Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2014 > Usnesení ze 101. schůze Rady města Prostějova

Usnesení ze 101. schůze Rady města Prostějova

konané 21.1.2014

 

1. Zahájení, schválení programu
Usnesení č. 4032:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
program své 101. schůze, konané dne 21.1.2014,
p o v ě ř u j e
Mgr. Jiřího Pospíšila, 1. náměstka primátora, ověřením zápisu.

2. Valná hromada obchodní společnosti Domovní správa Prostějov, s. r. o.
Usnesení č. 4033:
Rada města Prostějova při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti Domovní správa Prostějov, s.r.o., sídlem Prostějov, Pernštýnské nám. 176/8, PSČ 796 01, IČ: 262 59 893 (dále jen „společnost“) jménem jediného společníka města Prostějova
r o z h o d l a
takto:
1. Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 19.705.000,- Kč (slovy: devatenáct milionů sedumsetpět tisíc korun českých) peněžitým vkladem, a to převzetím závazku ke zvýšení vkladu jediným společníkem městem Prostějovem, identifikační číslo 002 88 659, se sídlem v Prostějově, nám.T.G. Masaryka 12 – 14, PSČ 796 01 s využitím jeho přednostního práva k účasti na zvýšení základního kapitálu.

2. Lhůta, do níž musí být závazek ke zvýšení vkladu převzat je do 30. 4. 2014 (slovy třicátého dubna dva tisíce čtrnáct ).

3. Závazek ke zvýšení vkladu jediný dosavadní společník město Prostějov převezme písemným prohlášením, které musí obsahovat veškeré zákonné náležitosti a podpis musí být úředně ověřen, prohlášení nabývá účinnosti doručením společnosti.

2.1 Zvýšení základního kapitálu společnosti Domovní správa Prostějov, s. r. o. peněžitým vkladem
Usnesení č. 4034:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova
1) schválit peněžitý vklad statutárního města Prostějova do obchodní společnosti Domovní správa Prostějov, s.r.o., sídlem Prostějov, Pernštýnské nám. 176/8, PSČ 796 01, IČ: 262 59 893 ve výši 19.705.000,- Kč (slovy: devatenáct milionů sedm set pět tisíc korun českých);
2) pověřit Miroslava Pišťáka, primátora města Prostějova, podpisem prohlášení o závazku ke zvýšení peněžitého vkladu statutárního města Prostějova do obchodní společnosti dle bodu 1) tohoto usnesení.

2.2 Doporučení Komise koncepce a rozvoje města ze dne 15.1.2014
Usnesení č. 4035:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
doporučení Komise koncepce a rozvoje města ze dne 15.1.2014.


3. Zpráva o činnosti Městské policie Prostějov a analýza stavu veřejného pořádku ve městě Prostějov za rok 2013
Usnesení č. 4036:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit Zprávu o činnosti Městské policie Prostějov a analýzu stavu veřejného pořádku ve městě Prostějov za rok 2013.

4. Akční plán zlepšování projektu Zdravé město a místní Agenda 21 na rok 2014
Usnesení č. 4037:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s obsahem Akčního plánu zlepšování projektu Zdravé město a místní Agenda 21 na rok 2014.

4.1 Informace o přípravě na programové období Evropské unie 2014 – 2020
Usnesení č. 4038:
Rada města Prostějova
u k l á d á
Ing. Antonín Zajíčkovi, vedoucímu Odboru rozvoje a investic,
1. učinit veškeré nezbytné kroky pro přípravu statutárního města Prostějova na programové období Evropské unie 2014 – 2020,
2. předložit rozpočtové opatření na příští schůzi Rady města Prostějova na zajištění přípravy strategických dokumentů a nezbytných podkladů.

5. Odměny za výkon funkce členům zastupitelstva
Usnesení č. 4039:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit výši odměn za výkon funkce neuvolněným členům Zastupitelstva města Prostějova podle nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění nařízení vlády č. 375/2010 Sb., v souvislosti se změnou statutu na statutární město, v částkách odpovídajících výše citovanému nařízení vlády pro statutární město, ponížené o 30 % takto:
- člen rady Kč 3.661,-
- předseda výboru zastupitelstva nebo komise rady Kč 2.751,-
- člen výboru, komise rady nebo zvláštního orgánu Kč 2.514,-
- člen zastupitelstva Kč 1.246,-
Měsíční odměna ve výši podle tohoto rozhodnutí se členům zastupitelstva města poskytuje od 1. února 2014 v souhrnu odměn za jednotlivé funkce vykonávané členem zastupitelstva města.

6. Rozpočtová opatření schválená RMP v roce 2013 v souladu s usnesením ZMP č. 18148 ze dne 16.9.2008 a usnesením ZMP č. 12281 (Rozpočet města Prostějova na rok 2013) ze dne 18.12.2012
Usnesení č. 4040:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
informaci o provedených rozpočtových opatřeních schválených RMP v roce 2013 v souladu s usnesením ZMP č. 18148 ze dne 16.9.2008 a usnesením ZMP č. 12281 (Rozpočet města Prostějova pro rok 2013) ze dne 18.12.2012,
u k l á d á
Ing. Radimu Cardovi, vedoucímu Finančního odboru,
předložit Zastupitelstvu města Prostějova informaci o provedených rozpočtových opatřeních schválených RMP v roce 2013 v souladu s usnesením ZMP č. 18148 ze dne 16.9.2008 a usnesením ZMP č. 12281 (Rozpočet města Prostějova pro rok 2013) ze dne 18.12.2012.

7. Změna Pravidel hospodaření s majetkem města Prostějova
Usnesení č. 4041:
Rada města Prostějova
v y d á v á
s účinností od 27.1.2014 Pravidla hospodaření s majetkem města Prostějova dle předloženého návrhu.


8. Zadávací řízení veřejné zakázky „Nová radnice Prostějov – oprava fasády a střechy NOVÉ VYHLÁŠENÍ“ - zahájení řízení
Usnesení č. 4042:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
1. zahájenízadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané v otevřeném podlimitním řízení„Nová radnice Prostějov – oprava fasády a střechy NOVÉ VYHLÁŠENÍ “ v souladu s § 27 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon),

2. základní hodnoticí kritérium ekonomická výhodnost nabídky a stanovuje dílčí hodnoticí kritéria a jejich váhu takto:
A. celková nabídková cena v Kč bez DPH - 80 %
B. délka záruky za jakost díla v měsících - 20 %
(nejkratší záruka 60 měsíců, nejdelší záruka 120 měsíců)

3. zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Nová radnice Prostějov – oprava fasády a střechy NOVÉ VYHLÁŠENÍ“ včetně návrhu Smlouvy o dílo dle návrhu, předloženého v příloze k tomuto materiálu,

4. provedení administrace této veřejné zakázky prostřednictvím oddělení veřejných zakázek Odboru kancelář tajemníka Magistrátu města Prostějova,

5. v souladu s § 74 zákona a s přihlédnutím k potřebě odborné způsobilosti komise pro posouzení a hodnocení nabídek složení komise pro otevírání obálek v počtu tří členů a tří náhradníků a složení komise pro posouzení a hodnocení nabídek v počtu sedmi členů a sedmi náhradníků veřejné zakázky „Nová radnice Prostějov – oprava fasády a střechy NOVÉ VYHLÁŠENÍ“.
Složení komise pro otevírání obálek a komise pro posouzení a hodnocení nabídek je jmenovitě uvedeno v zápise ze schůze Rady města Prostějova.

u k l á d á
Mgr. Renatě Grulichové, vedoucí Odboru kancelář tajemníka,
zabezpečit prostřednictvím Oddělení veřejných zakázek administraci veřejné zakázky „Nová radnice Prostějov – oprava fasády a střechy NOVÉ VYHLÁŠENÍ“ s použitím výše zmíněné Zadávací dokumentace, a za použití výše uvedených hodnotících kritérií,
p o v ě ř u j e
Miroslava Pišťáka, primátora města Prostějova, jmenováním tří členů a tří náhradníků komise pro otevírání obálek a sedmi členů a sedmi náhradníků komise pro posouzení a hodnocení nabídek v souladu se zápisem ze schůze Rady města Prostějova.

9. Návrhy na udělení Cen Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury za rok 2013
Usnesení č. 4043:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
návrhy na udělení Cen Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury za rok 2013:

  • Cena za celoživotní přínos v oblasti kultury (dvorana slávy)

Eva Suchánková - za celoživotní přínos v oblasti dramatické pedagogiky
Josef Dolívka - za celoživotní přínos v oblasti výtvarného umění, za výstavní činnost doplněnou editorskou a vydavatelskou činností
Bohuslav Pacholík - za celoživotní přínos v oblasti fotografie v dokumentaci života prostějovského regionu

  • Výjimečný počin roku 2013 v oblasti umění, a to v oblasti umělecké tvorby:

- divadla
Divadlo Point při Gymnáziu J. Wolkera v Prostějově za divadelní představení Nahý Wolker

- filmu
Divadelní společnost Historia, TF studio – Tomáš Fraus, cine4net, s. r. o. za dokumentární film
Historia: malé dějiny o třech obrazech

  • Výjimečný počin v oblasti ochrany a popularizace kulturních hodnot v roce 2013

Prostějovské hanácké slavnosti (31. ročník)

  • Osobnost roku 2013 v oblasti kultury

Karel Novák – za uskutečnění autorské výstavy fotografií v Moravské galerii v Brně

10. Pořádání kulturních akcí statutárním městem Prostějovem ve spolupráci s Městským divadlem v Prostějově v roce 2014
Usnesení č. 4044:
Rada města Prostějova
r o z h o d l a
uspořádat v roce 2014 operní představení k 100. výročí prostějovské radnice a koncert k výročí vzniku samostatného československého státu ve spolupráci s Městským divadlem v Prostějově, příspěvkovou organizací.

11. Změna stravování pro MŠ Mánesova 15
Usnesení č. 4045:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s tím, aby školní stravování pro MŠ Mánesova 15, pracoviště ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14 zabezpečovala od 1. 4. 2014 ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka 24,
u k l á d á
PaedDr. Františku Říhovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu,
zajistit potřebné změny v rejstříku škol a školských zařízení.

12. ZŠ a MŠ Prostějov, Kollárova ul. 4 - souhlas s přijetím účelově určeného peněžitého daru
Usnesení č. 4046:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s přijetím účelově určeného peněžitého daru ve výši Kč 14 000,-- Základní školou a mateřskou školou Prostějov, Kollárova ul. 4 od Petra Vojtka na úhradu osobních nákladů pro asistenta pedagoga žákyně 2. třídy Anety Vojtkové na období leden – prosinec 2014 (10 měsíců školního roku).

13. ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14 - souhlas s přijetím účelově určeného peněžitého daru
Usnesení č. 4047:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s přijetím účelově určeného peněžitého daru ve výši Kč 2 000,-- pro pracoviště mateřské školy Mánesova ul. na nákup odrážedla na školní zahradu Základní školou a mateřskou školou Prostějov, Palackého tř. 14.

13.1 Informace o darech získaných příspěvkovými organizacemi v roce 2013
Usnesení č. 4048:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
informaci vedoucího odboru školství, kultury a sportu PaedDr. Františka Říhy o peněžitých darech účelově neurčených do 50 tis. Kč přijatých příspěvkovými organizacemi zřízenými městem Prostějovem v roce 2013.

13.2 Žádost ředitele Reálného gymnázia a základní školy města Prostějova, Studentská ul. 2 o souhlas s pracovní cestou do zahraničí
Usnesení č. 4049:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
se zahraniční cestou do Lyonu, Francie RNDr. Ing. Rostislava Halaše, ředitele Reálného gymnázia a základní školy města Prostějova, Studentská ul. 2 za účelem projednání grantu EU v programu „Studijní návštěvy pro odborníky ve vzdělávání“ ve dnech 16. – 20.6.2014.

14. Harmonogram realizace jihozápadního kvadrantu vnějšího okruhu
Usnesení č. 4050:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
informaci o harmonogramu postupu prací na jihozápadním kvadrantu vnějšího okruhu,
u k l á d á
Ing. Zdeňku Fišerovi, náměstkovi primátora,
zajistit urychlení některých kroků spojených s realizací jihozápadním kvadrantu vnějšího okruhu.

15.1 Veřejná finanční podpora - Komise životního prostředí
Usnesení č. 4051:
Rada města Prostějova
I. s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků komise životního prostředí
1. ve výši 10.000 Kč Základní organizaci Českého svazu ochránců přírody Bělozářka, Melantrichova 602/26,
Prostějov, IČ 720 27 266 (poř. č. žádosti 267)
- na obnovu studánek na Prostějovsku
- příjemce je oprávněn a zavazuje se použít příspěvek v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2014

2. ve výši 12.000 Kč Českému svazu včelařů, o.s., základní organizaci Prostějov, Mánesova 26, Prostějov,
IČ 163 67 812, (poř. č. žádosti 163)
- na boj proti nebezpečným nemocím včel
- příjemce je oprávněn a zavazuje se použít příspěvek v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2014

3. ve výši 10.000 Kč Českému svazu včelařů, o.s., základní organizaci Prostějov, Mánesova 26, Prostějov,
IČ 163 67 812, (poř. č. žádosti 162)
- na vzdělávání a zvyšování odbornosti členské základny
- příjemce je oprávněn a zavazuje se použít příspěvek v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2014

4. ve výši 9.000 Kč Územnímu sdružení Českého zahrádkářského svazu, Daliborka 3009/3, Prostějov,
IČ 004 33 829 (poř. č. žádosti 113)
- na výtvarné, znalostní a pěstitelské soutěže pro děti a mládež
- příjemce je oprávněn a zavazuje se použít příspěvek v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2014

5. ve výši 4.000 Kč Moravskému rybářskému svazu, o. s. místní organizaci Prostějov, Mánesova 4290/1,
Prostějov, IČ 005 57 218 (poř. č. žádosti 154)
- na práci s rybářskou mládeží
- příjemce je oprávněn a zavazuje se použít příspěvek v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2014

6. ve výši 11.000 Kč Základní organizaci Českého svazu ochránců přírody ORIOLUS, Husovo nám. 2299/67,
Prostějov, IČ 657 60 301 (poř. č. žádosti 246)
- na podporu celoroční činnosti dětského oddílu mladých ochránců přírody Rejsci
- příjemce je oprávněn a zavazuje se použít příspěvek v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2014

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

40

3799

5222

 

 

0400000404003

56.000

(Neinvestiční dotace občanským sdružením)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

40

3799

5909

 

 

0400000404003

56.000

(Prostředky komise životního prostředí)


II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků komise životního prostředí ve výši 63.000 Kč Českému svazu ochránců přírody Regionálnímu sdružení IRIS, Husovo nám. 2299/67, Prostějov, IČ: 001 16 670, (poř.č. 268)
- na zajištění péče o prostějovské handicapované živočichy
- příjemce je oprávněn a zavazuje se použít příspěvek v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2014

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

40

3799

5222

 

 

0400000404003

63.000

(Neinvestiční dotace občanským sdružením )

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

40

3799

5909

 

 

0400000404003

63.000

(Prostředky komise životního prostředí )


16. Rozpočtová opatření:
16.1 Rozpočtové opatření kapitoly 20 – školství, kultura a sport
Usnesení č. 4052:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0020

003319

6129

 

 

0200000000000

605.000,-

 

(zvýšení položky 6129 – skenování předloh a tisk publikace Sto let prostějovské radnice)

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0070

006409

6909

 

 

0700396000000

605.000,-

 

(snížení položky 6909 - limit ostatních investic celkem)


16.2 Rozpočtové opatření kapitoly 40 – životní prostředí
Usnesení č. 4053:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

40

3739

5169

 

 

 

65.000

Likvidace havárie u rybníka v Plumlově

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

0700000707600

65.000

Rezerva na škodní a havarijní události


16.3 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (bikrosová dráha)
Usnesení č. 4054:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

2219

6121

 

 

0600448000000

500 000

Bikrosová dráha v areálu velodromu

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

 

 

0700000707100

500 000

Rezerva RMP


16.4 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (EÚO ZŠ Dr. Horáka)
Usnesení č. 4055:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3113

6121

 

1

0600194000000

11 500 000

EÚO ZŠ Dr. Horáka

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

 

8115

 

1

0700000000000

11 500 000

FRR


16.5 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (parkoviště E. Beneše)
Usnesení č. 4056:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

2219

6121

 

 

0600119000000

600 000

Parkoviště E. Beneše - středisko mládeže kopané

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

 

 

0700000707100

600 000

Rezerva RMP


16.6 Rozpočtové opatření kapitoly 90 – správa a údržba majetku města
Usnesení č. 4057:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0090

3612

5157

 

 

0900000910600

4.200.000

zvýšení pol. 5157 – teplá voda; náklady na teplou vodu v bytech a nebyt. prostorách

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0090

003612

5152

 

 

0900000910600

4.200.000

snížení pol. 5152 – teplo; úhrada nákladů souvisejících s dálkově dodávaným teplem do bytů a nebyt. prostor


16.7 Rozpočtové opatření kapitoly 70 – finanční
Usnesení č. 4058:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

3429

5166

 

 

 

60.500

Ostatní zájmová činnost - Posouzení studií multifunkčního centra

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5166

 

 

0700396000000

60.500

Rezerva na studie a analýzy neinvestičního charakteru


16.8 Studie a projekt ve stupni dokumentace pro územní rozhodnutí – Křižovatka na Poděbradově náměstí
(dvě okružní křižovatky) a rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice
Usnesení č. 4059:
Rada města Prostějova
I. r o z h o d l a
zadat vypracování projektové dokumentace ve stupních „studie“ a „projekt pro územní rozhodnutí“ „Křižovatka na Poděbradově náměstí (dvě okružní křižovatky)“ formou výzvy jednomu zájemci – společnosti Atelier malých okružních křižovatek – Kancelář autorizovaná v oborech: Dopravní stavby a Městské inženýrství, IČ 150 14 886, se sídlem Hlaváčova 179, 530 02 Pardubice,
II. s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

2212

6119

 

 

0600354000000

125 000

Studie - křižovatka na Poděbradově náměstí

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

2212

6121

 

 

0600354000000

125 000

Projektová dokumentace - křižovatka na Poděbradově náměstí


17. Záležitosti Domovní správy Prostějov, s. r. o.:
17.1 Informace o pravidlech pro tvorbu fondu oprav
Usnesení č. 4060:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
informaci o možnosti změny pravidel tvorby fondu oprav.

17.2 Schválení pronájmu NP č. 165b) v domě na nám. T. G. Masaryka č. 121/11
Usnesení č. 4061:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
pronájem nebytového prostoru č. 165b) o rozloze 27,08 m2 v domě na nám. T. G. Masaryka č. 121/11 v Prostějově přímému zájemci JUDr. Evě Váňové se sídlem nám. T. G. Masaryka č. 121/11, Prostějov,
a to:
- za účelem provozování kanceláře k výkonu advokacie s nájemní smlouvou na dobu určitou, 2 měsíce,
do 31.03.2014
- za nabídnuté nájemné ve výši 5.500,-Kč/měsíc.

17.3 Schválení pronájmu NP č. 165a) v domě na nám. T. G. Masaryka č. 121/11
Usnesení č. 4062:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
pronájem nebytového prostoru č. 165a) o rozloze 34,31 m2 v domě na nám. T. G. Masaryka č. 121/11 v Prostějově přímému zájemci JUDr. Ivo Pavlů se sídlem nám. T. G. Masaryka č. 121/11, Prostějov, a to:
- za účelem provozování kanceláře k výkonu advokacie
- za nabídnuté nájemné ve výši 5.500,-Kč/měsíc.

17.4 Vyhlášení záměru pronájmu NP č. 166 v domě na nám. T. G. Masaryka č. 121/11
Usnesení č. 4063:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr pronájmu NP č. 166 o celkové rozloze 63,80 m2 v domě na nám. T.G.Masaryka č. 121/11 v Prostějově, za těchto podmínek:
- formou neveřejného vícekriteriálního řízení (forma obálkové metody)
- za nabídnuté roční (měsíční) nájemné s inflační doložkou
- s vyloučením provozování výherních hracích přístrojů, prodeje erotického zboží apod.
- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 500,-Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s.r.o., Pernštýnské nám. 176/8 v Prostějově.

18. Záležitosti Odboru správy a údržby majetku města:
18.1 Informace o nabídce odprodeje objektu na ul. Plumlovská 14 v Prostějově
Usnesení č. 4064:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
informace o nabídce odprodeje objektu na ul. Plumlovská 14 v Prostějově.


18.2 Odstoupení od smlouvy o budoucí kupní smlouvě na prodej pozemků v ul. Kostelní
Usnesení č. 4065:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit odstoupení od Smlouvy o budoucí kupní smlouvě č. 2007/16/282, týkající se prodeje pozemku p.č. 146 v k.ú. Prostějov a části pozemku p.č. 144/4 v k.ú. Prostějov o výměře cca 40 m2 (v současnosti část pozemku p.č. 7909 v k.ú. Prostějov o výměře cca 40 m2).

18.3 Schválení neuplatnění navýšení nájemného pro rok 2014 o míru inflace
Usnesení č. 4066:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
neuplatnění navýšení nájemného pro rok 2014 o míru inflace (index spotřebitelských cen) vyhlašovanou Českým statistickým úřadem za uplynulý kalendářní rok u všech nájemních smluv na pronájem majetku ve vlastnictví Statutárního města Prostějova.

18.4 Vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 783/6 v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 4067:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr prodeje pozemku p.č. 783/6 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 21 m2 v k.ú. Prostějov za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši minimálně dle znaleckého posudku (cena obvyklá) a bude v celé výši zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

18.5 Vyhlášení záměru prodeje pozemků p.č. 2490/2 a p.č. 2490/3, oba v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 4068:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr prodeje pozemků p.č. 2490/2 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 19 m2 a p.č. 2490/3 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 16 m2, oba v k.ú. Prostějov,  za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá) 500 Kč/m2, tj. celkem 17.500 Kč, a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnických práv do katastru nemovitostí uhradí kupující.

18.6 Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 98/20 v k.ú. Žešov
Usnesení č. 4069:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr prodeje části pozemku p.č. 98/20 – trvalý travní porost v k.ú. Žešov o výměře 7 m2 (dle geometrického plánu č. 175-62/2013 ze dne 25.06.2013 označena jako pozemek p.č. 98/23 v k.ú. Žešov)  za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši minimálně dle znaleckého posudku (cena obvyklá) a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

18.9 Vyhlášení záměru směny částí pozemku p.č. 444 za části pozemku p.č. 446/1, oba v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 4070:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr směny dvou částí pozemku p.č. 444 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o celkové výměře 10 m2 (dle geometrického plánu č. 5434-136/2013 ze dne 18.11.2013 označeny jako díly „f“ a „g“) ve vlastnictví Statutárního města Prostějova za tři části pozemku p.č. 446/1 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o celkové výměře 18 m2 (dle geometrického plánu č. 5434-136/2013 ze dne 18.11.2013 označeny jako díly „b“, „c“ a „d“) za následujících podmínek:
a) směna pozemků bude provedena bez finančního vyrovnání,
b) náklady spojené se zpracováním geometrického plánu, znaleckého posudku, správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnických práv do katastru nemovitostí a daň z nabytí nemovitých věcí uhradí Statutární město Prostějov.

18.10 Vzdání se práva na pohledávky Domovní správy Prostějov, s.r.o.
Usnesení č. 4071:
Rada města Prostějova
a) s ch v a l u j e
vzdání se práva na pohledávku s příslušenstvím Domovní správy Prostějov, s.r.o. dle Příloh č. 1 a 2,
b) d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit vzdání se práva na pohledávku s příslušenstvím Domovní správy Prostějov, s.r.o. dle Přílohy č. 3.

18.12 Výkup částí pozemků p.č. 289 a p.č. 291/7, oba v k.ú. Žešov
Usnesení č. 4072:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
1) výkup části pozemku p.č. 289 – orná půda v k.ú. Žešov o výměře 467 m2 (dle geometrického plánu č. 185-137/2013 ze dne 25. 11. 2013 označena jako pozemek p.č. 289/2 v k.ú. Žešov) a části pozemku p.č. 291/7 – orná půda v k.ú. Žešov o výměře 224 m2 (dle geometrického plánu č. 185-137/2013 ze dne 25. 11. 2013 označena jako pozemek p.č. 291/20 v k.ú. Žešov), od vlastníka těchto pozemků, do vlastnictví Statutárního města Prostějova, za kupní cenu uvedenou v důvodové zprávě, za následujících podmínek:
a) část kupní ceny ve výši 96 % bude zaplacena po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 4 % (záruka pro zaplacení daně z nabytí nemovitých věcí) bude zaplacena po předložení dokladu o zaplacení daně z nabytí nemovitých věcí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávajícího,
b) náklady spojené se zpracováním geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Statutární město Prostějov, a
2) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0050

006409

6130

 

1

0500263000000

207.300

zvýšení pol. 6130 – pozemky; výkup částí pozemků p.č. 289 a p.č. 291/7, oba v k.ú. Žešov, pro výstavbu cyklostezky do Žešova

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

 

8115

 

1

0700000000000

207.300

snížení pol. 8115 – Fond rezerv a rozvoje


18.13 Úprava podmínek bezúplatného nabytí části pozemku p.č. st. 114/1 v k.ú. Žešov
Usnesení č. 4073:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit úpravu podmínek bezúplatného nabytí části pozemku p.č. st. 114/1– zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Žešov o výměře 22 m2 (dle geometrického plánu č. 181-96/2013 ze dne 02.09.2013 označena jako pozemek p.č. 513 v k.ú. Žešov) od vlastníka tohoto pozemku do vlastnictví Statutárního města Prostějova schváleného v bodě 3) usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 13216 ze dne 05.11.2013 následovně:
a) v darovací smlouvě se Statutární město Prostějov zaváže, že ve lhůtě do 31.12.2014 provede na své náklady rozšíření a opravu povrchu vjezdu k rodinnému domu č.p. 87 na pozemku p.č. st. 114/1 v k.ú. Žešov ze zámkové dlažby,
b) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu a znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Statutární město Prostějov,
c) darovací smlouva bude uzavřena teprve poté, co budou zrušena zástavní práva váznoucí na převáděné části pozemku, přičemž Statutární město Prostějov uhradí veškeré náklady vzniklé v souvislosti s výmazem zástavních práv váznoucích na převáděné části pozemku p.č. st. 114/1 v k.ú. Žešov z katastru nemovitostí.

18.14 Přehled o materiálech projednávaných OSÚMM ve IV. čtvrtletí 2013
Usnesení č. 4074:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
informaci o plnění usnesení Rady města Prostějova č. 0587 ze dne 28.06.2011 (přehled o materiálech projednávaných Odborem správy a údržby majetku města v průběhu IV. čtvrtletí 2013).

19. Návrh uzavření nájemních smluv na pronájem městského bytu
Usnesení č. 4075:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
uzavření nájemních smluv na pronájem městského bytu dle důvodové zprávy.

20.3 Stavební úpravy křižovatku u žel. přejezdu na ul. Olomoucká, Prostějov – schválení smlouvy o společném postupu zadavatelů akce
Usnesení č. 4076:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
smlouvu o společném postupu zadavatelů akce „Stavební úpravy křižovatku u žel. přejezdu na ul. Olomoucká, Prostějov“ dle předloženého návrhu.
Miroslav P i š ť á k v.r.                                   Mgr. Jiří P o s p í š i l v.r.
primátor města Prostějova                         1. náměstek primátora

Prostějov 21.1.2014
Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 19.2.2014 10:37:23 | přečteno 447x | Věra Krejčí
load