Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2014 > Usnesení ze 116. schůze Rady města Prostějova

Usnesení ze 116. schůze Rady města Prostějova

konané 25. 6. 2014

 

1. Zahájení, schválení programu
Usnesení č. 4522:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
program své 116. schůze, konané dne 25.6.2014,
p o v ě ř u j e
Mgr. Jiřího Pospíšila, 1. náměstka primátora, ověřením zápisu.

2. Valná hromada obchodní společnosti Lesy města Prostějova, s. r. o.
Usnesení č. 4523:
Rada města Prostějova jako orgán města Prostějova a zároveň při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti Lesy města Prostějova, s.r.o.
1. r e v o k u j e
odst. 1) usnesení rady města č. 4428 ze dne 27.5.2014, kterým schválila změnu zakladatelské listiny
společnosti dle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních
korporacích);
2. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit Zakladatelskou listinu společnosti Lesy města Prostějova, s. r. o. dle předloženého návrhu,
3. s c h v a l u j e
Smlouvu o výkonu funkce jednatele na základě ustanovení § 59 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích (ZOK) dle předloženého návrhu.

3. Valná hromada obchodní společnosti Společenský dům Prostějov, s. r. o.
Usnesení č. 4524:
Rada města Prostějova při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti Společenský dům Prostějov, s. r. o.
1. b e r e n a v ě d o m í
a) informace o odstoupení Ing. Romana Vejmoly z funkce jednatele obchodní společnosti Společenský dům
Prostějov, s.r.o., IČ: 27716333, sídlem Prostějov, Komenského 4142/6, PSČ 796 01,
b) informace o právní úpravě skončení funkce jednatele při odstoupení z funkce,

2. o d v o l á v á
Ing. Romana Vejmolu z funkce jednatele obchodní společnosti Společenský dům Prostějov, s.r.o., IČ: 27716333, sídlem Prostějov, Komenského 4142/6, PSČ 796 01, zapsané v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 53895, vedenou u Krajského soudu v Brně. Výkon funkce jednatele končí dnem 25. 6. 2014.

3. v o l í
Ing. Radima Cardu jednatelem společnosti Společenský dům Prostějov, s.r.o., IČ: 27716333, sídlem Prostějov, Komenského 4142/6, PSČ 796 01, zapsané v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 53895, vedenou u Krajského soudu v Brně, a to na dobu určitou do 30. 6. 2014.

Usnesení č. 4525:
Rada města Prostějova při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti Společenský dům Prostějov, s. r. o.
1) v o l í
obchodní společnost OMEGA, spol. s.r.o., IČ: 46967885, sídlem Havlíčkova 2957/3a, Prostějov, PSČ 796 01 jako likvidátora obchodní společnosti Společenský dům Prostějov, s.r.o. ke dni 1.7.2014 s tím, že funkci likvidátora budou vykonávat Ing. Jindřich Sedláček a Ing. arch Vladimír Erben, jednatelé obchodní společnosti OMEGA, spol. s.r.o.,

2) u r č u j e
odměnu likvidátora ve výši 185 000,- Kč bez DPH, která bude likvidátorovi uhrazena z likvidačního zůstatku Společnosti se splatností 30 dnů ode dne podání návrhu na výmaz společnosti Společenský dům Prostějov, s.r.o. z obchodního rejstříku

3) s c h v a l u j e
Smlouvu o výkonu funkce likvidátora dle návrhu v Příloze č. 1 tohoto materiálu

4) u k l á d á
jednateli obchodní společnosti Společenský dům Prostějov, s.r.o. uzavřít s likvidátorem Smlouvu o výkonu funkce likvidátora dle návrhu v Příloze č. 1 tohoto materiálu s účinností od 1. 7. 2014.

4.1 Udělení plné moci obchodní společnosti Manthellan, a.s.
Usnesení č. 4526:
Rada města Prostějova
1. b e r e n a v ě d o m í
informace Miroslava Pišťáka, primátora města, spojené s udělením plné moci společnosti Manthellan a.s.,
a návrh dalšího postupu statutárního města Prostějova v této záležitosti,
2. s c h v a l u j e
udělení plné moci společnosti Manthellan a.s., se sídlem tř. Svobody 956/31, Olomouc, PSČ 779 00, IČ 282 05 618, zapsané v OR vedeném KS v Ostravě, oddíl B, vložka 10064, podle předloženého návrhu.

5. Záležitosti komisí rady:
5.1 Doporučení Komise architektury a urbanismu ze dne 5.6.2014
5.2 Doporučení Komise koncepce a rozvoje města ze dne 18.6.2014
Usnesení č. 4527:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
1. doporučení Komise architektury a urbanismu ze dne 5.6.2014;
2. doporučení Komise koncepce a rozvoje města ze dne 18.6.2014.

6. Rozšíření organizačního zajištění přípravy strategie ITI
Usnesení č. 4528:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozšíření organizačního zajištění přípravy strategie ITI dle důvodové zprávy.

7. Personální záležitosti MMPv v souvislosti se změnou organizační struktury od 1.6.2014
Usnesení č. 4529:
Rada města Prostějova
I. bere na vědomí
informaci o řešení personálních záležitostí na Magistrátu města Prostějova v souvislosti se změnou organizační struktury schválenou usnesením č. 4330, ze 111. schůze Rady města Prostějova, konané dne 29. 4. 2014,
II. souhlasí
se jmenováním Ing. Vladimíry Kresanové do funkce vedoucí Odboru informačních technologií Magistrátu města Prostějova k 15. 7. 2014

8. Námitky ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka, proti kontrolnímu zjištění z Protokolu o kontrole
Usnesení č. 4530:
Rada města Prostějova
z a m í t á
námitky ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka 24, IČ 479 22 516, proti kontrolnímu zjištění s odůvodněním dle Přílohy č. 1 tohoto materiálu;
p o v ě ř u j e
primátora města k vyřízení námitek dle Přílohy č. 1 tohoto materiálu.

8.1 Informace o výsledku periodické revize hospodaření ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka 24
Usnesení č. 4531:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
informaci o výsledku periodické revize hospodaření Základní školy Prostějov, ul. Dr. Horáka 24, IČ 47922516 za roky 2011 až 2013, zpracovanou formou Rekapitulace podstatných zjištění a nedostatků z protokolu o výsledku veřejnosprávní kontroly dle přílohy;
p o v ě ř u j e
primátora města Prostějova informovat o závažných zjištěních Ministerstvo financí ČR a příslušného správce daně v termínu do 1 měsíce od ukončení kontroly.

8.2 Souhlas s poskytnutím finančních prostředků na provoz (mimořádné zálohy) Základní škole Prostějov, ul. Dr. Horáka 24
Usnesení č. 4532:
Rada města Prostějova
n e s o u h l a s í
s poskytnutím finančních prostředků (mimořádné zálohy) ve výši Kč 1 334 750,-- v měsíci červenci na provoz Základní škole Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 určených k vyplacení na začátku IV. čtvrtletí 2014.

8.3. Odvolání Mgr. Ivana Pospíšila z vedoucího pracovního místa ředitele Základní školy Prostějov, ul. Dr. Horáka 24, IČ 479 22 516
Usnesení č. 4533:
Rada města Prostějova v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a dle ustanovení § 166 odst. 5 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) (dále jen „školský zákon“)
o d v o l á v á
pana Mgr. Ivana Pospíšila z vedoucího pracovního místa ředitele příspěvkové organizace Základní škola Prostějov, ul. Dr. Horáka 24, IČ 479 22 516, a to z důvodu, že porušil závažným způsobem několik ze svých zákonem stanovených povinností a též z důvodu, že neplnil právní povinnosti, které vyplývaly z činností, úkolů a pravomocí na vedoucím pracovním místě ředitele školy a které byly zjištěny mimo jiné zřizovatelem.

Důvodem odvolání z vedoucího pracovního místa ředitele školy je, že Mgr. Ivan Pospíšil porušil níže uvedené právní povinnosti vyplývající z jeho činností, úkolů a pravomocí na vedoucím pracovním místě ředitele příspěvkové organizace a rovněž neplnil níže vyjmenované právní povinnosti, které taktéž vyplývaly z jeho činností, úkolů a pravomocí.

Mgr. Ivan Pospíšil jednak porušil a zároveň též neplnil právní povinnosti ředitele Základní školy Prostějov, ul. Dr. Horáka 24, IČ 479 22 516 zejména při správě majetku této školy a při vedení její účetní evidence vyplývající mimo jiné ze zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, ze zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, z vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, z vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, ze Zřizovací listiny základní školy ze dne ze dne 30. 9. 2008, ve znění pozdějších dodatků, ze Zásad řízení příspěvkových organizací zřizovaných městem Prostějovem ze dne 6.12.2011, kdy z jednotlivých ustanovení těchto předpisů vyplývá odpovědnost ředitele školy spojená s použitím finančních prostředků obdržených z rozpočtu zřizovatele v souladu s účelem, na který byly přiděleny (stanoveny), odpovědnost ředitele školy za hospodaření s finančními prostředky, které jsou přiděleny do rozpočtu školy, odpovědnost ředitele školy za hospodaření s majetkem, se kterým hospodaří na základě zřizovací listiny, dále pak odpovědnost ředitele školy za vedení a zajištění řádného a správného vedení účetní evidence školy a za účtování v souladu s platnými předpisy, taktéž odpovědnost ředitele školy za nápravu skutečností, jež byly důvodem pro neschválení účetní závěrky příspěvkové organizace Základní škola Prostějov, ul. Dr. Horáka 24, IČ 47922516 sestavené k 31. 12. 2013, zřizovatelem a též odpovědnost ředitele školy za řádnou a včas prováděnou evidenci majetku školy a tyto povinnosti Mgr. Ivan Pospíšil nejméně v 11 případech v období od roku 2011 do roku 2013 porušil a nejméně v 9 případech v období od roku 2011 do roku 2013 tyto právní povinnosti neplnil konkrétně tím, že

1. Příspěvková organizace Základní škola Prostějov, ul. Dr. Horáka 24, IČ 479 22 516 v letech 2011 a 2012 překročila závazný ukazatel – účet 502 Spotřeba energie v celkové výši 985.093 Kč, čímž se dopustila porušení rozpočtové kázně, a proto jí zřizovatel musel uložit odvod do svého rozpočtu ve výši neoprávněně použitých prostředků.


2. Mgr. Ivan Pospíšil v roce 2008 přihlásil Základní školu Prostějov, ul. Dr. Horáka 24, IČ 47922516 do celostátní každoroční soutěže základních škol ve sběru papíru, za což škole náležely finanční částky vyplacené za tento sběr papíru. Za období let 2008 až 2013 měla být na bankovní účet organizace nebo na bankovní účet SRPŠ připsána finanční částka za sběr papíru v celkové výši 303.317 Kč. Za celé období soutěže (tedy 2008 až 2013) byla ovšem organizaci ZŠ Prostějov, Dr. Horáka 24 připsána na bankovní účet pouze částka ve výši 34.051 Kč, a to až dne 19.2.2014.

a tímto výše uvedeným jednáním tak způsobil Základní škole Prostějov, ul. Dr. Horáka 24, IČ 479 22 516 jednak škodu ve výši 985.093 Kč a dále pak též škodu ve výši 269 266 Kč, přičemž celková výše způsobené škody činila 1 254 359 Kč, a proto považuje Rada města Prostějova všechna citovaná porušení a neplnění právních povinností ze strany Mgr. Ivana Pospíšila jakožto statutárního orgánu Základní škola Prostějov, ul. Dr. Horáka 24, IČ 479 22 516, za závažná.

3. Dále pak Mgr. Ivan Pospíšil záměrně v letech 2011, 2012 a 2013 nevedl a nezajistil řádné a správné vedení účetní evidence Základní školy Prostějov, ul. Dr. Horáka 24, IČ 479 22 516 tak, aby věrně a pravdivě zobrazovalo stav hospodaření a majetek školy, což mu ukládá zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, neboť v roce 2011 Základní škola Prostějov, ul. Dr. Horáka 24, IČ 479 22 516 neúčtovala v souladu s platnými právními předpisy a vykázala krátkodobé poskytnuté zálohy z titulu zaplacených avšak nevyúčtovaných záloh na energie k 31. 12. 2011 nižší o částku 3.490 tis. Kč a dohadné účty pasivní z titulu nevyfakturované části spotřebovaných energií k 31. 12. 2011 nižší o částku 3.912 tis. Kč. Hospodářský výsledek vykázaný v účetní závěrce za rok 2011 byl nadhodnocen o částku 422 tis. Kč. Celkově došlo k podhodnocení aktiv a pasiv o 3.490 tis. Kč. Auditor uzavřel ověřování účetní závěrky za rok 2011 s výrokem, že účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv, nákladů, výnosů, výsledku hospodaření a peněžních toků v souladu s českými účetními předpisy mimo výše uvedené skutečnosti. V případě vykázání správného hospodářského výsledku by organizace dosáhla za rok 2011 účetní ztrátu, která by musela být řešena se zřizovatelem.
V roce 2012 Základní škola Prostějov, ul. Dr. Horáka 24, IČ 479 22 516 neúčtovala v souladu s platnými právními předpisy a vykázala krátkodobé poskytnuté zálohy z titulu zaplacených avšak nevyúčtovaných záloh na energie k 31. 12. 2012 nižší o částku 2.313 tis. Kč a dohadné účty pasivní z titulu nevyfakturované části spotřebovaných energií k 31. 12. 2012 nižší o částku 2.998 tis. Kč. Hospodářský výsledek vykázaný v účetní závěrce za rok 2012 byl nadhodnocen o částku 685 tis. Kč. Celkově došlo k podhodnocení aktiv a pasiv o 2.313 tis. Kč. Auditor uzavřel ověřování účetní závěrky za rok 2012 s výrokem, že účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv, nákladů, výnosů, výsledku hospodaření a peněžních toků v souladu s českými účetními předpisy mimo výše uvedené skutečnosti.
V případě vykázání správného hospodářského výsledku by organizace dosáhla za rok 2012 účetní ztrátu, která by musela být řešena se zřizovatelem.
V roce 2013 Základní škola Prostějov, ul. Dr. Horáka 24, IČ 479 22 516 neúčtovala v souladu s platnými právními předpisy, neboť náklady (v položce spotřeba energie – účet 502) jsou ve výkazu zisku a ztráty a v rozvaze nadhodnoceny o částku 1 251 000 Kč. V této souvislosti a vzhledem k tomu, že v předchozí účetní závěrce nebyl vytvořen odhad (prostřednictvím dohadných účtů pasivních) na uvedené náklady roku 2012, je současně o částku 1 251 000 Kč nadhodnocen výsledek hospodaření (zisk) za rok 2012 uvedený v rozvaze a výkazu zisku a ztráty ve sloupci „minulé období“. Uhrazené zálohy za dodávky tepelné energie, vodného a stočného, elektrické energie a plynu jsou na základě daňových dokladů o přijetí platby zaúčtovány v rozporu s účetními předpisy přímo do nákladů na vrub účtu 502-Spotřeba energie a ve prospěch účtu 314-Krátkodobé poskytnuté zálohy, a to výši 2 053 000 Kč. Vzhledem k této skutečnosti jsou aktiva rozvahy (v položce krátkodobé pohledávky, účet 314-Krátkodobé poskytnuté zálohy) a pasiva rozvahy (v položce krátkodobé závazky, účet 389-Dohadnuté účty pasivní) podhodnocena o částku 2 053 000 Kč. V zůstatku účtu 314-Krátkodobé poskytnuté zálohy jsou zaúčtovány neuhrazené zálohy na dodávky energií (účty 3140031, 3140032, 3140033) v celkové výši 1 080 000 Kč se souvztažným zápisem ve prospěch účtu 321-Dodavatelé. Vzhledem k této skutečnosti jsou aktiva (v položce krátkodobé pohledávky, účet 314-Krátkodobé poskytnuté zálohy) a pasiva rozvahy (v položce krátkodobé závazky, účet 321-Dodavatelé) nadhodnocena o 1 080 000 Kč.
V dalším též Mgr. Ivan Pospíšil porušoval jednotlivá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, včetně příslušných vyhlášek, neboť umožnil, že „účetní závěrka nepodávala věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv příspěvkové organizace Základní škola Prostějov, ul. Dr. Horáka 24, IČ 479 22 516 k 31.12.2013 a nákladů a výnosů a výsledků jejího hospodaření za rok končící 31.12.2013 v souladu s českými účetními předpisy“. Jelikož by Základní škola Prostějov, ul. Dr. Horáka 24, IČ 479 22 516 v případě vykázání správného hospodářského výsledku dosáhla za rok 2011, 2012 a 2013 účetní ztrátu, lze jednání Mgr. Ivana Pospíšila, kterými porušoval zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, včetně příslušných vyhlášek, označit za úmyslné, vykazující znaky jednání podvodného, a proto Rada města Prostějova považuje všechna výše uvedená porušení a výše uvedená neplnění právních povinností za závažná.

4. Příspěvková organizace územního samosprávného celku se pro účely zákona o finanční kontrole považuje za orgán veřejné správy [srov. § 2 písm. a) zákona o finanční kontrole]. Za vedoucího tohoto orgánu veřejné správy se považuje orgán oprávněný jednat jménem této příspěvkové organizace [srov. § 2 písm. d) zákona o finanční kontrole]. Vedoucí orgánu veřejné správy je mimo jiné povinen v tomto orgánu zavést a udržovat vnitřní kontrolní systém, který vytváří podmínky pro hospodárný, efektivní a účelný výkon veřejné správy, je způsobilý včas zjišťovat, vyhodnocovat a minimalizovat provozní, finanční, právní a jiná rizika vznikající v souvislosti s plněním schválených záměrů a cílů orgánu veřejné správy a zahrnuje postupy pro včasné podávání informací příslušným úrovním řízení o výskytu závažných nedostatků a o přijímaných a plněných opatřeních k jejich nápravě [srov. § 25 odst. 1 písm. a) – c) zákona o finanční kontrole]. Mgr. Ivan Pospíšil jakožto vedoucí orgánu veřejné správy ve smyslu zákona o finanční kontrole sice měl v rámci Základní školy Prostějov, ul. Dr. Horáka 24, IČ 479 22 516 zavedený vnitřní kontrolní systém, avšak vytvořený tak, že umožňoval sestavení účetní závěrky v podobě, že obsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou, ba nesprávnosti způsobené dokonce i podvodným jednáním či činěním. Z toho důvodu považuje Rada města Prostějova toto porušení a neplnění právních povinností za závažné.

5. Základní škola Prostějov, ul. Dr. Horáka 24, IČ 479 22 516 v rozporu s účelem neinvestičního příspěvku, schváleného usnesením č. 2510 ze dne 26.6.2012 Rady města Prostějova na „stavební úpravy venkovního hřiště“, zakoupila nový obytný kontejner o rozměrech 6 x 2,5 m v pořizovací ceně 521.076 Kč včetně DPH (tj. cena, za kterou byl majetek pořízen včetně nákladů souvisejících s jejím pořízením). Tento majetek nezařadila do evidence majetku, nezaúčtovala jako dlouhodobý majetek a neodepisovala ho. Původní buňka v ceně 122.000 Kč nebyla vyřazená, organizace ji v letech 2012 a 2013 účetně odepisovala. Kontrolní oddělení zřizovatele zjistilo na základě provedeného cenového průzkumu, že průměrná cena této buňky činí cca 100.000 Kč – 200.000 Kč (v závislosti na vybavení). Lze proto konstatovat, že pořízení nové buňky v pořizovací ceně 521.076 Kč bylo nehospodárným výdajem hrazeným z finančních prostředků zřizovatele a proto považuje Rada města Prostějova toto porušení a neplnění právních povinností za závažné.

6. Základní škola Prostějov, ul. Dr. Horáka 24, IČ 479 22 516 neopravila nedostatky zjištěné kontrolním oddělením zřizovatele v účtování spotřeby energií za roky 2010 až 2012 v celkové výši 1.460.991,65 Kč v souladu s platnou účetní legislativou, přestože se jednalo o opravu účetních chyb přesahujících 260.000 Kč v každém roce. Výše uvedeným chybným účtováním spotřeby energií došlo k překročení závazného ukazatele účtu 502 – Spotřeba energie v roce 2013 o 236.526,31 Kč a z toho důvodu považuje Rada města Prostějova toto porušení a neplnění právních povinností za závažné.

7. Mgr. Ivan Pospíšil nesjednal nápravu skutečností, jež byly důvodem pro neschválení účetní závěrky příspěvkové organizace Základní škola Prostějov, ul. Dr. Horáka 24, IČ 47922516 sestavené k 31. 12. 2013, zřizovatelem, a nepředložil na jednání rady města Prostějova návrh řešení výsledku hospodaření za rok 2013, ač mu to bylo usnesením Rady města Prostějova ze dne 13.5.2014 uloženo.

8. Neoprávněně v letech 2012 a 2013 vyplatil cestovní náhrady učitelům, kteří zajišťovali pedagogický dozor na zimních soustředěních a LVVZ, a to ve výši 10.200 Kč, čímž tito získali neoprávněný finanční prospěch a zároveň tím došlo ke škodě na majetku příspěvkové organizace Základní škola Prostějov, ul. Dr. Horáka 24, IČ 47922516 a proto považuje Rada města Prostějova toto porušení právních povinností za závažné.

9. Na základě fyzických inventur provedených kontrolním oddělením byly zjištěny rozdíly ve stavu evidovaného a inventarizovaného majetku, čímž byla způsobena Základní škole Prostějov, ul. Dr. Horáka 24, IČ 47922516 škoda ve výši chybějícího majetku, a tudíž považuje Rada města Prostějova toto porušení právních povinností za závažné.

10. Peněžní fondy (fond odměn, rezervní fond a investiční fond), zaúčtované k 31.12.2013 v celkové výši 1.036.684,35 Kč neměla organizace plně kryté peněžními prostředky a jinými krátkodobými aktivy, a to celkem ve výši 832.984,35 Kč (4.504.983,06 – 5.337.967,41).

11. Zaměstnanci Základní školy Prostějov, ul. Dr. Horáka 24, IČ 47922516 zařazení do organizačního útvaru školní jídelny měli v roce 2013 se zaměstnavatelem uzavřeny souběžně dvě pracovní smlouvy na činnosti stejně druhově vymezené, navíc jim zaměstnavatel neproplácel příplatky za práci v noci a ve dnech pracovního klidu.

Vzhledem k rozsáhlosti a závažnosti neplněných a porušovaných právních povinností ze strany Mgr. Ivana Pospíšila jakožto statutárního orgánu Základní škola Prostějov, ul. Dr. Horáka 24, IČ 479 22 516, je Rada města Prostějova toho názoru, že již není možné, aby Mgr. Ivan Pospíšil zastával vedoucí pracovní místo ředitele školy ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka, a proto ho z tohoto vedoucího pracovního místa odvolává.

8.4 Konkurzní řízení na obsazení pozice ředitel – ředitelka Základní školy Prostějov, ul. Dr. Horáka 24
Usnesení č. 4534:
Rada města Prostějova
1. v y h l a š u j e
konkurzní řízení a stanoví požadavky na obsazení funkce ředitel – ředitelka Základní školy Prostějov,
ul. Dr. Horáka 24 dle důvodové zprávy,
2. j m e n u j e
konkurzní komisi ve složení:
předseda: PaedDr. František Říha – zástupce zřizovatele
členové: Mgr. Ivana Hemerková - zástupce zřizovatele
PaedDr. Iveta Stonawská - zástupce KrÚ Olomouckého kraje
Mgr. Michal Hlaváček - zástupce za ČŠI
Mgr. Josef Fiala - zástupce za státní správu
PaedDr. Jindřiška Marková - zástupce pedagogických pracovníků školského zařízení
Bc. Pavel Smetana - zástupce Školské rady
3. p o v ě ř u j e
funkcí tajemnice konkurzní komise Dagmar Bindasovou, referentku samosprávy odboru školství, kultury a sportu,
4. u k l á d á
PaedDr. Františku Říhovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu,
konkurzní řízení organizačně zajistit.

9. Žádost o prominutí pohledávky za pronájem prostor Společenského domu
Usnesení č. 4535:
Rada města Prostějova
z a m í t á
žádost o prominutí pohledávky za pronájem prostor Společenského domu z důvodu uvedeného v důvodové zprávě;
u k l á d á
Ing. Radimu Cardovi, vedoucímu Finančního odboru MMPv,
zpracovat návrh odpovědi dle důvodové zprávy.

10. Žádosti o udělení výjimky z OZV č. 12/2009 o ochraně nočního klidu
Usnesení č.4536:
Rada města Prostějova
u d ě l u j e
podle obecně závazné vyhlášky č. 12/2009 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností výjimku společnosti Fresmat Group, s. r. o., a to pořádání hudebních produkcí v zahrádce Hospůdky na Březince, Plumlovská 42, Prostějov, v době od 27.6. do 26.9.2014 v pátky do 23:00 hod.

12. Informace o řešení zpomalení dopravy na křižovatce Čechůvky – Kralice
Usnesení č. 4537:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
informaci o možnosti umístění příčných prahů na zpomalení dopravy na křižovatce Čechůvky – Kralice - Přerov a o probíhajícím bezpečnostním auditu této křižovatky.

13. Petice občanů ulice Kravařova
Usnesení č. 4538:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
návrh odpovědi na petici občanů ke zprůjezdnění ulice Kravařova, ve které jsou uvedeny důvody odmítnutí návrhu.

14. Využití finančních prostředků určených na „Strategické materiály pro čerpání dotací EU“
Usnesení č. 4539:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
využití části finančních prostředků určených na „Strategické materiály pro čerpání dotací EU“ na zpracování studií (investičních záměrů) Malá průmyslová zóna Brněnská, Rozšíření ploch zeleně – biokoridor Hloučela, Rozšíření ploch zeleně – park „Nová Okružní“.

15. Provozní řád – Cyklistická stezka v biokoridoru Hloučela, Prostějov
Usnesení č. 4540:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
Provozní řád – Cyklistická stezka v biokoridoru Hloučela, Prostějov dle předloženého návrhu.

16. Realizace studny pro závlahový systém ve Smetanových sadech
Usnesení č. 4541:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
informaci o postupu technických příprav pro realizaci studny pro závlahový systém ve Smetanových sadech.

17. Regenerace panelového sídliště Bohumíra Šmerala
Usnesení č. 4542:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
možnosti zpracování projektu Regenerace panelového sídliště Bohumíra Šmerala v Prostějově;
u k l á d á
Ing. Antonínu Zajíčkovi, vedoucímu Odboru rozvoje a investic,
zařadit zpracování projektu regenerace panelového sídliště Bohumíra Šmerala do návrhu rozpočtu města Prostějova na rok 2015.

18. Schválení smluv o převodu práv a povinností na stavbu křižovatka Olomoucká
Usnesení č. 4543:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
1. Smlouvu o převodu práv a povinností ze stavebního povolení ke stavbě „II/366 Stavební úpravy křižovatky u žel. přejezdu na ul. Olomoucká, Prostějov („SO – 101.2 Komunikace – ul. Sladkovského a Barákova“ a „SO 102 parkoviště“; „SO 301.2 – Rekonstrukce kanalizace“ dle předloženého návrhu;
2. Smlouvu o převodu práv a povinností z územního rozhodnutí na stavbu „Stavební úpravy křižovatky u žel. přejezdu na ul. Olomoucká, Prostějov („SO – 401 Veřejné osvětlení a SSZ“ a „PS – 403 SSZ PV.14“)
dle předloženého návrhu.

19. „Cyklostezka Okružní“ – vynucená přeložka sítě elektronických komunikací
Usnesení č. 4544:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. VPI/MS/2014/00057 mezi Statutárním městem Prostějovem a společností Telefónica Czech Republic, a.s, na investiční akci „Cyklostezka Okružní“ dle předloženého návrhu.

19.1 Veřejná zakázka „Regenerace sídliště Svobody, bloky 7, 8, 9, 10 a 11, Prostějov“ – rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
Usnesení č. 4545:
Rada města Prostějova
r o z h o d l a
1. v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) a na základě doporučení komise pro hodnocení nabídek o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky „Regenerace sídliště Svobody, bloky 7, 8, 9, 10 a 11, Prostějov“. Ekonomicky nejvýhodnější nabídkou je nabídka společnosti Skanska a.s., se sídlem Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4 – Chodov, IČ: 262 71 303. Nabídka společnosti Skanska a. s. vyhověla všem podmínkám zadávacího řízení, jak je uvedeno v důvodové zprávě,

2. zadat veřejnou zakázku „Regenerace sídliště Svobody, bloky 7, 8, 9, 10 a 11, Prostějov“ a uzavřít Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky se společností Skanska a.s., se sídlem Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4 – Chodov, IČ: 262 71 303,

3. v případě neposkytnutí součinnosti potřebné k uzavření smlouvy vítězným uchazečem zadat veřejnou zakázku „Regenerace sídliště Svobody, bloky 7, 8, 9, 10 a 11, Prostějov“ a uzavřít smlouvu o dílo s dalším uchazečem v pořadí dle důvodové zprávy v souladu s § 82 odst. 4 zákona.

u k l á d á
Ing. Antonínu Zajíčkovi, vedoucímu Odboru rozvoje a investic,
zajistit, ve lhůtách stanovených zákonem, uzavření Smlouvy o dílo veřejné zakázky “Regenerace sídliště Svobody, bloky 7, 8, 9, 10 a 11, Prostějov” s vybraným uchazečem č. 1 Skanska a. s.

19.2 Veřejná zakázka „Cyklistická stezka Dolní – Kralická, Prostějov“ - zahájení řízení
Usnesení č. 4546:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
1. zahájenízadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce, zadávaného ve zjednodušeném podlimitním řízeníCyklistická stezka Dolní – Kralická, Prostějovv souladu s § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon),

2. základní hodnoticí kritérium, kterým je ekonomická výhodnost nabídky, s dílčími kritérii
A. Celková nabídková cena v Kč bez DPH s váhou 80 %
B. Délka poskytnuté záruky za jakost díla v měsících s váhou 20 %
Zadavatel požaduje, aby záruka byla poskytnuta v délce nejméně 60 měsíců a nejvýše 120 měsíců.

3. zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Cyklistická stezka Dolní – Kralická, Prostějov“ včetně návrhu Smlouvy o dílo dle návrhu předloženého v přílohách k tomuto materiálu,

4. seznam vybraných zájemců, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky

Skanska a. s., Praha IČ: 26271303
SWIETELSKY stavební s. r. o., České Budějovice IČ: 48035599
STRABAG a. s., Praha IČ: 60838744
ECOVIA Haná s. r. o., Olomouc - Holice IČ: 27825531
.A.S.A. TS Prostějov, s. r. o., Prostějov IČ: 26224178
KARETA s. r. o., Bruntál IČ: 62360213

5. provedení administrace této veřejné zakázky prostřednictvím Oddělení veřejných zakázek, Odboru kancelář tajemníka,

6. v souladu s § 74 zákona a s přihlédnutím k potřebě odborné způsobilosti komise pro posouzení a hodnocení nabídek složení komise pro otevírání obálek v počtu tří členů a tří náhradníků a složení komise pro posouzení a hodnocení nabídek v počtu pěti členů a pěti náhradníků veřejné zakázky „Cyklistická stezka Dolní – Kralická, Prostějov“.
Složení komise pro otevírání obálek a komise pro posouzení a hodnocení nabídek je jmenovitě uvedeno v zápise z jednání schůze Rady města Prostějova.

u k l á d á
Mgr. Miroslavě Ferancové, pověřené vedením Odboru kancelář tajemníka,
zabezpečit prostřednictvím Oddělení veřejných zakázek Odboru kancelář tajemníka administraci veřejné zakázky „Cyklistická stezka Dolní – Kralická, Prostějov“ s použitím výše zmíněné Zadávací dokumentace a za použití výše uvedeného hodnotícího kritéria.

p o v ě ř u j e
Miroslava Pišťáka, primátora města Prostějova, jmenováním tří členů a tří náhradníků komise pro otevírání obálek a pěti členů a pěti náhradníků komise pro posouzení a hodnocení nabídek v souladu se zápisem z jednání Rady města Prostějova.

20. Návrh odměn ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných městem Prostějovem
Usnesení č. 4547:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
přiznání odměn ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných městem Prostějovem ve výši dle přílohy a se změnou dle připomínek v diskusi.

21. Povolení výjimek z počtu dětí a žáků ve třídách MŠ a ZŠ
Usnesení č. 4548:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
výjimku z počtu dětí ve třídách mateřských škol a výjimku z počtu žáků ve třídách základních škol v souladu s § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2014 pro
- Mateřskou školu Prostějov, Moravská ul. 30, příspěvková organizace, po 26 dětech ve třech třídách MŠ, pracoviště Moravská ul. 30 a po 28 dětech ve dvou třídách MŠ, pracoviště Raisova ul. 6
- Mateřskou školu Prostějov, Rumunská ul. 23, příspěvková organizace, po 26 dětech ve dvou třídách a po 27 dětech ve dvou třídách MŠ, pracoviště Rumunská ul. 23 a po 25 dětech v jedné třídě MŠ, pracoviště Mozartova ul. 43
- Mateřskou školu Prostějov, ul. Šárka 4a, po 25 dětech v jedné třídě a po 27 dětech v jedné třídě MŠ, pracoviště Šárka 4a; po 27 dětech ve dvou třídách MŠ, pracoviště Dvořákova ul. 5; po 27 dětech ve třech třídách MŠ, pracoviště ul. Libušinka 18 a po 25 dětech v jedné třídě MŠ, pracoviště Žešov 81
- Mateřskou školu Prostějov, Partyzánská ul. 34, po 27 dětech ve třech třídách MŠ, pracoviště
Partyzánská ul. 34; po 25 dětech ve třech třídách MŠ, pracoviště Květná ul. 4; po 25 dětech ve dvou
třídách MŠ, pracoviště ul. A. Krále 16; po 25 dětech ve dvou třídách a po 27 dětech v jedné třídě MŠ, pracoviště Hanačka 3
- Mateřskou školu Prostějov, Smetanova ul. 24, příspěvková organizace, po 28 dětech ve třech třídách MŠ, pracoviště Smetanova ul. 24
- Základní školu a mateřskou školu Jana Železného Prostějov, Sídliště svobody 24/79, po 28 dětech ve
dvou třídách a po 25 dětech ve čtyřech třídách MŠ
- Základní školu a mateřskou školu Prostějov, Palackého tř. 14, po 25 dětech ve dvou třídách MŠ,
pracoviště Mánesova ul. 15 a po 28 dětech ve třech třídách MŠ, pracoviště ul. 5. května 7
- Základní školu a mateřskou školu Prostějov, Melantrichova ul. 60, po 28 dětech ve třech třídách MŠ, pracoviště Fanderlíkova ul. 69 a po 34 žácích ve dvou třídách 5. ročníku ZŠ
- Základní školu a mateřskou školu Prostějov, Kollárova ul. 4, po 28 dětech ve dvou třídách MŠ,
pracoviště Husovo nám. 94 a po 32 žácích v jedné třídě 1. ročníku ZŠ
- Základní školu Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1, po 32 žácích v jedné třídě 4. ročníku ZŠ
- Základní školu Prostějov, ul. E. Valenty 52, po 31 žácích v jedné třídě 8. ročníku ZŠ
- Reálné gymnázium a základní školu města Prostějova, Studentská ul. 2, po 32 žácích ve dvou třídách 1. ročníku ZŠ.

22. Převod a čerpání finančních prostředků MŠ Prostějov, Rumunská ul. 23
Usnesení č. 4549:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s převodem částky Kč 135.000,-- z rezervního fondu Mateřské školy Prostějov, Rumunská ul. 23, příspěvková organizace do fondu investičního;
s c h v a l u j e
a) čerpání rezervního fondu Mateřské školy Prostějov, Rumunská ul. 23, příspěvková organizace v celkové výši
Kč 27467,-- na zakoupení elektrické škrabky brambor ŠKBZ 12L;

b) čerpání investičního fondu Mateřské školy Prostějov, Rumunská ul. 23, příspěvková organizace v celkové výši Kč 166.980,-- na zakoupení elektrické třítroubové pece v ceně Kč 78.650,-- a elektrického kotle KE 785 v ceně Kč 88.330,--.

23. Čerpání investičního fondu MŠ Prostějov, ul. Šárka 4a
Usnesení č. 4550:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
čerpání investičního fondu Mateřské školy Prostějov, ul. Šárka 4a ve výši Kč 150 000,-- na nákup konvektomatu do školní jídelny pracoviště ul. Libušinka 18.

24. Čerpání investičního fondu Městské knihovny Prostějov
Usnesení č. 4551:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
čerpání investičního fondu Městské knihovny Prostějov, příspěvková organizace ve výši 22.312,-- Kč na nákup programu formátu MARC21.

25. Čerpání investičního fondu Z Vladimíra Ambrose Prostějov
Usnesení č. 4552:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
čerpání investičního fondu Základní umělecké školy Vladimíra Ambrose Prostějov ve výši Kč 230 000,- na opravu rozvodu užitkové vody v suterénu objektu a opravu hromosvodu.

26. Čerpání rezervního fondu ZŠ Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1
Usnesení č. 4553:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
čerpání rezervního fondu Základní školy Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1 v celkové výši Kč 70.000,-- na pořízení školního nábytku.

27. Žádost o úpravu finančního plánu MŠ Prostějov, Smetanova ul. 24
Usnesení č. 4554:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
úpravu finančního plánu Mateřské školy Prostějov, Smetanova ul. 24, příspěvková organizace
- navýšení závazného ukazatele 602 – výnosy z činností – režijní náklady ve výši Kč 8 736,--;
- navýšení závazného ukazatele 551 – odpisy ve výši Kč 8 736,--.

28. Souhlas s přijetím věcného daru a čerpáním finančních prostředků MŠ Prostějov, Smetanova ul. 24
Usnesení č. 4555:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s přijetím věcného daru Mateřskou školou Prostějov, Smetanova ul. 24, příspěvková organizací v rámci pronájmu programového produktu Vema - notebooku Lenovo IdeaPad G570 v ceně Kč 2 500,-- ;
s c h v a l u j e
a) čerpání investičního fondu Mateřské školy Prostějov, Smetanova ul. 24, příspěvková organizace ve výši Kč 150 000,-- na nákup „Dětského lanového centra“ a ve výši 65 000 Kč na nákup vodní fritézy;
b) čerpání rezervního fondu Mateřské školy Prostějov, Smetanova ul. 24, příspěvková organizace ve výši Kč
36 276,-- na nákup houpačky a Kč 36 585,26 na nákup zastínění pískoviště.

29. Souhlas s přijetím věcného daru v ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14
Usnesení č. 4556:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s přijetím věcného daru – 3 díly didaktických pomůcek DiPo k procvičování matematiky v ceně Kč 2.836,- příspěvkovou organizací Základní škola a mateřská škola Prostějov, Palackého tř. 14 pro pracoviště Skálovo nám. 5 od Mgr. Alexandry Klímkové.

29.1 Souhlas s přijetím účelově určeného peněžitého daru Základní školou a mateřskou školou Prostějov, Melantrichova ul. 60
Usnesení č. 4557:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s přijetím účelově určeného peněžitého daru ve výši Kč 40 000,-- Základní školou a mateřskou školou Prostějov, Melantrichova ul. 60 od Nadačního fondu Veolia na realizaci projektu „Dráčci nejsou v kleci, aneb kdo sportuje, nezlobí“ – pořízení venkovních hracích prvků pro nově vzniklou třídu MŠ.

30. Schválení ceny obědů poskytované v rámci doplňkové činnosti RG a ZŠ města Prostějova
Usnesení č. 4558:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
ceny obědů poskytované v rámci doplňkové činnosti Reálného gymnázia a základní školy města Prostějova, Studentská ul. 2 takto:

 

Finanční norma
na potraviny

Náklady v Kč

Cena oběda v Kč

žáci 7 - 10 let

19,00

41,000

41,000

žáci 11 - 14 let

21,00

43,000

43,000

žáci od 15 let, zaměstnanci a ostatní strávníci

26,000

48,000

48,000


31. Revokace části usnesení č. 4177 z 4.3.2014 (VFP Farnímu sboru českobratrské církve evangelické)
Usnesení č. 4559:
Rada města Prostějova
r e v o k u j e
část usnesení č. 4177 Rady města Prostějova ze dne 4. 3. 2014, kterým Rada města Prostějova schválila
poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků kulturní komise
ve výši 4.000,-- Kč Farnímu sboru českobratrské církve evangelické, U Kalicha 2574/1, IČ 479 19 507
(poř. číslo žádosti 203)
- na zajištění pěveckého koncertu (ubytování pěveckému sboru Andreas-Schotten Chor z Německa)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 9. 2014;

s c h v a l u j e
poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků kulturní komise
ve výši 4.000,-- Kč Farnímu sboru českobratrské církve evangelické, U Kalicha 2574/1, IČ 479 19 507
(poř. číslo žádosti 203)
- na podporu pěveckého sboru EXAUDI (pořizování not, desek na noty a materiál ke kopírování)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 9. 2014.

32. Dodatek ke smlouvě o poskytnutí VFP – Sportovní klub policie Moravan
Usnesení č. 4560:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
dodatek č. 1 ke smlouvě (OŠKS/Hyb/135–14) o poskytnutí veřejné finanční podpory Sportovnímu klubu policie Moravan Prostějov, Újezd 12, IČ 479 21 463, který se týká rozšíření účelu o nákup věcných cen.

33. Veřejná finanční podpora:
33.1 Veřejná finanční podpora - oblast výchovy a vzdělávání
Usnesení č. 4561:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z FRR ve výši 50.000,-- Kč Hanáckému klubu plastikových modelářů při AMK Minerva Prostějov, sídl. Svornosti, IČ 441 60 119 (poř. číslo žádosti 75)
- na realizaci stálé expozice (nákup vitrín včetně dopravy, montáže a instalace, nájem výstavních prostor, propagační materiály)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2014

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0020

003299

5222

 

1

0200000000000

50.000

 

(zvýšení položky 5222 – Hanácký klub plastikových modelářů při AMK Minerva Prostějov – stálá expozice)

- snižuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0070

 

8115

 

1

0700000000000

50.000

 

(snížení FRR)


33.2 Veřejná finanční podpora - oblast výchovy a vzdělávání (Klub přátel školy při ZŠ Prostějov, Majakovského 1)
Usnesení č. 4562:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova zFRR ve výši 10.000,-- Kč
Klubu přátel školy při ZŠ Prostějov, Majakovského 1, IČ 266 59 158 (poř. číslo žádosti 72)
- na dva sportovní turnaje a společenské setkání při příležitosti 130 let založení základní školy ve Vrahovicích (poháry, diplomy, občerstvení, ceny, pamětní medaile)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2014
b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0020

003299

5222

 

1

0200000000000

10.000

 

(zvýšení položky 5222 – Klub přátel školy při ZŠ Prostějov– dva sportovní turnaje a společenské setkání)

- snižuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0070

 

8115

 

1

0700000000000

10.000

 

(snížení FRR)


34. Rozpočtová opatření:
34.1 Rozpočtové opatření kapitoly 13 – městská policie (motorgenerátor)
Usnesení č. 4563:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

6409

6909

 

 

0700396000000

341.000

 

(limit ostatních investic)

- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

13

5311

6122

 

 

0130000300000

341.000

 

(motorgenerátor MP – záložní napájecí zdroj)


34.2 Rozpočtové opatření kapitoly 13 – městská policie (převod položek)
Usnesení č. 4564:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

13

5311

5134

 

 

0130000000000

30.000

 

(prádlo, oděv, obuv – přesun na položku nákup materiálu)

 

13

5311

5172

 

 

0130000000000

40.000

 

(software – nákup softwaru ovládání radiostanic - licence pro radiostanice – přesun )

 

13

5311

5167

 

 

0130000000000

40.000

 

(služby školení a vzdělávání- školení v rámci využití vnitřních školitelů)

- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

13

5311

5139

 

 

0130000000000

40.000

 

(nákup materiálu)

 

13

5311

6111

 

 

0130004000000

70.000

 

(software – nákup softwaru ovládání radiostanic - licence pro radiostanice)


34.3 Rozpočtové opatření kapitoly 19 – Duha KK u hradeb
Usnesení č. 4565:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0019

003319

5169

 

 

0190000190103

300.000

(snížení položky 5169 - nákup ostatních služeb – technické a produkční zajištění XXXII. Prostějovských hanáckých slavností)

0019

003319

5169

 

 

0190000190104

336.000

(snížení položky 5169 - nákup ostatních služeb – technické a produkční zajištění projektu Prostějovská zima)

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0019

003319

5041

 

 

0190000190103

300.000

(zvýšení položky 5041 - odměny za užití duševního vlastnictví – program XXXII. Prostějovských hanáckých slavností – vystoupení folklorních souborů a hudebních skupin)

0019

003319

5041

 

 

0190000190104

324.000

(zvýšení položky 5041 - odměny za užití duševního vlastnictví – program projektu Prostějovská zima - odměny agenturám za vystoupení umělců a hudebních skupin)

0019

003319

5139

 

 

0190000190104

12.000

(zvýšení položky 5139 – nákup materiálu na produkční zajištění projektu Prostějovská zima)


34.4 Rozpočtové opatření kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města a kapitoly 90 – správa a údržba majetku města
Usnesení č. 4566:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0050

006171

5171

 

 

0500000000000

17.870

zvýšení pol. 5171 – opravy, údržba; převod prostředků z likvidace pojistného plnění – odstranění graffiti na zdi hřbitova a na zastávce MHD

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0090

003631

5171

 

 

0900000900600

41.145

zvýšení pol. 5171 – opravy, údržba -veřejné osvětlení; převod prostředků z likvidace pojistného plnění –poškozený sloup veřejného osvětlení (2 případy)

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0090

002219

5171

 

 

0900000900100

1.099

zvýšení pol. 5171 – opravy, údržba - komunikace; převod prostředků z likvidace pojistného plnění –poškození dopravní značky

- zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

006171

2322

 

 

0700000000000

60.114

zvýšení pol. 2322 – přijaté pojistné náhrady; prostředky z likvidace pojistného plnění


34.5 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Víceúčelové hřiště na ul. Anenská)
Usnesení č. 4567:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
I. rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3412

6121

 

 

0600436000000

350 000

Víceúčelové hřiště na ul. Anenská v Prostějově

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

 

 

0700000707100

350 000

Rezerva RMP

II. Smlouvu o dílo na pořízení nového majetku, který bude následně předán na základě smlouvy o budoucích darovacích smlouvách Dělnické tělovýchovné jednotě Prostějov, o.s. dle přiloženého návrhu.

34.6 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Rekonstrukce – ul. G. Preissové)
Usnesení č. 4568:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

2321

6121

 

 

0600390000000

470 000

Rekonstrukce komunikace a kanalizace - ulice G. Preisové

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

 

 

0700000707100

470 000

Rezerva RMP


34.7 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Oprava tribuny na středisku mládeže kopané)
Usnesení č. 4569:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3412

5171

 

 

0600000000000

250 000

Oprava tribuny na středisku mládeže kopané v Prostějově

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

 

 

0700000707100

250 000

Rezerva RMP


34.8 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Oprava vzduchotechnické jednotky na zámku)
Usnesení č. 4570:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3322

5171

 

 

0600000000000

30 000

Oprava vzduchotechnické jednotky na zámku v Prostějově

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

 

 

0700000707600

30 000

Rezerva na havarijní situace


34.9 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Regenerace sídl. E. Beneše – převod v rámci kapitoly)
Usnesení č. 4571:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se:
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

2219

6121

 

1

0600117000001

450 000

Regenerace sídl. E. Beneše

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

2219

6121

 

1

0600117000000

450 000

Regenerace E. Beneše


34.10 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (RG a ZŠ Prostějov-havarijní stav střešních oken)
Usnesení č. 4572:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3121

5171

 

 

0600000600340

170 000

RG a ZŠ Prostějov, Studentská ul. 4 – oprava havarijního stavu střešních oken

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

 

 

0700000707600

170.000,--

Rezerva na havarijní situace


34.11 Rozpočtové opatření kapitoly 71 – sociální fond
Usnesení č. 4573:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se

1. Snižuje rozpočet výdajů

Kap.

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

71

6171

5499

 

 

0710000710070

31 000

Peněžní odměny při pracovních a životních výročích

2. Zvyšuje rozpočet výdajů

Kap.

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

71

6171

5194

 

 

0710000710070

31 000

Věcné dary při pracovních a životních výročích


34.12 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Regenerace sídliště Svobody bloky 7, 8, 9, 10 a 11)
Usnesení č. 4574:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

2219

6121

 

 

0600432000000

650 000

Regenerace sídliště Svobody bloky 7,8,9,10,11

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

 

 

0700000707100

650 000

Rezerva RMP


35. Záležitosti Domovní správy Prostějov, s. r. o.:
35.1 Schválení pronájmu prostoru sloužícího podnikání v Domě služeb na sídl. E. Beneše
Usnesení č. 4575:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
pronájem prostoru sloužícího podnikání č. 180 o celkové rozloze 139,53 m2 v domě na sídl. E. Beneše – dům služeb č. 4181/57 v Prostějově přímému zájemci fě FONTÁNA Kroměříž, spol. s r. o. se sídlem Malý Val 1586, 767 01 Kroměříž a to:
- za účelem provozování značkové prodejny pro prodej piva a nealkoholických nápojů
- za nabídnuté nájemné ve výši 8 000,-Kč/měsíc

35.2 Schválení pronájmu garážového stání v domě na ul. Švýcarská č. 4/4281
Usnesení č. 4576:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
pronájem garážového stání č. 293 o celkové rozloze 7 m2 v domě na ul. Švýcarská č. 4/4281
- za nabídnuté nájemné ve výši 650,- Kč měsíčně s inflační doložkou
- za účelem využití pro garážování vozidla ve vlastním užívání
- nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou, 1 rok s měsíční výpovědní lhůtou

35.3 Schválení pronájmu prostoru sloužícího podnikání na nám. T. G. Masaryka č. 112/7
Usnesení č. 4577:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
pronájem prostoru sloužícího podnikání č. 161 o celkové rozloze 59,80 m2 v domě na nám. T. G. Masaryka č. 112/7 v Prostějově přímému zájemci Kamile Špičákové se sídlem Pernštýnské nám. č. 190/3, Prostějov, a to:
- za účelem provozování prodejny zdravé výživy
- za nabídnuté nájemné ve výši 18 500,-Kč/měsíc.

35.4 Změna názvu nájemce prostoru sloužícího podnikání na ul. Svatoplukova č. 15/2598
Usnesení č. 4578:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
změnu názvu nájemce prostoru sloužícího podnikání č. 214, o rozloze 173,36 m² v domě na ul. Svatoplukova č. 15/2598 v Prostějově
z: Rehabilitační centrum Svazu neslyšících a nedoslýchavých, se sídlem Svatoplukova č. 15/2598, Prostějov
na: Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, Prostějovský spolek neslyšících, se sídlem Svatoplukova č. 15/2598, Prostějov.

35.5 Vyhlášení záměru pronájmu garážového stání na ul. Polišenského č. 3/4467
Usnesení č. 4579:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr pronájmu garážového stání č. 805 o celkové rozloze 7 m2 v domě na ul. Polišenského č. 3/4467 v Prostějově, za těchto podmínek:
- pro garážování vozidla ve vlastním užívání
- s předností parkování vozidla nájemníků domu na ul. Polišenského č. 3/4467 v Prostějově
- s předností parkování zdravotně postižených nájemníků (průkazy ZTP)
- za nabídnuté měsíční nájemné v minimální výši 650,-Kč s inflační doložkou
- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 250,-Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s. r. o., Pernštýnské nám. 176/8, Prostějov.

35.6 Vyhlášení záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání na ul. Dolní č. 2/3658
Usnesení č. 4580:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání č. 110 o celkové rozloze 93,52 m2 v domě na ul. Dolní č. 2/3658 v Prostějově, za těchto podmínek:
- formou neveřejného vícekriteriálního řízení (forma obálkové metody)
- za nabídnuté roční (měsíční) nájemné s inflační doložkou
- s vyloučením provozování výherních hracích přístrojů, prodeje erotického zboží apod.
- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 500,-Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s.r.o., Pernštýnské nám. 176/8 v Prostějově
- nabídky je možné podat v písemné formě osobně nebo poštou v uzavřené obálce zřetelně označené nápisy „ul. Dolní č. 2/3658 a „NEOTVÍRAT“ společnosti Domovní správa Prostějov, s. r. o., Pernštýnské nám. 176/8 Prostějov.

36.2 Schválení pronájmu části pozemku p.č. 452 v k.ú. Krasice
Usnesení č. 4581:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
pronájem části pozemku p.č. 452 – ostatní plocha v k.ú. Krasice o výměře 1 m2 Adéle Havlové, se sídlem Prostějov, Na Brachlavě 37/26, PSČ: 796 04, IČ: 868 84 921 (fyzická osoba podnikající), za účelem umístění přenosné reklamní tabule o rozměrech 1 x 0,7 metru za následujících podmínek:
a) nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou,
b) nájemné bude stanoveno ve výši 700 Kč ročně bez DPH a bude placeno ročně předem,
c) nájemné bude každoročně upraveno inflačním koeficientem.

36.3 Schválení pronájmu části pozemku p.č. 7683/5 v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 4582:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
pronájem části pozemku p.č. 7683/5 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 1 m2 společnosti LICEA, spol. s r.o., se sídlem Prostějov, Fanderlíkova 3619/76, PSČ: 796 01, IČ: 255 20 563, za účelem umístění přenosné reklamní tabule o rozměrech 0,7 x 0,5 metru za následujících podmínek:
a) nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou,
b) nájemné bude stanoveno ve výši 350 Kč ročně bez DPH a bude placeno ročně předem,
c) nájemné bude každoročně upraveno inflačním koeficientem.

36.4 Schválení pronájmu části pozemku p.č. 8020/3 v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 4583:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
pronájem části pozemku p.č. 8020/3 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 2 m2 společnosti FTL - First Transport Lines, a.s., se sídlem Prostějov, Letecká 3647/8, PSČ: 796 01, IČ: 463 45 850, za účelem umístění reklamního totemu o rozměrech 4 x 1,2 metru za následujících podmínek:
a) nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou,
b) nájemné bude stanoveno ve výši 4.800 Kč ročně bez DPH a bude placeno ročně předem,
c) nájemné bude každoročně upraveno inflačním koeficientem.

36.5 Schválení výpůjčky části pozemku p.č. 7781/1 v k.ú. Prostějov a prominutí alikvotního dílu nájemného za užívání části pozemku p.č. 7781/1 v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 4584:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
1) výpůjčku části pozemku p.č. 7781/1 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 6 m2 za účelem užívání odstavné plochy pro osobní vozidlo, za následujících podmínek:
a) smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou,
b) vypůjčitel ponese po dobu výpůjčky veškeré náklady na provoz, údržbu a opravy předmětu výpůjčky a odstavné plochy umístěné na předmětu výpůjčky,
2) prominutí alikvotního dílu nájemného za užívání části pozemku p.č. 7781/1 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 6 m2 v období od 01.01.2014 do nabytí účinnosti smlouvy o výpůjčce dle bodu 1 usnesení.

36.6 Schválení změny Smlouvy o nájmu č. 2002/16/223 ze dne 02.10.2002
Usnesení č. 4585:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
změnu Smlouvy o nájmu č. 2002/16/223 ze dne 02.10.2002 uzavřené mezi městem Prostějovem jako pronajímatelem a Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska, Sborem dobrovolných hasičů Domamyslice, se sídlem Prostějov, PSČ: 796 04, IČ: 628 60 046, jako nájemcem v části týkající se předmětu nájmu, účelu nájmu, výše nájemného a oprávnění k podnájmu následovně:
a) předmětem nájmu bude nově pozemek st. p.č. 653 o výměře 40 m2 v k.ú. Domamyslice včetně jiné stavby č.e. 14, pozemek st. p.č. 654 o výměře 62 m2 v k.ú. Domamyslice včetně jiné stavby bez č.p. nebo č.e. a pozemek p.č. 147/5 o výměře 894 m2 v k.ú. Domamyslice včetně stavby letního tanečního parketu a všech dalších součástí a příslušenství (před zápisem do katastru nemovitostí se jednalo o 3 části pozemku p.č. 147/1 v k.ú. Domamyslice o celkové výměře 996 m2 včetně všech součástí a příslušenství),
b) účelem nájmu bude nově pořádání společenských akcí a provozování venkovního občerstvení,
c) výše nájemného bude nově činit 50.000 Kč ročně,
d) nájemce bude nově oprávněn dát předmět nájmu nebo jeho část do podnájmu bez souhlasu pronajímatele podnájemci, který je členem nájemce a odpovídá všem podmínkám provozování venkovního občerstvení na předmětu nájmu; v ostatních případech bude nájemce oprávněn dát předmět nájmu nebo jeho část do podnájmu pouze s předchozím písemným souhlasem pronajímatele,
e) ostatní podmínky Smlouvy o nájmu č. 2002/16/223 ze dne 02.10.2002 zůstanou nezměněny,
f) změna bude provedena formou dodatku ke Smlouvě o nájmu č. 2002/16/223 ze dne 02.10.2002.

36.7 Ukončení Smlouvy o nájmu pozemku č. 2001/16/011 ze dne 04.06.2001 dohodou
Usnesení č. 4586:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
ukončení Smlouvy o nájmu pozemku č. 2001/16/011 ze dne 04.06.2001 uzavřené mezi městem Prostějovem jako pronajímatelem a společností Jihomoravská energetika, a.s., se sídlem Brno, Lidická 36, PSČ: 659 44, IČ: 499 70 194 (v současnosti společnost E.ON Distribuce, a.s., se sídlem České Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6, PSČ: 370 49, IČ: 280 85 400), jako nájemcem, na pronájem části pozemku p.č. 8020/3 v k.ú. Prostějov o výměře 130 m2 za účelem výstavby zpevněné plochy a příjezdové komunikace ke vstupní rozvodně 22 kV, dohodou ke dni 30.06.2014.

36.10 Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 6410/3 v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 4587:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr prodeje části pozemku p.č. 6410/3 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře cca 50 m2 (přesná výměra bude známa po zpracování geometrického plánu) společnosti PV – AUTO spol. s r.o., se sídlem Prostějov, Brněnská 108, PSČ: 796 01, IČ: 253 36 711, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši minimálně dle znaleckého posudku (cena obvyklá) a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

36.13 Vyhlášení záměru prodeje částí pozemků v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 4588:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr prodeje části pozemku p.č. 7714 – ostatní plocha o výměře 0,01 m2, části pozemku p.č. 7721 – ostatní plocha o výměře 13 m2, dvou částí pozemku p.č. 7723 – ostatní plocha o celkové výměře 0,05 m2, části pozemku p.č. 7911 – ostatní plocha o výměře 0,01 m2, části pozemku p.č. 7912 – ostatní plocha o výměře 8 m2 a tří částí pozemku p.č. 7914/1 – ostatní plocha o celkové výměře 3 m2 (dle geometrického plánu č. 5433-74/2013 jsou uvedené části pozemků sloučeny do pozemku p.č. 29 v k.ú. Prostějov), vše v k.ú. Prostějov, společnosti ZLATÁ BRÁNA, s.r.o., se sídlem Prostějov, Dukelská brána 25/7, PSČ 796 01, IČ: 292 89 076, za následujících podmínek:
a) za kupní cenu ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá), tj. 5.556 Kč/m2 (celkem 133.733 Kč) bez DPH, která bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

36.15 Vyhlášení záměru směny částí pozemků v k.ú. Prostějov na ulici Dolní
Usnesení č. 4589:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr směny části pozemku p.č. 7942/2 – ostatní plocha o výměře cca 395 m2, části pozemku p.č. 3725/1 – ostatní plocha o výměře cca 170 m2 a části pozemku p.č. 3726/2 – ostatní plocha o výměře cca 7 m2, vše v k.ú. Prostějov (přesné výměry pozemků budou známy po vyhotovení geometrického plánu), ve vlastnictví Statutárního města Prostějova, za část pozemku p.č. 3726/1 – ostatní plocha o výměře cca 95 m2 a část pozemku p.č. 7942/11 – ostatní plocha o výměře cca 15 m2, oba v k.ú. Prostějov (přesné výměry pozemků budou známy po vyhotovení geometrického plánu), za následujících podmínek:
a) směna pozemků bude provedena s finančním vyrovnáním ve prospěch Statutárního města Prostějova ve výši rozdílu obvyklých cen směňovaných pozemků stanovených znaleckým posudkem,
b) na převáděné části pozemku p.č. 7942/11 v k.ú. Prostějov bude bezúplatně zřízena služebnost stezky a cesty a služebnost spočívající v právu umístit a užívat stavbu vjezdu ve prospěch zbylé části pozemku p.č. 7942/11 v k.ú. Prostějov,
c) náklady na zpracování geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí uhradí Statutární měst Prostějov.

36.16 Vyhlášení záměru výpůjčky části pozemku p.č. 7790 v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 4590:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr výpůjčky části pozemku p.č. 7790 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 24 m2 za účelem užívání odstavné plochy, za následujících podmínek:
a) smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou,
b) vypůjčitel ponese po dobu výpůjčky veškeré náklady na provoz, údržbu a opravy předmětu výpůjčky a odstavné plochy umístěné na předmětu výpůjčky.

36.17 Vyhlášení záměru změny Smlouvy o výpůjčce č. 2007/16/023 ze dne 19.02.2007
Usnesení č. 4591:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr změny Smlouvy o výpůjčce č. 2007/16/023 ze dne 19.02.2007 v části týkající se osob dvou z vypůjčitelů:
-ostatní podmínky Smlouvy o výpůjčce č. 2007/16/023 ze dne 19.02.2007 zůstanou nezměněny,
- změna bude provedena formou dodatku ke Smlouvě o výpůjčce č. 2007/16/023 ze dne 19.02.2007.

36.18 Výkup pozemku p.č. 7518/5 v k.ú. Prostějov v ulici Říční a rozpočtové opatření kapitoly 50
Usnesení č. 4592:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit z důvodů uvedených v důvodové zprávě k materiálu:
1) výkup pozemku p.č. 7518/5 – orná půda o výměře 397 m2 v k.ú. Prostějov od vlastníka tohoto pozemku do vlastnictví Statutárního města Prostějova za kupní cenu ve výši 350 Kč/m2, tj. celkem 138.950 Kč, za následujících podmínek:
a) část kupní ceny ve výši 96 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 4 % (záruka pro zaplacení daně z nabytí nemovitých věcí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z nabytí nemovitých věcí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávající,
b) správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Statutární město Prostějov,
2) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0050

006409

6130

 

1

0500000000000

138.950

zvýšení pol. 6130 – pozemky; výkup pozemku p.č. 7518/5 v k.ú. Prostějov

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

 

8115

 

1

0700000000000

138.950

snížení pol. 8115 – Fond rezerv a rozvoje


36.19 Výkup pozemku p.č. 847/3 v k.ú. Vrahovice a rozpočtové opatření kapitoly 50
Usnesení č. 4593:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit z důvodu potřeby realizace investiční akce: „Dešťová kanalizace a komunikace v ulicích J. Köhlera a Hrázky, Prostějov, Vrahovice“:
1) výkup pozemku p.č. 847/3 – ostatní plocha o výměře 116 m2 v k.ú. Vrahovice od vlastníka tohoto pozemku do vlastnictví Statutárního města Prostějova za kupní cenu ve výši 950 Kč/m2, tj. celkem 110.200 Kč, za následujících podmínek:
a) celá kupní cena bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu práv dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí,
b) v kupní smlouvě budou současně na částech předmětného pozemku bezúplatně zřízeny následující služebnosti:
- služebnost cesty a stezky a služebnost spočívající v právu umístit a užívat stavbu vjezdu,
- služebnost inženýrské sítě spočívající v právu vést a provozovat vodovodní, kanalizační a plynovodní přípojky a v právu vstupovat a vjíždět na části předmětného pozemku v souvislosti s údržbou, úpravami, opravami, provozováním a odstraněním těchto přípojek,
ve prospěch pozemku p.č. st. 581 v k.ú. Vrahovice tak, že jednotlivé služebnosti budou vymezeny geometrickým plánem v rozsahu stávající stavby vjezdu a stávajících přípojek inženýrských sítí umístěných na předmětném pozemku,
c) v kupní smlouvě se Statutární město Prostějova dále zaváže, že:
- uznává, že vlastníkem stavby vjezdu na předmětném pozemku včetně všech součástí této stavby je vlastník pozemku p.č. st. 581 v k.ú. Vrahovice,
- umožní vlastníkovi pozemku p.č. st. 581 v k.ú. Vrahovice bezúplatně využívat stavbu vjezdu na předmětném pozemku pro příjezd a parkování vozidel,
- umožní vlastníkovi pozemku p.č. st. 581 v k.ú. Vrahovice bezúplatně umístit na předmětném pozemku nové přípojky inženýrských sítí, nebo provést rekonstrukci stávajících přípojek inženýrských sítí,
- péči o stávající vzrostlou zeleň a nakládání s ní bude provádět výhradně vlastník pozemku p.č. st. 581 v k.ú. Vrahovice,
- nová výsadba zeleně na předmětném pozemku bude provedena pouze s předchozím souhlasem vlastníka pozemku p.č. st. 581 v k.ú. Vrahovice,
d) náklady na zpracování geometrického plánu na zaměření služebností uvedených výše pod písm. b), náklady na zpracování znaleckého posudku, správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí a daň z nabytí nemovitých věcí uhradí Statutární město Prostějov,

2) rozpočtové opatření, kterým se:
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0050

006409

6130

 

1

0500000000000

110.200

zvýšení pol. 6130 – pozemky; výkup pozemku p.č. 847/3 v k.ú. Vrahovice

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

 

8115

 

1

0700000000000

110.200

snížení pol. 8115 – Fond rezerv a rozvoje


37. Bytové záležitosti:
37.1 Návrh uzavření nájemních smluv na pronájem bytů v majetku města
Usnesení č. 4594:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
uzavření nájemních smluv na pronájem bytů v majetku města Prostějova se žadateli v pořadí, uvedeném v důvodové zprávě.

37.2 Schválení žadatelů o pronájem bytů zvláštního určení v DPS
Usnesení č. 4595:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
uzavření nájemních smluv na pronájem bytů zvláštního určení v domě s pečovatelskou službou v majetku města Prostějova se žadateli v pořadí, uvedeném v důvodové zprávě.

38.1. Příprava řešení okružní křižovatky na Přikrylově nám.
Usnesení č. 4596:
Rada města Prostějova
u k l á d á
Ing. Antonínu Zajíčkovi, vedoucímu Odboru rozvoje a investic,
pokračovat v přípravě řešení křižovatky na Přikrylově nám.
Miroslav P i š ť á k                                                      Mgr. Jiří P o s p í š i l
primátor města Prostějova                                      1. náměstek primátora

Prostějov 25.6. 2014
Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 1.7.2014 6:00:00 | přečteno 437x | Věra Krejčí
load