Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2014 > Usnesení ze 110. schůze Rady města Prostějova

Usnesení ze 110. schůze Rady města Prostějova

konané 15.4.2014

 

1. Zahájení, schválení programu
Usnesení č. 4318:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
program své 110. schůze, konané mimo schválený harmonogram dne 15.4.2014,
p o v ě ř u j e
Mgr. Jiřího Pospíšila, 1. náměstka primátora, ověřením zápisu.

2. Zadávací řízení veřejné zakázky „Nová radnice Prostějov – oprava fasády a střechy NOVÉ VYHLÁŠENÍ“
- rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky.
Usnesení č. 4319:
Rada města Prostějova
r o z h o d l a
1. v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon) o výběru nejvhodnější nabídky v zadávacím řízení „Nová radnice Prostějov – oprava fasády a střechy NOVÉ VYHLÁŠENÍ“ a na základě doporučení komise pro hodnocení nabídek vybrala nabídku společnosti H & B delta, s.r.o., se sídlem Bobrky 382, 755 01 Vsetín, IČ 258 35 661 jako nejvhodnější nabídku. Nabídka společnosti H & B delta, s.r.o. vyhověla všem podmínkám zadávacího řízení a byla podle hodnotících kritérií vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější, jak je dále uvedeno v důvodové zprávě,

2. zadat veřejnou zakázkuNová radnice Prostějov – oprava fasády a střechy NOVÉ VYHLÁŠENÍ“ a uzavřít Smlouvu o dílo na realizaci zakázky se společností H & B delta, s. r. o., se sídlem Bobrky 382, 755 01 Vsetín, IČ 258 35 661,

3. v případě neposkytnutí součinnosti, potřebné k uzavření smlouvy, vítězným uchazečem zadat veřejnou zakázkuNová radnice Prostějov – oprava fasády a střechy NOVÉ VYHLÁŠENÍ“ a uzavřít smlouvu o dílo s dalším uchazečem v pořadí dle důvodové zprávy v souladu s § 82 odst. 4 zákona.

u k l á d á
Ing. Antonínu Zajíčkovi, vedoucímu Odboru rozvoje a investic,
zajistit ve lhůtách stanovených zákonem uzavření Smlouvy o dílo s vybraným uchazečem H & B delta, s.r.o.


3. Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Křižovatka Dolní – Okružní - okružní křižovatka
U Rodenů)
Usnesení č. 4320:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějov schválit rozpočtové opatření, kterým se- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

2212

6121

 

 

06000392000000

1 000 000

Křižovatka Dolní – Okružní (okružní křižovatka U Rodenů)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

 

 

0700000707100

1 000 000

Rezerva RMP


4. Rozpočtové opatření kapitoly 50 – správa majetku města (nákup velkoplošné obrazovky s příslušenstvím)
Usnesení č. 4321:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0050

003412

6122

 

 

0500000000000

1.549.405

zvýšení pol. 6122 – stroje, přístroje, zařízení; nákup velkoplošné obrazovky

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

006409

5901

 

 

0700000707100

1.549.405

snížení pol. 5901 – rezerva pro ROZOP Rady města Prostějova

Miroslav P i š ť á k v.r.                                         Mgr. Jiří P o s p í š i l v.r.
primátor města Prostějova                               1. náměstek primátora

Prostějov 15.4.2014
Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 26.5.2014 7:37:07 | přečteno 232x | Věra Krejčí
load