Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2014 > Usnesení ze 122. schůze Rady města Prostějova

Usnesení ze 122. schůze Rady města Prostějova

konané 23.9.2014

 

1. Zahájení, schválení programu
Usnesení č. 4800:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
program své 122. schůze, konané dne 23.9.2014,
p o v ě ř u j e
Mgr. Jiřího Pospíšila, 1. náměstka primátora, ověřením zápisu.

2. Odměny členům komisí Rady města Prostějova za rok 2014
Usnesení č. 4801:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
výplatu odměn členům komisí Rady města Prostějova za rok 2014 dle přiložených návrhů.

3. Dodatek č. 1 ke smlouvě o provádění servisního úklidu
Usnesení č. 4802:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
dodatek č. 1 ke smlouvě o provádění servisního úklidu.

4. Poskytnutí věcného daru – movitého majetku SDRUŽENÍ HASIČŮ ČMS VRAHOVICE, SDRUŽENÍ HASIČŮ ČMS ŽEŠOV a SDH Prostějov - Čechovice
Usnesení č. 4803:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
poskytnutí věcného daru – movitého majetku SDRUŽENÍ HASIČŮ ČMS VRAHOVICE, SDRUŽENÍ HASIČŮ ČMS ŽEŠOV a SDH Prostějov – Čechovice.

5. Žádost o užití znaku města – Extraligový šipkový klub Tygři Prostějov
Usnesení č. 4804:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s užitím znaku města Prostějova na sportovních kompletech hráčů klubu. Souhlas se uděluje extraligovému šipkovému klubu Tygři Prostějov, Dr. Horáka 1344/19a, Prostějov v souladu se Zákonem č. 128/2000 o obcích, a to bezúplatně.

6. Petice obyvatel domů v ulici Bohumíra Šmerala 1, 3, 5, 7, 9, Prostějov
Usnesení č. 4805:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
vyřízení petice obyvatel domů v ulici Bohumíra Šmerala 1, 3, 5, 7, 9, Prostějov (výstavba garáží v k. ú. Prostějov),
s c h v a l u j e
návrh odpovědi na petici obyvatel domů v ulici Bohumíra Šmerala 1, 3, 5, 7, 9, Prostějov ve věci nesouhlasu s výstavbou garáží dle předloženého návrhu.

7. Rozpočtová opatření:
7.1 Rozpočtové opatření kapitoly 10 - kancelář primátora a kapitoly 14 – kancelář tajemníka
Usnesení č. 4806:
Rada města Prostějova
s ch v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

14

6171

5021

 

 

0140000000000

72.000,00

(zvýšení položky ostatní osobní náklady - odměny z dohod na Radniční listy)

14

6171

5031

 

 

0140000000000

18.000,00

(zvýšení položky odvody sociálního pojištění – zákonné pojištění z dohod na Radniční listy)

14

6171

5032

 

 

0140000000000

6.500,00

(zvýšení položky odvody zdravotního pojištění - zákonné pojištění z dohod na Radniční listy)

14

6171

5038

 

 

0140000000000

300,00

(zvýšení položky ostatní povinné pojištění - zákonné pojištění z dohod na Radniční listy)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

6171

5021

 

 

0100000100800

96.800,00

(snížení položky – osobní náklady – odměny z dohod na Radniční listy)


7.2 Rozpočtové opatření kapitoly 11 – správa a zabezpečení
Usnesení č. 4807:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

11

6171

5161

0

0

0110000000000

260.000,00

Poštovní služby – doručování zásilek adresátům v městě Prostějově

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

11

6171

5169

0

0

0110000000000

260.000,00

Nákup ostatních služeb – administrativní služby spojené s doručováním zásilek adresátům v městě Prostějově.


7.3 Rozpočtové opatření kapitoly 15 – informační technologie
Usnesení č. 4808:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

15

6171

6111

 

 

0150331000000

113 498,-

Rozšíření funkčnosti software EnergyBroker

15

6171

6125

 

 

0150344000000

40 051,-

Přeúčtování z pol. 5137 (Drobný hmotný dlouhodobý majetek) na pol. 6125 (Výpočetní technika)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

6909

 

 

0700396000000

153 549,-

Limit ostatních investic


7.4 Rozpočtové opatření kapitoly 20 – školství, kultury a sportu a kapitoly 60 - rozvoj a investice
Usnesení č. 4809:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

60

3113

5171

 

 

0600000600339

305.000,-

 

(zvýšení položky 5171 – výměna oken budovy 1. stupně Základní školy Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1)

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3113

5331

 

 

0200000020339

305.000,-

 

(snížení neinvestičního příspěvku v položce energie Základní školy Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1)


7.5 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Realizace aleje podél ulice Kralická v Prostějově)
Usnesení č. 4810:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3745

5169

 

 

0600000000000

138 000

Realizace aleje podél ulice Kralická v Prostějově – akce s dotací

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

 

 

0700000707100

138 000

Snížení rezervy RMP v souvislosti se ziskem dotace


7.6 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Veřejné osvětlení - vnitroblok Neherovy domy – PD)
Usnesení č. 4811:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3631

6121

 

 

0600491000000

20 000

Veřejné osvětlení - vnitroblok Neherovy domy – projektová dokumentace

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

 

 

0700000707100

20 000

Snížení rezervy RMP na základě úkolu z porady vedení města


7.7 Rozpočtové opatření kapitoly 70 - finanční (finanční krytí ověření řádných účetních závěrek za rok 2013 podle § 18 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v aktuálním znění, příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Prostějovem
Usnesení č. 4812:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se

1. snižuje rozpočet výdajů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

00000000070 – Finanční

006409

5901

 

 

0700000707100

215.622

 

Rezerva RMP pro rozpočtová opatření – snížení rezervy na finanční krytí ověření řádných účetních závěrek příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Prostějovem

2. zvyšuje rozpočet výdajů

 

 

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

00000000070 – Finanční

006171

5166

 

 

0700000000000

215.622

 

Zvýšení položky konzultačních, poradenských a právních služeb na základě nutnosti finančního krytí ověření řádných účetních závěrek příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Prostějovem


7.8 Rozpočtové opatření kapitoly 13 – městská policie
Usnesení č. 4813:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

13

5311

5136

 

 

0130000000000

30.000

 

(informační materiály pro prevenci kriminality, plastové vrtulky - přesun na položku nákup materiálu)

- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

13

5311

5139

 

 

0130000000000

30.000

 

(informační materiály pro prevenci kriminality, plastové vrtulky - přesun z položky knihy, učební pomůcky, tisk)

8. Záležitosti Odboru správy a údržby majetku města:
8.1 GALVA s.r.o. – majetkoprávní dořešení vzájemných vztahů souvisejících s pozemkem p. č. 7357/9 v k. ú. Prostějov
Usnesení č. 4814:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova
A) s o u h l a s i t
s převodem pozemku p.č. 7357/9 – orná půda o výměře 9.468 m2 v k.ú. Prostějov z vlastnictví společnosti GALVA s.r.o., se sídlem Držovice, Na Trávníku 414, PSČ 796 07, IČ: 262 91 681, do vlastnictví společnosti Mubea Stabilizer Bar Systems s.r.o., se sídlem Prostějov, Dolní 100, PSČ: 796 01, IČ: 292 83 132, nebo jiné společnosti, jejímž 100% společníkem je společnost Mubea Engineering AG, se sídlem Oberer Werdbüchel 12, 9410 Heiden, Švýcarsko, a která má sídlo na území České republiky, s tím, že na pozemku p.č. 7357/9 v k.ú. Prostějov nemusí být postaven výrobní areál,
B) s c h v á l i t
1) nevyužití předkupního práva Statutárního města Prostějova k pozemku p.č. 7357/9 – orná půda o výměře 9.468 m2 v k.ú. Prostějov ve vlastnictví společnosti GALVA s.r.o., se sídlem Držovice, Na Trávníku 414, PSČ 796 07, IČ: 262 91 681, při jeho převodu do vlastnictví společnosti Mubea Stabilizer Bar Systems s.r.o., se sídlem Prostějov, Dolní 100, PSČ: 796 01, IČ: 292 83 132, nebo jiné společnosti, jejímž 100% společníkem je společnost Mubea Engineering AG, se sídlem Oberer Werdbüchel 12, 9410 Heiden, Švýcarsko, a která má sídlo na území České republiky,
2) prominutí části smluvní pokuty za prodlení se splněním smluvního závazku vyplývajícího z ujednání čl. VI odst. 1 Kupní smlouvy č. 2006/16/007 uzavřené mezi městem Prostějovem jako prodávajícím a společností Galvanické zinkování GALVA s.r.o., se sídlem Prostějov, Držovice, Na Trávníku 414, PSČ 796 07, IČ: 262 91 681, (v současnosti označena jako GALVA s.r.o., se sídlem Držovice, Na Trávníku 414), jako kupující dne 28.08.2006 ve výši přesahující částku 600.000 Kč, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva k pozemku p.č. 7357/9 v k.ú. Prostějov do vlastnictví společnosti Mubea Stabilizer Bar Systems s.r.o., se sídlem Prostějov, Dolní 100, PSČ: 796 01, IČ: 292 83 132, nebo jiné společnosti, jejímž 100% společníkem je společnost Mubea Engineering AG, se sídlem Oberer Werdbüchel 12, 9410 Heiden, Švýcarsko, a která má sídlo na území České republiky, za následujících podmínek:
a) výše prominuté části smluvní pokuty bude vyčíslena ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva k pozemku p.č. 7357/9 v k.ú. Prostějov do vlastnictví společnosti Mubea Stabilizer Bar Systems s.r.o., se sídlem Prostějov, Dolní 100, PSČ: 796 01, IČ: 292 83 132, nebo jiné společnosti, jejímž 100% společníkem je společnost Mubea Engineering AG, se sídlem Oberer Werdbüchel 12, 9410 Heiden, Švýcarsko, a která má sídlo na území České republiky, jako rozdíl mezi celkovou výší splatné smluvní pokuty ke dni právních účinků vkladu a částky 600.000 Kč,
b) společnost GALVA s.r.o. uzná smluvní pokutu za prodlení se splněním smluvního závazku vyplývajícího z ujednání čl. VI odst. 1 Kupní smlouvy č. 2006/16/007 ze dne 28.08.2006 co do důvodu a výše a část smluvní pokuty, která nebude prominuta, ve výši 600.000 Kč uhradí před podpisem dohody o prominutí dluhu,
c) v termínu do 30.06.2015 bude pozemek p.č. 7357/9 v k.ú. Prostějov zapsán v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrálního pracoviště Prostějov, jako vlastnictví společnosti Mubea Stabilizer Bar Systems s.r.o., se sídlem Prostějov, Dolní 100, PSČ: 796 01, IČ: 292 83 132, nebo jiné společnosti, jejímž 100% společníkem je společnost Mubea Engineering AG, se sídlem Oberer Werdbüchel 12, 9410 Heiden, Švýcarsko, a která má sídlo na území České republiky, a to bez jakéhokoliv zatížení a omezení vlastnického práva (zejm. nebude pozemek zatížen žádným zástavním právem) vyjma předkupního práva Statutárního města Prostějova, a
d) výše poskytnuté podpory (prominuté smluvní pokuty) nepřesáhne maximální možnou podporu de minimis, kterou může Statutární město Prostějov společnosti GALVA s.r.o. poskytnout, tj. 200.000 EUR za rozhodné období roku, v němž dojde k prominutí, a předchozích dvou fiskálních let (tzn. že celková podpora poskytnutá společnosti GALVA s.r.o. podle pravidla de minimis dle Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 z 18.12.2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis nepřesáhne uvedenou částku 200.000 EUR),
e) do doby uzavření dohody o prominutí dluhu bude předmětná záležitost ošetřena smlouvou o budoucí dohodě o prominutí dluhu,
3) zpětvzetí odvolání podaného Statutárním městem Prostějovem proti rozsudku Okresního soudu v Prostějově č.j. 7C 321/2012-129 ze dne 28.01.2014 ke Krajskému soudu v Brně dne 04.03.2014 za následujících podmínek:
a) ve lhůtě do 31.12.2014 bude pozemek p.č. 7357/9 v k.ú. Prostějov zapsán v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrálního pracoviště Prostějov, bez jakéhokoliv zatížení a omezení vlastnického práva (zejm. nebude pozemek zatížen žádným zástavním právem) vyjma předkupního práva Statutárního města Prostějova,
b) ve lhůtě do 31.12.2014 bude mezi Statutárním městem Prostějovem a společností GALVA s.r.o., se sídlem Držovice, Na Trávníku 414, uzavřena smlouva o budoucí dohodě o prominutí dluhu uvedená pod písm. B) bod 2) návrhu usnesení,
4) změnu věcného předkupního práva Statutárního města Prostějova k pozemku p.č. 7357/9 v k.ú. Prostějov následovně:
a) nový vlastník pozemku p.č. 7357/9 v k.ú. Prostějov se zaváže nabídnout pozemek v případě svého úmyslu tento pozemek nebo jeho část prodat nebo jinak zcizit ke koupi Statutárnímu městu Prostějovu za kupní cenu ve výši 340 Kč/m2 pozemku (tj. celkem ve výši 3.219.120 Kč), a to v právním a faktickém stavu, v jakém ho koupil od společnosti GALVA s.r.o.; závazek nového vlastníka pozemku p.č. 7357/9 v k.ú. Prostějov uvést pozemky do právního a faktického stavu, v jakém je koupil od společnosti GALVA s.r.o., se nevztahuje na oplocení a stavby nacházející se nyní na pozemku a nevyužitelné novým vlastníkem pozemku p.č. 7357/9 v k.ú. Prostějov a na případné vybudované a Statutárním městem Prostějovem nebo jiným investorem dále využitelné inženýrské sítě či zpevněné plochy (v případě, že dojde k uplatnění předkupního práva, sledují tyto inženýrské sítě a zpevněné plochy, pokud budou dále využitelné v jiném projektu Statutárního města Prostějova nebo jiného investora, osud pozemků a budou taktéž převzaty Statutárním městem Prostějovem, přičemž k převedení dojde na základě separátního ujednání a cena za převzetí inženýrských sítí či zpevněných ploch bude uhrazena samostatně vedle ceny pozemků a její výše bude určena znaleckým posudkem, nedohodnou-li se strany jinak),
b) předkupní právo Statutárního města Prostějova se nebude vztahovat na převod, nebo vklad tohoto pozemku na nebo do jiné společnosti, jejímž 100% společníkem je společnost Mubea Engineering AG, se sídlem Oberer Werdbüchel 12, 9410 Heiden, Švýcarsko, a která má sídlo na území České republiky, přičemž nový vlastník pozemku p.č. 7357/9 v k.ú. Prostějov se zaváže, že výše uvedený převod bude uskutečněn pouze v souvislosti a za účelem realizace projektu výstavby výrobního areálu na pozemcích p.č. 7346 a p.č. 7357/1, oba v k.ú. Prostějov,
c) předkupní právo bude sjednáno na dobu určitou a zanikne dnem vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude povoleno užívání výrobního areálu na pozemcích p.č. 7346 a p.č. 7357/1, oba v k.ú. Prostějov.

8.2 Výkup částí pozemků v k. ú. Žešov pro výstavbu cyklostezky a ROZOP kapitoly 50
Usnesení č. 4815:
Rada města Prostějova
o d l o ž i l a
projednání materiálu č. 8.2 Výkup částí pozemků v k. ú. Žešov pro výstavbu cyklostezky a ROZOP kapitoly 50 na příští schůzi rady s tím, že Bc. Vojtek projedná s majiteli pozemků připomínky v diskusi a Ing. Zajíček předloží informaci o příp. jiném technickém řešení cyklostezky.

8.3 Výpůjčka bionádob od společnosti .A.S.A. TS Prostějov, s.r.o., pro rozšíření systému separace
bioodpadů ve městě
Usnesení č. 4816:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
1) výpůjčku 89 ks nádob Compostainer CTL na bio odpad o objemu 240 l výrobce SSI SCHÄFER od společnosti .A.S.A. TS Prostějov, s.r.o., se sídlem Průmyslová 4407/1b, 796 01 Prostějov, IČ: 262 24 178, Statutárnímu městu Prostějovu za účelem rozšíření systému separace bioodpadů ve městě, a to na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou,
2) výpůjčku 89 ks nádob Compostainer CTL na bio odpad o objemu 240 l výrobce SSI SCHÄFER občanům Statutárního města Prostějova za účelem umisťování biologicky rozložitelného odpadu, a to na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.

9. Vnitřní dopravní okruh – stav „zelené vlny“
Usnesení č. 4817:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
informaci o prověření nastavení a fungování „zelené vlny“ na vnitřním dopravním okruhu města Prostějova.

10. Žádost příspěvkové organizace Základní škola Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 o prominutí odvodu za
porušení rozpočtové kázně
Usnesení č. 4818:
Rada města Prostějova ve funkci zřizovatele příspěvkové organizace Základní škola Prostějov, ul. Dr.
Horáka 24, IČ 479 22 516
r o z h o d l a 
nevyhovět žádosti Mgr. Petry Rubáčové, ředitelky příspěvkové organizace Základní škola Prostějov, ul. Dr. Horáka 24, IČ 479 22 516 o prominutí odvodu ve výši 757.602 Kč za porušení rozpočtové kázně.

11. Žádost příspěvkové organizace Základní škola Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 o poskytnutí splátkového kalendáře na odvod finančních prostředků za porušení rozpočtové kázně
Usnesení č. 4819:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova
1. schválit dohodu o splátkách, která bude uzavřena se zřízenou příspěvkovou organizací Základní škola Prostějov, ul. Dr. Horáka 24, IČ 479 22 516, na částku 757.602 Kč dle předloženého návrhu v příloze č. 2 tohoto materiálu;
2. pověřit Miroslava Pišťáka, primátora města Prostějova k podpisu Dohody o splátkách dle předloženého návrhu v příloze č. 2 tohoto materiálu.

12. Různé:
12.1 Žádost o prominutí pohledávek z nájmu prostoru sloužícího k podnikání v domě na ul. Fanderlíkova 38/393
Usnesení č. 4820:
Rada města Prostějova
n e s c h v a l u j e
prominutí nájmu z prostoru sloužícího podnikání č. 120 v domě Fanderlíkova č. 38/393, Prostějov za období od 01.08.2013 do 31.03.2014 ve výši 7.093,-- Kč, ZO Demokratická aliance Romů ČR Prostějov.

Miroslav P i š ť á k v.r.                                   Mgr. Jiří P o s p í š i l v.r.
primátor města Prostějova                          1. náměstek primátora

Prostějov 23.9.2014
Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 26.9.2014 12:54:20 | přečteno 233x | Věra Krejčí
load