Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2014 > Usnesení ze 107. schůze Rady města Prostějova

Usnesení ze 107. schůze Rady města Prostějova

konané 18.3.2014

 

1. Zahájení, schválení programu
Usnesení č. 4207:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
program své 107. schůze, konané dne 18.3.2014,
p o v ě ř u j e
Mgr. Jiřího Pospíšila, 1. náměstka primátora, ověřením zápisu.

2. Čestná ocenění – udělení
Usnesení č. 4208:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova
u d ě l i t
1. Čestný odznak Městské policie Prostějov ZA ZÁSLUHY těmto nominovaným:

 • Str. Mgr. Jiří Navrátil a str. Jaroslav Smékal

za záchranu lidského života. Dne 19.7.2013 ve večerních hodinách vyjeli společně na oznámení dispečinku nové nemocnice o úmyslu 54-leté ženy spáchat sebevraždu skokem z okna 3. patra chodby nemocnice. Společným taktickým postupem se oběma podařilo ženu zachytit a zabránit tak skoku z okna. Oba strážníci vykonávají službu občanům na 2. směně, str. Mgr. Navrátil je strážníkem od r. 2001, str. Smékal od r. 2004. (finančně odměněni v 07/2013).

 • Str. Martin Ziegler, velitel 1. směny hlídkové služby MPPV

za vynikající výsledky při zajišťování veřejného pořádku. Strážníkem našeho města je již 22 let. Strážníky ve výkonu služby vede k důslednému plnění povinností, má velmi dobré zkušenosti i znalosti, které ve službě uplatňuje. Své znalosti a vědomosti velmi dobře uplatňuje při řešení nestandardních situací, které v průběhu operačního dne občas vzniknou a kdy je nutné operativní řízení. Svým postupem se významně podílí na vytváření bezpečného prostředí.

 • Str. Petr Borovička, zástupce velitele 1. směny hlídkové služby MPPV

za vynikající výsledky při zajišťování veřejného pořádku. Strážníkem MP je již 21 let. Při plnění svých úkolů dosahuje vynikajících výsledků, jeho znalost technologií na operačním středisku, zejména profesionální práce s kamerovým systémem velkou měrou přispívá k odhalování přestupků a dalších protiprávních jednání, značnou měrou se podílí na vytváření bezpečného prostředí v našem městě

 • str. Antonín Říha, strážník hlídkové služby 4. směny MPPV

za vynikající výsledky při zajišťování veřejného pořádku. Patří mezi nejlepší strážníky MP. Ve
výkonu služby je vždy velmi aktivní, dosahuje vynikajících výsledků při zajištění veřejného
pořádku. Při řešení jednotlivých případů využívá svých vynikajících znalostí, vystupuje
profesionálně. Během výkonu služby zadržel mnoho pachatelů.

 • Plk. Mgr. Miroslav Spurný, zástupce vedoucího územního odboru Policie ČR Prostějov

Je policistou s praxí 32 let. Působil převážně u pořádkové policie. Své zkušenosti uplatňuje ve prospěch občanů našeho města. Od května roku 2011 vykonává funkci zástupce vedoucího územního odboru. Aktivně spolupracuje s vedením města, s Městskou policií Prostějov i složkami IZS s cílem posílení bezpečnosti, klidu a veřejného pořádku v Prostějově i teritoriu okresu Prostějov. Město a region popularizuje i svou prezentační, přednáškovou a literární činností.

 • Kpt. Bc. František Lorenc, vrchní komisař územního odboru Policie ČR Prostějov

Nastoupil k policii v roce 1980, je tedy rovněž policistou s dlouholetou praxí, kdy své získané zkušenosti uplatňuje ve prospěch veřejného pořádku a bezpečnosti občanů. Jedná se o policistu, který od nástupu k policii byl zařazen na OOP Prostějov, kde prošel všemi funkcemi a 11 let toto oddělení vedl. V současnosti zastává funkci vrchního komisaře územního odboru, jehož úkolem je koordinace činností uniformované policie. Je členem komise prevence kriminality při Magistrátu města Prostějov.

 • MUDr. Radomír Gurka, ředitel Zdravotnické záchranné služby Prostějov

V roce 2007 začal pracovat jako výjezdový lékař posádky rychlé lékařské pomoci, Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje Územní odbor Prostějov. Od roku 2010 je ředitelem Územního odboru Prostějov. Má zásluhy na vytváření a prohlubování trvalé spolupráce se složkami IZS. Osobně se podílel na řešení zabezpečení dostupnosti přednemocniční péče pro město Prostějov i celého okresu.

2. Čestný odznak Městské policie Prostějov ZA VĚRNOST II. stupně - za 20 let služby těmto nominovaným:

 • Str. Martin Ambros, strážník okrskové služby od r. 2008, má osobní a územní odpovědnost za okrsek č. 4, dosahuje výborných výsledků, významně se podílí na zajištění veřejného pořádku ve městě, své zkušenosti předává i mladším kolegům
 • Str. František Adámek, technik pultu centrální ochrany a kamerového systému města, díky jeho odbornosti, aktivním přístupem je zajišťována ochrana objektů a majetku města, svými inovativními návrhy zajišťuje akceschopnost systémů
 • Str. Jana Adámková, vedoucí skupiny prevence MP již od jejího založení jako první funkční v ČR, tj. od r. 2001, významně se podílí na prevenci kriminality v našem městě, svým aktivním přístupem zejména na preventivních akcích vytváří bezpečné prostředí ve městě.
 • Str. Anton Gréger, zástupce velitele 3. směny.Jedná se o zkušené strážníka, který své odborné znalosti uplatňuje při řízení strážníků směny, ochotný být nápomocen méně zkušeným.
 • Str. Antonín Říha, strážník hlídkové služby 4. směny. Ve výkonu služby je vždy velmi aktivní, dosahuje vynikajících výsledků při zajišťování veřejného pořádku.
 • Str. František Soušek, strážník okrskové služby od r. 2006, má osobní a územní odpovědnost za okrsek č. 3. Dosahuje vynikajících výsledků, Při plnění úkolů uplatňuje své dlouholeté zkušenosti a odbornost a významně se podílí na vytváření podmínek pro bezpečný prostor ve městě.


3. Čestný odznak Městské policie Prostějov ZA VĚRNOST III. stupně - za 15 let služby těmto nominovaným:
- Str. Věra Pavlíková, strážník MPPV od r. 1999, zařazena na klientském pracovišti přestupkového oddělení. Svým profesionálním přístupem při kontaktu s klienty se významně podílí na image MPPV.
- Str. Jiří Provaz, strážník hlídkové služby zařazen na 4. směně. Jedná se o zkušeného strážníka, výborným plněním úkolů přispívá k zajištění bezpečného prostředí v našem městě.

4. Čestnou plaketu Městské policie Prostějov těmto nominovaným:

 • Mgr. Ivan Nedvěd

Ředitel Sportcentra Prostějov od r.2004. Za doby jeho působení díky jeho velmi aktivnímu přístupu došlo ke značnému rozšíření volnočasových aktivit jak pro děti tak mládež. Na úseku primární prevence se významnou měrou svým osobním přístupem podílí i na prevenci v dopravě.

 • Ing. Miroslav Charouz

Krajský koordinátor Besipu – jako hlavní koordinační subjekt bezpečnosti silničního provozu v Olomouckém kraji. Velmi úzce spolupracuje s komisí Besip při statutárním městě Prostějov, jejíž je členem. Svým profesionálním a aktivním přístupem se podílí na snižování bezpečnostního rizika v dopravě a organizací a koordinací mnoha akcí se významně podílí na dopravní výchově zejména dětí.

 • Mgr. Martin Mokroš

Zástupce ředitelky Střední zdravotnické školy Prostějov, Vápenice. Řadu let se podílí na preventivních akcích v oblasti zdraví, aktivně se zúčastňuje preventivních akcí skupiny prevence MPPV. Díky jeho vstřícnému a velmi pozitivnímu přístupu se daří rozvíjet spolupráci se školou.

 • RNDr. Jaroslava Tatarkovičová

Vedoucí odboru kancelář primátora Magistrátu města Prostějova od r. 2001, velice aktivně se podílí na zajišťování různých preventivních akcí, které organizuje jak město, tak Městská policie Prostějov v rámci prevence kriminality. Významně se podílí na prezentaci města i vytváření bezpečného prostředí, podílí se významně i na zajištění Dne se složkami IZS.

 • PaedDr. Alena Dvořáková

koordinátorka Zdravého města od r. 2008, díky vysokému nasazení jmenované dosahuje město Prostějov v agendě Zdravého města a MA 21 vynikajících výsledků. Za tyto výsledky bylo naše město oceněno opakovaně cenou MVČR a 4x přidělena kategorie B. Velice aktivně spolupracuje se všemi partnery Zdravého města při zajišťování různých prezentačních akcí, které organizuje jak město, tak i jednotliví partneři projektu Zdravé město. Mnoho z těchto akcí probíhá v rámci prevence kriminality, která významně přispívá ke zdravému a udržitelnému rozvoji našeho města. Významně se podílí na prezentaci města i vytváření bezpečného prostředí.

2.1 100 let otevření prostějovské radnice – aktualizace
Usnesení č. 4209:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
aktualizovaný program ke 100 letům otevření prostějovské radnice dle důvodové zprávy s připomínkami v diskusi.

2.2 Harmonogram schvalování účetních závěrek
Usnesení č. 4210:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
harmonogram pro schvalování účetních závěrek příspěvkových organizací a účetní závěrky statutárního města Prostějova dle důvodové zprávy.

3. Záležitosti komisí rady:
3.1 Doporučení Komise životního prostředí ze dne 10.3.2014
3.2 Doporučení Komise prevence kriminality ze dne 5.3.2014
Usnesení č. 4211:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
1. doporučení Komise životního prostředí ze dne 10.3.2014,
2. doporučení Komise prevence kriminality ze dne 5.3.2014.

4. Zadávací řízení veřejné zakázky „II/367, Prostějov, ul. Dolní“ - zahájení řízení
Usnesení č. 4212:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
1. zahájenízadávacího řízení malého rozsahu na stavební práceII/367, Prostějov, ul. Dolnív souladu s § 12 odst. 3, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon),
2. základní hodnoticí kritérium ekonomická výhodnost nabídky a stanovuje dílčí hodnoticí kritéria a jejich váhu takto:
A. výše nabídkové ceny bez DPH v Kč - 80 %
B. doba realizace stavby v kalendářních dnech - 20 %
3. zadávací dokumentaci veřejné zakázky „II/367, Prostějov, ul. Dolní“ včetně návrhu Smlouvy o dílo dle návrhu, předloženého v příloze k tomuto materiálu,
4. provedení administrace této veřejné zakázky dle smlouvy o společném postupu zadavatelů, která byla schválena usnesením číslo 4161 Rady města Prostějova ze dne 4. 3. 2014 (zadávací řízení na výběr zhotovitele a všechny záležitosti s tím spojené zajistí SSOK).
5. v souladu s § 74 zákona a s přihlédnutím k potřebě odborné způsobilosti komise pro posouzení a hodnocení nabídek ustavení komise pro otevírání obálek a pro posouzení a hodnocení nabídek v počtu tří členů a tří náhradníků veřejné zakázky „II/367, Prostějov, ul. Dolní“, kdy statutární město Prostějov, bude mít v jedné společné komisy jednoho zástupce a jednoho náhradníka (vyplývá ze smlouvy o společném postupu zadavatelů).
p o v ě ř u j e
Miroslava Pišťáka, primátora města Prostějova, jmenovitě pověřit jednoho člena a jednoho náhradníka prací v komisi pro otevírání obálek a pro posouzení a hodnocení nabídek v souladu se zápisem z jednání Rady města Prostějova.

5. Smlouva o společném postupu zadavatelů - Prostějov, Ulice Dolní – okružní křižovatka
Usnesení č. 4213:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
smlouvu o společném postupu zadavatelů na akci: „Prostějov, Ulice Dolní – okružní křižovatka“
dle předloženého návrhu.


6.1 Návrh změny Organizačního řádu Magistrátu města Prostějova k 1. 4. 2014
Usnesení č. 4214:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
změnu organizačního řádu Magistrátu města Prostějova na rok 2014 s účinností od 1. 4. 2014 dle přílohy.

7. Přeměna akcií Vodovodů a kanalizací Prostějov, a.s.
Usnesení č. 4215:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova pověřit zástupce statutárního města Prostějova hlasovat na valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Prostějova, a.s. pro přeměnu podoby akcií ze zaknihované na listinnou dle Varianty 1) důvodové zprávy.

8. Převod vedlejší hospodářské činnosti do činnosti hlavní
Usnesení č. 4216:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
převod vedlejší hospodářské činnosti do činnosti hlavní.

9. Zhodnocování volných finančních prostředků města Prostějova v roce 2014
Usnesení č. 4217:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
zhodnocování volných finančních prostředků města Prostějova formou úročení peněžních prostředků na termínovaném účtu u UniCredit Bank Czech Republic a.s., termínovaném vkladovém účtu u J&T Banky, a.s. a termínovaném účtu u Sberbank CZ, a.s., a to v jednotlivém případě do výše 20 milionů Kč a nejdéle na 12 měsíců, v průběhu roku 2014.

10. Schválení přijetí finančního příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje
Usnesení č. 4218:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova
a) schválit
I. přijetí příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje ve výši 200 000,- Kč na pořízení cisternového automobilu pro JSDH města Prostějova,
II. spolufinancování statutárního města Prostějova minimálně ve výši 60 % z celkových nákladů,
III. znění smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje dle přílohy,
b) pověřit primátora statutárního města Prostějova Miroslava Pišťáka podpisem této smlouvy.

11. Náhrada ušlého výdělku některým neuvolněným členům ZM v souvislosti s výkonem jejich funkce
Usnesení č. 4219:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova stanovit na rok 2014 náhradu ušlého výdělku v souvislosti s výkonem funkce neuvolněným členům Zastupitelstva města Prostějova, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru, paušální částkou ve výši 220,- Kč za hodinu. Náhrada bude poskytována v rozsahu doby potřebné k výkonu funkce v konkrétním případě, maximálně však v rozsahu 20 pracovních dnů v kalendářním roce. Náhrada je splatná v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém člen zastupitelstva města nárok na náhradu ušlého výdělku uplatnil. Náhradu ušlého výdělku poukazuje město Prostějov na svůj náklad a nebezpečí na účet označený členem zastupitelstva města.

12. Nařízení statutárního města Prostějova, kterým se mění nařízení statutárního města Prostějova č. 2/2013, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č. 4220:
Rada města Prostějova
v y d á v á
nařízení statutárního města Prostějova, kterým se mění nařízení statutárního města Prostějova č. 2/2013, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD, ve znění pozdějších předpisů, a to dle předloženého materiálu.

13. Změna smlouvy o závazku veřejné služby v MHD
Usnesení č. 4221:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
informaci o stávajících smluvních závazcích v oblasti provozu městské hromadné dopravy a možnostech jejich naplnění,
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
1. uzavření dodatku č. 8 k platné Smlouvě o závazku veřejné služby a Smlouvě o úhradě ztráty z plnění závazku veřejné služby, uzavřené ve smyslu § 19c zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě a § 269 odst. 2 obchodního zákoníku, uzavřené dne 6. 1. 2009 mezi městem Prostějov a dopravcem FTL – First Transport Lines, a.s., ve znění dodatků č. 1 až č. 7, kterým se:
- zapracuje do výše uvedené smlouvy obsah Smlouvy o budoucí smlouvě o závazku veřejné služby (Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících), uzavřené dne 27. 9. 2010 mezi městem Prostějov a dopravcem FTL – First Transport Lines, a.s.
- prodlouží platnost výše uvedené smlouvy v souladu s ustanovením § 35 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a změně dalších zákonů a v souladu s ustanovením čl. 4 odst. 3 a čl. 8. odst. 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 ze dne 23. října 2007 o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1191/69 a č. 1107/70 do 31. 12. 2018
2. uzavření dodatku č. 9 k platné Smlouvě o závazku veřejné služby a Smlouvě o úhradě ztráty z plnění závazku veřejné služby, uzavřené ve smyslu § 19c zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě a § 269 odst. 2 obchodního zákoníku, uzavřené dne 6. 1. 2009 mezi městem Prostějov a dopravcem FTL – First Transport Lines, a.s., ve znění dodatků č. 1 až č. 8, kterým se následně po uzavření dodatku č. 8 prodlouží platnost výše uvedené smlouvy v souladu s ustanovením § 35 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a změně dalších zákonů a v souladu s ustanovením čl. 4 odst. 4 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 ze dne 23. října 2007 o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1191/69 a č. 1107/70 do 31. 12. 2023.

14. Poskytnutí věcného daru – nalezených nepojízdných vozidel pro vědecké účely
Usnesení č. 4222:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
poskytnutí věcného daru – nalezených nepojízdných vozidel Honda Civic 5D, rok výroby 1997 a Fiat Brava, rok výroby 1997  pro vědecké účely.

15. Projekt pro provádění stavby – „Regenerace panelového sídliště Brněnská, ulice Tylova, úsek Libušinka – Tetín“
Usnesení č. 4223:
Rada města Prostějova
r o z h o d l a
zadat vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby „Regenerace panelového sídliště Brněnská, ulice Tylova, úsek Libušinka – Tetín“ formou výzvy jednomu zájemci – Ing. Rudolfu Nečasovi, Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín, IČ 181 724 66.

15.1 Projektová dokumentace pro stavební povolení „Mateřská škola Moravská – energeticky úsporná opatření“
Usnesení č. 4224:
Rada města Prostějova
r o z h o d l a
zadat zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení: „Mateřská škola Moravská – energeticky úsporná opatření“ dle předložené cenové nabídky formou výzvy jednomu zájemci – společnosti STAVTES s.r.o., Tylova 3, 796 01 Prostějov IČO: 003 51 024.

15.2 Projektová dokumentace pro stavební povolení „Mateřská škola Fanderlíkova – energeticky úsporná opatření“
Usnesení č. 4225:
Rada města Prostějova
r o z h o d l a
zadat zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení: „Mateřská škola Fanderlíkova – energeticky úsporná opatření“ dle předložené cenové nabídky formou výzvy jednomu zájemci – Ing. Ivu Klíčovi, C. Boudy 4027/4, 796 04 Prostějov IČO: 454 83 884.

16. Vyhlášení výzev v rámci Operačního programu Životní prostředí – projektové náměty
Usnesení č. 4226:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
I. projektové náměty „Studie proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření pro ochranu města Prostějova“, „Energeticky úsporná opatření na MŠ Smetanova v Prostějově“, „Energeticky úsporná opatření na MŠ Moravská v Prostějově“, „Energeticky úsporná opatření na MŠ Fanderlíkova v Prostějově“, „Výsadba aleje podél CS Kralická“

II. podání žádostí o dotace na realizaci projektů „Studie proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření pro ochranu města Prostějova“, „Energeticky úsporná opatření na MŠ Smetanova v Prostějově“, „Energeticky úsporná opatření na MŠ Moravská v Prostějově“, „Energeticky úsporná opatření na MŠ Fanderlíkova v Prostějově“, „Výsadba aleje podél CS Kralická“ v rámci Operačního programu Životní prostředí.

17. Žádost o schválení čerpání finančních prostředků z rezervního a z investičního fondu Sportcentra – DDM Prostějov a ROZOP kapitoly 20 a 60 na pořízení závory
Usnesení č. 4227:
Rada města Prostějova
A) s c h v a l u j e
1) čerpání rezervního fondu Sportcentra – DDM Prostějov, příspěvkové organizace ve výši Kč 25 000,-
na nákup 2 ks počítačů pro ekonomický úsek;

2) čerpání investičního fondu Sportcentra – DDM Prostějov, příspěvkové organizace ve výši Kč 39 500,-- na stavební úpravy šaten v objektu ul. Olympijská 4;

3) čerpání investičního fondu Sportcentra – DDM Prostějov, příspěvkové organizace ve výši Kč 40 000,-- a následným převodem této částky na kapitolu 60 – rozvoje a investic na pořízení závory do vjezdu objektu Sportcentra – DDM Prostějov, příspěvkové organizace na ul. Vápenici 9;

B) a) u k l á d á
Mgr. Ivanu Nedvědovi, řediteli Sportcentra - DDM Prostějov, příspěvkové organizace,
odvod finančních prostředků z investičního fondu organizace zřizovateli ve výši 40.000,- Kč na pořízení závory do vjezdu objektu Sportcentra - DDM Prostějov, příspěvkové organizace na ul. Vápenice 9;

B) b) s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0060

003421

6121

 

 

0600000000477

40.000,-

 

(zvýšení položky 6121 – pořízení závory do vjezdu objektu Sportcentra - DDM Prostějov, příspěvková organizace na ul. Vápenice 9)

- zvyšuje rozpočet příjmů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0020

003421

2122

 

 

0200000020399

40.000,-

 

(zvýšení položky 2122 - odvod z investičního fondu Sportcentra - DDM Prostějov, příspěvková organizace)


18. Odměny řediteli ZŠ a MŠ Prostějov, Kollárova ul., ředitelce MŠ Prostějov, Partyzánská ul.
Usnesení č. 4228:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
přiznání mimořádných odměn dle předloženého návrhu, který tvoří přílohu zápisu ze schůze rady, a to:
1) RNDr. Josefu Hrachovcovi, řediteli Základní školy a mateřské školy Prostějov, Kollárova ul. 4
2) Martině Hošťálkové, ředitelce Mateřské školy Prostějov, Partyzánská ul. 34.

19. Řešení odpovědnosti za zjištěné nedostatky ředitele ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka 24
Usnesení č. 4229:
Rada města Prostějova
u k l á d á
Miroslavu Pišťákovi, primátorovi města,
podat trestní oznámení v souvislosti se situací zjištěnou v hospodaření Základní školy Prostějov, ul. Dr. Horáka 24, sídlem 796 01 Prostějov, Dr. Horáka 24, IČ 479 22 516, z důvodu, že dosavadní skutečnosti nasvědčují tomu, že byl spáchán trestný čin, a to zřejmě trestný čin porušení povinností při správě cizího majetku a trestný čin zkreslování údajů o stavu hospodaření příspěvkové organizace,
r o z h o d l a
v souvislosti s vyhodnocením závěrů veřejnosprávní kontroly uskutečněné na ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 dne 3.1.2014 odebrat Mgr. Ivanu Pospíšilovi, řediteli příspěvkové organizace ZŠ Prostějov,ul. Dr. Horáka 24 od 1.4.2014 osobní příplatek.

20. Souhlas s poskytnutím finančních prostředků (mimořádné zálohy) provoz ZŠ Prostějov, ul. Dr.
Horáka 24
Usnesení č. 4230:
Rada města Prostějova
n e s o u h l a s í
s poskytnutím finančních prostředků (mimořádné zálohy) ve výši 1.334.750 Kč v měsíci březnu na provoz Základní škole Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 určených k vyplacení na začátku III. čtvrtletí 2014,
u k l á d á
Mgr. Ivanu Pospíšilovi, řediteli ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka 24,
předložit na příští schůzi rady návrh řešení ekonomické situace školy (materiál předat PaedDr. Říhovi, vedoucímu Odboru školství, kultury a sportu do 24.3.2014).

21. Žádost příspěvkové organizace ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně
Usnesení č. 4231:
Rada města Prostějova ve funkci zřizovatele příspěvkové organizace Základní škola Prostějov, ul. Dr.
Horáka 24, IČ 479 22 516
a) r o z h o d l a 
nevyhovět žádosti,
b) s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet příjmů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0020

003113

2123

 

1

0200000020341

985.093

(navýšení položky 2123 - ostatní odvody příspěvkových organizací – Základní škola Prostějov, ul. Dr.
Horáka 24)

- zvyšuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

 

8115

 

1

 

985.093

(zvýšení stavu FRR)


22. Čerpání rezervního fondu ZŠ a MŠ Prostějov, Melantrichova ul. 60 na nákup didaktické technikya pomůcek z projektu EU
Usnesení č. 4232:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s čerpáním rezervního fondu Základní školy a mateřské školy Prostějov, Melantrichova ul. 60 ve výši
Kč 63 730,54 na nákup didaktické techniky a pomůcek z projektu EU – peníze školám.

23. Čerpání rezervního fondu ZŠ Prostějov, ul. E. Valenty 52 na pořízení nábytku do nové třídy
Usnesení č. 4233:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s čerpáním rezervního fondu Základní školy Prostějov, ul. E. Valenty 52 ve výši Kč 75 000,-- na pořízení nábytku do nové třídy.

24. Veřejná finanční podpora nedoporučená – oblast výchovy a vzdělávání
Usnesení č. 4234:
Rada města Prostějova
n e s c h v a l u j e
poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova ve výši 40 000,-- Kč
Střednímu odbornému učilišti obchodnímu Prostějov, nám. E. Husserla 1, IČ 005 44 612
(poř. číslo žádosti 174)
- na přípravu a tisk Almanachu k 45. výročí soustředění všech učňovských oborů – plakáty, pozvánky, tisk almanachu.

24.1 Veřejná finanční podpora – Český tenisový svaz vozíčkářů
Usnesení č. 4235:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z FRR ve výši 50.000,-- Kč
Českému tenisovému svazu vozíčkářů, Sv. Čecha 1607/40, Brno, IČ 638 31 180 (poř. číslo žádosti 63)
- na uspořádání mezinárodního turnaje v tenise na vozíku v Prostějově Wheelchair Czech Open 2014 (pronájem
tenisového areálu, ubytování, strava účastníků)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 9. 2014
b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0020

003419

5222

 

1

0200000000000

50.000

 

(zvýšení položky 5222 – Český tenisový svaz vozíčkářů – Wheelchair Czech Open 2014

- snižuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0070

 

8115

 

1

 

50.000

 

(snížení FRR)

25. Rozpočtová opatření:
25.1 Rozpočtové opatření kapitoly 13 – městská policie
Usnesení č. 4236:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

6409

6909

 

 

0700396000000

88.000

 

(limit ostatních investic)

- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

13

5311

6122

 

 

0130002000000

88.000

 

(strojní investice – technické zhodnocení – upgrade telefonní ústředny Alcatel Omni PCX )


25.2 Rozpočtové opatření kapitoly 41 – doprava
Usnesení č. 4237:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
1. použití finančních prostředků kapitoly 41 – doprava v celkové výši 32.000,- Kč na zajištění dopravně výchovných akcí pořádaných odborem dopravy v roce 2014;

2. rozpočtové opatření v kapitole 41 – doprava, kterým se

- snižuje rozpočet výdajů

 

 

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

 

41

5311

5909

 

 

0410000416000

32.000,-

 

 

Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené
Jedná se o prostředky komise prevence kriminality

 
 

 

- zvyšuje rozpočet výdajů

 

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

 

41

2223

5139

 

 

0410000416000

24.000,-

 

 

Nákup materiálu jinde nezařazený
Jedná se o nákup materiálu a cen pro vítěze, potřebných pro zajištění dopravně výchovných akcí BESIP (Dopravní soutěž mladých cyklistů - okresního kola, výtvarná soutěž Děti, pozor, červená a preventivní akce Zachraň život) a dále propagačních předmětů preventivního charakteru pro výchovné akce.

 

 

41

2223

5175

 

 

0410000416000

8.000,-

 

 

Pohoštění
Občerstvení pro účastníky dopravně výchovných akcí BESIP

 

 


25.3 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Strategické materiály pro čerpání dotací EU – PD)
Usnesení č. 4238:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3636

6121

 

 

0600455000000

500 000

Strategické materiály pro čerpání dotací EU – projektové dokumentace

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3636

6119

 

 

0600455000000

500 000

Strategické materiály pro čerpání dotací EU - investiční studie


25.4 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (PD komunikace a chodník v Čechovicích č. p. 18/71)
Usnesení č. 4239:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

2219

6121

 

 

0600461000000

100 000

PD komunikace a chodník v Čechovicích u domu č. p. 18/71

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

 

 

0700000707100

100 000

Rezerva RMP


25.5 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Fond reinvestic nájemného)
Usnesení č. 4240:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějov schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3123

6121

 

5

0600000607030

550 000

SOŠP a SOUS Lidická 4 - výměna oken a PD rekonstrukce kotelny

60

3122

6121

 

5

0600000607008

250 000

Střední škola designu a módy - zateplení podlahy v učebně, vybudování dveří na půdu

60

3122

5171

 

5

0600000607027

80 000

Střední zdravotnická škola - oprava podlahy v učebně

60

3122

6121

 

5

0600000607027

50 000

Střední zdravotnická škola - PD opravy fasády dvora

60

3122

5171

 

5

0600000508027

100 000

ART ECON - Střední škola Prostějov, s.r.o. - dokončení výměny oken střední trakt

60

3122

6121

 

5

0600355000000

400 000

Střední škola automobilní Prostějov, s.r.o. - rekonstrukce sociálního zařízení

60

3122

6121

 

5

0600000508028

400 000

Střední odborná škola podnikání a obchodu - výměna oken

60

3123

5171

 

5

0600000508029

30 000

Střední odborné učiliště obchodní - oprava oken objektu Vrahovice

60

3122

5171

 

5

0600000508030

100 000

Cyrilometodějské gymnázium a mateřská škola v Prostějově - oprava podlahy tělocvičny Komenského 4

60

3315

5171

 

5

0600000508025

50 000

Muzeum a galerie v Prostějově - PD oprava oken administrativní budovy

60

3122

5171

 

5

 

177 183

Opravy, které nezajišťuje nájemce dle smlouvy

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

5

 

2 187 183

Fond reinvestic nájemného


25.6 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Rozšíření botanické zahrady - dokončení)
Usnesení č. 4241:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3745

6121

 

 

0600318000000

370 000

Rozšíření botanické zahrady - dokončení

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

 

 

0700000707100

370 000

Rezerva RMP


25.7 Rozpočtové opatření kapitoly 90 – správa a údržba majetku města (Fond zeleně)
Usnesení č. 4242:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
a) použití finančních prostředků z Fondu zeleně na výsadbu zeleně ve vybraných lokalitách města Prostějova
b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0090

003745

5169

 

 

0900000900400

1.100.000

zvýšení pol. 5169 – nákup ostatních služeb; výsadba zeleně ve vybraných lokalitách města Prostějova

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

 

8115

 

6

0700000000000

1.100.000

Fond zeleně


25.8 Rozpočtové opatření kapitoly 90 – správa a údržba majetku města (oprava chodníků)
Usnesení č. 4243:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0090

002219

5171

 

 

0900000900100

700.000

zvýšení pol. 5171 – opravy a udržování; finanční prostředky na opravy komunikací (oprava dláždění)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0090

002219

5169

 

 

0900000900100

700.000

snížení pol. 5169 – nákup ostatních služeb; nevyčerpané fin. prostředky na zimní údržbu komunikací


25.9 Rozpočtové opatření kapitoly 90 – správa a údržba majetku města (pojistné plnění)
Usnesení č. 4244:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0090

003631

5171

 

 

0900000900600

5.374

zvýšení pol. 5171 – opravy a údržba; prostředky na opravy a údržbu veřejného osvětlení

- zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

006171

2322

 

 

0700000000000

5.374

zvýšení pol. 2322 – přijaté pojistné náhrady; prostředky z likvidace pojistného plnění


25.10 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Odvody za odnětí pozemku ze zemědělského půdního fondu – Cyklistická stezka v biokoridoru Hloučela)
Usnesení č. 4245:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

2212

6121

 

 

0600243000000

580 000,-

Odvody za odnětí pozemku ze zemědělského půdního fondu– Cyklistická stezka v biokoridoru Hloučela

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

 

 

0700000707100

580 000,-

Rezerva RMP


26. Záležitosti Domovní správy Prostějov, s. r. o.:
26.1 Vyhlášení záměru pronájmu GS č. 527 v domě na ul. Norská 6
Usnesení č. 4246:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr pronájmu garážového stání č. 527 o celkové rozloze 7 m2 v domě na ul. Norská č. 6/4245 v Prostějově, za těchto podmínek:
- pro garážování vozidla ve vlastním užívání
- s předností parkování vozidla nájemníků domu na ul. Norská č. 6/4245 v Prostějově
- s předností parkování zdravotně postižených nájemníků (průkazy ZTP)
- za nabídnuté měsíční nájemné v minimální výši 650,-Kč s inflační doložkou
- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 250,-Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s. r. o., Pernštýnské nám. 176/8, Prostějov.

26.2 Výpověď smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání č. 220 v domě na ul. Šárka 62
Usnesení č. 4247:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání č. 220 o celkové rozloze 88,27 m2 v domě na ul. Šárka č. 62/3383 v Prostějově, za těchto podmínek:
- formou neveřejného vícekriteriálního řízení (forma obálkové metody)
- za nabídnuté roční (měsíční) nájemné s inflační doložkou
- s vyloučením provozování výherních hracích přístrojů, prodeje erotického zboží apod.
- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 500,-Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s.r.o., Pernštýnské nám. 176/8 v Prostějově.

26.4 Žádost o prominutí dluhu
Usnesení č. 4248:
Rada města Prostějova
n e s ch v a l u j e
žádost  o prominutí dlužné částky za nájem.

27. Záležitosti Odboru správy a údržby majetku města:
27.3 Revokace usnesení Rady města Prostějova č. 4125 ze dne 04.02.2014 a zřízení služebnosti inženýrské sítě na částech pozemků v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 4249:
Rada města Prostějova
1) r e v o k u j e
usnesení Rady města Prostějova č. 4125 ze dne 04.02.2014, kterým bylo schváleno zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu zřídit a provozovat plynárenská zařízení včetně jejich ochranných pásem na částech pozemků Statutárního města Prostějova p.č. 1792, p.č. 2075/1, p.č. 6169/34, p.č. 6169/107 a p.č. 7761, vše v k.ú. Prostějov, ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, PSČ: 401 17, IČ: 272 95 567,
2) s c h v a l u j e
zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu zřídit a provozovat plynárenská zařízení na částech pozemků Statutárního města Prostějova p.č. 1792, p.č. 2075/1, p.č. 6169/34, p.č. 6169/107 a p.č. 7761, vše v k.ú. Prostějov (rozsah zatížení pozemků bude znám po vypracování geometrických plánů), a v právu vstupovat a vjíždět na uvedené pozemky v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenských zařízení, ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, PSČ: 401 17, IČ: 272 95 567, za následujících podmínek:
a) služebnost inženýrské sítě bude vymezena geometrickými plány v rozsahu vedení plynárenských zařízení a jejich ochranných pásem dle příslušných ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), v platném znění,
b) služebnost inženýrské sítě bude zřízena na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 500 Kč navýšenou o daň z přidané hodnoty podle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění; úplatu za zřízení služebnosti inženýrské sítě uhradí společnost RWE GasNet, s.r.o.,
c) náklady spojené s vypracováním geometrických plánů a správní poplatky spojené s podáním návrhů na povolení vkladu práv odpovídajících služebnosti inženýrské sítě do katastru nemovitostí uhradí Statutární město Prostějov,
d) do zaměření služebnosti inženýrské sítě geometrickými plány budou mezi Statutárním městem Prostějovem a společností RWE GasNet, s.r.o., uzavřeny smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene.

27.6 Vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 4117 v k.ú. Prostějov včetně rodinného domu č.p. 2272 (Husovo nám. 49 v Prostějově)
Usnesení č. 4250:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr prodeje pozemku p.č. 4117 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 385 m2 v k.ú. Prostějov včetně rodinného domu č.p. 2272 (Husovo nám. 49 v Prostějově) a všech dalších součástí a příslušenství za následujících podmínek:
a) za nabídnutou kupní cenu ve výši 750.000 Kč, která bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující,
c) při prodeji předmětného majetku se analogicky použije postup dle Směrnice č. 4/2013, kterou se upravuje systém aplikace kaucí při prodeji majetku Statutárního města Prostějova; kauce bude činit 75.000 Kč.

27.8 Vyhlášení záměru výpůjčky části pozemku p.č. 4342/1 v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 4251:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr výpůjčky části pozemku p.č. 4342/1 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 6 m2 za účelem umístění trampolíny, za následujících podmínek:
a) smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu neurčitou,
b) vypůjčitel ponese po dobu výpůjčky veškeré náklady na údržbu předmětu výpůjčky.

27.9 Vyhlášení záměru výpůjčky části pozemku p.č. 4730 v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 4252:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr výpůjčky části pozemku p.č. 4730 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 2 m2, na Vojáčkově náměstí, sdružení Komitét pro udržování památek z války roku 1866, se sídlem Hradec Králové, Eliščino nábřeží 465/7, PSČ: 500 03, IČ: 004 86 345, za účelem zřízení nového válečného hrobu a umístění náhrobku, za následujících podmínek:
a) doba výpůjčky neurčitá s výpovědní lhůtou tři měsíce,
b) Komitét pro udržování památek z války roku 1866, sdružení, bude vlastním nákladem zajišťovat a odpovídat za provoz, údržbu a opravy předmětu výpůjčky a válečného hrobu a náhrobku umístěných na něm.

27.10 Výkup pozemku p.č. 273/35 v k.ú. Krasice včetně stavby komunikace, veřejného osvětlení a odvodnění
Usnesení č. 4253:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit výkup pozemku p.č. 273/35 – ostatní plocha o výměře 3 156 m2 v k.ú. Krasice, včetně stavby komunikace, veřejného osvětlení a odvodnění, od společnosti CCK, s.r.o., se sídlem Vranovice-Kelčice - Kelčice 6, PSČ 798 08, IČ: 277 33 980, do vlastnictví Statutárního města Prostějova, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena v symbolické výši 1 Kč bez DPH,
b) společnost CCK, s.r.o., se zaváže po dobu pěti let od uzavření kupní smlouvy na své náklady zajišťovat opravy komunikace na pozemku p.č. 273/35 v k.ú. Krasice, zejména opravy propadů a vyjetých kolejí a odstraňování náletového plevele, dle požadavků Statutárního města Prostějova a společnosti .A.S.A. TS Prostějov, s.r.o., jako budoucího správce předmětné komunikace,
c) při předávce staveb komunikace, veřejného osvětlení a odvodnění umístěných na pozemku p.č. 273/35 v k.ú. Krasice do správy společnosti .A.S.A. TS Prostějov, s.r.o., předá společnost CCK, s.r.o., veškerou dokumentaci včetně technických zpráv (u stavby komunikace včetně uvedení skladby komunikace),
d) náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Statutární město Prostějov.

27.11 Výkup části pozemku p.č. 8118/1 v k.ú. Prostějov (u místního nádraží) a ROZOP kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města
Usnesení č. 4254:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
1) výkup části pozemku p.č. 8118/1 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 402 m2 (dle geometrického plánu č. 5171-739/2012 ze dne 12.12.2012 nově označena jako pozemek p.č. 8118/37 v k.ú. Prostějov) od společnosti České dráhy, a.s., se sídlem Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ 110 15, IČ: 709 94 226, do vlastnictví Statutárního města Prostějova za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši 210.000 Kč,
b) v kupní smlouvě bude na převáděné části pozemku bezúplatně zřízena služebnost stezky a cesty ve prospěch společnosti České dráhy, a.s., a Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, IČ: 709 94 234,
c) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu uhradí Statutární město Prostějov a náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí uhradí společnost České dráhy, a.s.,
2) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0050

006409

6130

 

1

0500400000000

210.000

snížení pol. 6130 – pozemky; výkup části pozemku p.č. 8118/1 v k.ú. Prostějov (místní nádraží)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

 

8115

 

1

0700000000000

210.000

snížení pol. 8115 - Fond rezerv a rozvoje


27.12 Změna podmínek Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/461 ze dne 14.04.2010
Usnesení č. 4255:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit změnu podmínek prodeje pozemku p.č. 100/19 v k.ú. Krasice dle Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/461 ze dne 14.04.2010  spočívající v prodloužení lhůty pro výstavbu rodinného domu na pozemku p.č. 100/19 v k.ú. Krasice včetně souhlasu Stavebního úřadu Magistrátu města Prostějova s jeho užíváním, a to do 14.05.2015. Změna bude provedena formou dodatku ke Smlouvě kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/461 ze dne 14.04.2010. Ostatní podmínky Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/461 ze dne 14.04.2010 zůstanou nezměněny.

27.13 Vyhlášení záměru prodeje částí pozemků p.č. 106/1 a p.č. 110/31, oba v k.ú. Krasice
Usnesení č. 4256:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr prodeje části pozemku p.č. 106/1 – orná půda o výměře cca 387 m2 a části pozemku p.č. 110/31 – ostatní plocha o výměře cca 67 m2 (přesné výměry pozemků budou známy po vyhotovení geometrického plánu), oba v k.ú. Krasice, na ulici K. Svolinského, společnosti PFAFF – SERVIS spol. s r.o., se sídlem Prostějov, Bohumíra Šmerala 3773/19, PSČ 796 01, IČ: 494 47 408, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši minimálně dle znaleckého posudku (cena obvyklá) a bude v celé výši zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) v kupní smlouvě bude zřízeno věcné předkupní právo Statutárního města Prostějova k převáděným pozemkům tak, že se kupující zaváže tyto pozemky nebo jejich části, v případě svého úmyslu tyto prodat nebo jinak zcizit, nabídnout ke koupi Statutárnímu městu Prostějovu za cenu rovnající se kupní ceně sjednané při převodu pozemků z vlastnictví Statutárního města Prostějova do vlastnictví kupujícího; předkupní právo zanikne poté, co bude vydán kolaudační souhlas, kterým bude povoleno užívání příjezdové komunikace na převáděných pozemcích,
c) kupující převezme povinnost Statutárního města Prostějova zaplatit České republice smluvní pokutu vyplývající z čl. III odst. 2 písm. a) Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí ze dne 26. 06. 2012 uzavřené mezi Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových jako převodcem a Statutárním městem Prostějov jako nabyvatelem,
d) náklady na zpracování geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí uhradí kupující,
e) do doby zpracování geometrického plánu na oddělení převáděných částí pozemků bude mezi Statutárním městem Prostějovem a společností PFAFF-SERVIS spol. s r.o. uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě.

28. Bytové záležitosti:
28.1 Návrh na uzavření nájemních smluv na pronájem městského bytu
Usnesení č. 4257:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
uzavření nájemních smluv na pronájem městského bytu dle důvodové zprávy.

28.2 Schválení žadatele na pronájem bytu zvláštního určení v DPS
Usnesení č. 4258:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy na byt zvláštního určení v domě s pečovatelskou službou dle důvodové zprávy.

28.3 Návrh úpravy postupu v souvislosti se zajištěním činnosti města v souladu s NOZ při rozhodování o přidělení bytů zvláštního určení v DPS
Usnesení č. 4259:
Rada města Prostějova
1. s c h v a l u j e
návrh úpravy postupu v souvislosti se zajištěním činnosti města v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, při rozhodování o přidělení bytů zvláštního určení v domech s pečovatelskou službou dle předloženého návrhu,
2. s v ě ř u j e
Odboru sociálních věcí Magistrátu města Prostějova zajišťování agendy úkonů podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, spočívajících v doporučení k uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení, který byl zřízen ze státních prostředků nebo pokud přispěl stát na jeho zřízení, a v předchozím souhlasu s výpovědí z nájmu tohoto bytu.

Miroslav P i š ť á k v.r.                           Mgr. Jiří P o s p í š i l v.r.
primátor města Prostějova                 1. náměstek primátora

Prostějov 18.3.2014
Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 15.4.2014 6:57:14 | přečteno 534x | Věra Krejčí
load