Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2014 > Usnesení ze 115. schůze Rady města Prostějova

Usnesení ze 115. schůze Rady města Prostějova

konané 10.6.2014

 

1. Zahájení, schválení programu
Usnesení č. 4515:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
program své 115. schůze, konané mimo schválený harmonogram dne 10.6.2014,
p o v ě ř u j e
Mgr. Jiřího Pospíšila, 1. náměstka primátora, ověřením zápisu.

2. Veřejná zakázka „Zpracování Studie proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření pro ochranu města Prostějova“ zahájení řízení
Usnesení č. 4516:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
1. zahájení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na služby zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení „Zpracování Studie proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření pro ochranu města Prostějova“ v souladu s § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon),

2. základní hodnoticí kritérium nejnižší nabídkovou cenu bez DPH,

3. zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Zpracování Studie proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření pro ochranu města Prostějova“ včetně návrhu Smlouvy o dílo dle návrhu předloženého v přílohách k tomuto materiálu,

4. provedení administrace této veřejné zakázky prostřednictvím Oddělení veřejných zakázek, Odboru kancelář tajemníka.

5. v souladu s § 74 zákona a s přihlédnutím k potřebě odborné způsobilosti komise pro posouzení a hodnocení nabídek složení komise pro otevírání obálek v počtu tří členů a tří náhradníků a složení komise pro posouzení a hodnocení nabídek v počtu pěti členů a pěti náhradníků veřejné zakázky „Zpracování Studie proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření pro ochranu města Prostějova“.
Složení komise pro otevírání obálek a komise pro posouzení a hodnocení nabídek je jmenovitě uvedeno v zápise z jednání schůze Rady města Prostějova.

u k l á d á
Mgr. Miroslavě Ferancové, pověřené vedením Odboru kancelář tajemníka,
zabezpečit prostřednictvím Oddělení veřejných zakázek Odboru kancelář tajemníka administraci veřejné zakázky „Zpracování Studie proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření pro ochranu města Prostějova“ s použitím výše zmíněné Zadávací dokumentace a za použití výše uvedeného hodnotícího kritéria.p o v ě ř u j e
Miroslava Pišťáka, primátora města Prostějova, jmenováním tří členů a tří náhradníků komise pro otevírání obálek a pěti členů a pěti náhradníků komise pro posouzení a hodnocení nabídek v souladu se zápisem z jednání Rady města Prostějova.

3. Zadávací řízení veřejné zakázky „Centrální nákup elektrické energie a zemního plynu pro statutární město Prostějov“ - rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
Usnesení č. 4517:
Rada města Prostějova
r o z h o d l a
1. v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) a na základě hodnocení, které proběhlo formou elektronické aukce dle § 97 zákona, o výběru nejvhodnější nabídky pro první a druhou část veřejné zakázky s názvem „Centrální nákup elektrické energie a zemního plynu pro statutární město Prostějov“, a to nabídku společnosti E.ON Energie, a.s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ 260 78 201. Nabídka společnosti E.ON Energie, a.s. vyhověla všem podmínkám zadávacího řízení a byla podle hodnotícího kritéria vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou, jak je uvedeno v důvodové zprávě,

2. zadat první a druhou část veřejné zakázky „Centrální nákup elektrické energie a zemního plynu pro statutární město Prostějov“ a uzavřít Smlouvu o dílo pro první a druhou část veřejné zakázky se společností E.ON Energie, a.s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ 260 78 201,

3. v případě neposkytnutí součinnosti, potřebné k uzavření smlouvy, vítězným uchazečem, zadat druhou nebo třetí část veřejné zakázky „ Centrální nákup elektrické energie a zemního plynu pro statutární město Prostějov“ a uzavřít smlouvu o dílo s dalším uchazečem v pořadí dle důvodové zprávy v souladu s § 82 odst. 4 zákona,

u k l á d á
Bc. Liboru Vojtkovi, vedoucímu Odboru správy a údržby majetku města,
zajistit ve lhůtách stanovených zákonem uzavření Smlouvy o dílo pro první i druhou část veřejné zakázky “Centrální nákup elektrické energie a zemního plynu pro statutární město Prostějov” s vybraným uchazečem E.ON Energie, a.s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ 260 78 201.

4. Veřejná zakázka „EÚO mateřské školy Železného, Libušinka a Květná, Prostějov“ - rozhodnutí o vyloučení uchazeče a o výběru nejvhodnější nabídky ve druhé části zakázky EÚO ZŠ Libušinka a ve třetí části zakázky EÚO ZŠ Květná
Usnesení č. 4518:
Rada města Prostějova
r o z h o d l a
1. v souladu s § 76 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) o vyloučení uchazeče č. 2 REALINVEST s.r.o., se sídlem Kostelecká 16, 796 01 Prostějov, IČ 469 61 895 z další účasti v zadávacím řízení „EÚO mateřské školy Železného, Libušinka a Květná, Prostějov“
a to z druhé (EÚO MŠ Libušinka) a třetí (EÚO MŠ Květná) části veřejné zakázky z důvodu nesrovnalostí v nabídce, konkretizovaných v důvodové zprávě,


2. v souladu s § 81 zákona a na základě doporučení komise pro hodnocení nabídek o výběru nejvhodnější nabídky pro druhou část veřejné zakázky „EÚO mateřské školy Železného, Libušinka a Květná, Prostějov“, a to EÚO MŠ Libušinka. Ekonomicky nejvýhodnější nabídkou pro tuto část veřejné zakázky je nabídka společnosti POZEMSTAV Prostějov, a.s., se sídlem Pod Kosířem 73, 796 01 Prostějov, IČ 255 27 380. Nabídka společnosti POZEMSTAV Prostějov, a. s. vyhověla všem podmínkám zadávacího řízení, jak je uvedeno v důvodové zprávě,

3. v souladu s § 81 zákona a na základě doporučení komise pro hodnocení nabídek o výběru nejvhodnější nabídky pro třetí část veřejné zakázky „EÚO mateřské školy Železného, Libušinka a Květná, Prostějov“, a to EÚO MŠ Květná. Ekonomicky nejvýhodnější nabídkou pro tuto část veřejné zakázky je nabídka společnosti R&G ZESTA, spol. s.r.o., , se sídlem Brněnská 4498/67, 796 01 Prostějov, IČ 634 86 270. Nabídka společnosti R&G ZESTA, spol. s.r.o., vyhověla všem podmínkám zadávacího řízení, jak je uvedeno v důvodové zprávě

4. zadat druhou část veřejné zakázky „EÚO mateřské školy Železného, Libušinka a Květná, Prostějov“ EÚO MŠ Libušinka a uzavřít Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky pro její druhou část EÚO MŠ Libušinka se společností POZEMSTAV Prostějov, a. s., se sídlem Pod Kosířem 73, 796 01 Prostějov, IČ 255 27 380,

5. zadat třetí část veřejné zakázky „EÚO mateřské školy Železného, Libušinka a Květná, Prostějov“ EÚO MŠ Květná a uzavřít Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky pro její třetí část EÚO MŠ Květná se společností R&G ZESTA, spol. s.r.o., se sídlem Brněnská 4498/67, 796 01 Prostějov, IČ 634 86 270,

6. v případě neposkytnutí součinnosti, potřebné k uzavření smlouvy, vítězným uchazečem, zadat druhou nebo třetí část veřejné zakázky „EÚO mateřské školy Železného, Libušinka a Květná, Prostějov“ a uzavřít smlouvu o dílo s dalším uchazečem v pořadí dle důvodové zprávy v souladu s § 82 odst. 4 zákona.

u k l á d á
Ing. Antonínu Zajíčkovi, vedoucímu Odboru rozvoje a investic,
zajistit ve lhůtách stanovených zákonem uzavření Smlouvy o dílo pro druhou část veřejné zakázky EÚO MŠ Libušinka s vybraným uchazečem POZEMSTAV Prostějov, a. s. a pro třetí část veřejné zakázky EÚO MŠ Květná s vybraným uchazečem R&GZESTA, spol. s.r.o.

5. Bezúplatné užívání majetku - tělocvičny ZŠ a MŠ Prostějov, Melantrichova ul. 60
Usnesení č. 4519:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
bezúplatné užívání majetku - tělocvičny Základní školy a mateřské školy Prostějov, Melantrichova ul. 60 k ubytování 25 členů týmu Mažoretky Stella Nový Bydžov ve dnech 27. – 28. 6. 2014.

6. Revokace části usnesení č. 4466; VFP 2014 – oblast sportu (TJ SOKOL I Prostějov)
Usnesení č. 4520:
Rada města Prostějova
r e v o k u j e
část usnesení č. 4466 Rady města Prostějova ze dne 27. 5. 2014, kterým Rada města Prostějova schválila poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z FRR ve výši 10.000,-- Kč Tělocvičné jednotě SOKOL I Prostějov, Skálovo nám. 4, IČ 155 26 151 (poř. č. žádosti 83)
- na pořádání Mistrovství ČR v nohejbale dvojic a trojic žáků (poháry, diplomy, míč, jízdné)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 9. 2014

s c h v a l u j e
poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z FRR ve výši 10.000,-- Kč Tělocvičné jednotě SOKOL I Prostějov, Skálovo nám. 4, IČ 155 26 151 (poř. č. žádosti 83)
- na pořádání Mistrovství ČR v nohejbale dvojic a trojic žáků (poháry, diplomy, míče) a na jízdné na 
dorostenecká utkání v nohejbale
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2014.

7.1 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (EÚO MŠ Železného)
Usnesení č. 4521:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3111

6121

 

1

0600409000000

1 200 000

EÚO MŠ J. Železného

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

 

8115

 

1

0700000000000

1 200 000

FRR

Miroslav P i š ť á k  v.r.                             Mgr. Jiří P o s p í š i l v.r.
primátor města Prostějova                    1. náměstek primátora

Prostějov 10.6.2014

Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 26.6.2014 13:35:36 | přečteno 249x | Věra Krejčí
load