Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2014 > Usnesení ze 119. schůze Rady města Prostějova

Usnesení ze 119. schůze Rady města Prostějova

konané 26.8.2014

 

1. Zahájení, schválení programu
Usnesení č. 4730:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
program své 119. schůze, konané dne 26.8.2014,
p o v ě ř u j e
Mgr. Jiřího Pospíšila, 1. náměstka primátora, ověřením zápisu.

2. Příprava zasedání zastupitelstva města
Usnesení č. 4731:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rámcový návrh programu 35. zasedání Zastupitelstva města Prostějova, které se bude konat 23.9.2014
v jednací místnosti radnice v Prostějově, nám. T. G. Masaryka 130/14.

3. Pracovní verze Integrované strategie rozvoje území Olomoucké aglomerace
Usnesení č. 4732:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
stav příprav Integrované strategie rozvoje území Olomoucké aglomerace,
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova vzít na vědomí stav příprav Integrované strategie rozvoje území Olomoucké aglomerace.

6. Plnění rozpočtu statutárního města Prostějova a průběžné hospodaření jím zřízených a založených právnických osob k 30.6.2014
Usnesení č. 4733:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
- zprávu o „Plnění rozpočtu statutárního města Prostějova a průběžné hospodaření jím zřízených a založených právnických osob k 30.6.2014“,
- rozpočtová opatření za I. pololetí 2014 podléhající na základě ZMP č. 13250 až 13254 ze dne 17.12.2013 dodatečnému schválení ZMP při pololetních rozborech hospodaření statutárního města Prostějova v roce 2014, kterými se v rámci upraveného rozpočtu zvyšují celkové příjmy a výdaje o částku 12.703.139,48 Kč tak, jak jsou uvedená v důvodové zprávě na straně č. 7 a 8,
- skutečnost, že k zabezpečení úkolů roku 2014 a k odstranění zjištěných dílčích nedostatků byla přijata na pololetních kontrolních dnech k průběžným výsledkům hospodaření za I. pololetí roku 2014 konkrétní opatření na úrovni příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je statutární město Prostějov a příslušných odvětvových odborů MMPv,
u k l á d á
- správcům kapitol a ředitelům zřízených příspěvkových organizací zajistit čerpání výdajových (nákladových) položek tak, aby nedošlo k jejich překročení nad rámec aktuálního rozpočtu (finančního plánu) k 31.12.2014 a rovněž zajistit plnění příjmových položek rozpočtu (finančního plánu),
- správcům kapitol v průběhu II. pololetí 2014 provádět důslednou měsíční analýzu příjmových a výdajových položek a pružně reagovat na možné vzniklé disproporce v plnění příjmových a v čerpání výdajových položek rozpočtu včasným podáním návrhu na jejich úpravu orgánům města prostřednictvím rozpočtových opatření,
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova
- k projednání zprávu o „Plnění rozpočtu statutárního města Prostějova a průběžné hospodaření jím zřízených a založených právnických osob k 30.6.2014“,
- schválit rozpočtová opatření za I. pololetí 2014 podléhající na základě ZMP č. 13250 až 13254 ze dne 17.12.2013 dodatečnému schválení ZMP při pololetních rozborech hospodaření statutárního města Prostějova v roce 2014, kterými se v rámci upraveného rozpočtu zvyšují celkové příjmy a výdaje o částku 12.703.139,48 Kč tak, jak jsouuvedená v důvodové zprávě na straně č. 7 a 8.

7. Pokyny k sestavení návrhu rozpočtu statutárního města Prostějova pro rok 2015
Usnesení č. 4734:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
Pokyny k sestavení návrhu rozpočtu statutárního města Prostějova pro rok 2015, včetně harmonogramu prováděných prací a termínů stanovených k projednání návrhu rozpočtu v orgánech města, dle předloženého návrhu,
s t a n o v u j e
pro rok 2015 následující kapitoly rozpočtu města:

Číslo kapitoly


Název kapitoly


Správce

10

Kancelář primátora

RNDr. Tatarkovičová Jaroslava

11

Správa a zabezpečení

Bc. Nevrtal František

12

Krizové řízení

Ing. Jakubský Vincent

13

Městská policie

Mgr. Nagy Jan

14

Kancelář tajemníka

Ing. Novák Jiří

15

Informační technologie

Ing. Kresanová Vladimíra

16

Občanské záležitosti

Mgr. Javůrková Marie

19

DUHA KK u hradeb

PaedDr. Říha František

20

Školství, kultura a sport

PaedDr. Říha František

21

Sociální věci

Mgr. Svozil Jaroslav

30

Obecní živnostenský úřad

Ing. Bc. Orálková Antonie

40

Životní prostředí

Ing. Cetkovská Martina

41

Doprava

Ing. Nakládal Miroslav

50

Správa a nakládání s majetkem města

Bc. Vojtek Libor

60

Rozvoj a investice

Ing. Zajíček Antonín

61

Stavební úřad

Ing. Košťál Jan

70

Finanční

Ing. Carda Radim

71

Sociální fond

Ing. Novák Jiří

90

Správa a údržba majetku města

Bc. Vojtek Libor

8. Křižovatka Dolní – Okružní
Usnesení č. 4735:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
informaci o změnách majících vliv na financování stavby – Křižovatka Dolní – Okružní.

9. Revitalizace Kolářovy sady - úprava mlýnského náhonu, Prostějov
Usnesení č. 4736:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
informaci o úpravách mlýnského náhonu v Kolářových sadech včetně preventivních opatření.

9.1 Oprava břehu Mlýnského náhonu
Usnesení č. 4737:
Rada města Prostějova
r o z h o d l a
zadat veřejnou zakázku – uzavřít smlouvu o dílo na opravu části břehu Mlýnského náhonu na ulici Šmeralova firmou Stavby Krejčí s.r.o., Plumlovská 4618/29a, 796 01 Prostějov, IČ 294 56 291 za nabídkovou cenu 68 454,- Kč.

10. Rozpočtová opatření:
10.1 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Cyklistická stezka Dolní – Kralická)
Usnesení č. 4738:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
I. rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

2219

6121

 

1

0600392000000

7 050 000

Cyklistická stezka Dolní – Kralická

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

 

8115

 

1

0700000000000

7 050 000

Fond rezerv a rozvoje


II. smlouvu o dílo na pořízení nového majetku – na zhotovení nové stavby „Cyklistická stezka Dolní - Kralická se zhotovitelem SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby Morava, Jahodová ul. č. 60, 602 00 Brno, IČ 480 35 599, jehož nabídka byla ve výběrovém řízení vybrána jako nejvhodnější, a to dle předloženého návrhu.

10.2 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (MŠ Rumunská – oprava spojovacích chodeb)
Usnesení č. 4739:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3113

5171

 

 

0600000600322

12 000

MŠ Prostějov, Rumunská ul. 23 – oprava zasklení spojovacích chodeb

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

 

 

0700000707600

12 000

Rezerva na havarijní události


10.3 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Plavecký bazén a koupaliště Za Kosteleckou ulicí)
Usnesení č. 4740:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3412

6121

 

 

0600357000000

60 000

Plavecký bazén a koupaliště Za Kosteleckou ul.

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

2219

6121

 

1

0600117000000

60 000

Regenerace sídliště E. Beneše


10.4 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Stavební úpravy křižovatky u železničního přejezdu na ul. Olomoucká)
Usnesení č. 4741:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

2212

6121

 

1

0600366000000

800 000

Stavební úpravy křižovatky u žel. přejezdu na ul. Olomoucká, Prostějov

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

 

8115

 

1

0700000000000

800 000

FRR


10.5 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Zálivy u ZŠ J. Železného)
Usnesení č. 4742:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

2219

6121

 

 

0600429000000

350 000

Zálivy u ZŠ J. Železného

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

2212

6121

 

 

0600439000000

350 000

Úprava křižovatky Šárka – Jezdecká


10.6 Rozpočtové opatření kapitoly 90 – správa a údržba majetku města (chemické a ruční čištění krajnic a chodníků)
Usnesení č. 4743:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0090

003745

5169

 

 

0900000900300

342.672

zvýšení pol. 5169 – nákup ostatních služeb - čištění města; chemické a ruční čištění chodníků

0090

003745

5169

 

 

0900000900400

300.000

zvýšení pol. 5169 – nákup ostatních služeb – veřejná zeleň; sečení travnatých ploch

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

006409

5901

 

 

0700000707100

642.672

snížení pol. 5901 – rezerva pro ROZOP Rady města Prostějova


11.1 Sportovní klub SPORT TREND PROSTĚJOV o.s., a REMOSTAV a.s. - dohoda o narovnání
vzájemných vztahů souvisejících s pozemky p.č. 101, p.č. 102 a p.č. 103, vše v k.ú. Krasice
Usnesení č. 4744:
Rada města Prostějova
n e d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit uzavření dohody o narovnání mezi Statutárním městem Prostějovem, spolkem Sportovní klub SPORT TREND PROSTĚJOV o.s., se sídlem Přemyslovka 2514/4, 796 01 Prostějov, IČ: 226 71 668, a společností REMOSTAV a.s., se sídlem Přemyslovka 2514/4, Prostějov, PSČ: 796 01, IČ: 255 47 534,následujícího obsahu:
1) bude prohlášeno, že pohledávka Statutárního města Prostějova spočívající ve smluvní pokutě za prodlení společnosti REMOSTAV a.s. a Sportovního klubu SPORT TREND PROSTĚJOV o.s. se splněním smluvního závazku vyplývajícího z ujednání čl. IV. odst. 1 Kupní smlouvy č. 2007/16/269 ze dne 10.10.2007 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 14.07.2008 provést výstavbu multifunkčního sportovně rehabilitačního areálu na pozemcích p.č. 101, p.č. 102 a p.č. 103, vše v k.ú. Krasice, v termínu do 10.10.2012 včetně všech souvisejících nároků z důvodu neurčitosti ujednání smlouvy vůbec nevznikla (a to i do budoucna),
2) bude prohlášeno, že ze strany spolku Sportovní klub SPORT TREND PROSTĚJOV o.s. a společnosti REMOSTAV a.s. nebude vůči Statutárnímu městu Prostějovu uplatňován žádný nárok z titulu náhrady majetkové i nemajetkové újmy (zejména z důvodu neuskutečněné investice a nemožnosti stavby) včetně všech souvisejících nároků,
s tím, že dohoda o narovnání bude součástí kupní smlouvy na převod pozemků p.č. 101, p.č. 102 a p.č. 103, vše v k.ú. Krasice, do vlastnictví Statutárního města Prostějova za podmínek schválených usnesením Zastupitelstva města Prostějova č. 14146 ze dne 10.06.2014.

12.1 Dodatek ke smlouvě o poskytnutí VFP – Orli Prostějov, o. s.
Usnesení č. 4745:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit dodatek č. 1 ke smlouvě (OŠKS/Cás/1–14) o poskytnutí veřejné finanční podpory organizaci Orli Prostějov o. s., Za Kosteleckou 49, IČ 017 95 660, který se týká rozšíření účelu o: rozhodčí a ubytování při sportovních utkáních.

12.2 Čerpání rezervního fondu Mateřské školy Prostějov, Moravská ul. 30 na pořízení dětských zahradních prvků
Usnesení č. 4746:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
čerpání rezervního fondu Mateřské školy Prostějov, Moravská ul. 30 ve výši Kč 57 002,-- na pořízení dětských zahradních prvků na pracoviště Raisova ul. 6.

12.3 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Rekonstrukce komunikace a kanalizace – ulice
G. Preissové)
Usnesení č. 4747:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

2321

6121

 

 

0600390000000

120 000

Rekonstrukce komunikace a kanalizace - ulice G. Preissové

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

2219

6121

 

1

0600439000000

120 000

Úprava křižovatky Šárka – Jezdecká


12.5 Vyhlášení záměru bezúplatného převodu pozemku p.č. 131/2 v k.ú. Čechovice u Prostějova a schválení ukončení Smlouvy o využívání sportoviště ze dne 26.09.2012
Usnesení č. 4748:
Rada města Prostějova
1) v y h l a š u j e
záměr bezúplatného převodu pozemku p.č. 131/2 – ostatní plocha o výměře 1023 m2 v k.ú.Čechovice u Prostějova Tělovýchovné jednotě Sokol Čechovice, se sídlem Čechovická 270/55, Prostějov, Čechovice, PSČ: 796 04, IČ: 163 67 855, za následujících podmínek:
a) správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Tělovýchovná jednota Sokol Čechovice,
b) Tělovýchovná jednota Sokol Čechovice se v darovací smlouvě zaváže, že umožní využití převáděného pozemku Statutárním městem Prostějovem za účelem umístění zařízení staveniště ke stavbě hřiště s umělým trávníkem na pozemku p.č. 130/1 v k.ú. Čechovice u Prostějova,
2) s c h v a l u j e
ukončeníSmlouvy o využívání sportoviště č. 2012/50/357 uzavřené dne 26.09.2012 mezi Statutárním městem Prostějovem a Tělovýchovnou jednotou Sokol Čechovice, sdružení, se sídlem Čechovická 270/55, Prostějov, PSČ: 796 04, IČ: 163 67 855, jejímž předmětem je bezúplatné užívání části pozemku p.č. 130/1 – zahrada v k.ú. Čechovice u Prostějova o výměře 1.800 m2, části pozemku p.č. 131/2 – ostatní plocha v k.ú. Čechovice u Prostějova o výměře 1.000 m2 a stavby hřiště umístěné na pozemcích p.č. 130/1 a p.č. 131/2, oba v k.ú. Čechovice u Prostějova,za účelem provozování sportovní činnosti.

12.10 Udělení výjimky z OZV č. 12/2009 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností
Usnesení č. 4749:
Rada města Prostějova
u d ě l u j e
výjimku z Obecně závazné vyhlášky města Prostějova č. 12/2009 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností společnosti TK PLUS s. r. o., Za Kosteleckou ul. 51, Prostějov, a to dne 31.8.2014 do 24:00 hod. a dne 1.9.2014 do 2:00 hod. za účelem zajištění demontáže technického zařízení po skončení koncertu J. Calleji na nám. T. G. Masaryka a Pernštýnském nám.

Miroslav P i š ť á k v.r.                                                    Mgr. Jiří P o s p í š i l v.r.
primátor města Prostějova                                           1. náměstek primátora

Prostějov 27.8.2014
Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 5.9.2014 13:38:11 | přečteno 217x | Věra Krejčí
load