Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2014 > Usnesení ze 100. schůze Rady města Prostějova

Usnesení ze 100. schůze Rady města Prostějova

konané 7.1.2014

 

1. Zahájení, schválení programu
Usnesení č. 4001:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
program své 100. schůze, konané dne 7.1.2014,
p o v ě ř u j e
Mgr. Jiřího Pospíšila, 1. náměstka primátora, ověřením zápisu.

2. Doporučení Komise koncepce a rozvoje města z 9.12.2013
Usnesení č. 4002:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
doporučení Komise koncepce a rozvoje města z 9.12.2013.

2.1 Změna vnitřní úpravy postupu při zadávání veřejných zakázek městem Prostějovem
Usnesení č. 4003:
Rada města Prostějova
v y d á v á
Směrnici, kterou se upravuje postup při zadávání veřejných zakázek městem Prostějovem s účinností k 10.1.2014 podle předloženého návrhu, přičemž současně stanoví finanční limit pro veřejné zakázky malého rozsahu zadávané ve zvláštním režimu do částky 400.000 Kč bez DPH.

2.2 Rozpočtové opatření kapitoly 13 – městská policie
Usnesení č. 4004:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

6409

6909

 

 

 

374.500

 

(limit ostatních investic)

- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

 

 

13

5311

6123

 

 

0130001000000

404.500

 

(dopravní prostředky – zakoupení nového služebního vozidla pro městskou policii)

- zvyšuje rozpočet příjmů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

 

 

13

5311

2329

 

 

0130000000000

30.000

 

(ostatní příjmy jinde nezařazené – odprodej služebního vozidla na protiúčet)

 


2.3 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (ZŠ a MŠ Palackého tř. – havárie ohřívače vody)
Usnesení č. 4005:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3113

5171

 

 

0600000600332

55 000

ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14 – oprava havarijního stavu ohřívače vody

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

6409

5901

 

 

0600000607076

55 000

Rezerva na havarijní a škodní události


2.4 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (ZŠ Dr. Horáka – stavební úpravy technologie bazénu)
Usnesení č. 4006:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3113

6121

 

 

0600452000000

300 000

ZŠ Dr. Horáka stavební úpravy technologie ředící vody bazénu (PD a realizace)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

 

 

0600000607071

300 000

Rezerva RMP


2.5 Zadávací řízení veřejné zakázky „Regenerace parku u kostela sv. Petra a Pavla v Prostějově“
- rozhodnutí o vyloučení a rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
Usnesení č. 4007:
Rada města Prostějova
r o z h o d l a :
1. v souladu s § 76 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“) o vyloučení uchazeče č. 1 KARETA s.r.o., se sídlem Krnovská 51, 792 01 Bruntál, IČ 623 60 213, uchazeče č. 5 .A.S.A. TS Prostějov, s.r.o., se sídlem Průmyslová 1b, 796 01 Prostějov, IČ 262 24 178 a uchazeče č. 6 Stavby Krejčí s.r.o., se sídlem Plumlovská 307/190 796 01 Prostějov, IČ 294 56 291 z další účasti v zadávacím řízení „Regenerace parku u kostela sv. Petra a Pavla v Prostějově“ z důvodu nesplnění podmínek zadávací dokumentace, konkretizovaného v důvodové zprávě,

2. v souladu s § 81 zákona, o výběru nejvhodnější nabídky v zadávacím řízení „Regenerace parku u kostela sv. Petra a Pavla v Prostějově“ a na základě doporučení komise pro hodnocení nabídek vybrala nabídku společnosti GREEN PROJEKT s.r.o., se sídlem Dobřejovická 194, 252 43 Průhonice, IČ 271 95 783 jako nejvhodnější nabídku. Nabídka společnosti GREEN PROJEKT s.r.o. vyhověla všem podmínkám zadávacího řízení a byla podle hodnotících kritérií vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější, dále uvedeno v důvodové zprávě,

3. zadat veřejnou zakázku „Regenerace parku u kostela sv. Petra a Pavla v Prostějově“ a uzavřít Smlouvu o dílo na realizaci zakázky se společností GREEN PROJEKT s.r.o., se sídlem Dobřejovická 194, 252 43 Průhonice, IČ 271 95 783,

4. v případě neposkytnutí součinnosti, potřebné k uzavření smlouvy, vítězným uchazečem zadat veřejnou zakázku „Regenerace parku u kostela sv. Petra a Pavla v Prostějově“ a uzavřít smlouvu o dílo s dalším uchazečem v pořadí dle důvodové zprávy v souladu s § 82 odst. 4 zákona,

u k l á d á
Ing. Antonínu Zajíčkovi, vedoucímu Odboru rozvoje a investic,
zajistit ve lhůtách stanovených zákonem uzavření Smlouvy o dílo s vybraným uchazečem GREEN PROJEKT s.r.o.


3. Směrnice k zabezpečení požadavků na schvalování účetních závěrek příspěvkových organizací
Usnesení č. 4008:
Rada města Prostějova
A. r o z h o d l a ,
že město Prostějov využije služeb externího auditora pro přípravu a předložení podkladů pro schvalování účetních závěrek příspěvkových organizací způsobem, který umožní efektivní posouzení úplnosti a průkaznosti účetnictví a vyhodnocení předvídatelných rizik a ztrát ve vztahu k věrnému a poctivému obrazu předmětu účetnictví jednotlivých příspěvkových organizací;
B. s c h v a l u j e
Směrnici k zabezpečení požadavků na schvalování účetních závěrek příspěvkových organizací statutárního města Prostějova uvedenou v příloze č. 1;
C. u k l á d á
Ing. Radimu Cardovi, vedoucímu Finančního odboru,
zajistit výběr externího auditora pro posouzení účetních závěrek příspěvkových organizací.

4. Směrnice k zabezpečení požadavků na schvalování účetní závěrky statutárního města Prostějova
Usnesení č. 4009:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit účetní Směrnici k zabezpečení požadavků na schvalování účetní závěrky statutárního města Prostějova uvedenou v příloze č. 1.

5. Výhled cen nemovitostí po intervenci ČNB
Usnesení č. 4010:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
analýzu „Výhled cen nemovitostí po intervenci ČNB“.

6. Řád veřejnosprávní kontroly
Usnesení č. 4011:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
Řád veřejnosprávní kontroly dle předloženého návrhu a s účinností od 10.1.2014,
u k l á d á
Ing. Radimu Cardovi, vedoucímu Finančního odboru,
zajistit provedení veřejnosprávních kontrol hospodaření příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je statutární město Prostějov, minimálně jednou za 4 roky.

7. Elektronický průvodce městem
Usnesení č. 4012:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
informace o „Mobilním průvodci městem Prostějovem“.

8. Dodatek č. 2 ke smlouvě o výpůjčce uzavřené mezi městem Prostějovem a MŠ Prostějov, Smetanova ul. 24, příspěvkovou organizací
Usnesení č. 4013:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s dodatkem č. 2 ke smlouvě o výpůjčce uzavřené mezi statutárním městem Prostějovem jako půjčitelem a Mateřskou školou Prostějov, Smetanova ul. 24, příspěvkovou organizací jako výpůjčitelem.

9. Žádost o souhlas s přijetím účelově určeného peněžitého daru MŠ Prostějov, Partyzánská 34
Usnesení č. 4014:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s přijetím účelově určeného peněžitého daru ve výši 1 400,-- € Mateřskou školou Prostějov, Partyzánská ul. 34 pro pracoviště Hanačka 3 na vybavení třídy novým nábytkem od nadačního fondu BKR-CR se sídlem v Dánsku.


10. Smlouva o výpůjčce – automobil na rozvoz stravy do MŠ
Usnesení č. 4015:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o výpůjčce automobilu na rozvoz stravy do MŠ mezi statutárním městem Prostějovem a příspěvkovou organizací Mateřská škola Prostějov, Smetanova ul. 24, Prostějov, IČ: 70287431.

11. Záležitosti Domovní správy Prostějov, s. r. o.:
11.1 Schválení pronájmu nebytového prostoru č. 179 v domě na sídl. E. Beneše 4181 - DS Prostějov
Usnesení č. 4016:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
pronájem nebytového prostoru č. 179 o celkové rozloze 10,97 m2 v domě na sídl. E. Beneše 4181 - DS v Prostějově přímému zájemci, a to:
- za účelem provozování obchodu s dárkovým zbožím
- za nabídnuté nájemné ve výši 1.000,-Kč/měsíc.

11.2 Schválení pronájmu nebytového prostoru č. 101 v domě na ul. Brněnská č. 32/4207, Prostějov
Usnesení č. 4017:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
pronájem nebytového prostoru č. 101 o celkové rozloze 48,90 m2 v domě na ul. Brněnská č. 32/4207 v Prostějově přímému zájemci, a to:
- za účelem provozování kanceláře
- za nabídnuté nájemné ve výši 2.500,-Kč/měsíc.

11.3 Vyhlášení záměru pronájmu nebytového prostoru č. 200 v pavilonu I č. 6/3520 na sídlišti Svobody v Prostějově
Usnesení č. 4018:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr pronájmu NP č. 200 o celkové rozloze 60,84 m2 v pavilonu I č. 6/3520 na sídlišti Svobody v Prostějově, za těchto podmínek:
- formou neveřejného vícekriteriálního řízení (forma obálkové metody)
- za nabídnuté roční (měsíční) nájemné s inflační doložkou
- s vyloučením provozování výherních hracích přístrojů, prodeje erotického zboží apod.
- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 500,-Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s.r.o., Pernštýnské nám. 176/8 vProstějově.

11.4 Vyhlášení záměru pronájmu nebytového prostoru č. 264 v domě na Žižkově nám. č. 140/15 vProstějově
Usnesení č. 4019:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr pronájmu NP č. 264 o celkové rozloze 115,43 m2 v domě na Žižkově nám. č. 140/15 v Prostějově, za těchto podmínek:
- formou neveřejného vícekriteriálního řízení (forma obálkové metody)
- za nabídnuté roční (měsíční) nájemné s inflační doložkou
- s vyloučením provozování výherních hracích přístrojů, prodeje erotického zboží apod.
- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 500,-Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s.r.o., Pernštýnské nám. 176/8 v Prostějově.

12. Záležitosti Odboru správy a údržby majetku města:
12.1 Schválení pronájmu části pozemku p.č. 7427/11 v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 4020:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
pronájem části pozemku p.č. 7427/11 – orná půda v k.ú. Prostějov o výměře 3 m2 společnosti HANÁ METAL spol. s r.o., se sídlem Prostějov, U Spalovny 4404/11, PSČ: 796 01, IČ: 499 77 776, za účelem umístění mobilního navigačního poutače o rozměrech 2 x 3 metry za následujících podmínek:
a) nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou,
b) nájemné bude stanoveno ve výši 6.000 Kč ročně bez DPH a bude placeno ročně předem,
c) nájemné bude každoročně upraveno inflačním koeficientem.

12.2 Schválení pronájmu části pozemku p.č. 7652/6 v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 4021:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
pronájem části pozemku p.č. 7652/6 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 3 m2 společnosti Česká pojišťovna a.s., se sídlem Praha 1, Spálená 75/16, PSČ: 113 04, IČ: 452 72 956, za účelem umístění dočasného reklamního nosiče o rozměrech 1,8 x 1,2 metru za následujících podmínek:
a) nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok s jednoměsíční výpovědní lhůtou,
b) nájemné bude stanoveno ve výši 2.160 Kč bez DPH za sjednanou dobu nájmu a bude zaplaceno při podpisu nájemní smlouvy.

12.3 Schválení pronájmu části pozemku p.č. 7661 v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 4022:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
pronájem části pozemku p.č. 7661 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 40 m2 Tělocvičné jednotě Sokol I. Prostějov, se sídlem Prostějov, Skálovo nám. 4, PSČ: 796 01, IČ: 155 26 151, za účelem užívání 4 parkovacích stání za následujících podmínek:
a) nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou,
b) nájemné bude stanoveno ve výši 200 Kč/m2/ročně bez DPH, tj. 8.000 Kč ročně bez DPH,
c) nájemné bude placeno ročně předem,
d) výše nájemného bude každoročně upravena inflačním koeficientem.

12.4 Schválení pronájmu části pozemku p.č. 8021/11 v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 4023:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
pronájem části pozemku p.č. 8021/11 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 2 m2 společnosti NAVOS FARM TECHNIC s.r.o., se sídlem Kralice na Hané, Kralický Háj 322, PSČ: 798 12, IČ: 634 89 911, za účelem umístění směrové tabule o rozměrech 2 x 2 metry za následujících podmínek:
a) nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou,
b) nájemné bude stanoveno ve výši 4.000 Kč ročně bez DPH a bude placeno ročně předem,
c) nájemné bude každoročně upraveno inflačním koeficientem.

12.5 Schválení výpůjčky rybníka v Drozdovicích na pozemku p.č. 1645 a pozemku p.č. 1645, vše v k.ú. Prostějov, a ukončení nájemní smlouvy na užívání rybníka dohodou
Usnesení č. 4024:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
1) výpůjčku stavby rybníka na pozemku p.č. 1645 a pozemku p.č. 1645 – vodní plocha o výměře 13.889 m2, vše v k.ú. Prostějov, Moravskému rybářskému svazu, o.s. místní organizaci Prostějov, se sídlem Prostějov, Mánesova 4290/1, PSČ 796 01, IČ 005 57 218, za účelem provozování jako rybochovného zařízení za podmínek uvedených ve Smlouvě o výpůjčce, která je přílohou materiálu,
2) ukončení Nájemní smlouvy o nájmu nemovitosti – rybníka ze dne 08.03.1994 uzavřené mezi městem Prostějovem jako pronajímatelem a Moravským rybářským svazem, místní organizací Prostějov, se sídlem Prostějov, Mánesova 12, jako nájemcem, na pronájem rybníka na pozemku p.č. 1645 v k.ú. Prostějov za účelem jeho užívání, dohodou ke dni 31.12.2013.

12.6 Schválení výpůjčky části pozemku p.č. 6055/36 v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 4025:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
výpůjčku části pozemku p.č. 6055/36 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 54 m2, společenství vlastníků jednotek Společenství Jaroše 23-27, se sídlem Prostějov, Kpt. O. Jaroše 1724/27, PSČ 796 04, IČ 277 40 510, za účelem užívání přístřešku pro umístění kontejnerů na komunální odpad za následujících podmínek:
a) smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou,
b) vypůjčitel ponese po dobu výpůjčky veškeré náklady na provoz, údržbu a opravy předmětu výpůjčky.


12.7 Schválení změny Smlouvy o nájmu č. 2010/50/309 ze dne 09.12.2010
Usnesení č. 4026:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
změnu Smlouvy o nájmu č. 2010/50/309 ze dne 09.12.2010 uzavřené mezi městem Prostějovem jako pronajímatelem a společností Penny Market s.r.o., se sídlem Radonice, Počernická 257, PSČ: 250 73, IČ: 649 45 880, jako nájemcem v části týkající se předmětu nájmu, účelu nájmu a výše nájemného následovně:
a) předmětem nájmu bude nově část pozemku p.č. 6055/1 v k.ú. Prostějov o výměře 1 m2 vyznačená červeně v přiložené situační mapě,
b) účelem nájmu bude nově umístění reklamního pylonu o rozměrech 3 x 2 metry,
c) výše nájemného bude nově činit 6.000 Kč bez DPH ročně,
d) ostatní podmínky Smlouvy o nájmu č. 2010/50/309 ze dne 09.12.2010 zůstanou nezměněny,
e) změna bude provedena formou dodatku ke Smlouvě o nájmu č. 2010/50/309 ze dne 09.12.2010 se zpětnou účinností od 06.08.2013.

12.8 Vyhlášení záměru prodeje bytové jednotky č. 1684/18 v domě na ul. Wolkerova 31 v Prostějově
Usnesení č. 4027:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr prodeje bytové jednotky č. 1684/18 o výměře 46,78 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti 47/1275 na společných částech bytového domu č.p. 1684 (Wolkerova 31 v Prostějově) na pozemku p.č. 3032, jiné stavby bez č.p. nebo č.e. umístěné na pozemku p.č. 3033, pozemku p.č. 3032 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 724 m2 a pozemku p.č. 3033 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 24 m2, vše v k.ú. Prostějov, formou obálkové metody za nabídnutou kupní cenu, minimálně však ve výši 460.000 Kč, která bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy, přičemž náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující. Při prodeji předmětných nemovitostí bude uplatněn postup dle Směrnice č. 4/2013, kterou se upravuje systém aplikace kaucí při prodeji majetku Statutárního města Prostějova. Kauce bude činit 46.000 Kč.

12.10 Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku p.č. 338/4 v k.ú. Kralice na Hané
Usnesení č. 4028:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr pronájmu části pozemku p.č. 338/4 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 11 m2 společnosti Windmöller & Hölscher Czech s.r.o., se sídlem Kralice na Hané, Háj 357, PSČ 798 12, IČ 269 66 441, za účelem umístění provozních kontejnerů, za následujících podmínek:
a) doba nájmu - neurčitá s tříměsíční výpovědní lhůtou,
b) výše nájemného - 50 Kč/m2 ročně, tj. 550 Kč/rok,
c) způsob placení nájemného – ročně předem,
d) výše nájemného bude každoročně upravena inflačním koeficientem.

13. Bytové záležitosti:
13.1 Návrh na uzavření nájemních smluv na pronájem městského bytu
Usnesení č. 4029:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
uzavření nájemních smluv na pronájem městského bytu dle důvodové zprávy.


13.2 Schválení žadatele o pronájem bytu v DPS
Usnesení č. 4030:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy na byt v domě s pečovatelskou službou dle důvodové zprávy.


14.1 Projednání žádostí o veřejnou finanční podporu v komisích rady
Usnesení č. 4031:
Rada města Prostějova
u k l á d á
předsedům přísl. komisí Rady města Prostějova,
projednat žádosti o veřejnou finanční podporu nad 50 tis. Kč v termínu do 25.1.2014.

Miroslav P i š ť á k v.r.                                     Mgr. Jiří P o s p í š i l v.r.
primátor města Prostějova                           1. náměstek primátora

Prostějov 7.1.2014
Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 19.2.2014 10:30:07 | přečteno 437x | Věra Krejčí
load