Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2014 > Usnesení ze 111. schůze Rady města Prostějova

Usnesení ze 111. schůze Rady města Prostějova

konané 29.4.2014

 

1. Zahájení, schválení programu
Usnesení č. 4322:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
program své 111. schůze, konané dne 29.4.2014,
p o v ě ř u j e
Mgr. Jiřího Pospíšila, 1. náměstka primátora, ověřením zápisu.

2. Valná hromada obchodní společnosti Lesy města Prostějova, s. r. o.
(Zápis z jednání valné hromady je nedílnou součástí zápisu ze schůze rady.)
Usnesení č. 4323:
Rada města Prostějova jako orgán města Prostějova a zároveň při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti Lesy města Prostějova, s.r.o., na základě doporučení dozorčí rady společnosti Lesy města Prostějova s.r.o., ze dne 10.4.2014
s c h v a l u j e
- hodnotící zprávu o hospodaření společnosti za rok 2013,
- zprávu auditora,
- řádnou účetní závěrku,
- hospodářský výsledek společnosti za rok 2013,
- rozdělení zisku podle návrhu jednatele společnosti,
- zprávu statutárního orgánu společnosti o vztazích mezi propojenými osobami podle §66 Obchodního zákoníku
– odměnu Ing. Tomáši Vrbovi, jednateli společnosti Lesy města Prostějova, s. r. o. za výsledky dosažené v roce 2013 dle návrhu dozorčí rady.

3. Společenská smlouva společnosti .A.S.A. TS Prostějov, s. r. o.
Usnesení č. 4324:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit revizi společenské smlouvy společnosti .A.S.A. TS Prostějov, s. r. o. dle předloženého návrhu.

3.1 Návrh na delegování zástupce statutárního města Prostějova na valnou hromadu společnosti FTL – First Transport Lines, a.s.
Usnesení č. 4325:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova
1. delegovat na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti FTL – First Transport Lines, a.s., sídlem Prostějov, Letecká 8, PSČ 796 23, IČ: 46345850, konanou dne 19. května 2014 v sídle společnosti, v souladu s § 84 odst. 1 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Miroslava Pišťáka, primátora města, a v případě jeho neúčasti Mgr. Jiřího Pospíšila, 1. námětka primátora, jako zástupce akcionáře statutárního města Prostějova. Právo hlasovat na valné hromadě má Miroslav Pišťák, v případě jeho neúčasti Mgr. Jiří Pospíšil.
2. schválit nové znění stanov společnosti FTL – First Transport Lines, a.s., sídlem Prostějov, Letecká 8, PSČ 796 23, IČ: 46345850 podle předloženého návrhu,
3. pověřit delegovaného zástupce statutárního města Prostějova, aby na řádné valné hromadě obchodní společnosti FTL – First Transport Lines, a.s., sídlem Prostějov, Letecká 8, PSČ 796 23, IČ: 46345850, konané dne 19. května 2014, hlasoval pro schválení nového znění stanov společnosti v souladu s návrhem předloženým Zastupitelstvu města Prostějova.

4. Příprava zasedání zastupitelstva města
Usnesení č. 4326:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rámcový návrh programu 31. zasedání Zastupitelstva města Prostějova, které se bude konat 13.5.2014 od 15:00 hod.

5. Záležitosti komisí rady:
Usnesení č. 4327:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
1. Doporučení Kulturní komise ze dne 7.4.2014;
2. Doporučení Komise koncepce a rozvoje města ze dne 16.4.2014;
3. Doporučení Komise architektury a urbanismu ze dne 17.4.2014,

6. Smlouva o zajištění kulturní akce
Usnesení č. 4328:
Rada města Prostějova
a) r o z h o d l a
zadat veřejnou zakázku – uzavřít smlouvu o zajištění kulturní akce mezi statutárním městem Prostějovem a společností Nachtigall Artists Management, s.r.o., jejímž předmětem je realizace programové části koncertu dne 31. 8. 2014 v Prostějově dle přiloženého návrhu smlouvy;
b) p o v ě ř u j e
primátora statutárního města Prostějova Miroslava Pišťáka podpisem této smlouvy.

7. Návrh Zakladatelské smlouvy, Spolku měst, obcí a mikroregionů - Odpady OK, z.s., založeného dle ustanovení § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Usnesení č. 4329:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova
a) schválit Zakladatelskou smlouvu, Spolku měst, obcí a mikroregionů - Odpady OK, z.s., založeného dle ustanovení § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník podle přílohy tohoto materiálu;
b) pověřit Mgr. Jiřího Pospíšila, 1. náměstka primátora, zastupováním statutárního města Prostějova ve Spolku měst, obcí a mikroregionů – Odpady OK, z. s.

8. Návrh změny organizační struktury Magistrátu města Prostějova
Usnesení č. 4330:
Rada města Prostějova
I. s c h v a l u j e
a) s účinností k 1.6.2014 změny v organizační struktuře a systemizaci pracovních míst Magistrátu města Prostějova, a to v Odboru sociálních věcí, Odboru rozvoje a investic aOdboru kancelář tajemníka takto:

1. zřizuje 1 nové pracovní místo v Odboru sociálních věcí Magistrátu města Prostějova vykonávané zaměstnancem v pracovním poměru se zařazením referentspolečné státní správy a samosprávy - právník a zvyšuje celkový počet pracovních míst v Odboru sociálních věcí Magistrátu města Prostějova na 35,

2. zřizuje 1 nové pracovní místo v Odboru rozvoje a investic Magistrátu města Prostějova vykonávané zaměstnancem v pracovním poměru se zařazením asistent a zvyšuje celkový počet pracovních míst v Odboru rozvoje a investic Magistrátu města Prostějova na 16,

3. ruší oddělení informačních technologií zařazené do Odboru kancelář tajemníka Magistrátu města Prostějova a snižuje celkový počet pracovních míst v Odboru kancelář tajemníka Magistrátu města Prostějova na 15,

4. zřizuje Odbor informačních technologií Magistrátu města Prostějova a stanoví celkový počet pracovních míst v tomto odboru na 7,

b) systemizaci pracovních míst v Odboru sociálních věcí, Odboru rozvoje a investic, Odboru kancelář tajemníka a v Odboru informačních technologií Magistrátu města Prostějova podle předloženého návrhu organizačního schématu,

II. s t a n o v í
celkový počet zaměstnanců v pracovním poměru zařazených do Magistrátu města Prostějova k 1.6. 2014 na 288,

III. u k l á d á
Ing. Lubomíru Balášovi, tajemníkovi Magistrátu města Prostějova,
na schůzi rady 27.5.2014 předložit změnu organizační struktury Magistrátu města Prostějova s návrhem úpravy počtu zaměstnanců na odborech dle připomínek v diskusi.

9. Podklady pro schvalování účetních závěrek příspěvkových organizací
Usnesení č. 4331:
Rada města Prostějova
r o z h o d l a
a) předkládat jako nedílnou součást podkladů pro schvalování účetních závěrek příspěvkových organizací k materiálům umístěným na elektronické adrese W:zastupitele_materialyRada - materiályPodklady pro schvalování účetních závěrek příspěvkových organizací Zprávu o výsledku veřejnosprávní kontroly,

b) o oprávnění pracovníků kontrolního oddělení finančního odboru předat kopie protokolů
veřejnosprávních kontrol příspěvkových organizací jednotlivým členům Rady města Prostějova dle jejich konkrétních požadavků.

9.1 ROZOP kapitoly 20 – školství, kultura a sport (snížení neinvestičního příspěvku zřízeným příspěvkovým organizacím)
Usnesení č. 4332:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3113

5331

 

 

02000000020336

500.000

 

(snížení položky 5331 - neinvestiční příspěvek ZŠ a MŠ PV, Kollárova ul. 4 - energie)

 

20

3113

5331

 

 

02000000020338

300.000

 

(snížení položky 5331 - neinvestiční příspěvek ZŠ a MŠ PV, Melantrichova ul. 60 - energie)

 

20

3121

5331

 

 

02000000020340

190.000

 

(snížení položky 5331 - neinvestiční příspěvek RG a ZŠ města Prostějova, Studentská ul. 2 – energie)

 

20

3231

5331

 

 

02000000020400

154.000

 

(snížení položky 5331 - neinvestiční příspěvek ZUŠ Vl. Ambrose PV - energie)

 

20

3421

5331

 

 

02000000020399

1.200.000

 

(snížení položky 5331 - neinvestiční příspěvek Sportcentrum DDM Prostějov, PO - energie)

- zvyšuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

 

8115

 

1

0700000000000

2.344.000

 

(zvýšení Fondu rezerv a rozvoje)


10. Schválení účetní závěrky statutárního města Prostějova sestavené ke dni 31. 12. 2013
Usnesení č. 4333:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
1. účetní závěrku statutárního města Prostějova sestavenou ke dni 31. 12. 2013, která je uvedená v přílohách č. 1 až 5 tohoto materiálu
2. celkový výsledek hospodaření ve výši 163.111.750,50 Kč a jeho rozdělení takto:
a) výsledek hospodaření z hlavní činnosti – zisk ve výši 163.265.707,56 Kč převést na účet 432 - Výsledek hospodaření minulých účetních období
b) výsledek hospodaření z hospodářské činnosti – ztráta ve výši -153.956,96 Kč uhradit z účtu 432 - Výsledek hospodaření minulých účetních období.

11. Závěrečný účet statutárního města Prostějova za rok 2013
Usnesení č. 4334:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozdělení výsledků hospodaření dosažených v roce 2013 v hlavní činnosti příspěvkovými organizacemi dle následující tabulky:

Příspěvková organizace

Aktiva netto a pasiva v Kč

Náklady celkem v Kč

Výnosy celkem v Kč

Výsledek hospodaření v doplňkové činnosti v Kč

Výsledek hospodaření v hlavní činnosti v Kč

Příděl z VHHČ do rezervního fondu v Kč

Příděl z VHHČ do fondu odměn v Kč

Odvod na účet zřizovatele v Kč

   

MŠ PV, Rumunská ul. 23, PO

1 311 344,56

6 692 329,01

6 856 954,10

0,00

164 625,09

154 625,09

10 000,00

0,00

178 065,75

 

MŠ PV, ul. Šárka 4a, PO

2 444 820,14

11 045 799,82

11 163 111,91

0,00

117 312,09

45 312,09

10 000,00

62 000,00

299 315,34

 

MŠ PV, Partyzánská ul. 34, PO

3 314 415,45

15 835 484,10

15 906 235,72

0,00

70 751,62

40 751,62

0,00

30 000,00

191 150,63

 

MŠ PV, Smetanova ul. 24, PO

2 379 353,66

11 441 022,85

11 628 990,10

0,00

187 967,25

109 092,25

20 000,00

58 875,00

86 191,63

 

MŠ PV, Moravská ul. 30, PO

1 074 486,86

5 720 856,32

5 787 894,59

0,00

67 038,27

67 038,27

0,00

0,00

119 213,87

 

ZŠ a MŠ PV, Palackého tř. 14

4 737 997,76

31 427 052,08

31 567 462,48

0,00

140 410,40

100 410,40

0,00

40 000,00

60 205,45

 

ZŠ a MŠ PV, Kollárova ul. 4

3 636 899,57

20 062 769,80

20 341 892,82

0,00

279 123,02

255 968,02

20 000,00

3 155,00

188 572,28

 

ZŠ a MŠ J.Ž. PV, Sídliště svobody 24/79

11 224 902,54

43 865 135,34

44 008 802,70

0,00

143 667,36

27 027,36

0,00

116 640,00

85 479,12

 

ZŠ a MŠ PV, Melantrichova ul. 60

9 960 368,45

26 256 460,26

26 487 771,77

0,00

231 311,51

176 352,51

20 000,00

34 959,00

144 111,65

 

ZŠ PV, ul. Vl. Majakovského 1

2 037 495,76

10 788 535,81

11 003 567,25

0,00

215 031,44

70 031,44

0,00

145 000,00

165 845,97

 

RG a ZŠ města PV, Studentská ul. 2

10 541 505,55

43 264 609,93

43 549 186,96

0,00

284 577,03

113 990,03

50 000,00

120 587,00

219 576,22

 

ZŠ PV, PO, ul. Dr. Horáka 24

6 061 309,44

42 096 298,98

39 985 993,03

39 795,02

-2 150 100,97

0,00

0,00

0,00

69 080,50

69 080,50

ZŠ PV, PO, ul. E. Valenty 52

4 809 067,81

26 787 552,26

27 074 211,49

0,00

286 659,23

210 072,23

10 000,00

66 587,00

74 077,12

 

Sportcentrum DDM PV, PO, Olympijská 4

5 767 632,74

19 334 318,84

19 793 899,78

0,00

459 580,94

193 915,94

80 000,00

185 665,00

906 140,77

 

ZUŠ Vl. Ambrose PV, Kravařova ul. 14

5 975 985,50

27 268 934,94

27 514 517,17

0,00

245 582,23

87 339,23

10 000,00

148 243,00

204 993,42

 

Městské divadlo v PV, PO, Vojáčkovo nám. 1

6 272 002,14

11 032 917,04

11 038 661,04

5 744,00

0,00

0,00

0,00

0,00

383 930,81

383 930,81

Městská knihovna PV, PO, Skálovo nám. 6

1 994 089,84

9 603 354,61

9 758 352,71

0,00

154 998,10

61 225,10

0,00

93 773,00

116 330,63

 

Jesle, sídliště Svobody, PV

587 259,03

2 556 601,80

2 575 827,99

0,00

19 226,19

11 226,19

8 000,00

0,00

15 455,79

 

Celkem

84 130 936,80

365 080 033,79

366 043 333,61

45 539,02

917 760,80

1 724 377,77

238 000,00

1 105 484,00

   
                     

Poznámka:
Ztrátu ZŠ PV, PO, ul. Dr. Horáka 24 a případné porušení rozpočtové kázně bude řešeno na základě rozhodnutí orgánů města v roce 2014
VHHČ = výsledek hospodaření v hlavní činnosti

r o z h o d l a
1. o převodu finančních částek ve sloupci „Odvod na účet zřizovatele v Kč“ jednotlivými příspěvkovými organizacemi zřízenými statutárním městem Prostějovem do rezervních fondů těchto organizací,
2. o převodu finančních částek dle bodu 1. jednotlivými příspěvkovými organizacemi zřízenými statutárním městem Prostějovem z rezervních fondů do investičních fondů těchto organizací,
3. o provedení odvodu finančních částek dle bodu 2. jednotlivými příspěvkovými organizacemi zřízenými statutárním městem Prostějovem z investičních fondů těchto organizací na účet zřizovatele po schválení závěrečného účtu statutárního města Prostějova,

u k l á d á
1. vedoucím odborů MMPv - správcům kapitol a ředitelům příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je statutární město Prostějov, k zabezpečení úkolů v roce 2014, důsledně realizovat opatření přijatá na základě poznatků z rozborů hospodaření za rok 2013 a pravidelně kontrolovat a vyhodnocovat jejich plnění v průběhu roku 2014,
2. vedoucímu Finančního odboru MMPv, v součinnosti s příslušným vedoucím metodicky řídícího odboru, kontrolovat během roku 2014 oprávněnost prováděných úprav finančních plánů příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je statutární město Prostějov a v případě zjištění porušení rozpočtové kázně, dát návrh na odvod neinvestičního, popř. investičního příspěvku o částku neoprávněného užití,
3. vedoucím odborů, kteří metodicky řídí příspěvkové organizace zřízené městem, seznámit písemnou formou ředitele těchto příspěvkových organizací s finančními částkami přídělů do peněžních fondů organizací a případnými odvody z investičních fondů na základě rozhodnutí RMP ihned po schválení závěrečného účtu statutárního města Prostějova za rok 2013,
4. ředitelům příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je statutární město Prostějov, realizovat příděly peněžním fondům organizací a případné odvody z investičních fondů příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Prostějovem na účet zřizovatele do 1 týdne po schválení závěrečného účtu statutárního města Prostějova za rok 2013,b e r e n a v ě d o m í
1. Závěrečný účet statutárního města Prostějova za rok 2013,
2. Závěrečnou inventarizační zprávu o výsledku z provedené inventarizace majetku a závazků za rok 2013.

d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova
- projednat Závěrečný účet statutárního města Prostějova za rok 2013,

- schválit
1. Celkové hospodaření statutárního města Prostějova za rok 2013, a to bez výhrad s tím, že:
a. rozpočtové hospodaření statutárního města Prostějova v roce 2013 skončilo kladným saldem příjmů a výdajů ve výši 3.360.609,69 Kč,
b. zlepšený výsledek rozpočtového hospodaření statutárního města Prostějova v roce 2013 vykázal oproti upravenému rozpočtu k 31.12.2013 hodnotu plus 113.457.366,48 Kč (upravený rozpočet k 31.12.2013 a z toho vyplývající úspora nečerpaných finančních prostředků rozpočtu ve výši 110.096.756,79 Kč + kladné saldo příjmů a výdajů ve výši 3.360.609,69 Kč),
2. převod zůstatku finančních prostředků na základním běžném účtu k 31.12.2013 ve výši 113.776.279,33 Kč, zjištěného z účetní evidence, do trvalého peněžního fondu města Prostějova – fondu rezerv a rozvoje (zůstatky jednotlivých účtů k 31.12.2013, včetně základního běžného účtu jsou uvedeny na straně 11 důvodové zprávy),
3. čerpání finančních prostředků ze základního běžného účtu v období od 1.1.2014 do 13.5.2014 formou rozpočtových opatření jako čerpání finančních prostředků v rámci trvalého peněžního fondu města Prostějova – fondu rezerv a rozvoje a takto i proúčtovat,
4. rozpočtové opatření (odvody příspěvkových organizací z investičního fondu – finanční vypořádání roku 2013), kterým se:

Zvyšuje rozpočet příjmů

 

Kapitola

ODPA

Položka

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0000000070

003111

2122

000000001

0700000000000

150 875,00

0000000070

003113

2122

000000001

0700000000000

406 341,00

0000000070

003121

2122

000000001

0700000000000

120 587,00

0000000070

003421

2122

000000001

0700000000000

185 665,00

0000000070

003231

2122

000000001

0700000000000

148 243,00

0000000070

003314

2122

000000001

0700000000000

93 773,00

0000000070

003111

2122

000000001

0700000000000

150 875,00

Odvody příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Prostějovem z investičních fondů těchto organizací

 

Zvyšuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Položka

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0000000070

 

8115

000000001

0700000000000

1 105 484,00

Trvalý peněžní fond města Prostějova - fond rezerv a rozvoje

5. finanční hospodaření – finanční vypořádání – peněžní prostředky tak, jak je uvedeno na straně 18 v Závěrečném účtu statutárního města Prostějova za rok 2013,

6. rozpočtové opatření v celkové navrhované výši 6.543.680 Kč (viz strana 4 a 18 důvodové zprávy - "Schválené nerealizované nebo částečně realizované akce roku 2013 – požadavek zařadit do rozpočtu roku 2014") dle předložených požadavků správců kapitol na akce, které byly finančně zajištěny rozpočtem roku 2013, ale prostředky v roce 2013 nebyly plně nebo vůbec čerpány a jsou nutné pro dokončení jmenovitých akcí v roce 2014, popř. jejich pokračování v letech následujících, kterým se:

Zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Položka

UZ

Organizace

Částka v Kč

Název akce

0000000050

003639

6130

000000001

0500000000000

3 269 120,00

Pozemek Galva s.r.o.

0000000050

006409

6130

000000001

0500000000000

2 531 510,00

Pozemky pro CS Žešov, Určická, další pozemky z roku 2013

0000000050

006171

5169

000000001

0500000505054

743 050,00

Průkazy energetické náročnosti budov

Snižuje stav rezerv města

 

 

Kapitola

ODPA

Položka

UZ

Organizace

Částka v Kč

Název akce

0000000070

 

8115

000000001

0700000000000

6 543 680,00

Požadavky kapitoly 50

Trvalý peněžní fond města Prostějova - fond rezerv a rozvoje

 

7. rozpočtové opatření finančního vypořádání se SR ČR prostřednictvím Olomouckého kraje a Olomouckým krajem (viz strana 4, 15, 17 a18 důvodové zprávy) – „Aktivní vypořádání se SR ČR prostřednictvím KÚ OlK), kterým se:

Zvyšuje rozpočet příjmů

   

 

 

Kapitola

ODPA

Položka

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

Poznámka

0000000070

6402

2222

 

0700000000000

185 852,21

ÚZ 98008 - Volba prezidenta České republiky

0000000070

6402

2222

 

0700000000000

220 283,86

ÚZ 98071 - Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

0000000070

6402

2222

 

0700000000000

228 044,28

ÚZ 13011 - Výkon sociálně - právní ochrany dětí

Ostat. příjmy z fin. vypořádání předchozích let od jiných veřejných rozpočtů – fin. vypořádání roku 2013 se SR ČR.

 
   

Zvyšuje stav rezerv města

 

 

 

Kapitola

ODPA

Položka

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

Poznámka

0000000070

 

8115

000000001

0700000000000

634 180,35

Ostat. příjmy z fin. vypořádání předchozích let od jiných veřejných rozpočtů – fin. vypořádání roku 2013 se SR ČR.

Trvalý peněžní fond města Prostějova - fond rezerv a rozvoje

 

8. rozpočtová opatření za II. pololetí roku 2013 podléhající, na základě usnesení ZMP č. 12281 ze dne 18.12.2012, dodatečnému schválení ZMP při projednání závěrečného účtu statutárního města Prostějova po skončení kalendářního roku, a kterými se v rámci upraveného rozpočtu zvyšují celkové příjmy a výdaje rozpočtu města roku 2013 o částku 29.675.012,64 Kč tak, jak jsou uvedena v důvodové zprávě na straně 9 a 10,
9. upravený rozpočet statutárního města Prostějova pro rok 2013 na základě provedených rozpočtových opatření roku 2013(viz strana 8 důvodové zprávy), která jsou evidována na Finančním odboru Magistrátu města Prostějova,

- vzít na vědomí
1. zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření pro územní samosprávný celek statutární město Prostějov za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 vyhotovenou auditorskou společností FIN - PARTNER, audit-daně-poradenství, s.r.o., se sídlem 28. října 102, Ostrava 1,
2. aktivní vypořádání se SR ČR prostřednictvím Olomouckého kraje ve výši 634 180,35 Kč (viz strana 4, 15, 17 a18 důvodové zprávy) jako kompenzace účelových prostředků výdajů na volby prezidenta ČR s ÚZ 98008 (185.852,21 Kč), výdajů na volby Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR s ÚZ 98071 (220.283,86 Kč) a výdajů na výkon sociálně – právní ochrany dětí s ÚZ 13011 (228.044,28 Kč). Finanční prostředky budou po obdržení, na základě rozhodnutí orgánů města, zaúčtovány do krátkodobých prostředků uložených na bankovních účtech města (fond rezerv a rozvoje). Finanční vypořádání dotací bylo v řádném termínu zasláno na Olomoucký kraj,
3. závěrečnou inventarizační zprávu o výsledku z provedené inventarizace majetku a závazků za rok 2013 a stav majetkových účtů statutárního města Prostějova a jím zřízených příspěvkových organizací, s vykázanými zůstatky na základě účetních výkazů a řádné inventarizace finančních a hmotných hodnot k 31.12.2013, tak jak jsou uvedeny v předložené důvodové zprávě na straně 39 v části „Majetek statutárního města Prostějova a jím zřízených příspěvkových organizací (vybrané rozvažné ukazatele)“ a v „Závěrečné inventarizační zprávě o výsledku z provedené inventarizace majetku a závazků za rok 2013" ze dne 26.2.2014,

- uložit
1. vedoucímu Finančního odboru MMPv převést v roce 2014 zůstatek finančních prostředků na základním běžném účtu k 31.12.2013 ve výši 113.776.279,33 Kč, zjištěný z účetní evidence, do trvalého peněžního fondu města Prostějova – fondu rezerv a rozvoje,
2. vedoucímu Finančního odboru MMPv proúčtovat čerpání finančních prostředků ze základního běžného účtu v období od 1.1.2014 do 13.5.2014 formou rozpočtových opatření jako čerpání finančních prostředků v rámci trvalého peněžního fondu města Prostějova – fondu rezerv a rozvoje.12. Informace o provedeném ověření účetních závěrek na příspěvkové organizaci ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka 24, Prostějov
Usnesení č. 4335:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
informaci o provedeném ověření účetních závěrek na příspěvkové organizaci Základní škola Prostějov, ul. Dr. Horáka 24, Prostějov.

13. Závěry ze setkání s občany částí města Prostějova
Usnesení č. 4336:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
informace o závěrech ze setkání s občany částí města Prostějova, která se uskutečnila v měsících únoru a březnu 2014.

14. Nákup uměleckých děl
Usnesení č. 4337:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
nákup uměleckých děl z rozpočtu města Prostějova
1. Dušan Janoušek – „Pohled na ateliér“, olej na plátně, cena 12 000 Kč
2. Jiří Mádlo – „Hlavní náměstí“, olej na plátně, cena 30 000 Kč
3. Viktor Hohause – „Autoportrét“, olej na plátně, cena 15 000 Kč
4. Vilém Kraus – „Prostějov“, kombinovaná technika, cena 2 000 Kč
5. Bohuš Čížek – „Alej“, olej na plátně, cena 6 000 Kč.

15. Nařízení statutárního města Prostějova, kterým se mění nařízení statutárního města Prostějova č. 2/2013, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č. 4338:
Rada města Prostějova
v y d á v á
nařízení statutárního města Prostějova, kterým se mění nařízení statutárního města Prostějova č. 2/2013, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD, ve znění pozdějších předpisů, dle předloženého materiálu a se změnou v diskusi, tj. prodloužení provozní doby do 24:00 hod. pouze v pátky a soboty.

16. Charta kvality ČR
Usnesení č. 4339:
Rada města Prostějova
1. s c h v a l u j e
přihlášení statutárního města Prostějov, Magistrátu města Prostějova k Chartě kvality České republiky ČR;
2. u k l á d á
Mgr. Renatě Grulichové, vedoucí Odboru kancelář tajemníka,
zabezpečit všechny administrativní kroky směřující k přihlášení k Chartě kvality ČR a zajistit za statutární město Prostějov podpis oprávněné osoby na Listině signatáře;
3. p o v ě ř u j e
Miroslava Pišťáka, primátora města Prostějova podpisem Listiny signatáře.

19. Veřejná zakázka „Regenerace sídliště Svobody, bloky 7, 8, 9, 10 a 11, Prostějov“ - zahájení řízení
Usnesení č. 4340:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
1. zahájenízadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané v otevřeném podlimitním řízeníRegenerace sídliště Svobody, bloky 7, 8, 9, 10 a 11, Prostějovv souladu s § 27 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon),

2. základní hodnoticí kritérium ekonomickou výhodnost nabídky a stanovuje dílčí hodnoticí kritéria a jejich váhu takto:
A. celková nabídková cena v Kč bez DPH - 80%
B. délka záruky za jakost díla v měsících - 20 %
(nejkratší záruka 60 měsíců, nejdelší záruka 120 měsíců)

3. zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Regenerace sídliště Svobody, bloky 7, 8, 9, 10 a 11, Prostějov“, včetně Odůvodnění zakázky a návrhu Smlouvy o dílo dle návrhu, předloženého v přílohách k tomuto materiálu,

4. provedení administrace této veřejné zakázky prostřednictvím Oddělení veřejných zakázek Odboru kancelář tajemníka MMPv,

5. v souladu s § 74 zákona a s přihlédnutím k potřebě odborné způsobilosti komise pro posouzení a hodnocení nabídek složení komise pro otevírání obálek v počtu tří členů a tří náhradníků a složení komise pro posouzení a hodnocení nabídek v počtu pěti členů a pěti náhradníků veřejné zakázky „Regenerace sídliště Svobody, bloky 7, 8, 9, 10 a 11, Prostějov“.
Složení komise pro otevírání obálek a komise pro posouzení a hodnocení nabídek je jmenovitě uvedeno v zápise z jednání schůze Rady města Prostějova.

u k l á d á
Mgr. Renatě Grulichové, vedoucí Odboru kancelář tajemníka,
zabezpečit prostřednictvím Oddělení veřejných zakázek administraci veřejné zakázky „Regenerace sídliště Svobody, bloky 7, 8, 9, 10 a 11, Prostějov“ s použitím výše zmíněné Zadávací dokumentace a za použití výše uvedených hodnoticích kritérií.

p o v ě ř u j e
Miroslava Pišťáka, primátora města Prostějova, jmenováním tří členů a tří náhradníků komise pro otevírání obálek a pěti členů a pěti náhradníků komise pro posouzení a hodnocení nabídek v souladu se zápisem z jednání Rady města Prostějova.

21. Udělení výjimek z OZV č. 12/2009 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností:
Usnesení č. 4341:
Rada města Prostějova
u d ě l u j e
výjimku z Obecně závazné vyhlášky města Prostějova č. 12/2009 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností společnosti
1. společnosti Mubea IT Spring Wire, s.r.o., Dolní 100 797 11 Prostějov při pořádání hudební produkce, která bude probíhat na firemním pozemku společnosti na adrese U Spalovny 4436, Prostějov dne 21. 6. 2014 do 24:00 hod.

2. oddělení Duha – Kulturní klub u hradeb Magistrátu města Prostějova při pořádání akce Prostějovské léto 9+1 na náměstí T. G. Masaryka, a to ve dnech: 3. 7., 17. 7., 31. 7., 14. 8., a 28. 8. 2014 od 22.00 do 24.00 hod. a při promítání filmů na zahrádce Národního domu, a to ve dnech 10. 7., 24. 7., 7. 8. a 21. 8. 2014
od 22.00 – 24.00 hod.

3. oddělení Duha – Kulturní klub u hradeb Magistrátu města Prostějova při pořádání akce Stoletá dáma na náměstí T. G. Masaryka, a to ve dnech: 3. 6., 4. 6., 6. 6., 13. 6., 19. 6. a 22. 6. 2014 od 22.00 do 24.00 hod.
Ve dnech 18.6.2014 a 19.6.2014 z důvodu instalace technického zařízení a zkoušky laserové show (pouze nasměrování laserových čar bez zkoušky zvuku) od 22:00 – 04:00 hod.

4. oddělení Duha – Kulturní klub u hradeb Magistrátu města Prostějova při pořádání akce Wolkrův Prostějov
- na náměstí T. G. Masaryka, a to ve dnech: 17. 6. a 21. 6. 2014 od 22.00 do 24.00 hod.
- na zahrádce Národního domu, a to ve dnech 17. 6. a 20. 6. 2014 od 22.00 do 24.00 hod.

22. Obsazení funkce ředitele příspěvkové organizace RG a ZŠ města Prostějova, Studentská ul. 2
Usnesení č. 4342:
Rada města Prostějova
r o z h o d l a
potvrdit v souladu s § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů od 1. 8. 2014 RNDr. Ing. Rostislava Halaše ve funkci ředitele příspěvkové organizace Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul.2, v pracovním poměru na dobu určitou 6 let.

23. Souhlas zřizovatele škol se zapojením do projektu OPVK 1-1.3-51 („tablety do škol“)
Usnesení č. 4343:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
se zapojením škol zřizovaných městem Prostějovem do projektu OPVK 1-1.3-51 („tablety do škol“), který je v souladu se Strategickým plánem rozvoje města Prostějova pro období 2010 – 2020.

24. Žádost o úpravu finančního plánu - navýšení závazného ukazatele příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Prostějov, Kollárova ul. 4
Usnesení č. 4344:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
úpravu finančního plánu - navýšení závazného ukazatele 524 - Zákonné a jiné sociální pojištění příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola Prostějov, Kollárova ul. 4 ve výši 12.000 Kč na dofinancování pracovního místa uklízeče – pomocníka v období květen – prosinec 2014 vytvořeného Úřadem práce – Kontaktním pracovištěm Prostějov.

25. ZŠ a MŠ Prostějov, Melantrichova ul. 60 - jednorázové bezúplatné užití tělocvičny školy
Usnesení č. 4345:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
jednorázové bezúplatné užití prostor tělocvičny Základní školy a mateřské školy Prostějov, Melantrichova ul. 60 k ubytování účastníků soustředění - gymnastického oddílu TJ Chropyně v termínu 16. – 24. 8. 2014.

26. Souhlas s přijetím věcného daru příspěvkovou organizací MŠ Prostějov, Moravská ul. 30
Usnesení č. 4346:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s přijetím věcného daru - pružinové houpačky v ceně Kč 9.000,--příspěvkovou organizací Mateřská škola Prostějov, Moravská ul. 30.

27. Čerpání rezervního fondu ZŠ a MŠ J. Železného Prostějov, Sídliště svobody 24/79
Usnesení č. 4347:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
čerpání rezervního fondu Základní školy a mateřské školy Jana Železného Prostějov, Sídliště svobody 24/79 v celkové výši 150.000 Kč, z toho 90.000 Kč bude použito na pořízení nábytku do kabinetu fyziky a 60.000 Kč na nákup PC do PC učebny.

28. Smlouva o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt „Rozšíření botanické zahrady v Prostějově“
Usnesení č. 4348:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit přijetí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci „Rozšíření botanické zahrady v Prostějově“ ve výši 451 375,50 Kč a schválit Smlouvu č. 11092086 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí ve znění dle přiloženého návrhu.

28.1 Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. VPI/MS/2014/00043
Usnesení č. 4349:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. VPI/MS/2014/00043.29. Žádost o užití znaku města – Česká spořitelna, a.s., Pardubice
Usnesení č. 4350:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s užitím znaku města Prostějova na nástěnné tapetě v zasedací místnosti České spořitelny a.s., pobočka Pardubice. Souhlas se uděluje České spořitelně, a.s., pobočka Pardubice, K Vinici 1256, 530 02 Pardubice, IČ: 45244782 v souladu se Zákonem č. 128/2000 o obcích, a to bezúplatně.

30. Doručování zásilek adresátům ve městě Prostějově
Usnesení č. 4351:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s uzavřením Poštovní smlouvy na doručování zásilek adresátům ve městě Prostějově s Mechanikou Prostějov 97, družstvo, Kralická 3743/5, 796 01 Prostějov, IČ: 25344731, DIČ: CZ699001650, mimo postup stanovený Směrnicí č. 1/2014, kterou se upravuje postup při zadávání veřejných zakázek statutárním městem Prostějovem.

31. Směrnice, kterou se upravuje systém a organizační zajištění pracovnělékařských služeb
Usnesení č. 4352:
Rada města Prostějova
v y d á v á
s účinností od 1. 5. 2014 Směrnici, kterou se upravuje systém a organizační zajištění pracovnělékařských služeb dle předloženého návrhu.

32. Žádost o finanční příspěvek na pomoc tělesně postiženým osobám – Paprsky naděje
Usnesení č. 4353:
Rada města Prostějova
n e s c h v a l u j e
poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu statutárního města Prostějova pro rok 2014 ve výši 10.000,-- Kč
spolku Paprsky naděje, Hovorany č. p. 161, Hovorany, IČ 265 67 555
- požadavek na finanční příspěvek na pomoc tělesně postiženým osobám (pomoc v hrazení nezbytných každodenních výdajů, léků, rehabilitací a dalších činností).

33. Veřejná finanční podpora:
33.1 Veřejná finanční podpora - Oblast kultury
Usnesení č. 4354:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z FRR

1. ve výši 9.500,-- Kč Esperantu Klubo Prostějov, Husovo nám. 91, IČ 657 63 092 (poř. číslo žádosti 68)
- na zajištění kongresu Českého esperantského svazu v Prostějově (nájemné sálu, výroba tašek s logem pro účastníky kongresu, kancelářské potřeby pro výstavu)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2014

2. ve výši 25.500,-- Kč  (poř. číslo žádosti 60)
- na multižánrový festival „Pod Lipami“
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2014

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0020

003319

5493

 

1

0200000000000

25.500

 

(zvýšení položky 5493 – multižánrový festival „Pod Lipami“

 

0020

003319

5222

 

1

0200000000000

9.500

 

(zvýšení položky 5222 – Esperanto klubo Prostějov– zajištění kongresu

- snižuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0070

 

8115

 

1

0700000000000

35.000

 

(snížení FRR)


33.2 Veřejná finanční podpora - Komise sociální a zdravotní
Usnesení č. 4355:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova na rok 2014 z prostředků Komise sociální a zdravotní Rady města Prostějova

1. ve výši 3.000,-- Kč ROMODROMU, o.p.s., Rybná 716/24, Praha 1, IČ 265 37 036 (pořadové č. žádosti 45)
- na kofinancování projektu „Rodinné centrum pro vzdělávání Prostějov“, se sídlem Vápenice 2948/31, Prostějov, v období 3-12/2014 – alikvotní pokrytí položky osobních nákladů – mzda asistenta pedagoga
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2014

2. ve výši 10.000,-- Kč Střední škole, základní škole a mateřské škole JISTOTA, o. p. s., Tetín 1, Prostějov, IČ 253 42 924 (pořadové č. žádosti 59)
- na rehabilitace do Výšovic
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2014

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

3299

5222

 

 

0210000210100

3.000,00

zvýšení položky 5222 – neinvestiční transfery spolkům (VFP – ROMODROM)

21

3124

5221

 

 

0210000210100

10.000,00

zvýšení položky 5221 – neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem (VFP – JISTOTA)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

4339

5909

 

 

0210000210100

13.000,00

snížení položky 5909 – ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené (Komise sociální a zdravotní)


3.2 Valná hromada obchodní společnosti Společenský dům Prostějov, s. r. o.
(Zápis z jednání valné hromady je nedílnou součástí zápisu ze schůze rady.)
Usnesení č. 4356:
Rada města Prostějova při výkonu působnosti valné hromady společnosti Společenský dům Prostějov, s.r.o.
r o z h o d l a
neprojednávat materiál, předložený jednatelem společnosti SDP, s. r. o. dne 25.4.2014,
u k l á d á
Ing. Romanu Vejmolovi, jednateli společnosti SDP, s. r. o.,
na příští schůzi rady (valnou hromadu) dne 13.5.2013 předložit hodnotící zprávu o výsledku hospodaření obchodní společnosti Společenský dům Prostějov, s. r. o. za rok 2013 ve struktuře dané Pokyny pro kontrolu hospodaření města Prostějova a jím zřízených a založených právnických osob k 31.12.2013, schválenými na schůzi rady 2.12.2013 (usnesení č. 3914).

3.2.1 Záležitosti obchodní společnosti SDP, s. r. o.
Usnesení č. 4357:
Rada města Prostějova
u k l á d á
Ing. Lubomíru Balášovi, tajemníkovi MMPv,
připravit návrh dalšího řešení Společenského domu Prostějov, s. r. o.

33.3 Veřejná finanční podpora - Oblast sociální
Usnesení č. 4358:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova na rok 2014 z rezervy Rady města Prostějova pro ROZOP v kapitole 70 ve výši 50.000,-- Kč Charitě Prostějov, Martinákova 9, Prostějov, IČ 441 59 854 (pořadové č. žádosti 67)
- na činnost Denního stacionáře pro osoby s psychickým onemocněním – hrubá mzda pracovníka v přímé péči, zákonné zdravotní a sociální pojištění
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2014

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

4356

5223

 

 

0210000000000

50.000,00

zvýšení položky 5223 – neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem (VFP – Charita Prostějov)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

0700000707100

50.000,00

snížení položky 5901 – nespecifikované rezervy – rezerva RMP pro ROZOP


33.4 Veřejná finanční podpora nedoporučená - Oblast sociální
Usnesení č. 4359:
Rada města Prostějova
a) n e s c h v a l u j e
poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova na rok 2014 ve výši 10.000,-- Kč Oblastní charitě Červený Kostelec, 5. května 1170, Červený Kostelec, IČ 486 23 814 (pořadové č. žádosti 69)
- na provoz Domova sv. Josefa v Žirči – energie;

b) n e d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova

1. ve výši 7.205.167,-- Kč Centru sociálních služeb Prostějov, příspěvkové organizaci, Lidická 2924/86, Prostějov, IČ 479 21 293 (pořadové č. žádosti 55)
- na poskytování sociálních služeb vymezených v § 35, 49 a 50 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění – příspěvek na úhradu pobytu uživatelů služeb sociální péče v Domově pro seniory a Domově se zvláštním režimem;

2. ve výši 201.000,-- Kč Charitě Prostějov, Martinákova 9, Prostějov, IČ 441 59 854 (pořadové č. žádosti 64)
- na činnost pečovatelské služby – hrubá mzda pracovníka v přímé péči, zákonné sociální a zdravotní pojištění;

3. ve výši 167.500,-- Kč Charitě Prostějov, Martinákova 9, Prostějov, IČ 441 59 854 (pořadové č. žádosti 65)
- na Domov Daliborka – odlehčovací služba – hrubá mzda pracovníka přímé obslužné péče, zákonné zdravotní
a sociální pojištění;


4. ve výši 402.000,-- Kč Charitě Prostějov, Martinákova 9, Prostějov, IČ 441 59 854 (pořadové č. žádosti 66)
- na Domov Daliborka – chráněné bydlení – hrubé mzdy, zákonné odvody sociálního a zdravotního pojištění.

34. Rozpočtová opatření:
34.1 Rozpočtové opatření kapitoly 11 – správa a zabezpečení
Usnesení č. 4360:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

11

6171

6122

 

 

0110000190100

120.939,50

Projektor pro kinosál KK Duha, Školní 3643/3, Prostějov

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

6909

 

 

0700396000000

120.939,50

Limit ostatních investic


34.2 Rozpočtové opatření kapitoly 19 – DUHA KK u hradeb
Usnesení č. 4361:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0019

003313

5169

 

 

0190000190100

48.000

(snížení položky 5169 - nákup ostatních služeb – kino Metro 70 - platby filmovým distributorům, odvody ze vstupného, aj.)

0019

003319

5169

 

 

0190000190100

486.455

(snížení položky 5169 - nákup ostatních služeb – činnost oddělení Duha)

0019

003319

5169

 

 

0190000190101

285.000

(snížení položky 5169 - nákup ostatních služeb - akce Wolkrův Prostějov 2014)

0019

003319

5169

 

 

0190000190102

172.000

(snížení položky 5169 - nákup ostatních služeb - akce Prostějovské léto)

0019

003319

5169

 

 

0190000190106

790.000

(snížení položky 5169 - nákup ostatních služeb - akce Oslavy 100 let radnice)

0019

003313

5139

 

 

0190000190100

35.000

(snížení položky 5139 - nákup materiálu j. n. kino Metro 70)

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0019

003313

5365

 

 

0190000190100

48.000

(zvýšení položky 5365 - platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům – Poplatkové přiznání k poplatku z kinematografického představení kina Metro 70 a Kinoklubu Duha)

0019

003319

5041

 

 

0190000190100

486.455

(zvýšení položky 5041 - odměny za užití duševního vlastnictví – činnost oddělení Duha - agenturám a umělcům za provedená představení např. pro mateřské školy a základní školy Duhová kulička, představení tzv. Divadelní kavárna, taneční večery nejen pro seniory, Ochranný svaz autorský, aj.)

0019

003319

5041

 

 

0190000190101

285.000

(zvýšení položky 5041 - odměny za užití duševního vlastnictví akce Wolkrův Prostějov 2014 -doprovodný a inspirativní program festivalu, odměna I. Utinkové za grafické zpracování tiskovin, Ochranný svaz autorský, aj.)

0019

003319

5041

 

 

0190000190102

172.000

(zvýšení položky 5041 - odměny za užití duševního vlastnictví akce Prostějovské léto – program akce, koncerty, programy pro děti, Ochranný svaz autorský, aj.)

0019

003319

5041

 

 

0190000190106

790.000

(zvýšení položky 5041 - odměny za užití duševního vlastnictví program v rámci akce - Oslavy 100 let radnice)

0019

003319

5139

 

 

0190000190100

35.000

(zvýšení položky 5139 - nákup materiálu j. n. – činnost oddělení Duha)34.3 Rozpočtové opatření kapitoly 40 - životní prostředí
Usnesení č. 4362:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

40

2333

5166

 

 

 

31 000

(dopracování projektové dokumentace – úprava koryta řeky Hloučely za sídl.E. Beneše)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

40

2333

5169

 

 

 

31 000

(opravy a údržba vodních toků)


34.4 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (převod položek)
Usnesení č. 4363:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3322

5169

 

1

0600051000000

300 000

Radnice - zvýšení položky 5169 – nákup ostatních služeb

0060

3322

5171

 

1

0600051000000

11 700 000

Radnice – zvýšení položky 5171 - opravy a udržování

0060

3322

5169

 

 

0600424000000

100 000

Městské hradby - zvýšení položky 5169 – nákup ostatních služeb

0060

3322

5169

 

 

0600372000000

80 000

Zámek fasáda - zvýšení položky 5169 – nákup ostatních služeb

0060

3632

5169

 

 

0600456000000

50 000

Opravy arkád městský hřbitov – zvýšení položky 5169 – nákup ostatních služeb

0060

3322

5169

 

 

0600000000000

100 000

Zachování a obnova kulturních památek – zvýšení položky 5169 – nákup ostatních služeb

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3322

6121

 

1

0600051000000

12 000 000

Radnice - snížení položky 6121 – budovy, haly, stavby

0060

3322

5171

 

 

0600424000000

100 000

Městské hradby - snížení položky 5171 – opravy a udržování

0060

3322

5171

 

 

0600372000000

80 000

Zámek fasáda - snížení položky 5171 – opravy a udržování

0060

3632

5171

 

 

0600456000000

50 000

Opravy arkád městský hřbitov – snížení položky 5171 – opravy a udržování

0060

3322

5171

 

 

0600000000000

100 000

Zachování a obnova kulturních památek – snížení položky 5171 – opravy a udržování


34.5 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (radnice – zasklení pamětních desek)
Usnesení č. 4364:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u je
Zastupitelstvu města Prostějov schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3322

6121

 

 

0600051000000

180 000

Radnice – zasklení pamětních desek na podestě hlavního schodiště

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

 

 

0700000707100

180 000

Rezerva RMP


34.6 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (JSDH Čechovice – zázemí – střešní nadstavba)
Usnesení č. 4365:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

5512

6121

 

1

0600446000000

1 600 000

JSDH Čechovice – zázemí – střešní nadstavba

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

 

8115

 

1

0700000000000

1 600 000

FRR


34.8 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (hřiště E. Beneše)
Usnesení č. 4366:
Rada města Prostějova
u k l á d á
Ing. Antonínu Zajíčkovi, vedoucímu Odboru rozvoj a investice,
zařadit akci do plánu investic na rok 2015.

34.9 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (kanalizační přípojka hasičské zbrojnice v Žešově-PD)
Usnesení č. 4367:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

2321

6121

 

 

0600463000000

30 000

Kanalizační přípojka hasičské zbrojnice v Žešově (projektová dokumentace)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

 

 

0700000707100

30 000

Rezerva RMP


34.12 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Úpravy prostoru pod věží, nová radnice - PD)
Usnesení č. 4368:
Rada města Prostějova
I. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3322

6121

 

 

0600481000000

100 000

Úpravy prostoru pod věží, nová radnice (projektová dokumentace)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

 

 

0700000707100

100 000

Rezerva RMP


II. r o z h o d l a
zadat zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení: „Prostor pod věží v objektu nové radnice v Prostějově“ formou výzvy jednomu zájemci – společnosti CAD Projekt plus s.r.o., Riegrova 2, 796 01 Prostějov IČ 255 87 293.

34.13 Rozpočtové opatření kapitoly 90 – správa a údržba majetku města – údržba zeleně ve Smetanových sadech
Usnesení č. 4369:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0090

003745

5169

 

 

0900000000000

200.000

zvýšení pol. 5169 – nákup ostatních služeb; údržba zeleně ve Smetanových sadech

0090

003745

5151

 

 

0900000000000

360.000

zvýšení pol. 5151 – studená voda; provoz závlahového systému ve Smetanových sadech

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

006409

5901

 

 

0700000707100

560.000

zvýšení pol. 5901– rezerva pro ROZOP Rady města Prostějova


34.14 Rozpočtové opatření kapitoly 90 – správa a údržba majetku města - nákup kontejnerů na odpad pro
městský hřbitov na ul. Brněnská
Usnesení č. 4370:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0090

003632

5137

 

 

0900000900500

19.360

zvýšení pol. 5137 – drobný hmotný dlouhod. majetek; nákup 2 ks kontejnerů 1100 l – hřbitov na ul. Brněnská

-snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

006409

5901

 

 

0700000707100

19.360

snížení pol. 5901 – rezerva pro ROZOP Rady města Prostějova


35. Záležitosti Domovní správy Prostějov, s. r. o.:
35.1 Schválení pronájmu prostoru sloužícího podnikání – ul. Šárka 62
Usnesení č. 4371:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
pronájem prostoru sloužícího podnikání č. 220 o celkové rozloze 88,27 m2 v domě na ul. Šárka č. 62/3383 v Prostějově přímému zájemci

- za účelem provozování opravy a servisu jízdních kol
- za nabídnuté nájemné ve výši 1.400,-Kč/měsíc.

35.2 Schválení pronájmu prostoru sloužícího podnikání – ul. J. Zrzavého 3975
Usnesení č. 4372:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
pronájem prostoru sloužícího podnikání č. 249 o celkové rozloze 26,71 m2 v domě na ul. J. Zrzavého č. 3975 v Prostějově přímému zájemci, a to:
- za účelem provozování masérské služby
- za nabídnuté nájemné ve výši 800,-Kč/měsíc.

35.3 Schválení pronájmu prostoru sloužícího podnikání – nám. T.G.Masaryka 11
Usnesení č. 4373:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
pronájem prostoru sloužícího podnikání č. 166 o celkové rozloze 63,80 m2 v domě na nám. T.G. Masaryka č. 121/11 v Prostějově přímému zájemci JUDr. Tamaře Vránové se sídlem nám. T. G. Masaryka č. 121/11, Prostějov a to:
- za účelem výkonu advokacie
- za nabídnuté nájemné ve výši 9.000,-Kč/měsíc.

35.4 Schválení pronájmu GS č. 527 – ul. Norská 6
Usnesení č. 4374:
Rada města Prostějova
s ch v a l u j e
pronájem garážového stání č. 527 o celkové rozloze 7 m2 v domě na ul. Norská č. 6/4245 v Prostějově nájemkyni, bytem Norská č. 6/4245, Prostějov, která v domě bydlí od roku 2004
- za nabídnuté nájemné ve výši 650,- Kč měsíčně s inflační doložkou
- za účelem využití pro garážování vozidla ve vlastním užívání
- nájemní smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, s měsíční výpovědní lhůtou.

35.5 Vyhlášení záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání č. 120 – ul. Fanderlíkova 38
Usnesení č. 4375:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání č. 120 o celkové rozloze 16,87 m2 v domě na ul. Fanderlíkova č. 38/393 v Prostějově, za těchto podmínek:
- formou neveřejného vícekriteriálního řízení (forma obálkové metody)
- za nabídnuté roční (měsíční) nájemné s inflační doložkou
- s vyloučením provozování výherních hracích přístrojů, prodeje erotického zboží apod.
- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 500,-Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s.r.o., Pernštýnské nám. 176/8 v Prostějově
- nabídky je možné podat v písemné formě osobně nebo poštou v uzavřené obálce zřetelně označené nápisy „ul. Fanderlíková č. 38/393 v Prostějově a NEOTVÍRAT“ společnosti Domovní správa Prostějov, s. r. o., Pernštýnské nám. 176/8 Prostějov.

35.6 Vyhlášení záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání č 164 – nám. T.G.Masaryka 11
Usnesení č. 4376:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání č. 164 o celkové rozloze 102,94 m2 v domě na nám. T. G. Masaryka č. 121/11 v Prostějově, za těchto podmínek:
- formou neveřejného vícekriteriálního řízení (forma obálkové metody)
- za nabídnuté roční (měsíční) nájemné s inflační doložkou
- s vyloučením provozování výherních hracích přístrojů, prodeje erotického zboží apod.
- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 500,-Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s.r.o., Pernštýnské nám. 176/8 v Prostějově
- nabídky je možné podat v písemné formě osobně nebo poštou v uzavřené obálce zřetelně označené nápisy „nám. T. G. Masaryka č. 121/11 v Prostějově a NEOTVÍRAT“ společnosti Domovní správa Prostějov, s. r. o., Pernštýnské nám. 176/8 Prostějov.

35.7 Schválení dohody o skončení nájmu prostoru sloužícího podnikání č. 136 - Jiráskovo nám. 4
Usnesení č. 4377:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
dohodu o skončení nájmu prostoru sloužícího podnikání č. 136 o celkové rozloze 89,36 m2 v domě na ul. Jiráskovo nám. č. 430/4 v Prostějově ke dni 30.04.2014.

35.8 Návrh na prodloužení termínu provedení oprav u bytů na opravu vlastním nákladem
Usnesení č. 4378:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
prodloužení termínu provedení oprav u bytů na opravu vlastním nákladem do 30.06.2014 dle důvodové zprávy.


35.9 Návrh na prominutí poplatků a úroků z prodlení
Usnesení č. 4379:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit prominutí poplatků a úroků z prodlení dle návrhu DSP, s. r. o. sníženého o 10 %.36. Záležitosti Odboru správy a údržby majetku města:
36.1 Schválení výpůjčky části pozemku p.č. 4342/1 v k.ú. Prostějov

Usnesení č. 4380:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
výpůjčku části pozemku p.č. 4342/1 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 6 m2 za účelem umístění trampolíny, za následujících podmínek:
a) smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou,
b) vypůjčitel ponese po dobu výpůjčky veškeré náklady na údržbu předmětu výpůjčky.

36.2 Schválení výpůjčky části pozemku p.č. 4730 v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 4381:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
výpůjčku části pozemku p.č. 4730 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 2 m2, na Vojáčkově náměstí, spolku Komitét pro udržování památek z války roku 1866, se sídlem Hradec Králové, Eliščino nábřeží 465/7, PSČ: 500 03, IČ: 004 86 345, za účelem zřízení nového válečného hrobu a umístění náhrobku, za následujících podmínek:
a) doba výpůjčky neurčitá s výpovědní lhůtou tři měsíce,
b) Komitét pro udržování památek z války roku 1866 bude vlastním nákladem zajišťovat a odpovídat za provoz, údržbu a opravy předmětu výpůjčky a válečného hrobu a náhrobku umístěných na něm.

36.4 Ukončení Smlouvy o nájmu č. 2007/16/028 ze dne 21.02.2007 dohodou
Usnesení č. 4382:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
ukončení Smlouvy o nájmu č. 2007/16/028 ze dne 21.02.2007 uzavřené  na pronájem části pozemku p.č. 7928/1 v k.ú. Prostějov o výměře 1 m2 za účelem umístění navigační tabule o rozměrech 2 x 1 metr, dohodou ke dni 30.04.2014.

36.5 Vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 4117 v k.ú. Prostějov včetně stavby rodinného domu č.p. 2272
Usnesení č. 4383:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr prodeje pozemku p.č. 4117 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 385 m2 v k.ú. Prostějov včetně stavby rodinného domu č.p. 2272 (Husovo nám. 49 v Prostějově) a všech dalších součástí a příslušenství formou obálkové metody za nabídnutou kupní cenu, minimálně však ve výši 800.000 Kč, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující,
c) při prodeji předmětného majetku bude uplatněn postup dle Směrnice č. 4/2013, kterou se upravuje systém aplikace kaucí při prodeji majetku Statutárního města Prostějova; kauce bude činit 75.000 Kč.

36.6 Vyhlášení záměru prodeje pozemků p.č. 5736/56 a p.č. 3439/2, oba v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 4384:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr prodeje pozemků p.č. 5736/56 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 24 m2 a p.č. 3439/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 17 m2, oba v k.ú. Prostějov, společnosti Telefónica Czech Republic, a.s., se sídlem Praha 4 – Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 22, IČ: 601 93 336, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši minimálně dle znaleckého posudku (cena obvyklá) a bude zaplacena do 30 kalendářních dnů od podpisu kupní smlouvy oběma smluvními stranami,
b) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující, a to v termínu do 30 kalendářních dnů ode dne podpisu kupní smlouvy oběma smluvními stranami,
c) návrh na vklad vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí bude podán prodávajícím do 10 dnů ode dne připsání kupní ceny a nákladů na zpracování znaleckého posudku na účet prodávajícího a uhrazení finanční částky ve výši správního poplatku, případně předání kolkové známky v hodnotě správního poplatku, prodávajícímu.

36.7 Vyhlášení záměru prodeje částí pozemků p.č. 5706/1 a p.č. 5715, oba v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 4385:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr prodeje části pozemku p.č. 5706/1 – ostatní plocha o výměře cca 11 m2 a části pozemku p.č. 5715 – trvalý travní porost o výměře cca 15 m2, oba v k.ú. Prostějov (přesné výměry budou známy po zpracování geometrického plánu), za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši minimálně dle znaleckého posudku (cena obvyklá) a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

36.8 Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku p.č. 2418/11 v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 4386:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr pronájmu části pozemku p.č. 2418/11 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 6 m2 Družstvu vlastníků bytů Bulharská 21,23,25, Prostějov - družstvo, se sídlem Prostějov, Bulharská 3239/23, PSČ 796 01, IČ 255 20 784, za účelem vybudování a užívání posezení pro obyvatele domů na ul. Bulharská 21, 23 a 25 v Prostějově, za následujících podmínek:
a) doba nájmu - neurčitá s tříměsíční výpovědní lhůtou,
b) výše nájemného - 50 Kč/m2 ročně, tj. celkem 300 Kč/rok,
c) způsob placení nájemného – ročně předem,
d) výše nájemného bude každoročně upravena inflačním koeficientem,
e) pronajatá část pozemku bude povrchově zpevněna zatravňovacími dlaždicemi a konkrétní vzhled posezení na pronajaté části pozemku bude odsouhlasen Odborem správy a údržby majetku města Magistrátu města Prostějova.

36.9 Vyhlášení záměru výpůjčky částí pozemků p.č. 5736/61 v k.ú. Prostějov a p.č. 110/45 v k.ú. Krasice
Usnesení č. 4387:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr výpůjčky části pozemku p.č. 5736/61 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 1 m2 na sídl. E. Beneše a části pozemku p.č. 110/45 – ostatní plocha v k.ú. Krasice o výměře 1 m2 na ulici Mathonova, spolku Občanské sdružení „PŘIJDU VČAS“, se sídlem Hybešova 3836/13, Prostějov, PSČ: 796 01, IČ: 265 57 568, za účelem umístění dvou kusů venkovních hodin, za následujících podmínek:
a) doba výpůjčky neurčitá s výpovědní lhůtou tři měsíce,
b) Občanské sdružení „PŘIJDU VČAS“ bude vlastním nákladem zajišťovat a odpovídat za provoz, údržbu a opravy předmětu výpůjčky a venkovních hodin umístěných na něm.

36.10 Využití předkupního práva k pozemkům p.č. 101 a p.č. 103, oba v k.ú. Krasice, výkup pozemků p.č. 101, p.č. 102 a p.č. 103, vše v k.ú. Krasice, a ROZOP kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města
Usnesení č. 4388:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova
1. využít předkupního práva Statutárního města Prostějova k pozemkům p.č. 101 – orná půda o výměře 3.594 m2, p.č. 102 – orná půda o výměře 1.995 m2 a p.č. 103 – orná půda o výměře 5.273 m2, vše v k.ú. Krasice, ve vlastnictví spolku Sportovní klub SPORT TREND PROSTĚJOV o.s., se sídlem Přemyslovka 2514/4, 796 01 Prostějov, IČ: 226 71 668, za kupní cenu ve výši 3.801.700 Kč,
2. schválit výkup pozemků p.č. 101 – orná půda o výměře 3.594 m2, p.č. 102 – orná půda o výměře 1.995 m2 a p.č. 103 – orná půda o výměře 5.273 m2, vše v k.ú. Krasice, od spolku Sportovní klub SPORT TREND PROSTĚJOV o.s., se sídlem Přemyslovka 2514/4, 796 01 Prostějov, IČ: 226 71 668, do vlastnictví Statutárního města Prostějova za kupní cenu ve výši 3.801.700 Kč s tím, že správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Statutární město Prostějov,
3. schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0050

006409

6130

 

1

0500000000000

3.801.700

zvýšení pol. 6130 – pozemky; výkup pozemků p.č. 101, p.č. 102 a p.č. 103, vše v k.ú. Krasice

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

 

8115

 

1

0700000000000

3.801.700

snížení pol. 8115 – Fond rezerv a rozvoje

36.11 Výkup pozemku p.č. 6552/1 v k.ú. Prostějov a ROZOP kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města
Usnesení č. 4389:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
1) výkup pozemku p.č. 6552/1 – orná půda o výměře 8.663 m2 v k.ú. Prostějov od vlastníka tohoto pozemku do vlastnictví Statutárního města Prostějova za kupní cenu ve výši 370 Kč/m2, tj. celkem 3.205.310 Kč, za následujících podmínek:
a) celá kupní cena bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí,
b) správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí a daň z nabytí nemovitých věcí uhradí Statutární město Prostějov,
2) rozpočtové opatření, kterým se:
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0050

006409

6130

 

1

0500000000000

3.205.310

zvýšení pol. 6130 – pozemky; výkup pozemku p.č. 6552/1 v k.ú. Prostějov

0050

006171

5362

 

1

0500000000000

128.216

zvýšení pol. 5362 – platby daní a poplatků státnímu rozpočtu; daň z nabytí nemovitých věcí - výkup pozemku p.č. 6552/1 v k.ú. Prostějov

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

 

8115

 

1

0700000000000

3.333.526

snížení pol. 8115 – Fond rezerv a rozvoje


36.12 Výkup části pozemku p.č. 6450 v k.ú. Prostějov (cyklostezka Prostějov – Určice)
Usnesení č. 4390:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit v souvislosti s akcí Statutárního města Prostějova „Prostějov, ulice Určická, cyklistická stezka“ výkup části pozemku p.č. 6450 – zahrada v k.ú. Prostějov o výměře cca 35 m2 (přesná výměra bude známá po zpracování geometrického plánu) od vlastníka tohoto pozemku do vlastnictví Statutárního města Prostějova za kupní cenu ve výši 100 Kč/m2, tj. celkem ve výši cca 3.500 Kč, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí,
b) Statutární město Prostějov na vlastní náklady vybuduje nové oplocení západní hranice pozemku p.č. 6450 v k.ú. Prostějov,
c) Statutární město Prostějov v rámci výstavby cyklistické stezky na vlastní náklady vybuduje vjezd umožňující přístup na zbylou část pozemku p.č. 6450 v k.ú. Prostějov,
d) daň z nabytí nemovitých věcí, náklady spojené s vypracováním geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Statutární město Prostějov,
e) kupní smlouva bude uzavřena teprve poté, co bude zrušeno zástavní právo váznoucí na převáděné části pozemku, přičemž Statutární město Prostějov uhradí veškeré náklady vzniklé v souvislosti s výmazem zástavního práva váznoucího na převáděné části pozemku p.č. 6450 v k.ú. Prostějov z katastru nemovitostí.36.14 Zrušení předkupního práva Statutárního města Prostějova k pozemkům p.č. st. 53/2 a p.č. 93/6, oba v k.ú. Vrahovice
Usnesení č. 4391:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit zrušení předkupního práva Statutárního města Prostějova k pozemkům p.č. st. 53/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 170 m2 a p.č. 93/6 – ostatní plocha o výměře 83 m2, oba v k.ú. Vrahovice.

36.15 Zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemku st.p.č. 177 v k.ú. Čechovice u Prostějova
Usnesení č. 4392:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit v souvislosti s realizací stavby Statutárního města Prostějova „JSDH Čechovice – zázemí“ zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu zřídit a provozovat vodovodní přípojku, včetně jejího ochranného pásma, na části pozemku st.p.č. 177 v k.ú. Čechovice u Prostějova (rozsah zatížení pozemku bude znám po vypracování geometrického plánu), ve prospěch pozemku st.p.č. 308 v k.ú. Čechovice u Prostějova ve vlastnictví Statutárního města Prostějova za následujících podmínek:
a) služebnost bude vymezena geometrickým plánem v rozsahu vedení vodovodní přípojky a jejího ochranného pásma dle příslušných ustanovení zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném znění,
b) služebnost bude zřízena na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 2.000 Kč včetně DPH,
c) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práva odpovídajícího služebnosti do katastru nemovitostí uhradí Statutární město Prostějov,
d) do doby zaměření služebnosti geometrickým plánem bude mezi spoluvlastníky pozemku st.p.č. 177 v k.ú. Čechovice u Prostějova a Statutárním městem Prostějovem uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene.

36.16 Zřízení služebnosti inženýrské sítě na částech pozemků p.č. 7892/8, p.č. 8318/19 a p.č. 8318/22, vše v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 4393:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
1) zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v strpění uložení kabelu veřejného osvětlení, vedení vodovodu a vedení kanalizace, v strpění provádění veškerých oprav a běžné údržby kabelu veřejného osvětlení, vedení vodovodu a vedení kanalizace a v strpění vstupu oprávněných osob za tímto účelem na části pozemku p.č. 7892/8 v k.ú. Prostějov (rozsah zatížení pozemku bude znám po vypracování geometrického plánu) ve vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc, Jeremenkova 40a, PSČ 779 11, IČ: 606 09 460, zastoupeného hospodářem se svěřeným majetkem kraje Správou silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem Olomouc, Lipenská 120, PSČ 772 11, IČ: 709 60 399, ve prospěch Statutárního města Prostějova, za podmínek uvedených v přiložené Nájemní smlouvě a smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti. Do zaměření služebnosti geometrickým plánem bude mezi Olomouckým krajem, zastoupeným Správou silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou organizací, a Statutárním městem Prostějovem uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti,
2) zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu vést, provozovat a udržovat kabel veřejného osvětlení a vedení kanalizace, jakož i v právu provádět na inženýrských sítích úpravy za účelem jejich modernizace nebo zlepšení jejich výkonnosti a za tímto účelem na služebné pozemky vstupovat a vjíždět, na částech pozemků p.č. 8318/19 a p.č. 8318/22, oba v k.ú. Prostějov (rozsah zatížení pozemků bude znám po vypracování geometrického plánu), ve vlastnictví České republiky, zastoupené hospodářem s majetkem státu Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se sídlem Praha 4 - Nusle, Na Pankráci 546/56, PSČ 140 00, IČ: 659 93 390, ve prospěch Statutárního města Prostějova, za podmínek uvedených v přiložené Smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě. Do zaměření služebnosti geometrickým plánem bude mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR a Statutárním městem Prostějovem uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě.

36.17 Zřízení služebnosti na částech pozemků p.č. 7848/1 v k.ú. Prostějov a p.č. 452/2 v k.ú. Žešov a změna podmínek Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene č. 2013/50/248 ze dne 29. 05. 2013
Usnesení č. 4394:
Rada města Prostějova
1) s c h v a l u j e
zřízení služebnosti stezky a cesty a služebnosti spočívající v právu užívat stavbu vjezdu na částech pozemků ve vlastnictví Statutárního města Prostějova p.č. 7848/1 v k.ú. Prostějov a p.č. 452/2 v k.ú. Žešov (rozsah zatížení pozemků bude znám po vypracování geometrického plánu) ve prospěch pozemku p.č. 245/1 v k.ú. Žešov za následujících podmínek:
a) služebnost bude vymezena geometrickým plánem v rozsahu umístění stavby vjezdu,
b) služebnost bude zřízena na dobu neurčitou a bezúplatně,
c) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práva odpovídajícího služebnosti do katastru nemovitostí uhradí Statutární město Prostějov,

2) d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit změnu podmínek odkupu pozemku p.č. 245/2 v k.ú. Žešov dle Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene č. 2013/50/248 ze dne 29. 05. 2013 , spočívající v úpravě závazku Statutárního města Prostějova umožnit vjezd nákladních vozidel přes cyklostezku umístěnou na převáděném pozemku p.č. 245/2 v k.ú. Žešov uvedeného v čl. V odst. 3 smlouvy, a to tím způsobem, že tento vjezd nákladních vozidel bude umožněn přes cyklostezku umístěnou na částech pozemků p.č. 7848/1 v k.ú. Prostějov a p.č. 452/2 v k.ú. Žešov. Změna bude provedena formou dodatku ke Kupní smlouvě a smlouvě o zřízení věcného břemene č. 2013/50/248 ze dne 29. 05. 2013. Ostatní podmínky Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene č. 2013/50/248 ze dne 23. 06. 2008 zůstanou nezměněny.

36.18 Přehled o materiálech projednávaných Odborem správy a údržby majetku města v průběhu I. čtvrtletí 2014
Usnesení č. 4395:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
informaci o plnění usnesení Rady města Prostějova č. 0587 ze dne 28.06.2011 a č. 4126 ze dne 04.02.2014 (přehled o materiálech projednávaných Odborem správy a údržby majetku města v průběhu I. čtvrtletí 2014).

36.19 Schválení pronájmu velkoplošné obrazovky s příslušenstvím umístěné ve Víceúčelové sportovní hale – zimním stadionu v Prostějově
Usnesení č. 4396:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
pronájem velkoplošné obrazovky LianTronics PH10SMD s příslušenstvím (inventární číslo MPV029655) umístěné ve Víceúčelové sportovní hale – zimním stadionu v Prostějově, společnosti Domovní správa Prostějov, s.r.o., se sídlem Prostějov, Pernštýnské nám. 176/8, PSČ: 796 01, IČ: 262 59 893, za účelem jejího využití v rámci zajištění provozu Víceúčelové sportovní haly - zimního stadionu v Prostějově za následujících podmínek:
a) nájemní smlouva bude uzavřena s účinností od 01.05.2014 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou,
b) nájemné bude stanoveno ve výši 160.062,50 Kč ročně bez DPH,
c) nájemné bude každoročně upraveno inflačním koeficientem,
d) veškeré náklady spojené s opravami a údržbou pronajaté věci do jednotlivé výše 40.000 Kč bez DPH bude hradit nájemce.

37. Bytové záležitosti:
37.1 Schválení žadatele na pronájem bytu zvláštního určení v DPS
Usnesení č. 4397:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy na byt zvláštního určení v domě s pečovatelskou službou dle důvodové zprávy.37.2 Návrh na uzavření nájemních smluv na pronájem městského bytu
Usnesení č. 4398:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
uzavření nájemních smluv na pronájem městského bytu dle důvodové zprávy.

38. Různé:
38.2 Darovací smlouva – darování PC sdružení Sedmikráska
Usnesení č. 4399:
Rada města Prostějova
r o z h o d l a
poskytnout Sdružení rodičů a přátel zdravotně postižených celiakií a Dermatitis herpetiformis Duhring „SEDMIKRÁSKA“, sídlem Kostelecká č. 17, Prostějov, IČ: 64439178věcný dar – počítačovou techniku, jejíž konfigurace je specifikována v přiloženém návrhu Darovací smlouvy, který tvoří nedílnou součást tohoto materiálu.Miroslav P i š ť á k  v.r.                        Mgr. Jiří P o s p í š i l v.r.
primátor města Prostějova               1. náměstek primátora

Prostějov 29.4.2014
Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 26.5.2014 8:14:15 | přečteno 361x | Věra Krejčí
load