Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2014 > Usnesení ze 108. schůze Rady města Prostějova

Usnesení ze 108. schůze Rady města Prostějova

konané 26.3.2014

 

1. Zahájení, schválení programu
Usnesení č. 4260:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
program své 108. schůze, konané mimo schválený harmonogram dne 26.3.2014,
p o v ě ř u j e
Mgr. Jiřího Pospíšila, 1. náměstka primátora, ověřením zápisu.

2. Audit účetní závěrky ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 za roky 2011-2012
Usnesení č. 4261:
Rada města Prostějova
1. r o z h o d l a 
a) o provedení auditu účetní závěrky Základní školy Prostějov, ul. Dr. Horáka 24, IČ 479 22 516, sídlem Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 za roky 2011 - 2012

b) zadat společnosti AUDIT TEAM, s.r.o., Jeremenkova 1211/40b, 779 00 Olomouc, IČ 294 53 411 provedení auditu účetnictví Základní školy Prostějov, ul. Dr. Horáka 24, IČ 479 22 516, sídlem Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 za období 2011–2012,

2. p o v ě ř u j e
Miroslava Pišťáka, primátora, uzavřením smlouvy na provedení činností dle bodu 1 tohoto usnesení se společností AUDIT TEAM, s.r.o., Jeremenkova 1211/40b, 779 00 Olomouc, IČ 294 53 411

3. u k l á d á
Mgr. Ivanu Pospíšilovi, řediteli příspěvkové organizace Základní škola Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 zajistit externí auditní společnosti přístup ke všem účetním záznamům a dalším dokumentům účetní jednotky, dále zajistit odpovídající prostory včetně materiálního a technického vybavení pro provedení auditu a umožnit pořízení kopií ověřovaných dokumentů a rovněž zajistit, aby odpovědné osoby poskytovaly auditní společnosti požadované informace včas a přesně.

Miroslav P i š ť á k v.r.                                Mgr. Jiří P o s p í š i l v.r.
primátor města Prostějova                      1. náměstek primátora

Prostějov 26.3.2014
Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 15.4.2014 6:58:26 | přečteno 416x | Věra Krejčí
load