Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2014 > Usnesení ze 114. schůze Rady města Prostějova

Usnesení ze 114. schůze Rady města Prostějova

konané 4.6.2014

 

1. Zahájení, schválení programu
Usnesení č. 4508:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
program své 114. schůze, konané mimo schválený harmonogram dne 4.6.2014,
p o v ě ř u j e
Mgr. Jiřího Pospíšila, 1. náměstka primátora, ověřením zápisu.

2. Žádosti o výjimky podle OZV č. 12/2009 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností
Usnesení č. 4509:
Rada města Prostějova
u d ě l u j e
podle obecně závazné vyhlášky č. 12/2009 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností výjimku
TK PLUS, s. r. o., Za Kosteleckou ul. 51, 796 40 Prostějov při slavnostním večeru v rámci Mezinárodního tenisového turnaje „UniCredit Czech Open 2014“, kdy se uskuteční na nových tenisových dvorcích Tenisového klubu Prostějov hudební produkce, a to dne 6.6.2014 do 24:00 hod.

3. Veřejná zakázka „EÚO mateřské školy Železného, Libušinka a Květná, Prostějov“ - rozhodnutí o vyloučení uchazeče a o výběru nejvhodnější nabídky v první části zakázky EÚO ZŠ Železného
Usnesení č. 4510:
Rada města Prostějova
r o z h o d l a
1. v souladu s § 76 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) o vyloučení uchazeče č.4 4P INVEST, s.r.o., se sídlem Kloboucká 1411, Brumov-Bylnice-Brumov 763 31, IČ 277 40 498 z další účasti v zadávacím řízení „EÚO mateřské školy Železného, Libušinka a Květná, Prostějov“, a to z první (EÚO MŠ Železného) a ze druhé (EÚO MŠ Libušinka) části veřejné zakázky z důvodu nesplnění podmínek zadávací dokumentace, konkretizovaného v důvodové zprávě,
2. a v souladu s § 81 zákona a na základě doporučení komise pro hodnocení nabídek vybrala pro první část veřejné zakázky „EÚO mateřské školy Železného, Libušinka a Květná, Prostějov“, a to EÚO MŠ Železného nabídku, společnosti POZEMSTAV Prostějov, a.s., se sídlem Pod Kosířem 73, 796 01 Prostějov, IČ 255 27 380 jako nejvhodnější nabídku. Nabídka společnosti POZEMSTAV Prostějov, a. s. vyhověla všem podmínkám zadávacího řízení a byla podle hodnotících kritérií vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější, jak je uvedeno v důvodové zprávě,
3. zadat první část veřejné zakázky „EÚO mateřské školy Železného, Libušinka a Květná, Prostějov“ EÚO MŠ Železného a uzavřít Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky pro její první část EÚO MŠ Železného se společností POZEMSTAV Prostějov, a. s., se sídlem Pod Kosířem 73, 796 01 Prostějov, IČ 255 27 380,
4. v případě neposkytnutí součinnosti, potřebné k uzavření smlouvy, vítězným uchazečem, zadat první část veřejné zakázky „EÚO mateřské školy Železného, Libušinka a Květná, Prostějov“ a uzavřít smlouvu o dílo s dalším uchazečem v pořadí dle důvodové zprávy v souladu s § 82 odst. 4 zákona.

u k l á d á
Ing. Antonínu Zajíčkovi, vedoucímu Odboru rozvoje a investic,
zajistit ve lhůtách stanovených zákonem uzavření Smlouvy o dílo pro první část veřejné zakázky EÚO MŠ Železného s vybraným uchazečem POZEMSTAV Prostějov, a. s.

4. Rozpočtové opatření kapitoly 90 – správa a údržba majetku města
Usnesení č. 4511:
Rada města Prostějova s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0090

002219

5171

 

 

0900000900100

87.482

zvýšení pol. 5171 – opravy a údržba – středisko komunikace; oprava svodidla na ul. Brněnská

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

006409

5901

 

 

0700000707100

87.482

snížení pol. 5901 – rezerva pro ROZOP Rady města Prostějova


5. Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (EÚO ZŠ Dr. Horáka)
Usnesení č. 4512:
Rada města Prostějova d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3113

6121

 

 

0600194000000

1 200 000

EÚO ZŠ Dr. Horáka

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

 

 

0700000707100

1 200 000

Rezerva RMP


6. Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Zimní stadion - VSH, rekonstrukce zázemí – PD)
Usnesení č. 4513:
Rada města Prostějova
I. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3412

6121

 

 

0600483000000

200 000

Zimní stadion – víceúčelová sportovní hala, rekonstrukce zázemí (projektová dokumentace)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

 

 

0700000707100

200 000

Rezerva RMP

II. r o z h o d l a
zadat zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení: „Zimní stadion – víceúčelová sportovní hala, rekonstrukce zázemí“ formou výzvy jednomu zájemci – společnosti PW interier Jaroslav Horák s.r.o., Erbenova 270/2, 779 00 Olomouc – Nová Ulice; IČ 277 77 120.

7. Smlouva o poskytnutí podpory na projekt „Revitalizace náměstí T. G. Masaryka v Prostějově“
Usnesení č. 4514:
Rada města Prostějova d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
1. přijetí dotace z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava na projekt „Revitalizace náměstí T. G. Masaryka v Prostějově“ ve výši 18 455 634,35 Kč;
2. Smlouvu o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava číslo ÚRR D-2014/0167/OKP ve znění dle přiloženého návrhu.

Miroslav P i š ť á k v.r.                            Mgr. Jiří P o s p í š i l v.r.
primátor města Prostějova                  1. náměstek primátora

Prostějov 4.6.2014

Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 26.6.2014 13:33:58 | přečteno 235x | Věra Krejčí
load