Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2014 > Usnesení ze 105. schůze Rady města Prostějova

Usnesení ze 105. schůze Rady města Prostějova

konané 3.4.2014

 

1. Zahájení, schválení programu
Usnesení č. 4149:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
program své 105. schůze, konané dne 4.3.2014,
p o v ě ř u j e
Mgr. Jiřího Pospíšila, 1. náměstka primátora, ověřením zápisu.

2. Valná hromada obchodní společnosti Domovní správa Prostějov, s. r. o.
Usnesení č. 4150:
Rada města Prostějova při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti Domovní správa Prostějov, s.r.o., sídlem Prostějov, Pernštýnské nám. 176/8, PSČ 796 01, IČ: 262 59 893 jménem jediného společníka města Prostějova
j m e n u j e
Jiřího Schlesingera, Pavla Smetanu a Ing. Jana Tesaře, členy dozorčí rady obchodní společnosti Domovní správa Prostějov, s.r.o., IČ: 26 25 98 93 se sídlem Pernštýnské nám. 176/8, Prostějov, PSČ 796 01, a to ke dni 16. 3. 2014

3. Záležitosti komisí rady:
Usnesení č. 4151:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
1. doporučení Komise koncepce a rozvoje města ze dne 12.2.2014,
2. doporučení Komise architektury a urbanismu ze dne 20.2.2014,
2.1 doporučení Komise výstavby ze dne 25.02.2014,
o d v o l á v á
Ing. Jaroslava Štěpaníka z funkce člena Komise Prostějov Zdravé město a Místní Agenda 21 z důvodů odchodu do důchodu,
j m e n u j e
členem Komise Prostějov Zdravé město a Místní Agenda 21 Ing. Jaroslava Chromka, vedoucího oddělení údržby majetku Odboru správy a údržby majetku města.

4. Organizační zajištění přípravy strategie ITI
Usnesení č. 4152:
Rada města Prostějova
s ch v a l u j e
organizační zajištění přípravy strategie ITI dle důvodové zprávy.

5. Dodatek č. 1 ke smlouvě 10.6 uzavřené podle § 269 odst. 2 obchodního zákoníku, v platném znění (smlouva ze dne 25. 11. 2013 na zajištění a poskytování služeb v oblasti propagace a marketingu pro Statutární město Prostějov)
Usnesení č. 4153:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
dodatek č. 1 ke smlouvě 10.6 uzavřené podle § 269 odst. 2 obchodního zákoníku, v platném znění (smlouva ze dne 25. 11. 2013 na zajištění a poskytování služeb v oblasti propagace a marketingu pro Statutární město Prostějov).

6. Zdravé město a MA21 – obhajoba kat. „B“ 2013
Usnesení č. 4154:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
vnitřní sdělení předložené RNDr. Raškovou.

6.1. Zápis z jednání komise prevence kriminality ze dne 28.1.2014
Usnesení č. 4155:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
stanovisko Komise prevence kriminality ze dne 28.1.2014.

7. Výpůjčka pro HZS OlK územní odbor Prostějov, vybavení pracoviště krizového řízení
Usnesení č. 4156:
Rada města Prostějova
a) s c h v a l u j e
smlouvu o výpůjčce mezi statutárním městem Prostějovem a Českou republikou – HZS Olomouckého kraje, jejímž předmětem je výpůjčka vybavení pracoviště krizového řízení dle přiloženého návrhu,
b) p o v ě ř u j e
Miroslava Pišťáka, primátora statutárního města Prostějova, podpisem této smlouvy.

8. Návrh ceníku služeb poskytovaných na pracovišti GIS MMPv
Usnesení č. 4157:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
ceník prodeje dat digitální technické mapy města dle přílohy č. 1 Ceník služeb poskytovaných na pracovišti GIS.

9. Zadávací řízení veřejné zakázky „Centrální nákup elektrické energie a zemního plynu pro statutární město Prostějov“ - zahájení řízení
Usnesení č. 4158:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
1. zahájenízadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky na dodávky zadávané v otevřeném řízeníCentrální nákup elektrické energie a zemního plynu pro statutární město Prostějovv souladu s § 27 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon),
2. základní hodnoticí kritérium: Nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH,
3. zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Centrální nákup elektrické energie a zemního plynu pro statutární město Prostějov“ včetně návrhu Smluv o dodávce energií dle návrhu, předloženého v příloze k tomuto materiálu,
4. provedení administrace této veřejné zakázky prostřednictvím oddělení veřejných zakázek Odboru kancelář tajemníka Magistrátu města Prostějova,
5. v souladu s § 74 zákona, s přihlédnutím k potřebě odborné způsobilosti komise pro posouzení a hodnocení nabídek a s přihlédnutím k hodnocení nabídkové ceny prostřednictvím elektronické aukce složení komise pro otevírání obálek a posouzení nabídek v počtu pěti členů a pěti náhradníků veřejné zakázky „Centrální nákup elektrické energie a zemního plynu pro statutární město Prostějov“,
Složení komise pro otevírání obálek a posouzení nabídek je jmenovitě uvedeno v zápise z jednání schůze Rady města Prostějova.
u k l á d á
Mgr. Renatě Grulichové, vedoucí Odboru kancelář tajemníka,
zabezpečit prostřednictvím Oddělení veřejných zakázek administraci veřejné zakázky „Centrální nákup elektrické energie a zemního plynu pro statutární město Prostějov“ s použitím výše zmíněné Zadávací dokumentace, a za použití výše uvedeného hodnotícího kritéria,
p o v ě ř u j e
Miroslava Pišťáka, primátora města Prostějova, jmenováním pěti členů a pěti náhradníků komise pro otevírání obálek a posouzení nabídek v souladu se zápisem z jednání Rady města Prostějova.

10. Odpisový plán města Prostějova na rok 2014
Usnesení č. 4159:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
odpisový plán města Prostějova na rok 2014 jako přílohu č. 1 směrnice č. 2 „Dlouhodobý majetek, jeho evidence a odpisový plán“.

11. Informace o výsledku podaných žádostí o dotace z programu Obnova kulturních památek v Olomouckém kraji pro rok 2014
Usnesení č. 4160:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
odložení realizace akce „Nová radnice v Prostějově – Renovace části interiéru v místnosti č. 22“ a akce „Obnova hrobu Jiřího Wolkera“ do doby získání mimorozpočtových zdrojů.

12. Smlouva o společném postupu zadavatelů - akce „II/367 Prostějov – ul. Dolní“
Usnesení č. 4161:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
smlouvu o společném postupu zadavatelů na akci „II/367 Prostějov – ul. Dolní“ dle předloženého návrhu,
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

2212

6121

 

 

06000392000000

3 000 000

Křižovatka Dolní – Okružní

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

 

 

0700000707100

3 000 000

Rezerva RMP


13. Jezdecká kasárna Prostějov
Usnesení č. 4162:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
informace o zpracovaném projektu využití bývalé jízdárny v Jezdeckých kasárnách.

14. Národní dům v Prostějově – plošina pro imobilní občany
Usnesení č. 4163:
Rada města Prostějova
r o z h o d l a
zadat instalaci plošiny pro imobilní občany v Národním domě dle předložené cenové nabídky formou výzvy jednomu zájemci – firmě MANUS Prostějov spol. s r.o., Za drahou 4332/4, 796 87 Prostějov, IČ 479 00 440.

15. Zadávací řízení veřejné zakázky „Stavební úpravy křižovatky u žel. přejezdu na ul. Olomoucká, Prostějov“ - zahájení řízení
Usnesení č. 4164:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
1. zahájenízadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané v otevřeného řízeníStavební úpravy křižovatky u žel. přejezdu na ul. Olomoucká, Prostějovv souladu s § 27 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon),
2. základní hodnoticí kritérium ekonomická výhodnost nabídky a stanovuje dílčí hodnoticí kritéria a jejich váhu takto:
A. celková nabídková cena v Kč bez DPH - 70 %
B. délka uzavírky komunikace objektu SO 101.1 Komunikace – ul. Olomoucká,
která bude uvedena ve dnech - 30 %
3. zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Stavební úpravy křižovatky u žel. přejezdu na ul. Olomoucká, Prostějov“ včetně návrhu Smlouvy o dílo dle návrhu, předloženého v příloze k tomuto materiálu,
4. provedení administrace této veřejné zakázky dle smlouvy o společném postupu zadavatelů, která byla schválena usnesením číslo 4076 Rady města Prostějova ze dne 21. 1. 2014 (zadávací řízení na výběr zhotovitele a všechny záležitosti s tím spojené zajistí SSOK).
5. v souladu s § 74 zákona a s přihlédnutím k potřebě odborné způsobilosti komise pro posouzení a hodnocení nabídek ustavení komise pro otevírání obálek v počtu tří členů a tří náhradníků a ustavení komise pro posouzení a hodnocení nabídek v počtu sedmi členů a sedmi náhradníků veřejné zakázky „Stavební úpravy křižovatky u žel. přejezdu na ul. Olomoucká, Prostějov “, kdy statutární město Prostějov, bude mít v obou komisích jednoho zástupce a jednoho náhradníka (vyplývá ze smlouvy o společném postupu zadavatelů).
p o v ě ř u j e
Miroslava Pišťáka, primátora města Prostějova, jmenovitě pověřit jednoho člena a jednoho náhradníka prací v komisi pro otevírání obálek a jednoho člena a jednoho náhradníka prací v komisi pro posouzení a hodnocení nabídek v souladu se zápisem z jednání Rady města Prostějova.

15.1 Projektová dokumentace pro provádění stavby – Regenerace sídliště Svobody, blok 7 - 11
Usnesení č. 4165:
Rada města Prostějova
r o z h o d l a
zadat zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby „Regenerace sídliště Svobody, blok 7 – 11“ dle předložené cenové nabídky formou výzvy jednomu zájemci – firmě STAVTES, s.r.o. Stavtes-technická společnost, Tylova 1698/3, 796 01Prostějov, IČO: 00351024.

16. Informace o aktuálním stavu rybníka v Žešově
Usnesení č. 4166:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
informaci o aktuálním stavu rybníka v Žešově.

17. Projednání výsledku veřejnosprávní kontroly a ztrátového hospodaření v ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka 24
Usnesení č. 4167:
Rada města Prostějova ve funkci zřizovatele příspěvkové organizace Základní škola Prostějov,
ul. Dr. Horáka 24, IČ 479 22 516
r o z h o d l a
na základě zjištění kontrolního oddělení Finančního odboru Magistrátu města Prostějova o porušení rozpočtové kázně příspěvkovou organizací Základní škola Prostějov, ul. Dr. Horáka 24, IČ 479 22 516, spočívající v překročení závazného ukazatele 502 - Spotřeba energie za roky 2011 a 2012 ve smyslu § 28 odst. 8 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, uložit příspěvkové organizaci Základní škola Prostějov, ul. Dr. Horáka 24, IČ 479 22 516, odvod do rozpočtu města Prostějova ve výši 985.093 Kč,
u k l á d á
PaedDr. Františku Říhovi, vedoucímu Odboru školství, kultury a sportu Magistrátu města Prostějova,
předložit na příští schůzi Rady města Prostějova materiál s návrhem na odvolání ředitele příspěvkové
organizace Základní škola Prostějov, ul. Dr. Horáka 24, IČ 479 22 516, Mgr. Ivana Pospíšila.

18. Povolení výjimky z počtu žáků ve třídě RG a ZŠ města Prostějova, Studentská ul. 2
Usnesení č. 4168:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
výjimku z počtu žáků ve třídě základní školy v souladu s § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) od 1. 3. 2014 do 31. 8. 2014 pro
Reálné gymnázium a základní školu města Prostějova, Studentská ul. 2, a to po 31 žácích ve třídě 5. A.

19. Souhlas s bezúplatným užíváním učebny v ZŠ Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1 k výuce hudební výchovy
Usnesení č. 4169:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s bezúplatným užíváním nebytových prostor - učebny Základní školy Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1 k výuce hudební výchovy od 1. 4. 2014 pro Základní uměleckou školu Vl. Ambrose Prostějov, Kravařova ul. 14.

20. Žádost Městského divadla v Prostějově o úpravu finančního plánu na rok 2014
Usnesení č. 4170:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
úpravu finančního plánu na rok 2014 v položce odpisy hmotného majetku – odpisový plán Městského divadla v Prostějově, příspěvkové organizace na částku Kč 325 000,--,
s o u h l a s í
s čerpáním rezervního fondu Městského divadla v Prostějově, příspěvkové organizace, Vojáčkovo nám. 1 ve výši Kč 202 450,-- a s použitím příspěvku na provoz ve výši Kč 109 550,-- na pokrytí položky odpisů v celkové částce Kč 312 000,--.

21. Žádost RG a ZŠ města Prostějova, Studentská ul. 2 o souhlas s přijetím věcných darů a čerpáním rezervního fondu
Usnesení č. 4171:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
a) s přijetím věcných darů Reálným gymnáziem a základní školou města Prostějova, Studentská ul. 2
- 4 ks tyčový mixér Fagor B 450P v ceně Kč 2 760,-- a 4 ks mixér Fagor BV 2006X v centě Kč 1 960,--,
b) s čerpáním rezervního fondu Reálného gymnázia a základní školy města Prostějova, Studentská ul. 2 ve výši Kč 48 505,50 tj. ve výši nespotřebované dotace na projekt z EU – Peníze školám na období 2012 – 2014.

22. Žádost o finanční příspěvek na úhradu pobytu uživatelů služeb sociální péče
Usnesení č. 4172:
Rada města Prostějova
n e d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu statutárního města Prostějova pro rok 2014 ve výši 794.542,-- Kč Domovu důchodců Prostějov, příspěvkové organizaci, Nerudova 1660/70, Prostějov, IČ 711 97 699
- na pokrytí nákladů – nedoplatku na úhradách uživatelů z města Prostějova.

23. Veřejná finanční podpora:
23.2 Veřejná finanční podpora - Komise pro výchovu a vzdělávání
Usnesení č. 4173:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků komise
pro výchovu a vzdělávání

1. ve výši 25 000,-- Kč Gaudeamus o. p. s., Prostějov, Kollárova 3, IČ 255 45 558 (poř. číslo žádosti 14)
- na projekt Studentský majáles (materiálně-technické zabezpečení, kulturní vystoupení, ceny a občerstvení
pro účastníky)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2014

2. ve výši 15 000,-- Kč Českomoravskému odborovému svazu pracovníků školství – oblastní organizační jednotce Střední Morava – pracoviště Prostějov, sekci učitelů – důchodců, Studentská 4, IČ 013 79 020 (poř. číslo žádosti 232)
- na dopravu na divadelní představení, turistické výlety a poznávací zájezd, besedy, přednášky
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2014

3. ve výši 5 000,-- Kč Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Sboru dobrovolných hasičů v Domamyslicích, Prostějov, IČ 628 60 046 (poř. číslo žádosti 148)
- na projekt Tradiční dětský den (ceny do soutěží, zapůjčení atrakcí, hudební produkce)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2014

4. ve výši 5 000,-- Kč Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Sboru dobrovolných hasičů v Prostějově – Čechovicích, IČ 628 59 919 (poř. číslo žádosti 159)
- na projekt Dětský den spojený s hasičskou soutěží O hodový pohár (nájemné areálu, poháry, ceny do soutěže, ceny pro děti, hudba)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2014

5. ve výši 5 000,-- Kč Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Sboru dobrovolných hasičů v Prostějově – Vrahovicích, IČ 657 62 096 (poř. číslo žádosti 119)
- na hasičskou soutěž O pohár primátora statutárního města Prostějova (ceny pro vítěze, poháry, diplomy)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2014

6. ve výši 7 000,-- Kč Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Okresnímu sdružení hasičů Prostějov, Wolkerova 6, IČ 628 59 781 (poř. číslo žádosti 15)
- na projekt Výtvarná a literární soutěž Požární ochrana očima dětí (ceny, diplomy, tonery do tiskárny a kopírky)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2014

7. ve výši 5 000,-- Kč Klubu přátel při Střední škole designu a módy, Prostějov, Vápenice 1, IČ 441 60 101 (poř. číslo žádosti 33)
- na projekty nad rámec výuky (látky, doplňky, dekorace, startovné, poštovné, doprava, materiální zajištění soutěží)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2014

8. ve výši 10 000,-- Kč (poř. číslo žádosti 188)
- na projekt Mateřinka (pronájem divadelního sálu, propagace, upomínkové balíčky pro děti)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2014

9. ve výši 8 000,-- Kč Hanáckému klubu plastikových modelářů při AMK Minerva Prostějov, Sídliště svornosti, IČ 441 60 119 (poř. číslo žádosti 158)
- na projekt „Velikonoční Prostějov 2014“ (pronájem sálu, ceny do soutěží – stavebnice, poháry, medaile,
diplomy, propagace)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2014

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0020

003299

5221

 

 

0200000004100

25 000,--

 

(zvýšení položky 5221 - Gaudeamus – Studentský majáles)

 

0020

003299

5222

 

 

0200000004100

50 000,--

 

(zvýšení položky 5222 – neinvestiční transfery občanským sdružením)

 

0020

003299

5493

 

 

0200000004100

10 000,--

 

(zvýšení pol. – Mateřinka)

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0020

003299

5909

 

 

0200000004100

85 000,--

 

(snížení položky 5909 – komise pro výchovu a vzdělávání)


23.3 Veřejná finanční podpora - oblast výchovy a vzdělávání
Usnesení č. 4174:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků nerozdělené
veřejné finanční podpory všeobecné v kapitole 70

1. ve výši 45 000,-- Kč ART ECON – Střední škole, s. r. o., Prostějov, Husovo nám. 2061/91, IČ 255 00 783 (poř. číslo žádosti 218)
- na projekt Prostějovská zlatá jehla 2014 – pronájem, osvětlení a ozvučení sálu, moderování, odměny do soutěže
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2014

2. ve výši 45 000,-- Kč Střední škole designu a módy, Prostějov, Vápenice 2986/1, IČ 479 22 061 (poř. číslo žádosti 236)
- na projekt Doteky módy – pronájem techniky, kulturní vystoupení, přehlídky, moderování, marketing, zhotovení videozáznamu, fotodokumentaci
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2014

3. ve výši 45 000,-- Kč Střednímu odbornému učilišti obchodnímu Prostějov, nám. E. Husserla 1, IČ 005 44 612 (poř. číslo žádosti 173)
- na projekt Amundsen cup Prostějov 2014 – pronájem Společenského domu, aparaturu, propagační materiály
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2014

4. ve výši 45 000,-- Kč Střední zdravotnické škole, Prostějov, Vápenice 3, IČ 005 99 212 (poř. číslo žádosti 41)
- na Školení dvou skupin seniorů ve zdravém životním stylu a v ochraně obyvatel při mimořádných událostech –
kancelářské potřeby pro přípravu studijních a pracovních materiálů, lektorné, tonery
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2014

5. ve výši 15 000,-- Kč Občanskému sdružení „Eden of live“, Prostějov, Vrahovická 329/83, IČ 228 51 470 (poř. číslo žádosti 130)
- na projekt „Rodině“ (ceny, propagace, reklama, výtvarný materiál, odměny pro lektory a účinkující,
výzdoba, kostýmy)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2014

6. ve výši 20 000,-- Kč Mgr. Ivě Ficové, IČ 718 51 216 (poř. číslo žádosti 248)
- na vzdělávání pedagogických pracovníků, audiovizuální techniku, odbornou literaturu, grafomotorické a výtvarné
pomůcky, sportovní potřeby, kancelářské potřeby
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2014

7. ve výši 25 000,-- Kč Mense České republiky, Španielova 1111/19, Praha 6, IČ 452 48 591 (p. číslo žádosti 222)
- na projekt Logická olympiáda 2014 – tvorbu a tisk zadání, ceny, technické zajištění, administrativu,
kancelářské potřeby
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2014

8. ve výši 2 000,-- Kč Moravsko-slezské křesťanské akademii, regionální pobočce Prostějov, Tovačovského 19, IČ 005 45 767 (poř. číslo žádosti 150)
- na přednáškovou činnost – cestovné, honoráře, propagaci a poštovné
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2014

9. ve výši 10 000,-- Kč Junáku – svazu skautů a skautek ČR, stř. Děti přírody Prostějov, Šmeralova ul., IČ 657 62 932
- na projekt Dětský den v Kolářových sadech – výtvarný materiál (poř. číslo žádosti 111)
- na provoz klubovny – nájemné, energie, údržba (poř. číslo žádosti 110)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2014

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0020

003299

5213

 

 

0200000000000

45 000,--

(zvýšení položky 5213 – Prostějovská zlatá jehla – ART ECON – Střední škola, s. r. o., Prostějov)

0020

003299

5339

 

 

0200000000000

135 000,--

(zvýšení položky 5339 – Doteky módy – Střední škola designu a módy, Prostějov; Amundsen cup Prostějov 2014 - SOU obchodní Prostějov; Školení seniorů ve zdravém životním stylu – SZŠ Prostějov)

0020

003299

5222

 

 

0200000000000

52 000,--

(zvýšení položky 5222 – neinvestiční transfery spolkům)

0020

003299

5493

 

 

0200000000000

20 000,--

(zvýšení položky 5493 – Mgr. Iva Ficová – vzdělávání pedagogických pracovníků…)

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0070

006409

5909

 

 

0700000708000

252 000,--

 

(snížení položky 5909 – veřejná finanční podpora nerozdělená všeobecná)


23.4 Veřejná finanční podpora nedoporučená - oblast výchovy a vzdělávání
Usnesení č. 4175:
Rada města Prostějova
n e s c h v a l u j e
poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova

1. Střednímu odbornému učilišti obchodnímu Prostějov, nám. E. Husserla 1, IČ 005 44 612
- ve výši 15 000,-- Kč na projekt Gastroden 2014 – pronájem Národního domu, přípravu občerstvení pro zkoušející a pozvané hosty, kancelářské potřeby pro tisk plakátů (poř. číslo žádosti 175),
- ve výši 10 000,-- Kč na projekt Těšíme se na prázdniny – plakáty, pozvánky, ceny, pronájem, suroviny na zajištění akce (poř. číslo žádosti 172),

2. Klubu studentů, rodičů a přátel Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově, Komenského 17, IČ 441 59 862
- ve výši 25 000,-- Kč na provoz Informačního centra pro mládež Prostějov – nájemné, energie, internet (poř. číslo žádosti 242),
- ve výši 9 500,-- Kč na projekt Dobrodružství s počítačem – propagaci, odměny soutěžícím, odměna pro vítěznou školu (poř. číslo žádosti 241).

23.5 Veřejná finanční podpora - Komise pro mládež a tělovýchovu
Usnesení č. 4176:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků komise pro
mládež a tělovýchovu

1. ve výši 10.000,-- Kč Adrenalinsport klubu Prostějov, Floriánské nám. 206, IČ 266 60 865 (poř. č. žádosti 20)
- na pořádání 10. ročníku „Sportovní den na kolečkách“ (časomíra, poháry, diplomy, medaile, reklama, tisk)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2014

2. ve výši 12.000,-- Kč Asociaci školních sportovních klubů ČR, okresní radě Prostějov, Česká 15, IČ 709 44 172 (poř. č. žádosti 251)
- na organizaci sportovních a pohybových aktivit pro žáky základních a středních škol (nájemné sportovišť,
ceny)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2014

3. ve výši 30.000,-- Kč Janě Bálešové, IČ 657 68 850 (poř. č. žádosti 128)
- na podporu činnosti tanečního studia FREE DANCE (taneční obuv, materiál na zhotovení kostýmů, doprava,
pronájmy)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2014

4. ve výši 5.000,- Kč BEXIM-FOTBALU o. s., sídl. Svobody 3535/36, Prostějov, IČ 228 94 641 (poř. č. žádosti 37)
- na pořádání 7. ročníku turnaje v plážové kopané BEXIM CUP 2014 (pronájmy, věcné ceny)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 9. 2014

5. ve výši 25.000,-- Kč FbC Playmakers Prostějov, o. s., Kostelecká 13, IČ 266 58 658 (poř. č. žádosti 278)
- na podporu činnosti florbalového oddílu (pronájmy, startovné)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2014

6. ve výši 20.000,-- Kč Junáku - svazu skautů a skautek ČR, středisku Děti přírody Prostějov, Šmeralova ul., Prostějov, IČ 657 62 932 (poř. č. žádosti 112)
- na pořízení táborových stanů a sportovního vybavení
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2014

7. ve výši 10.000,-- Kč (poř. č. žádosti 140)
- na přípravu a účast na cyklistických závodech pro neslyšící (náhradní materiál, silniční rám)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2014

8. ve výši 7.000,-- Kč (poř. č. žádosti 135)
- na podporu činnosti hádankářského kroužku HANÁCI (doprava, ubytování)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2014

9. ve výši 20.000,-- Kč Mažoretkám Hvězdičkám Prostějov, C. Boudy 2, IČ 265 81 019 (poř. č. žádosti 274)
- na podporu činnosti (pořízení kostýmů, pronájmy)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2014

10. ve výši 25.000,-- Kč Oddílu horolezeckému Sportovního klubu Prostějov, Sportovní 1, IČ 228 97 518 (poř. č. žádosti 237)
- na podporu činnosti (materiální vybavení, oprava lezecké obuvi, pořádání závodů, nájemné, startovné)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2014

11. ve výši 40.000,-- Kč Oddílu korfbalu Sportovního klubu Prostějov, Sportovní 1, IČ 228 97 500 (p.č.žádosti 215)
- na podporu činnosti (pronájmy, cestovné, rozhodčí)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2014

12. ve výši 20.000,-- Kč Oddílu orientačního sportu Sportovního klubu Prostějov, Sportovní 1, IČ 228 97 488 (poř. č. žádosti 276)
- na podporu činnosti (příprava a tisk map)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2014

13. ve výši 10.000,-- Kč Oddílu šachů Sportovního klubu Prostějov, Sportovní 1, IČ 228 97 496 (p. č. žádosti 194)
- na podporu činnosti (energie, nájemné, pronájmy, startovné)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 11. 2014

14. ve výši 7.000,-- Kč Orel jednotě Prostějov, Vápenice 21, IČ 005 44 833 (poř. č. žádosti 247)
- na podporu činnosti mládežnických sportovních oddílů (energie, nájem, materiální vybavení)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2014

15. ve výši 10.000,-- Kč Prostějovským vozíčkářům, Kostelecká 17, Prostějov, IČ 266 78 748 (poř. č. žádosti 137)
- na sportovní aktivity tělesně postižených (pronájmy)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2014

16. ve výši 10.000,-- Kč Sdružení na podporu mladých talentů v krasobruslení, Určická 66, Prostějov, IČ 227 24 281 (poř. č. žádosti 202)
- na přípravu a účast Elišky Hubáčkové na závodech v krasobruslení (startovné, kostým, bruslařské boty, pronájem ledové plochy, choreografie)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2014

17. ve výši 5.000,-- Kč (poř. č. žádosti 155)
- na účast na motocyklových silničních závodech (pneumatiky, náhradní díly)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2014

18. ve výši 10.000,-- Kč SH ČMS Sboru dobrovolných hasičů Domamyslice, Prostějov, IČ 628 60 046 (poř. č. žádosti 149)
- na podporu družstva mladých hasičů (ubytování, startovné, materiálně-technické vybavení)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2014

19. ve výši 10.000,-- Kč SH ČMS Sboru dobrovolných hasičů Vrahovice, Prostějov, IČ 657 62 096 (p.č. žádosti 120)
- na podporu družstva mladých hasičů (nákup vybavení pro požární sport, pronájmy, startovné)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2014

20. ve výši 10.000,-- Kč SH ČMS Sboru dobrovolných hasičů Krasice, Západní 70, Prostějov, IČ 628 60 372 (poř. č. žádosti 201)
- na podporu družstva mladých hasičů (vybavení pro hasičské sporty, doplnění sportovní obuvi a oděvu pro požární sport, poháry, ceny)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2014

21. ve výši 35.000,-- Kč SK Hanácká volejbalová liga Prostějov, Česká 15, IČ 270 15 599 (poř. č. žádosti 282)
- na podporu činnosti (nájemné)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2014

22. ve výši 20.000,-- Kč Sportovnímu klubu K2 Prostějov, E. Beneše 15/21, IČ 266 66 596 (poř. č. žádosti 1)
- na podporu činnosti (pronájmy, startovné)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2014

23. ve výši 5.000,-- Kč Sportovnímu klubu plavání TAURUS, Tylova 79, Prostějov, IČ 708 06 341 (p.č. žádosti 13)
- na podporu činnosti (pronájem bazénu, startovné)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2014

24. ve výši 30.000,-- Kč Taneční škole PIROUETTE, Vápenice 7, Prostějov, IČ 227 25 156 (poř. č. žádosti 10)
- na podporu činnosti (nájemné, kostýmy)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2014

25. ve výši 30.000,-- Kč Tělocvičné jednotě Sokol Centrum Haná, Krasická 57, Prostějov, IČ 014 68 286 (poř. č. žádosti 261)
- na podporu činnosti mládežnické házené (doprava, pronájmy, startovné)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2014

26. ve výši 5.000,-- Kč TJ Kulečník Prostějov, Tylova 52, IČ 479 18 055 (poř. č. žádosti 279)
- na podporu činnosti (nájemné, energie)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2014

27. ve výši 14.000,-- Kč Vrahovické dračí jednotce, o. s., Jaselská 6, Prostějov, IČ 024 11 415 (poř. č. žádosti 233)
- na podporu činnosti (startovné, materiální vybavení)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2014

28. ve výši 15.000,-- Kč Horolezeckému klubu KLETR, Seloutky 38, IČ 697 24 121 (poř. č. žádosti 280)
- na podporu činnosti (materiální vybavení, horolezecký výcvik dětí a mládeže, doškolení členů klubu)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2014

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0020

003419

5222

 

 

0200000003900

398.000

 

(zvýšení položky 5222 – neinvestiční transfery spolkům)

 

0020

003419

5493

 

 

0200000003900

22.000

 

(zvýšení položky 5493  – příprava a účast na cyklistických závodech pro neslyšící, činnost hádankářského kroužku, na motocyklové silniční závody)

 

0020

003419

5212

 

 

0200000003900

30.000

 

(zvýšení položky 5212 – Jana Bálešová – činnost TS FREE DANCE)

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0020

003419

5909

   

0200000003900

450.000

 

(snížení položky 5909 – VFP – Komise pro mládež a tělovýchovu)23.6 Veřejná finanční podpora - Kulturní komise
Usnesení č. 4177:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků kulturní komise

1. ve výši 7.000,-- Kč (poř. číslo žádosti 199)
- na pořádání autorských fotografických výstav (zhotovení souborů výstavních fotografií, propagace, pozvánky,
plakáty, instalace)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2014

2. ve výši 33.000,-- Kč  (poř. číslo žádosti 185)
- na prezentaci výtvarného umění v prostorách kavárny GALERIE (grafická příprava a tisk pozvánek, plakátů,katalogů, poštovné, doprava a instalace uměleckých děl, květiny, kulturní vystoupení)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2014

3. ve výši 3.000,-- Kč  (p. č. žádosti 183)
- na pořádání autorských fotografických výstav (zhotovení výstavních fotografií)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2014

4. ve výši 5.000,-- Kč  (poř. číslo žádosti 195)
- na pořádání koncertů vážné hudby v kostele sv. Jana Nepomuckého v Prostějově (ladění varhan)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2014

5. ve výši 3.000,-- Kč Petru Sládkovi, IČ 880 17 656 (poř. číslo žádosti 230)
- na pořádání autorských fotografických výstav (tisk fotografií, laminace, kašírování, rámování)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2014

6. ve výši 5.000,-- Kč Tělocvičné jednotě Sokol I Prostějov, loutkářskému odboru, Skálovo nám. 173/4, IČ 155 26151 (poř. číslo žádosti 210)
- na podporu činnosti loutkového odboru (bezdrátové mikrofony)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 9. 2014

7. ve výši 10.000,-- Kč  (poř. číslo žádosti 180)
- na pořádání koncertů v objektu Pax v Prostějově (propagace koncertu, plakáty, programy, kopírování, notový materiál)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2014

8. ve výši 3.000,-- Kč (p.č.žádosti 123)
- na pořádání autorských fotografických výstav (zhotovení fotografií, nájem)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 6. 2014

9. ve výši 4.000,-- Kč Farnímu sboru českobratrské církve evangelické, U Kalicha 2574/1, IČ 479 19 507 (poř.
číslo žádosti 203)
- na zajištění pěveckého koncertu (ubytování pěveckému sboru Andreas-Schotten Chor z Německa)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 9. 2014

10. ve výši 7.000,-- Kč (poř. číslo žádosti 223)
- na pořádání autorských fotografických výstav (tisk výstavních fotografií)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2014

11. ve výši 15.000,-- Kč Vlastimile Prostějov – pěveckému sdružení, Vojáčkovo nám. 1, IČ 652 68 202 (poř. číslo žádosti 200)
- na podporu činnosti (cestovní náklady, účastnické poplatky na festivaly, propagace koncertů, hospodářské a organizační výdaje, kopírování not, květiny, nájem prostor pro koncerty, doplnění koncertních kostýmů)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2014

12. ve výši 9.000,-- Kč Mužskému pěveckému sboru Orlice Prostějov, Vojáčkovo nám. 1, IČ 652 68 491 (poř.
číslo žádosti 249)
- na podporu činnosti (cestovné, doprava, korepetice, jubilea členů, služby, archív)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2014

13. ve výši 8.000,-- Kč Klubu přátel výtvarného umění Prostějov, Bezručova 254, Kostelec na Hané, IČ 686 88
229 (poř. číslo žádosti 2)
- na podporu klubové činnosti (kartony a papíry, pomůcky k výstavám, dovoz exponátů, poštovné)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2014

14. ve výši 4.000,-- Kč Prostějovskému klubu pro amatérský film a video, Palackého tř. 14, Prostějov, IČ 628
58 998 (poř. číslo žádosti 231)
- na podporu činnosti (nájemné)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2014

15. ve výši 12.000,-- Kč Fotoklubu Prostějov, Školní 24, IČ 229 05 634 (poř. číslo žádosti 271)
- na provoz Galerie U Hanáka (energie)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2014

16. ve výši 6.000,-- Kč Esperanto klubo, Husovo nám. 91, Prostějov, IČ 657 63 092 (poř. číslo žádosti 126)
- na podporu činnosti (nájem)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2014

17. ve výši 13.000,-- Kč Moje divadlo, Vojáčkovo nám. 1, Prostějov, IČ 652 67 729 (poř. číslo žádosti 243)
- na realizaci divadelního představení (výroba dekorace, kostýmy, výroba scénické hudby, rekvizity, tisk a
výroba plakátů)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2014

18. ve výši 6.500,-- Kč Jindřichu Skácelovi,  IČ 658 34 470 (poř. číslo žádosti 235)
- na zajištění výstav v Galerii umění v Prostějově (nájem, energie)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2014

19. ve výši 3.000,-- Kč (poř. číslo žádosti 260)
- na pořádání autorských fotografických výstav (zhotovení fotografií, nájem)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2014

20. ve výši 10.000,-- Kč Historickým kočárům „MYLORD“, nám. Svobody 377, Čechy pod Kosířem, IČ 266
43 308 (poř. číslo žádosti 220)
- na doprovodný program k Hanáckým slavnostem (pronájem kočárových koní včetně dopravy, zapůjčení
kočárů a vozů, propůjčení nářadí, materiálů a nástrojů včetně dopravy, účast řemeslníků)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2014

21. ve výši 13.000,-- Kč Loutkovému divadlu STAROST, Vápenice 3, Prostějov, IČ 479 22 168 (poř. číslo
žádosti 16)
- na podporu činnosti (nájem zkušebny, energie, materiál, služby a práce)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2014

22. ve výši 12.000,-- Kč Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých ČR, oblastní odbočka Prostějov,
Svatoplukova15, IČ 653 99 447 (poř. číslo žádosti 35)
- na uspořádání akce v Prostějově „Dny umění na Moravě“ (osvětlení a ozvučení, propagace, odměny
účinkujícím, propagace, telefony)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 6. 2014

23. ve výši 10.000,-- Kč (poř. číslo žádosti 30)
- na projekt „Noc kostelů v Prostějově 2014“ (plakáty, materiál, upomínkové předměty, půjčovné kostýmů,
přelepky na banery)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 6. 2014

24. ve výši 5.000,-- Kč (poř. číslo žádosti 23)
- na pořádání výstav v Galerii RIC a v Galerii AVATARKA v Prostějově (doprava a cestovné)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2014

25. ve výši 30.000,-- Kč Národopisnému souboru Mánes, Březinova 9, Prostějov, IČ 479 22 524 (p.č.žádosti 12)
- na podporu činnosti (nájem nebytových prostor pro nácvik souboru a pro uskladnění krojů, oprava krojů,
nákup a doplnění nových krojů, výroba studiových nahrávek)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2014

26. ve výši 4.500,-- Kč Divadlu Plyšového Medvídka, Krasická 43, Prostějov, IČ 227 71 379 (p.č. žádosti 225)
- na vznik inscenací pro děti a mládež (výroba a nákup scény, loutek, rekvizit a kostýmů, propagace)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2014

27. ve výši 19.000,-- Kč Stopy paměti, o. s., Poupětova 69/3, Olomouc, IČ 270 42 839 (poř. číslo žádosti 269)
- na realizaci rozhovorů s pamětníky z Prostějovska (zpracování archivovaných i nově vzniklých audio
videonahrávek, střih/vytváření krátkých medailonků, umísťování informací na stránky www.stopypameti.cz,
fotografování pamětníků, redakční práce, příprava koncepce a obsahu výstav)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2014

28. ve výši 10.000,-- Kč Občanskému sdružení pro nezávislou kulturu, Olomoucká 196/221, Držovice, IČ 015 65788 (poř. číslo žádosti 258)
- na zabezpečení provozních nákladů nezávislého prostoru ECHO (nájem)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2014

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0020

003319

5222

 

 

0200000004000

170 500

 

(zvýšení položky 5222 – neinvestiční transfery spolkům)

 

0020

003319

5493

 

 

0200000004000

86 000

 

(zvýšení položky 5493 – účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám)

 

0020

003319

5212

 

 

0200000004000

9 500

 

(zvýšení položky 5212 - Petr Sládek – autorské výstavy; Jindřich Skácel – výstavy v Galerii umění)

 

0020

003319

5223

 

 

0200000004000

4 000

 

(zvýšení položky 5223- Farní sbor českobratrské církve evangelické– pěvecký koncert)

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0020

003319

5909

 

 

0200000004000

270 000

 

(snížení položky 5909 – VFP - kulturní komise)


23.7 Veřejná finanční podpora - oblast kultury
Usnesení č. 4178:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z nerozdělené veřejné finanční
podpory všeobecné v kapitole 70

1. ve výši 20.000,-- Kč (poř. číslo žádosti 253)
- na uspořádání fotografických výstav v Galerii Metro 70 s plnohodnotnou propagací a realizací
výstavních tiskovin v roce 2014
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2014

2. ve výši 20.000,-- Kč cine4net, s. r. o., Brněnská 1385/10, Prostějov, IČ 277 51 783 (poř. číslo žádosti 244)
- na uhrazení části nákladů na pořízení jednoho krátkometrážního dokumentárního filmu o kulturních
památkách Prostějova
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2014

3. ve výši 10.000,-- Kč Domovu důchodců Prostějov, příspěvková organizace, Nerudova 1666/70, IČ 711
97 699 (poř. číslo žádosti 49)
- na kulturní akce pro klienty Domova důchodců Prostějov
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2014

4. ve výši 5.000,-- Kč Ing. Bohumilu Moudrému, IČ 404 35 644 (poř.
číslo žádosti 50)
- na uspořádání pěveckých soutěží Hanácký skřivan pro děti (16. ročník), Hanácký skřivan pro mládež
(10. ročník) a Zpívající rodina (9. ročník) – pronájem sálu, ozvučení a osvětlení, propagace
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 9. 2014

5. ve výši 10.000,-- Kč (poř. číslo žádosti 51)
- na činnost pěveckého sboru Proměny (pronájem zkušebny, nákup hudebních nástrojů a aparatury,
doprava, propagace)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2014

6. ve výši 30.000,-- Kč Gymnáziu Jiřího Wolkera Prostějov, Kollárova 3, IČ 479 22 206 (poř. číslo žádosti 167)
- na umělecké vystoupení Talichovy komorní filharmonie
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2014

7. ve výši 40.000,- Kč Svatolazarské komendě Prostějov, Hacarova 4343/2, Prostějov, IČ 266 18 290 (poř. číslo žádosti 273)
- na zajištění humanitárního koncertu pro zdravotně postižené a seniory (nájemné, fotodokumentace, honorář hudebníků)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 1. 2015

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0020

003319

5339

 

 

0200000000000

40.000

 

(zvýšení položky 5339 – Domov důchodců Prostějov – kulturní akce pro klienty domova, GJW – umělecké vystoupení Talichovy filharmonie)

 

0020

003319

5222

 

 

0200000000000

40.000

 

(zvýšení položky 5222 – Svatolazarská komenda – humanitární koncert)

 

0020

003319

5493

 

 

0200000000000

30.000

 

(zvýšení položky 5493 - výstavy v Galerii Metro 70, Lenka Copková – činnost pěveckého sboru Proměny)

 

0020

003319

5212

 

 

0200000000000

5.000

 

(zvýšení položky 5212 – pěvecké soutěže)

 

0020

003319

5213

 

 

0200000000000

20.000

 

(zvýšení položky 5213 – cine4net, s. r. o. – náklady na 3 krátkometrážní dokumentární filmy o kulturních památkách Prostějova)

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0070

006409

5909

 

 

0700000708000

135.000

 

(snížení položky 5909 – nerozdělená veřejná finanční podpora všeobecná)


23.8 Veřejná finanční podpora nedoporučená - oblast kultury
Usnesení č. 4179:
Rada města Prostějova
n e s c h v a l u j e
poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova

1. ve výši 25.000,-- Kč Ing. Petru Paníčkovi, IČ 724 89 201 (poř. číslo žádosti 191)
- na uspořádání Prostějovských pivních slavností (nájemné)

2. ve výši 40.000,-- Kč Romaňi lavuta, Mořice 36, IČ 702 88 038 (poř. číslo žádosti 109)
- na uspořádání akce MISS ROMA 2014 v Kojetíně

3. ve výši 25.000,-- Kč HITtrade s. r. o., Svatoplukova 46, Prostějov, IČ 253 19 973 (poř. číslo žádosti 47)
- na koncerty I. Bartošové, K. Střihavky, M. Davida (ozvučení a osvětlení koncertů)

4. ve výši 14.000,-- Kč (poř. číslo žádosti 46)
- na provoz kapely Zion Squad (nájemné zkušebny, energie, propagace)

5. ve výši 5.000,-- Kč Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně, o. s., Solniční ul. 12, IČ 004 62 152 (poř. číslo
žádosti 53)
- na přípravu rukopisu a vydání předmětného ročníku časopisu „Vlastivědný věstník moravský“, vydání 66.
ročníku

6. ve výši 25.000,-- Kč Klubu vojenské historie – Dukla o. s.., Belgická 4113/5, Prostějov, IČ 228 23 018 (poř. číslo žádosti 160)
- na pietní akty 2014 v prostějovském regionu; na akci dobývání Plumlova 2014.

23.9 Veřejná finanční podpora - oblast sportu
Usnesení č. 4180:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z nerozdělené veřejné finanční podpory všeobecné v kapitole 70

1. ve výši 50.000,-- Kč Aeroklubu Josefa Františka Prostějov o. s., Letiště Prostějov p. p. 119, IČ 005 44 051 (poř. č. žádosti 13)
- na podporu činnosti (údržba areálu, opravy letecké techniky)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2014

2. ve výši 20.000,-- Kč AT Production s. r. o., Úvoz 4, Brno, IČ 634 71 604 (poř. č. žádosti 108)
- na uspořádání Mistrovství České republiky neregistrovaných hráčů v tenisu s mezinárodní účastí
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2014

3. ve výši 40.000,-- Kč Dušanu Běhalovi, IČ 468 92 931 (poř. č. žádosti 193)
- na zajištění provozu tenisových kurtů (materiální zabezpečení, ceny)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2014

4. ve výši 8.000,-- Kč Cyrilometodějskému gymnáziu a mateřské škole v Prostějově, Komenského 17, IČ 440 53 916 (poř. č. žádosti 240)
- na realizaci plavecké soutěže „O plavecký pohár CMG“
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 9. 2014

5. ve výši 50.000,-- Kč DELTAKLUBU Stichovice, o. s., sídl. E. Beneše 15/21, Prostějov, IČ 652 68 954 (poř. č. žádosti 179)
- na podporu činnosti (pořádání dětského dne, údržba areálu letiště)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2014

6. ve výši 50.000,-- Kč Jiřímu Hubenému, IČ 133 84 198 (poř. č. žádosti 281)
- na podporu činnosti taneční školy (nájemné, doprava)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2014

7. ve výši 14.000,-- Kč JUNIOR O-SPORTU, Sportovní 1, Prostějov, IČ 227 68 581 (poř. č. žádosti 275)
- na uspořádání náborových běžeckých akcí pro žáky prostějovských škol (příprava a tisk map)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2014

8. ve výši 5.000,-- Kč Klubu biatlonu Prostějov, Čehovice 23, IČ 440 53 436 (poř. č. žádosti 184)
- na podporu činnosti (startovné, doprava, spotřební a sportovní materiál, ceny)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2014

9. ve výši 10.000,-- Kč Klubu orientačního běhu Železárny Prostějov, Sportovní 1, IČ 441 60 186 (p. č. žádosti 127)
- na účast závodníků na soutěžích v orientačním běhu (startovné, doprava)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2014

10. ve výši 40.000,-- Kč Lukostřelbě Prostějov, Mozartova 13, IČ 227 12 615 (poř. č. žádosti 133)
- na podporu činnosti (startovné, nákup lukostřeleckého materiálu, nákup materiálu na výrobu terčovnic)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2014

11. ve výši 5.000,-- Kč Občanskému sdružení „PV SPORT CLUB“, Žižkovo nám. 11, Prostějov, IČ 266 47 460 (poř. č. žádosti 129)
- na pořádání turnajů ve squashi, badmintonu a stolním tenise (pronájmy, ceny)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2014

12. ve výši 20.000,-- Kč SK ROŠÁDA Prostějov, Melantrichova 18, IČ 266 28 911 (poř. č. žádosti 36)
- na podporu činnosti šachového klubu (šachový materiál, ubytování, startovné)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2014

13. ve výši 10.000,-- Kč Sport a věda, Za Kosteleckou 51, Prostějov, IČ 269 99 757 (poř. č. žádosti 217)
- na projekt „Minitenis do škol prostějovského okresu“ (pronájmy, poháry, ceny, medaile)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2014

14. ve výši 30.000,-- Kč Svazu vodáků ČR, klubu 109, Prostějov, Kravařova 1, IČ 657 62 274 (poř. č. žádosti 114)
- na účast na Mistrovství světa v raftingu v Brazílii (doprava)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2014

15. ve výši 30.000,-- Kč Tanečnímu klubu HENZÉLY – SWING o. s., Oskol 275, Kroměříž, IČ 265 23 132 (poř. č. žádosti 192)
- na podporu 6 prostějovských dětí ve sportovním tanci (cestovné, vstupné, ubytování, trenéři)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2014

16. ve výši 10.000,-- Kč Občanskému sdružení KOKTEJL, Moravská 10, Prostějov, IČ 704 18 781 (p.č. žádosti 43)
- na projekt Pohyb je radost (kroužek pohybových aktivit dětí předškolního věku, zábavné pohybové aktivity a kurzy cvičení pro seniorskou populaci se zdravotním omezením – pronájmy, energie)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2014

17. ve výši 10.000,-- Kč Okresnímu sdružení České unie sportu Prostějovska, Česká 15, IČ 004 35 937 (poř. č. žádosti 48)
- na podporu činnosti komise Malé kopané (pořádání ligové soutěže O Pohár města Prostějova – ceny, diplomy, nájmy, rozhodčí)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2014

18. ve výši 5.000,-- Kč (poř. č. žádosti 7)
- na upořádání běžeckého závodu Čehovská desetitisícovka (startovní čísla, ceny, propagace)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2014

19. ve výši 10.000,- Kč – VEUS klubu, U Jandovky 5, Vyškov, IČ 474 12 011 (poř. č. žádosti 58)
- na pořádání závodu horských kol Repechy Tour – Memoriál Jana Usnula (zdravotní záchranná služba, pronájmy, ozvučení, poháry a ceny),
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 9. 2014

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0020

003419

5222

 

 

0200000000000

294.000

 

(zvýšení položky 5222 – neinvestiční transfery spolkům)

 

0020

003419

5212

 

 

0200000000000

90.000

 

(zvýšení položky 5212 – Dušan Běhal – zajištění provozu tenisových kurtů, Jiří Hubený – činnost taneční školy)

 

0020

003419

5223

 

 

0200000000000

8.000

 

(zvýšení položky 5223 – Cyrilometodějské gymnázium - na soutěž „O plavecký pohár CMG“)

 

0020

003419

5213

 

 

0200000000000

20.000

 

(zvýšení položky 5213 – AT Production – mistrovství ČR v tenisu)

 

0020

003419

5493

 

 

0200000000000

5.000

 

(zvýšení položky 5493 – Aleš Odehnal – Čehovská desetitisícovka)

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0070

006409

5909

 

 

0700000708000

417.000

 

(snížení položky 5909 – nerozdělená veřejná finanční podpora všeobecná)


d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z FRR ve výši 100.000,-- Kč
Středomoravskému sdružení orientačních sportů, Sportovní 1, Prostějov, IČ 016 07 171 (poř. č. žádostí 277, 40)
- na uspořádání 19. Akademického mistrovství světa v orientačním běhu včetně výukového programu
orientačního běhu pro žáky základních a středních škol (tvorba map, ubytování, doprava, nájmy)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2014

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0020

003419

5222

 

 

0200000000000

100.000

 

(zvýšení položky 5222 – Středomoravské sdružení orientačních sportů – 19. Akademické mistrovství světa)

- snižuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0070

 

8115

 

1

 

100.000

 

(snížení FRR)


23.10 Veřejná finanční podpora nedoporučená - oblast sportu
Usnesení č. 4181:
Rada města Prostějova
n e s c h v a l u j e
poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova

1. ve výši 30.000,-- Kč Janě Bálešové, Vrahovická 83, Prostějov, IČ 657 68 850 (poř. č. žádosti 131)
- na uspořádání XIV. ročníku Dancemarathonu (nájem, pronájmy, honoráře, ceny, poháry, medaile, propagace)

2. ve výši 30.000,-- Kč Mgr. Pavlíně Radičové, IČ 755 98 795 (poř. č. žádosti 26)
- na podporu činnosti Aerobik klubu Pavlíny Radičové (materiál a zhotovení závodních dresů, startovné,
povinná sportovní prohlídka závodníků)

3. ve výši 20.000,-- Kč Oddílu sportu pro všechny Sportovního klubu Prostějov, Sportovní 1, IČ 226 11 037 (poř. č. žádosti 221)
- na podporu činnosti (pronájem tělocvičny, nákup sportovních potřeb)

4. ve výši 50.000,-- Kč Paraklubu Dukla, Letecká 1, Prostějov, IČ 628 58 246 (poř. č. žádosti 124)
- na výcvik studentů juniorského střediska ve větrném simulátoru (Skydivearena Praha)

5. ve výši 20.000,-- Kč SKI KLUBU HANÁ, o. s., Riegrova 2, Prostějov, IČ 227 15 657 (poř. č. žádosti 252)
- na podporu činnosti lyžařského oddílu (skipasy, pronájem tělocvičny)

6. ve výši 13.000,-- Kč Sportovnímu klubu HANÁCKÁ TREFA, Dolní 4, Prostějov, IČ 016 50 149 (p. č. žádosti 29)
- na podporu činnosti oddílu kuliček a deskových her (pořádání turnajů, cestovné, nákup deskových her),

n e d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova ve výši 132.000,-- Kč Okresnímu sdružení České unie sportu Prostějovska, z. s., Česká 15, IČ 004 35 937 (poř. č. žádosti 39)
- na účast na XV. světové gymnaestrádě (akreditační karty, ubytování, cvičební úbory).

23.11 Veřejná finanční podpora - Komise sociální a zdravotní
Usnesení č. 4182:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova na rok 2014 z prostředků Komise sociální a zdravotní Rady města Prostějova a prostředků zařazených v kapitole 21 - sociální věci

1. ve výši 20.000,-- Kč Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR, o. s., okresní organizaci Prostějov, Kostelecká 17, Prostějov, IČ 628 58 645 (pořadové č. žádosti 117)
- na nájem kanceláře, telefony, kancelářské potřeby, údržbu počítačů a kopírky, edukační činnost, odborné semináře, příspěvek na dopravu pro zdravotně postižené, drobný hmotný majetek
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2014

2. ve výši 6.000,-- Kč Středisku rané péče SPRP Olomouc, Střední novosadská 52, Olomouc, IČ 750 95 009 (pořadové č. žádosti 138)
- na částečné pokrytí nákladů spojených s poskytováním rané péče rodinám s dítětem se zrakovým, mentálním, tělesným nebo kombinovaným postižením – materiálové zabezpečení (speciální pomůcky, materiál na výrobu pomůcek, pohonné hmoty, kancelářské potřeby), služby (energie, nájemné, spoje, ekonomické služby, opravy a servis aut, ostatní služby), cestovné zaměstnanců, mzdové náklady
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2014

3. ve výši 50.000,-- Kč Svazu tělesně postižených v České republice, o. s., okresní organizaci Prostějov, Kostelecká 4165/17, Prostějov, IČ 628 58 602 (pořadové č. žádosti 164)
- na nájem kanceláře, telefon, internet, kancelářské potřeby, elektřinu, právní a ekonomické služby, nákup pomůcek - půjčovna
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2014

4. ve výši 15.000,-- Kč Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR, organizaci Prostějov, Svatoplukova 15, Prostějov, IČ 750 74 133 (pořadové č. žádosti 165)
- na provoz rehabilitačního centra – nájemné a služby, komunikační služby, údržba, opravy, cestovné, poštovné, kancelářské a hygienické prostředky
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2014

5. ve výši 20.000,-- Kč spolku Podané ruce, o. s. – Projekt OsA, Zborovská 465, Frýdek-Místek, IČ 706 32 596 (pořadové č. žádosti 169)
- na částečné pokrytí osobních nákladů pracovníků v přímé péči – osobních asistentů pracujících pro klienty v Prostějově – hrubé mzdy, odvody sociálního a zdravotního pojištění
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2014

6. ve výši 20.000,-- Kč Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých ČR, o. s., oblastní odbočce Prostějov, Svatoplukova 15, Prostějov, IČ 653 99 447 (pořadové č. žádosti 182)
- na úhradu nákladů spojených s poskytováním služeb pro osoby se zrakovým postižením, služby pro osoby se zrakovým postižením v prostějovském regionu a provoz kanceláře a klubovny SONS – služby a nájem, telefon, internet a kancelářské potřeby, činnost, vzdělávání, kultura, sport
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2014

7. ve výši 10.000,-- Kč Žebříku, o. s., Voskovcova 754/8, Olomouc, IČ 270 19 896 (pořadové č. žádosti 207)
- na projekt Aktivizace a integrace rodin imigrantů – nájem kanceláře, elektřina, mzdová agenda a účetnictví, revize spotřebičů, materiál pro rukodělné činnosti, toner, kancelářský materiál, telefon, internet, tisk
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2014

8. ve výši 15.000,-- Kč Žebříku, o. s., Voskovcova 754/8, Olomouc, IČ 270 19 896 (pořadové č. žádosti 208)
- na poskytování sociální služby PORADNA PRO CIZINCE – provozní náklady – účetní a mzdové služby, kancelářský materiál, toner, telefonní a internetové služby, evidenční poradenský program, nájemné, elektřina, správa IT, údržba pronajatých prostor – revize instalace
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2014

9. ve výši 10.000,-- Kč Sociálním službám Prostějov, příspěvkové organizaci, Pod Kosířem 27, Prostějov, IČ 001 50 100 (pořadové č. žádosti 5)
- na zajištění provozu pečovatelské služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením – PHM pro provoz vozidel pečovatelské služby, potřeby pro výkon pečovatelské služby (nástroje, hygienický materiál, desinfekční prostředky), kancelářský materiál, energie, služby (telefon, poštovné, odpady, revize, školení, software)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2014

10. ve výši 45.000,-- Kč Zdravotnické záchranné službě Olomouckého kraje, příspěvkové organizaci, Aksamitova 8, Olomouc, IČ 008 49 103 (pořadové č. žádosti 19)
- na pořízení 2 ks transportních vícekomorových vakuových matrací se stabilizací hlavy a nohou včetně příslušenství – nožní pumpy – pro 2 vozidla Územního odboru Prostějov, výjezdová základna Prostějov
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2014

11. ve výši 11.500,-- Kč Prostějovským vozíčkářům, Kostelecká 4165/17, Prostějov, IČ 266 78 748 (pořadové č. žádosti 257)
- na celoroční pravidelnou činnost s doplňkovými aktivitami – jednodenní zájezd, provozní náklady
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2014

12. ve výši 10.000,-- Kč Střední zdravotnické škole, Prostějov, Vápenice 3, IČ 005 99 212 (p. č. žádosti 161)
- na nákup zdravotnických potřeb – materiálu pro poskytování první pomoci
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2014

13. ve výši 10.000,-- Kč Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Prostějov, Milíčova 3, Prostějov, IČ 004 26 369 (pořadové č. žádosti 152, 153, 157)
- na projekt Daruj krev s Oblastním spolkem ČČK Prostějov, příměstský tábor Zdravý záchranář, prevenci dětských úrazů a nemocí – energie, vodné, stočné, kancelářské potřeby
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2014

14. ve výši 10.000,-- Kč Sdružení nájemníků České republiky, místní organizaci Prostějov, Kostelecká 17, Prostějov, IČ 481 33 281 (pořadové č. žádosti 170)
- na poradce, kancelářské potřeby, cestovné a provozní náklady
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2014

15. ve výši 10.000,-- Kč spolku YMCA T. S., o. s. – 11. oddíl Prostějov, Na Řádku 21, Břeclav, IČ 265 32 859 (pořadové č. žádosti 171)
- na vzdělávací kurz nových rádců – jízdné, celorepublikový YMCA-skautský závod SkaZa, třídenní výpravu –Lednicko-Valtický areál, Den Země – Šubířov, Jarní pobyt na Annabergu – Andělské hoře, Den dětí, vícedenní pobyt – Chata na Ulmance – Velký Kosíř
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2014

16. ve výši 5.000,-- Kč TyfloCentru Olomouc, o. p. s., I. P. Pavlova 184/69, Olomouc, IČ 258 62 294 (pořadové č. žádosti 206)
- na poskytování sociálních služeb v regionálním středisku TyfloCentra v Prostějově v roce 2014 – nájem, služby, energie, telefon, internet, poštovné, cestovné, materiál do kurzů pro klienty, pedig, studijní podklady do jazykových kurzů, kancelářské potřeby, tonery, vzdělávací kurz pro klienty, kurzy v rámci povinného zvyšování kvalifikace SP, supervize
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2014

17. ve výši 5.000,-- Kč Sdružení rodičů a přátel zdravotně postižených celiakií a Dermatitis herpetiformis Duhring „Sedmikráska“, Kostelecká 17, Prostějov, IČ 644 39 178 (pořadové č. žádosti 259)
- na nájemné a služby, telefon, internet, poštovné, kancelářské potřeby, provoz webových stránek, monitor k PC, přednášky, osvěta veřejnosti, cestovné, zájezd Luhačovice
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2014

18. ve výši 5.000,-- Kč Klubu stomiků Prostějov, o. s., Mathonova 291/1, Prostějov, IČ 479 21 447 (pořadové č. žádosti 168)
- na pronájem místnosti na členské schůze, tiskoviny, webové stránky – provoz a správa, kancelářské potřeby, provoz tiskárny, poštovné
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2014

19. ve výši 10.000,-- Kč Domovu důchodců Jesenec, p. o., Jesenec 1, IČ 711 97 702 (pořadové č. žádosti 28)
- na provoz Domova a aktivity – volný čas: koncerty, terapie se zvířaty (péče o akvária, canisterapie aj.), sportovní hry, pracovní terapie a ergo pomůcky, kulturní programy, náklady na chod organizace – hygienický materiál, desinfekční prostředky, energie, revize, školení
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2014

20. ve výši 2.000,-- Kč Centru pro rodinu Prostějov o. s., nám. J. V. Sládka 2, Prostějov - Krasice, IČ 228 44 597 (pořadové č. žádosti 34)
- na podporu činnosti – nájemné
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2014

21. ve výši 10.000,-- Kč Občanskému sdružení KOKTEJL, Moravská 264/10, Prostějov, IČ 704 18 781 (pořadové č. žádosti 44)
- na pronájem kluboven a sálů, pronájem technického zabezpečení k výstavám a prezentacím, materiální zabezpečení pro jednotlivé tvůrčí akce, odborné publikace a metodické příručky, hry, lektorné, kancelářské potřeby, poplatky (Osa, Intergram), propagace, ceny, kostýmy – zapůjčení
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2014

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

3533

5339

 

 

0210000210100

45.000,00

zvýšení položky 5339 – neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím (VFP – Zdravotnická záchranná služba)

21

4339

5222

 

 

0210000210100

22.000,00

zvýšení položky 5222 – neinvestiční transfery spolkům (VFP – Oblastní spolek ČČK Prostějov, YMCA, Centrum pro rodinu Prostějov)

21

4342

5222

 

 

0210000210100

25.000,00

zvýšení položky 5222 – neinvestiční transfery spolkům (VFP – Žebřík)

21

4351

5222

 

 

0210000210100

20.000,00

zvýšení položky 5222 – neinvestiční transfery spolkům (VFP – Podané ruce - Projekt OsA)

21

4351

5339

 

 

0210000210100

10.000,00

zvýšení položky 5339 – neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím (VFP – Sociální služby Prostějov)

21

4357

5339

 

 

0210000210100

10.000,00

zvýšení položky 5339 – neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím (VFP – Domov důchodců Jesenec)

21

4359

5221

 

 

0210000210100

5.000,00

zvýšení položky 5221 – neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem (VFP – TyfloCentrum)

21

4359

5222

 

 

0210000210100

81.500,00

zvýšení položky 5222 – neinvestiční transfery spolkům (VFP – SPCCH, Svaz tělesně postižených, Svaz neslyšících a nedoslýchavých, SONS, Prostějovští vozíčkáři, Sedmikráska, Klub stomiků)

21

4371

5222

 

 

0210000210100

6.000,00

zvýšení položky 5222 – neinvestiční transfery spolkům (VFP – Středisko rané péče SPRP Olomouc)

21

4379

5222

 

 

0210000210100

10.000,00

zvýšení položky 5222 – neinvestiční transfery spolkům (VFP – Občanské sdružení KOKTEJL)

21

4399

5222

 

 

0210000210100

10.000,00

zvýšení položky 5222 – neinvestiční transfery spolkům (VFP – Sdružení nájemníků)

21

4399

5333

 

 

0210000210100

10.000,00

zvýšení položky 5333 – neinvestiční transfery školským právnickým osobám zřízeným státem, kraji
a obcemi (VFP – Střední zdravotnická škola)

21

4359

5222

 

 

0210000000000

45.000,00

zvýšení položky 5222 – neinvestiční transfery spolkům (VFP – Svaz tělesně postižených)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

4339

5909

 

 

0210000210100

254.500,00

snížení položky 5909 – ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené (Komise sociální a zdravotní)

21

6409

5909

 

 

0210000000000

45.000,00

snížení položky 5909 – ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – nerozdělená veřejná finanční podpora (na kapitole 21 – sociální věci)


23.12 Veřejná finanční podpora - Sociální oblast – nedoporučená
Usnesení č. 4183:
Rada města Prostějova
n e s c h v a l u j e
poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova na rok 2014

1. ve výši 10.000,-- Kč Sociálním službám Prostějov, příspěvkové organizaci, Pod Kosířem 27, Prostějov, IČ 001 50 100 (pořadové č. žádosti 4)
- na rekondiční pobyt klientů Denního stacionáře pro osoby s mentálním postižením – ubytování a pobyt v tuzemském rekreačním objektu

2. ve výši 17.500,-- Kč Cyrilometodějskému gymnáziu a mateřské škole v Prostějově, Komenského 17, Prostějov, IČ 440 53 916 (pořadové č. žádosti 239)
- na lektorné a zajištění materiálů pro počítačové kurzy pro seniory a lehce tělesně handicapované spoluobčany – lektorné (62 hodin), tisk a kopírování studijních materiálů

3. ve výši 27.420,-- Kč Centru Dominika Kokory, příspěvkové organizaci, Kokory 54, IČ 619 85 929 (pořadové č. žádosti 11)
- na spolufinancování provozu organizace – provozní náklady (elektrická energie)

4. ve výši 10.000,-- Kč NIPI bezbariérové prostředí, o. p. s., Havlíčkova 44/4481, Jihlava, IČ 271 63 059 (pořadové č. žádosti 17)
- na zajištění činnosti odborného konzultanta a činnosti konzultačního střediska pro bezbariérovou výstavbu
pro správní obvod města Prostějov – DPP odborný konzultant, cestovné (kontrola staveb, konzultační středisko), služby (poštovní služby, telefon, internet)


5. ve výši 19.800,-- Kč ZO DAR ČR Prostějov, Šárka 1900/11, Prostějov, IČ 226 10 685 (pořadové č. žádosti 18)
- na nájemné, energie, internet, jiné náklady

6. ve výši 10.000,-- Kč DC 90, o. p. s., Nedbalova 36/27, Olomouc - Topolany, IČ 005 60 618 (poř. č. žádosti 24)
- na příspěvek na péči o handicapované spoluobčany – energie, opravy a údržba, telekomunikace, PHM.

23.13 Veřejná finanční podpora - Komise životního prostředí
Usnesení č. 4184:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků komise životního prostředí ve výši 5.000 Kč Českému svazu chovatelů Základní organizaci Prostějov, Plumlovská 525/50, Prostějov, IČ 708 45 549 (poř. č. žádosti 32)
- na pořádání Hanácké výstavy holubů a holubů rysů a speciální výstavy králíků moravských bílých hnědookých
- příjemce je oprávněn a zavazuje se použít příspěvek v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2014
b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

40

3799

5222

 

 

0400000404003

5.000

(Český svaz chovatelů – Hanácká výstava holubů)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

40

3799

5909

 

 

0400000404003

5.000

(Prostředky komise životního prostředí)


24. Rozpočtová opatření:
24.1 Rozpočtové opatření kapitoly 10 – kancelář primátora a 19 – DUHA KK u hradeb
Usnesení č. 4185:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
a) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

19

003319

5139

 

 

0190000190106

15 000,-

zvýšení položky 5139 – nákup materiálu – realizace oslav 100 let radnice

19

003319

5175

 

 

0190000190106

15 000,-

zvýšení položky 5175 – občerstvení – realizace oslav 100 let radnice

19

003319

5169

 

 

0190000190106

1 150 000,-

zvýšení položky 5169 – nákup služeb – realizace oslav 100 let radnice

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

006171

5139

 

 

0100000100300

600 000,--

snížení položky 5139 – nákup propagačních materiálů

10

006171

5169

 

 

0100000100300

580 000,--

snížení položky 5169 – nákup propagačních služeb


b) uspořádání operního koncertu openair na náměstí Prostějov v rámci oslav 100 let radnice.

24.2 Rozpočtové opatření kapitoly 13 – městská policie
Usnesení č. 4186:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

13

5311

5134

 

 

0130000000000

4.000

 

(prádlo, oděv, obuv – přesun na položku 5179)

 

13

5311

5139

 

 

0130000000000

5.500

 

(nákup materiálu – úspora na nákupu kancelářského materiálu)

- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

13

5311

5179

 

 

0130000000000

4.000

 

(ostatní nákupy jinde nezařazené – ošatné – zřízení nové položky pro rok 2014)

 

13

5311

5137

 

 

0130001000000

5.500

 

(nové služební vozidlo – technické zhodnocení – polep vozidla označení „městská policie + reflex.)


24.3 Rozpočtové opatření kapitoly 20 – školství, kultura a sport
Usnesení č. 4187:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0020

006409

5139

 

 

0200000000003

5 200

 

(zvýšení položky 5139 – Den učitelů 2014 – kytice, dárkové tašky)

 

0020

006409

5175

 

 

0200000000003

2 000

 

(zvýšení položky 5175 – Den učitelů 2014 – občerstvení účinkujícím)

 

0020

006409

5194

 

 

0200000000003

12 800

 

(zvýšení položky 5194 – Den učitelů 2014 – poukázky pro oceněné pedagogy)

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0020

006409

5169

 

 

0200000000003

20 000

 

(snížení položky 5169 – Nákup ostatních služeb - Den učitelů 2014)


24.4 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Dopracování studie Společensko-sportovního centra)
Usnesení č. 4188:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3319

6119

 

 

06000430000000

200 000

Společenské a sportovní centrum - dopracování studie

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

 

 

0700000707100

200 000

Rezerva RMP


24.5 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (PD cyklostezky kolem křižovatky na Petrském nám.)
Usnesení č. 4189:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

2219

6121

 

 

0600460000000

60 000

Projektová dokumentace cyklostezky kolem křižovatky na Petrském náměstí

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

 

 

0700000707100

60 000

Rezerva RMP


24.6 Rozpočtové opatření kapitoly 90 – správa a údržba majetku města
Usnesení č. 4190:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0090

003745

5169

 

 

0900000900400

311.643

zvýšení pol. 5169 – nákup ostatních služeb; údržba zeleně v lokalitě Jižní spojka

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

006409

5901

 

 

0700000707100

311.643

snížení pol. 5901 – rezerva pro ROZOP Rady města Prostějova


25. Záležitosti Domovní správy Prostějov, s. r. o.:
25.1 Změna v osobě nájemce u prostorů sloužících podnikání v domě na nám. T. G. Masaryka 121/11
Usnesení č. 4191:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
změnu v osobě nájemce u prostorů sloužících podnikání č. 745, o rozloze 38,88 m², č. 797, o rozloze 54,03 m², č. 820, o rozloze 72,26 m², v domě na nám. T. G. Masaryka 121/11 v Prostějově
z: Mgr. Burget Miroslav, se sídlem nám. T. G. Masaryka 121/11, Prostějov
na : BURGET KALABIS advokátní kancelář, s. r. o., se sídlem Za nádražím 497, 798 52 Konice.

25.2 Návrh změny bodového systému pro vyhodnocování žádostí o nájem městských bytů
Usnesení č. 4192:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
změnu bodového systému pro vyhodnocování žádostí o nájem městských bytů v majetku města Prostějova dle předloženého návrhu.

25.3 Sleva na nájemném za omezené užívání bytového prostoru
Usnesení č. 4193:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
slevu ve výši 50% na nájemném za bytový prostor č. 5 v domě na náměstí T: G. Masaryka 6 v Prostějově, z důvodu neodstranitelné závady v pronajímaném bytě ( nefunkční kamna na plyn do komína) Adéle Milerové, nájemkyni bytu č. 5 v domě na náměstí T. G. Masaryka 6, Prostějov.

25.4 Vyhlášení záměru pronájmu garážového stání v domě na ul. Švýcarská č. 2/4280
Usnesení č. 4194:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr pronájmu garážového stání č. 294 o celkové rozloze 7 m2 v domě na ul. Švýcarská č. 2/4280 v Prostějově, za těchto podmínek:
- pro garážování vozidla ve vlastním užívání
- s předností parkování vozidla nájemníků domu na ul. Švýcarská č. 2/4280 v Prostějově
- s předností parkování zdravotně postižených nájemníků (průkazy ZTP)
- za nabídnuté měsíční nájemné v minimální výši 650,-Kč s inflační doložkou
- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 250,-Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s. r. o., Pernštýnské nám. 176/8, Prostějov.

26. Záležitosti Odboru správy a údržby majetku města:
26.1 Návrh plánu celoplošných oprav chodníků v roce 2014
Usnesení č. 4195:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
plán celoplošných oprav chodníků v roce 2014 dle předloženého návrhu s doplněním dle připomínek v diskusi.

26.3 Vyhlášení záměru prodeje bytové jednotky č. 1684/18 v domě na ul. Wolkerova 31 v Prostějově
Usnesení č. 4196:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr prodeje bytové jednotky č. 1684/18 o výměře 46,78 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti 47/1275 na společných částech bytového domu č.p. 1684 (Wolkerova 31 v Prostějově) na pozemku p.č. 3032, jiné stavby bez č.p. nebo č.e. umístěné na pozemku p.č. 3033, pozemku p.č. 3032 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 724 m2 a pozemku p.č. 3033 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 24 m2, vše v k.ú. Prostějov, formou obálkové metody za nabídnutou kupní cenu, minimálně však ve výši 475.000 Kč, která bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy, přičemž náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující. Při prodeji předmětného majetku bude uplatněn postup dle Směrnice č. 4/2013, kterou se upravuje systém aplikace kaucí při prodeji majetku Statutárního města Prostějova. Kauce bude činit 46.000 Kč.

26.4 Vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 708/1 v k.ú. Prostějov včetně bytového domu (Jiráskovo nám. 4)
Usnesení č. 4197:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr prodeje pozemku p.č. 708/1 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 349 m2 v k.ú. Prostějov včetně bytového domu č.p. 430 (Jiráskovo nám. 4 v Prostějově) a všech součástí a příslušenství formou obálkové metody za nabídnutou kupní cenu, minimálně však ve výši 1.000.000 Kč, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) prodej předmětného majetku bude realizován s břemeny nájemních vztahů na ní váznoucích,
c) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí uhradí kupující,
d) při prodeji předmětného majetku bude uplatněn postup dle Směrnice č. 4/2013, kterou se upravuje systém aplikace kaucí při prodeji majetku Statutárního města Prostějova; kauce bude činit 100.000 Kč.

26.5 Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 226/38 v k.ú. Domamyslice
Usnesení č. 4198:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr prodeje části pozemku p.č. 226/38zahrada v k.ú. Domamyslice o výměře 2 m2(dle geometrického plánu č. 421-789/2010 ze dne 03.03.2011 pozemek p.č. st. 642/2 v k.ú. Domamyslice) za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši minimálně dle znaleckého posudku (cena obvyklá) a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

26.7 Schválení pronájmu nebytových prostor v objektu autobusové zastávky na ul. Plumlovská v Prostějově
Usnesení č. 4199:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
pronájem nebytových prostor v objektu autobusové zastávky na ul. Plumlovská v Prostějově umístěném na části pozemku p.č. 6169/124 v k.ú. Prostějov o výměře 9 m2 Anně Cigrové, se sídlem Prostějov, Václava Špály 3976/1, PSČ: 796 04, IČ: 454 40 603 (fyzická osoba podnikající), za účelem provozování prodejny za těchto podmínek:
a) nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou,
b) nájemné bude stanoveno ve výši 2.000 Kč ročně a bude placeno ročně předem,
c) nájemné bude každoročně upraveno inflačním koeficientem,
d) veškeré úhrady za služby, jejichž poskytování je spojeno s užíváním pronajatých nebytových prostor, bude po dobu trvání nájemní smlouvy hradit nájemce.

26.8 Schválení uzavření Smlouvy o zajištění správy, provozu, údržby a oprav hydrantů
Usnesení č. 4200:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
uzavření Smlouvy o zajištění správy, provozu, údržby a oprav hydrantů uvedených v příloze č. 1 materiálu se společností MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., se sídlem Olomouc, Tovární 41, PSČ 779 00, IČ: 618 59 575, za následujících podmínek:
a) Smlouva o zajištění správy, provozu, údržby a oprav hydrantů bude uzavřena na dobu neurčitou s jednoroční výpovědní lhůtou,
b) provozovatel ponese po dobu platnosti Smlouvy o zajištění správy, provozu, údržby a oprav hydrantů veškeré náklady na správu, provoz, údržbu a opravy hydrantů.

26.9 Schválení změny Smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 2011/50/435 ze dne 12.12.2011
Usnesení č. 4201:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
změnu Smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 2011/50/435 ze dne 12.12.2011 uzavřené mezi městem Prostějovem jako pronajímatelem a Lenkou Markovou, se sídlem Prostějov, Pod Kosířem 4248/87, PSČ: 796 01, IČ: 680 11 920 (fyzická osoba podnikající), jako nájemcem v části týkající se osoby nájemce následovně:
a) novým nájemcem bude společnosti MAMACO s.r.o., se sídlem Prostějov, Pod Kosířem 4248/87, PSČ: 796 01, IČ: 286 37 704,
b) ostatní podmínky Smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 2011/50/435 ze dne 12.12.2011 zůstanou nezměněny,
c) změna bude provedena formou dodatku ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 2011/50/435 ze dne 12.12.2011.

26.10 Vymáhání smluvních pokut za prodlení s výstavbou soudní cestou a ROZOP kapitoly 50
Usnesení č. 4202:
Rada města Prostějova
1) u k l á d á
Bc. Liboru Vojtkovi, vedoucímu Odboru správy a údržby majetku města Magistrátu města Prostějova,
a) vymáhat po společnosti REMOSTAV a.s., se sídlem Přemyslovka 4, Prostějov, PSČ: 796 01, IČ: 255 47 534, zaplacení smluvní pokuty za prodlení se splněním smluvního závazku vyplývajícího z ujednání čl. IV odst. 1 Kupní smlouvy č. 2007/16/269 uzavřené mezi městem Prostějovem jako prodávajícím a společností REMOSTAV a.s. jako kupující dne 10.10.2007 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 14.07.2008 soudní cestou,
b) vymáhat po společnosti GALVA s.r.o., se sídlem Na Trávníku 414, Držovice, PSČ 796 07, IČ: 262 91 681, zaplacení smluvní pokuty za prodlení se splněním smluvního závazku vyplývajícího z ujednání čl. VI odst. 1 Kupní smlouvy č. 2006/16/007 uzavřené mezi městem Prostějovem jako prodávajícím a společností Galvanické zinkování GALVA s.r.o. (v současnosti označena jako GALVA s.r.o.) jako kupující dne 28.08.2006 soudní cestou,
2) s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0050

006171

5192

 

 

05000000000000

215.000

zvýšení pol. 5192 – poskytnuté neinv. příspěvky a náhrady; úhrada soudních poplatků při podání žaloby

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

006409

5901

 

 

0700000707100

215.000

snížení pol. 5901 – rezerva pro ROZOP Rady města Prostějova


27. Bytové záležitosti:
27.1 Návrh uzavření nájemních smluv na pronájem bytů v majetku města Prostějova
Usnesení č. 4203:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
uzavření nájemních smluv na pronájem bytů v majetku města Prostějova dle důvodové zprávy.

27.2 Schválení žadatelů o pronájem bytů v domech zvláštního určení v majetku města Prostějova
Usnesení č. 4204:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
uzavření nájemních smluv na pronájem bytů v domě zvláštního určení v majetku města Prostějova dle důvodové zprávy.

Miroslav P i š ť á k  v.r.                                 Mgr. Jiří P o s p í š i l v.r.
primátor města Prostějova                         1. náměstek primátora

Prostějov 4.3.2014
Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 26.6.2014 12:42:59 | přečteno 601x | Richard Sedlák
load