Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2014 > Usnesení ze 118. schůze Rady města Prostějova

Usnesení ze 118. schůze Rady města Prostějova

konané 19.8.2014

 

1. Zahájení, schválení programu
Usnesení č. 4684:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
program své 118. schůze, konané mimo schválený harmonogram dne 19.8.2014,
p o v ě ř u j e
Mgr. Ivanu Hemerkovou, náměstkyni primátora, ověřením zápisu.

1.1 Informace o soudním jednání s obcí Držovice – usnesení soudu
Usnesení č. 4685:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
informaci o usnesení Krajského soudu v Brně č.j. 17 Co 458/2012-336 ve sporu s obcí Držovice,
u k l á d á
Ing. Radimu Cardovi, vedoucími finančního odboru,
ve spolupráci s ing. Jiřím Novákem, vedoucím Odboru kancelář tajemníka provést v souladu s podmínkami Dohody o mimosoudním vyrovnání úhradu částky Kč 2.901.500,- na účet obce Držovice.

2. Valná hromada obchodní společnosti Lesy města Prostějova, s. r. o.
Usnesení č. 4686:
Rada města Prostějova při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti Lesy města Prostějova, s.r.o. se sídlem Školní 3643/4, 796 01 Prostějov, IČ: 25321692
s o u h l a s í
s prodejem nepotřebného nemovitého majetku, a to pozemku o výměře 35 m2, p. č. 1987 v k. ú. Lošov, obec Olomouc a budova na parcele č. 1987 (bývalá trafostanice) v k. ú. Lošov, obec Olomouc, zapsaných na listu vlastnickém č. 449 pro k.ú. Lošov, obec Olomouc, kupujícímu společnosti ČEZ Distribuce, a.s. IČ 24729035, DIČ CZ24729035 se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín za kupní cenu 281.840,- Kč.

3. Směrnice - Inventarizace majetku a závazků
Usnesení č. 4687:
Rada města Prostějova
v y d á v á
Směrnici Inventarizace majetku a závazků s účinností od 1. 9. 2014 podle předloženého návrhu.

4. Inventarizace majetku a závazků statutárního města Prostějova k 31. 12.2014
Usnesení č. 4688:
Rada města Prostějova
1) j m e n u j e
hlavní inventarizační komisi k provedení inventarizace majetku a závazků statutárního města Prostějova
k 31. 12. 2014 ve složení:
předseda komise: Ing. Radim Carda, vedoucí Finančního odboru MMPv
členové komise: Ing. Miloš Kotulek, interní auditor
Bc. Libor Vojtek, vedoucí Odboru správy a údržby majetku města MMPv
Bc. František Nevrtal, vedoucí Odboru správy a zabezpečení MMPv
Ing. Vladimíra Kresanová, vedoucí Odboru informačních technologií MMPv
Ing. Antonín Zajíček, vedoucí Odboru rozvoje a investic MMPv
Mgr. Jan Nagy, ředitel Městské policie Prostějov
Mgr. Aneta Lešanská, právnička Finančního odboru MMPv
tajemník komise: Ing. Hana Adamová, referentka fiskální politiky, rozpočtu a evidence
majetku odd. rozpočtu a evidence majetku Finančního odboru MMPv
2) s c h v a l u j e
předložené navrhované znění Plánu inventur na rok 2014, uvedené v příloze,
3) u k l á d á
Ing. Radimu Cardovi, vedoucímu finančního odboru,
předložit zápis hlavní inventarizační komise Radě města Prostějova jako nedílnou součást projednání závěrečného účtu statutárního města Prostějova za rok 2014.

5. Parkoviště v areálu nemocnice – informace společnosti Středomoravská nemocniční a.s. o záměru jeho výstavby
Usnesení č. 4689:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
informaci o záměru společnosti Středomoravská nemocniční a.s. vybudovat v areálu nemocnice Prostějov parkoviště pro 106 vozidel a o omezených možnostech této společnosti stavbu financovat.

6. Nákup uměleckých děl
Usnesení č. 4690:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
nákup uměleckých děl z rozpočtu města Prostějova
1. Kašpar Bár – „Zámecký park v Čechách pod Kosířem“ – kombinovaná technika - cena 2 500 Kč
2. Oskar Spáčil - „Lao-c´“– tempera - cena 12 100 Kč
3. Oskar Spáčil - „Niccoló Paganini“ – tempera - cena 12 700 Kč
4. Oskar Spáčil – grafika I – „Svět barev“ – tempera - cena 14 200 Kč.

7. Veřejná zakázka „Revitalizace nám. T. G. Masaryka – kuželna v Prostějově“ - rozhodnutí o vyloučení uchazeče a o výběru nejvhodnější nabídky
Usnesení č. 4691:
Rada města Prostějova
r o z h o d l a
1. v souladu s § 76 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) a na základě doporučení hodnotící komise o vyloučení uchazeče INSTA CZ s.r.o., se sídlem Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc, IČ 253 74 311 z další účasti v zadávacím řízení „Revitalizace nám. T. G. Masaryka – kuželna v Prostějově“ z důvodu nepřípustného způsobu prokázání kvalifikace prostřednictvím subdodavatele, konkretizovaného v důvodové zprávě,

2. v souladu s § 81 zákona a na základě doporučení komise pro hodnocení nabídek o výběru nejvhodnější nabídky v zadávacím řízení „Revitalizace nám. T. G. Masaryka – kuželna v Prostějově“ a jako ekonomicky nejvhodnější nabídku vybrala nabídku společnosti Skanska a.s., se sídlem Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 9 - Chodov, IČ 262 71 303. Nabídka společnosti Skanska a.s. vyhověla všem podmínkám zadávacího řízení, jak je uvedeno v důvodové zprávě,

3. zadat veřejnou zakázku „Revitalizace nám. T. G. Masaryka – kuželna v Prostějově“ společnosti Skanska a.s., se sídlem Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 9 - Chodov, IČ 262 71 303 a uzavřít se společností Skanska a.s. Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky,

4. v případě neposkytnutí součinnosti, potřebné k uzavření smlouvy, vítězným uchazečem, zadat veřejnou zakázku „Revitalizace nám. T. G. Masaryka – kuželna v Prostějově“ a uzavřít Smlouvu o dílo s dalším uchazečem v pořadí dle důvodové zprávy v souladu s § 82 odst. 4 zákona.

u k l á d á
Ing. Antonínu Zajíčkovi, vedoucímu Odboru rozvoje a investic,
zajistit ve lhůtách stanovených zákonem uzavření Smlouvy o dílo na provedení veřejné zakázky “Revitalizace nám. T. G. Masaryka – kuželna v Prostějově“ s vybraným uchazečem Skanska a.s.

8. Zadávací řízení veřejné zakázky „Demolice objektů a zpevněných ploch v areálu bývalých Jezdeckých kasáren“ - zahájení řízení
Usnesení č. 4692:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
1. zahájenízadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané v otevřeném řízeníDemolice objektů a zpevněných ploch v areálu bývalých Jezdeckých kasárendle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon),

2. základní hodnoticí kritérium, kterým je nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH.

3. zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Demolice objektů a zpevněných ploch v areálu bývalých Jezdeckých kasáren“ včetně vzoru Smlouvy o dílo, dle návrhu předloženého v příloze k tomuto materiálu,

4. provedení administrace této veřejné zakázky prostřednictvím Oddělení veřejných zakázek Odboru kancelář tajemníka Magistrátu města Prostějova,

5. v souladu s § 74 zákona a s přihlédnutím k potřebě odborné způsobilosti komise pro posouzení a hodnocení nabídek složení komise pro otevírání obálek v počtu tří členů a tří náhradníků a složení komise pro posouzení a hodnocení nabídek v počtu pěti členů a pěti náhradníků veřejné zakázky „Demolice objektů a zpevněných ploch v areálu bývalých Jezdeckých kasáren“. Složení komise pro otevírání obálek a komise pro posouzení a hodnocení nabídek je jmenovitě uvedeno v zápise z jednání schůze Rady města Prostějova.

u k l á d á
Ing. Jiřímu Novákovi, vedoucímu Odboru kancelář tajemníka,
zabezpečit prostřednictvím Oddělení veřejných zakázek administraci veřejné zakázky „Demolice objektů a zpevněných ploch v areálu bývalých Jezdeckých kasáren“ s použitím výše zmíněné Zadávací dokumentace a za použití výše uvedeného hodnotícího kritéria.

p o v ě ř u j e
Miroslava Pišťáka, primátora města Prostějova, jmenováním tří členů a tří náhradníků komise pro otevírání obálek a pěti členů a pěti náhradníků Komise pro posouzení a hodnocení nabídek v souladu se zápisem z jednání Rady města Prostějova.

9. Zadávací řízení veřejné zakázky „J. Zrzavého 3975, Prostějov - zateplení fasády a střechy, výměna oken“ - zahájení řízení
Usnesení č. 4693:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e

1. zahájenízadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízeníJ. Zrzavého 3975, Prostějov - zateplení fasády a střechy, výměna okenv souladu s § 25 písm. b) a § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon),

2. základní hodnoticí kritérium, kterým je ekonomická výhodnost nabídky a stanovuje dílčí hodnoticí kritéria a jejich váhu takto:

A. Výše nabídkové ceny v Kč bez DPH s váhou 80 %
B. Délka záruky za jakost díla s váhou 20 %
(přičemž přípustná délka záruky je nejméně 60 měsíců a nejvýše 120 měsíců)

3. zadávací dokumentaci veřejné zakázky „J. Zrzavého 3975, Prostějov - zateplení fasády
a střechy, výměna oken“ včetně vzoru Smlouvy o dílo, dle návrhu předloženého v příloze k tomuto materiálu,


4. seznam vybraných zájemců, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky:
Pozemstav Prostějov a.s., Prostějov IČ 25527380
Prostějovská stavební společnost PROSTAS s.r.o., Prostějov IČ 60722291
R & G ZESTA, spol. s r.o., Prostějov IČ 63486270
REALINVEST s.r.o., Prostějov IČ 46961895
Stavební společnost Navrátil, s.r.o., Prostějov IČ 46972021

5. provedení administrace této veřejné zakázky prostřednictvím Oddělení veřejných zakázek Odboru kancelář tajemníka Magistrátu města Prostějova,

6. v souladu s § 74 zákona a s přihlédnutím k potřebě odborné způsobilosti komise pro posouzení a hodnocení nabídek složení komise pro otevírání obálek v počtu tří členů a tří náhradníků a složení komise pro posouzení a hodnocení nabídek v počtu pěti členů a pěti náhradníků veřejné zakázky „J. Zrzavého 3975, Prostějov - zateplení fasády a střechy, výměna oken“. Složení komise pro otevírání obálek a komise pro posouzení a hodnocení nabídek je jmenovitě uvedeno v zápise z jednání schůze Rady města Prostějova.

u k l á d á
Ing. Jiřímu Novákovi, vedoucímu Odboru kancelář tajemníka,
zabezpečit prostřednictvím Oddělení veřejných zakázek administraci veřejné zakázky „J. Zrzavého 3975, Prostějov - zateplení fasády a střechy, výměna oken“ s použitím výše zmíněné Zadávací dokumentace a za použití výše uvedených hodnoticích kritérií.

p o v ě ř u j e
Miroslava Pišťáka, primátora města Prostějova, jmenováním tří členů a tří náhradníků komise pro otevírání obálek a pěti členů a pěti náhradníků komise pro posouzení a hodnocení nabídek v souladu se zápisem z jednání Rady města Prostějova.

10. Zadávací řízení veřejné zakázky „Revitalizace školních zahrad v Prostějově – II. etapa“ - zahájení řízení
Usnesení č. 4694:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
1. zahájenízadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na služby zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízeníRevitalizace školních zahrad v Prostějově – II. etapav souladu s § 25 písm. a) a § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon),

2. základní hodnoticí kritérium ekonomická výhodnost nabídky a stanovuje dílčí hodnoticí kritéria a jejich váhu takto:

A. Výše nabídkové ceny díla v Kč bez DPH s váhou 80 %
B. Výše nabídkové ceny údržby díla za jeden kalendářní rok pro všechny objekty
celkem v Kč bez DPH s váhou 20 %

3. zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Revitalizace školních zahrad v Prostějově
– II. etapa“ včetně vzoru Smlouvy o dílo, dle návrhu předloženého v příloze k tomuto materiálu,

4. seznam vybraných zájemců, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky
Zahrada Olomouc s.r.o., Olomouc IČ: 48395013
.A.S.A. TS Prostějov s.r.o., Prostějov IČ: 26224178
Věra Bantová, Plumlov IČ: 65773004
Ing. Libor Tandler, Příkazy IČ: 73161918
Beatrice Mádrová, Lipník nad Bečvou IČ: 48730441

5. provedení administrace této veřejné zakázky prostřednictvím Oddělení veřejných zakázek Odboru kancelář tajemníka Magistrátu města Prostějova,

6. v souladu s § 74 zákona a s přihlédnutím k potřebě odborné způsobilosti komise pro posouzení a hodnocení nabídek složení komise pro otevírání obálek v počtu tří členů a tří náhradníků a složení komise pro posouzení a hodnocení nabídek v počtu pěti členů a pěti náhradníků veřejné zakázky „Revitalizace školních zahrad v Prostějově – II. etapa“. Složení komise pro otevírání obálek a komise pro posouzení a hodnocení nabídek je jmenovitě uvedeno v zápise z jednání schůze Rady města Prostějova.

u k l á d á
Ing. Jiřímu Novákovi, vedoucímu Odboru kancelář tajemníka,
zabezpečit prostřednictvím Oddělení veřejných zakázek administraci veřejné zakázky „Revitalizace školních zahrad v Prostějově – II. etapa“ s použitím výše zmíněné Zadávací dokumentace a za použití výše uvedených hodnotících kritérií.

p o v ě ř u j e
Miroslava Pišťáka, primátora města Prostějova, jmenováním tří členů a tří náhradníků komise pro otevírání obálek a pěti členů a pěti náhradníků komise pro posouzení a hodnocení nabídek v souladu se zápisem z jednání Rady města Prostějova.

10.1 Veřejná zakázka „Cyklistická stezka Dolní – Kralická, Prostějov“ - rozhodnutí o vyloučení uchazeče a o výběru nejvhodnější nabídky
Usnesení č. 4695:
Rada města Prostějova
r o z h o d l a
1. v souladu s § 76 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) a na základě doporučení hodnotící komise o vyloučení uchazeče COMMODUM, spol. s r.o., se sídlem Valašská Bystřice č.p. 225, 756 27,
IČ 465 77 238, z další účasti v zadávacím řízení „Cyklistická stezka Dolní – Kralická, Prostějov“ z důvodu rozporu mezi seznamem subdodavatelů a doklady o prokázání kvalifikace prostřednictvím subdodavatele, konkretizovaného v důvodové zprávě,


2. v souladu s § 81 zákona a na základě doporučení komise pro hodnocení nabídek o výběru nejvhodnější nabídky v zadávacím řízení „Cyklistická stezka Dolní – Kralická, Prostějov“ a jako ekonomicky nejvhodnější nabídku vybrala nabídku společnosti SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby Morava, se sídlem Jahodová ul. č. 60, 602 00 Brno, IČ 480 35 599. Nabídka společnosti SWIETELSKY stavební s.r.o. vyhověla všem podmínkám zadávacího řízení, jak je uvedeno v důvodové zprávě,

3. zadat veřejnou zakázku „Cyklistická stezka Dolní – Kralická, Prostějov“ společnosti SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod dopravní stavby Morava, se sídlem Jahodová ul. č. 60, 602 00 Brno, IČ 480 35 599 a uzavřít se společností SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby Morava, Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky,

4. v případě neposkytnutí součinnosti, potřebné k uzavření smlouvy, vítězným uchazečem, zadat veřejnou zakázku „Cyklistická stezka Dolní – Kralická, Prostějov“ a uzavřít Smlouvu o dílo s dalším uchazečem v pořadí dle důvodové zprávy v souladu s § 82 odst. 4 zákona.

u k l á d á
Ing. Antonínu Zajíčkovi, vedoucímu Odboru rozvoje a investic,
zajistit ve lhůtách stanovených zákonem uzavření Smlouvy o dílo na provedení veřejné zakázky “Cyklistická stezka Dolní – Kralická, Prostějov“ s vybraným uchazečem SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby Morava.

11. Harmonogram investičních akcí roku 2014
Usnesení č. 4696:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
harmonogram všech investičních akcí Odboru rozvoje a investic roku 2014,
u k l á d á
Ing. Antonínu Zajíčkovi, vedoucímu Odboru rozvoj a investice,
prostřednictvím náměstka Ing. Fišera týdně informovat poradu vedení o vývoji jednotlivých investičních akcí.

12. Projektová dokumentace pro územní řízení - Komunikace a chodník v Čechovicích
Usnesení č. 4697:
Rada města Prostějova
r o z h o d l a
zadat zpracování DÚR na výše uvedenou akci dle předložené cenové nabídky formou výzvy jednomu zájemci – DS GEO projekt, Na Šibeníku 227/42, 779 00 Olomouc, IČO: 45186677.

13. Projekty připravované pro podporu v rámci ITI
Usnesení č. 4698:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
informace o projektech připravovaných pro podporu v rámci ITI s tím, že rada a komise rady se budou těmito tématy nadále zabývat.

14. „Regenerace sídliště Brněnská, ulice Tylova, úsek Libušinka – Tetín, přeložka sítě O2“ – vynucená přeložka sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica Czech Republic, a.s – návrh Smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. VPI/MS/2014/00089
Usnesení č. 4699:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. VPI/MS/2014/00089 mezi Statutárním městem Prostějovem a společností Telefónica Czech Republic, a.s, na investiční akci „Regenerace sídliště Brněnská, ulice Tylova, úsek Libušinka – Tetín“ dle předloženého návrhu.

15. „Vnější okruh Anglická - Brněnská, přeložka sítě O2“ – vynucená přeložka sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica Czech Republic, a.s – návrh Smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. VPI/MS/2014/00085
Usnesení č. 4700:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. VPI/MS/2014/00085 mezi Statutárním městem Prostějovem a společností Telefónica Czech Republic, a.s, na investiční akci „Vnější okruh Anglická - Brněnská“ dle předloženého návrhu.

16. Technická infrastruktura pro výstavbu rodinných domů v lokalitě M. Alše vProstějově
Usnesení č. 4701:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
zpracování územní studie celé lokality M. Alše s přihlédnutím k řešení dopravních problémů a s tím, že na výrobní výbory bude přizván zástupce Osadního výboru Vrahovice.

17. Revokace usnesení RMP a žádost příspěvkové organizace ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně
Usnesení č. 4702:
Rada města Prostějova
n e s c h v a l u j e
A) revokaci usnesení č. 4284 ze dne 1.4.2014, kterým rada rozhodla nevyhovět žádosti ředitele příspěvkové organizace Základní škola Prostějov, ul. Dr. Horáka 24, o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně
ve výši 776 517 Kč,
B) žádost ředitelky příspěvkové organizace Základní škola Prostějov, ul. Dr. Horáka 24, ze dne 7.8.2014
o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 776.517 Kč do rozpočtu města Prostějova,

u k l á d á
ředitelce Základní školy Prostějov, ul. Dr. Horáka 24,
předat PaedDr. Františku Říhovi, vedoucímu Odboru školství, kultury a sportu MMPv, v termínu do 31.8.2014 návrh splátkového kalendáře na odvod částky 776 517 Kč do rozpočtu města Prostějova.

18. Žádost o úpravu finančního plánu Mateřské školy Prostějov, Partyzánská ul. 34
Usnesení č. 4703:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
úpravu finančního plánu Mateřské školy Prostějov, Partyzánská ul. 34 - navýšení závazného ukazatele 551 – odpisy dlouhodobého majetku ve výši Kč 3 431,--.

19. Žádost o schválení čerpání rezervního a investičního fondu Jeslí sídliště Svobody
Usnesení č. 4704:
Rada města Prostějova
I. s c h v a l u j e
a) převod finančních prostředků z rezervního fondu Jeslí sídliště Svobody v Prostějově, příspěvkové organizace, ve výši 15.135,60 Kč do investičního fondu této příspěvkové organizace
b) čerpání investičního fondu Jeslí sídliště Svobody v Prostějově, příspěvkové organizace, ve výši 37.340,00 Kč na výměnu krytů na radiátory a výměnu podlahové krytiny v místnosti s hygienickým vybavením při pobytu dětí na zahradě

II. u k l á d á
vedoucí Jeslí sídliště Svobody v Prostějově, příspěvkové organizace,
provést převod finančních prostředků z rezervního fondu Jeslí sídliště Svobody v Prostějově, příspěvkové organizace, ve výši 15.135,60 Kč do investičního fondu této příspěvkové organizace.

20. Poskytnutí věcného daru – přebytečného majetku (nábytku) Dětskému domovu a Školní jídelně Plumlov
Usnesení č. 4705:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
poskytnutí věcného daru – přebytečného majetku (9 kusů židlí a 1 skříňky), Dětskému domovu a Školní jídelně Plumlov.

21. Poskytnutí věcného daru – přebytečného majetku (nábytku) Stanici Pavlov o.p.s.
Usnesení č. 4706:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
poskytnutí věcného daru – přebytečného majetku (7 kusů skříní), Stanici Pavlov o.p.s.

22. Dotace ze státního rozpočtu statutárnímu městu Prostějovu v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2014 na obnovu kulturních památek
Usnesení č. 4707:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
1. poskytnutí příspěvků na obnovu níže uvedených kulturních památek, uvedených v Rozpisu účelové dotace, poskytnuté statutárnímu městu Prostějovu ze státního rozpočtu v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2014:

a) vlastník kulturní památky: statutární město Prostějov, se sídlem nám. T.G.Masaryka 130/14, Prostějov
statutární zástupce: Miroslav Pišťák, primátor města
IČ: 00288659
kulturní památka: zámek
akce obnovy: obnova fasády nádvoří zámku – oprava omítek, fasádní nátěr, statické zajištění trhlin zdiva, repase a nátěr oken, klempířské konstrukce, restaurování kamenných prvků fasády a sgrafit, oprava říms a další související práce
příspěvek MK ČR: 350.000,- Kč
použití příspěvku : 2014
vyúčtování poskytnutého příspěvku : MK ČR s vyúčtováním dotace jako celku

b) vlastník kulturní památky:
datum narození:
kulturní památka: dům, nám. Sv. Čecha 2
akce obnovy: obnova omítek v interiéru objektu, klempířské konstrukce, restaurování oken včetně okenic a dveří včetně zárubní a další související práce
příspěvek MK ČR: 50.000,- Kč
použití příspěvku : 2014
vyúčtování poskytnutého příspěvku do: 24.11.2014,

2. poskytnutí účelového finančního příspěvku v rámci státní finanční podpory v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2014 Lence Skácelové, Slezská 11, Prostějov

3. převedení části účelové dotace ze státního rozpočtu:
na kapitolu 60 (památky ve vlastnictví statutárního města) ve výši 350.000,- Kč
na kapitolu 61 (památky v jiném vlastnictví) ve výši 50.000,- Kč.

23. Veřejná finanční podpora:
23.1 Veřejná finanční podpora - oblast sportu (A. Vyroubalová, Šejla o. s.)
Usnesení č. 4708:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z FRR ve výši 15.000,-- Kč Šejle o. s., Holandská 3, Prostějov, IČ 013 44 838 (poř. č. žádosti 103)
- na sérii příměstských táborů pro děti s výukou jezdectví a hiporehabilitace (pronájmy, výstroj koní)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2014
b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0020

003419

5222

 

1

0200000000000

15.000

 

(zvýšení položky 5222 – Šejla, o. s. – příměstské tábory)

- snižuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0070

 

8115

 

1

0700000000000

15.000

 

(snížení FRR)


23.3 Veřejná finanční podpora nedoporučená – oblast sportu
Usnesení č. 4709:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova ve výši 50.000,-- Kč Sportovnímu klubu cyklistů Prostějov, Kostelecká 49, IČ 155 27 395 (poř. č. žádosti 97)
- na činnost klubu v kategorii muži Elite a mládežnických kategoriích (účast při závodech – startovné, doprava, ubytování)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2014
b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0020

003419

5222

 

1

0200000000000

50.000

 

(zvýšení položky 5222 – Sportovní klub cyklistů Prostějov – činnost klubu)

- snižuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0070

 

8115

 

1

0700000000000

50.000

 

(snížení FRR)


23.4 Veřejná finanční podpora nedoporučená - sociální oblast
Usnesení č. 4710:
Rada města Prostějova
n e s c h v a l u j e
poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova na rok 2014 ve výši 10.000,-- Kč Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých ČR, o. s., Oblastní odbočce Prostějov, Svatoplukova 15, Prostějov, IČ 653 99 447 (pořadové č. žádosti 105)
- na projekt Zdraví pro nevidomé – léčebně ozdravné procedury v Lázních Skalka (nákup 20 permanentek na sirné koupele).

24. Rozpočtová opatření:
24.1 Rozpočtové opatření kapitoly 12 – krizové řízení
Usnesení č. 4711:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

12

5512

6122

 

 

0120000000000

95 000.-

(zvýšení pol. 6122 investice – generální oprava požární stříkačky pro JSDH města Prostějova)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

12

6409

5901

 

 

0120000000000

95 000.-

(rezerva na havarijní situace)


24.2 Rozpočtové opatření kapitoly 13 – městská policie
Usnesení č. 4712:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

13

5311

5361

 

 

0130000000000

40.000

 

(Nákup kolků – kolky již nebudou nakupovány - přesun na položku nákup materiálu)

 

13

5311

5162

 

 

0130000000000

15.000

 

(služby peněž. ústavů – úhrada úrazového pojištění zajištěna - přesun na údržbu)

 

13

5311

5167

 

 

0130000000000

50.000

 

(služby školení a vzdělávání- školení zajištěno s nižšími náklady)

- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

13

5311

5139

 

 

0130000000000

40.000

 

(nákup materiálu – provozní materiál – baterie ke kamerám, nové pneu. služ.vozidel, mikrofony radiostanic)

 

13

5311

5137

 

 

0130000000000

50.000

 

(nákup DHM – zkvalitnění rádiové sítě , nákup zbraní – výměna

 

13

5311

5151

 

 

0130000000000

15.000

 

(studená voda – posílení položky na úhradu spotřeby studené vody- vyšší cena)


24.3 Rozpočtové opatření kapitoly 21 – sociální věci a kapitoly 60 – rozvoj a investice
Usnesení č. 4713:
Rada města Prostějova
a) u k l á d á
vedoucí Jeslí sídliště Svobody v Prostějově, příspěvkové organizace,
odvod finančních prostředků z investičního fondu organizace zřizovateli ve výši 37.340,00 Kč na výměnu krytů na radiátory a výměnu podlahové krytiny v místnosti s hygienickým vybavením při pobytu dětí na zahradě,
b) s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3113

5331

 

 

0600000600337

37.340,00

zvýšení položky 5331 – neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (ZŠ a MŠ Jana Železného Prostějov)

- zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

3539

2122

 

 

0210000000000

37.340,00

zvýšení položky 2122 – odvody příspěvkových organizací (odvod z investičního fondu a rezervního fondu Jeslí sídliště Svobody v Prostějově)


24.4 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (EÚO ZŠ Dr. Horáka)
Usnesení č. 4714:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3113

6121

 

 

0600194000001

100 000

EÚO ZŠ Dr. Horáka

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3113

6121

 

 

0600194000000

100 000

EÚO ZŠ Dr. Horáka


24.5 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (JSDH Čechovice - zázemí)
Usnesení č. 4715:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

5512

6121

 

 

0600446000000

260 000

JSDH Čechovice – zázemí

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

 

 

0700000707100

260 000

Rezerva RMP


24.6 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Vnější okruh Anglická – Brněnská)
Usnesení č. 4716:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
I. rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

2212

6121

 

1

0600055000000

4 300 000

Vnější okruh Anglická – Brněnská (úsek V polích – Anenská)

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

 

8115

 

1

0700000000000

4 300 000

Fond rezerv a rozvoje

II. smlouvu o dílo na pořízení nového majetku – na zhotovení nové stavby „Vnější okruh Anglická – Brněnská“ (úsek V polích – Anenská) se zhotovitelem SKANSKA a.s., Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4 – Chodov, IČ 262 71 303, jehož nabídka byla ve výběrovém řízení vybrána jako nejvhodnější, a to dle předloženého návrhu.

24.7 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (MŠ Čechovice)
Usnesení č. 4717:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3113

5171

 

 

0600000600332

64 500

ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14 – oprava havarijního stavu plynového ohřívače vody v MŠ Čechovice

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

6409

5901

 

 

0600000607076

64 500

Škodní a havarijní události


24.8 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (ZŠ Skálovo nám. 5)
Usnesení č. 4718:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3113

5171

 

 

0600000600332

12 000

ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14 – havárie vodoinstalace ZŠ Skálovo nám. 5

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

6409

5901

 

 

0600000607076

12 000

Škodní a havarijní události


24.9 Rozpočtové opatření kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města a 90 – správa a údržba majetku města
Usnesení č. 4719:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0050

003612

3112

 

 

0500000000000

2.948.024

zvýšení pol. 3112 – příjmy z prodeje ost. nemovitostí; příjmy z prodeje bytových domů a bytových jednotek

0050

003613

2324

 

 

0500000000000

206.524

zvýšení pol. 2324 – přijaté nekapitál. příspěvky a náhrady; příjmy za přefakturace energií

0050

003639

2119

 

 

0500000000000

106.331

zvýšení pol. 2119 – ostat. příjmy z vlastní činnosti; úhrada za zřízení věcných břemen na pozemcích města

0050

003639

2133

 

 

0500000000000

102.158

zvýšení pol. 2133 – příjmy z pronájmu movitých věcí; úhrada za pronajaté movité věci v majetku města

0050

003639

3111

 

 

0500000000000

99.128

zvýšení pol. 3111 – příjmy z prodeje pozemků;

0090

003745

2310

 

 

0900000000000

68.480

zvýšení pol. 2310 – příjmy z prodeje krátkodob. a drob.dlouhodob.majetku; prodej palivového dříví

0090

6171

2324

 

 

0900000000000

2.513.601

zvýšení pol. 2324 – přijaté nekapitál. příspěvky a náhrady; příjmy za přefakturace energií (dobropisy)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0050

003412

5171

 

 

0500119000000

100.000

snížení pol. 5171 – opravy, údržba; prostředky na zajištění běžných oprav a údržby ve Sport. areálu E. Beneše

0050

006399

5149

 

 

0500000000000

65.000

snížení pol. 5149 – ost. úroky a ost. fin. výdaje; prostředky rozpočtované na úhradu příp. soudních poplatků

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0050

003412

5169

 

 

0500119000000

100.000

zvýšení pol. 5169 – nákup ostatních služeb; prostředky na úhradu služeb ve Sport. areálu E. Beneše

0050

003412

5151

 

 

0500119000000

35.000

zvýšení položky 5151 – studená voda; úhrada vodného a stočného ve Sport.areálu E. Beneše

0050

006171

5192

 

 

0500000000000

65.000

zvýšení pol. 5192 – poskytnuté neinv. příspěvky a náhrady; položka sloužící k úhradě soudních poplatků

0090

003612

5152

 

 

0900000910600

1.310.587,56

zvýšení pol. 5152 – teplo; dodávka tepla do bytů a nebyt. prostor ve správě DSP, s.r.o.

0090

003612

5157

 

 

0900000910600

593.000

zvýšení pol. 5157 – teplá voda; dodávka teplé vody do bytů a nebyt. prostor ve správě DSP, s.r.o.

0090

003612

5151

 

 

0900000910700

531.867,34

zvýšení pol. 5151 – studená voda; vodné a stočné v bytech a nebyt. prostorách spravovaných DSP, s.r.o.

- zvyšuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

0700000000000

3.573.791,10

zvýšení pol. 8115 – Fond rezerv a rozvoje


24.10 Rozpočtové opatření kapitoly 90 – správa a údržba majetku města (aktualizace zdravotního stavu stromů)
Usnesení č. 4720:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0090

003745

5169

 

 

0900000900400

200.000

zvýšení pol. 5169 – nákup ostatních služeb; veřejná zeleň - aktualizace zdravotního stavu stromů

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

006409

5901

 

 

0700000707100

200.000

snížení pol. 5901 – rezerva pro ROZOP Rady města Prostějova


24.11 Rozpočtové opatření kapitoly 90 – správa a údržba majetku města (nákup herních prvků-hřiště Na Splávku)
Usnesení č. 4721:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0090

003745

5137

 

 

0900000900400

40.000

zvýšení pol. 5137 – drobný hmotný dlouhod. majetek; nákup 2 ks herních prvků - pružinových houpaček pro dětské hřiště v ul. Na Splávku

-snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

006409

5901

 

 

0700000707100

40.000

snížení pol. 5901 – rezerva pro ROZOP Rady města Prostějova


24.12 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 – havarijní stav teplé užitkové vody)
Usnesení č. 4722:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3113

5331

 

 

0600000600341

110 000

ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 – havarijní stav teplé užitkové vody

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

 

 

0700000707600

110 000

Rezerva na havarijní situace

24.13 Rozpočtové opatření kapitoly 90 – správa a údržba majetku města (chemické a ruční čištění krajnic
a chodníků)
Usnesení č. 4723:
Rada města Prostějova
o d k l á d á
materiál s tím, že Bc. Libor Vojtek, vedoucí Odboru správy a údržby majetku města, předloží nový návrh rozpočtového opatření dle připomínek v diskusi na schůzi rady 26.8.2014.

25. Záležitosti Odboru správy a údržby majetku města:
25.1 Nová Smlouva o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů se společností EKO-KOM, a.s. Praha
Usnesení č. 4724:
Rada města Prostějova
1. s c h v a l u j e
Smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů se společností EKO-KOM, a.s., Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4 a Dodatku č. 1 k této smlouvě dle přílohy tohoto materiálu,
2. p o v ě ř u j e
primátora města Miroslava Pišťáka k podpisu Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů se společností EKO-KOM, a.s., Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4 a Dodatku č. 1 k této smlouvě.

25.3 Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 310/20 v k.ú. Kralice na Hané
Usnesení č. 4725:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr prodeje části pozemku p.č. 310/20 – ostatní plocha v k.ú. Kralice na Hané o výměře cca 26 m2 (přesná výměra bude známa po zpracování geometrického plánu) společnosti E.ON Distribuce, a.s., se sídlem České Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6, PSČ: 370 49, IČ: 280 85 400, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá) a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

25.4 Zrušení předkupního práva Statutárního města Prostějova k pozemkům p.č. 7558/8 a p.č. 7544/4, oba v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 4726:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit zrušení předkupního práva Statutárního města Prostějova k pozemkům p.č. 7558/8 – ostatní plocha o výměře 323 m2 a p.č. 7544/4 – ostatní plocha o výměře 25 m2, oba v k.ú. Prostějov.

26.1 Žádost o prominutí nájemného za měsíc srpen 2014 z důvodu omezeného přístupu k prostoru sloužícího podnikání č. 161 v domě na nám. T. G. Masaryka č. 112/7, Prostějov
Usnesení č. 4727:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
prominutí nájemného za měsíc srpen 2014 Kamile Špičákové, nájemkyni prostoru sloužícího podnikání č. 161 v domě na nám. T. G. Masaryka č. 112/7, Prostějov, ve výši 18.500,- Kč, z důvodu opravy příjezdových cest k prostoru sloužícího podnikání – prodejny zdravé výživy.

26.2 Návrh uzavření nájemních smluv na pronájem bytů v majetku města Prostějova
Usnesení č. 4728:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
uzavření nájemních smluv na pronájem bytů v majetku města Prostějova v pořadí se žadateli, uvedenými v důvodové zprávě.

26.3 Schválení žadatelů o pronájem bytů zvláštního určení v domech s pečovatelskou službou v majetku města Prostějova
Usnesení č. 4729:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
uzavření nájemních smluv na pronájem bytů zvláštního určení v domech s pečovatelskou službou v majetku města Prostějova v pořadí se žadateli, uvedenými v důvodové zprávě.

Miroslav P i š ť á k v.r.                                    Mgr. Ivana H e m e r k o v á v.r.
primátor města Prostějova                           náměstkyně primátora

Prostějov 19.8.2014
Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 27.8.2014 15:49:09 | přečteno 425x | Věra Krejčí
load