Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2014 > Usnesení ze 117. schůze Rady města Prostějova

Usnesení ze 117. schůze Rady města Prostějova

konané 29.7.2014

 

1. Zahájení, schválení programu
Usnesení č. 4597:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
program své 117. schůze, konané dne 29.7.2014,
p o v ě ř u j e
Mgr. Jiřího Pospíšila, 1. náměstka primátora, ověřením zápisu.

1.1 Konkurzní řízení na obsazení pozice ředitele, ředitelky příspěvkové organizace Základní školy Prostějov, ul. Dr. Horáka 24
Usnesení č. 4598:
Rada města Prostějova
j m e n u j e
do funkce ředitelky Základní školy Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 s nástupem od 1. 8. 2014 Mgr. Petru Rubáčovou,
s t a n o v í
Mgr. Petře Rubáčové, ředitelce Základní školy Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 plat s účinností od 1. 8. 2014 dle přiloženého návrhu, který tvoří nedílnou součást zápisu,
u k l á d á
PaedDr. Františku Říhovi, vedoucímu Odboru školství, kultury a sportu,
zajistit administrativní úkony spojené se jmenováním do funkce.

3. Revokace usnesení ZMP č. 14061 o poskytnutí grantů na projekty Zdravé město Prostějov
Usnesení č. 4599:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova revokovat usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 14061 ze dne 15. 04. 2014 odst. 4) ve výši 5.000,-- Kč o poskytnutí grantů na projekty Zdravé město Prostějov.

4. Vyřazení movitého majetku - služební zbraně městské policie, posilovací stroj
Usnesení č. 4600:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
1. vyřazení 8 ks služebních zbraní formou prodeje přímým zájemcům, uvedeným v důvodové zprávě,
2. vyřazení 1 ks posilovacího stroje a prodej zájemci, uvedenému v důvodové zprávě.

5. Personální záležitosti Magistrátu města Prostějova v souvislosti se změnou organizační struktury účinnou od 1. 6. 2014
Usnesení č. 4601:
Rada města Prostějova
I. bere na vědomí
informaci o řešení personálních záležitostí na Magistrátu města Prostějova v souvislosti se změnou organizační struktury schválenou usnesením č. 4330, ze 111. schůze Rady města Prostějova, konané dne 29. 4. 2014;
II. souhlasí
se jmenováním Ing. Jiřího Nováka do funkce vedoucího Odboru kancelář tajemníka Magistrátu města Prostějova k 1. 8. 2014.

7. Zahraniční cesta na Slovensko
Usnesení č. 4602:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
účast primátora města Miroslava Pišťáka na zahraniční cestě na Slovensko ve dnech 21. – 22. 8. 2014 včetně výplaty kapesného v max. výši.

8. Udělení výjimky z OZV č. 12/2009 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností
Usnesení č. 4603:
Rada města Prostějova
u d ě l u j e
podle obecně závazné vyhlášky č. 12/2009 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností výjimku sboru Českobratrské církve evangelické, sídlem U kalicha 1, Prostějov, a to na pořádání multižánrového festivalu Pod Lipami v zahradních prostorách sboru dne 2.8.2014 do 24:00 hod.

9. Darovací smlouva – darování IT infrastruktury Státnímu okresnímu archivu Prostějov, Třebízského 2464/1, Prostějov
Usnesení č. 4604:
Rada města Prostějova
1. r o z h o d l a
poskytnout Státnímu okresnímu archivu v Prostějově, sídlem Třebízského 2464/1, Prostějov věcný dar – počítačovou infrastrukturu, jejíž konfigurace je popsaná a je specifikována v přiloženém návrhu darovací smlouvy;
2. s c h v a l u j e
uzavření darovací smlouvy, kterou statutární město Prostějov daruje věcný dar České republice – Zemskému archivu v Opavě, organizační jednotce Státnímu okresnímu archivu v Prostějově, sídlem Třebízského 2464/1, Prostějov podle předloženého návrhu, který tvoří nedílnou součást zápisu.

10. Informace k návrhu omezení hlučné činnosti (úkol ze setkání s občany v Čechovicích)
Usnesení č. 4605:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
informaci k návrhu na omezení hlučné činnosti.

11. Veřejná zakázka „Vnější okruh Anglická – Brněnská ( úsek ulice V polích –ulice Anenská)“ - rozhodnutí o vyloučení uchazečů a o výběru nejvhodnější nabídky
Usnesení č. 4606:
Rada města Prostějova
r o z h o d l a
1. v souladu s § 76 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) a na základě doporučení hodnotící komise o vyloučení uchazeče EUROVIA CS, a.s. odšt. závod Morava, se sídlem Vídeňská 104, 619 00 Brno, IČ 452 74 924 a uchazeče COLAS CZ a.s. se sídlem Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, IČ 261 77 005 z další účasti v zadávacím řízení „Vnější okruh Anglická – Brněnská (úsek ulice V polích – ulice Anenská)“ z důvodu neúplnosti nabídky, konkretizovaného v důvodové zprávě,

2. v souladu s § 81 zákona a na základě doporučení komise pro hodnocení nabídek o výběru nejvhodnější nabídky v zadávacím řízení „Vnější okruh Anglická – Brněnská (úsek ulice V polích – ulice Anenská)“ a jako ekonomicky nejvhodnější nabídku vybrala nabídku společnosti Skanska a.s., se sídlem Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 9 - Chodov, IČ 262 71 303. Nabídka společnosti Skanska a.s. vyhověla všem podmínkám zadávacího řízení, jak je uvedeno v důvodové zprávě,

3. zadat veřejnou zakázku „Vnější okruh Anglická – Brněnská (úsek ulice V polích – ulice Anenská)“ společnosti Skanska a.s., se sídlem Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 9 - Chodov, IČ 262 71 303 a uzavřít se společností Skanska a.s. Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky,

4. v případě neposkytnutí součinnosti, potřebné k uzavření smlouvy, vítězným uchazečem, zadat veřejnou zakázku „Vnější okruh Anglická – Brněnská (úsek ulice V polích – ulice Anenská“ a uzavřít Smlouvu o dílo s dalším uchazečem v pořadí dle důvodové zprávy v souladu s § 82 odst. 4 zákona.

u k l á d á
Ing. Antonínu Zajíčkovi, vedoucímu Odboru rozvoje a investic,
zajistit ve lhůtách stanovených zákonem uzavření Smlouvy o dílo na provedení veřejné zakázky „Vnější okruh Anglická – Brněnská (úsek ulice V polích – ulice Anenská)” s vybraným uchazečem Skanska a.s.

12. Návrh na zrušení zadávacího řízení – „Zpracování Studie proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření pro ochranu města Prostějova“ a zahájení opakovaného řízení
Usnesení č. 4607:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e

1. zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky na služby zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení „Zpracování Studie proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření pro ochranu města Prostějova“ v souladu s § 84 odst. 2) písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon),

2. zahájení opakovaného zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na služby zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízeníZpracování Studie proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření pro ochranu města Prostějova – Opakované řízenív souladu s § 38 zákona,

3. základní hodnoticí kritérium nejnižší nabídkovou cenu bez DPH,

4. zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Zpracování Studie proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření pro ochranu města Prostějova – Opakované řízení“ včetně návrhu Smlouvy o dílo dle návrhu předloženého v přílohách k tomuto materiálu,

5. seznam vybraných zájemců, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky
Sweco Hydroprojekt a.s., Brno IČ: 264 75 081
ATELIER FONTES, s.r.o., Brno IČ: 634 86 466
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s., Praha 5 IČ: 471 16 901
ŠINDLAR s.r.o., Hradec Králové IČ: 260 03 236
EKOTOXA s.r.o., Opava IČ: 646 08 531
Pöyry Environment a.s., Brno IČ: 463 47 526
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o., Praha 1 IČ: 485 88 733
VIVA PROJEKT s.r.o., Opava IČ: 258 76 473
CENTROPROJEKT a.s., Zlín IČ: 269 07 241
GREGOR CZ, s.r.o., Praha 3 IČ: 279 38 999
Dopravoprojekt Brno a.s., Brno IČ: 463 47 488
AgPOL s.r.o. IČ: 285 97 044

6. provedení administrace této veřejné zakázky prostřednictvím Oddělení veřejných zakázek, Odboru kancelář tajemníka.

7. v souladu s § 74 zákona a s přihlédnutím k potřebě odborné způsobilosti komise pro posouzení a hodnocení nabídek složení komise pro otevírání obálek v počtu tří členů a tří náhradníků a složení komise pro posouzení a hodnocení nabídek v počtu pěti členů a pěti náhradníků veřejné zakázky „Zpracování Studie proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření pro ochranu města Prostějova – Opakované řízení“.
Složení komise pro otevírání obálek a komise pro posouzení a hodnocení nabídek je jmenovitě uvedeno v zápise z jednání schůze Rady města Prostějova.

u k l á d á
Mgr. Miroslavě Ferancové, pověřené vedením Odboru kancelář tajemníka,
zabezpečit prostřednictvím Oddělení veřejných zakázek Odboru kancelář tajemníka administraci veřejné zakázky „Zpracování Studie proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření pro ochranu města Prostějova – Opakované řízení“ s použitím výše zmíněné Zadávací dokumentace a za použití výše uvedeného hodnotícího kritéria.

p o v ě ř u j e
Miroslava Pišťáka, primátora města Prostějova, jmenováním tří členů a tří náhradníků komise pro otevírání obálek a pěti členů a pěti náhradníků komise pro posouzení a hodnocení nabídek v souladu se zápisem z jednání Rady města Prostějova.

13. Zadávací řízení veřejné zakázky „Školní hřiště – ZŠ Palackého a ZŠ Čechovice, Prostějov“ - zahájení řízení
Usnesení č. 4608:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
1. zahájenízadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané v otevřeném podlimitním řízeníŠkolní hřiště – ZŠ Palackého a ZŠ Čechovice, Prostějovv souladu s § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon),

2. základní hodnoticí kritérium ekonomická výhodnost nabídky a stanovuje dílčí hodnoticí kritéria a jejich váhu takto:
A. celková nabídková cena v Kč bez DPH - 80 %
B. délka záruky za jakost díla v měsících - 20 %
(nejkratší záruka 60 měsíců, nejdelší záruka 120 měsíců)

3. zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Školní hřiště – ZŠ Palackého a ZŠ Čechovice, Prostějov“ včetně vzorů jednotlivých Smluv o dílo a rozdělení veřejné zakázky na části: 1. část „Hřiště ZŠ Palackého“ a 2. část „Hřiště ZŠ Čechovice“, dle návrhu předloženého v příloze k tomuto materiálu,

4. provedení administrace této veřejné zakázky prostřednictvím Oddělení veřejných zakázek Odboru kancelář tajemníka Magistrátu města Prostějova,

5. v souladu s § 74 zákona a s přihlédnutím k potřebě odborné způsobilosti komise pro posouzení a hodnocení nabídek složení komise pro otevírání obálek v počtu tří členů a tří náhradníků a složení komise pro posouzení a hodnocení nabídek v počtu pěti členů a pěti náhradníků veřejné zakázky „Školní hřiště – ZŠ Palackého a ZŠ Čechovice, Prostějov“. Složení komise pro otevírání obálek a komise pro posouzení a hodnocení nabídek je jmenovitě uvedeno v zápise z jednání schůze Rady města Prostějova.

u k l á d á
Mgr. Miroslavě Ferancové, pověřené vedením Odboru kancelář tajemníka,
zabezpečit prostřednictvím Oddělení veřejných zakázek administraci veřejné zakázky „Školní hřiště
– ZŠ Palackého a ZŠ Čechovice, Prostějov“
s použitím výše zmíněné Zadávací dokumentace
a za použití výše uvedených hodnotících kritérií.


p o v ě ř u j e
Miroslava Pišťáka, primátora města Prostějova, jmenováním tří členů a tří náhradníků komise pro otevírání obálek a pěti členů a pěti náhradníků komise pro posouzení a hodnocení nabídek v souladu se zápisem z jednání Rady města Prostějova.

14. Stanovení poplatků za umístění stánků na XXXII. Prostějovských hanáckých slavnostech na nám. T. G. Masaryka
Usnesení č. 4609:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
výši poplatků za umístění stánků na XXXII. Prostějovských hanáckých slavnostech konaných ve dnech 13. a 14. 9. 2014 dle varianty A, tj. ponechat poplatek ve stejné výši tak, jak byl vybírán v minulých letech s tím, že tržba pořadatele (města Prostějov) po odvodu DPH bude stejná jako v minulých letech.

15. Revokace části usnesení č. 14141 ze dne 26. 6. 2014 (schválení smlouvy o dílo – Víceúčelové hřiště Anenská) a schválení smlouvy o dílo na pořízení nového majetku - Víceúčelové hřiště na ul. Anenská v Prostějově
Usnesení č. 4610:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova
I. revokovat část usnesení Rady města Prostějova č. 4567 ze dne 25. 6. 2014 a část usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 14141 ze dne 26. 6. 2014, kdy byla schválena smlouva o dílo na pořízení nového majetku – Víceúčelové hřiště Anenská, se společností Stavby Krajča s.r.o., Podhradská 315, 763 26 Pozlovice, IČ 283 37 867,

II. schválit smlouvu o dílo na pořízení nového majetku - Víceúčelové hřiště Anenská, se společností SKANSKA a.s., Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4 – Chodov, IČ 262 71 303 , který bude následně předán na základě smlouvy o budoucích darovacích smlouvách Dělnické tělocvičné jednotě Prostějov, o.s. dle přiloženého návrhu.

16. Smlouva o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt „Energeticky úsporná opatření na ZŠ Dr. Horáka v Prostějově“
Usnesení č. 4611:
Rada města Prostějova
doporučuje
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
1. přijetí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci „Energeticky úsporná opatření na ZŠ Dr. Horáka v Prostějově“ ve výši 13 993 506,90 Kč,
2. Smlouvu č. 12115153 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí ve znění dle přiloženého návrhu.

17. Studie proveditelnosti – Křižovatka na Poděbradově náměstí (dvě okružní křižovatky)
Usnesení č. 4612:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s řešením předmětného městského dopravního prostoru zpracovatelem studie,
u k l á d á
Ing. Atonínu Zajíčkovi, vedoucímu Odboru rozvoje a investic Magistrátu města Prostějova,
pokračovat v přípravě předmětné investiční akce následujícím stupněm projektové dokumentace,
tj. projektovou dokumentací ve stupni pro územní rozhodnutí.

18. Projekt pro územní rozhodnutí a stavební povolení „Komunikace a chodník ulice Luční, Prostějov“
– informace o zadání zakázky
Usnesení č. 4613:
Rada města Prostějova
r o z h o d l a
zadat vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení „Komunikace a chodník ulice Luční, Prostějov“ formou výzvy jednomu zájemci – ALFAPROJEKT Olomouc a.s., Tylova 1136/4, 772 00 Olomouc, IČ 258 49 280.

19. Rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci „RPS – Prostějov, Regenerace sídliště E. Beneše IV. etapa“
Usnesení č. 4614:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
informaci o vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace na investiční akci „RPS – Prostějov, Regenerace sídliště E. Beneše IV. etapa“, spolufinancované z podprogramu Podpora regenerace panelových sídlišť pro rok 2014 Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

20. Nová plocha pro plakáty u zastávky na ul. Plumlovská
Usnesení č. 4615:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
se vznikem nové plochy pro plakáty u zastávky na ul. Plumlovská s tím, že bude realizována dle připomínek
v diskusi.

21. Projekt pro územní rozhodnutí „Komunikační propojení náměstí E. Husserla – ulice Újezd, Prostějov“
– informace o zadání zakázky
Usnesení č. 4616:
Rada města Prostějova
r o z h o d l a
zadat vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí „Komunikační propojení náměstí E. Husserla – ulice Újezd, Prostějov“ formou výzvy jednomu zájemci – CAD projekt Plus s.r.o., Riegrova 793/2, Prostějov.

22. Bezúplatné užívání majetku - tělocvičny RG a ZŠ města Prostějova, Studentská ul. 2
Usnesení č. 4617:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
bezúplatné užívání majetku – malé tělocvičny Reálného gymnázia a základní školy města Prostějova, Studentská ul. 2 k ubytování reprezentantů korfbalového soustředění mládeže do 19 let z celé ČR ve dnech 12. – 14. 9. 2014.

23. Přijetí příspěvku od OlK na částečnou úhradu nákladů na zajištění slavnostního koncertu Moravské filharmonie Olomouc v Prostějově v rámci oslav státního svátku 28. října
Usnesení č. 4618:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
a) přijetí příspěvku od Olomouckého kraje ve výši 180.000,-- Kč na částečnou úhradu nákladů na zajištění slavnostního koncertu Moravské filharmonie Olomouc v Prostějově v rámci oslav státního svátku 28. října;
b) uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku mezi Olomouckým krajem (jako poskytovatelem) a statutárním městem Prostějovem (jako příjemcem) ve výši 180.000,-- Kč na částečnou úhradu nákladů na zajištění slavnostního koncertu Moravské filharmonie Olomouc v Prostějově v rámci oslav státního svátku 28. října dle předloženého návrhu.

24. Souhlas s poskytnutím finančních prostředků (mimořádné zálohy) na provoz Základní škole Prostějov, ul. Dr. Horáka 24
Usnesení č. 4619:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s poskytnutím finančních prostředků (mimořádné zálohy) ve výši Kč 1 334 750,-- v měsíci červenci na provoz Základní škole Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 určených k vyplacení na začátku IV. čtvrtletí 2014.

25. Změna „Vnitřního platového předpisu pro ředitele škol a školských zařízení a ředitele příspěvkových organizací zřizovaných městem Prostějovem“
Usnesení č. 4620:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
s účinností od 1. 9. 2014 změnu „Vnitřního platového předpisu pro ředitele škol a školských zařízení a ředitele příspěvkových organizací zřizovaných městem Prostějovem“ Článku 5 Odměny ředitelů příspěvkových organizací Vnitřního platového předpisu pro ředitele škol a školských zařízení a ředitele příspěvkových organizací zřizovaných městem Prostějovem, který nově zní:

Článek 5
Odměny ředitelů příspěvkových organizací
Řediteli organizace lze poskytnout odměnu především za:
1. Hlavní činnost, tj. splnění mimořádného nebo zvlášť významného pracovního úkolu včetně zlepšeného
hospodářského výsledku, pokud se na něm prokazatelně osobně podílel.
2. Doplňkovou činnost; odměnu lze poskytnout 1x ročně až do výše 10% dosaženého zisku.

26. Žádost o úpravu finančního plánu ZŠ a MŠ Prostějov, Kollárova ul. 4
Usnesení č. 4621:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
úpravu finančního plánu Základní školy a mateřské školy Prostějov, Kollárova ul. 4 - navýšení závazného ukazatele 551 – odpisy ve výši Kč 7 000,--.

27. Čerpání IF ZUŠ Vl. Ambrose Prostějov na výměnu podlahové krytiny a vymalování tříd
Usnesení č. 4622:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
čerpání investičního fondu Základní umělecké školy Vladimíra Ambrose Prostějov ve výši Kč 23 599,- na výměnu podlahové krytiny a ve výši Kč 16 000,-- na vymalování tříd.

28. Čerpání rezervního fondu ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14 na nákup židliček
Usnesení č. 4623:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
čerpání rezervního fondu Základní školy a mateřské školy Prostějov, Palackého tř. 14 ve výši Kč 57 013,50 na nákup židliček do dvou zrekonstruovaných tříd.

29. Žádost o schválení čerpání investičního fondu Jeslí sídliště Svobody na opravu podlahy
Usnesení č. 4624:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
čerpání investičního fondu Jeslí sídliště Svobody v Prostějově, příspěvkové organizace, ve výši 49.540,-- Kč na opravu podlahy v herně dětí.

30. Veřejná finanční podpora - Komise životního prostředí
Usnesení č. 4625:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků komise životního prostředí ve výši 11.000 Kč Českému svazu ochránců přírody Regionálnímu sdružení IRIS, Husovo nám. 2299/67, Prostějov, IČ: 001 16 670 (poř.č. 94)
- na pořádání Zahradní slavnosti k 80. výročí založení prostějovské botanické zahrady
- příjemce je oprávněn a zavazuje se použít příspěvek v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2014
b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

40

3799

5222

 

 

0400000404003

11.000

(Český svaz ochránců přírody Regionální sdružení IRIS-botanická zahrada)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

40

3799

5909

 

 

0400000404003

11.000

(Prostředky komise životního prostředí)


30.1 Veřejná finanční podpora – oblast sportu (TJ SOKOL PROSTĚJOV - VRAHOVICE)
Usnesení č. 4626:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z FRR ve výši 50.000,-- Kč
TĚLOCVIČNÉ JEDNOTĚ SOKOL PROSTĚJOV - VRAHOVICE, M. Alše 85, IČ 479 20 025 (poř. č. žádosti 101)
- na nákup čerpadla nutného k zavlažování fotbalového hřiště (pořízení čerpadla, stavební úpravy)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 9. 2014

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0020

003419

5222

 

1

0200000000000

50.000

 

(zvýšení položky 5222 – TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL PROSTĚJOV – VRAHOVICE – nákup čerpadla)

- snižuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0070

 

8115

 

1

0700000000000

50.000

 

(snížení FRR)


31. Rozpočtová opatření:
31.1 Rozpočtové opatření kapitoly 15 – informační technologie (pořízení barevného multifunkčního zařízení pro SÚ)
Usnesení č. 3627:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

15

6171

6125

 

 

0150342000000

60 464,-

Výpočetní technika – Barevné multifunkční zařízení

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

6909

 

 

0700396000000

60 464,-

Limit ostatních investic


31.2 Rozpočtové opatření kapitoly 15 – informační technologie (upgrade bezpečnostního SW pro zabezpečení elektronické pošty a internetového provozu)
Usnesení č. 4628:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

15

6171

6111

 

 

0150341000000

200 000,-

Programové vybavení – bezpečnostní SW - McAfee Web and Email Virtual appliance

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

6909

 

 

0700396000000

200 000,-

Pol. 6909 – Limit ostatních investic


31.3 Rozpočtové opatření kapitoly 15 – informační technologie (služby telekomunikací a radiokomunikací)
Usnesení č. 4629:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

15

6171

5162

 

 

0150000000000

120 000,-

Služby telekomunikací a radiokomunikací

- zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

15

6171

2324

 

 

0150000000000

120 000,-

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady


31.4 Rozpočtové opatření kapitoly 19 - Duha KK u hradeb (zavedení nové účetní položky)
Usnesení č. 4630:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0019

003313

5169

 

 

0190000190100

45.000

(snížení položky 5169 - nákup ostatních služeb – kino Metro 70 - platby filmovým distributorům, odvody ze vstupného, aj.)

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0019

003313

5041

 

 

0190000190100

45.000

(zvýšení položky 5041 - odměny OSA* a Intergram za užití duševního vlastnictví - autorské odměny za užití hudební složky děl při promítání audiovizuálních děl v kině Metro 70 a Kinoklubu Duha)


31.5 Rozpočtové opatření kapitoly 19 - Duha KK u hradeb (PV léto - LED projekce koncertu skupiny Chinaski)
Usnesení č. 4631:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0019

003319

5041

 

 

0190000190101

58.500

(snížení položky 5041 - odměny za užití duševního vlastnictví - Wolkrův Prostějov 2014 – získaná dotace z Olomouckého kraje a Ministerstva kultury)

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0019

003319

5169

 

 

0190000190102

58.500

(zvýšení položky 5169 - nákup ostatních služeb – Prostějovské léto – LED projekce koncertu skupiny Chinaski)


31.6 Rozpočtové opatření kapitoly 21 – sociální věci a kapitoly 60 – rozvoj a investice
Usnesení č. 4632:
Rada města Prostějova
a) u k l á d á
vedoucí Jeslí sídliště Svobody v Prostějově, příspěvkové organizace, odvod finančních prostředků z investičního fondu organizace zřizovateli ve výši 49.540,-- Kč na opravu podlahy v herně dětí,
b) s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3113

5331

 

 

0600000600337

49.540,00

zvýšení položky 5331 – neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (ZŠ a MŠ Jana Železného Prostějov)

- zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

3539

2122

 

 

0210000000000

49.540,00

zvýšení položky 2122 – odvody příspěvkových organizací (odvod z investičního fondu Jeslí sídliště Svobody v Prostějově)


31.7 Rozpočtové opatření kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města
Usnesení č. 4633:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0050

003412

5137

 

 

0500000000000

163.308,80

zvýšení pol. 5137 - drobný hmotný dlouhodob. majetek; nákup vybavení vč. montáže – mládežnické zázemí Olympijská ul.

0050

003412

5139

 

 

0500000000000

15.349,20

zvýšení pol. 5139 - nákup materiálu; nákup vybavení vč. montáže – mládežnické zázemí Olympijská ul.

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

 

 

0700000707100

178.658

snížení pol. 8115 – Fond rezerv a rozvoje


31.8 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (zimní stadion-VSH - rekonstrukce sociálního zázemí
- PD)
Usnesení č. 4634:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3412

6121

 

 

0600483000000

50 000

Zimní stadion – víceúčelová sportovní hala, rekonstrukce zázemí (projektová dokumentace)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

 

 

0700000707100

50 000

Rezerva RMP


31.9 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Bikrosová dráha v areálu velodromu)
Usnesení č. 4635:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
I. rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

2219

6121

 

 

0600448000000

150 000

Bikrosová dráha v areálu velodromu

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

 

 

0700000707100

150 000

Rezerva RMP


II. smlouvu o dílo na pořízení nového majetku – na zhotovení nové stavby „Bikrosová dráha v areálu velodromuse zhotovitelem Dobeš – Stavby s.r.o., se sídlem Drysice č. p. 109, IČ 292 27 682, jehož nabídka byla ve výběrovém řízení vybrána jako nejvhodnější, a to dle předloženého návrhu.

31.10 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Hřbitov Vrahovice – kolumbárium a urnové hroby)
Usnesení č. 4636:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
I. rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

2219

6121

 

 

0600399000000

500 000

Hřbitov Vrahovice – kolumbárium a urnové hroby

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

 

 

0700000707100

500 000

Rezerva RMP


II. smlouvu o dílo na pořízení nového majetku – na zhotovení nové stavby „Hřbitov Vrahovice – kolumbárium a urnové hroby“ se zhotovitelem JAMASTAV MORAVIA s. r. o., Vojtěchov 11, 798 55 Hvozd, IČ 015 86 548, jehož nabídka byla ve výběrovém řízení vybrána jako nejvhodnější, a to dle předloženého návrhu.

31.11 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Fotbalová hřiště u Sportcentra – ulice Olympijská)
Usnesení č. 4637:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3412

6121

 

 

0600418000000

280 000

Fotbalová hřiště u Sportcentra – ulice Olympijská, zabezpečení objektů a nový chodník

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

 

 

0700000707100

280 000

Rezerva RMP


31.12 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (chodník ulice Kotěrova)
Usnesení č. 4638:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

2219

6121

 

 

0600485000000

60 000

Chodník ulice Kotěrova – povolení a realizace stavby

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

 

 

0700000707100

60 000

Rezerva RMP


31.13 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (ZŠ E. Valenty zbudování hygienických kabinek)
Usnesení č. 4639:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3113

6121

 

 

0600473000000

200 000

ZŠ E. Valenty zbudování hygienických kabinek

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

 

 

0700000707100

200 000

Rezerva RMP


31.14 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (ZŠ Melantrichova - TUV sociální zařízení)
Usnesení č. 4640:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3113

6121

 

 

0600474000000

150 000

ZŠ Melantrichova - TUV sociální zařízení

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

 

 

0700000707100

150 000

Rezerva RMP


31.15 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Revitalizace Kolářovy sady - úprava mlýnského náhonu, Prostějov)
Usnesení č. 4641:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

2334

6121

 

1

0600274000000

460 000

Revitalizace Kolářovy sady - úprava mlýnského náhonu, Prostějov

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

 

8115

 

1

0700000000000

460 000

FRR

u k l á d á
Ing. Antonínu Zajíčkovi, vedoucímu Odboru rozvoj a investice,
předložit na příští schůzi rady informace dle připomínek v diskusi.

31.16 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Křižovatka Dolní – Okružní)
Usnesení č. 4642:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějov schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

2212

6121

 

 

06000392000000

210 000

Křižovatka Dolní – Okružní

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

 

 

0700000707100

210 000

Rezerva RMP

u k l á d á
Ing. Antonínu Zajíčkovi, vedoucímu Odboru rozvoj a investice,
předložit na příští schůzi rady informace dle připomínek v diskusi.

31.17 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Cyklistická stezka Okružní)
Usnesení č. 4643:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
I. rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

2219

6121

 

 

0600407000000

2 100 000

Cyklistická stezka Okružní

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

 

 

0700000707100

2 100 000

Rezerva RMP


II. smlouvu o dílo na pořízení nového majetku – na zhotovení nové stavby „Cyklistická stezka Okružníse zhotovitelem SKANSKA a.s., Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4 – Chodov, IČ 262 71 303, jehož nabídka byla ve výběrovém řízení vybrána jako nejvhodnější, a to dle předloženého návrhu.

31.18 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Oprava ohřevu teplé vody v domě E. Králíka)
Usnesení č. 4644:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3612

5171

 

 

0600000000000

300 000

Oprava ohřevu teplé vody v domě E. Králíka

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

 

 

0700000707600

300 000

Rezerva na havarijní situace


31.19 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Oprava povrchu jižní části komunikace v ul. Vencovského)
Usnesení č. 4645:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

2212

5171

 

 

0600453000000

200 000

Oprava povrchu jižní části komunikace v ul. Vencovského

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

 

 

0700000707600

200 000

RMP


31.20 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (MŠ Prostějov, ul. Šárka 4 – nátěr a oprava oken na budově MŠ Žešov)
Usnesení č. 4646:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3111

5331

 

 

0600000600325

130 000

MŠ Prostějov, ul. Šárka – nátěr a oprava oken na budově MŠ Žešov

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

6409

5901

 

 

0600000607076

130 000

Havarijní a škodní události


31.21 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Oprava kaple sv. Anny v Čechovicích
Usnesení č. 4647:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3326

5171

 

 

0600470000000

110 000

Oprava kaple sv. Anny v Čechovicích

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

 

 

0700000707100

110 000

Rezerva RMP


31.22 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 – oprava havarijního stavu rozvodů topení)
Usnesení č. 4648:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3113

5331

 

 

0600000600341

200 000

ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 – oprava havarijního stavu rozvodů topení

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

 

 

0700000707600

200 000

Rezerva na havarijní situace


31.23 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Chodník Žešov - směr k hlavní komunikaci II/433 - PD)
Usnesení č. 4649:
Rada města Prostějova
s ch v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

2219

6121

 

 

0600486000000

100 000

Chodník Žešov - směr k hlavní komunikaci II/433 (projektová dokumentace)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

 

 

0700000707100

100 000

Rezerva RMP


31.24 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Komunikace a chodník Žešov - v ulici U palírny - PD)
Usnesení č. 4650:
Rada města Prostějova
s ch v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

2212

6121

 

 

0600487000000

80 000

Komunikace a chodník Žešov – v ulici U palírny (projektová dokumentace)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

 

 

0700000707100

80 000

Rezerva RMP


31.25 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Hřiště Kostelecká - PD)
Usnesení č. 4651:
Rada města Prostějova
s ch v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3421

6121

 

 

0600484000000

50 000

Hřiště Kostelecká (projektová dokumentace)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

 

 

0700000707100

50 000

Rezerva RMP


31.26 Rozpočtové opatření kapitoly 61 – stavební úřad a 70 – finanční
Usnesení č. 4652:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

1. Zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

61 – Stavební úřad

3635

6119

 

 

0610001000000

600.000

 

Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku - provedení úprav návrhu vyplývajícího z projednání podle § 50 a § 52 stavebního zákona a dodání potřebného počtu konečné podoby Územního plánu Prostějov

2. Snižuje rozpočet města

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70 – Finanční

6409

6909

 

 

0700396000000

600.000

 

Limit ostatních investic celkem

 


31.27 Rozpočtové opatření kapitoly 90 – správa a údržba majetku města
Usnesení č. 4653:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0090

003722

5139

 

 

0900000900200

60.000

zvýšení pol. 5139 – drobný hmotný dlouhod. majetek; nákup odpadkových košů

-snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

006409

5901

 

 

0700000707100

60.000

snížení pol. 5901 – rezerva pro ROZOP Rady města Prostějova


31.28 Rozpočtové opatření kapitoly 90 – správa a údržba majetku města (oprava chodníku na ul. V. Outraty)
Usnesení č. 4654:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0090

002219

5171

 

 

0900000900100

480.000

zvýšení pol. 5171 – opravy a údržba – středisko komunikace; oprava chodníku na ul. V. Outraty

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

006409

5901

 

 

0700000707100

480.000

snížení pol. 5901 – rezerva pro ROZOP Rady města Prostějova


32. Záležitosti Domovní správy Prostějov, s. r. o.:
32.1 Vyhlášení záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání v domě na sídl. Svobody 6
Usnesení č. 4655:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání č. 200 o celkové rozloze 60,84 m2 v domě na sídl. Svobody 3520/6 – pavilon I v Prostějově, za těchto podmínek:
- formou neveřejného vícekriteriálního řízení (forma obálkové metody)
- za nabídnuté roční (měsíční) nájemné s inflační doložkou
- s vyloučením provozování výherních hracích přístrojů, prodeje erotického zboží apod.
- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 500,-Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s.r.o., Pernštýnské nám. 176/8 v Prostějově
- nabídky je možné podat v písemné formě osobně nebo poštou v uzavřené obálce zřetelně označené nápisy „sídl. Svobody 3520/6 – pavilon I a „NEOTVÍRAT“ společnosti Domovní správa Prostějov, s. r. o., Pernštýnské nám. 176/8 Prostějov.

32.2 Vyhlášení záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání v domě na ul. Norská 3
Usnesení č. 4656:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání č. 175 o celkové rozloze 40,01 m2 v domě na ul. Norská č. 3/4224 v Prostějově, za těchto podmínek:
- formou neveřejného vícekriteriálního řízení (forma obálkové metody)
- za nabídnuté roční (měsíční) nájemné s inflační doložkou
- s vyloučením provozování výherních hracích přístrojů, prodeje erotického zboží apod.
- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 500,-Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s.r.o., Pernštýnské nám. 176/8 v Prostějově
- nabídky je možné podat v písemné formě osobně nebo poštou v uzavřené obálce zřetelně označené nápisy „Norská č. 3/4224“ a „NEOTVÍRAT“ společnosti Domovní správa Prostějov, s. r. o., Pernštýnské nám. 176/8 Prostějov.

32.3 Návrh na uzavření nájemní smlouvy na byt na opravu vlastním nákladem - Svatoplukova 15 (byt č. 5)
Usnesení č. 4657:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy na byt na opravu vlastním nákladem se žadatelem, uvedeným v důvodové zprávě.

32.4 Návrh na uzavření nájemní smlouvy na byt na opravu vlastním nákladem – Svatoplukova 15 (byt č. 3)
Usnesení č. 4658:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy na byt na opravu vlastním nákladem se žadateli, uvedenými v důvodové zprávě.

32.6 Schválení pronájmu garážového stání č. 805 v domě na ul. Polišenského 3
Usnesení č. 4659:
Rada města Prostějova
s ch v a l u j e
pronájem garážového stání č. 805 o celkové rozloze 20,77 m2 v domě na ul. Polišenského č. 3/4467 v Prostějově Evě Hořavové,
- za nabídnuté nájemné ve výši 650,- Kč měsíčně s inflační doložkou
- za účelem využití pro garážování vozidla ve vlastním užívání
- nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou, 1 rok s měsíční výpovědní lhůtou.

32.7 Schválení pronájmu nebytového prostoru v domě na ul. Fanderlíkova 38
Usnesení č. 4660:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
pronájem nebytového prostoru č. 120 o celkové rozloze 16,87 m2 v domě na ul. Fanderlíkova č. 393/38 v Prostějově přímému zájemci Markétě Valentové, a to:
- za účelem skladování a balení zboží
- za nabídnuté nájemné ve výši 800,- Kč/měsíc.

33. Záležitosti Odboru správy a údržby majetku města:
33.1 Bezúplatné nabytí pozemku p.č. 670/9 v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 4661:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit bezúplatné nabytí pozemku p.č. 670/9 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 782 m2 v k.ú. Prostějov, z vlastnictví České republiky, s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 – Nové Město, PSČ 128 00, IČ 697 97 111, do vlastnictví Statutárního města Prostějova za podmínek dle přiložené Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci a smlouvy o zřízení věcného práva č.j. UZSVM/BPV/1654/2014-BPVH.

33.2 Bezúplatný převod sochy sv. Jana Sarkandra do vlastnictví Římskokatolické farnosti Prostějov – Vrahovice
Usnesení č. 4662:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit bezúplatný převod sochy sv. Jana Sarkandra v hodnotě 151.500 Kč z vlastnictví Statutárního města Prostějova do vlastnictví Římskokatolické farnosti Prostějov – Vrahovice, se sídlem Prostějov, Vrahovice, Majakovského 130/3, PSČ: 798 11, IČ: 479 22 613.

33.4 Schválení výpůjčky pozemků v k.ú. Prostějov pro umístění LTZ v době Hanáckých slavností v roce 2014
Usnesení č. 4663:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
výpůjčku následujících pozemků v k.ú. Prostějov:
- p.č. 7910 - ostatní plocha o výměře 1.270 m2,
- části p.č. 100 - ostatní plocha o výměře 685 m2,
- p.č. 101/1 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 303 m2,
- p.č. 101/2 - ostatní plocha o výměře 38 m2,
- p.č. 103 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 266 m2,
- p.č. 112/2 - ostatní plocha o výměře 46 m2,
- p.č. 7907/2 - ostatní plocha o výměře 1.101 m2,
- p.č. 2892/1 - ostatní plocha o výměře 2.113 m2,
- p.č. 2870 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 449 m2,
- p.č. 2890 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 387 m2,
- p.č. 2898 - ostatní plocha o výměře 233 m2,
- p.č. 2899/1 - ostatní plocha o výměře 647 m2,
- p.č. 2899/2 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 71 m2,
- p.č. 2899/3 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 43 m2,
- p.č. 2899/4 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 7 m2
- p.č. 2900 – zahrada o výměře 118 m2,
od společnosti MANTHELLAN a.s., se sídlem Olomouc, tř. Svobody 956/31, PSČ 779 00, IČ: 282 05 618, Statutárnímu městu Prostějovu za účelem zajištění umístění lidové technické zábavy a dalších atrakcí po dobu Hanáckých slavností roku 2014 za následujících podmínek:
a) doba výpůjčky - určitá od 08.09.2014 do 22.09.2014,
b) vypůjčitel bude oprávněn dát předmět výpůjčky do užívání jinému bez souhlasu půjčitele,
c) vypůjčitel ponese po dobu výpůjčky veškeré náklady na provoz a údržbu předmětu výpůjčky,
d) výpůjčitel ponese po dobu výpůjčky odpovědnost za jakékoliv škody vzniklé na předmětu výpůjčky třetím osobám,
e) výpůjčitel se zaváže nahradit půjčiteli veškerou škodu jemu vzniklou v případě, že jakákoliv třetí osoba uplatní vůči půjčiteli nárok na náhradu škody vzniklé této třetí osobě na předmětu výpůjčky po doby výpůčky.

33.5 Schválení výpůjčky části pozemku p.č. 7790 v k.ú. Prostějov a prominutí alikvotního dílu nájemného za užívání části pozemku p.č. 7790 v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 4664:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
1) výpůjčku části pozemku p.č. 7790 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 24 m2 za účelem užívání odstavné plochy, za následujících podmínek:
a) smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou,
b) vypůjčitel ponese po dobu výpůjčky veškeré náklady na provoz, údržbu a opravy předmětu výpůjčky a odstavné plochy umístěné na předmětu výpůjčky,
2) prominutí alikvotního dílu nájemného za užívání části pozemku p.č. 7790 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 24 m2 v období od 01.01.2014 do nabytí účinnosti smlouvy o výpůjčce dle bodu 1 usnesení.

33.6 Schválení změny Smlouvy o výpůjčce č. 2007/16/023 ze dne 19.02.2007
Usnesení č. 4665:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
změnu Smlouvy o výpůjčce č. 2007/16/023 ze dne 19.02.2007 v části týkající se osob dvou z vypůjčitelů následovně:
a) nově budou jedním z vypůjčitelů namísto.......,
b) ostatní podmínky Smlouvy o výpůjčce č. 2007/16/023 ze dne 19.02.2007 zůstanou nezměněny,
c) změna bude provedena formou dodatku ke Smlouvě o výpůjčce č. 2007/16/023 ze dne 19.02.2007.

33.7 Ukončení Smlouvy o nájmu pozemku č. 2004/16/344 ze dne 21. 10. 2004
Usnesení č. 4666:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
ukončení Smlouvy o nájmu pozemku č. 2004/16/344 ze dne 21. 10. 2004 uzavřené mezi městem Prostějovem jako pronajímatelem a společností STRABAG a.s., se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00, IČ: 608 38 744, jako nájemcem, na pronájem pozemku p.č. 7416/9 v k.ú. Prostějov, výpovědí k 31. 12. 2014.

33.11 Vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č.st. 327/2 v k.ú. Čechovice u Prostějova
Usnesení č. 4667:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr prodeje pozemku p.č.st. 327/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 12 m2 v k.ú. Čechovice u Prostějova za následujících podmínek:
a) kupní cena bude z důvodů uvedených v důvodové zprávě k materiálu stanovena ve výši 500 Kč/m2, tj. celkem ve výši 6.000 Kč, a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

33.14 Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 6410/3 v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 4668:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr prodeje části pozemku p.č. 6410/3 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře cca 130 m2 (přesná výměra bude známa po zpracování geometrického plánu) společnosti PV – AUTO spol. s r.o., se sídlem Prostějov, Brněnská 108, PSČ: 796 01, IČ: 253 36 711, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši minimálně dle znaleckého posudku (cena obvyklá) a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

33.16 Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku p.č. 7977 v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 4669:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr pronájmu části pozemku p.č. 7977 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 1 m2 společnosti AGRO Prostějov, spol. s r.o., se sídlem Prostějov, Vrahovická 41, PSČ: 796 01, IČ: 255 13 516, za účelem umístění reklamního poutače o rozměrech 1 x 0,5 metru za následujících podmínek:
a) nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou,
b) nájemné bude stanoveno ve výši 500 Kč ročně bez DPH a bude placeno ročně předem,
c) nájemné bude každoročně upraveno inflačním koeficientem.

33.17 Vyhlášení záměru výpůjčky pozemků v k.ú. Čechůvky včetně staveb zvoničky a kaple
Usnesení č. 4670:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr výpůjčky pozemku p.č. st. 39 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 13 m2 v k.ú. Čechůvky včetně stavby zvoničky bez čísla popisného nebo evidenčního a pozemku p.č.st. 14/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 32 m2 v k.ú. Čechůvky včetně stavby kaple bez čísla popisného nebo evidenčního, Římskokatolické farnosti Prostějov – Vrahovice, se sídlem Prostějov, Vrahovice, Majakovského 130/3, PSČ: 798 11, IČ: 479 22 613, pro bohoslužebné účely, za následujících podmínek:
a) smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou,
b) vypůjčitel ponese po dobu výpůjčky veškeré náklady na údržbu předmětu výpůjčky.

33.18 Výkup pozemku p.č. 6553/1 v k.ú. Prostějov a ROZOP kapitoly 50
Usnesení č. 4671:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
1) výkup pozemku p.č. 6553/1 – orná půda o výměře 6.172 m2 v k.ú. Prostějov od vlastníků tohoto pozemku do vlastnictví Statutárního města Prostějova za kupní cenu ve výši 370 Kč/m2, tj. celkem 2.283.640 Kč, za následujících podmínek:
a) část kupní ceny ve výši 96 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 4 % (záruka pro zaplacení daně z nabytí nemovitých věcí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z nabytí nemovitých věcí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávajících,
b) správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Statutární město Prostějov,
2) rozpočtové opatření, kterým se:
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0050

006409

6130

 

1

0500000000000

2.283.640

zvýšení pol. 6130 – pozemky; výkup pozemku p.č. 6553/1 v k.ú. Prostějov

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

 

8115

 

1

0700000000000

2.283.640

snížení pol. 8115 – Fond rezerv a rozvoje


33.19 Výkup pozemků na ulici Říční v Prostějově a ROZOP kapitoly 50
Usnesení č. 4672:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
1) výkup pozemku p.č. 7518/6 – orná půda o výměře 390 m2 v k.ú. Prostějov od vlastníka tohoto pozemku do vlastnictví Statutárního města Prostějova za kupní cenu uvedenou v důvodové zprávě, za následujících podmínek:
a) část kupní ceny ve výši 96 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 4 % (záruka pro zaplacení daně z nabytí nemovitých věcí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z nabytí nemovitých věcí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávající,
b) správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Statutární město Prostějov,
2) výkup pozemků p.č. 7518/16 – ostatní plocha o výměře 135 m2 a p.č. 7518/84 – ostatní plocha o výměře 5 m2, oba v k.ú. Prostějov, od vlastníka těchto pozemků do vlastnictví Statutárního města Prostějova za kupní cenu uvedenou v důvodové zprávě, za následujících podmínek:
a) část kupní ceny ve výši 96 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 4 % (záruka pro zaplacení daně z nabytí nemovitých věcí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z nabytí nemovitých věcí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávajícího,
b) správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Statutární město Prostějov,
3) rozpočtové opatření, kterým se:
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0050

006409

6130

 

1

0500000000000

185.500

zvýšení pol. 6130 – pozemky; výkup pozemků p.č. 7518/6, p.č. 7518/16 a p.č. 7518/84, vše v k.ú. Prostějov

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

 

8115

 

1

0700000000000

185.500

snížení pol. 8115 – Fond rezerv a rozvoje


33.21 Výkup spoluvlastnického podílu o velikosti 4/10 na pozemku p.č. 6452/2 v k.ú. Prostějov
(cyklostezka Prostějov – Určice)
Usnesení č. 4673:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit z důvodu potřeby realizace investiční akce „Prostějov, ulice Určická, cyklistická stezka“ výkup spoluvlastnického podílu o velikosti 4/10 na pozemku p.č. 6452/2 – orná půda o výměře 33 m2 v k.ú. Prostějov, od České republiky – Státního pozemkového úřadu, se sídlem Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČ: 013 12 774, do vlastnictví Statutárního města Prostějova za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši 1.955 Kč a bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy,
b) daň z nabytí nemovitých věcí uhradí Statutární město Prostějov.

33.22 Výkup částí pozemků p.č. 369/1 a p.č. 369/2, oba v k.ú. Čechovice u Prostějova, a ROZOP kapitoly 50
Usnesení č. 4674:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
1) výkup částí pozemků p.č. 369/1 – orná půda o celkové výměře cca 633 m2 a p.č. 369/2 – orná půda o celkové výměře cca 364 m2 (přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu), oba v k.ú. Čechovice u Prostějova, od spoluvlastníků těchto pozemků, do vlastnictví Statutárního města Prostějova, za kupní cenu ve výši 200 Kč/m2 za část pozemku p.č. 369/1 v k.ú. Čechovice u Prostějova o výměře cca 225 m2 a ve výši 300 Kč/m2 za části pozemku p.č. 369/1 o výměře cca 408 m2 a části pozemku p.č. 369/2 o výměře cca 364 m2, oba v k.ú. Čechovice u Prostějova, tj. celkem cca 276.600 Kč, za následujících podmínek:
a) část kupní ceny ve výši 96 % bude zaplacena po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 4 % (záruka pro zaplacení daně z nabytí nemovitých věcí) bude zaplacena po předložení dokladu o zaplacení daně z nabytí nemovitých věcí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávajících,
b) v kupní smlouvě se Statutární město Prostějov zaváže k tomu, že nejpozději do 8 měsíců ode dne uzavření kupní smlouvy vybuduje na převáděné části pozemku p.č. 369/1 v k.ú. Čechovice u Prostějova komunikaci mezi ulicí Luční a ulicí Plumlovská; v případě nesplnění této podmínky mají prodávající právo od kupní smlouvy jednostranně odstoupit,
c) náklady spojené se zpracováním geometrického plánu na oddělení převáděných částí pozemků a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Statutární město Prostějov, a
2) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0050

006409

6130

 

1

0500000000000

276.600

zvýšení pol. 6130 – pozemky; výkup částí pozemků p.č. 369/1 a p.č. 369/2, oba v k.ú. Čechovice u Prostějova

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

 

8115

 

1

0700000000000

276.600

snížení pol. 8115 – Fond rezerv a rozvoje


33.25 Změna podmínek Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/018 ze dne 02.04.2009
Usnesení č. 4675:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit změnu podmínek prodeje pozemku p.č. 100/21 v k.ú. Krasice dle Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/018 ze dne 02.04.2009, spočívající v prodloužení lhůty pro výstavbu rodinného domu na pozemku p.č. 100/21 v k.ú. Krasice včetně souhlasu Stavebního úřadu Magistrátu města Prostějova s jeho užíváním, a to do 30.11.2015, za následujících podmínek:
a) změna bude provedena formou dodatku ke Smlouvě kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/018 ze dne 02.04.2009,
b) ostatní podmínky Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/018 ze dne 02.04.2009 zůstanou nezměněny,
c) v souvislosti s prodlením s výstavbou rodinného domu na pozemku p.č. 100/21 v k.ú. Krasice v období od 31.07.2014 do uzavření dodatku uvedeného v písm. a) usnesení nebude ze strany Statutárního města Prostějova požadována úhrada smluvní pokuty.

33.27 Zřízení služebnosti inženýrské sítě na části pozemku p.č. 7653/1 v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 4676:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v strpění uložení kanalizační přípojky, v strpění provádění veškerých oprav a běžné údržby kanalizační přípojky a v strpění vstupu oprávněných osob za tímto účelem na části pozemku p.č. 7653/1 v k.ú. Prostějov (rozsah zatížení pozemku bude znám po vypracování geometrického plánu) ve vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc, Jeremenkova 40a, PSČ 779 11, IČ: 606 09 460, zastoupeného hospodářem se svěřeným majetkem kraje Správou silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem Olomouc, Lipenská 120, PSČ 772 11, IČ: 709 60 399, ve prospěch Statutárního města Prostějova, za podmínek uvedených v přiložené Nájemní smlouvě a smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti. Do zaměření služebnosti geometrickým plánem bude mezi Olomouckým krajem, zastoupeným Správou silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou organizací, a Statutárním městem Prostějovem uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti.

33.28 Informace ve věci postupu při využití předkupního práva k pozemkům p.č. 101, p.č. 102 a p.č. 103, vše v k.ú. Krasice
Usnesení č. 4677:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
informace ve věci postupu při využití předkupního práva Statutárního města Prostějova k pozemkům p.č. 101, p.č. 102 a p.č. 103, vše v k.ú. Krasice, ve vlastnictví spolku Sportovní klub SPORT TREND PROSTĚJOV o.s., se sídlem Přemyslovka 2514/4, 796 01 Prostějov, IČ: 226 71 668, za kupní cenu ve výši 3.801.700 Kč.

33.29 Informace - přehled o materiálech projednávaných Odborem správy a údržby majetku města v průběhu II. čtvrtletí 2014
Usnesení č. 4678:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
informaci o plnění usnesení Rady města Prostějova č. 4126 ze dne 04.02.2014 (přehled o materiálech projednávaných Odborem správy a údržby majetku města v průběhu II. čtvrtletí 2014).

33.30 Pořízení turniketového systému a komponentů videorežie pro velkoplošnou obrazovku na Víceúčelové sportovní hale – zimním stadionu v Prostějově a rozpočtové opatření kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města
Usnesení č. 4679:
Rada města Prostějova
1. s c h v a l u j e
a) pořízení turniketového systému pro odbavování návštěvníků Víceúčelové sportovní haly – zimního stadionu v Prostějově včetně 50.000 ks vstupenek od společnosti COMINFO, a.s., se sídlem Zlín – Prštné, Nábřeží 695, PSČ: 760 01, IČ: 634 82 576, za cenu dle předložené nabídky v celkové výši 545.900 Kč bez DPH s tím, že při zadání této veřejné zakázky malého rozsahu nebude uplatněn postup stanovený směrnicí Rady města Prostějova č. 1/2014, kterou se upravuje postup při zadávání veřejných zakázek statutárním městem Prostějovem,
b) pořízení komponentů videorežie pro velkoplošnou obrazovku LianTronics PH10SMD (inventární číslo MPV029655) umístěné ve Víceúčelové sportovní hale – zimním stadionu v Prostějově od společnosti DISK Systems, s.r.o., se sídlem Boskovice, Sokolská 221/13, PSČ: 680 01, IČ: 277 35 290, za cenu dle předložené nabídky ve výši 208.698 Kč bez DPH s tím, že při zadání této veřejné zakázky malého rozsahu nebude uplatněn postup stanovený směrnicí Rady města Prostějova č. 1/2014, kterou se upravuje postup při zadávání veřejných zakázek statutárním městem Prostějovem, a
2. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se:
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0050

003412

6122

 

 

0500000000000

630.289

zvýšení pol. 6122 - stroje, přístroje, zařízení; pořízení turniketového systému pro VSH – Zimní stadion

0050

003412

5139

 

 

0500000000000

30.250

zvýšení pol. 5139 – nákup materiálu; nákup vstupenek pro VSH – Zimní stadion

0050

003412

6122

 

 

0500000000000

252.525

zvýšení pol. 6122 - stroje, přístroje, zařízení; pořízení komponentů videorežie pro velkoplošnou obrazovku ve VSH – Zimním stadionu

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

006409

5901

 

 

0700000707100

913.064

Rezerva RMP


34. Návrh uzavření nájemních smluv na pronájem bytů v majetku města Prostějova
Usnesení č. 4680:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
uzavření nájemních smluv na pronájem bytů v majetku města Prostějova v pořadí se žadateli, uvedenými v důvodové zprávě.

35. Různé
35.1 VFP - TJ Sokol Čechovice
Usnesení č. 4681:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z FRR ve výši 50.000,-- Kč
Tělovýchovné jednotě Sokol Čechovice, Čechovická 55, Prostějov, IČ 163 67 855 (poř. č. žádosti 92)
- na nákup sekačky k údržbě travnatých ploch
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 9. 2014
b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0020

003419

5222

 

1

0200000000000

50.000

 

(zvýšení položky 5222 – Tělovýchovná jednota Sokol Čechovice – nákup sekačky)

- snižuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0070

 

8115

 

1

0700000000000

50.000

 

(snížení FRR)


35.2 Návrh odměn členům výborů, komisí a osadních výborů za rok 2014
Usnesení č. 4682:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
předsedům výborů a komise zastupitelstva a předsedům osadních výborů,
u k l á d á
předsedům komisí rady,
- předložit M. Pišťákovi, primátorovi města, v termínu do 25.8.2014 návrh odměn členům výborů, komisí a osadních výborů, kteří nejsou členy Zastupitelstva města Prostějova, za činnost v těchto orgánech v roce 2014.


35.3 Návrh odměny pro vedoucí sestru Jeslí sídliště Svobody v Prostějově, příspěvkové organizace
Usnesení č. 4683:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
poskytnutí finanční odměny pro vedoucí sestru Jeslí sídliště Svobody v Prostějově, příspěvkové organizace, Marii Bittnerovou dle předloženého návrhu.

Miroslav P i š ť á k                                              Mgr. Jiří P o s p í š i l
primátor města Prostějova                              1. náměstek primátora

Prostějov 29.7.2014
Zpracovala: Věra Krejčí

 

 

 

 

Vytvořeno 18.8.2014 8:09:48 | přečteno 291x | Richard Sedlák
load