Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2014 > Usnesení ze 112. schůze Rady města Prostějova

Usnesení ze 112. schůze Rady města Prostějova

konané 13.5.2014

 

1. Zahájení, schválení programu
Usnesení č. 4400:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
program své 112. schůze, konané dne 13.5.2014,
p o v ě ř u j e
Mgr. Jiřího Pospíšila, 1. náměstka primátora, ověřením zápisu.

2. Návrh řešení záležitostí obchodní společnosti SDP, s. r. o. a možné optimalizace vykonávaných činností
Usnesení č. 4401:
Rada města Prostějova
1. b e r e n a v ě d o m í
informace o možném řešení záležitostí spojených se zajištěním služeb a činností, které dosud poskytuje obchodní společnost Společenský dům Prostějov, s.r.o.,

2. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova zrušit k datu 30.6.2014 obchodní společnost Společenský dům Prostějov, s. r. o. převodem činností a předmětu podnikání společnosti Společenský dům Prostějov, s.r.o. na společnost Domovní správa Prostějov, s.r.o., případně některých činností přímo na město Prostějov, resp. Magistrát města Prostějova,

3. u k l á d á
Ing. Lubomíru Balášovi, tajemníkovi magistrátu města Prostějova,
předložit radě města materiál v souladu odst. 2 tohoto usnesení, tj. ve věci zrušení obchodní společnosti Společenský dům Prostějov, s.r.o. k datu 30.6.2014. (Materiál bude obsahovat návrh harmonogramu jednotlivých úkonů nezbytných k realizaci uvedeného záměru s tím, že činnosti a předmět podnikání společnosti Společenský dům Prostějov, s.r.o. budou převedeny na společnost Domovní správa Prostějov, s.r.o., případně některé činnosti přímo na město Prostějov, resp. Magistrát města Prostějova.)

2.1 Schválení řádných účetních závěrek příspěvkových organizací statutárního města Prostějova sestavených ke dni 31. 12. 2013
Usnesení č. 4402:
Rada města Prostějova
1. schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Prostějov, Rumunská ul. 23,
IČ 70982821, sestavenou k 31. 12. 2013, která je uvedena v příloze č. 1;

2. schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Prostějov, Moravská ul. 30,
IČ 70982945, sestavenou k 31. 12. 2013, která je uvedena v příloze č. 2;

3. schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Prostějov, Partyzánská ul. 34,
IČ 47922427, sestavenou k 31. 12. 2013, která je uvedena v příloze č. 3;

4. schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Prostějov, ul. Šárka 4a,
IČ 47922435, sestavenou k 31. 12. 2013, která je uvedena v příloze č. 4;

5. schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Prostějov, Smetanova ul. 24,
IČ 70287431, sestavenou k 31. 12. 2013, která je uvedena v příloze č. 5;

6. schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Prostějov, Palackého tř. 14, IČ 47922486, sestavenou k 31. 12. 2013, která je uvedena v příloze č. 6;
7. schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Jana Železného Prostějov, Sídliště svobody 24/79, IČ 47922770, sestavenou k 31.12.2013, která je uvedena v příloze č.7;
8. a) schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Prostějov, Melantrichova ul. 60, IČ 62860500, sestavenou k 31. 12. 2013, která je uvedena v příloze č. 8;
b) bere na vědomí informaci o odstranění nedostatků zjištěných nezávislým auditorem, která je uvedena v příloze č. 8;
9. a) schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Prostějov, Kollárova ul. 4, IČ 47922494, sestavenou k 31. 12. 2013, která je uvedena v příloze č. 9;
b) bere na vědomí informaci o odstranění nedostatků zjištěných nezávislým auditorem, která je uvedena v příloze č. 9;
10. schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Prostějov, ul. E. Valenty 52,
IČ 47922303, sestavenou k 31. 12. 2013, která je uvedena v příloze č. 10;

11. a) neschvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Prostějov, ul. Dr. Horáka 24, IČ
47922516, sestavenou k 31. 12. 2013, která je uvedena v příloze č. 11;
b) ukládá řediteli příspěvkové organizace předložit na jednání Rady města Prostějova návrh řešení výsledku hospodaření za rok 2013;
12. schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2, IČ 44159960, sestavenou k 31. 12. 2013, která je uvedena v příloze č. 12;
13. schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Prostějov, ul. Majakovského 1,
IČ 62859056, sestavenou k 31. 12. 2013, která je uvedena v příloze č. 13;

14. schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Jesle sídliště Svobody v Prostějově, IČ 47920360, sestavenou k 31. 12. 2013, která je uvedena v příloze č. 14;
15. schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Základní umělecká škola Vladimíra Ambrose Prostějov, IČ 00402338, sestavenou k 31. 12. 2013, která je uvedena v příloze č. 15;
16. a) schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Sportcentrum – dům dětí a mládeže Prostějov, IČ 00840173, sestavenou k 31. 12. 2013, která je uvedena v příloze č. 16;
b) bere na vědomí informaci o odstranění nedostatků zjištěných nezávislým auditorem, která je uvedena v příloze č. 16;
17. schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Městské divadlo v Prostějově, IČ 00402362, sestavenou k 31. 12. 2013, která je uvedena v příloze č. 17;
18. schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Městská knihovna Prostějov, IČ 67008976, sestavenou k 31. 12. 2013, která je uvedena v příloze č. 18;
u k l á d á
ředitelům příspěvkových organizací
a) na základě zprávy nezávislého auditora k ověření účetní závěrky vyhodnotit výkazy předkládané za organizaci a v případě nesprávně stanovených povinností organizace provést nápravu v termínu do 29. 5. 2014,
b) zajistit vedení účetnictví v souladu s platnou legislativou, zejména v oblasti účtování na účtech krátkodobých poskytnutých záloh a na dohadných účtech pasivních,
c) předat zřizovateli informaci o splnění výše uvedených úkolů v termínu do 29. 5. 2014.

2.1.1 Valná hromada obchodní společnosti Společenský dům Prostějov, s. r. o.
Usnesení č. 4403:
Rada města Prostějova při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti Společenský dům Prostějov, s.r.o.
s c h v a l u j e
1. zprávu o stavu hospodaření obchodní společnosti Společenský dům Prostějov, s.r.o. za období 1.1.2013 do 31.12.2013 – řádnou účetní závěrku s tím, že hospodářský výsledek - ztráta za uvedené období bude zahrnuta do neuhrazené ztráty z minulých let,
2. odměnu Ing. Romanu Vejmolovi, jednateli společnosti ve výši dvouměsíčních platů jednatele, která bude vázána na usnesení rady ve věci doporučení zrušit k datu 30.6.2014 obchodní organizaci Společenský dům Prostějov, s. r. o.

3. Informace o postupu realizace úkolu úpravy webových stránek města Prostějova
Usnesení č. 4404:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s realizací úpravy webových stránek města Prostějova podle předloženého návrhu.4. Rozpočtové opatření kapitoly 15 – informační technologie
Usnesení č. 4405:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

15

6171

6111

 

 

015034000000

219.518,- Kč

Programové vybavení – Úprava webových stránek města Prostějova

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

6909

 

70

0700396000000

219.518,- Kč

Limit ostatních investic


7. Žádost soukromého investora o souhlas s investiční akcí - DPS v lokalitě Prostějov–Čechovice
Usnesení č. 4406:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s investiční akcí společnosti BALHER s. r. o., se sídlem Luční 432/16e, Prostějov, IČ 025 59 871, zastoupené společností KA Partner, a. s., se sídlem Vídeňská 116, Brno, IČ 255 66 024, na vybudování dvou bezbariérových domů s nájemními byty pro seniory a imobilní občany v lokalitě Prostějov - Čechovice.

8. Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Sportcentrum – DDM Prostějov
Usnesení č. 4407:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Sportcentrum – dům dětí a mládeže Prostějov, příspěvková organizace s účinností od 1. 6. 2014, kterým se mění a doplňuje znění článku III. odstavce 3, písmeno j) a článku VII. odstavce 1, písmeno f) takto:

Článek III.
Hlavní účel a předmět činnosti příspěvkové organizace
3. V souladu s hlavním účelem je předmětem činnosti příspěvkové organizace výkon nebo organizování těchto činností:
j) provozování dopravního hřiště pro příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Prostějovem
a pro veřejnost,

Článek VII.
Okruhy doplňkové činnosti
1. K lepšímu využití všech hospodářských možností a odborností zaměstnanců příspěvkové organizace zřizovatel povoluje příspěvkové organizaci vykonávat tyto doplňkové činnosti:
f) pronájem dopravního hřiště pro veřejnost.

9. Veřejná finanční podpora – Římskokatolická farnost Vrahovice
Usnesení č. 4408:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova na rok 2014 ve výši 50.000,-- Kč Římskokatolické farnosti Prostějov - Vrahovice, se sídlem Majakovského 130/3, Prostějov
- Vrahovice, IČ 479 22 613;
- VFP bude použita na nákup materiálu pro rekonstrukci oplocení včetně opěrné zídky na p. č.169/1
v k. ú. Vrahovice;
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2014
(ev. č. 122);
b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0060

3322

5223

 

 

0600000000000

50 000

 

VFP Římskokatolická farnost Prostějov - Vrahovice

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0070

6409

5901

 

 

0700000707100

50 000

 

Rezerva RMP


9.1 Oplocení hřišť u Sportcentra – DDM, Olympijská ul.
Usnesení č. 4409:
Rada města Prostějova
r o z h o d l a
postupovat na investiční akci „Oplocení hřišť u Sportcentra, ulice Olympijská, Prostějov“ dle varianty č. III., uvedené v důvodové zprávě, tj. stavba bude realizována dle původní projektové dokumentace.

10. Rozpočtová opatření:
10.1 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (středisko mládeže kopané – parkoviště)
Usnesení č. 4410:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

2219

6121

 

 

0600119000000

750 000

Středisko mládeže kopané Prostějov – parkoviště

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

 

 

0700000707100

750 000

Rezerva RMP


10.2 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (křižovatka Dolní – Okružní, přeložka kabelu)
Usnesení č. 4411:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějov schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

2212

6121

 

 

06000392000000

436 000

Křižovatka Dolní – Okružní – přeložka kabelu O2

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

 

 

0700000707100

436 000

Rezerva RMP


10.3 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (osvětlení křižovatky Čechůvky-Kralice)
Usnesení č. 4412:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3631

6121

 

 

0600479000000

300 000

Osvětlení křižovatky Čechůvky - Kralice

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

 

 

0700000707100

300 000

Rezerva RMP


10.4 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (úpravy křižovatky Olomoucká)
Usnesení č. 4413:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

2212

6121

 

1

0600366000000

9 200 000

Stavební úpravy křižovatky u žel. přejezdu na ul. Olomoucká, Prostějov

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

 

8115

 

1

0700000000000

9 200 000

FRR


10.5 Rozpočtové opatření kapitoly 90 – správa a údržba majetku města
Usnesení č. 4414:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0090

003745

5169

 

 

0900000900400

136.729

zvýšení pol. 5169 – nákup ostatních služeb; veřejná zeleň - odstranění betonových záhonů

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

006409

5901

 

 

0700000707100

136.729

snížení pol. 5901 – rezerva pro ROZOP Rady města Prostějova


11. Záležitosti Domovní správy Prostějov, s. r. o.:
11.1 Vyhlášení záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání - ul. Dolní č. 4/3659
Usnesení č. 4415:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání č. 111 o celkové rozloze 155,29 m2 v domě na ul. Dolní č. 4/3659 v Prostějově, za těchto podmínek:
- formou neveřejného vícekriteriálního řízení (forma obálkové metody)
- za nabídnuté roční (měsíční) nájemné s inflační doložkou
- s vyloučením provozování výherních hracích přístrojů, prodeje erotického zboží apod.
- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 500,-Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s.r.o., Pernštýnské nám. 176/8 v Prostějově
- nabídky je možné podat v písemné formě osobně nebo poštou v uzavřené obálce zřetelně označené nápisy „ul. Dolní č. 4/3659 a „NEOTVÍRAT“ společnosti Domovní správa Prostějov, s. r. o., Pernštýnské nám. 176/8 Prostějov.

11.2 Vyhlášení záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání - sídl. E. Beneše 4181
Usnesení č. 4416:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání č. 180 o celkové rozloze 139,53 m2 v domě na sídl. E. Beneše 4181 v Prostějově, za těchto podmínek:
- formou neveřejného vícekriteriálního řízení (forma obálkové metody)
- za nabídnuté roční (měsíční) nájemné s inflační doložkou
- s vyloučením provozování výherních hracích přístrojů, prodeje erotického zboží apod.
- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 500,-Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s.r.o., Pernštýnské nám. 176/8 v Prostějově
- nabídky je možné podat v písemné formě osobně nebo poštou v uzavřené obálce zřetelně označené nápisy „sídl. E. Beneše č. 4181 a „NEOTVÍRAT“ společnosti Domovní správa Prostějov, s. r. o., Pernštýnské nám. 176/8 Prostějov.

11.3 Vyhlášení záměru pronájmu garážového stání - ul. Švýcarská č. 4/4281
Usnesení č. 4417:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr pronájmu garážového stání č. 293 o celkové rozloze 7 m2 v domě na ul. Švýcarská č. 4/4281 v Prostějově, za těchto podmínek:
- pro garážování osobního vozidla ve vlastním užívání
- s předností parkování vozidla nájemníků domu na ul. Švýcarská č. 4/4281 v Prostějově
- s předností parkování zdravotně postižených nájemníků (průkazy ZTP)
- za nabídnuté měsíční nájemné v minimální výši 650,-Kč s inflační doložkou
- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 250,-Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s. r. o., Pernštýnské nám. 176/8, Prostějov.

11.4 Návrh prominutí poplatků z prodlení
Usnesení č. 4418:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
prominutí poplatků  dle návrhu Domovní správy Prostějov, s. r. o., sníženého o 10 %.

12. Záležitosti Odboru správy a údržby majetku města:
12.1 Prodej pozemku p.č. 708/1 v k.ú. Prostějov včetně stavby bytového domu Jiráskovo nám. 4
Usnesení č. 4419:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit prodej pozemku p.č. 708/1 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 349 m2 v k.ú. Prostějov včetně stavby bytového domu č.p. 430 (Jiráskovo nám. 4 v Prostějově) a všech dalších součástí a příslušenství za následujících podmínek:
a) kupní cena bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) prodej předmětného majetku bude realizován s břemeny nájemních vztahů na ní váznoucích,
c) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující,
d) při prodeji předmětného majetku bude uplatněn postup dle Směrnice č. 4/2013, kterou se upravuje systém aplikace kaucí při prodeji majetku Statutárního města Prostějova,
a pro uzavření kupní smlouvy stanovuje pořadí zájemců dle důvodové zprávy.

12.2 Vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 350/70 v k.ú. Kralice na Hané
Usnesení č. 4420:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr prodeje pozemku p.č. 350/70 – ostatní plocha o výměře 318 m2 v k.ú. Kralice na Hané společnosti NAVOS, a.s., se sídlem Čelakovského 1858/27, Kroměříž, PSČ: 767 01, IČ: 476 74 857, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši minimálně dle znaleckého posudku (cena obvyklá) a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.12.4 Vyhlášení záměru prodeje pozemků p.č. 7346 a p.č. 7357/1, oba v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 4421:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr prodeje pozemku p.č. 7346 – orná půda o výměře 57.171 m2 a pozemku p.č. 7357/1 – orná půda o výměře 15.700 m2, oba v k.ú. Prostějov, společnosti Mubea Stabilizer Bar Systems s.r.o., se sídlem Prostějov, Dolní 100, PSČ: 796 01, IČ: 292 83 132, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši minimálně dle znaleckého posudku (cena obvyklá),
b) v kupní smlouvě bude zřízeno věcné předkupní právo Statutárního města Prostějova k převáděným pozemkům tak, že se kupující zaváže tyto pozemky nebo jejich části v případě svého úmyslu tyto prodat nebo jinak zcizit nabídnout ke koupi Statutárnímu městu Prostějovu za cenu rovnající se kupní ceně sjednané při převodu těchto pozemků z vlastnictví Statutárního města Prostějova do vlastnictví kupujícího; předkupní právo zanikne dnem vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude povoleno užívání výrobního areálu na převáděných pozemcích,
c) v kupní smlouvě bude současně zřízeno věcné právo zákazu zcizení nebo zatížení převáděných pozemků; toto právo zanikne dnem vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude povoleno užívání výrobního areálu na převáděných pozemcích,
d) v kupní smlouvě se kupující zaváže provést na převáděných pozemcích výstavbu výrobního areálu včetně vydaného kolaudačního souhlasu nejpozději do 5 let po uzavření kupní smlouvy; pro případ prodlení se splněním uvedeného závazku bude v kupní smlouvě sjednána smluvní pokuta ve výši 300.000 Kč za každý měsíc prodlení a v případě, že výstavba výrobního areálu nebude v daném termínu vůbec zahájena, možnost Statutárního města Prostějova od kupní smlouvy odstoupit,
e) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí uhradí kupující,
f) při prodeji předmětných pozemků bude uplatněn postup dle Směrnice č. 4/2013, kterou se upravuje systém aplikace kaucí při prodeji majetku Statutárního města Prostějova; kauce bude činit 4.000.000 Kč.

12.5 Výkup pozemku p.č. 348 v k.ú. Čechovice u Prostějova a ROZOP kapitoly 50
Usnesení č. 4422:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
1) výkup pozemku p.č. 348 – orná půda o výměře 3.576 m2 v k.ú. Čechovice u Prostějova od vlastníků tohoto pozemku do vlastnictví Statutárního města Prostějova za kupní cenu ve výši 300 Kč/m2, tj. celkem 1.072.800 Kč, za následujících podmínek:
a) část kupní ceny ve výši 96 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 4 % (záruka pro zaplacení daně z nabytí nemovitých věcí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z nabytí nemovitých věcí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávajících,
b) správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Statutární město Prostějov,
2) rozpočtové opatření, kterým se:
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0050

006409

6130

 

1

0500000000000

1.072.800

zvýšení pol. 6130 – pozemky; výkup pozemku p.č. 348 v k.ú. Čechovice u Prostějova

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

 

8115

 

1

0700000000000

1.072.800

snížení pol. 8115 – Fond rezerv a rozvoje


12.7 Změna podmínek Kupní smlouvy č. 2008/16/142 ze dne 23. 06. 2008 a umístění obratiště pro autobusy na částech pozemků p.č. 310/6 a p.č. 310/3, oba v k.ú. Kralice na Hané
Usnesení č. 4423:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
1) změnu podmínek prodeje pozemků v sektoru A průmyslové zóny města Prostějova dle Kupní smlouvy č. 2008/16/142 ze dne 23. 06. 2008 uzavřené mezi městem Prostějovem jako prodávajícím a společností Železárny-Annahütte, spol. s r.o., se sídlem Prostějov, Dolní 100, IČ: 005 46 542, jako kupujícím, dle dodatku č. 2, který je přílohou č. 1 materiálu, s úpravou výše smluvní pokuty uvedené v čl. IV odst. 6 věta druhá smlouvy na 500.000 Kč měsíčně. Ostatní podmínky Kupní smlouvy č. 2008/16/142 ze dne 23. 06. 2008 zůstanou nezměněny.
2) zřízení služebnosti cesty a služebnosti spočívající v právu umístit a užívat stavbu obratiště pro autobusy na částech pozemků ve vlastnictví společnosti Železárny-Annahütte, spol. s r.o., p.č. 310/6 a p.č. 310/3, oba v k.ú. Kralice na Hané (rozsah zatížení pozemků bude znám po vypracování geometrického plánu) ve prospěch pozemků p.č. 310/14 a p.č. 906/1, oba v k.ú. Kralice na Hané, ve vlastnictví Statutárního města Prostějova, za následujících podmínek:
a) služebnost bude vymezena geometrickým plánem v rozsahu umístění stavby obratiště pro autobusy,
b) služebnost bude zřízena na dobu neurčitou a bezúplatně,
c) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práva odpovídajícího služebnosti do katastru nemovitostí uhradí oprávněný ze služebnosti,
d) Statutární město Prostějov se zaváže umožnit bezúplatně společnosti Železárny-Annahütte, spol. s r.o., využití stavby obratiště pro autobusy pro přístup na pozemky v majetku společnosti Železárny-Annahütte, spol. s r.o.,
e) společnost Železárny-Annahütte, spol. s r.o., se zaváže strpět možnost budoucího dopravního propojení prostřednictvím pozemků p.č. 310/6 a p.č. 310/3, oba v k.ú. Kralice na Hané, dle platného územního plánu městyse Kralice na Hané,
f) do zaměření služebnosti geometrickým plánem bude mezi společností Železárny-Annahütte, spol. s r.o., a Statutárním městem Prostějovem uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene.

13. Bytové záležitosti:
13.1 Návrh uzavření nájemních smluv na pronájem bytů v majetku města Prostějova
Usnesení č. 4424:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
uzavření nájemních smluv na pronájem městského bytu dle důvové zprávy.


13.2 Schválení žadatelů o pronájem bytů zvláštního určení v domě s pečovatelskou službou v majetku města Prostějova
Usnesení č. 4425:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
uzavření nájemních smluv na pronájem bytu zvláštního určení v domě s pečovatelskou službou v pořadí dle důvodové zprávy.

 

Miroslav P i š ť á k  v.r.                         Mgr. Jiří P o s p í š i l v.r.
primátor města Prostějova                1. náměstek primátora

Prostějov 13.5.2014
Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 26.5.2014 8:24:40 | přečteno 302x | Věra Krejčí
load