Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2014 > Usnesení ze 102. schůze Rady města Prostějova

Usnesení ze 102. schůze Rady města Prostějova

konané 4.2.2014

 

1. Zahájení, schválení programu
Usnesení č. 4077:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
program své 102. schůze, konané dne 4.2.2014,
p o v ě ř u j e
Mgr. Jiřího Pospíšila, 1. náměstka primátora, ověřením zápisu.

2. Valná hromada obchodní společnosti Lesy města Prostějova, s. r. o.
Usnesení č. 4078:
Rada města Prostějova jako orgán města Prostějova a zároveň při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti Lesy města Prostějova, s.r.o., na základě doporučení dozorčí rady společnosti Lesy města Prostějova s.r.o.
s c h v a l u j e
1) účast společnosti Lesy města Prostějova na veřejné dražbě dobrovolné konané ve Zlíně, v sídle dražebníka – dražební společnost MORAVA s.r.o. a vydražení pozemků uvedených v dražební vyhlášce č. 603-DD/14. Horní limit pro koupi nemovitostí uvedených v důvodové zprávě je stanoven na dvojnásobek vyvolávací ceny.

2) záměr opravy provozní budovy v areálu lesní školky v Seči. Na základě vyhotovené projektové dokumentace a z ní vyplývajícího rozpočtu, bude následně rozhodnuto o případné realisaci opravy.

3) provedení odbahnění a revitalizace vodní nádrže Skalečník v Dětkovicích. Finanční limit této akce je stanoven na 950.000,- Kč;

4) zabezpečení budovy zámku v obci Ptení č.p. 60, parcelní číslo 59, k.ú. Ptení.

2.1 100 let otevření prostějovské radnice
Usnesení č. 4079:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
program ke 100 letům otevření prostějovské radnice dle důvodové zprávy a se změnou v diskusi.

3. Příprava zasedání zastupitelstva města
Usnesení č. 4080:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rámcový návrh programu 29. zasedání Zastupitelstva města Prostějova, které se bude konat 18.2.2014
v jednací místnosti radnice v Prostějově, nám. T. G. Masaryka 130/14.

4. Delegování zástupců statutárního města Prostějova do orgánů obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, a. s.
Usnesení č. 4081:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova
1) delegovat na mimořádnou valnou hromadu obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, a. s., sídlem Prostějov, Krapkova 1635/26, identifikační číslo 494 51 723, konanou dne 14. 5. 2014 v sídle společnosti, v souladu s § 84 odst. 1 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Miroslava Pišťáka, primátora města a v případě jeho neúčasti Ing. Zdeňka Fišera, náměstka primátora, jako zástupce akcionáře statutárního města Prostějova.
Právo hlasovat na valné hromadě má Miroslav Pišťák, v případě jeho neúčasti Ing. Zdeněk Fišer.

2) pověřit delegovaného zástupce statutárního města Prostějova, aby na mimořádné valné hromadě obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, a. s., sídlem Prostějov, Krapkova 1635/26, identifikační číslo 494 51 723, navrhl a hlasoval pro
1. volbu Ing. Miroslava Hanáka  do funkce člena představenstva obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s. k datu 28. 5. 2014,
2. volbu Ing. Jaroslava Faltýnka do funkce člena představenstva obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s. k datu 28. 5. 2014,
3. volbu Mgr. Jiřího Pospíšila do funkce člena představenstva obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s. k datu 28. 5. 2014,
4. volbu Ing. Radka Zacpala do funkce člena dozorčí rady obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s. k datu 22. 5. 2014,
5. volbu Ing. Václava Šmída do funkce člena dozorčí rady obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s. k datu 21. 5. 2014.

5. Jmenování pracovní skupiny pro udělení Ceny města Prostějova 2013
Usnesení č. 4082:
Rada města Prostějova
j m e n u j e
pracovní skupinu pro udělení Ceny města Prostějova 2013 ve složení:
předseda: Miroslav Pišťák, primátor
členové: Mgr. Jiří Pospíšil, 1. náměstek
RNDr. Alena Rašková, náměstkyně
Mgr. Ivana Hemerková, náměstkyně
Ing. Zdeněk Fišer, náměstek
PaedDr. Jaroslav Šlambor, člen zastupitelstva
PhDr. Václav Kolář, člen zastupitelstva
tajemnice: RNDr. Jaroslava Tatarkovičová, vedoucí Odboru kancelář primátora.

6. Záležitosti komisí rady - Doporučení Komise prevence kriminality z 8.1.2014
Usnesení č. 4083:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
doporučení Komise prevence kriminality ze dne 8.1.2014.

7. Zdravé město – zpráva projektu Zdravé město Prostějov 2013
Usnesení č. 4084:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit zprávu projektu „Zdravé město a místní Agenda 21“ v
Prostějově za rok 2013 dle přílohy,
u k l á d á
RNDr. Aleně Raškové, náměstkyni primátora,
na schůzi rady dne 4.3.2014 předložit informativní materiál dle připomínek v diskusi.

8. Statut prostějovských Radničních listů
Usnesení č. 4085:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit Statut prostějovských Radničních listů dle předloženého návrhu.


9. Pojmenování nových ulic v k. ú. Krasice
Usnesení č. 4086:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit názvy ulic pro nově vznikající komunikace takto:
1. Tulipánová – (kód UVP 481) pro ulici v k.ú. Krasice,
2. Hyacintová – (kód UVP 482) pro ulici v k.ú. Krasice.

10. Schválení užití znaku města Prostějova – Noc kostelů 2014
Usnesení č. 4087:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s užitím znaku města Prostějova na plakátech k Noci kostelů 2014. Souhlas se uděluje Mgr. Janě Tobolové v souladu se Zákonem č. 128/2000 o obcích, a to bezúplatně.

11. Návrh obecně závazné vyhlášky města Prostějova o vedení technické mapy obce
Usnesení č. 4088:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova vydat Obecně závaznou vyhlášku o vedení technické mapy obce dle přílohy.

12. Příprava zadávacího řízení veřejné zakázky „Centrální nákup elektrické energie a zemního plynu pro statutární město Prostějov“
Usnesení č. 4089:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
1. zahájení přípravy zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky na dodávky zadávané v otevřeném řízeníCentrální nákup elektrické energie a zemního plynu pro statutární město Prostějovv souladu s § 86 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon),

2. odůvodnění účelnosti předmětné veřejné zakázky, které je uvedeno v důvodové zprávě,

3. uzavření Smlouvy o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání a o zmocnění centrálního zadavatele v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Centrální nákup elektrické energie a zemního plynu pro statutární město Prostějov“ ve znění dle přílohy s následujícími subjekty:
1. Základní školou Prostějov, ul. Dr. Horáka 24, příspěvkovou organizací, se sídlem ul. Dr. Horáka 24, 796 01 Prostějov, IČO 479 22 516
2. Základní školou Prostějov, ul. E. Valenty 52, příspěvkovou organizací, se sídlem ul. E. Valenty 52, 796 03 Prostějov, IČO 479 22 303
3. Základní a mateřskou školou Prostějov, Kollárova ul. 4, příspěvkovou organizací, se sídlem Kollárova ul. 4, 796 01 Prostějov, IČO : 479 22 494
4. Základní školou Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1, příspěvkovou organizací, se sídlem ul. Vl. Majakovského 1, 798 11 Prostějov, IČO 628 59 056
5. Základní a mateřskou školou Prostějov, Melantrichova ul. 60, příspěvkovou organizací, se sídlem Melantrichova ul. 60, 796 04 Prostějov, IČO 628 60 500
6. Základní a mateřskou školou Prostějov, Palackého tř. 14, příspěvkovou organizací, se sídlem, Palackého tř. 14, 796 40 Prostějov, IČO 479 22 486
7. Základní a mateřskou školou Jana Železného Prostějov, příspěvkovou organizací, se sídlem sídliště Svobody 24/79, 796 01 Prostějov, IČO 479 22 770
8. Reálným gymnáziem a základní školou města Prostějova, Studentská ul. 2, příspěvkovou organizací, se sídlem Studentská ul. 4/2, 796 04 Prostějov, IČO: 441 59 960
9. Mateřskou školou Prostějov, Partyzánská ul. 34, příspěvkovou organizací, se sídlem Partyzánská ul 34, 796 01 Prostějov, IČO 479 22 427
10. Mateřskou školou Prostějov, Moravská ul. 30, příspěvkovou organizací, se sídlem Moravská ul. 30, 796 01 Prostějov, IČO 709 82 945
11. Mateřskou školou Prostějov, Rumunská ul. 23, příspěvkovou organizací, se sídlem Rumunská ul. 23, 796 01 Prostějov, IČO 709 82 821
12. Mateřskou školou Prostějov, ul. Šárka 4a, příspěvkovou organizací, se sídlem ul. Šárka 4348/4a 796 01 Prostějov, IČO 479 22 435
13. Mateřskou školou Prostějov, Smetanova ul. 24, příspěvkovou organizací, se sídlem Smetanova ul. 24, 798 11 Prostějov, IČO 702 87 431
14. Sportcentrem – domem dětí a mládeže Prostějov, příspěvkovou organizací, se sídlem Olympijská 4228/4, 79601 Prostějov, IČO: 00840173
15. Základní uměleckou školou Vladimíra Ambrose Prostějov, příspěvkovou organizací, se sídlem Kravařova 168/14, 796 01 Prostějov, IČO: 004 02 338
16. Domovní správou Prostějov, s.r.o., se sídlem Pernštýnské nám. 176/8, 796 01 Prostějov, IČO 262 59 893
17. Národním domem Prostějov o.p.s, se sídlem Vojáčkovo nám. 218/1, 796 01 Prostějov, IČO 255 76 313
18. Městským divadlem Prostějov, příspěvkovou organizací, se sídlem Vojáčkovo nám. 218/1, 796 01 Prostějov, IČO 004 02 362

4. provedení administrace této veřejné zakázky prostřednictvím Oddělení veřejných zakázek Odboru kancelář tajemníka Magistrátu města Prostějova, přičemž technické podmínky zakázky specifikuje Odbor správy a údržby majetku města,
u k l á d á
1. Mgr. Renatě Grulichové, vedoucí Odboru kancelář tajemníka,
zabezpečit prostřednictvím Oddělení veřejných zakázek administraci veřejné zakázky „Centrální nákup elektrické energie a zemního plynu pro statutární město Prostějov“,

2. Bc. Liboru Vojtkovi, vedoucímu Odboru správy a údržby majetku města,
specifikovat technické podmínky této zakázky s využitím odborného poradenství společnosti Ensytra s.r.o.,

p o v ě ř u j e
Mgr. Jiří Pospíšila, 1. náměstka primátora statutárního města Prostějova, uzavřením Smluv o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání a o zmocnění centrálního zadavatele v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Centrální nákup elektrické energie a zemního plynu pro statutární město Prostějov“ za statutární město Prostějov.

13. Návrh na rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky v zadávacím řízení Poskytování telekomunikačních služeb na pevných linkách pro statutární město Prostějov a jím založené a zřízené organizace
Usnesení č. 4090:
Rada města Prostějova
r o z h o d l a
1. v souladu s § 81 zákona o výběru nejvhodnější nabídky v zadávacím řízení „Poskytování telekomunikačních služeb na pevných linkách pro Statutární město Prostějov a jím založené a zřízené organizace“ a na základě posouzení nabídek hodnotící komisí a výsledku elektronické aukce vybrala nabídku společnosti ha-vel internet s.r.o., se sídlem Olešní 587/11A, 712 00 Ostrava - Muglinov, IČ 253 54 973 jako nejvhodnější nabídku. Společnost ha-vel internet s.r.o. podala nabídku, která vyhověla všem podmínkám zadávacího řízení a v elektronické aukci nabídla nejnižší nabídkovou cenu, jak je dále uvedeno v důvodové zprávě,

2. zadat veřejnou zakázkuPoskytování telekomunikačních služeb na pevných linkách pro Statutární město Prostějov a jím založené a zřízené organizace“ a uzavřít Smlouvu se společností ha-vel internet s.r.o., se sídlem Olešní 587/11A, 712 00 Ostrava - Muglinov, IČ 253 54 973,

3. v případě neposkytnutí součinnosti, potřebné k uzavření smlouvy, vítězným uchazečem zadat veřejnou zakázkuPoskytování telekomunikačních služeb na pevných linkách pro Statutární město Prostějov a jím založené a zřízené organizace“ a uzavřít Smlouvu s dalším uchazečem v pořadí dle důvodové zprávy v souladu s § 82 odst. 4 zákona,

u k l á d á
Bc. Františku Nevrtalovi, vedoucímu Odboru správy a zabezpečení,
zajistit ve lhůtách stanovených zákonem uzavření Smlouvy s vybraným uchazečem ha-vel internet s.r.o.

14. II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Prostějově pro období let 2014 – 2016
Usnesení č. 4091:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
dokument II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Prostějově pro období let 2014 – 2016 dle předloženého návrhu.

15. Plán prevence kriminality ve městě Prostějově na léta 2014 2015 a Program prevence kriminality ve městě Prostějově pro rok 2014
Usnesení č. 4092:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
1. Plán prevence kriminality ve městě Prostějově na léta 2014 – 2015 dle předloženého návrhu,
2. Program prevence kriminality ve městě Prostějově pro rok 2014 dle předloženého návrhu a spoluúčast Statutárního města Prostějova ve výši minimálně 10% podílu z celkové ceny každého realizovaného projektu v případě obdržení dotace.

16. Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti v oblasti projednávání přestupků
Usnesení č. 4093:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy o zajišťování výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků dle přílohy na dobu určitou do 30.6.2015 mezi statutárním městem Prostějovem a obcí Doloplazy.

17. Územní energetická koncepce Statutárního města Prostějova
Usnesení č. 4094:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova přijmout Územní energetickou koncepci Statutárního města Prostějova 2013 – 2033 dle předloženého návrhu a s tím, že Ing. Antonín Zajíček, vedoucí Odboru rozvoje a investic, předloží na schůzi rady 10.2.2014 informaci o paroplynové elektrárně a jejím možném významu pro potřeby města.

18. Schválení projektových námětů „CS Dolní – Kralická II. úsek“, „RPS Prostějov - Regenerace sídliště Brněnská – Tylova“, „RPS Prostějov - Regenerace sídliště E. Beneše IV. etapa“
Usnesení č. 4095:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
1. projektové náměty „CS Dolní – Kralická II. úsek“, „RPS Prostějov - Regenerace sídliště Brněnská - Tylova“, „RPS Prostějov - Regenerace sídliště E. Beneše IV. etapa“,
2. podání žádosti o dotaci na realizaci projektu „CS Dolní – Kralická II. úsek“ v rámci příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje na výstavbu a opravy cyklostezek v roce 2014,
3. podání žádostí o dotace na realizaci projektu „RPS Prostějov - Regenerace sídliště Brněnská - Tylova“ a projektu „RPS Prostějov - Regenerace sídliště E. Beneše IV. etapa“ v rámci programu Podpora regenerace panelových sídlišť pro rok 2014 Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

19. Změna dopravního značení na CS do Žešova – informace
Usnesení č. 4096:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
informaci o možné změně dopravního značení na cyklistické stezce do Žešova,
r o z h o d l a
ponechat cyklistickou stezku do Žešova jako jednosměrnou do doby dokončení všech tří etap.

20. Národní dům - zdvihací plošina pro imobilní občany – informace
Usnesení č. 4097:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
informaci o zdvihací plošině pro imobilní občany v Národním domě v Prostějově.

23. Projekt pro stavební povolení „Mateřská škola Smetanova, Vrahovice – energeticky úsporná opatření“ - informace o zadání zakázky
Usnesení č. 4098:
Rada města Prostějova
r o z h o d l a
zadat vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení „Mateřská škola Smetanova, Vrahovice – energeticky úsporná opatření“ formou výzvy jednomu zájemci – Ing. arch. Radko Pavlackému, PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ, nám. 3. května č. 1605, 765 02 Otrokovice, IČ 146 36 611.

23.1 Informace o stavu budovy na ul. Komenského 4 v Prostějově
Usnesení č. 4099:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
informaci o stavu budovy na ul. Komenského 4 v Prostějově.

24. Žádost ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14 o souhlas s přijetím věcného daru
Usnesení č. 4100:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s přijetím věcného daru pro pracoviště mateřské školy Čechovice – kláves Yamaha v ceně Kč 5 390,--
Základní školou a mateřskou školou Prostějov, Palackého tř. 14.

25. Čerpání investičního fondu ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14 na obnovu počítačové učebny
Usnesení č. 4101:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s čerpáním investičního fondu Základní školy a mateřské školy Prostějov, Palackého tř. 14 ve výši
Kč 180 000,-- na obnovu počítačové učebny.

25.1 Souhlas s jednorázovým bezúplatným užíváním nebytových prostor ZŠ a MŠ Prostějov, Melantrichova ul. 60
Usnesení č. 4102:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s jednorázovým bezúplatným užíváním prostor tělocvičny Základní školy a mateřské školy Prostějov, Melantrichova ul. 60 k ubytování účastníků soustředění gymnastického oddílu TJ Chropyně v termínu 14. – 22. 2. 2014.

26. Finanční dar města Prostějova Centru sociálních služeb
Usnesení č. 4103:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
1. poskytnutí finančního daru Centru sociálních služeb IČ 002 64 474, ve výši 4.000 Kč na nákup materiálu na výrobu keramických hrnků,
2. rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

10

4359

5229

 

1

 

4.000,--

 

Neinvestiční transfery neziskovým organizacím – finanční dar Centru sociálních služeb Prostějov

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

6409

5901

 

 

0700000707100

4.000,--

 

Rezerva RMP pro ROZOP


28. Rozpočtová opatření:
28.1 Rozpočtové opatření kapitoly 15 – informační technologie
Usnesení č. 4104:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

15

6171

6125

 

 

0150338000000

496 100,-

Výpočetní technika – disková police do stávajícího diskového pole Hitachi AMS2100

15

6171

6125

 

 

0150339000000

88 012,-

Výpočetní technika – zálohovací server do racku včetně 5 ti leté podpory

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

6909

 

 

0700396000000

584 112,-

Limit ostatních investic celkem


28.2 Rozpočtové opatření kapitoly 40 – životní prostředí
Usnesení č. 4105:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků nerozdělené veřejné finanční podpory ve výši 50 000 KčPovodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 601 75 Brno, IČ: 708 90 013 (poř. č. žádosti 21)
- opatření pro zlepšení jakosti vod na přítocích vodního díla Plumlov
- příjemce je oprávněn a zavazuje se použít příspěvek v souladu se sjednaným účelem do 19.12.2014
b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

40

2331

5229

 

 

 

50 000

Provoz srážecích stanic VD Plumlov

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5909

 

 

0700000708000

50 000

Nerozdělená veřejná finanční podpora


28.3 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Revitalizace Kolářovy sady - mlýnský náhon)
Usnesení č. 4106:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

2334

6121

 

1

0600274000000

450 000

Revitalizace Kolářovy sady - úprava mlýnského náhonu, Prostějov

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

 

8115

 

1

0700000000000

450 000

FRR


28.4 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Veřejné WC Smetanovy sady)
Usnesení č. 4107:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3745

6121

 

1

0600371000000

1 050 000

Veřejné WC Smetanovy sady

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

 

8115

 

1

0700000000000

1 050 000

FRR


28.5 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Strategické materiály pro čerpání dotací EU)
Usnesení č. 4108:
Rada města Prostějova
I. s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3636

5169

 

 

0600455000000

300 000

Strategické materiály pro čerpání dotací EU – neinvestiční studie

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

 

 

0700000707100

300 000

Rezerva RMP

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3636

6119

 

 

0600455000000

1 200 000

Strategické materiály pro čerpání dotací EU - investiční studie

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

6909

 

 

0700396000000

1 200 000

Limit ostatních investic celkem


28.6 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Regenerace parku u kostela sv. Petra a Pavla)
Usnesení č. 4109:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3745

6121

 

1

0600435000000

3 300 000

Regenerace parku u kostela sv. Petra a Pavla v Prostějově

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

 

8115

 

1

0700000000000

3 300 000

FRR


28.8 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Převod položek)
Usnesení č. 4110:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3111

5169

 

1

0600282000000

2 000 000

Revitalizace školních zahrad - zvýšení položky 5169 – nákup ostatních služeb

0060

3113

5171

 

 

0600415000000

1 000 000

ZŠ a MŠ Palackého repase a výměna oken – zvýšení položky 5171 - opravy a udržování

0060

3322

5171

 

 

0600424000000

2 500 000

Městské hradby - zvýšení položky 5171 – opravy a udržování

0060

3322

5171

 

1

0600372000000

4 000 000

Zámek fasáda - zvýšení položky 5171 – opravy a udržování

0060

2212

5171

 

 

0600453000000

300 000

Komunikace Vencovského – oprava povrchu jižní části - zvýšení položky 5171 – opravy a udržování

0060

3632

5171

 

 

0600456000000

500 000

Opravy arkád městský hřbitov – zvýšení položky – 5171 – opravy a udržování

0060

3326

5171

 

 

0600470000000

200 000

Kaplička sv. Anny v Čechovicích - zvýšení položky 5171 – opravy a udržování

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3111

6121

 

 

0600282000000

2 000 000

Revitalizace školních zahrad - snížení položky 6121 – budovy, haly, stavby

0060

3113

6121

 

 

0600415000000

1 000 000

ZŠ a MŠ Palackého repase oken – snížení položky 6121 – budovy, haly, stavby

0060

3322

6121

 

 

0600424000000

2 500 000

Městské hradby - snížení položky 6121 – budovy, haly, stavby

0060

3322

6121

 

 

0600372000000

4 000 000

Zámek fasáda - snížení položky 6121 – budovy, haly, stavby

0060

2212

6121

 

 

0600453000000

300 000

Komunikace Vencovského - rekonstrukce povrchu jižní části - snížení položky 6121 – budovy, haly, stavby

0060

3632

6121

 

 

0600456000000

500 000

Rekonstrukce arkád městský hřbitov – snížení položky 6121 – budovy, haly, stavby

0060

3326

6121

 

 

0600470000000

200 000

Kaplička sv. Anny v Čechovicích – snížení položky 6121 – budovy, haly, stavby


28.9 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Oprava štítové zdi Jízdárny v Jezdeckých kasárnách)
Usnesení č. 4111:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3639

5171

 

 

0600000000000

100 000

Oprava štítové zdi Jízdárny v Jezdeckých kasárnách

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

 

 

0700000707100

100 000

Rezerva RMP


28.10 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Oprava ohřevu teplé vody v domě E. Králíka)
Usnesení č. 4112:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3612

5169

 

 

0600000000000

30 000

PD opravy ohřevu teplé vody v domě E. Králíka

0060

3612

5171

 

 

0600000000000

170 000

Oprava ohřevu teplé vody v domě E. Králíka

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

 

 

0700000707600

200 000

Rezerva na havarijní situace


28.12 Rozpočtové opatření kapitoly 90 - správa a údržba majetku města (el. energie u DSP, s. r. o.)
Usnesení č. 4113:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0090

003612

5154

 

 

0900000910800

500.000

zvýšení pol. 5154 – el. energie; spotřeba el.energie u bytů a nebytových prostor spravovaných DSP, s.r.o.

0090

003612

5169

 

 

0900000910900

800.000

zvýšení pol. 5169 – nákup ostatních služeb; náklady na revize výtahů, komínů a úklid u bytů a nebytových prostor spravovaných DSP, s.r.o.

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0090

003619

5171

 

 

0900000910100

1.300.000

snížení pol. 5171 – opravy a udržování; oprava bytů a nebytových prostor spravovaných DSP, s.r.o.


28.13 Rozpočtové opatření kapitoly 10 – kancelář primátora
Usnesení č. 4114:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

3636

5192

 

 

0100000000000

300,00

zvýšení položky – 5192 členský příspěvek do Regionálního fondu pro přípravu projektů na střední Moravě

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

6171

5192

 

 

0100000103100

300,00

snížení položky 5192 – členský příspěvek do Sdružení historických sídel


28.14 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Revitalizace nám. T. G. Masaryka – kuželna)
Usnesení č. 4115:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
a) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3745

6121

 

1

0600434000000

10 500 000

Revitalizace nám. TGM – kuželna

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

 

8115

 

1

0700000000000

10 500 000

FRR


b) závazek města Prostějova, že na projekt "Revitalizace náměstí T. G. Masaryka v Prostějově", schváleného ke spolufinancování z Regionálního operačního programu Střední Morava, vyčlení v rozpočtu města na rok 2015 finanční prostředky na jeho realizaci ve výši 7,750 mil. Kč a že zajistí financování ročních provozních výdajů projektu v době udržitelnosti po dobu 5-ti let z rozpočtu města ve výši 1,113 mil. Kč.

29. Záležitosti Domovní správy Prostějov, s. r. o.:
29.1 Schválení pronájmu NP č. 200 v domě na sídl. Svobody – pav. I 3520/6
Usnesení č. 4116:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
pronájem nebytového prostoru č. 200 o celkové rozloze 60,84 m2 v domě na sídl. Svobody – pav. I 3520/6
v Prostějově přímému zájemci fě GASTROMA, a. s., se sídlem Litenčice, Strabenice 62, PSČ 768 13, a to:
- za účelem provozování prodejny potravin
- za nabídnuté nájemné ve výši 4.050,-Kč/měsíc.

29.2 Schválení pronájmu NP č. 264 v domě na Žižkově nám. č. 140/15
Usnesení č. 4117:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
pronájem nebytového prostoru č. 264 o celkové rozloze 115,43 m2 v domě na ul. Žižkovo nám. č. 140/15 v Prostějově přímému zájemci, a to:
- za účelem provozování prodejny potravin
- za nabídnuté nájemné ve výši 15.000,-Kč/měsíc.


30. Záležitosti Odboru správy a údržby majetku města:
30.1 Informace o záměru Olomouckého kraje odprodat budovu na ul. Olomoucká 5 v Prostějově
Usnesení č. 4118:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
informace o záměru Olomouckého kraje odprodat pozemek p.č. 5402 včetně budovy občanského vybavení č.p. 2942 (Olomoucká 5 v Prostějově) a část pozemku p.č. 5403, vše v k.ú. Prostějov.

30.2 Provádění údržby významných hrobů (Vladimír Pukl)
Usnesení č. 4119:
Rada města Prostějova
u k l á d á
Bc. Liboru Vojtkovi, vedoucímu Odboru správy a údržby majetku města,
města zajistit provádění údržby hrobu akademického malíře Vladimíra Pukla.

30.6 Vyhlášení záměru prodeje bytového domu na ul. Vodní 11 v Prostějově
Usnesení č. 4120:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr prodeje pozemku p.č. 1598 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 636 m2 v k.ú. Prostějov včetně bytového domu č.p. 988 (Vodní 11 v Prostějově) a všech součástí a příslušenství formou obálkové metody za nabídnutou kupní cenu, minimálně však ve výši 888.888 Kč, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) prodej předmětné nemovitosti bude realizován s břemeny nájemních vztahů na ní váznoucích,
c) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí uhradí kupující,
d) v rámci své nabídky bude zájemce povinen předložit závaznou studii budoucího využití předmětné nemovitosti spolu s harmonogramem postupných prací; pro případ nedodržení studie a harmonogramu postupných prací bude v kupní smlouvě sjednána smluvní pokuta a možnost prodávajícího od kupní smlouvy odstoupit,
e) v kupní smlouvě bude zřízeno věcné předkupní právo Statutárního města Prostějova k převáděné nemovitosti tak, že se kupující zaváže tuto nemovitost nebo její část v případě svého úmyslu tuto prodat nebo jinak zcizit nabídnout ke koupi Statutárnímu městu Prostějovu za cenu rovnající se kupní ceně sjednané při převodu nemovitosti z vlastnictví Statutárního města Prostějova do vlastnictví kupujícího,
f) při prodeji předmětné nemovitosti bude uplatněn postup dle Směrnice č. 4/2013, kterou se upravuje systém aplikace kaucí při prodeji majetku Statutárního města Prostějova; kauce bude činit 102.000 Kč.

30.7 Vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 75/1 v k.ú. Žešov
Usnesení č. 4121:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr prodeje pozemku p.č. 75/1 – orná půda o výměře 1.138 m2 v k.ú. Žešov Ing. Lence Ovečkové, bytem Žešov 33, PSČ: 796 01, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši minimálně dle znaleckého posudku (cena obvyklá) a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) v kupní smlouvě bude zřízeno věcné předkupní právo Statutárního města Prostějova k převáděnému pozemku tak, že se kupující zaváže tento pozemek nebo jeho část v případě svého úmyslu tento prodat nebo jinak zcizit nabídnout ke koupi Statutárnímu městu Prostějovu za cenu rovnající se kupní ceně sjednané při převodu pozemku z vlastnictví Statutárního města Prostějova do vlastnictví kupující; předkupní právo bude možné zrušit nejdříve po dokončení stavby rodinného domu na převáděném pozemku,
c) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí uhradí kupující.

30.11 Výkup pozemků p.č. 6087, p.č. 6088 a p.č. 6089/4, vše v k.ú. Prostějov a ROZOP kapitoly 50
Usnesení č. 4122:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit

1) výkup pozemků p.č. 6087 – ostatní plocha o výměře 597 m2, p.č. 6088 – zahrada o výměře 164 m2 a p.č. 6089/4 – ostatní plocha o výměře 140 m2, vše v k.ú. Prostějov, od podílových spoluvlastníků těchto pozemků do vlastnictví Statutárního města Prostějova za kupní cenu ve výši 1.172 008 Kč, za následujících podmínek:
a) část kupní ceny ve výši 96 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 4 % (záruka pro zaplacení daně z nabytí nemovitých věcí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z nabytí nemovitých věcí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávajících,
b) správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí prodávající,

2) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0050

006409

6130

 

00000001

0500000000000

1.172 008

zvýšení pol. 6130 – pozemky; výkup pozemků p.č. 6088, 6087 a 6089/4, vše v k.ú. Prostějov

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

 

8115

 

00000001

0700000000000

1.172 008

snížení pol. 8115 – Fond rezerv a rozvoje


3) prominutí smluvní pokuty za prodlení s výstavbou sídla společnosti Znalecký a oceňovací ústav, s.r.o., IČ: 255 99 186, na pozemcích p.č. 6087, p.č. 6088 a p.č. 6089/4, vše v k.ú. Prostějov, vyplývající s ujednání čl. V Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2010/50/082 ze dne 24.09.2010.


30.12 Změna podmínek Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/373ze dne 10.11.2009
Usnesení č. 4123:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit změnu podmínek prodeje pozemku p.č. 318/58 v k.ú. Čechovice u Prostějova dle Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/373 ze dne 10.11.2009 spočívající v prodloužení lhůty pro výstavbu rodinného domu na pozemku p.č. 318/58 v k.ú. Čechovice u Prostějova včetně souhlasu Stavebního úřadu Magistrátu města Prostějova s jeho užíváním, a to do 23.03.2015, za následujících podmínek:
a) změna bude provedena formou dodatku ke Smlouvě kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/373 ze dne 10.11.2009,
b) ostatní podmínky Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/373 ze dne 10.11.2009zůstanou nezměněny.

30.13 Změna podmínek Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2010/50/196ze dne 11.08.2010
Usnesení č. 4124:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit změnu podmínek prodeje pozemku p.č. 318/66 v k.ú. Čechovice u Prostějova (v současnosti označen jako pozemky p.č. 318/66 a st. p.č. 636, oba v k.ú. Čechovice u Prostějova)dle Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2010/50/196 ze dne 11.08.2010, spočívající v prodloužení lhůty pro výstavbu rodinného domu na pozemku p.č. 318/66 v k.ú. Čechovice u Prostějova (v současnosti označen jako pozemky p.č. 318/66 a st. p.č. 636, oba v k.ú. Čechovice u Prostějova)včetně souhlasu Stavebního úřadu Magistrátu města Prostějova s jeho užíváním, a to do 30.06.2014, za následujících podmínek:
a) změna bude provedena formou dodatku ke Smlouvě kupní a o zřízení předkupního práva č. 2010/50/196ze dne 11.08.2010,
b) ostatní podmínky Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. č. 2010/50/196ze dne 11.08.2010 zůstanou nezměněny,
c) v souvislosti s prodlením výstavby rodinného domu na pozemku p.č. 318/66 v k.ú. Čechovice u Prostějova v období od 12.08.2013 do uzavření dodatku uvedeného v písm. a) usnesení nebude ze strany Statutárního města Prostějova požadována úhrada smluvní pokuty.

30.14 Zřízení služebnosti inženýrské sítě na částech pozemků v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 4125:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu zřídit a provozovat plynárenská zařízení včetně jejich ochranných pásem na částech pozemků Statutárního města Prostějova p.č. 1792, p.č. 2075/1, p.č. 6169/34, p.č. 6169/107 a p.č. 7761, vše v k.ú. Prostějov (rozsah zatížení pozemků bude znám po vypracování geometrických plánů), a v právu vstupovat a vjíždět na uvedené pozemky v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním plynárenských zařízení,ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, PSČ: 401 17, IČ: 272 95 567, za následujících podmínek:
a) služebnost inženýrské sítě bude vymezena geometrickými plány v rozsahu vedení plynárenských zařízení a jejich ochranných pásem dle příslušných ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), v platném znění,
b) služebnost inženýrské sítě bude zřízena na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu stanovenou znaleckým posudkem navýšenou o daň z přidané hodnoty podle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění; úplatu za zřízení služebnosti inženýrské sítě uhradí společnost RWE GasNet, s.r.o.,
c) náklady spojené s vypracováním geometrických plánů, znaleckých posudků a správní poplatky spojené s podáním návrhů na povolení vkladu práv odpovídajících služebnosti inženýrské sítě do katastru nemovitostí uhradí Statutární město Prostějov,
d) do zaměření služebnosti inženýrské sítě geometrickými plány budou mezi Statutárním městem Prostějovem a společností RWE GasNet, s.r.o., uzavřeny smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení služebnosti inženýrské sítě.

30.15 Svěření části působnosti Rady města Prostějova Odboru správy a údržby majetku města MMPv
Usnesení č. 4126:
Rada města Prostějova
A) s v ě ř u j e
v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Odboru správy a údržby majetku města Magistrátu města Prostějova působnost:
1) rozhodovat o uzavírání nájemních smluv na pronájem městských pozemků nebo jejich částí za účelem
a) užívání jako zahrady,
b) zřízení a užívání odstavné plochy,
c) zřízení a užívání vjezdu,
d) umístění a užívání garáže nebo jiné stavby cizího vlastníka,
e) výstavby lodžií,
f) zřízení a užívání jako vchodu,
g) zřízení a užívání bezbariérového vstupu nebo schodů do objektu,
h) umístění regulační skříně plynovodu,
i) umístění venkovního rozvaděče NN,
j) umístění novinového stánku,
k) umístění kontejnerů na odpad,
l) provozování zemědělské rostlinné výroby,
m) umístění stojanů na kola,
n) umístění a užívání předzahrádky před provozovnou,
o) umístění a užívání předzahrádky před domem a údržby travnaté plochy,
p) zřízení staveniště,
včetně vyhlašování záměru pronájmu, změn uvedených smluv a ukončení jejich platnosti dohodou nebo výpovědí,
2) rozhodovat o uzavírání pachtovních smluv na užívání a požívání městského majetku včetně vyhlašování záměru pachtu, změn uvedených smluv a ukončení jejich platnosti dohodou nebo výpovědí,
3) rozhodovat o uzavírání nájemních smluv na pronájem tepelného hospodářství Domovní správě Prostějov, s.r.o., se sídlem Prostějov, Pernštýnské nám. 176/8, PSČ: 796 01, IČ: 262 59 893, včetně vyhlašování záměru, změn uvedených smluv a ukončení jejich platnosti dohodou nebo výpovědí,
4) rozhodovat o uzavírání smluv o výpůjčce na užívání městských pozemků nebo jejich částí za účelem umístění kontejnerů na odpad, včetně vyhlašování záměru výpůjčky, změn uvedených smluv a ukončení jejich platnosti dohodou nebo výpovědí,
5) rozhodovat o uzavírání smluv o výpůjčce městského majetku příspěvkovým organizacím Statutárního města Prostějova, včetně změn uvedených smluv a ukončení jejich platnosti dohodou nebo výpovědí,
6) rozhodovat o uzavírání nájemních smluv a smluv o výpůjčce na užívání movitých věcí Statutárního města Prostějova, včetně změn uvedených smluv a ukončení jejich platnosti dohodou nebo výpovědí,
7) rozhodovat o uzavírání nájemních smluv a smluv o výpůjčce na užívání městského majetku na dobu kratší než 30 dnů a o uzavírání podnájemních smluv a smluv o výpůjčce majetku v užívání Statutárního města Prostějova na dobu kratší než 30 dnů,
8) rozhodovat o uzavírání smluv o smlouvách budoucích o zřízení služebnosti a smluv o zřízení služebnosti
a) inženýrské sítě,
b) stezky,
c) cesty,
d) spočívající v právu umístit a užívat stavbu vjezdu,
na pozemcích Statutárního města Prostějova nebo jejich částí za úplatu ve výši minimálně 100 Kč za 1 m2 pozemku dotčeného služebností navýšenou o DPH podle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo ve výši stanovené soudním znalcem navýšenou o DPH podle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění,
9) udělovat souhlas s uzavíráním podnájemních smluv na majetek Statutárního města Prostějova poskytnutý cizím subjektům na základě nájemních či pachtovních smluv,
10) udělovat souhlas s prováděním stavebních úprav a oprav bytů a nebytových prostor ve vlastnictví Statutárního města Prostějova ze strany nájemců za podmínky, že úpravy a technické zhodnocení bytů a nebytových prostor budou bezúplatně převedeny Statutárnímu městu Prostějovu, a schvalovat uzavírání dohod o bezúplatném převodu úprav a technického zhodnocení bytů a nebytových prostor Statutárního města Prostějova ze strany nájemců do vlastnictví Statutárního města Prostějova,
11) rozhodovat o uzavírání dohod o splátkách dluhů do výše 20.000 Kč a lhůtou splatnosti do 18 měsíců včetně změn uvedených dohod,
12) rozhodovat o změnách v Příloze č. 1 ke Smlouvě pro správu, provoz a údržbu bytů a nebytových prostor a výkon dalších práv a povinností č. 2011/50/463 uzavřené dne 02.01.2012 mezi městem Prostějovem jako vlastníkem a Domovní správou Prostějov, s.r.o., se sídlem Prostějov, Pernštýnské nám. 176/8, PSČ: 796 01, IČ: 262 59 893, jako správcem,
13)rozhodovat o změnách Smlouvy o zajištění správy, provozu, údržby a oprav vodních děl č. 2006/16/175 uzavřené mezi městem Prostějovem jako vlastníkem a společností Středomoravská vodárenská, a.s., se sídlem Olomouc, Tovární 41, PSČ: 772 11, IČ: 618 59 575 (v současnosti označena jako MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.), dne 19.12.2006,
14) rozhodovat o změnách Nájemní smlouvy č. NS/OPK/01/97 uzavřené mezi městem Prostějovem jako pronajímatelem a společností Lesy města Prostějova, s.r.o., se sídlem Prostějov, Školní 4, PSČ 796 01, IČ: 253 21 692, dne 27.01.1997,
15) rozhodovat o uzavírání smluv o výpůjčce majetku cizích subjektů Statutárnímu městu Prostějovu včetně změn uvedených smluv a ukončení jejich platnosti dohodou nebo výpovědí,
16) rozhodovat o uzavírání nájemních smluv na užívání majetku cizích subjektů Statutárnímu městu Prostějovu v souvislosti s investičními akcemi Statutárního města Prostějova včetně změn uvedených smluv a ukončení jejich platnosti dohodou nebo výpovědí,
17) rozhodovat o uzavírání smluv o smlouvách budoucích o zřízení služebností a smluv o zřízení služebností na majetku cizích subjektů ve prospěch Statutárního města Prostějova v souvislosti s investičními akcemi Statutárního města Prostějova,
18) rozhodovat o uzavírání smluv o souhlasu s umístěním a realizací stavby cizích subjektů na pozemcích Statutárního města Prostějova,


B) p o v ě ř u j e
vedoucího Odboru správy a údržby majetku města Magistrátu města Prostějova tím, aby podepisoval veškeré záměry Statutárního města Prostějova vyhlášené Zastupitelstvem města Prostějova, Radou města Prostějova a Odborem správy a údržby majetku města Magistrátu města Prostějova v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Toto usnesení nahrazuje v plném rozsahu usnesení Rady města Prostějova č. 0587 ze dne 28.06.2011 a bod 4 usnesení Rady města Prostějova č. 2103 ze dne 24.01.2012 týkající se svěření části působnosti Rady města Prostějova rozhodovat Odboru správy a údržby majetku města Magistrátu města Prostějova.

30.17 Informace o majetkoprávních vztazích k mostku přes říčku Hloučelu u supermarketu OBI
Usnesení č. 4127:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
informace o majetkoprávních vztazích k mostku přes říčku Hloučelu u supermarketu OBI.

30.18 Schválení pronájmu části pozemku p.č. 338/4 v k.ú. Kralice na Hané
Usnesení č. 4128:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
pronájem části pozemku p.č. 338/4 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 11 m2 společnosti Windmöller & Hölscher Czech s.r.o., se sídlem Kralice na Hané, Háj 357, PSČ 798 12, IČ 269 66 441, za účelem umístění provozních kontejnerů, za následujících podmínek:
a) doba nájmu - neurčitá s tříměsíční výpovědní lhůtou,
b) výše nájemného - 50 Kč/m2 ročně, tj. 550 Kč/rok,
c) způsob placení nájemného – ročně předem,
d) výše nájemného bude každoročně upravena inflačním koeficientem.

30.19 Ceny pro soutěž škol ve sběru separovaného papíru ve školním roce 2013-14
Usnesení č. 4129:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
ceny za účast v soutěži ve sběru papíru:
1. pro prvních 10 žáků z každé zúčastněné školy formou poukázek Dárkový Pass Sodexo
1. cena Kč 1 000,-
2. cena Kč 900,-
3. cena Kč 800,-
4. – 5. cena Kč 500,-
6. – 7. cena Kč 400,-
8. – 10. cena Kč 300,-

2. pro vítězné 4 školy peněžní odměna
1. cena Kč 15 000,-
2. cena Kč 12 000,-
3. cena Kč 9 000,-
4. cena Kč 5 000,-.

30.20 Vyhlášení záměru pronájmu nebytových prostor v objektu autobusové zastávky na ul. Plumlovská v Prostějově
Usnesení č. 4130:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr pronájmu nebytových prostor v objektu autobusové zastávky na ul. Plumlovská v Prostějově umístěném na části pozemku p.č. 6169/124 v k.ú. Prostějov o výměře 9 m2 Anně Cigrové, se sídlem Prostějov, Václava Špály 3976/1, PSČ: 796 04, IČ: 454 40 603 (fyzická osoba podnikající), za účelem provozování prodejny za těchto podmínek:
a) nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou,
b) nájemné bude stanoveno ve výši 2.000 Kč ročně a bude placeno ročně předem,
c) nájemné bude každoročně upraveno inflačním koeficientem,
d) veškeré úhrady za služby, jejichž poskytování je spojeno s užíváním pronajatých nebytových prostor, bude po dobu trvání nájemní smlouvy hradit nájemce.

31.1 Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č. j.: ÚOHS-S140/2006/VZ-2183/2014/523/MSc ze dne 31.1.2014 (výstavba Městského oddechového a sportovního centra Prostějov)
Usnesení č. 4131:
Rada města Prostějova
p o v ě ř u j e
JUDr. Lenku Peštukovou, advokátku, se sídlem Žižkovo nám. 11, Prostějov, podáním rozkladu k výše uvedenému rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.Miroslav P i š ť á k v.r.                                      Mgr. Jiří P o s p í š i l v.r.
primátor města Prostějova                             1. náměstek primátora

Prostějov 4.2.2014
Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 19.2.2014 10:49:49 | přečteno 560x | Věra Krejčí
load