Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2014 > Usnesení ze 109. schůze Rady města Prostějova

Usnesení ze 109. schůze Rady města Prostějova

konané 1.4.2014

 

1. Zahájení, schválení programu
Usnesení č. 4262:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
program své 109. schůze, konané dne 1.4.2014,
p o v ě ř u j e
Mgr. Jiřího Pospíšila, 1. náměstka primátora, ověřením zápisu.

2. Valná hromada obchodní společnosti Domovní správa Prostějov, s.r.o.
(Zápis z jednání valné hromady je nedílnou součástí zápisu ze schůze rady.)
Usnesení č. 4263:
Rada města Prostějova při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti Domovní správy Prostějov, s.r.o.
b e r e n a v ě d o m í
zprávu dozorčí rady společnosti o přezkoumání řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku,
s c h v a l u j e
- výroční zprávu o hospodaření společnosti za rok 2013,
- zprávu auditora ze dne 19.3.2014,
- řádnou účetní závěrku,
- hospodářský výsledek společnosti za rok 2013,
- rozdělení zisku podle návrhu jednatele společnosti,
- zprávu statutárního orgánu společnosti o vztazích mezi propojenými osobami podle §66a Obchodního zákoníku,
- schvaluje Ing. Viktora Vorla, auditora KAČR ev.čísla 1113, auditorem řádné účetní závěrky společnosti za rok končící k 31.12.2014,
- mimořádnou odměnu Ing. Vladimíru Průšovi, jednateli obchodní společnosti Domovní správa Prostějov, s. r. o. dle návrhu dozorčí rady ze dne 24.3.2014.

3. Volba členů dozorčí rady společnosti Společenský dům Prostějov, s.r.o.
Usnesení č. 4264:
Rada města Prostějova
o d l o ž i l a
materiál s tím, že členové vedení města Prostějova předloží návrh řešení na příští schůzi rady.

4. Příprava zasedání zastupitelstva města
Usnesení č. 4265:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rámcový návrh programu 30. zasedání Zastupitelstva města Prostějova, které se bude konat 15.4.2014
v jednací místnosti radnice v Prostějově, nám. T. G. Masaryka 130/14.


5. Návrh na udělení Cen města Prostějova za rok 2013
Usnesení č. 4266:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova udělit Ceny města Prostějova za rok 2013 dle důvodové zprávy.

6. Záležitosti komisí rady:
6.1 Doporučení Komise životního prostředí z 10.3.2014
Usnesení č. 4267:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
doporučení Komise životního prostředí ze dne 10.3.2014.

7. Návrh dohody o mimosoudním vyrovnání
Usnesení č. 4268:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit dohodu o mimosoudním vyrovnání mezi obcí Držovice se sídlem ul. SNP 37, 796 07 Držovice a statutárním městem Prostějovem se sídlem nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov dle návrhu města Prostějova uvedeného v příloze materiálu.

8. Logo města
Usnesení č. 4269:
Rada města Prostějova
r o z h o d l a
neuzavírat licenční smlouvu s autorkou předloženého návrhu loga a logotypu města Prostějova MgA. Věrou Marešovou, Design Cabinet cz.

9. Novelizace směrnice pro oblast DPH
Usnesení č. 4270:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
účetní směrnici Postup při uplatnění daně z přidané hodnoty dle předloženého návrhu.

10. Dodatek č. 1 ke Směrnici č. 2/2014 k zabezpečení požadavků na schvalování účetních závěrek příspěvkových organizací statutárního města Prostějova
Usnesení č. 4271:
Rada města Prostějova
v y d á v á
s účinností od 1. 4. 2014 Dodatek č. 1ke Směrnici č. 2/2014 k zabezpečení požadavků na schvalování účetních závěrek příspěvkových organizací statutárního města Prostějova dle předloženého návrhu.

11. Zadávací řízení veřejné zakázky „EÚO MŠ Železného, Libušinka a Květná, Prostějov“ - zahájení řízení
Usnesení č. 4272:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
1. zahájenízadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané v otevřeném podlimitním řízeníEÚO mateřské školy Železného, Libušinka a Květná, Prostějovv souladu s § 27 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon),

2. základní hodnoticí kritérium ekonomická výhodnost nabídky a stanovuje dílčí hodnoticí kritéria a jejich váhu takto:
A. celková nabídková cena v Kč bez DPH - 80 %
B. délka záruky za jakost díla v měsících - 20 %
(nejkratší záruka 60 měsíců, nejdelší záruka 120 měsíců)

3. zadávací dokumentaci veřejné zakázky „EÚO mateřské školy Železného, Libušinka a Květná, Prostějov“ včetně návrhů jednotlivých Smluv o dílo dle návrhu, předloženého v příloze k tomuto materiálu,

4. provedení administrace této veřejné zakázky prostřednictvím Oddělení veřejných zakázek Odboru kancelář tajemníka Magistrátu města Prostějova,

5. v souladu s § 74 zákona a s přihlédnutím k potřebě odborné způsobilosti komise pro posouzení a hodnocení nabídek složení komise pro otevírání obálek v počtu tří členů a tří náhradníků a složení komise pro posouzení a hodnocení nabídek v počtu pěti členů a pěti náhradníků veřejné zakázky „EÚO mateřské školy Železného, Libušinka a Květná, Prostějov“.
Složení komise pro otevírání obálek a komise pro posouzení a hodnocení nabídek je jmenovitě uvedeno v zápise z jednání schůze Rady města Prostějova.

u k l á d á
Mgr. Renatě Grulichové, vedoucí Odboru kancelář tajemníka,
zabezpečit prostřednictvím Oddělení veřejných zakázek administraci veřejné zakázky „EÚO mateřské školy Železného, Libušinka a Květná, Prostějov“ s použitím výše zmíněné Zadávací dokumentace, a za použití výše uvedených hodnotících kritérií.

p o v ě ř u j e
Miroslava Pišťáka, primátora města Prostějova, jmenováním tří členů a tří náhradníků komise pro otevírání obálek a pěti členů a pěti náhradníků komise pro posouzení a hodnocení nabídek v souladu se zápisem z jednání Rady města Prostějova.

12. Zadávací řízení veřejné zakázky „Městské hradby - Prostějov“ - zahájení řízení
Usnesení č. 4273:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
1. zahájenízadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízeníMěstské hradby - Prostějovv souladu s § 38 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon),

2. základní hodnoticí kritérium ekonomická výhodnost nabídky a stanovuje dílčí hodnoticí kritéria a jejich váhu takto:
A. celková nabídková cena v Kč bez DPH - 80 %
B. délka záruky za jakost díla v měsících - 20 %
(nejkratší záruka 60 měsíců, nejdelší záruka 120 měsíců)

3. Výzvu k podání nabídky a zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Městské hradby - Prostějov“ včetně návrhu Smlouvy o dílo dle návrhu, předloženého v příloze k tomuto materiálu,

4. seznam vybraných zájemců, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky

Stavební společnost Navrátil, s.r.o. IČ: 469 72 021
POZEMSTAV Prostějov, a.s. IČ: 255 27 380
STAMO, s.r.o. IČ: 469 04 395
ING. JOSEF KOLÁŘ - PRINS IČ: 106 37 028
STAVIMAL s.r.o. IČ: 269 21 677

5. provedení administrace této veřejné zakázky prostřednictvím Oddělení veřejných zakázek Odboru kancelář tajemníka Magistrátu města Prostějova,

6. v souladu s § 74 zákona a s přihlédnutím k potřebě odborné způsobilosti komise pro posouzení a hodnocení nabídek složení komise pro otevírání obálek v počtu tří členů a tří náhradníků a složení komise pro posouzení a hodnocení nabídek v počtu pěti členů a pěti náhradníků veřejné zakázky „Městské hradby - Prostějov“.
Složení komise pro otevírání obálek a komise pro posouzení a hodnocení nabídek je jmenovitě uvedeno v zápise z jednání schůze Rady města Prostějova.

u k l á d á
Mgr. Renatě Grulichové, vedoucí Odboru kancelář tajemníka,
zabezpečit prostřednictvím Oddělení veřejných zakázek administraci veřejné zakázky „Městské hradby - Prostějov“ s použitím výše zmíněné Zadávací dokumentace, a za použití výše uvedených hodnotících kritérií.

p o v ě ř u j e
Miroslava Pišťáka, primátora města Prostějova, jmenováním tří členů a tří náhradníků komise pro otevírání obálek a pěti členů a pěti náhradníků komise pro posouzení a hodnocení nabídek v souladu se zápisem z jednání Rady města Prostějova.

13. Schválení užití znaku města Prostějova na mapách Prostějova
Usnesení č. 4274:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s užitím znaku města Prostějova na reklamních nástěnných a skládacích mapách Prostějova. Souhlas se uděluje Jiřímu Vojtovičovi, IČ: 73185809 v souladu se Zákonem č. 128/2000 o obcích, a to bezúplatně.

14. Převod majetku z RG a ZŠ města Prostějova, Studentská ul. 2 na zřizovatele a následně na Sportcentrum - DDM Prostějov, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 4275:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
a) s převodem 2 kusů mobilních basketbalových košů v zůstatkové hodnotě 53.554,70 Kč z majetku Reálného gymnázia a základní školy města Prostějova, Studentská 2 na zřizovatele – statutární město Prostějov;
b) s bezúplatným převodem 2 kusů mobilních basketbalových košů v zůstatkové hodnotě 53.554,70 Kč
ze zřizovatele – statutárního města Prostějova na Sportcentrum - DDM Prostějov, příspěvkovou organizaci dle přiložené smlouvy o bezúplatném převodu.

15. Schválení převodu finančních prostředků z RF do IF a čerpání IF MŠ Prostějov, Partyzánská ul. 34
Usnesení č. 4276:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
1) převod částky Kč 40 000,-- z rezervního fondu Mateřské školy Prostějov, Partyzánská ul. 34 do fondu investičního;
2) čerpání investičního fondu Mateřské školy Prostějov, Partyzánská ul. 34 v celkové výši Kč 137 173,--
na zakoupení elektrické třítroubové pece v ceně Kč 82 723,-- a elektrického vařidla s plnou policí v ceně
Kč 54 450,-- pro pracoviště Květná ul. 4.

16. Schválení čerpání IF ZŠ Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1
Usnesení č. 4277:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
čerpání investičního fondu Základní školy Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1 ve výši Kč 150 000,-- na výměnu části oken budovy 1. stupně.

17. Schválení čerpání IF ZŠ a MŠ Prostějov, Kollárova ul. 4
Usnesení č. 4278:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
čerpání investičního fondu Základní školy a mateřské školy Prostějov, Kollárova ul. 4 v celkové výši
Kč 112 000,-- na pořízení herního prvku na zahradu v hodnotě Kč 70 000,-- a myčky nádobí v hodnotě
Kč 42 000,--.

18. Schválení čerpání IF ZŠ a MŠ Prostějov, Melantrichova ul. 60
Usnesení č. 4279:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
čerpání investičního fondu Základní školy a mateřské školy Prostějov, Melantrichova ul. 60 ve výši Kč 380 000,-- na nákup šatních skříněk.


19.1 Přijetí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje z programu Podpora kulturních aktivit v Olomouckém kraji v roce 2014 na částečnou úhradu nákladů spojených s přípravou a realizací Krajských postupových přehlídek Olomouckého kraje v roce 2014
Usnesení č. 4280:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit přijetí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje z programu Podpora kulturních aktivit v Olomouckém kraji v roce 2014 ve výši 70.000,-- Kč na částečnou úhradu nákladů spojených s přípravou a realizací Krajských postupových přehlídek Olomouckého kraje v roce 2014, konaných v měsíci březnu a dubnu 2014 v Prostějově.

19.2 Přijetí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2014 na 57. festival poezie Wolkrův Prostějov
Usnesení č. 4281:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit přijetí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ve výši 280.000,- Kč na částečnou úhradu nákladů spojených s realizací 57. festivalu poezie Wolkrův Prostějov za podmínek stanovených Rozhodnutím Ministerstva kultury ČR č. MK – S 12 210/2013 – ORNK /národní akce – Neprofesionální umělecké aktivity.

19.3 Přijetí neinvestiční dotace od Olomouckého kraje v rámci programu Podpora kulturních aktivit v Olomouckém kraji v roce 2014 na částečnou úhradu nákladů při pořádání XXXI. Prostějovských hanáckých slavností
Usnesení č. 4282:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
a) přijetí neinvestiční dotace od Olomouckého kraje v rámci programu Podpora kulturních aktivit v Olomouckém kraji v roce 2014 ve výši 140.000,-- Kč na částečnou úhradu nákladů při pořádání XXXII. Prostějovských hanáckých slavností, které se budou konat ve dnech 13. – 14. 9. 2014,
b) uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem (jako poskytovatelem) a statutárním
městem Prostějovem (jako příjemcem) ve výši 140.000,-- Kč na částečnou úhradu nákladů při pořádání XXXII.
Prostějovských hanáckých slavností.

19.4 Čerpání rezervního fondu Základní školy Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 na odvod za porušení rozpočtové kázně
Usnesení č. 4283:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
čerpání rezervního fondu Základní školy Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 ve výši Kč 208 576,-- na odvod
za porušení rozpočtové kázně.

19.5 Žádost příspěvkové organizace Základní škola Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně
Usnesení č. 4284:
Rada města Prostějova ve funkci zřizovatele příspěvkové organizace Základní škola Prostějov, ul. Dr.
Horáka 24, IČ 479 22 516
a) r o z h o d l a 
nevyhovět žádosti ředitele příspěvkové organizace Základní škola Prostějov, ul. Dr. Horáka 24, IČ 479 22 516, o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně (ve výši 776 517,- Kč)

b) s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0020

003113

2123

 

1

0200000020341

776.517

(navýšení položky 2123 - ostatní odvody příspěvkových organizací – Základní škola Prostějov, ul. Dr.
Horáka 24)

- zvyšuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

 

8115

 

1

0700000000000000

776.517

(zvýšení stavu FRR)


19.6 Souhlas s poskytnutím finančních prostředků (mimořádné zálohy) na provoz Základní škole Prostějov, ul. Dr. Horáka 24
Usnesení č. 4285:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s poskytnutím finančních prostředků (mimořádné zálohy) ve výši 1.334.750 Kč v měsíci dubnu na provoz Základní škole Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 určených k vyplacení na začátku III. čtvrtletí 2014.

20. Dodatek ke smlouvě o poskytnutí VFP – Pomocná ruka
Usnesení č. 4286:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit dodatek č. 1 ke Smlouvě (OSV/14/21/07) o poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu statutárního města Prostějova Občanskému sdružení na pomoc starým, chronicky nemocným, zdravotně postiženým a handicapovaným občanům „Pomocná ruka“, Školní 32, Prostějov, IČ 697 46 338, který se týká rozšíření účelu o ostatní služby – telefonní služby, internet a jeho údržba, aktualizace pro účetní software.

21. Revokace části usnesení č. 4184 – VFP Českému svazu chovatelů ZO Prostějov
Usnesení č. 4287:
Rada města Prostějova
I. r e v o k u j e
část usnesení č. 4184 Rady města Prostějova ze dne 4.3.2014, a to v odst. a), kterým Rada města Prostějova schválila poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků komise životního prostředí ve výši 5.000 Kč Českému svazu chovatelů Základní organizaci Prostějov, Plumlovská 525/50, Prostějov, IČ 708 45 549 (poř. č. žádosti 32)
- na pořádání Hanácké výstavy holubů a holubů rysů a speciální výstavy králíků moravských bílých hnědookých
- příjemce je oprávněn a zavazuje se použít příspěvek v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2014

II. s c h v a l u j e
poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků komise životního prostředí ve výši 5.000 Kč Českému svazu chovatelů Základní organizaci Prostějov, Plumlovská 525/50, Prostějov, IČ 708 45 549 (poř. č. žádosti 32)
- na pořádání Hanácké výstavy holubů a holubů rysů a speciální výstavy králíků moravských bílých hnědookých
- příjemce je oprávněn a zavazuje se použít příspěvek v souladu se sjednaným účelem do 19. 12. 2014.

22. Granty Zdravé město Prostějov
Usnesení č. 4288:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory (grantu) z prostředků projektu Zdravé město Prostějov v kapitole 10

1. ve výši 6.000,-- Kč Klubu přátel školy při ZŠ Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1, IČ 266 59 158
- na úklid parčíku na ul. Čs. arm. sboru ve Vrahovicích, strava a drobné odměny brigádníkům výlet pro děti jako odměna za práci
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 1. 10. 2014;

2. ve výši 8.000,-- Kč

- na materiál s informacemi o Nordic Walkig pro návštěvníky a občany prostějovského regionu
- na občerstvení účastníků, propagační předměty, drobné odměny a ceny pro aktivní účastníky, účastnické diplomy, administrativní materiál
- na drobné odměny pro organizátory a vystupující, na zajištění technického zázemí
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 1. 11. 2014;

3. ve výši 10.000,-- Kč SONS ČR, o. s., Svatoplukova č. 15, 796 01 Prostějov, IČ 653 99 447
- na nákup materiálu pro tvořivé dílny hlíny, glazury, korálků, proutí, telefon, nájem klubovny
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 1. 12. 2014;

4. ve výši 5.000,-- Kč ČSOP RS Iris, Husovo nám. 67, 796 01 Prostějov, IČ 001 16 670
- na organizační zajištění akce NNO pro všechny věkové kategorie, občerstvení, propagační materiál, na zajištění vystoupení kapely
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 1. 12. 2014;

5. ve výši 5.000,-- Kč Sdružení rodičů a přátel zdravotně postižených celiakií a Dermatitis herpetiformis Duhring „Sedmikráska“, Kostelecká 17, 796 01 Prostějov, IČ 644 39 178
- na organizační zajištění přednášek a osvětových akcí, nákup potravin pro praktické ukázky přípravy bezlepkové stravy, pronájem kuchyňky
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 1. 12. 2014;

6. ve výši 5.000,-- Kč Hasičskému záchrannému sboru Olomouckého kraje, Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc, 708 85 940
- na realizaci a organizaci osvětových a vzdělávacích materiálů
- na kalendáře s návody, jak se chovat při mimořádných událostech (při požární ochraně, dopravní výchově, první pomoci)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 1. 11. 2014;

7. ve výši 2.000,-- Kč Oblastnímu spolku Českého červeného kříže, Milíčova 3, 796 01 Prostějov, IČ 004 26 369
- na pronájem přednáškového sálu v Národním domě Prostějov na módní přehlídku oděvů i šperků vyrobených ručně – „Tvořím, tedy jsem.“
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 1. 10. 2014;

8. ve výši 6.000,-- Kč 

 na organizaci jednodenního výletu pro seniory
- na zajištění dopravy, vstupného do dílny na výrobu ručního mýdla, propagačních a informativních materiálů
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem o 1. 11. 2014;

9. ve výši 10.000,-- Kč Muzeu a galerii v Prostějově, p. o., T. G. Masaryka 2, 796 01 Prostějov, IČ 000 91 405
- na nákup přenosného projekčního plátna určeného vzdělávací akce Věda v ulicích
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 1. 10. 2014;

10. ve výši 5.000,-- Kč Klubu studentů, rodičů a přátel Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově, Komenského 17, 796 01 Prostějov, IČ 441 59 862
- na tisk aktualizované brožury v barvě a v drátěné vazbě „Chci být dobrovolníkem (v Olomouckém kraji)“
- na grafické zpracování nově přidané organizace
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 1. 11. 2014;

11. ve výši 5.000,-- Kč Střední škole, základní škole, mateřské škole JISTOTA, o. p. s., IČ 253 42 924
- na vybudování haptické stezky
- na nákup materiálu na její vybudování
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 1. 11. 2014;

12. ve výši 5.000,-- Kč Romodromu, o. p. s., Rybná 716/24, 110 00 Praha 1, IČ 265 37 036
- na pořízení didaktických pomůcek pro děti, Orffovy hudební nástroje, psychomotorický padák, molitanové didaktické kostky
- na podporu zvýšení účasti socio-kulturně znevýhodněných dětí
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 1. 11. 2014;

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0010

003299

5222

 

 

101400

6 000,00

(zvýšení položky 5222 - Klubu přátel školy při ZŠ Majakovského – úklid parčíku)

0010

006409

5493

 

 

101400

14 000,00

(zvýšení položky 5493 – – organizace akcí)

0010

003299

5221

 

 

101400

5 000,00

(zvýšení položky 5221 – Střední škole, základní škole a mateřské škole JISTOTA, o. p. s.)

0010

006409

5222

 

 

101400

5 000,00

(zvýšení položky 5222 -Sdružení rodičů a přátel zdravotně postižených celiakií a Dermatitits herpetiformis Duhring „Sedmikráska“, přednášky a osvětové akce, příprava bezlepkové diety a jídel)

0010

006409

5222

 

 

101400

5 000,00

(zvýšení položky 5222 - ČSOP RS Iris – zajištění akce nestátních neziskových organizací pro všechny věkové kategorie)

0010

006409

5222

 

 

101400

10 000,00

(zvýšení položky 5222 - SONS ČR, o. s. – na nákup materiálu pro tvořivé dílny)

0010

006409

5222

 

 

101400

2 000,00

(zvýšení položky 5222 - Oblastní spolek Českého červeného kříže – organizace akce pro tvořivé ženy

0010

006409

5222

 

 

101400

5 000,00

(zvýšení položky 5222 – Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, na osvětový materiál)

0010

006409

5222

 

 

101400

5 000,00

(zvýšení položky 5222 - Klubu studentů, rodičů a přátel CMG – tisk brožury Chci být dobrovolníkem)

0010

003299

5221

 

 

101400

5 000,00

(zvýšení položky 5221 – Romodrom, o. p. s., pořízení didaktických pomůcek)

0010

006409

5339

 

 

101400

10 000,00

(zvýšení položky 5339 – Muzeum a galerie v Prostějově, nákup přenosného promítacího plátna)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0010

006409

5909

 

 

101400

72 000,00

(projekt Zdravé město – Komise ZM a MA21)


c) navýšení neinvestičního příspěvku z prostředků projektu „Zdravé město Prostějov“

1. ve výši 10.000,--Kč Městské knihovně Prostějov, příspěvková organizace, Skálovo nám. 6, IČ 670 08 976
- na rozvíjení volnočasových aktivit, podporu celoživotního vzdělávání
- na zajištění administrativních pomůcek, pomůcky papírenského charakteru
- na výrobu propagačního materiálu, letáků, náplň do tiskárny, nákup deskových her
- nákup odměn a občerstvení pro soutěžící, nákup drobných cen;

2. ve výši 8.000,-- Kč ZŠ a MŠ Jana Železného Prostějov, Sídliště svobody 24/79, 796 01, IČ 479 22 770
- na úhradu nákladů spojených s organizací projektu Zdravé město – Štafeta přátelství a zdraví 5. ročník
- nákup občerstvení, odměn a dárků pro děti a sportovce, zajištění pitného režimu
- na zdravotnický materiál, na propagaci akce a nákup kancelářských potřeb;

d) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0020

003314

5331

 

 

0200000020402

10 000,00

(navýšení neinvestičního příspěvku Městské knihovně PV, příspěvková organizacez prostředků projektu „Zdravé město Prostějov“)

0020

003113

5331

 

 

0200000020337

8 000,00

(navýšení neinvestičního příspěvku ZŠ a MŠ Jana Železného Prostějov, Sídliště svobody 24/79 z prostředků projektu „Zdravé město Prostějov“)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0010

006409

5909

 

 

101400

18 000,00

(snížení položky projektu Zdravé město 5909 – Komise ZM a MA21)

n e d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit poskytnutí grantové finanční podpory z rozpočtu města Prostějova
1. ve výši 10.000,-- Kč Klubu přátel školy při ZŠ Prostějov, Majakovského 1, IČ 628 59 056
- na uspořádání turnaje u příležitosti 130. výročí založení školy

2. ve výši 15.900,-- Kč

- na nákup sportovních potřeb, grafomotorických potřeb a listů

3. ve výši 10.000,-- Kč Hasičskému záchrannému sboru Olomouckého kraje, Schweizerova 91, 779 00 Olomouc, IČ 708 85 940
- na tisk osvětového materiálu „Hasicí přístroj do auta“

4. ve výši 22.500,-- Kč
- na organizaci a realizaci přednáškové akce „Pes není dítě a naopak“

5. ve výši 28.000,-- Kč

- na organizaci a realizaci přednáškové akce „O psech a lidech“

6. ve výši 6.400,-- Kč Cyrilometodějskému gymnáziu a mateřské škole v Prostějově, Komenského 17 796 01 Prostějov, IČ 440 53 916
- na uspořádání vzdělávacího semináře pro pedagogy „Škola osobního života - výchova ke zdravé integraci sexuality“

7. ve výši 12.000,-- Kč Oddíl orientačního sportu, sportovního klubu Prostějov, Sportovní 3924/1, 796 01 Prostějov, IČ 228 97 488
- na nákup propagačních předmětů, plakátů, brožury, diplom

8. ve výši 4.000,-- Kč

- na realizaci „čtverečkové zahrádky“ pro seniory a handicapované občany.

23. Kulturní granty 2014
Usnesení č. 4289:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory (grantu) z prostředků ostatních neinvestičních výdajů –
kulturního grantového systému

1. ve výši 35.000,-- Kč „Věk Vodnáře“, Jana Švermy 17, Prostějov, IČ 024 66 562
- na „Prostějovský bluegrassový festival“ – 4. ročník (stan, lavičky, poplatky, energie, pronájem aparatury,
zvukař, poplatky OSA, toalety, pořadatelská služba, pódium, kapely)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 9. 2014

2. ve výši 76.000,-- Kč Gymnáziu Jiřího Wolkera, Prostějov, Kollárova 3, IČ 479 22 206
- na studentské divadlo POINT (služby související s pronájmem, nájemné, materiál, scéna, letní dětský tábor)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2014

3. ve výši 10.000,-- Kč Občanskému sdružení KOKTEJL, Moravská 264/10, Prostějov, IČ 704 18 781
- na uspořádání fotografické soutěže „Babičko, dědečku, usměj se!“ včetně výstavy vybraných fotografií ze
soutěže s podmínkou minimálního počtu účastníků 50 soutěžících. Tento počet potvrdí příjemce veřejné finanční
podpory poskytovateli do 30. 6. 2014.
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2014

4. ve výši 40.000,-- Kč HANÁCKÉMU AUTO MOTO VETERÁN KLUBU v AČR Prostějov, Švýcarská 4,
686 89 519
- na uspořádání XIX. Setkání veteránistů s historickými vozidly u příležitosti oslav 100. výročí radnice a
uspořádání divácké soutěže elegance historických vozidel (propagace, plakáty, ceny za umístění v soutěži,
poháry, věcné ceny, zhotovení informačních transparentů a propagačních materiálů klubu ke 100 letům radnice)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 9. 2014

5. ve výši 43.000,-- Kč Cyrilometodějskému gymnáziu a mateřské škole v Prostějově, Komenského 17, IČ 440 53 916
- na vánoční koncert Pěveckého sboru CMG (pronájem sálu) v částce 8.000,-- Kč
- na celoroční činnost „Francouzského divadélka“ v částce 35.000,-- Kč
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 1. 2015

6. ve výši 21.000,-- Kč Ivě Polické , IČ 012 26 487
- na projekt „Piáno na ulici“ (piáno, ladění, instalace a zabezpečení proti odcizení)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2014

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0020

003319

5339

 

 

0200000003500

76 000,--

 

(zvýšení položky 5339 – Gymnázium Jiřího Wolkera – divadlo POINT

 

0020

003319

5223

 

 

0200000003500

43 000,--

 

(zvýšení položky 5223 - CMG – vánoční koncert, francouzské divadélko)

 

0020

003319

5212

 

 

0200000003500

21 000,--

 

(zvýšení položky 5212 – piáno na ulici)

0020

003319

5222

 

 

0200000003500

85 000,--

(zvýšení položky 5222 – Věk Vodnáře - „Prostějovský bluegrassový festival“; OS Koktejl – soutěž „Babičko, dědečku, usměj se!“; HANÁCKÝ AUTO MOTO VETERÁN KLUB v AČR Prostějov - XIX. Setkání veteránistů s historickými vozidly

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0020

003319

5909

 

 

0200000003500

225 000,--

 

(snížení položky 5909 – kulturní grantový systém)


n e d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory (grantu) z prostředků ostatních neinvestičních výdajů – kulturního grantového systému

1. ve výši 6.600,-- Kč

- na uspořádání umělecké výstavy fotografií v Galerii umění v Prostějově

2. ve výši 18.000,-- Kč Občanskému sdružení KOKTEJL, Moravská 264/10, Prostějov, IČ 704 18 781
- na uskutečnění projektu „Hurá, prázdniny!“

3. ve výši 32.000,-- Kč Ivě Polické,  IČ 012 26 487
- na uspořádání projektu „Čas pro zážitek“ s důrazem na víkendové akce a zapojení mládeže do kulturních
činností na nám. T. G. Masaryka

4. ve výši 180.000,-- Kč Tricet s. r. o., Úprkova 72/20, Prostějov, IČ 262 98 040
- na zajištění kulturního programu II. ročníku Hanáckých slavností piva na nám. T. G. Masaryka

5. ve výši 50.000,-- Kč
- na grafické zpracování a vydání publikace „Tvář básníka. Podoba Jiřího Wolkera ve výtvarném umění“.

24. Veřejná finanční podpora:
24.1 Veřejná finanční podpora - odbor rozvoje a investic
Usnesení č. 4290:
Rada města Prostějova
I. s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova na rok 2014
1. ve výši 39 000,-- Kč Střední škole, základní škole a mateřské škole JISTOTA, se sídlem Tetín 1 796 04 Prostějov, IČ 253 42 924
- VFP bude použita na opravu dlažby mezi budovou školy JISTOTA, OS LIPKA a kostelem sv. Cyrila a Metoděje;
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2014
(ev. č. 42)

2. ve výši 50 tis. Kč Českému svazu chovatelů, okresní organizaci, se sídlem Plumlovská 50, Prostějov, IČ 004 48 770;
- VFP bude použita na zakoupení materiálu pro dostavbu klubovny mladých chovatelů v I. patře domu Plumlovská 50;
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2014
(ev. č. 31).

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0060

3299

5221

 

 

0600000000000

39.000,--

 

VFP Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA

0060

3429

5213

 

 

0600000000000

50.000,--

VFP Český svaz chovatelů

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0070

6409

5901

 

 

07000007071000

89.000,--

 

Rezerva RMP

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova na rok 2014

1. ve výši 100 tis. Kč Moravskoslezskému kynologickému svazu, základní organizaci, Kynologický klub Prostějov, se sídlem za Kosteleckou ulicí, Prostějov, IČ 657 63 181;
- VFP bude použita na dokončení opravy oplocení areálu, osvětlení areálu a úpravu cvičební plochy;
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2014
(ev. č. 25).

2. ve výši 200 tis. Kč Dělnické tělocvičné jednotě Prostějov, se sídlem Netušilova 1, Prostějov, IČ 709 18 309;
- VFP bude použita na rekonstrukci sociálního zařízení pro tělocvičnu DTJ Prostějov, Krasická 6a;
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2014
(ev. č. 62).

3. ve výši 1 500 000,-- Kč příjemci Tenisový klub Prostějov, spolek, se sídlem Sportovní 1, 796 40 Prostějov, IČ 00205061
- VFP bude použita na technické dovybavení a rekonstrukce sanitárního zařízení vč. mobiliáře „Letní tělocvičny“ v Prostějově, Za Kosteleckou ulicí
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2014;

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

60

3429

5213

 

1

0600000000000

100.000,--

 

VFP Moravskoslezský kynologický svaz – Základní organizace Kynologický klub

 

0060

3421

6313

 

1

0600000000000

200.000,--

 

VFP Dělnická tělocvičná jednota Prostějov

 

0060

3412

6322

 

1

0600000000000

1 500 000,--

 

VFP Tenisový klub Prostějov

- snižuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0070

 

8115

 

1

0700000000000

1 800 000,--

 

FRR


24.2 Veřejná finanční podpora - oblast kultury
Usnesení č. 4291:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z FRR
ve výši 3.000,-- Kč  (poř. číslo žádosti 70)
- na uspořádání Srazu amatérských cukrářů 2014 (materiál a pomůcky pro výrobu dortů a zdobení)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 6. 2014


b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0020

003319

5493

 

1

0200000000000

3.000

 

(zvýšení položky 5493 –  Sraz amatérských cukrářů 2014

- snižuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0070

 

8115

 

1

 

3.000

 

(snížení FRR)


24.3 Veřejná finanční podpora - oblast sportu
Usnesení č. 4292:
Rada města Prostějova
r e v o k u j e
část usnesení č. 4181 Rady města Prostějova ze dne 4. 3. 2014, kterým Rada města Prostějova nedoporučuje Zastupitelstvu města Prostějova schválit poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova ve výši 132.000,-- Kč Okresnímu sdružení České unie sportu Prostějovska, z. s., Česká 15, IČ 004 35 937 (poř. č. žádosti 39) na účast na XV. světové gymnaestrádě (akreditační karty, ubytování, cvičební úbory),

s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z FRR ve výši 30.000,-- Kč Okresnímu sdružení České unie sportu Prostějovska, z. s., Česká 15, IČ 004 35 937 (poř. č. žádosti 39)
- na účast na XV. světové gymnaestrádě (akreditační karty, ubytování, cvičební úbory)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 9. 2014

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0020

003419

5222

 

1

0200000000000

30.000

 

(zvýšení položky 5222 – Okresní sdružení České unie sportu Prostějovska, z. s. – účast na světové gymnaestrádě)

- snižuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0070

 

8115

 

1

 

30.000

 

(snížení FRR)


25. Rozpočtová opatření:
25.1 Rozpočtové opatření kapitoly 12 – krizové řízení
Usnesení č. 4293:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

12

5512

6123

 

 

0120000000000

1 306 800

(zvýšení pol. 6123 dopravní prostředky – pořízení cisternového automobilu pro JSDH města Prostějova)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

6909

 

 

0700396000000

1 306 800

(limit ostatních investic)


25.2 Rozpočtové opatření kapitoly 20 – školství, kultura a sport a 60 - rozvoj a investice
Usnesení č. 4294:
Rada města Prostějova
a) u k l á d á
ředitelce Základní školy Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1 odvod finančních prostředků z investičního
fondu organizace zřizovateli ve výši 150.000,- Kč na výměnu oken budovy 1. stupně školy
b) s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

60

3113

5171

 

 

0600000600339

150.000,-

 

(zvýšení položky 5171 – výměna oken budovy 1. stupně Základní školy Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1)

- zvyšuje rozpočet příjmů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3113

2122

 

 

0200000020339

150.000,-

 

(odvod z investičního fondu Základní školy Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1)


25.3 Rozpočtové opatření kapitoly 20 – školství, kultura a sport a 14 - kancelář tajemníka
Usnesení č. 4295:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0020

003319

6129

 

 

0200000000000

170.000,-

 

(zvýšení položky 6129 - vyplacení odměn členům redakční rady publikace Sto let prostějovské radnice, grafika, překlad resumé, recenze)

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0014

003319

6129

 

 

0140000000000

25.000,-

 

(zvýšení položky 6129 - vyplacení odměn členům redakční rady publikace Sto let prostějovské radnice)

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0070

006409

6909

 

 

0700396000000

195.000,-

 

(snížení položky 6909 - limit ostatních investic celkem)


25.4 Rozpočtové opatření kapitoly 20 – školství, kultura a sport (Sportcentrum)
Usnesení č. 4296:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

003421

5331

 

1

0200000020399

100.000,-

 

(zvýšení položky 5331- navýšení neinvestičního příspěvku Sportcentru DDM Prostějov, příspěvková organizace na posílení položek mzdové náklady, zákonné a jiné sociální pojištění)

- snižuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

 

8115

 

1

 

100.000,-

 

(snížení FRR)


25.5 Rozpočtové opatření kapitoly 20 – školství, kultura a sport (Sportovec města)
Usnesení č. 4297:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0020

006409

5175

 

 

0200000000002

70.000

 

(zvýšení položky 5175 – Sportovec roku 2013 – občerstvení)

 

0020

006409

5139

 

 

0200000000002

10.000

 

(zvýšení položky 5139 – Sportovec roku 2013 – kytky, fotodokumentace)

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0020

006409

5169

 

 

0200000000002

80.000

 

(snížení položky 5169 – nákup ostatních služeb - Sportovec města PV)


25.6 Rozpočtové opatření kapitoly 90 – správa a údržba majetku města (odstranění betonových záhonů)
Usnesení č. 4298:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0090

003745

5169

 

 

0900000900400

360.000

zvýšení pol. 5169 – nákup ostatních služeb; veřejná zeleň - odstranění betonových záhonů

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

006409

5901

 

 

0700000707100

360.000

snížení pol. 5901 – rezerva pro ROZOP Rady města Prostějova


25.7 Rozpočtové opatření kapitoly 90 – správa a údržba majetku města (správa a údržba rozšířené části botanické zahrady)
Usnesení č. 4299:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0090

003745

5169

 

 

0900318000000

201.285

zvýšení pol. 5169 – nákup ostatních služeb; veřejná zeleň - správa a údržba botanické zahrady

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

006409

5901

 

 

0700000707100

201.285

snížení pol. 5901 – rezerva pro ROZOP Rady města Prostějova


25.8 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Posouzení možnosti zřízení třídy MŠ v objektu ZŠ Melantrichova)
Usnesení č. 4300:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3111

5169

 

 

0600000000000

20 000

Posouzení možnosti zřízení třídy MŠ v objektu ZŠ Melantrichova

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

 

 

0700000707100

20 000

Rezerva RMP


25.9 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Posouzení stavu koupaliště Vrahovice)
Usnesení č. 4301:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3429

5169

 

 

0600000000000

80 000

Posouzení stavu koupaliště Vrahovice

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

 

 

0700000707100

80 000

Rezerva RMP


r o z h o d l a
zadat posouzení stavu koupaliště Vrahovice formou výzvy jednomu zájemci – Stavoprojekt Olomouc, a.s., Holická 568/31, 772 00 Olomouc, IČ 451 92 031.

25.10 ROZOP kapitoly 10 – kancelář primátora a 19 – DUHA KK u hradeb
Usnesení č. 4302:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

19

003319

5169

 

 

0190000190106

233.000,-

zvýšení položky 5169 – nákup služeb – realizace oslav 100 let radnice

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

006171

5169

 

 

0100000100300

233.000,--

snížení položky 5169 – nákup propagačních služeb


26. Záležitosti Domovní správy Prostějov, s. r. o.:
26.1 Schválení pronájmu garážového stání č. 294 - Švýcarská č. 2/4280
Usnesení č. 4303:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
pronájem garážového stání č. 294 o celkové rozloze 7 m2 v domě na ul. Švýcarská č. 2/4280 v Prostějově - za nabídnuté nájemné ve výši 600,- Kč měsíčně s inflační doložkou
- za účelem využití pro garážování vozidla ve vlastním užívání
- nájemní smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, s měsíční výpovědní lhůtou.

26.2 Vyhlášení záměru pronájmu garážového stání č. 296 - Švýcarská č. 2/4280
Usnesení č. 4304:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr pronájmu garážového stání č. 296 o celkové rozloze 7 m2 v domě na ul. Švýcarská č. 2/4280 v Prostějově, za těchto podmínek:
- pro garážování vozidla ve vlastním užívání
- s předností parkování vozidla nájemníků domu na ul. Švýcarská č. 2/4280 v Prostějově
- s předností parkování zdravotně postižených nájemníků (průkazy ZTP)
- za nabídnuté měsíční nájemné v minimální výši 650,-Kč s inflační doložkou
- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 250,-Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s. r. o., Pernštýnské nám. 176/8, Prostějov.

26.3 Výpověď smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání - nám. T. G. Masaryka č. 112/7
Usnesení č. 4305:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání č. 161 o celkové rozloze 59,80 m2 v domě na nám. T. G. Masaryka č. 112/7 v Prostějově, za těchto podmínek:
- formou neveřejného vícekriteriálního řízení (forma obálkové metody)
- za nabídnuté roční (měsíční) nájemné s inflační doložkou
- s vyloučením provozování výherních hracích přístrojů, prodeje erotického zboží apod.
- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 500,-Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s.r.o., Pernštýnské nám. 176/8 v Prostějově
- nabídky je možné podat v písemné formě osobně nebo poštou v uzavřené obálce zřetelně označené nápisy „nám. T. G. Masaryka č. 112/7“ a „NEOTVÍRAT“ společnosti Domovní správa Prostějov, s. r. o., Pernštýnské nám. 176/8 Prostějov.

27. Záležitosti Odboru správy a údržby majetku města:
27.1 Nabídka na využití předkupního práva k pozemku p.č. 3222/20 a spoluvlastnickému podílu o velikosti 1/24 na pozemku p.č. 3222/9, oba v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 4306:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova
1) nevyužít předkupního práva Statutárního města Prostějova k pozemku p.č. 3222/20 – ostatní plocha o výměře 12 m2 a spoluvlastnickému podílu o velikosti 1/24 na pozemku p.č. 3222/9 – ostatní plocha o výměře 223 m2, oba v k.ú. Prostějov, za kupní cenu v celkové výši 6.813,33 Kč,
2) schválit zrušení předkupního práva Statutárního města Prostějova k pozemkům p.č. 3222/9 – ostatní plocha o výměře 223 m2, p.č. 3222/10 – ostatní plocha o výměře 24 m2, p.č. 3222/11 – ostatní plocha o výměře 12 m2, p.č. 3222/12 – ostatní plocha o výměře 12 m2, p.č. 3222/13 – ostatní plocha o výměře 23 m2, p.č. 3222/14 – ostatní plocha o výměře 12 m2, p.č. 3222/15 – ostatní plocha o výměře 12 m2, p.č. 3222/16 – ostatní plocha o výměře 12 m2, p.č. 3222/17 – ostatní plocha o výměře 24 m2, p.č. 3222/18 – ostatní plocha o výměře 23 m2, p.č. 3222/19 – ostatní plocha o výměře 23 m2, p.č. 3222/20 – ostatní plocha o výměře 12 m2, p.č. 3222/21 – ostatní plocha o výměře 12 m2, p.č. 3222/22 – ostatní plocha o výměře 12 m2, p.č. 3222/23 – ostatní plocha o výměře 12 m2, p.č. 3222/24 – ostatní plocha o výměře 12 m2, p.č. 3222/25 – ostatní plocha o výměře 23 m2, p.č. 3222/26 – ostatní plocha o výměře 12 m2 a p.č. 3222/27 – ostatní plocha o výměře 12 m2, vše v k.ú. Prostějov.

27.2 Prodej bytové jednotky č. 1684/18 v domě na ul. Wolkerova 31 v Prostějově
Usnesení č. 4307:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit prodej bytové jednotky č. 1684/18 o výměře 46,78 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti 47/1275 na společných částech bytového domu č.p. 1684 (Wolkerova 31 v Prostějově) na pozemku p.č. 3032, jiné stavby bez č.p. nebo č.e. umístěné na pozemku p.č. 3033, pozemku p.č. 3032 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 724 m2 a pozemku p.č. 3033 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 24 m2, vše v k.ú. Prostějov, za nabídnutou kupní cenu ve výši 475.000 Kč, která bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy, přičemž náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující. Při prodeji předmětného majetku bude uplatněn postup dle Směrnice č. 4/2013, kterou se upravuje systém aplikace kaucí při prodeji majetku Statutárního města Prostějova.

27.3 Revokace usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 16198 ze dne 10.10.2006 a č. 11082 ze dne 27.04.2010
Usnesení č. 4308:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova revokovat usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 16198 ze dne 10.10.2006 a usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 11082 ze dne 27.04.2010, kterými byl schválen prodej části pozemku p.č. 606/1 v k.ú. Prostějov o výměře cca 2.000 m2 do vlastnictví České republiky – České správy sociálního zabezpečení.

27.4 Vyhlášení záměru prodeje pozemků p.č. 692 (PK) a p.č. 706 (PK), oba v k.ú. Stínava
Usnesení č. 4309:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr prodeje pozemků ve zjednodušené evidenci – parcel původ Pozemkový katastr p.č. 692 (PK) o výměře 798 m2 a p.č. 706 (PK) o výměře 1.241 m2, oba v k.ú. Stínava,  za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši minimálně dle znaleckého posudku (cena obvyklá) a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.


27.6 Vyhlášení záměru výpůjčky části pozemku p.č. 7781/1 v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 4310:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr výpůjčky části pozemku p.č. 7781/1 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 6 m2 za účelem užívání odstavné plochy pro osobní vozidlo, za následujících podmínek:
a) smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou,
b) vypůjčitel ponese po dobu výpůjčky veškeré náklady na provoz, údržbu a opravy předmětu výpůjčky a odstavné plochy umístěné na předmětu výpůjčky.

27.9 Plán oprav chodníků v Prostějově v roce 2014
Usnesení č. 4311:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
plán oprav chodníků v Prostějově v roce 2014.

27.10 Umístění dvou vjezdů na částech pozemků p.č. 310/14 a p.č. 310/17, oba v k.ú. Kralice na Hané, a umístění obratiště pro autobusy na částech pozemků p.č. 310/6 a p.č. 310/3, oba v k.ú. Kralice na Hané
Usnesení č. 4312:
Rada města Prostějova
n e s c h v a l u j e
žádnou z variant usnesení uvedených v písemném materiálu,
p o v ě ř u j e
Mgr. Jiřího Pospíšila, 1. náměstka, dalším jednáním s vedením společnosti Železárny-Annahütte, spol. s r.o., se sídlem Prostějov, Dolní 100.

27.12 Prodej pozemku p.č. 1598 v k.ú. Prostějov včetně bytového domu č.p. 988 (Vodní 11 v Prostějově)
Usnesení č. 4313:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit prodej pozemku p.č. 1598 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 636 m2 v k.ú. Prostějov včetně bytového domu č.p. 988 (Vodní 11 v Prostějově) a všech dalších součástí a příslušenství zájemcům dle důvodové zprávy:
a) za nabídnutou kupní cenu ve výši 2.126.000 Kč, která bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) prodej předmětného majetku bude realizován s břemeny nájemních vztahů na něm váznoucích,
c) v kupní smlouvě se kupující zavážou provést na převáděném pozemku výstavbu nového polyfunkčního domu v provedení dle předložené studie, která je přílohou materiálu,a v termínu dle předloženého harmonogramu, který je přílohou tohoto materiálu, tj. nejpozději do 40měsíců ode dne provedení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí, včetně vydaného kolaudačního souhlasu, kterým bude povoleno užívání uvedené stavby; pro případ prodlení kupujících se splněním uvedeného závazku bude v kupní smlouvě sjednána smluvní pokuta ve výši 50.000 Kč za každý měsíc prodlení a v případě, že výstavba nového polyfunkčního domu nebude v daném termínu kupujícími vůbec zahájena, možnost Statutárního města Prostějova od kupní smlouvy odstoupit,
d) v kupní smlouvě bude zřízeno věcné předkupní právo Statutárního města Prostějova k převáděnému pozemku tak, že se kupující zavážou tento pozemek nebo jeho část v případě svého úmyslu tento prodat nebo jinak zcizit nabídnout ke koupi Statutárnímu městu Prostějovu za cenu rovnající se kupní ceně sjednané při převodu pozemku z vlastnictví Statutárního města Prostějova do vlastnictví kupujících; předkupní právo zanikne dnem vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude povoleno užívání nového polyfunkčního domu na převáděném pozemku,
e) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí uhradí kupující,
f) při prodeji předmětného majetku bude uplatněn postup dle Směrnice č. 4/2013, kterou se upravuje systém aplikace kaucí při prodeji majetku Statutárního města Prostějova,
za těchto podmínek:
a) za nabídnutou kupní cenu ve výši 1.355.000 Kč, která bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) prodej předmětného majetku bude realizován s břemeny nájemních vztahů na něm váznoucích,
c) v kupní smlouvě se kupující zavážou provést na převáděném pozemku výstavbu nového domu s bytovými a nebytovými prostorami včetně vydaného kolaudačního souhlasu, kterým bude povoleno užívání uvedené stavby, a to nejpozději do 3 let ode dne provedení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí; pro případ prodlení kupujících se splněním uvedeného závazku bude v kupní smlouvě sjednána smluvní pokuta ve výši 50.000 Kč za každý měsíc prodlení a v případě, že výstavba nového domu s bytovými a nebytovými prostorami nebude v daném termínu kupujícími vůbec zahájena, možnost Statutárního města Prostějova od kupní smlouvy odstoupit,
d) v kupní smlouvě bude zřízeno věcné předkupní právo Statutárního města Prostějova k převáděnému pozemku tak, že se kupující zavážou tento pozemek nebo jeho část v případě svého úmyslu tento prodat nebo jinak zcizit nabídnout ke koupi Statutárnímu městu Prostějovu za cenu rovnající se kupní ceně sjednané při převodu pozemku z vlastnictví Statutárního města Prostějova do vlastnictví kupujících; předkupní právo zanikne dnem vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude povoleno užívání nového domu s bytovými a nebytovými prostorami na převáděném pozemku,
e) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí uhradí kupující,
f) při prodeji předmětného majetku bude uplatněn postup dle Směrnice č. 4/2013, kterou se upravuje systém aplikace kaucí při prodeji majetku Statutárního města Prostějova.

28. Bytové záležitosti:
28.1 Návrh uzavření nájemních smluv na pronájem městského bytu
Usnesení č. 4314:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
uzavření nájemních smluv na pronájem městského bytu dle důvodové zprávy.


28.2 Schválení žadatele o pronájem bytu zvláštního určení v DPS
Usnesení č. 4315:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu zvláštního určení v domě s pečovatelskou službou dle důvodové zprávy.


29. Různé:
29.1 OLPRAN, spol. s r.o., Libušinka 101, Olomouc - nabídka prodeje velkoplošné obrazovky zn. LTLM
Usnesení č. 4316:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s nákupem velkoplošné obrazovky (rozměr 6,72 m x 3,84 m, technologie SMD 3528, 672 x 384 bodů, svítivost min 1500 nits, rozestup obrazových bodů 10 mm, materiál kabinetu – aluminium, značka LTLM) za cenu Kč 1 280 500 bez DPH,
u k l á d á
Bc. Liboru Vojtkovi, vedoucímu Odboru správy a údržby majetku města,
zajistit administrativní náležitosti spojené s nákupem velkoplošné obrazovky.

29.2 Delegování zástupců města Prostějova na jednání valné hromady obchodní společnosti .A.S.A. TS Prostějov, s.r.o., sídlem Prostějov, Průmyslová 1b
Usnesení č. 4317:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova delegovat v souladu s § 84 odst. 1 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na valnou hromadu obchodní společnosti .A.S.A. TS Prostějov,
s.r.o., sídlem Prostějov, Průmyslová 1b, identifikační číslo 26 22 41 78, která se bude konat dne 4.6.2014 Mgr. Jiřího Pospíšila a v případě jeho neúčasti RNDr. Alenu Raškovou. Právo hlasovat na valné hromadě má Mgr. Jiří Pospíšil, v případě jeho neúčasti RNDr. Alena Rašková.

 

Miroslav P i š ť á k v.r.                          Mgr. Jiří P o s p í š i l v.r.
primátor města Prostějova                 1. náměstek primátora

 

 

Prostějov 1.4.2014
Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 15.4.2014 7:14:18 | přečteno 285x | Věra Krejčí
load