Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2014 > Usnesení ze 103. schůze Rady města Prostějova

Usnesení ze 103. schůze Rady města Prostějova

konané 10.2.2014

 

1. Zahájení, schválení programu
Usnesení č. 4132:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
program své 103. schůze, konané mimo schválený harmonogram dne 10.2.2014,
p o v ě ř u j e
Mgr. Jiřího Pospíšila, 1. náměstka primátora, ověřením zápisu.

2. Veřejná finanční podpora:
2.1 Veřejná finanční podpora - Kancelář primátora
Usnesení č. 4133:
Rada města Prostějova
I. s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků nerozdělené veřejné finanční podpory v kapitole 70 (finanční)

1. ve výši 6.000 Kč Konfederaci politických vězňů, pobočce č. 50, Prostějov, IČ 00417581 (poř. č. žádosti 9)
- VFP bude užita na účast na pouti muklů na sv. Hostýnu a na účast setkání KPV
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2014

2. ve výši 30.000 Kč Klubu výsadkových veteránů Prostějov, VÚ 8280, Letecká 3, IČ 26650355 (poř. č. žádosti 145)
- VFP bude užita na činnost Klubu výsadkových veteránů (na účast klubu na pietním aktu operace ANTHROPOID v Praze, na uskutečnění zájezdu za krásami ČR, na kulturní představení pro členy klubu, na účast závodníků a VIP na Memoriálu zákl. výs. vojsk, organizování střelecké soutěže, výroční shromáždění)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2014

3. ve výši 10.000 Kč International Police Association, České sekci, územní skupině 223 Prostějov, IČ 71235434 (poř. č. žádosti 216)
- VFP bude užita na zorganizování a zrealizování návštěvy delegace srbských policistů, členů Mezinárodní policejní asociace Republiky Srbsko, z města Prijepolje v Prostějově (ubytování a strava pro delegaci, zajištění programu, vstupné na prohlídky, výroba, zakoupení upomínkových dárků, společenský večer)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2014

4. ve výši 10.000 Kč Československé obci legionářské, jednotě Prostějov, Kostelecká 17, IČ 45247455 (poř. č. žádosti 272)
- VFP bude užita na zachování, rozvíjení a předávání demokratických a humanistických tradic čsl. a české státnosti, na připomínání významných dějinných událostí našeho státu a jeho armády, na organizační záležitosti, zajišťující činnost organizace (kancelářské potřeby, poštovné, květiny)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2014


b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

6409

5222

 

 

0100000000000

46.000,-

zvýšení položky 5222 – neinvestiční dotace občanským sdružením (Konfederace politických vězňů, Československá obec legionářská, Klub výsadkových veteránů)

10

5311

5222

 

 

0100000000000

10.000,-

zvýšení položky 5222 – neinvestiční dotace občanským sdružením (International Police Association)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5909

 

 

0700000708000

56.000,-

snížení položky 5909 – nerozdělená veřejná finanční podpora


II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků nerozdělené veřejné finanční podpory v kapitole 70 (finanční) ve výši 60.000 Kč Okresní hospodářské komoře v Prostějově, Lidická 6, Prostějov, IČ 48532517 (poř. č. žádosti 226)
- VFP bude užita na realizaci projektu „Informační a internetové místo při OHK v Prostějově“
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2014

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

3299

5229

 

 

0100000000000

60.000,--

zvýšení položky 5229 – ostatní neinvestiční transfery neziskovým organizacím (OHK)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5909

 

 

0700000708000

60.000,--

snížení položky 5909 – nerozdělená veřejná finanční podpora


2.2 Veřejná finanční podpora - Azylové centrum
Usnesení č. 4134:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova na rok 2014 ve výši 360.000,-- Kč Azylovému centru Prostějov, o. p. s., Určická ul. 101, Prostějov, IČ 270 11 801 (pořadové č. žádosti 116)
- na dofinancování provozu Azylového centra Prostějov
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2014.

2.3 Veřejná finanční podpora - Sociální oblast
Usnesení č. 4135:
Rada města Prostějova
I. s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova na rok 2014 z prostředků Komise sociální a zdravotní Rady města Prostějova, z prostředků zařazených v kapitole 21 – sociální věci a z nerozdělené veřejné finanční podpory všeobecné v kapitole 70

1. ve výši 12.000,-- Kč Poradně při finanční tísni, o. p. s., Americká 22, Praha 2, IČ 281 86 869 (pořadové č. žádosti 115)
- na měsíční poradenskou činnost – návštěvu poradce ve výjezdní poradně Prostějov (návštěva poradce min.
od 14.00 do 16.00 hod.)

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2014

2. ve výši 10.000,-- Kč TyfloCentru Olomouc, o. p. s., I. P. Pavlova 69, Olomouc, IČ 258 62 294 (pořadové č. žádosti 205)
- na akci Bílý den v Hamrech – pronájem zvukové aparatury, dovoz a odvoz bezbariérovým autobusem, cestovné účinkujících, odměna účinkujícím, propagace
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2014

3. ve výši 50.000,-- Kč Fondu ohrožených dětí, Na Poříčí 6, Praha 1, IČ 004 99 277 (pořadové č. žádosti 228)
- na pomoc sociálně ohroženým dětem a rodinám v regionu Prostějov - intervenční nákupy na podporu sociálně slabých rodin s dětmi, jejichž případy řeší pobočka FOD v Prostějově s cílem poskytování sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi a s cílem pomoci zajistit potřebnou péči o děti - intervenční nákupy, potřeby pro děti (školní potřeby, stravné, volnočasové aktivity), platby spojené s bydlením, jízdné
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2014

4. ve výši 50.000,-- Kč Fondu ohrožených dětí, Na Poříčí 6, Praha 1, IČ 004 99 277 (pořadové č. žádosti 229)
- na vytvoření nové služby pro rodiny s dětmi v regionu Prostějovsko – mediační centrum, poskytující bezplatně služby mediace v rámci poskytování sociálně-aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi – mzdové náklady pro mediátory, supervize
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2014

5. ve výši 25.000,-- Kč Seniorům Prostějova, o. s., Sídliště Svobody 3512/13, Prostějov, IČ 227 41 127 (pořadové č. žádosti 166)
- na pořádání pravidelných akcí pro občanské sdružení Senioři Prostějova – pronájem přednáškového sálu Národního domu v Prostějově, příspěvek na jízdné při poznávacích zájezdech a příspěvek na jízdné na divadelní představení
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2014

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

4379

5221

 

 

0210000210100

12.000,00

zvýšení položky 5221 – neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem (VFP – Poradna při finanční tísni)

21

4359

5221

 

 

0210000210100

10.000,00

zvýšení položky 5221 – neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem (VFP – TyfloCentrum)

21

4359

5222

 

 

0210000000000

25.000,00

zvýšení položky 5221 – neinvestiční transfery občanským sdružením (VFP – Senioři Prostějova)

21

4339

5222

 

 

0210000000000

100.000,00

zvýšení položky 5222 – neinvestiční transfery občanským sdružením (VFP – Fond ohrožených dětí)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

4339

5909

 

 

0210000210100

22.000,00

snížení položky 5909 – ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené (Komise sociální a zdravotní)

21

6409

5909

 

 

0210000000000

100.000,00

snížení položky 5909 – ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – nerozdělená veřejná finanční podpora (na kapitole 21 – sociální věci)

70

6409

5909

 

 

0700000708000

25.000,00

snížení položky 5909 - ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – nerozdělená veřejná finanční podpora všeobecná


II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova na rok 2014 z prostředků zařazených v kapitole 21 - sociální věci a z nerozdělené veřejné finanční podpory všeobecné v kapitole 70

1. ve výši 80.000,-- Kč Občanskému sdružení na pomoc starým, chronicky nemocným, zdravotně postiženým a handicapovaným občanům „Pomocná ruka“, Školní 32, Prostějov, IČ 697 46 338 (pořadové č. žádosti 156)
- na provozní náklady služeb osobní asistence – spotřeba energie, nájemné
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2014

2. ve výši 180.000,-- Kč Občanskému sdružení Mateřské centrum Prostějov, Žešov 101, Prostějov, IČ 686 85 017 (pořadové č. žádosti 187)
- na spolufinancování provozu Mateřského centra Cipísek – provozní a mzdové náklady
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2014

3. ve výši 150.000,-- Kč Občanskému sdružení na pomoc zdravotně postiženým LIPKA, Tetín 1506/1, Prostějov, IČ 440 53 991 (pořadové č. žádosti 204)
- na zajištění provozu Centra denních služeb a Sociálně aktivizačních služeb pro seniory – spotřeba plynu, spotřeba elektrické energie, materiál na činnost a terapeutické aktivity denního stacionáře, sociálně aktivizační služba pro seniory, vodné a stočné
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2014

4. ve výši 300.000,-- Kč Sdružení Podané ruce, o. s., Francouzská 36, Brno, IČ 605 57 621 (pořadové č. žádosti 262, 263, 264, 265)
- na provozní a osobní náklady služeb Kontaktního centra Prostějov, Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Prostějov, projektu Terénní programy Prostějov, projektu Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Prostějov – Romský projekt Tajsaskero v částce 250.000,-- Kč
- na provozní a osobní náklady služeb Ambulance adiktologie Prostějov v částce 50.000,-- Kč
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2014

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

4351

5222

 

 

0210000000000

80.000,00

zvýšení položky 5222 – neinvestiční transfery občanským sdružením (VFP – Pomocná ruka)

21

4339

5222

 

 

0210000000000

180.000,00

zvýšení položky 5222 - neinvestiční transfery občanským sdružením (VFP - Mateřské centrum)

21

4359

5222

 

 

0210000000000

150.000,00

zvýšení položky 5222 – neinvestiční transfery občanským sdružením (VFP – Lipka)

21

4379

5222

 

 

0210000000000

300.000,00

zvýšení položky 5222 - neinvestiční transfery občanským sdružením (VFP - Podané ruce)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

6409

5909

 

 

0210000000000

530.000,00

snížení položky 5909 - ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – nerozdělená veřejná finanční podpora (na kapitole 21 – sociální věci)

70

6409

5909

 

 

0700000708000

180.000,00

snížení položky 5909 - ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – nerozdělená veřejná finanční podpora všeobecná


2.4 Veřejná finanční podpora - Komise životního prostředí (nedoporučená žádost)
Usnesení č. 4136:
Rada města Prostějova
n e d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova ve výši 132.000 Kč Českomoravské myslivecké jednotě, o.s., okresnímu mysliveckému spolku Prostějov, Pod Kosířem 3004/16, Prostějov, IČ: 677 77 619, (poř.č. žádosti 142)
- na ochranu přírody a krajiny, vzdělávání dětí v mimoškolní výchově, údržbu a udržení
provozuschopnosti.

2.7 Veřejná finanční podpora - Komise pro výchovu a vzdělávání
Usnesení č. 4137:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků komise
pro výchovu a vzdělávání ve výši 50 000,-- Kč Národnímu domu Prostějov, o. p. s., Vojáčkovo nám. 1, IČ 255 76 313 (poř. číslo žádosti 177)
- na projekt Den učitelů – občerstvení
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2014


b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0020

003299

5221

 

 

0200000004100

50 000,--

 

(zvýšení položky 5221 – Národní dům, o. p. s., Prostějov - občerstvení na Den učitelů)

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0020

003299

5909

 

 

0200000004100

50 000,--

 

(snížení položky 5909 – komise pro výchovu a vzdělávání)


2.8 Veřejná finanční podpora - Oblast sportu (Orli, LHK o. s., LHK s. r. o., DTJ, VK, TK, 1. SK)
Usnesení č. 4138:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z nerozdělené veřejné finanční
podpory všeobecné v kapitole 70
1. ve výši 1.200.000,-- Kč Orli Prostějov o. s., Za Kosteleckou 51, IČ 017 95 660 (poř. číslo žádosti 190)
- na podporu činnosti klubu mládeže v částce 600.000,-- Kč a týmu mužů v částce 600.000,-- Kč (pronájem
tělocvičen, doprava, sportovní vybavení, poplatky ČBF a ALK)
- termíny čerpání: do 31. 3. 2014 částku 1.000.000,-- Kč; do 30. 4. 2014 částku 200.000,-- Kč
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2014

2. ve výši 2.130.000,-- Kč LHK Jestřábi Prostějov o. s., U Stadionu 4452, IČ 228 66 388 (poř. číslo žádosti 3)
- na pronájem ledové plochy a nebytových prostor pro mládežnická družstva (v částce 1.730.000,-- Kč)
- na dopravu mládežnických družstev (v částce 400.000,-- Kč)
- termíny čerpání:
- na pronájmy - čerpání dle skutečnosti (částka bude určena Domovní správou Prostějov, s. r. o.)
- na dopravu - bude proplácena na základě předložených faktur
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 1. 2015

3. ve výši 700.000,-- Kč LHK Jestřábi Prostějov s. r. o., U Stadionu 4452, IČ 289 31 181 (poř. číslo žádosti 8)
- na podporu a rozvoj činnosti ledního seniorského hokejového klubu v Prostějově (pronájem ledové plochy
a nebytových prostor)
- termíny čerpání:
- na pronájem ledové plochy včetně nebytových prostor dle skutečnosti (částka bude určena Domovní správou Prostějov, s. r. o.)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 1. 2015

4. ve výši 400.000,-- Kč Dělnické tělocvičné jednotě Prostějov, Netušilova 7, IČ 709 18 309 (poř. číslo žádosti 121)
- na podporu extraligového oddílu boxu a oddílu juniorů (náklady rozhodčích, nájmy a pronájmy, energie,
doprava, startovné)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2014

5. ve výši 1.500.000,-- Kč VK Prostějov o. s., Za Kosteleckou 51, IČ 270 57 518 (poř. číslo žádosti 139)
- na provozní náklady spojené se sportovní činností mládežnických družstev klubu (poplatky ČVS, doprava,
pronájmy, ubytování, sportovní vybavení a výstroj) v částce 700.000,-- Kč
- nájemné a doprava A týmu žen v částce 800.000,-- Kč
- termíny čerpání: do 31. 3. 2014 částku 1.000.000,-- Kč; do 30. 4. 2014 částku 500.000,-- Kč
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2014

6. ve výši 1.600.000,-- Kč Tenisovému klubu Prostějov, Sportovní 1, IČ 002 05 061 (poř. číslo žádosti 132)
- na celoroční činnost mládežnických týmů (pronájmy a nájemné, energie, doprava, sportovní vybavení a
výstroj, poplatky ČTS a ITF)
- termíny čerpání: do 31. 3. 2014 částku 1.000.000,-- Kč; do 30. 4. 2014 částku 600.000,-- Kč
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2014

7. ve výši 500.000,-- Kč 1. SK PROSTĚJOV, Za Místním nádražím 4536/1, IČ 266 21 916 (poř. číslo žádosti 136)
- na zajištění činnosti mládežnických fotbalových družstev (nájmy, doprava, mzdy správců, údržba hracích
ploch, energie, poplatky FAČR)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2014

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0020

003419

5222

 

 

0200000000000

7.330.000,--

 

(zvýšení položky 5222 - občanská sdružení)

 

0020

003419

5213

 

 

0200000000000

700.000,--

 

(zvýšení položky 5213 – LHK Jestřábi s. r. o. – pronájem ledu a nebytových prostor, výstroj - muži)

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0070

006409

5909

 

 

0700000708000

8.030.000,--

 

(snížení položky 5909 – nerozdělená veřejná finanční podpora všeobecná)


2.9 Veřejná finanční podpora - Oblast sportu
Usnesení č. 4139:
Rada města Prostějova
I. s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z nerozdělené veřejné finanční
podpory všeobecné v kapitole 70

1. ve výši 50.000,-- Kč ART ECON – Střední škole, s. r. o., Husovo nám. 91, IČ 255 00 783 (poř. č. žádosti 22)
- na zajištění provozu školního hřiště pro veřejnost (mzdové náklady správce hřiště, úklid hřiště – mzdové
náklady, opravy a udržování hřiště včetně materiálu, režijní materiál)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2014

2. ve výši 50.000,-- Kč Střední odborné škole podnikání a obchodu, spol. s r. o., Rejskova 4, Prostějov, IČ 253 48 418 (poř. č. žádosti 178)
- na zajištění provozu školního hřiště pro veřejnost (mzdové náklady správce hřiště, údržba školního hřiště,
oprava vadného sportovního zařízení)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2014

3. ve výši 20.000,-- Kč Gymnáziu Jiřího Wolkera, Prostějov, Kollárova 3, IČ 479 22 206 (poř. č. žádosti 212)
- na výměnu a doplnění materiálního vybavení cvičné horolezecké stěny (horolezecká lana; jistící prostředky;
úvazky; výměna, obnova a doplnění části stěny)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2014

4. ve výši 45.000,-- Kč Horolezeckému oddílu Adrenalin Prostějov, Vrlova 38, IČ 227 33 655 (poř. č. žádosti 27)
- na podporu činnosti (výstroj a výzbroj, startovné, nájemné)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2014

5. ve výši 30.000,-- Kč OKČT SENIOR 2000, V. Škracha 44, Prostějov, IČ 751 37 585 (poř. č. žádosti 214)
- na podporu seniorských aktivit (doprava)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2014

6. ve výši 30.000,-- Kč Odboru Klubu českých turistů „Kosíř“, Husovo nám. 55, Prostějov, IČ 479 21 641 (poř. č. žádosti 209)
- na pořádání turistických poznávacích akcí (doprava)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2014

7. ve výši 10.000,-- Kč DROPZONE PROSTĚJOV, Hvozdec 55, Veverská Bítýška, IČ 228 17 930 (poř. č. žádosti 105)
- na Mistrovství světa v parašutismu 2014 (pronájmy letounů pro seskoky)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 10. 2014


b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0020

003419

5213

 

 

0200000000000

100.000

 

(zvýšení položky 5213 – Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r. o; ART ECON – Střední škola, s. r. o. – provoz školních hřišť pro veřejnost)

 

0020

003419

5222

 

 

0200000000000

115.000

 

(zvýšení položky 5222 – občanská sdružení)

 

0020

003419

5339

 

 

0200000000000

20.000

 

(zvýšení položky 5339 – Gymnázium J. Wolkera – výměna a doplnění materiálního vybavení cvičné horolezecké stěny)

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0070

006409

5909

 

 

0700000708000

235.000

 

(snížení položky 5909 – nerozdělená veřejná finanční podpora všeobecná)


II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z nerozdělené veřejné finanční
podpory všeobecné v kapitole 70

1. ve výši 120.000,-- Kč Atletickému klubu Prostějov, Sportovní 1, IČ 479 20 866 (poř. č. žádosti 219)
- na podporu činnosti (doprava, 68. ročník Velké ceny města Prostějova na 110 m překážek, provoz budovy)
v částce 100.000,-- Kč
- na pořádání školních závodů „Prostějovská laťka“ v částce 20.000,-- Kč
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2014

2. ve výši 150.000,-- Kč KRASO-bruslení Prostějov, Za Kosteleckou 1, IČ 266 36 433 (poř. č. žádosti 254)
- na podporu činnosti (nájem ledové plochy a šatny)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2014

3. ve výši 60.000,-- Kč Ricardo - Racing Teamu, Plumlovská 89, Prostějov, IČ 687 28 395 (poř. č. žádosti 134)
- na organizaci mezinárodního závodu v dráhové cyklistice „Grand Prix Prostějov – Memoriál Otmara
Malečka“
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 10. 2014

4. ve výši 100.000,-- Kč Sportovnímu klubu cyklistů Prostějov, Kostelecká 49, IČ 155 27 395 (poř. č. žádosti 144)
- na podporu činnosti (doprava, energie v budově velodromu, speciální cyklo materiál)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2014

5. ve výši 500.000,-- Kč Tělovýchovné jednotě OP Prostějov, Kostelecká 47, IČ 005 47 409 (poř. č. žádosti 141)
- na podporu činnosti (doprava, energie, běžná údržba sportovišť, pronájmy)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2014

6. ve výši 150.000,-- Kč TJ Haná Prostějov, Brněnská 10, IČ 163 67 995 (poř. č. žádostí 224, 255)
- na podporu činnosti oddílů dálkového a zimního plavání (pronájem bazénu) v částce 70.000,-- Kč
- na podporu činnosti oddílu kopané (pronájmy sportovních zařízení, dresy, míče) v částce 80.000,-- Kč
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2014

7. ve výši 500.000,-- Kč Tělovýchovné jednotě Prostějov, Anenská 17, IČ 441 59 919 (poř. č. žádosti 186)
- na podporu činnosti (pronájmy)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2014

8. ve výši 250.000,-- Kč Tělovýchovné jednotě Sokol Čechovice, Čechovická 55, Prostějov, IČ 163 67 855 (poř. č. žádosti 250)
- na podporu činnosti (údržba fotbalového hřiště, doprava, energie, pronájmy)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2014


9. ve výši 80.000,-- Kč Tělocvičné jednotě SOKOL I Prostějov, Skálovo nám. 4, IČ 155 26 151 (poř. č. žádosti
227)
- na podporu činnosti (energie, pronájmy)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2014

10. ve výši 250.000,-- Kč Tělocvičné jednotě SOKOL II Prostějov, U Kalicha 2, IČ 479 20 653 (poř. č. žádosti 176)
- na podporu činnosti (pronájmy, energie)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2014

11. ve výši 370.000,-- Kč Tělocvičné jednotě SOKOL Vrahovice, M. Alše 85, Prostějov, IČ 479 20 025 (poř. č. žádostí 198, 197, 196)
- na úhradu nákladů na provoz koupaliště (energie, bazénová chemie, hygienické rozbory, odvoz odpadků, revize
elektro zařízení a jeho opravy, opravy bazénu, nátěry, oprava lehátek, vybavení a zařízení koupaliště, udržování
terénu a trávníku) v částce 255.000,-- Kč
- na úhradu doplatků za elektrickou energii na koupališti za rok 2013 v částce 45.000,-- Kč
- na činnost sportovních oddílů (energie, nájmy sportovišť, doprava, opravy a údržba hřiště) v částce 70.000,--Kč
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2014

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0020

003419

5222

 

 

0200000000000

2.530.000

 

(zvýšení položky 5222 – občanská sdružení)

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0070

006409

5909

 

 

0700000708000

2.530.000

 

(snížení položky 5909 – nerozdělená veřejná finanční podpora všeobecná)


2.10 Veřejná finanční podpora - Oblast sportu - nedoporučená
Usnesení č. 4140:
Rada města Prostějova
n e d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova ve výši 185.000,-- Kč (poř. č. žádosti 270)
- na tréninkovou a soutěžní činnost v tanečním sportu  (cestovné, vstupné, startovné,
odměny trenérů, soustředění, taneční obuv, taneční kostýmy).

3. Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Rozšíření botanické zahrady – dokončení)
Usnesení č. 4141:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3745

6121

 

1

0600318000000

830 000

Rozšíření botanické zahrady - dokončení

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

 

8115

 

1

0700000000000

830 000

FRR


4. Územní energetická koncepce – využití paroplynového zdroje
Usnesení č. 4142:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
předložené informace.


5. Přijetí dotace od OlK v rámci přímé podpory významných kulturních akcí OlK v roce 2014 na částečnou úhradu nákladů spojených s přípravou a realizací 57. festivalu poezie Wolkrův Prostějov
Usnesení č. 4143:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit přijetí dotace od Olomouckého kraje v rámci přímé podpory významných kulturních akcí Olomouckého kraje v roce 2014 ve výši 140.000,-- Kč na částečnou úhradu nákladů spojených s přípravou a realizací 57. festivalu poezie „Wolkrův Prostějov 2014“, který proběhne ve dnech 17. – 21.6.2014.

6. Informace o průběhu realizace projektu „Odborná praxe pro mladé do 30 let v Olomouckém kraji“ a informace o dalších možnostech zaměstnávání uchazečů o práci dle programů na podporu zaměstnanosti Úřadu práce ČR
Usnesení č. 4144:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
1. informaci o průběhu realizace projektu „Odborná praxe pro mladé do 30 let v Olomouckém kraji“;
2. informaci o nástroji aktivní politiky zaměstnanosti Úřadu práce ČR – „Společensky účelná pracovní místa vyhrazená“ (SÚPM);
3. informaci o novém nástroji aktivní politiky zaměstnanosti Úřadu práce ČR – Aktivizační pracovní příležitost (APP).

7. Návrh na přijetí zaměstnanců pro výkon veřejně prospěšných prací od 1. 3. 2014
Usnesení č. 4145:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
informaci od Úřadu práce o nových podmínkách v poskytování příspěvku na platy zaměstnanců vykonávajících práci na systemizovaném pracovním místě se zařazením „dělník čištění města“ v rámci veřejně prospěšných prací (VPP), uvedenou v důvodové zprávě;
s c h v a l u j e
a) s účinností od 1. 3. 2014 naplnění schválených systemizovaných pracovních míst se zařazením „dělník čištění města“ na Odboru správy a údržby majetku města Magistrátu města Prostějova přijetím nových pracovníků, vykonávajících veřejně prospěšné práce do pracovního poměru v počtu 20;
b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

14

6171

5011

 

 

 

207.600,-

Mzdové prostředky pracovníků

14

6171

5031

 

 

 

51.900,-

Povinné pojištění na soc. zab. a přísp. na st. pol. zaměstnanosti

14

6171

5032

 

 

 

18.700,-

Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění

14

6112

5038

 

 

 

800,-

Ostatní povinné pojištění

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

70710000000000

279.000,-

Rezerva RMP pro rozpočtové opatření


8.1 Středomoravská aglomerace – žádost o dotaci na zpracování strategie ITI
Usnesení č. 4146:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s tím, aby Statutární město Olomouc předložilo žádost o dotaci na zpracování strategie ITI do vyhlášené výzvy č. 2 Operačního programu Technická pomoc.

Miroslav P i š ť á k v.r.                                     Mgr. Jiří P o s p í š i l v.r.
primátor města Prostějova                           1. náměstek primátora

Prostějov 10.2.2014

Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 19.2.2014 10:54:38 | přečteno 450x | Věra Krejčí
load