Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2014 > Usnesení ze 120. schůze Rady města Prostějova

Usnesení ze 120. schůze Rady města Prostějova

konané 9.9.2014

 

1. Zahájení, schválení programu
Usnesení č. 4750:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
program své 120. schůze, konané mimo schválený harmonogram dne 9.9.2014,
p o v ě ř u j e
Mgr. Jiřího Pospíšila, 1. náměstka primátora, ověřením zápisu.

1.3 Delegování zástupce města Prostějova na mimořádnou valnou hromadu fy .A.S.A. TS Prostějov, s. r. o.
Usnesení č. 4751:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova delegovat na mimořádnou valnou hromadu obchodní společnosti .A.S.A. TS Prostějov, s. r. o., sídlem Průmyslová 1b, 796 01 Prostějov za účelem určení a schválení nové auditorské společnosti s právem hlasovat jako zástupce statutárního města Prostějova Mgr. Jiřího Pospíšila, 1. náměstka primátora města Prostějova.

2. Městská hromadná doprava – úhrada prokazatelné ztráty pro rok 2015
Usnesení č. 4752:
Rada města Prostějova
u k l á d á
Ing. Miroslavu Nakládalovi, vedoucímu Odboru dopravy,
zařadit do návrhu rozpočtu města na rok 2015 celkovou částku 19,214.000,- Kč jako úhradu prokazatelné ztráty v městské hromadné dopravě,
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit v rozpočtu města Prostějova na rok 2015 částku 19,214.000,- Kč jako úhradu prokazatelné ztráty v městské hromadné dopravě.

3. Návrh obecně závazné vyhlášky o ochraně veřejného pořádku při provozování hostinských činností
Usnesení č. 4753:
Rada města Prostějova
I. r o z h o d l a
odložit projednání Obecně závazné vyhlášky o ochraně veřejného pořádku při provozování hostinských činností;
II. u k l á d á
Ing. Jiřímu Novákovi, vedoucímu Odboru kancelář tajemníka,
projednat zákonnost rozsahu navrhovaného omezení provozní doby v nočních hodinách, resp. návrhu obecně závazné vyhlášky s územním pracovištěm dozoru Ministerstva vnitra v Olomouci v rámci jeho metodické pomoci, a návrh obecně závazné vyhlášky předložit následně k projednání orgánům města.

4. Veřejná zakázka „Zpracování Studie proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření pro ochranu města Prostějova - Opakované řízení“ - rozhodnutí o vyloučení uchazečů a o výběru nejvhodnější nabídky
Usnesení č. 4754:
Rada města Prostějova
r o z h o d l a

1. v souladu s § 76 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) a na základě doporučení hodnotící komise o vyloučení uchazeče Sweco Hydroprojekt a.s., odš. závod Brno., se sídlem Minská 18, 616 00 Brno, IČ 264 75 081; uchazeče AgPOL s.r.o., se sídlem Jungmannova 153/12, 779 00 Olomouc, IČ 285 97 044 a uchazeče Dopravoprojekt Brno a.s., se sídlem Kounicova 271/13, 602 00 Brno, IČ 463 47 488 z další účasti v zadávacím řízení „Zpracování Studie proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření pro ochranu města Prostějova - Opakované řízení“ z důvodu nesplnění termínů realizace díla dle podmínek zadávací dokumentace, konkretizovaného v důvodové zprávě,

2. v souladu s § 81 zákona a na základě doporučení komise pro hodnocení nabídek o výběru nejvhodnější nabídky v zadávacím řízení „Zpracování Studie proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření pro ochranu města Prostějova - Opakované řízení“ a jako ekonomicky nejvhodnější nabídku vybrala nabídku společnosti PÖYRY Environment a.s., se sídlem Botanická 834/56, 602 00 Brno, IČ 463 47 526. Nabídka společnosti PÖYRY Environment a.s. vyhověla všem podmínkám zadávacího řízení, jak je uvedeno v důvodové zprávě,

3. zadat veřejnou zakázku„Zpracování Studie proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření pro ochranu města Prostějova - Opakované řízení“ PÖYRY Environment a.s., se sídlem Botanická 834/56, 602 00 Brno, IČ 463 47 526 a uzavřít se společností PÖYRY Environment a.s., Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky,

4. v případě neposkytnutí součinnosti, potřebné k uzavření smlouvy, vítězným uchazečem, zadat veřejnou zakázku řízení „Zpracování Studie proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření pro ochranu města Prostějova - Opakované řízení“ a uzavřít Smlouvu o dílo s dalším uchazečem v pořadí dle důvodové zprávy v souladu s § 82 odst. 4 zákona.

u k l á d á
Ing. Antonínu Zajíčkovi, vedoucímu Odboru rozvoje a investic,
zajistit ve lhůtách stanovených zákonem uzavření Smlouvy o dílo na provedení veřejné zakázky „Zpracování Studie proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření pro ochranu města Prostějova - Opakované řízení“ s vybraným uchazečem PÖYRY Environment a.s.

5. Smlouva o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt „Energeticky úsporná opatření na MŠ Jana Železného, Prostějov“
Usnesení č. 4755:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova
1. schválit přijetí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci „Energeticky úsporná opatření na MŠ Jana Železného, Prostějov“ ve výši 7 239 953,00 Kč,
2. schválit Smlouvu č. 14168583 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí ve znění dle přiloženého návrhu.

6. Smlouva o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt „Energeticky úsporná opatření na MŠ Květná, Prostějov“
Usnesení č. 4756:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova
1. schválit přijetí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci „Energeticky úsporná opatření na MŠ Květná, Prostějov“ ve výši 1 202 477,00 Kč,
2. schválit Smlouvu č. 14165833 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí ve znění dle přiloženého návrhu.

7. Smlouva o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt „Energeticky úsporná opatření na MŠ Libušinka, Prostějov“
Usnesení č. 4757:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova
1. schválit přijetí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci „Energeticky úsporná opatření na MŠ Libušinka, Prostějov“ ve výši 1 473 302,70 Kč,
2. schválit Smlouvu č. 14171763 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí ve znění dle přiloženého návrhu.

8. Čerpání rezervního fondu Sportcentra - DDM Prostějov, příspěvková organizace
Usnesení č. 4758:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
čerpání rezervního fondu Sportcentra - DDM Prostějov, příspěvková organizace v celkové částce Kč 50 000,-- na:
- nákup licencí Office do počítačů na ekonomická pracoviště organizace ve výši Kč 25 000,--
- nákup upomínkových předmětů a cen na akce a soutěže na 2. pololetí ve výši Kč 5 000,--
- nákup vybavení do letního klubu na Vápenici (plastové stoly a židle) ve výši Kč 10 000,--
- nákup notebooku (v rámci obnovy softwaru) ve výši Kč 10 000,--.

9. Žádost ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka o poskytnutí splátkového kalendáře na odvod finančních prostředků za porušení rozpočtové kázně
Usnesení č. 4759:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
1) dohodu o splátkách, která bude uzavřena se zřízenou příspěvkovou organizací Základní škola Prostějov, ul. Dr. Horáka 24, IČ 479 22 516, na částku 776.517 Kč, dle předloženého návrhu v příloze č. 2 tohoto materiálu;
2) pověřit Miroslava Pišťáka, primátora města Prostějova, k podpisu dohody o splátkách dle předloženého návrhu v příloze č. 2 tohoto materiálu.

9.1 Žádost ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka o poskytnutí zápůjčky
Usnesení č. 4760:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
1) poskytnutí návratné bezúročné zápůjčky ve výši 1.650.000,- Kč Základní škole Prostějov, ul. Dr. Horáka 24, 796 01 Prostějov, IČ 479 22 516
- na dočasné překlenutí nedostatku finančních prostředků příspěvkové organizace,
- příjemce zápůjčky je oprávněn a zavazuje se poskytnutou půjčku použít v souladu se sjednaným účelem,
- příjemce zápůjčky se zavazuje vrátit zápůjčku v ročních splátkách, a to počínaje rokem 2015 ve výši
350.000 Kč, v roce 2016 ve výši 350.000 Kč, v roce 2017 ve výši 350.000 Kč, v roce 2018 ve výši 600.000 Kč, splatných vždy do 15. 12. příslušného kalendářního roku;
2) rozpočtové opatření, kterým se poskytuje zápůjčka

- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0020

003113

5651

 

1

0200000020341

1.650.000

(zvýšení položky 5651 – na dočasné překlenutí nedostatku finančních prostředků zřízené příspěvkové organizaci Základní škola Prostějov, ul. Dr. Horáka 24, 796 01 Prostějov)

- snižuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

 

8115

 

1

0700000000000000

1.650.000

(snížení fondu rezerv a rozvoje)


3) pověřit Miroslava Pišťáka, primátora města Prostějova, k podpisu Smlouvy o zápůjčce dle předloženého návrhu v Příloze č. 2 tohoto materiálu.

10. Darovací smlouva – darování notebooků členům Zastupitelstva města Prostějova
Usnesení č. 4761:
Rada města Prostějova
I. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit poskytnutí věcných darů z vlastnictví Statutárního města Prostějova členům Zastupitelstva města Prostějova – darování notebooků, které jednotliví členové Zastupitelstva města užívají k výkonu své funkce, a jejichž konfigurace je popsána a specifikována v důvodové zprávě tohoto materiálu;
II. u k l á d á
Ing. Vladimíře Kresanové, vedoucí Odboru informačních technologií,
předložit na nejbližší jednání Zastupitelstva města Prostějova materiál, který bude obsahovat návrh darování notebooků, s uvedením seznamu jednotlivých členů Zastupitelstva města Prostějova, s uvedením konfigurace a specifikace příslušného notebooku, užívaného členem zastupitelstva města, a s návrhem vzorové darovací smlouvy, která bude s jednotlivými členy zastupitelstva města uzavřena.

11. Rozpočtová opatření:
11.1 Rozpočtové opatření kapitoly 13 – městská policie
Usnesení č. 4762:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

13

5311

5137

 

 

0130000000000

41.000

 

(nákup drobného hmotného majetku – původně uhrazeno technické zhodnocení – oprava kamery)

 

13

5311

5173

 

 

0130000000000

27.000

 

(cestovné – úspora z důvodu realizace školení v místě)

 

13

5311

5169

 

 

0130000000000

50.000

 

(nákup ostatních služeb – hrazení údržby převážně z položky 5171)

- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

13

5311

5171

 

 

0130000000000

77.000

 

(opravy a udržovaní – vyšší náklady na opravy MKDS, objektu a operačního střediska MPPV)

 

13

5311

6122

 

 

0130007000000

41.000

 

(stroje, přístroje a zařízení – technické zhodnocení nad 40.000 Kč – oprava kamery MKDS)


11.2 Rozpočtové opatření kapitoly 13 – městská policie a 70 – finanční
Usnesení č. 4763:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

6409

6909

 

 

0700396000000

117.000

 

(limit ostatních investic)

- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

13

5311

6122

 

 

0130005000000

106.000

 

(modernizace pultu centralizované ochrany – podíl města na dofinancování projektu programu prevence kriminality)

 

13

5311

6122

 

 

013000600000

11.000

 

(přenosové soupravy pro mobilní kamery – podíl města na dofinancování projektu programu prevence kriminality)


11.3 Rozpočtové opatření kapitoly 15 – informační technologie
Usnesení č. 4764:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

15

6171

6111

 

 

0150329000000

145 000,-

Programové vybavení – IS Ginis – doplnění licencí a modulů – Finanční kontrola po závazku

15

6171

6125

 

 

0150343000000

60 000,-

Výpočetní technika – Skener Podatelna

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

6909

 

 

0700396000000

205 000,-

Limit ostatních investic


11.4 Rozpočtové opatření kapitoly 20 – školství, kultura a sport a 60 – rozvoj a investice
Usnesení č. 4765:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3113

5331

 

 

02000000020336

500.000

 

(snížení položky 5331 - neinvestiční příspěvek ZŠ a MŠ PV, Kollárova ul. 4 - energie)

- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

60

3113

5171

 

 

0600000600336

500.000

 

(zvýšení položky 5171 – oprava oken budovy ZŠ a MŠ PV, Kollárova ul. 4, pracoviště ul. Erbenova)


11.5 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (MŠ Partyzánská ul. 34 – oprava havarijního stavu chodníku MŠ Květná)
Usnesení č. 4766:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3111

5331

 

 

0600000600327

120 000

MŠ Prostějov, Partyzánská ul. 34 – oprava havarijního stavu chodníku MŠ Květná

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

 

 

0700000707600

120 000

Rezerva na havarijní situace


11.6 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Reinvestice – převod položek)
Usnesení č. 4767:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3122

5169

 

5

0600000000000

10 000

Reinvestice – nákup ostatních služeb

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3123

5171

 

5

0600000000000

10 000

Reinvestice – opravy a udržování


11.7 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Oprava mostu na ul. Čechovická – PD)
Usnesení č. 4768:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

2212

5169

 

 

0600000000000

80 000

Oprava mostu na ul. Čechovická – projektová dokumentace

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

 

 

0700000707100

80 000

Rezerva RMP


11.8 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Parkoviště na Anenské ulici – PD pro územní řízení)
Usnesení č. 4769:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

2219

6121

 

 

0600490000000

120 000

Parkoviště na Anenské ulici – projektová dokumentace

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

 

 

0700000707100

120 000

Rezerva RMP


11.9 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Zpracování studie proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření pro ochranu města Prostějova
Usnesení č. 4770:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3744

6119

 

 

0600489000000

1 050 000

Zpracování studie proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření pro ochranu města Prostějov

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

 

 

0700000707100

1 050 000

Rezerva RMP


11.10 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (ZŠ Dr. Horáka – rekonstrukce vodovodního potrubí)
Usnesení č. 4771:
Rada města Prostějova
I. s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3113

6121

 

 

0600488000000

60 000

ZŠ Dr. Horáka – rekonstrukce vodovodního potrubí – projektová dokumentace

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

 

 

0700000707100

60 000

Rezerva RMP

II. r o z h o d l a 
zadat zpracování projektové dokumentace na výše uvedenou akci formou výzvy jednomu zájemci V – PROJEKT Prostějov, v.o.s., se sídlem Újezd 2175/9a, 796 01 Prostějov, IČ 269 21 651.

11.11 Rozpočtové opatření kapitoly 90 – správa a údržba majetku města
Usnesení č. 4772:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

003745

5169

 

 

0900000900400

300.000

zvýšení pol. 5169 – nákup ostatních služeb; veřejná zeleň

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

003745

5171

 

 

0900000900400

300.000

snížení pol. 5171 – opravy a udržování: veřejná zeleň


11.12 Rozpočtové opatření kapitoly 50 – správa majetku města (převod prostředků na položkách v rámci kapitoly)
Usnesení č. 4773:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0050

006171

5171

 

 

0500000000000

200.000

zvýšení pol. 5171 – opravy, údržba; odstranění havarijního stavu střechy na objektu městských lázní

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0050

006409

5901

 

 

0500000507076

200.000

snížení pol. 5901 – nespecifikované rezervy - havarijní situace


11.13 Rozpočtové opatření kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města
Usnesení č. 4774:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0050

003412

5137

 

 

0500000000000

15.349,20

zvýšení pol. 5137 - drobný hmotný dlouhodob.majetek; nákup vybavení vč. montáže – mládežnické zázemí Olympijská ul.

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0050

003412

5139

 

 

0500000000000

15.349,20

zvýšení pol. 5139 - nákup materiálu; nákup vybavení vč. montáže – mládežnické zázemí Olympijská ul.


12. Vyhlášení záměru pronájmu garážových stání na ul. Polišenského 3 a J. V. Myslbeka 17
Usnesení č. 4775:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
1. záměr pronájmu garážového stání č. 802 o celkové rozloze 26,39 m2 v domě na ul. Polišenského č. 3/4467 v Prostějově, za těchto podmínek:
- pro garážování vozidla ve vlastním užívání
- s předností parkování vozidla nájemníků domu na ul. Polišenského č. 3/4467 v Prostějově
- s předností parkování zdravotně postižených nájemníků (průkazy ZTP)
- za nabídnuté měsíční nájemné v minimální výši 650,-Kč s inflační doložkou
- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 250,-Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s. r. o., Pernštýnské nám. 176/8, Prostějov;

2. záměr pronájmu garážového stání č. 809 o celkové rozloze 20,77 m2 v domě na ul. Polišenského č. 3/4467 v Prostějově, za těchto podmínek:
- pro garážování vozidla ve vlastním užívání
- s předností parkování vozidla nájemníků domu na ul. Polišenského č. 3/4467 v Prostějově
- s předností parkování zdravotně postižených nájemníků (průkazy ZTP)
- za nabídnuté měsíční nájemné v minimální výši 650,-Kč s inflační doložkou
- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 250,-Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s. r. o., Pernštýnské nám. 176/8, Prostějov;

3. záměr pronájmu garážového stání č. 707 o celkové rozloze 7 m2 v domě na ul. J.V.Myslbeka č. 17/4284 v Prostějově, za těchto podmínek:
- pro garážování vozidla ve vlastním užívání
- s předností parkování vozidla nájemníků domu na ul. Polišenského č. 3/4467 v Prostějově
- s předností parkování zdravotně postižených nájemníků (průkazy ZTP)
- za nabídnuté měsíční nájemné v minimální výši 650,-Kč s inflační doložkou
- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 250,-Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s. r. o., Pernštýnské nám. 176/8, Prostějov.

13. Záležitosti Odboru správy a údržby majetku města:
13.1 Informace k žádosti Římskokatolické farnosti Povýšení svatého Kříže Prostějov o bezúplatný převod části pozemku p.č. 5 v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 4776:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
informace k žádosti Římskokatolické farnosti Povýšení svatého Kříže Prostějov o bezúplatný převod části pozemku p.č. 5 v k.ú. Prostějov o výměře cca 250 m2.

13.2 Revokace bodu 27 usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 10209 ze dne 08.11.2011 a vyhlášení záměru prodeje bytové jednotky č. 3660/3 v domě na ul. Dolní 2, 4 a 6 v Prostějově
Usnesení č. 4777:
Rada města Prostějova
1) d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova revokovat bod 27 usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 10209 ze dne 08.11.2011 týkající se schválení prodeje bytové jednotky č. 3660/3 v objektu na ul. Dolní 2, 4 a 6 v Prostějově,
2) v y h l a š u j e
záměr prodeje bytové jednotky č. 3660/3 o výměře 92,25 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti 92/3733 na společných částech bytového domu č.p. 3658 na pozemku p.č. 3443/7, bytového domu č.p. 3659 na pozemku p.č. 3443/8, bytového domu č.p. 3660 na pozemku p.č. 3443/9, pozemku p.č. 3443/7 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 681 m2, pozemku p.č. 3443/8 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 417 m2 a pozemku p.č. 3443/9 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 490 m2, vše v k.ú. Prostějov, formou obálkové metody za nabídnutou kupní cenu, minimálně však za cenu ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá), tj. minimálně ve výši 1.400.000 Kč, která bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy, přičemž náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující. Při prodeji předmětného majetku bude uplatněn postup dle Směrnice č. 4/2013, kterou se upravuje systém aplikace kaucí při prodeji majetku Statutárního města Prostějova.

13.3 Schválení pronájmu části pozemku p.č. 7977 v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 4778:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
pronájem části pozemku p.č. 7977 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 1 m2 společnosti AGRO Prostějov, spol. s r.o., se sídlem Prostějov, Vrahovická 41, PSČ: 796 01, IČ: 255 13 516, za účelem umístění reklamního poutače o rozměrech 1 x 0,5 metru za následujících podmínek:
a) nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou,
b) nájemné bude stanoveno ve výši 500 Kč ročně bez DPH a bude placeno ročně předem,
c) nájemné bude každoročně upraveno inflačním koeficientem.

13.4 Schválení výpůjčky pozemků v k.ú. Čechůvky včetně staveb zvoničky a kaple
Usnesení č. 4779:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
výpůjčku pozemku p.č. st. 39 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 13 m2 v k.ú. Čechůvky včetně stavby zvoničky bez čísla popisného nebo evidenčního a pozemku p.č.st. 14/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 32 m2 v k.ú. Čechůvky včetně stavby kaple bez čísla popisného nebo evidenčního, Římskokatolické farnosti Prostějov – Vrahovice, se sídlem Prostějov, Vrahovice, Majakovského 130/3, PSČ: 798 11, IČ: 479 22 613, pro bohoslužebné účely, za následujících podmínek:
a) smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou,
b) vypůjčitel ponese po dobu výpůjčky veškeré náklady na údržbu předmětu výpůjčky.

13.5 Umístění vjezdu na části pozemku p.č. 2532 v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 4780:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr pronájmu části pozemku p.č. 2532 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 36 m2, za účelem zřízení a užívání vjezdu za následujících podmínek:
a) doba nájmu - neurčitá s tříměsíční výpovědní lhůtou,
b) výše nájemného 10 Kč/m2 ročně, t.j. 360 Kč/rok,
c) způsob placení nájemného – ročně předem,
d) výše nájemného bude každoročně upravena inflačním koeficientem.

13.7 Vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 75/1 v k.ú. Žešov
Usnesení č. 4781:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr prodeje pozemku p.č. 75/1 – orná půda o výměře 1.138 m2 v k.ú. Žešov formou obálkové metody za nabídnutou kupní cenu, minimálně však za cenu ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá), tj. minimálně ve výši 300 Kč/m2, celkem 341.400 Kč, která bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy, přičemž náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující. Při prodeji předmětného pozemku bude uplatněn postup dle Směrnice č. 4/2013, kterou se upravuje systém aplikace kaucí při prodeji majetku Statutárního města Prostějova.

13.9 Vyhlášení záměru výpůjčky části pozemku p.č. 7780/1 v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 4782:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr výpůjčky části pozemku p.č. 7780/1 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 12 m2 za účelem užívání odstavné plochy, za následujících podmínek:
a) smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou,
b) vypůjčitel ponese po dobu výpůjčky veškeré náklady na provoz, údržbu a opravy předmětu výpůjčky a odstavné plochy umístěné na předmětu výpůjčky.

13.10 Vyhlášení záměru výpůjčky částí pozemků p.č. 7665 a p.č. 7716, oba v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 4783:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr výpůjčky části pozemku p.č. 7665 – ostatní plocha o výměře 1 m2 a části pozemku 7716 – ostatní plocha o výměře 1 m2, oba v k.ú. Prostějov, spolku „Okrašlovací spolek města Prostějova o.s.“, se sídlem Prostějov, Vrlova 370/7, PSČ: 796 01, IČ: 285 55 091, za účelem umístění 2 ks informačních panelů za následujících podmínek:
a) smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou,
b) vypůjčitel ponese po dobu výpůjčky veškeré náklady na provoz, údržbu a opravy předmětu výpůjčky a informačních panelů umístěných na předmětu výpůjčky.

13.12 Výkup pozemku p.č. 51 v k.ú. Krasice a včetně stavby rybníka
Usnesení č. 4784:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit z důvodů uvedených v důvodové zprávě k materiálu:
1) výkup pozemku p.č. 51 – vodní plocha o výměře 9.588 m2 v k.ú. Krasice včetně stavby rybníka a všech dalších součástí a příslušenství od společnosti ECO Finance Group s.r.o., se sídlem Mánesova 887/12, Prostějov, PSČ: 796 01, IČ: 276 93 953, do vlastnictví Statutárního města Prostějova za kupní cenu ve výši 950.000 Kč, za následujících podmínek:
a) část kupní ceny ve výši 96 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 4 % (záruka pro zaplacení daně z nabytí nemovitých věcí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z nabytí nemovitých věcí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávající,
b) správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Statutární město Prostějov,

2) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0050

006409

6130

 

00000001

0500000000000

950.000

zvýšení pol. 6130 – pozemky; výkup pozemku p.č. 51 v k.ú. Krasice

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

 

8115

 

00000001

0700000000000

950.000

snížení pol. 8115 – Fond rezerv a rozvoje


13.14 Výkup pozemků v k.ú. Prostějov v ulici Kojetínská a ROZOP kapitoly 50
Usnesení č. 4785:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
1) výkup pozemků p.č. 7312/1 – orná půda o výměře 5.275 m2, p.č. 7312/2 – orná půda o výměře 1.070 m2, p.č. 7312/3 – ostatní plocha o výměře 127 m2, p.č. 7313/1 – orná půda o výměře 4.897 m2, p.č. 7313/2 – orná půda o výměře 1.122 m2 a p.č. 7313/3 – ostatní plocha o výměře 118 m2, vše v k.ú. Prostějov, od vlastníka těchto pozemků do vlastnictví Statutárního města Prostějova za kupní cenu ve výši 250 Kč/m2, tj. celkem 3.152.250 Kč, za následujících podmínek:
a) část kupní ceny ve výši 96 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 4 % (záruka pro zaplacení daně z nabytí nemovitých věcí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z nabytí nemovitých věcí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávajícího,
b) správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí prodávající,

2) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0050

006409

6130

 

1

0500000000000

3.152.250

zvýšení pol. 6130 – pozemky; výkup pozemků v k.ú. Prostějov – ul. Kojetínská

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

 

8115

 

1

0700000000000

3.152.250

snížení pol. 8115 – Fond rezerv a rozvoje


13.15 Změna podmínek Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva č.2010/50/116 z 20.05.2010
Usnesení č. 4786:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit změnu podmínek prodeje pozemku p.č. 69 v k.ú. Žešov dle Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva č. 2010/50/116 ze dne 20. 05. 2010 spočívající v prodloužení lhůty pro výstavbu rodinného domu, včetně vydaného kolaudačního souhlasu, a to do 31. 12. 2016. Změna bude provedena formou dodatku ke Kupní smlouvě a smlouvě o zřízení předkupního práva č. 2010/50/116 ze dne 20. 05. 2010. Ostatní podmínky Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva č. 2010/50/116 ze dne 20. 05. 2010 zůstanou nezměněny.

13.17 Schválení podmínek pro vrácení kauce požadované v rámci prodeje pozemků p.č. 7346 a p.č. 7357/1, oba v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 4787:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
vrácení kauce požadované v rámci prodeje pozemků p.č. 7346 a p.č. 7357/1, oba v k.ú. Prostějov, společnosti Mubea Stabilizer Bar Systems s.r.o., se sídlem Prostějov, Dolní 100, PSČ: 796 01, IČ: 292 83 132, za následujících podmínek:

a) pokud Zastupitelstvo města Prostějova na svém zasedání konaném dne 23.09.2014 neprojedná prodej předmětných pozemků za podmínek uvedených v záměru vyhlášeném Radou města Prostějova dne 13.05.2014 usnesením č. 4421, nebo ho za uvedených podmínek neschválí, bude kauce vrácena nejpozději do 30.09.2014,

b) pokud kupní smlouva na prodej předmětných pozemků za podmínek uvedených v záměru vyhlášeném Radou města Prostějova dne 13.05.2014 usnesením č. 4421 nebude uzavřena z důvodu na straně Statutárního města Prostějova ve lhůtě do 1 měsíce ode dne připsání kauce na účet Statutárního města Prostějova, bude kauce vrácena nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne uplynutí výše uvedené 1měsíční lhůty pro uzavření smlouvy.

V ostatních případech bude postupováno dle Směrnice č. 4/2013, kterou se upravuje systém aplikace kaucí při prodeji majetku Statutárního města Prostějova. Uvedené podmínky pro vrácení kauce požadované v rámci prodeje pozemků p.č. 7346 a p.č. 7357/1, oba v k.ú. Prostějov, budou upraveny formou smlouvy.

14.2 Vyřazení movitého majetku - rozvoj a investice
Usnesení č. 4788:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
vyřazení přebytečného a neupotřebitelného movitého majetku obhospodařovaného Odborem rozvoje a investic MMPv a prodej tohoto majetku za ceny stanovené odborným posudkem ze dne 19. 5. 2014.

14.3 Čerpání investičního fondu Základní umělecké školy Vladimíra Ambrose Prostějov na nákup bicího nástroje zvony a kytar
Usnesení č. 4789:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
čerpání investičního fondu Základní umělecké školy Vladimíra Ambrose Prostějov v celkové výši
Kč 225 000,- na nákup bicího nástroje zvony ve výši Kč 115 000,-- a 2 kusů kytar v hodnotě Kč 110 000,--.

14.4 Informace o jednání ve věci nového parkoviště pro návštěvníky nemocnice
Usnesení č. 4790:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
informace RNDr. Raškové o jednání se zástupci Olomouckého kraje a společnosti Agel o realizaci nového parkoviště pro návštěvníky nemocnice v Prostějově v roce 2015 s předpokládanými celkovými náklady cca
13,5 mil. Kč,
u k l á d á
Ing. Antonínu Zajíčkovi, vedoucímu Odboru rozvoje a investic MMPv,
zařadit do návrhu investic města Prostějova na rok 2015 spolufinancování uvedeného parkoviště v částce
3 mil. Kč.

Miroslav P i š ť á k v.r.                                     Mgr. Jiří P o s p í š i l v.r.
primátor města Prostějova                           1. náměstek primátora

Prostějov 9.9.2014
Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 26.9.2014 12:48:36 | přečteno 212x | Věra Krejčí
load