Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2014 > Usnesení ze 113. schůze Rady města Prostějova

Usnesení ze 113. schůze Rady města Prostějova

konané 27.5.2014

 

1. Zahájení, schválení programu
Usnesení č. 4426:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
program své 113. schůze, konané dne 27.5.2014,
p o v ě ř u j e
Mgr. Jiřího Pospíšila, 1. náměstka primátora, ověřením zápisu.

2. Valná hromada obchodní společnosti Domovní správa Prostějov, s. r. o.
Usnesení č. 4427:
Rada města Prostějova při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti Domovní správy Prostějov, s.r.o.
a) d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit Zakladatelskou listinu a Stanovy společnosti podle předloženého návrhu,
b) s c h v a l u j e
1. Smlouvu o výkonu funkce jednatele na základě ustanovení §59 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích (ZOK) dle předloženého návrhu,
2. Směrnici jednatele č. 3 / 2014, mzdová směrnice, dle předloženého návrhu.

3. Valná hromada obchodní společnosti Lesy města Prostějova, s. r. o.
Usnesení č. 4428:
Rada města Prostějova jako orgán města Prostějova a zároveň při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti Lesy města Prostějova, s.r.o., na základě doporučení dozorčí rady společnosti Lesy města Prostějova s.r.o.
s c h v a l u j e
1) změnu zakladatelské listiny společnosti dle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích);
2) opravu provozní budovy v areálu lesní školky v Seči. Limit pro opravu provozní budovy je stanoven na
600 000,- Kč.

4. Příprava zasedání zastupitelstva města
Usnesení č. 4429:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rámcový návrh programu 32. zasedání Zastupitelstva města Prostějova, které se bude konat 10.6.2014
v jednací místnosti radnice v Prostějově, nám. T. G. Masaryka 130/14.

5. Záležitosti komisí rady
Usnesení č. 4430:
Rada města Prostějov
a) b e r e n a v ě d o m í
1. doporučení Komise pro mládež a tělovýchovu ze dne 12.5.2014;
2. zápis z jednání Komise dopravy dne 19.5.2014;
3. doporučení Komise koncepce a rozvoje města ze dne 21.5.2014;
b) u k l á d á
1. Ing. Antonínu Zajíčkovi, vedoucímu Odboru rozvoje a investic,
zajistit úkoly, vyplývající z jednání Komise dopravy, a to předložit materiál ve věci zadání vypracování projektové dokumentace okružní křižovatka Poděbradovo nám. jednomu zájemci – ATELIER DPK, s.r.o., Brno, včetně ROZOP a urychlit práce na CS na Petrském nám.,
2. Ing. Miroslavu Nakládalovi, vedoucímu Odboru dopravy,
zajistit dopravní značení změn u OBI dle návrhu Komise dopravy a předložit na příští schůzi rady návrh odpovědi na petici, kterou občané žádali zprůjezdnění ulice Kravařova.

6. Harmonogram zrušení společnosti Společenský dům Prostějov, s.r.o.
Usnesení č. 4431:
Rada města Prostějova
I. b e r e n a v ě d o m í
informace o postupu spojeném se záměrem zrušení obchodní společnosti Společenský dům Prostějov, s.r.o. a dalším zajišťování požadovaných činností a služeb společností Domovní správa Prostějov, s.r.o.,

II. pro případ rozhodnutí Zastupitelstva města Prostějova zrušit obchodní společnosti Společenský dům Prostějov, s.r.o., IČ: 27716333, Sídlo: Prostějov, Komenského 4142/6, PSČ 796 01 k 1. 7. 2014,
1. s c h v a l u j e
návrh harmonogramu jednotlivých úkonů/právních jednání nezbytných k realizaci uvedeného záměru podle předloženého návrhu,
2. s o u h l a s í
s tím, aby na základě příslušné smlouvy s nájemcem objekt Komenského 4142/6 v Prostějově od 1. 7. 2014 užívala pro výkon své činnosti/předmětu podnikání obchodní společnost Domovní správa Prostějov, s.r.o.,

III. r e v o k u j e
bod 2 svého usnesení č. 4401 ze dne 13. 5. 2014,

IV. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova, aby rozhodlo
1. zrušit obchodní společnost Společenský dům Prostějov, s.r.o., IČ: 27716333, Sídlo: Prostějov, Komenského 4142/6, PSČ 796 01 s likvidací ku dni 1. 7. 2014,
2. uložit Radě města Prostějova zajistit potřebná právní jednání související se zrušením obchodní společnosti Společenský dům Prostějov, s.r.o. IČ: 27716333, Sídlo: Prostějov, Komenského 4142/6, PSČ 796 01.

7. Návrh změny organizační struktury Magistrátu města Prostějova
Usnesení č. 4432:
Rada města Prostějova
I. s c h v a l u j e
s účinností k 1. 9. 2014 změny v organizační struktuře a systemizaci pracovních míst Magistrátu města Prostějova:
1. ruší 1 pracovní místo na Stavebním úřadě Magistrátu města Prostějova vykonávané zaměstnancem v pracovním poměru se zařazením památkář a snižuje celkový počet pracovních míst na Stavebním úřadě na 24,
2. ruší 1 pracovní místo na Odboru správy a zabezpečení Magistrátu města Prostějova vykonávané zaměstnancem v pracovním poměru se zařazením uklízeč a snižuje celkový počet pracovních míst na Odboru správy a zabezpečení na 14,

II. s t a n o v í
celkový počet zaměstnanců v pracovním poměru zařazených do Magistrátu města Prostějova k 1. 9. 2014 na 286,

III. s c h v a l u j e
s účinností k 1. 9. 2014 změny v organizační struktuře a systematizaci pracovních míst Magistrátu města Prostějova a to v Odboru informačních technologií takto:
1. zřizuje oddělení implementace a procesů na Odboru informačních technologií Magistrátu města Prostějova
2. ruší 1 pracovní místo na Odboru informačních technologií Magistrátu města Prostějova se zařazením správce komunikačních a síťových technologií
3. zřizuje 1 pracovní místo na Odboru informačních technologií Magistrátu města Prostějova se zařazením vedoucí oddělení implementace a procesů a ponechává nezměněný celkový počet zaměstnanců v Odboru informačních technologií Magistrátu města Prostějova – 7,

IV. s c h v a l u j e
systemizaci pracovních míst v odboru Stavební úřad, v Odboru informačních technologií a v Odboru správy a zabezpečení Magistrátu města Prostějova podle předloženého návrhu organizačního schématu a se změnami dle výše uvedeného usnesení.

8. Návrh rozhodnutí o námitkách a způsobu vypořádání připomínek, Návrh na vydání Územního plánu Prostějov
Usnesení č. 4433:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova
1. schválit návrh rozhodnutí o námitkách a návrh způsobu vyhodnocení připomínek (dle materiálu na semináři 26. 5. 2014);
2. vydat Územní plán Prostějov formou opatření obecní povahy.

8.1 Návrh pořízení 1. změny Územního plánu Prostějov
Usnesení č. 4434:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova na zasedání 10.6.2014 pořídit 1. změnu Územního plánu Prostějov.
1. Jedná se o změny ÚP u výrobních firem v umístěných plochách smíšených obytných (Gala, a. s., Perfo Liena, a. s. a BW-TOPAS, s. r. o.) tak, aby nebyl omezen rozvoj firem (na návrh orgánu veřejné správy).
2. Dále budou prověřeny námitky a připomínky podané jako námitky procesně nepřípustné při druhém veřejném projednávání ÚP v roce 2013 a předloženy v materiálu na pořízení změny do zasedání zastupitelstva města v září 2014.
3. Změny regulativů dle požadavku Ing. Peichla dohodne Ing. Fišer s Ing. arch. Kynčlem do 3.6.2014.

9. Pokyny pro kontrolu plnění rozpočtu statutárního města Prostějova a průběžného hospodaření jím zřízených a založených právnických osob k 30.6.2014
Usnesení č. 4435:
Rada města Prostějova
r e v o k u j e
usnesení č. 1622 ze dne 11.9.2001 – pokyny „Kontrola hospodaření obchodních společností, založených městem a předkládání hodnotících zpráv“ v plném rozsahu,
s c h v a l u j e
Pokyny pro kontrolu plnění rozpočtu statutárního města Prostějova a průběžného hospodaření jím zřízených a založených právnických osob k 30.6.2014 dle předloženého návrhu.

10. Pokyny pro aktualizaci a doplnění střednědobého rozpočtového výhledu statutárního města Prostějova pro roky 2016 a 2017
Usnesení č. 4436:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
Pokyny pro aktualizaci a doplnění střednědobého rozpočtového výhledu statutárního města Prostějova pro roky 2016 a 2017 dle předloženého návrhu.

11. Prominutí odvodu finančních prostředků včetně penále z důvodu porušení rozpočtové kázně
Usnesení č. 4437:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit prominutí odvodu finančních prostředků občanskému sdružení KRASO-bruslení, se sídlem Za Kosteleckou 1, Prostějov, IČ: 266 36 433 ve výši 24 000 Kč (tj. 80% z původní částky 30 000 Kč) z důvodu porušení rozpočtové kázně, včetně dopočtu penále.

12. Přijetí příspěvku z rozpočtu OlK pro Turistická informační centra na území OlK na rok 2014
Usnesení č. 4438:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit přijetí příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje ve výši 33.000 Kč pro Turistická informační centra na území Olomouckého kraje na rok 2014 za účelem částečné úhrady nákladů spojených s realizací projektu Prohlídkové okruhy v Prostějově, které se uskuteční v termínu od 30. 6. – 31. 8. 2014.

13. Veřejná zakázka „Revitalizace nám. T. G. Masaryka – kuželna“ - zahájení řízení
Usnesení č. 4439:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
1. zahájenízadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané v otevřeném podlimitním řízeníRevitalizace nám. T. G. Masaryka - kuželna v Prostějověv souladu s § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon),
2. základní hodnoticí kritérium ekonomickou výhodnost nabídky a stanovuje dílčí hodnoticí kritéria a jejich váhu takto:
A. Nabídková cena v Kč bez DPH - 80%
B. Délka záruční doby za jakost díla v měsících - 20 %
(nejkratší záruka 60 měsíců, nejdelší záruka 120 měsíců)
3. zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Revitalizace nám. T. G. Masaryka - kuželna v Prostějově“ včetně Odůvodnění zakázky a návrhu Smlouvy o dílo dle návrhu předloženého v přílohách k tomuto materiálu,
4. provedení administrace této veřejné zakázky prostřednictvím mandatáře – odborné společnosti Gordion s.r.o. se kterou má město uzavřenu mandátní smlouvu o výkonu práv a povinností zadavatele podle § 151 zákona ze dne 10.1.2012,
5. v souladu s § 74 zákona a s přihlédnutím k potřebě odborné způsobilosti komise pro posouzení a hodnocení nabídek složení komise pro otevírání obálek v počtu tří členů a tří náhradníků a složení komise pro posouzení a hodnocení nabídek v počtu pěti členů a pěti náhradníků veřejné zakázky „Revitalizace nám. T. G. Masaryka - kuželna v Prostějově“.
Složení komise pro otevírání obálek a komise pro posouzení a hodnocení nabídek je jmenovitě uvedeno v zápise z jednání schůze Rady města Prostějova.
u k l á d á
Mgr. Renatě Grulichové, vedoucí Odboru kancelář tajemníka,
zabezpečit prostřednictvím společnosti Gordion s.r.o. administraci veřejné zakázky „Revitalizace nám. T. G. Masaryka - kuželna v Prostějově“ s použitím výše zmíněné Zadávací dokumentace a za použití výše uvedených hodnoticích kritérií.
p o v ě ř u j e
Miroslava Pišťáka, primátora města Prostějova, jmenováním tří členů a tří náhradníků komise pro otevírání obálek a pěti členů a pěti náhradníků komise pro posouzení a hodnocení nabídek v souladu se zápisem z jednání Rady města Prostějova.

14. Veřejná zakázka „Vnější okruh Anglická – Brněnská (úsek ulice V polích – ulice Anenská)“ - zahájení řízení
Usnesení č. 4440:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
1. zahájenízadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané v otevřeném podlimitním řízeníVnější okruh Anglická – Brněnská (úsek ulice V polích – ulice Anenská)v souladu s § 27 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon),
2. základní hodnoticí kritérium ekonomickou výhodnost nabídky a stanovuje dílčí hodnoticí kritéria a jejich váhu takto:
A. celková nabídková cena v Kč bez DPH - 60%
B. doba celkové realizace díla ve dnech - 30%
(nejkratší přípustná doba realizace 18 týdnů )
C. délka záruky za jakost díla v měsících - 10 %
(nejkratší požadovaná záruka 60 měsíců, nejdelší přípustná záruka 120 měsíců)
3. zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Vnější okruh Anglická – Brněnská (úsek ulice V polích – ulice Anenská)“, včetně Odůvodnění zakázky a návrhu Smlouvy o dílo dle návrhu, předloženého v přílohách k tomuto materiálu,
4. provedení administrace této veřejné zakázky prostřednictvím Oddělení veřejných zakázek Odboru kancelář tajemníka Magistrátu města Prostějova,
5. v souladu s § 74 zákona a s přihlédnutím k potřebě odborné způsobilosti komise pro posouzení a hodnocení nabídek složení komise pro otevírání obálek v počtu tří členů a tří náhradníků a složení komise pro posouzení a hodnocení nabídek v počtu pěti členů a pěti náhradníků veřejné zakázky „Vnější okruh Anglická – Brněnská (úsek ulice V polích – ulice Anenská)“.
Složení komise pro otevírání obálek a komise pro posouzení a hodnocení nabídek je jmenovitě uvedeno v zápise z jednání schůze Rady města Prostějova.
u k l á d á
Mgr. Renatě Grulichové, vedoucí Odboru kancelář tajemníka,
zabezpečit prostřednictvím Oddělení veřejných zakázek administraci veřejné zakázky „Vnější okruh Anglická – Brněnská (úsek ulice V polích – ulice Anenská)“ s použitím výše zmíněné Zadávací dokumentace a za použití výše uvedených hodnoticích kritérií.
p o v ě ř u j e
Miroslava Pišťáka, primátora města Prostějova, jmenováním tří členů a tří náhradníků komise pro otevírání obálek a pěti členů a pěti náhradníků komise pro posouzení a hodnocení nabídek v souladu se zápisem z jednání Rady města Prostějova.

14.1 Zadávací řízení veřejné zakázky „Centrální nákup elektrické energie a zemního plynu pro statutární město Prostějov“ - rozhodnutí o vyloučení uchazeče
Usnesení č. 4441:
Rada města Prostějova
r o z h o d l a
v souladu s § 76 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“) o vyloučení uchazeče č. 1. RIGHT POWER ENERGY, s.r.o., se sídlem Českobratrská 3321/46, 702 00 Ostrava 2, IČ 272 30 112 z další účasti v zadávacím řízení „ Centrální nákup elektrické energie a zemního plynu pro statutární město Prostějov “ z důvodu nesplnění kvalifikačních předpokladů, konkretizovaných v důvodové zprávě.

15. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky v zadávacím řízení „Městské hradby - Prostějov“
Usnesení č. 4442:
Rada města Prostějova
r o z h o d l a
1. v souladu s § 81 zákona, o výběru nejvhodnější nabídky v zadávacím řízení „Městské hradby - Prostějov“ a na základě doporučení komise pro hodnocení nabídek vybrala nabídku společnosti OSA STERA s.r.o., se sídlem Zeyerova 855/15, 772 00 Olomouc, IČ 603 20 044 jako nejvhodnější nabídku. Nabídka společnosti OSA STERA s.r.o. vyhověla všem podmínkám zadávacího řízení a byla podle hodnotících kritérií vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější, jak uvedeno v důvodové zprávě,
2. zadat veřejnou zakázkuMěstské hradby - Prostějov“ a uzavřít Smlouvu o dílo na realizaci zakázky se společností OSA STERA s.r.o., se sídlem Zeyerova 855/15, 772 00 Olomouc, IČ 603 20 044,
3. v případě neposkytnutí součinnosti, potřebné k uzavření smlouvy, vítězným uchazečem zadat veřejnou zakázkuMěstské hradby - Prostějov“ a uzavřít smlouvu o dílo s dalším uchazečem v pořadí dle důvodové zprávy v souladu s § 82 odst. 4 zákona.
u k l á d á
Ing. Antonínu Zajíčkovi, vedoucímu Odboru rozvoje a investic,
zajistit ve lhůtách stanovených zákonem uzavření Smlouvy o dílo s vybraným uchazečem OSA STERA s.r.o.

16. Směrnice, kterou se stanoví postup pro nakládání s nalezenými věcmi
Usnesení č. 4443:
Rada města Prostějova
v y d á v á
s účinností od 1. 6. 2014 Směrnici, kterou se stanoví postup pro nakládání s nalezenými věcmi dle předloženého návrhu.

17. Změna Pravidel hospodaření s majetkem města Prostějova
Usnesení č. 4444:
Rada města Prostějova
v y d á v á
s účinností od 1.6.2014 Dodatek č. 1 k Pravidlům hospodaření s majetkem města Prostějova, kterým se provádí změna Pravidel hospodaření dle předloženého návrhu.

18. Příspěvek pro Sdružení obrany spotřebitelů
Usnesení č. 4445:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
informaci o žádosti Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace se sídlem v Brně na ulici Mečová č.5, IČ: 22832793 o finanční příspěvek z rozpočtu města ve výši 20.000,- Kč;
r o z h o d l a
poskytnout příspěvek ve výši 10 000,- Kč Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, se sídlem v Brně na ulici Mečová č. 5, IČ: 22832793;
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0021

6409

5222

 

   

10.000

 

(zvýšení položky 5222 –Sdružení ochrany spotřebitelů – Asociace , Brno – poskytnutí příspěvku na projekt „Obrana spotřebitele“

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0070

006409

5901

 

 

0700000707100

10.000

 

(snížení položky 5901 – rezerva RMP pro rozpočtová opatření)


19. Určení místa a doby pro uzavření občanského sňatku
Usnesení č. 4446:
Rada města Prostějova
s t a n o v í
místo a dobu k uzavírání manželství občanským sňatkem u matričního úřadu Prostějov takto:
- Místem konání sňatečného obřadu při občanském sňatku je obřadní síň v budově radnice, Prostějov, Nám. T. G. Masaryka 130/14,
- Dobou, tedy dnem, stanoveným pro konání sňatečného obřadu při občanském sňatku, je sobota.

20. Informace o možnosti vybudování studny ve Smetanových sadech
Usnesení č. 4447:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
informaci o možnosti vybudování studní ve Smetanových sadech v rámci údržby zeleně ve Smetanových sadech.

21. Projekt pro územní rozhodnutí „Okružní křižovatka Přikrylovo náměstí, Prostějov“ – informace o zadání zakázky
Usnesení č. 4448:
Rada města Prostějova
r o z h o d l a
zadat vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí „Okružní křižovatka Přikrylovo náměstí, Prostějov“ formou výzvy jednomu zájemci – ATELIER DPK, s.r.o., Žižkova 5, 602 00 Brno,
IČ 253 48 817.

22. Posouzení stavu oken Mateřské školy Žešov
Usnesení č. 4449:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
informaci o technickém stavu oken na budově Mateřské školy Žešov;
r o z h o d l a
postupovat dle varianty I. písemného materiálu, a to zajistit nátěry vnějších líců oken, zajistit opravy veškerého kování a doplnění těsnění vnitřních křídel.

23. Smlouva o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu OlK na projekt „CS Dolní – Kralická II. část“
Usnesení č. 4450:
Rada města Prostějova
doporučuje
Zastupitelstvu města Prostějova
1. schválit přijetí finančních prostředků z rozpočtu Olomouckého kraje na projekt „Cyklistická stezka Dolní – Kralická II. část“ ve výši 800 000,- Kč,
2. schválit Smlouvu o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Olomouckého kraje ve znění dle přiloženého návrhu.

24. Smlouva o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt „Rozšíření systému pro separaci bioodpadů ve městě Prostějov“
Usnesení č. 4451:
Rada města Prostějova
doporučuje
Zastupitelstvu města Prostějova
1. schválit přijetí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci „Rozšíření systému pro separaci bioodpadů ve městě Prostějov“ ve výši 376 357,60 Kč,
2. schválit Smlouvu č. 13159814 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí ve znění dle přiloženého návrhu.

25. Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje na akci „Osvětlení křižovatky Čechůvky – Kralice“
Usnesení č. 4452:
Rada města Prostějova
doporučuje
Zastupitelstvu města Prostějova
1. schválit přijetí investičního příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje na částečnou úhradu nákladů na dopravně inženýrská opatření vedoucí ke zvyšování bezpečnosti na pozemních komunikacích v rámci realizace stavby „Osvětlení křižovatky Čechůvky – Kralice“ ve výši 216 000,- Kč,
2. schválit Smlouvu o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje dle přiloženého návrhu.

26. Technický stav komunikace v ul. Veleslavínská a Nezvalova
Usnesení č. 4453:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
informaci o technickém stavu komunikace Veleslavínská ul. a Nezvalova ul.

27. Údržba vodního toku Hloučela za sídlištěm E. Beneše
Usnesení č. 4454:
Rada města Prostějova
r o z h o d l a
zadat veřejnou zakázku – uzavřít smlouvu o zajištění údržby vodního toku Hloučela za sídlištěm E. Beneše firmou Ing. Karel Klimeš, provádění staveb, Osek nad Bečvou 113, PSČ 751 22, za nabídkovou cenu
216 526,45 Kč.

28. Uspořádání kulturních akcí v Městském divadle v Prostějově zdarma pro veřejnost
Usnesení č. 4455:
Rada města Prostějova
r o z h o d l a
uspořádat v roce 2014 operní představení Prodaná nevěsta k 100. výročí prostějovské radnice a koncert Moravské filharmonie Olomouc k výročí vzniku samostatného československého státu pro veřejnost zdarma.

29. Revokace usnesení rady č. 4101, čerpání IF ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14
Usnesení č. 4456:
Rada města Prostějova
r e v o k u j e
usnesení č. 4101 Rady města Prostějova ze dne 4. 2. 2014, kterým Rada města Prostějova souhlasila s čerpáním investičního fondu Základní školy a mateřské školy Prostějov, Palackého tř. 14 ve výši Kč 180.000,- na obnovu počítačové učebny;
s c h v a l u j e
a) čerpání investičního fondu Základní školy a mateřské školy Prostějov, Palackého tř. 14 ve výši celkem
Kč 98.381,- na pořízení myčky nádobí v částce Kč 57.881,- pro pracoviště ZŠ na Palackého tř. a venkovního hracího prvku pro ŠD pro pracoviště na Skálově nám. ve výši Kč 40.500,-;
b) čerpání rezervního fondu ve výši Kč 11.487,- na nákup PC do kanceláře školy.

30. Schválení úprav závazných ukazatelů finančních plánů zřízených příspěvkových organizací po rozdělení schválených finančních plánů na rok 2014 na hlavní a doplňkovou činnost
Usnesení č. 4457:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
v hlavní činnosti
1. úpravu finančního plánu Základní školy a mateřské školy Prostějov, Palackého tř. 14
– snížení závazného ukazatele 527, 528 – zákonné a jiné soc. náklady ve výši 350 Kč,
– snížení závazného ukazatele 551 – odpisy dlouhodobého majetku ve výši 20.000 Kč,

2. úpravu finančního plánu Základní školy a mateřské školy JŽ Prostějov, Sídliště svobody 24/79
– snížení závazného ukazatele 551 – odpisy dlouhodobého majetku ve výši 7.900 Kč,

3. úpravu finančního plánu Reálného gymnázia a ZŠ města Prostějova, Studentská ul. 2
– snížení závazného ukazatele 521 – mzdové náklady ve výši 36.000 Kč,
– navýšení závazného ukazatele 551 – odpisy dlouhodobého majetku ve výši 245.000 Kč,

4. úpravu finančního plánu Základní školy Prostějov, ul. Dr. Horáka 24
– snížení závazného ukazatele č. 521 – mzdové náklady ve výši 60.000 Kč,

5. úpravu finančního plánu Základní školy Prostějov, ul. E. Valenty 52
– snížení závazného ukazatele 551 – odpisy dlouhodobého majetku ve výši 707 Kč,

6. úpravu finančního plánu Sportcentru DDM Prostějov, příspěvková organizace
– snížení závazného ukazatele 521 – mzdové náklady ve výši 250.000 Kč,
– snížení závazného ukazatele 524, 525 – zákonné a jiné soc. pojištění ve výši 54.000 Kč,
– snížení závazného ukazatele 527, 528 – zákonné a jiné soc. náklady ve výši 4.000 Kč,
– snížení závazného ukazatele 551 – odpisy dlouhodobého majetku ve výši 21.600 Kč.

31. Snížení osobního příplatku ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných městem Prostějovem
Usnesení č. 4458:
Rada města Prostějova
r o z h o d l a 
na základě zjištěných nedostatků při ověřování účetní závěrky za rok 2013 snížit osobní příplatek za měsíc červen 2014 o 50%:
RNDr. Josefu Hrachovcovi, řediteli Základní školy a mateřské školy Prostějov, Kollárova ul. 4,
Mgr. Ivanu Nedvědovi, řediteli Sportcentra – dům dětí a mládeže Prostějov, příspěvková organizace,
Mgr. Romanu Pazderovi, řediteli Základní školy a mateřské školy Prostějov, Melantrichova ul. 60.

32. Žádost o předchozí souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného peněžitého daru RG a ZŠ města Prostějova a žádost o úpravu finančního plánu
Usnesení č. 4459:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s přijetím účelově určeného peněžitého daru ve výši Kč 22 000,-- Reálným gymnáziem a ZŠ města Prostějova, Studentská ul. 2 od manželů Plenařových na úhradu mzdových nákladů pro pedagogického asistenta pro žáka ZŠ J. Plenaře na období zejména prvního pololetí školního roku 2014/2015;
s c h v a l u j e
úpravu finančního plánu závazného ukazatele 521 – mzdové prostředky – navýšení o 22.000 Kč na pedagogickou asistenci.

33. Žádost o předchozí souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného peněžitého daru Sportcentrem DDM Prostějov, příspěvková organizace a žádost o čerpání rezervního fondu organizace
Usnesení č. 4460:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s přijetím účelově určeného peněžitého daru ve výši Kč 10 300,- Sportcentrem DDM Prostějov, příspěvková organizace od České spořitelny a. s. na ceny do vědomostních a dovednostních soutěží, pořádaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR;
s c h v a l u j e
čerpání rezervního fondu ve výši Kč 39 500,- na instalaci venkovních žaluzií na 6 oken v objektu na ul.Vápenice 9.

34. Čerpání investičního fondu a úprava finančního plánu ZUŠ Vl. Ambrose Prostějov
Usnesení č. 4461:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
1. čerpání investičního fondu Základní umělecké školy Vl. Ambrose Prostějov, ve výši 60 000 Kč na opravu vodovodního řadu a výměnu hlavních uzávěrů vody;
2. úpravu finančního plánu Základní umělecké školy Vl. Ambrose Prostějov – navýšení závazného ukazatele 521 – mzdové náklady ve výši 40.000 Kč, navýšení závazného ukazatele 524 – zákonné sociální pojištění ve výši 13.600 Kč a závazného ukazatele 527 – zákonné a soc. náklady ve výši 400 Kč.

35. Čerpání investičního fondu ZŠ a MŠ JŽ PV, Sídliště svobody 24/79
Usnesení č. 4462:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
čerpání investičního fondu Základní školy a mateřské školy JŽ Prostějov, Sídliště svobody 24/79 ve výši 500 000 Kč na nákup plynového parního konvektomatu do školní jídelny mateřské školy;
s o u h l a s í
s nabytím plynového parního konvektomatu do vlastnictví Základní školy a mateřské školy JŽ Prostějov, Sídliště svobody 24/79.

36. Žádost o úpravu finančního plánu MŠ PV, ul. Šárka 4a
Usnesení č. 4463:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
úpravu finančního plánu Mateřské školy Prostějov, ul. Šárka 4a – navýšení závazného ukazatele 528 – zákonné a jiné soc. náklady ve výši 14.774 Kč.

36.1 ZŠ a MŠ Prostějov, Melantrichova ul. 60 - rozšíření pracoviště MŠ Fanderlíkova 69
Usnesení č. 4464:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s rozšířením pracoviště MŠ Fanderlíkova 69 o jednu třídu v počtu 20 dětí předškolního věku v budově ZŠ a MŠ Prostějov, Melantrichova ul. 60, a to od 1. 9. 2014,
u k l á d á
PaedDr. Františku Říhovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu,
zajistit potřebné změny v rejstříku škol a školských zařízení.

36.2 Schválení prodeje cisternové automobilní stříkačky
Usnesení č. 4465:
Rada města Prostějova
a) s c h v a l u j e
prodej cisternové automobilní stříkačky Š -706 RTH, PV-11-15, ev. číslo 022/63,
b) p o v ě ř u j e
primátora statutárního města Prostějova Miroslava Pišťáka podpisem kupní smlouvy.

37. Veřejná finanční podpora:
37.1 Veřejná finanční podpora - oblast sportu
Usnesení č. 4466:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z FRR

1. ve výši 10.000,-- Kč Tělocvičné jednotě SOKOL I Prostějov, Skálovo nám. 4, IČ 155 26 151 (poř. č. žádosti 83)
- na pořádání Mistrovství ČR v nohejbale dvojic a trojic žáků (poháry, diplomy, míč, jízdné)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 9. 2014

2. ve výši 5.000,-- Kč Sportovnímu klubu policie Moravan Prostějov, Újezd 12, IČ 479 21 463 (poř. č. žádosti 73)
- na pořádání turnaje v malé kopané s mezinárodní účastí policistů ze Srbska (pronájem)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 9. 2014

3. ve výši 15.000,-- Kč Občanskému sdružení Veřejná lyžařská škola, B. Němcové 11, IČ 226 71 366 (poř. č. žádosti 87)
- na lyžařskou a snowboardovou výuku dětí a mládeže (doprava, parkovné, vleky)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2014

4. ve výši 10.000,-- Kč Mgr. Pavlíně Radičové, IČ 755 98 795 (poř. č. žádosti 89)
- na podporu činnosti Aerobik klubu Pavlíny Radičové (materiál a zhotovení závodních dresů, pronájem)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2014

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0020

003419

5222

 

1

0200000000000

30.000

 

(zvýšení položky 5222 – TJ SOKOL I – MČR v nohejbale, Sportovní klub policie Moravan – turnaj v malé kopané, OS Veřejná lyžařská škola – lyžařská a snowboardová výuka dětí a mládeže)

 

0020

003419

5212

 

1

0200000000000

10.000

 

(zvýšení položky 5212 – Mgr. Pavlína Radičová – činnost aerobik klubu)

- snižuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0070

 

8115

 

1

0700000000000

40.000

 

(snížení FRR)


d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z FRR ve výši 100.000,-- Kč
DROPZONE PROSTĚJOV, Hvozdec 55, Veverská Bítýška, IČ 228 17 930 (poř. č. žádosti 85)
- na pronájmy při organizaci Mistrovství světa v parašutismu 2014 v Prostějově
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 10. 2014

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0020

003419

5222

 

1

0200000000000

100.000

 

(zvýšení položky 5222 – DROPZONE PROSTĚJOV – pronájmy při organizaci Mistrovství světa v parašutismu 2014 v Prostějově)

- snižuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0070

 

8115

 

1

0700000000000

100.000

 

(snížení FRR)


37.2 Veřejná finanční podpora - oblast sportu - PAVLOF, LHK Jestřábi o. s., LHK Jestřábi s. r. o.
Usnesení č. 4467:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z FRR

1. ve výši 2.000.000,-- Kč LHK Jestřábi Prostějov s. r. o., U Stadionu 4452, IČ 289 31 181 (poř. číslo žádosti 91)
- na podporu činnosti seniorského hokejového klubu v I. lize (nákup hráčů, hostování hráčů, nákup hokejové
výstroje, nákup hokejek, licence)
- termíny čerpání: do 31. 7. 2014 částku 1.000.000,-- Kč; do 31. 8. 2014 částku 1.000.000,-- Kč
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2014

2. ve výši 150.000,-- Kč LHK Jestřábi Prostějov o. s., U Stadionu 4452, IČ 228 66 388 (poř. číslo žádosti 74)
- na podporu činnosti mládežnických hokejových družstev (pronájem ledové plochy a nebytových prostor
v částce 100.000,-- Kč – čerpání dle skutečnosti na základě předložených faktur Domovní správou Prostějov, s. r. o.; nákup výstroje, výzbroje a sportovních pomůcek v částce 50.000,-- Kč)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2014

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0020

003419

5222

 

1

0200000000000

150.000

 

(zvýšení položky 5222 – LHK Jestřábi o. s. – činnost mládežnických družstev)

 

0020

003419

5213

 

1

0200000000000

2.000.000

 

(zvýšení položky 5213 – LHK Jestřábi s. r. o. – činnost seniorského hokejového klubu)

- snižuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0070

 

8115

 

1

0700000000000

2.150.000

 

(snížení FRR)

37.3 Veřejná finanční podpora - nedoporučená – oblast sportu
Usnesení č. 4468:
Rada města Prostějova
n e s c h v a l u j e
poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova ve výši 30.000,-- Kč
(poř. č. žádosti 90)
- na sportovní činnost – motokros 

n e d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova ve výši 100.000,-- Kč Oddílu orientačního sportu Sportovního klubu Prostějov, Sportovní 1, IČ 228 97 488 (poř. č. žádosti 57)
- na zajištění akce „PROSTĚJOV SPORTUJE“ (náklady na organizaci, příprava a tisk map, pitný režim pro
závodníky, ceny, poháry).

37.4 Veřejná finanční podpora - nedoporučená – oblast kultury (ROMAŇI LAVUTA)
Usnesení č. 4469:
Rada města Prostějova
n e s c h v a l u j e
poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova ve výši 40.000,-- Kč
Romaňi lavuta, Mořice 36, IČ 702 88 038 (poř. číslo žádosti 79)
- na udržování a rozvoj romských tradic (cestovné, nákup krojů, kontrabasu a kláves).

37.5 Veřejná finanční podpora - Komise sociální a zdravotní
Usnesení č. 4470:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova na rok 2014 z prostředků Komise sociální a zdravotní Rady města Prostějova

1. ve výši 5.000,-- Kč Centru pro rodinu Prostějov o. s., nám. J. V. Sládka 2, Prostějov - Krasice, IČ 228 44 597 (pořadové č. žádosti 78)
- na projekt Dětem pro radost – tábor pro maminky s dětmi „Putování za zvířátky“ – příspěvek na nájemné tábora
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2014

2. ve výši 3.500,-- Kč Sdružení rodičů a přátel zdravotně postižených celiakií a Dermatitis herpetiformis Duhring „Sedmikráska“, Kostelecká 17, Prostějov, IČ 644 39 178 (pořadové č. žádosti 84)
- na nájemné a služby
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2014

3. ve výši 10.000,-- Kč Fondu pro opuštěné a handicapované děti a mládež, Za Sušárnou 391, Mořkov, IČ 270 19 195 (pořadové č. žádosti 86)
- na charitativní akci „VI. setkání opuštěných a handicapovaných dětí z Olomouckého a Moravskoslezského kraje“ v Mořkově v Beskydech – strava a občerstvení, technické zajištění, kulturní programy, drobné dárky pro děti, doprava
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2014

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

4339

5222

 

 

0210000210100

5.000,00

zvýšení položky 5222 – neinvestiční transfery spolkům (VFP – Centrum pro rodinu Prostějov)

21

4359

5222

 

 

0210000210100

3.500,00

zvýšení položky 5222 – neinvestiční transfery spolkům (VFP – Sedmikráska)

21

4379

5222

 

 

0210000210100

10.000,00

zvýšení položky 5222 – neinvestiční transfery spolkům (VFP – Fond pro opuštěné a handicapované děti a mládež)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

4339

5909

 

 

0210000210100

18.500,00

snížení položky 5909 – ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené (Komise sociální a zdravotní)


37.7 Veřejná finanční podpora - dodatek ke smlouvě o VFP – DTJ Prostějov
Usnesení č. 4471:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit dodatek č. 1 ke smlouvě (OŠKS/Cás/4–14) o poskytnutí veřejné finanční podpory Dělnické tělocvičné jednotě Prostějov, Netušilova 7, IČ 709 18 309, který se týká rozšíření účelu o: startovné, sportovní výstroj, sportovní vybavení tělocvičny, náklady při zápasech (lékař, hlasatel, masáže boxerů, ubytování).

38. Rozpočtová opatření:
38.1 Rozpočtové opatření kapitoly 11 – správa a zabezpečení
Usnesení č. 4472:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

11

6171

5151

0

0

0110000000000

160.000,00

Studená voda

11

3313

5151

0

0

0110000190100

15.000,00

Studená voda – Kino Metro

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

0

0

0700000707100

175.000,00

Rezerva pro ROZOP Rady města Prostějova


38.3 Rozpočtové opatření kapitoly 20 – školství, kultura a sport (zvýšení neinvestičního příspěvku ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14 a ZŠ a MŠ Prostějov, Melantrichova ul. 60)
Usnesení č. 4473:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3113

5331

 

1

02000000020332

50.000

 

(zvýšení položky 5331 - neinvestiční příspěvek ZŠ a MŠ PV, Palackého tř. 14 – šatní skříňky pro MŠ pracoviště Mánesova ul. 15)

 

20

3113

5331

 

1

02000000020338

200.000

 

(zvýšení položky 5331 - neinvestiční příspěvek ZŠ a MŠ PV, Melantrichova ul. 60 – dovybavení nové třídy MŠ pracoviště Fanderlíkova ul. – lehátka, lůžkoviny, šatní skříňky, stolečky, židličky, zařízení pro výdej stravy aj.)

- snižuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

 

8115

 

1

0700000000000

250.000

 

(snížení Fondu rezerv a rozvoje)


38.4 Rozpočtové opatření kapitoly 20 – školství, kultura a sport (zvýšení neinvestičního příspěvku ZŠ Prostějov, ul. E. Valenty 52)
Usnesení č. 4474:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3113

5331

 

1

02000000020344

70.000

 

(zvýšení položky 5331 - neinvestiční příspěvek ZŠ PV, ul. E. Valenty 52 – lavice, židličky a učitelská katedra)

- snižuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

 

8115

 

1

0700000000000

70.000

 

(snížení Fondu rezerv a rozvoje)


38.5 Rozpočtové opatření kapitoly 20 – školství, kultura a sport (publikace Sto let prostějovské radnice)
Usnesení č. 4475:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0020

003319

6129

 

 

0200000000000

7.000,-

 

(zvýšení položky 6129 - vyplacení odměny za technickou korekturu na publikaci Sto let prostějovské radnice)

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0070

006409

6909

 

 

0700396000000

7.000,-

 

(snížení položky 6909 - limit ostatních investic celkem)


38.6 Rozpočtové opatření kapitoly 21 - sociální věci
Usnesení č. 4476:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

4359

5152

 

 

0210000000000

3.410,00

zvýšení položky 5152 – teplo (Klub důchodců Prostějov)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

4359

5169

 

 

0210000000000

1.010,00

snížení položky 5169 – nákup ostatních služeb (Klub důchodců Prostějov)

21

4359

5175

 

 

0210000000000

2.400,00

snížení položky 5175 – pohoštění (Klub důchodců Prostějov)


38.7 Rozpočtové opatření kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města (převod finančních prostředků
z plnění likvidace pojistné události)
Usnesení č. 4477:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0050

006171

5171

 

 

0500000000000

120.233

zvýšení pol. 5171 – opravy, údržba; převod prostředků z likvidace pojistného plnění za opravu poškozené autobusové čekárny MHD

- zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

006171

2322

 

 

0700000000000

120.233

zvýšení pol. 2322– přijaté pojistné náhrady; prostředky z likvidace pojistného plnění


38.8 Rozpočtové opatření kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města (nákup materiálu pro sportovní areál na sídl. E. Beneše)
Usnesení č. 4478:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0050

003412

5139

 

 

0500119000000

55.000

zvýšení pol. 5139 – nákup materiálu; fin. prostředky na nákup spotřebního materiálu pro Sportovní areál E. Beneše

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0050

003412

5171

 

 

0500119000000

55.000

snížení pol. 5171 – opravy, udržování; fin. prostředky na zajištění běžné údržby a oprav ve Sportovním areálu E. Beneše


38.9 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (MŠ Rumunská ul. 23 – oprava rozvodů vody)
Usnesení č. 4479:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3111

5331

 

 

0600000600322

73 235

MŠ Prostějov, Rumunská ul. 23 – oprava havarijního stavu rozvodů vody

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

6409

5901

 

 

06000000607076

73 235

Rezerva na havarijní a škodní situace


38.10 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Reinvestice – převod položek)
Usnesení č. 4480:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3122

5169

 

5

0600000000000

5 000

Reinvestice – nákup ostatních služeb

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

3122

3123

5171

 

5

0600000000000

5 000

Reinvestice – opravy a udržování


38.11 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Městský hřbitov - oprava arkád)
Usnesení č. 4481:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3632

5171

 

 

0600456000000

1 100 000

Městský hřbitov - oprava objektu arkád, Prostějov

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

 

 

0700000707100

1 100 000

Rezerva RMP


38.12 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Nová radnice Prostějov - oprava fasády a střechy)
Usnesení č. 4482:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3322

5171

 

 

0600051000000

600 000

Nová radnice Prostějov - oprava fasády a střechy

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

 

 

0700000707100

600 000

Rezerva RMP


38.13 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Rekonstrukce komunikace a kanalizace
– G. Preisové)
Usnesení č. 4483:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

2321

6121

 

 

0600390000000

1 600 000

Rekonstrukce komunikace a kanalizace - ulice G. Preisové

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5109

 

 

0700000707100

1 600 000

Rezerva RMP


38.14 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Stavební úpravy pro rozšíření MŠ Melantrichova)
Usnesení č. 4484:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3113

5331

 

 

0600000600338

200 000

ZŠ a MŠ Prostějov, Melantrichova ul. 69 – stavební úpravy pro rozšíření MŠ

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

00700

6409

5901

 

 

0700000707100

200 000

Rezerva RMP


38.15 Rozpočtové opatření kapitoly 71 – sociální fond
Usnesení č. 4485:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se

1. Zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0071

6171

5499

 

 

0710000710050

282 993

Kultura, tělovýchova – příděl do Sociálního fondu

 

2. Snižuje stav rezerv města

 

 

 

 

 

 

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0071

 

8115

 

 

0710000000000

282 993

Sociální fond – zůstatek roku 2013


38.17 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (EÚO MŠ Železného, MŠ Libušinka, MŠ Květná)
Usnesení č. 4486:
Rada města Prostějova
I. s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3111

6121

 

 

0600480000000

4 000 000

EÚO MŠ Libušinka

0060

3111

6121

 

 

0600482000000

3 200 000

EÚO MŠ Květná

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3111

6121

 

 

0600409000000

4 950 000

0060

3111

6121

 

1

0600409000000

2 250 000

EÚO MŠ J. Železného, MŠ Libušinka, MŠ Květná

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3111

6121

 

1

0600409000000

5 600 000

EÚO MŠ J. Železného

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

 

8115

 

1

0700000000000

5 600 000

FRR


39. Záležitosti Domovní správy Prostějov, s. r. o.:
39.1 Schválení pronájmu garážového stání č. 296 - ul. Švýcarská č. 2/4280 v Prostějově
Usnesení č. 4487:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
pronájem garážového stání č. 296 o celkové rozloze 7 m2 v domě na ul. Švýcarská č. 2/4280 v Prostějově - za nabídnuté nájemné ve výši 650,- Kč měsíčně s inflační doložkou
- za účelem využití pro garážování vozidla ve vlastním užívání
- nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou, 1 rok s měsíční výpovědní lhůtou.

39.2 Schválení pronájmu nebytového prostoru – skladu č. 772 v domě na Pernštýnské nám. č. 4/183, Prostějov
Usnesení č. 4488:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
pronájem nebytového prostoru - skladu č. 772 o celkové rozloze 34,12 m2 v domě Pernštýnské nám. č. 4/183 v Prostějově

- za účelem uskladnění zboží
- za nabídnuté nájemné ve výši 400,-Kč/měsíc.

39.3 Schválení pronájmu prostoru sloužícího podnikání č. 101 – Brněnská č. 32/4207, Prostějov
Usnesení č. 4489:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
pronájem prostoru sloužícího podnikání č. 101 o celkové rozloze 48,90 m2 v domě na ul. Brněnská č. 32/4207 v Prostějově přímému zájemci fě HOLYMATY STAV, s. r. o. se sídlem Miličova č. 20/3230, Prostějov, a to:
- za účelem pronájmu kanceláře
- za nabídnuté nájemné ve výši 3 500,-Kč/měsíc.

39.5 Sleva na nájemném za omezené užívání prostoru určeného podnikání
Usnesení č. 4490:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
slevu na nájemném nájemkyni nebytového prostoru č. 255 v domě na Žižkově náměstí č. 134/19 , Prostějov, ve výši 15 768,- Kč, z důvodu havárie vodovodního řadu a vytopení prodejní plochy.

40. Záležitosti Odboru správy a údržby majetku města:
40.2 Vyhlášení záměru prodeje majetku v k.ú. Seč u Lipové
Usnesení č. 4491:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr prodeje pozemku st. p.č. 120 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 696 m2 včetně jiné stavby č.p. 40 a části pozemku p.č. 584 – zahrada o výměře cca 700 m2 (přesná výměra bude známá po zpracování geometrického plánu), vše v k.ú. Seč u Lipové za následujících podmínek:
a) s ohledem na stavebně-technický stav předmětného majetku a dlouhodobou snahu o jeho prodejza nabídnutou kupní cenu ve výši 560.000 Kč, která bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující,
c) při prodeji předmětného majetku se analogicky použije postup dle Směrnice č. 4/2013, kterou se upravuje systém aplikace kaucí při prodeji majetku Statutárního města Prostějova; kauce bude činit 56.000 Kč.

40.3 Vyhlášení záměru prodeje pozemků p.č. 338/3 a p.č. 338/4, oba v k.ú. Kralice na Hané, a zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemcích v k.ú. Kralice na Hané
Usnesení č. 4492:
Rada města Prostějova

1) v y h l a š u j e
záměr prodeje pozemků p.č. 338/3 – orná půda o výměře 812 m2 a p.č. 338/4 – ostatní plocha o výměře 393 m2, oba v k.ú. Kralice na Hané, společnosti Windmöller & Hölscher Czech s.r.o., se sídlem Kralice na Hané, Háj 357, PSČ 798 12, IČ: 269 66 441, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši minimálně dle znaleckého posudku (cena obvyklá) a bude v celé výši zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující a 

2) d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu vést a provozovat kanalizační vedení na pozemcích p.č. 338/3 a p.č. 338/4, oba v k.ú. Kralice na Hané, a v právu vstupovat a vjíždět na uvedené pozemky v souvislosti s údržbou, úpravami, opravami, provozováním a odstraněním kanalizačního vedení, ve prospěch pozemků p.č. 310/14 a p.č. 906/1, oba v k.ú. Kralice na Hané, ve vlastnictví Statutárního města Prostějova a ve prospěch společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s., se sídlem Prostějov, Krapkova 1635/26, PSČ 796 01, IČ 494 51 723, za následujících podmínek:
a) služebnost bude zřízena na dobu neurčitou a bezúplatně,
b) správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práva odpovídajícího služebnosti do katastru nemovitostí uhradí Statutární město Prostějov,
c) služebnost bude zřízena před uzavřením kupní smlouvy na odprodej pozemků p.č. 338/3 a p.č. 338/4, oba v k.ú. Kralice na Hané, společnosti Windmöller & Hölscher Czech s.r.o., se sídlem Kralice na Hané, Háj 357, PSČ 798 12, IČ: 269 66 441.


40.6 Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku p.č. 452 v k.ú. Krasice
Usnesení č. 4493:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr pronájmu části pozemku p.č. 452 – ostatní plocha v k.ú. Krasice o výměře 1 m2 Adéle Havlové, se sídlem Prostějov, Na Brachlavě 37/26, PSČ: 796 04, IČ: 868 84 921 (fyzická osoba podnikající), za účelem umístění přenosné reklamní tabule o rozměrech 1 x 0,7 metru za následujících podmínek:
a) nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou,
b) nájemné bude stanoveno ve výši 700 Kč ročně bez DPH a bude placeno ročně předem,
c) nájemné bude každoročně upraveno inflačním koeficientem.

40.7 Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku p.č. 7683/5 v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 4494:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr pronájmu části pozemku p.č. 7683/5 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 1 m2 společnosti LICEA, spol. s r.o., se sídlem Prostějov, Fanderlíkova 3619/76, PSČ: 796 01, IČ: 255 20 563, za účelem umístění přenosné reklamní tabule o rozměrech 0,7 x 0,5 metru za následujících podmínek:
a) nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou,
b) nájemné bude stanoveno ve výši 350 Kč ročně bez DPH a bude placeno ročně předem,
c) nájemné bude každoročně upraveno inflačním koeficientem.

40.8 Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku p.č. 8020/3 v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 4495:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr pronájmu části pozemku p.č. 8020/3 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 2 m2 společnosti FTL - First Transport Lines, a.s., se sídlem Prostějov, Letecká 3647/8, PSČ: 796 01, IČ: 463 45 850, za účelem umístění reklamního totemu o rozměrech 4 x 1,2 metru za následujících podmínek:
a) nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou,
b) nájemné bude stanoveno ve výši 4.800 Kč ročně bez DPH a bude placeno ročně předem,
c) nájemné bude každoročně upraveno inflačním koeficientem.

40.9 Vyhlášení záměru změny Smlouvy o nájmu č. 2002/16/223 ze dne 02.10.2002
Usnesení č. 4496:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr změny Smlouvy o nájmu č. 2002/16/223 ze dne 02.10.2002 uzavřené mezi městem Prostějovem jako pronajímatelem a Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska, Sborem dobrovolných hasičů Domamyslice, se sídlem Prostějov, PSČ: 796 04, IČ: 628 60 046, jako nájemcem v části týkající se předmětu nájmu, účelu nájmu, výše nájemného a oprávnění k podnájmu následovně:
a) předmětem nájmu budou nově 3 části pozemku p.č. 147/1 v k.ú. Domamyslice o celkové výměře 996 m2 včetně všech součástí a příslušenství (dle geometrického plánu č. 496-26/2014 ze dne 18.04.2014 se jedná o pozemek st. p.č. 653 o výměře 40 m2 v k.ú. Domamyslice včetně jiné stavby č.e. 14, pozemek st. p.č. 654 o výměře 62 m2 v k.ú. Domamyslice včetně jiné stavby bez č.p. nebo č.e. a pozemek p.č. 147/5 o výměře 894 m2 v k.ú. Domamyslice včetně stavby letního tanečního parketu a všech dalších součástí a příslušenství),
b) účelem nájmu bude nově pořádání společenských akcí a provozování venkovního občerstvení,
c) výše nájemného bude nově činit 50.000 Kč ročně,
d) nájemce bude nově oprávněn dát předmět nájmu nebo jeho část do podnájmu bez souhlasu pronajímatele podnájemci, který je členem nájemce a odpovídá všem podmínkám provozování venkovního občerstvení na předmětu nájmu; v ostatních případech bude nájemce oprávněn dát předmět nájmu nebo jeho část do podnájmu pouze s předchozím písemným souhlasem pronajímatele,
e) ostatní podmínky Smlouvy o nájmu č. 2002/16/223 ze dne 02.10.2002 zůstanou nezměněny,
f) změna bude provedena formou dodatku ke Smlouvě o nájmu č. 2002/16/223 ze dne 02.10.2002.

40.11 Schválení pronájmu části pozemku p.č. 2418/11 v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 4497:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
pronájem části pozemku p.č. 2418/11 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 6 m2 Družstvu vlastníků bytů Bulharská 21,23,25, Prostějov - družstvo, se sídlem Prostějov, Bulharská 3239/23, PSČ 796 01, IČ 255 20 784, za účelem vybudování a užívání posezení pro obyvatele domů na ul. Bulharská 21, 23 a 25 v Prostějově, za následujících podmínek:
a) doba nájmu - neurčitá s tříměsíční výpovědní lhůtou,
b) výše nájemného - 50 Kč/m2 ročně, tj. celkem 300 Kč/rok,
c) způsob placení nájemného – ročně předem,
d) výše nájemného bude každoročně upravena inflačním koeficientem,
e) pronajatá část pozemku bude povrchově zpevněna zatravňovacími dlaždicemi a konkrétní vzhled posezení na pronajaté části pozemku bude odsouhlasen Odborem správy a údržby majetku města Magistrátu města Prostějova.

40.12 Schválení výpůjčky částí pozemků p.č. 5736/61 v k.ú. Prostějov a p.č. 110/45 v k.ú. Krasice
Usnesení č. 4498:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
výpůjčku části pozemku p.č. 5736/61 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 1 m2 na sídl. E. Beneše a části pozemku p.č. 110/45 – ostatní plocha v k.ú. Krasice o výměře 1 m2 na ulici Mathonova, spolku Občanské sdružení „PŘIJDU VČAS“, se sídlem Hybešova 3836/13, Prostějov, PSČ: 796 01, IČ: 265 57 568, za účelem umístění dvou kusů venkovních hodin, za následujících podmínek:
a) doba výpůjčky neurčitá s výpovědní lhůtou tři měsíce,
b) Občanské sdružení „PŘIJDU VČAS“ bude vlastním nákladem zajišťovat a odpovídat za provoz, údržbu a opravy předmětu výpůjčky a venkovních hodin umístěných na něm.

40.13 Prodej pozemku p.č. 4117 v k.ú. Prostějov včetně stavby rodinného domu č.p. 2272 (Husovo nám. 49)
Usnesení č. 4499:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit prodej pozemku p.č. 4117 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 385 m2 v k.ú. Prostějov, včetně stavby rodinného domu č.p. 2272 (Husovo nám. 49 v Prostějově) a všech dalších součástí a příslušenství,  za následujících podmínek:
a) s ohledem na stavebně-technický stav předmětného majetku a dlouhodobou snahu o jeho prodej za nabídnutou kupní cenu ve výši 905.000 Kč, která bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující,
c) při prodeji předmětného majetku bude uplatněn postup dle Směrnice č. 4/2013, kterou se upravuje systém aplikace kaucí při prodeji majetku Statutárního města Prostějova.

40.14 Bezúplatné nabytí pozemku p.č. 413/4 v k.ú. Domamyslice
Usnesení č. 4500:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit bezúplatné nabytí pozemku p.č. 413/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 233 m2 v k.ú. Domamyslice, z vlastnictví České republiky, s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 – Nové Město, PSČ 128 00, IČ 697 97 111, do vlastnictví Statutárního města Prostějova.

40.15 Dražby.net s.r.o. – výstavba rodinných domů v k.ú. Vrahovice
Usnesení č. 4501:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova revokovat usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 12147 ze dne 19.06.2012 týkající se schválení výkupu části pozemku p.č. 828 v k.ú. Vrahovice a uzavření smlouvy o finanční spoluúčasti na vybudování infrastruktury mezi Statutárním městem Prostějovem a společností Dražby.net s.r.o., se sídlem Olomouc, Sokolská 584/11, PSČ 779 00, IČ: 483 96 389.

40.16 Informace o nabídce odprodeje pozemku p.č. 352 v k.ú. Čechovice u Prostějova
Usnesení č. 4502:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
informace o nabídce odprodeje pozemku p.č. 352 v k.ú. Čechovice u Prostějova.

40.17 Převzetí závazku budoucí náhradní výsadby v případě kácení dřevin v ochranných pásmech inženýrských sítí
Usnesení č. 4503:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit v případech, kdy správci inženýrských sítí udělí Statutárnímu městu Prostějovu souhlas s výsadbou nových dřevin v ochranných pásmech vedení inženýrských sítí, uzavření smluv, jejichž obsahem bude převzetí závazku budoucí náhradní výsadby uložené správci inženýrské sítě orgánem ochrany přírody ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením předmětných dřevin při rekonstrukci vedení inženýrské sítě, v jejímž ochranném pásmu byly dřeviny vysázeny, následné péče o tyto dřeviny nebo povinnosti zaplatit odvod v souvislosti s kácením předmětných dřevin, ze strany Statutárního města Prostějova.

40.18 Zřízení služebnosti inženýrské sítě na částech pozemků v k.ú. Čechůvky
Usnesení č. 4504:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v strpění uložení kabelu veřejného osvětlení, v strpění provádění veškerých oprav a běžné údržby kabelu veřejného osvětlení a v strpění vstupu oprávněných osob za tímto účelem na částech pozemků p.č. 118, p.č. 125/3, p.č. 67/3, p.č. 127/3, p.č. 68/2, p.č. 125/2, p.č. 82/2 a p.č. 38/2, vše v k.ú. Čechůvky (rozsah zatížení pozemků bude znám po vypracování geometrického plánu) ve vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc, Jeremenkova 40a, PSČ 779 11, IČ: 606 09 460, zastoupeného hospodářem se svěřeným majetkem kraje Správou silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem Olomouc, Lipenská 120, PSČ 772 11, IČ: 709 60 399, ve prospěch Statutárního města Prostějova, za podmínek uvedených v přiložené Nájemní smlouvě a smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti. Do zaměření služebnosti geometrickým plánem bude mezi Olomouckým krajem, zastoupeným Správou silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou organizací, a Statutárním městem Prostějovem uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti.

40.19 Úprava podmínek výkupu částí pozemků p.č. 289 a p.č. 291/7, oba v k.ú. Žešov
Usnesení č. 4505:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit úpravu podmínek výkupu částí pozemků p.č. 289 o výměře 467 m2 a p.č. 291/7 o výměře 224 m2, oba v k.ú. Žešov, od vlastníka těchto pozemků do vlastnictví Statutárního města Prostějova schváleného v bodě 1) usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 14039 ze dne 18. 02. 2014 následovně:
a) kupní cena bude v celé výši zaplacena po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí,
b) daň z nabytí nemovitých věcí, náklady spojené se zpracováním geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Statutární město Prostějov.

41. Různé:
41.1 Úprava vstupného na Dětském dopravním centru Prostějov při Sportcentru – domu dětí a mládeže Prostějov, příspěvková organizace
Usnesení č. 4506:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
vstupné na Dětském dopravním centru Prostějov při Sportcentru – domu dětí a mládeže Prostějov, příspěvková organizace takto:
a) pro veřejnost v rámci otevírací doby 20,-- Kč na dítě
b) pro děti MŠ a žáky ZŠ, jejichž zřizovatelem není město Prostějov v nepovinné dopravní výchově 10,-- Kč na dítě.

41.2 Revokace usnesení č. 4279; odvod zřizovateli z investičního fondu ZŠ a MŠ Prostějov, Melantrichova ul. 60 a navýšení neinvestičního příspěvku organizaci a čerpání rezervního fondu organizace na nákup šatních skříněk
Usnesení č. 4507:
Rada města Prostějova
r e v o k u j e
usnesení č. 4279 Rady města Prostějova ze dne 1. 4. 2014, kterým Rada města Prostějova schválila
čerpání investičního fondu Základní školy a mateřské školy Prostějov, Melantrichova ul. 60 ve výši
380.000,- Kč na nákup šatních skříněk,
u k l á d á
řediteli Základní školy a mateřské školy Prostějov, Melantrichova ul. 60 odvod finančních prostředků
z investičního fondu organizace zřizovateli ve výši 380.000,- Kč na nákup šatních skříněk pro žáky
školy,

s c h v a l u j e
a) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0020

003113

5331

 

 

0200000020338

380.000,-

 

(navýšení neinvestičního příspěvku Základní škole a mateřské škole Prostějov, Melantrichova ul. 60
na nákup šatních skříněk pro žáky školy)

- zvyšuje rozpočet příjmů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0020

003113

2122

 

 

0200000020338

380.000,-

 

(odvod příspěvkové organizace – Základní škola a mateřská škola Prostějov, Melantrichova ul. 60)

b) čerpání rezervního fondu Základní školy a mateřské školy Prostějov, Melantrichova ul. 60 ve výši 100.000 Kč na nákup šatních skříněk.

Miroslav P i š ť á k v.r.                            Mgr. Jiří P o s p í š i l v.r.
primátor města Prostějova                   1. náměstek primátora

Prostějov 27.5.2014
Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 26.6.2014 13:32:01 | přečteno 248x | Věra Krejčí
load