní cenu v symbolické výši 1.000 Kč, která bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,


B) s c h v a l u j e
1) ukončení Smlouvy o nájmu č. 2008/16/129 ze dne 11.06.2008  na pronájem objektu rozdělovny květin č. 19 na pozemku p.č. 6677/5 v k.ú. Prostějov v areálu zahradnictví na ul. Brněnská v Prostějově, dohodou nebo výpovědí,
2) ukončení Smlouvy o nájmu č. 2009/16/159 ze dne 15.06.2009  na pronájem skleníku č. 14 na pozemku p.č. 6677/2 v k.ú. Prostějov v areálu zahradnictví na ul. Brněnská v Prostějově, dohodou nebo výpovědí,
3) ukončení Smlouvy o nájmu č. 2009/16/137 ze dne 03.06.2009 na pronájem skleníku č. 15 na pozemku p.č. 6677/4 v k.ú. Prostějov v areálu zahradnictví na ul. Brněnská v Prostějově, dohodou nebo výpovědí.

19.5 Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 93/1 v k.ú. Vrahovice
Usnesení č. 04042:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr prodeje části pozemku p.č. 93/1 – ostatní plocha v k.ú. Vrahovice o výměře cca 26 m2 (přesná výměra bude známa po vypracování geometrického plánu), společnosti E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice, PSČ 370 49, IČ: 280 85 400, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši minimálně dle znaleckého posudku (cena obvyklá) a bude v celé výši zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu,znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

19.7 Vyhlášení záměru uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku p.č. 247/7 v k.ú. Žešov
Usnesení č. 04043:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr uzavření smlouvy o právu provést stavbu „Stezka pro cyklisty Prostějov – Žešov – II. etapa“ na části pozemku p.č. 247/7 v k. ú. Žešov o výměře 15 m2 ve vlastnictví společnosti IMK consulting & support s.r.o., se sídlem Němčice nad Hanou, Zahradní 631, PSČ: 798 27, IČ: 253 44 692, za podmínek uvedených ve Smlouvě o právu provést stavbu, která je přílohou materiálu.

19.8 Návrh změny OZV č. 6/2011 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem ve znění obecně závazné vyhlášky č. 11/2013
Usnesení č. 04044:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova vydat Obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění obecně závazná vyhláška
č. 6/2011 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem ve znění obecně závazné vyhlášky č. 11/2013 dle přílohy.

19.9 Smlouva o právu provést stavbu: „R46 Prostějov – oprava PHS“
Usnesení č. 04045:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o právu provést stavbu pro akci: „R46 Prostějov – oprava PHS“ mezi Statutárním městem Prostějovem jako vlastníkem pozemku p.č. 7878 v k.ú. Prostějov a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se sídlem Praha 4 – Nusle, Na Pankráci 546/56, PSČ: 145 05, IČ: 659 93 390, jako investorem předmětné akce za podmínek dle smlouvy uvedené v příloze materiálu.

19.10 Souhlas s převzetím technického zhodnocení realizovaného Základní školou Prostějov, ul. Dr. Horáka 24, do evidence a k odpisování
Usnesení č. 04046:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s tím, aby Statutární město Prostějov formou předávacího protokolu převzalo do evidence a k odpisování technické zhodnocení „Podhled“ (inventární číslo 022/142/10) realizované Základní školou Prostějov, ul. Dr. Horáka 24, příspěvkovou organizací, se sídlem Prostějov, ul. Dr. Horáka 24, IČ: 479 22 516, na nemovitém majetku ve vlastnictví Statutárního města Prostějova.

20. Bytové záležitosti:
20.1 Návrh uzavření nájemních smluv na pronájem bytů v majetku města Prostějova
Usnesení č. 04047:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
uzavření nájemních smluv na pronájem bytů v majetku města Prostějova v pořadí dle důvodové zprávy.


20.2 Schválení žadatelů o pronájem bytů zvláštního určení v DPS
Usnesení č. 04048:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
uzavření nájemních smluv na pronájem bytů zvláštního určení v domech s pečovatelskou službou v majetku města Prostějova dle důvodové zprávy.


21. Různé:
Žádost Společenství vlastníků Wolkerova 31 o finanční pomoc na řešení havarijního stavu bytového domu Wolkerova 31
Usnesení č. 04049:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
zaslání odpovědi na žádost Společenství vlastníků Wolkerova 31 o finanční pomoc na řešení havarijního stavu bytového domu Wolkerova 31 v Prostějově dle předloženého návrhu.


Miroslav P i š ť á k v.r.                                        RNDr. Alena R a š k o v á v.r.
primátor města Prostějova                               1. náměstkyně primátora

Prostějov 2.12.2014
Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 9.12.2014 13:12:44 | přečteno 235x | Věra Krejčí
load