Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2014 > Usnesení ze 121. schůze Rady města Prostějova

Usnesení ze 121. schůze Rady města Prostějova

konané 11.9.2014

 

1. Zahájení, schválení programu
Usnesení č. 4791:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
program své 121. schůze, konané mimo schválený harmonogram dne 11.9.2014,
p o v ě ř u j e
Mgr. Jiřího Pospíšila, 1. náměstka primátora, ověřením zápisu.

2. Projednání výsledku veřejnosprávní kontroly v příspěvkové organizaci Základní škola Prostějov, ul. Dr. Horáka 24
Usnesení č. 4792:
Rada města Prostějova ve funkci zřizovatele příspěvkové organizace Základní škola Prostějov, ul. Dr. Horáka 24, IČ 479 22 516
na základě zjištění kontrolního oddělení Finančního odboru Magistrátu města Prostějova o porušení rozpočtové kázně příspěvkovou organizací Základní škola Prostějov, ul. Dr. Horáka24, IČ 479 22 516, spočívající v pořízení obytného kontejneru v rozporu se stanoveným účelem neinvestičního příspěvku v roce 2012 a překročení závazného ukazatele 502 - spotřeba energie za rok 2013
a) r o z h o d l a
ve smyslu § 28 odst. 8 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, uložit příspěvkové organizaci Základní škola Prostějov, ul. Dr. Horáka 24, IČ 479 22 516, odvod do rozpočtu města Prostějova ve výši 757.602 Kč;

b) s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0020

003113

2123

 

1

0200000020341

757.602

(navýšení položky 2123 - odvod příspěvkové organizace za porušení rozpočtové kázně – Základní škola Prostějov, ul. Dr. Horáka 24)

- zvyšuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

 

8115

 

1

0700000000000

757.602

(zvýšení položky 8115 – zvýšení stavu FRR)


3. Pořízení II. změny ÚP Prostějov
Usnesení č. 4793:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova
1. rozhodnout o pořízení II. změny územního plánu Prostějov;
2. jmenovat Ing. Zdeňka Fišera, náměstka primátora, určeným zastupitelem pro spolupráci s pořizovatelem.

4. Ukončení pořizování regulačního plánu pořizovaného dle podnětu společnosti MANTHELLAN, a.s.
ze dne 24. 8. 2012 a pořizování regulačního plánu dle podnětu společnosti MANTHELLAN, a.s. ze dne
6. 2. 2014
Usnesení č. 4794:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova
1. ukončit pořizování Regulačního plánu na záměr stavby polyfunkčních objektů v části lokality vymezené IX. změnou ÚP SÚ Prostějov, dle podnětu společnosti MANTHELLAN, a.s., ze dne 24. 8. 2012;

2. rozhodnout o pořizování Regulačního plánu pro společnost MANTHELLAN, a.s., dle podnětu ze dne
6. 2. 2014, které bude podmíněno úhradou nákladů na zpracování Regulačního plánu žadatelem, souběžně s pořízením II. změny ÚP Prostějov;

3. jmenovat Ing. Zdeňka Fišera, náměstka primátora, určeným zastupitelem pro spolupráci s pořizovatelem v průběhu pořizování RP.

5. Zrušení Územního plánu zóny části centra města Prostějova
Usnesení č. 4795:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova rozhodnout o záměru zrušit Územní plán zóny části centra města Prostějova.

6. Změna Smlouvy o budoucí kupní smlouvě č. 2003/16/304 ze dne 09.10.2003
Usnesení č. 4796:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit změnu Smlouvy o budoucí kupní smlouvě č. 2003/16/304 ze dne 09.10.2003 uzavřené mezi městem Prostějovem jako budoucím prodávajícím a společností HOPI, s.r.o., se sídlem Klášterec na Ohří, Pražská 673, PSČ: 431 51, IČ: 468 87 695 (v současnosti IČ: 453 56 700), jako budoucím kupujícím, spočívající ve zúžení předmětu smlouvy o část pozemku p.č. 310/20 v k.ú. Kralice na Hané o výměře cca 26 m2, která bude předmětem prodeje společnosti E.ON Distribuce a.s., se sídlem České Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6, PSČ: 370 49, IČ: 280 85 400, za účelem výstavby kioskové trafostanice. Změna Smlouvy o budoucí kupní smlouvě č. 2003/16/304 ze dne 09.10.2003 bude provedena formou dodatku.

7. Veřejná zakázka „Revitalizace školních zahrad v Prostějově – II. etapa“ - rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
Usnesení č. 4797:
Rada města Prostějova
r o z h o d l a
1. v souladu s § 81 zákona a na základě doporučení komise pro hodnocení nabídek o výběru nejvhodnější nabídky v zadávacím řízení „Revitalizace školních zahrad v Prostějově – II. etapa“ a jako ekonomicky nejvhodnější nabídku vybrala nabídku společnosti .A.S.A. TS Prostějov, s.r.o., se sídlem Průmyslová 4407/1b, 796 01 Prostějov, IČ 26224178. Nabídka společnosti .A.S.A. TS Prostějov, s.r.o. vyhověla všem podmínkám zadávacího řízení, jak je uvedeno v důvodové zprávě,

2. zadat veřejnou zakázku „Revitalizace školních zahrad v Prostějově – II. etapa“ společnosti .A.S.A. TS Prostějov, s.r.o., se sídlem Průmyslová 4407/1b, 796 01 Prostějov, IČ 26224178 a uzavřít se společností .A.S.A. TS Prostějov, s.r.o., Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky,

3. v případě neposkytnutí součinnosti, potřebné k uzavření smlouvy, vítězným uchazečem, zadat veřejnou zakázku řízení „Revitalizace školních zahrad v Prostějově – II. etapa“ a uzavřít Smlouvu o dílo s dalším uchazečem v pořadí dle důvodové zprávy v souladu s § 82 odst. 4 zákona.

u k l á d á
Ing. Antonínu Zajíčkovi, vedoucímu Odboru rozvoje a investic,
zajistit ve lhůtách stanovených zákonem uzavření Smlouvy o dílo na provedení veřejné zakázky
„Revitalizace školních zahrad v Prostějově – II. etapa“ s vybraným uchazečem .A.S.A. TS Prostějov, s.r.o.

8. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí veřejné finanční podpory OŠKS/Hyb/19-14 – Tělovýchovná
jednota OP Prostějov
Usnesení č. 4798:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit dodatek č. 1 ke smlouvě (OŠKS/Hyb/19–14) o poskytnutí veřejné finanční podpory Tělovýchovné jednotě OP Prostějov, Kostelecká 47, IČ 005 47 409, který se týká rozšíření účelu o náklady na rozhodčí a startovné.

9. Veřejná finanční podpora 2014 – oblast sportu
Usnesení č. 4799:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z FRR
ve výši 25.000,-- Kč LHK Jestřábi Prostějov o. s., U Stadionu 4452, IČ 228 66 388 (poř. číslo žádosti 109)
- na nákup sportovních pomůcek, výstroje a výzbroje pro přípravku
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2014

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0020

003419

5222

 

1

0200000000000

25.000

 

(zvýšení položky 5222 – LHK Jestřábi Prostějov o. s. – nákup sportovních pomůcek, výstroje a výzbroje
pro přípravku)

- snižuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0070

 

8115

 

1

0700000000000

25.000

 

(snížení položky 8115 – fondu rezerv a rozvoje)

n e d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města
Prostějova z FRR ve výši 1.500.000,-- Kč Svazu vodáků ČR, klub 109, Kravařova 1, Prostějov, IČ 657 62 274
(poř. číslo žádosti 108) na činnost klubu raftingu (startovné, doprava, ubytování na závodech v ČR, soustředění, materiální vybavení, účast na MS Brazílie 2014).

Miroslav P i š ť á k v.r.                                           Mgr. Jiří P o s p í š i l v.r.
primátor města Prostějova                                 1. náměstek primátora

Prostějov 11.9.2014
Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 26.9.2014 12:51:33 | přečteno 261x | Věra Krejčí
load