Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2014 > Usnesení ze 123. schůze Rady města Prostějova

Usnesení ze 123. schůze Rady města Prostějova

konané 7.10.2014

 

1. Zahájení, schválení programu
Usnesení č. 4821
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
program své 123. schůze, konané dne 7. 10. 2014,
p o v ě ř u j e
Mgr. Jiřího Pospíšila, 1. náměstka primátora, ověřením zápisu.

2. Dodatek č. 1 ke Směrnici č. 5/2012, kterou se upravuje postup při poskytování veřejné podpory z rozpočtu města Prostějova
Usnesení č. 4822
Rada města Prostějova
v y d á v á
s účinností od 15. 10. 2014 Dodatek č. 1 ke Směrnici č. 5/2012, kterou se upravuje postup při poskytování veřejné podpory z rozpočtu města Prostějova dle předloženého návrhu.

3. Poskytnutí dokumentu Vyřízení námitek proti kontrolním zjištěním z veřejnosprávní kontroly na ZŠ města Prostějova, ul. Dr. Horáka, zastupiteli města
Usnesení č. 4823
Rada města Prostějova
r o z h o d l a,
že se touto záležitostí nebude zabývat

4. Vyřazení movitého majetku středisko 213- městská policie- odprodej motorgenerátoru, počítačů, monitorů
Usnesení č. 4824
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
vyřazení 1 ks motorgenerátoru inv. číslo 022/0022,MPV000022 přímému zájemci:
Jan Dvořáček, Víceměřice 54, okr. Prostějov za cenu 5.000,- Kč
dále
vyřazení 1 ks počítač AMD SEMPRON OS LINUX, inv. číslo 028/772, MPV001189 za 200,- Kč
vyřazení 1 ks monitor LCD Philips 17“ inv.číslo 028/0759, MPV001176 za 100,- Kč.
a odprodej přímému zájemci: Mgr.David Navara, Družstevní 17, Prostějov

vyřazení 1 ks počítač Pentium 1,8 OS WINXP, inv. číslo 028/0803, MPV001220 za 300,- Kč
a odprodej přímému zájemci: Lukáš Najman, 796 01 Prostějov

vyřazení 1 ks monitor LCD Acer 17“ inv.číslo 028/0678, MPV001085 za 100,- Kč.
vyřazení 1 ks monitor LCD YUSMART 17“ inv.číslo 028/0708, MPV001115 za 100,- Kč.
a odprodej přímému zájemci: Jan Přichystal, Výšovice 54, okr. Prostějov

vyřazení 1 ks monitor LCD YUSMART 17“ inv.číslo 028/716 MPV001123 za 100,- Kč.
a odprodej přímému zájemci: PhDr. Libor Šebestík, Cyrila Boudy 9, 796 01 Prostějov

5. Veřejná zakázka „Školní hřiště ZŠ Palackého a ZŠ Čechovice, Prostějov“ – rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

Usnesení č. 4825
Rada města Prostějova
r o z h o d l a :
1. v souladu s § 81 zákona a na základě doporučení komise pro hodnocení nabídek o výběru nejvhodnější nabídky v zadávacím řízení „Školní hřiště ZŠ Palackého a ZŠ Čechovice, Prostějov“ a jako ekonomicky nejvhodnější nabídku pro 1. část zakázky „Hřiště ZŠ Palackého“ vybrala nabídku společnosti Pozemstav Prostějov a.s., se sídlem Pod Kosířem 73, 796 01 Prostějov, IČ 255 27 380, a jako ekonomicky nejvhodnější nabídku pro 2. část zakázky „Hřiště ZŠ Čechovice“ vybrala nabídku společnosti mmcité+, a.s., se sídlem Bílovice č.p. 516, 687 12 Bílovice, IČ 253 30 781. Nabídka společnosti Pozemstav Prostějov a.s. i nabídka společnosti mmcité+, a.s. vyhověla všem podmínkám zadávacího řízení, jak je uvedeno v důvodové zprávě,
2. zadat 1. část zakázky „Hřiště ZŠ Palackého“ společnosti Pozemstav Prostějov a.s., se sídlem Pod Kosířem 73, 796 01 Prostějov, IČ 255 27 380 a uzavřít se společností Pozemstav Prostějov a.s. Smlouvu o dílo na realizaci 1. části veřejné zakázky
a dále zadat 2. část zakázky „Hřiště ZŠ Čechovice“ společnosti mmcité+, a.s., se sídlem Bílovice č.p. 516, 687 12 Bílovice, IČ 253 30 781 a uzavřít se společností mmcité+, a.s. Smlouvu o dílo na realizaci 2. části veřejné zakázky,
3. v případě neposkytnutí součinnosti, potřebné k uzavření Smlouvy o dílo na první či druhou část veřejné zakázky příslušným vítězným uchazečem, zadat příslušnou část veřejné zakázky „Školní hřiště ZŠ Palackého a ZŠ Čechovice, Prostějov“ a uzavřít Smlouvu o dílo na příslušnou část veřejné zakázky s dalším uchazečem v pořadí dle důvodové zprávy v souladu s § 82 odst. 4 zákona.
u k l á d á :
vedoucímu Odboru rozvoje a investic Ing. Antonínu Zajíčkovi zajistit ve lhůtách stanovených zákonem uzavření obou Smlouv o dílo na provedení 1. i 2. části veřejné zakázky „Školní hřiště ZŠ Palackého a ZŠ Čechovice, Prostějov“ s vybranými uchazeči Pozemstav Prostějov a.s. pro 1. část a mmcité+, a.s. pro 2. část veřejné zakázky.
6. Smlouva o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt „Revitalizace školních zahrad v Prostějově“
Usnesení č. 4826
Rada města Prostějova
doporučuje
Zastupitelstvu města Prostějova
1. schválit přijetí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci „Revitalizace
školních zahrad v Prostějově “ ve výši 706 339,33 Kč a
2. schválit Smlouvu č. 11084596 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci
Operačního programu Životní prostředí ve znění dle přiloženého návrhu.

7. Strategické materiály pro čerpání dotací EU
Usnesení č. 4827
Rada města Prostějova
r o z h o d l a
zadat zpracování dokumentu „Rozpracování jednotlivých opatření naplňujících schválené dílčí cíle ITI“ sdružení Regionální agentura pro rozvoj střední Moravy, se sídlem Horní náměstí 5, 772 00 Olomouc dle předložené nabídky.

8. Rozpočtové opatření
8.1 kapitoly 60 – rozvoj a investice - MŠ Prostějov, Partyzánská ul. 5– oprava havarijního stavu střechy dvorní přístavby MŠ Hanačka
Usnesení č. 4828
Rada města Prostějova
s ch v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3111

5171

 

 

0600000600327

140 000

MŠ Prostějov, Partyzánská ul. 5 - oprava havarijního stavu střechy dvorní přístavby MŠ Hanačka

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

 

 

0700000707600

140 000

Rezerva na havarijní situace


8.2 kapitoly 60 – rozvoj a investice – rekonst. hřiště ZŠ Palackého ul.,Prostějov
Usnesení č. 4829
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3113

6121

 

 

0600000600332

500 000

Rekonstrukce hřiště ZŠ Palackého ul., Prostějov - doplnění finančních prostředků na základě výsledku výběrového řízení

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

 

 

0700000707100

500 000

Snížení rezervy RMP v souvislosti s upřesněním ceny po výsledku ve výběrovém řízení

8.3 kapitoly 60 – rozvoj a investice - ZŠ a MŠ Prostějov, Kollárova ul. 4 – realizace zabezpečení korun stromů v areálu MŠ Husovo nám.
Usnesení č. 4830
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3113

5169

 

 

0600000600336

30 000

ZŠ a MŠ Prostějov, Kollárova ul. 4 – realizace zabezpečení korun stromů v MŠ Husovo nám.

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

 

 

0700000707100

30 000

Snížení rezervy RMP z důvodu zajištění bezpečnosti

8.4 kapitoly 60 – rozvoj a investice - MŠ Prostějov, ul. Šárka 4 – oprava havarijního stavu výměníku teplé užitkovévody v MŠ Libušinka
Usnesení č. 4831
Rada města Prostějova
s ch v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3111

5171

 

 

0600000600325

130 000

MŠ Prostějov, ul. Šárka 4 – oprava havarijního stavu výměníku teplé užitkové vody v MŠ Libušinka

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

 

 

0700000707600

130 000

Rezerva na havarijní situace čerpaná z důvodu havárie výměníku

8.5 kapitoly 60 – rozvoj a investice - Klubové zařízení SDH Domamyslice - projektová dokumentace
Usnesení č. 4832
Rada města Prostějova
s ch v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

5512

6121

 

 

0600492000000

60 000

Klubové zařízení SDH Domamyslice – projektová dokumentace

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

 

 

0700000707100

60 000

Snížení rezervy RMP na základě úkolu z porady vedení města

8.6 kapitoly 60 – rozvoj a investice - Uliční vpusť Bulharská
Usnesení č. 4833
Rada města Prostějova
schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

2212

5171

 

 

0600000000000

50 000

Oprava uliční vpusti v ulici Bulharská, napojením na kanalizaci

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

 

 

0700000707100

50 000

Snížení rezervy RMP na základě úkolu z porady vedení města

8.7 kapitoly 60 – rozvoj a investice - ZŠ E. Valenty – zbudování hygien.kabinek
Usnesení č. 4834
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3113

6121

 

 

0600475000000

140 000

ZŠ E. Valenty – zbudování hygienických kabinek – zvýšení nákladů nad rámec zpracované projektové dokumentace

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

 

 

0700000707100

140 000

Snížení rezervy RMP z důvodu užití prostředků na rekonstrukci potrubí nad rámec zpracované projektové dokumentace

8.8 kapitoly 19 – Duha KK u hradeb
Usnesení č. 4835
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
-zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

19

3319

2111

 

 

0190000190100

350.000

(navýšení položky 2111 – příjmy z tanečních kurzů a dalších kulturních programů pořádaných oddělením Duha KK u hradeb)

-snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0019

003319

5169

 

 

0190000190101

100.000

(snížení položky 5169 nákup ostatních služeb - akce Wolkrův Prostějov 2014, úspora vznikla přijetím dotace z Min. kultury a Ol. kraje na tuto akci)

0019

003319

5139

 

 

0190000190101

10.000

(snížení položky 5139 nákup materiálu - akce Wolkrův Prostějov 2014, úspora vznikla přijetím dotace z Min. kultury a Ol. kraje na tuto akci)

0019

003319

5139

 

 

0190000190105

10.000

(snížení položky 5139 nákup materiálu - akce Krajské postupové přehlídky 2014 - úspora vznikla přijetím dotace z Ol. kraje na tuto akci)

-zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0019

003313

5169

 

 

0190000190100

245.000

(zvýšení položky 5169 nákup ostatních služeb kino Metro 70 na úhradu distributorům filmů, odvody ze vstupného, aj.)

0019

003319

5041

 

 

0190000190100

165.000

(zvýšení položky 5041 odměny za užití duševního vlastnictví – výdaje spojené s pořádáním tanečních kurzů a dalších kulturních programů oddělením Duha KK u hradeb)

0019

003319

5175

 

 

0190000190100

10.000

(zvýšení položky 5175 z důvodu vyššího počtu jubilantů, kteří se účastní společenské akce v KK Duha proti roku 2013)

0019

003319

5194

 

 

0190000190100

10.000

(zvýšení položky 5194 věcné dary – navýšení položky na nákup bonboniér a dárkových balíčků pro vyšší počet jubilantů proti roku 2013)

0019

003319

5169

 

 

0190000190100

40.000

(zvýšení položky 5169 nákup ostatních služeb – pořadatelská služba a pronájem sálu Společenského domu Prostějov na závěrečné „věnečky“ tanečních kurzů

8.9 kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města – nákup sekacího traktoru Bulldog pro údržbu sportovního areálu na sídl. E. Beneše
Usnesení č. 4836
Rada města Prostějova
r o z h o d l a
projednat nákup sekacího traktoru Bulldog pro údržbu sportovního areálu na sídl. E. Beneše na příštím zasedání Rady města
-tajemník připraví informaci o současné sekací technice (stáří, stavu), nechá provést průzkum trhu

8.10 kapitoly 10 – kancelář primátora (přesun prostředků v rámci kapitoly)
Usnesení č. 4837
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

6171

5136

 

 

0100000100800

84 415,00

(převod na položku 5136 – knihy, učební pomůcky a tisk – Prostějovské radniční listy)

- snižuje výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu
v Kč

10

6171

5169

 

 

0100000100300

84 415,00

(převod z položky 5169 – nákup jiných služeb – Prostějovské radniční listy)

8.11 kapitoly 14 - kancelář tajemníka – optimalizace položek v rámci dotace na vzdělávání zaměstnanců MMPv
Usnesení č. 4838
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0014

6171

5011

   

0140006900003

22.708,-

0014

6171

5011

   

0140006900004

22.500,-

Zvýšení položky „Platy zaměstnanců v pracovním poměru“ v rámci projektu „Vzděláváním zaměstnanců MěÚ PV k efektivní a přátelské veřejné správě“ z důvodu pokrytí podílu města ve výši 15%, který vyplývá ze smluvního vztahu mezi městem Prostějovem a poskytovatelem dotace MV ČR.

0014

6171

5021

   

0140006900003

9.694,46

0014

6171

5021

 

14013

0140006900003

51.548,99

Zvýšení položky „Ostatní osobní výdaje“ v rámci projektu „Vzděláváním zaměstnanců MěÚ PV k efektivní a přátelské veřejné správě“ z důvodu pokrytí podílu města ve výši 15%, který vyplývá ze smluvního vztahu mezi městem Prostějovem a poskytovatelem dotace MV ČR a pokrytí průběžného čerpání již realizovaných výdajů.

0014

6171

5031

   

0140006900003

8.100,61

0014

6171

5031

   

0140006900004

5.625,-

0014

6171

5031

 

14013

0140006900003

88,48

Zvýšení položky „Povinné pojištění za sociální zabezpečení“ v rámci projektu „Vzděláváním zaměstnanců MěÚ PV k efektivní a přátelské veřejné správě“ z důvodu pokrytí podílu města ve výši 15%, který vyplývá ze smluvního vztahu mezi městem Prostějovem a poskytovatelem dotace MV ČR a pokrytí průběžného čerpání již realizovaných výdajů.

0014

6171

5032

   

0140006900003

2.919,08

0014

6171

5032

   

0140006900004

2.025,-

0014

6171

5032

 

14013

0140006900003

31,85

0014

6171

5032

 

14013

0140006900004

11.476,-

Zvýšení položky „Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění“ v rámci projektu „Vzděláváním zaměstnanců MěÚ PV k efektivní a přátelské veřejné správě“ z důvodu pokrytí podílu města ve výši 15%, který vyplývá ze smluvního vztahu mezi městem Prostějovem a poskytovatelem dotace MV ČR a pokrytí průběžného čerpání již realizovaných výdajů.

0014

6171

5167

   

0140006900003

38.460,-

0014

6171

5167

 

14013

0140006900003

217.940,-

Zvýšení položky „Služby školení a vzdělávání“ v rámci projektu „Vzděláváním zaměstnanců MěÚ PV k efektivní a přátelské veřejné správě“ z důvodu pokrytí podílu města ve výši 15%, který vyplývá ze smluvního vztahu mezi městem Prostějovem a poskytovatelem dotace MV ČR a pokrytí průběžného čerpání již realizovaných výdajů.

Celkem 393.117,47

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0014

6171

5167

   

0140000000000

393.117,47

Snížení položky „Služby školení a vzdělávání“ z důvodu úspory finančních prostředků tím, že školení probíhala v rámci projektu z EU. Tyto prostředky budou použity na pokrytí podílu města ve výši 15%, který vyplývá ze smluvního vztahu mezi městem PV a poskytovatelem dotace v rámci projektu „Vzděláváním zaměstnanců MěÚ PV k efektivní a přátelské veřejné správě“ a pokrytí průběžného čerpání již realizovaných výdajů.


8.12 kapitoly 14 - kancelář tajemníka
Usnesení č. 4839
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

14

3639

5011

   

0140000000000

670.000,-

Mzdové prostředky pracovníků veřejně prospěšných prací

14

3639

5031

   

0140000000000

167.000,-

Povinné pojištění na soc. zab. a přísp. na st. pol. zaměstnanosti - veřejně prospěšné práce

14

3639

5032

   

0140000000000

60.000,-

Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění - veřejně prospěšné práce

14

6171

5424

   

0140000000000

380.000,-

Náhrady mezd v době nemoci – zvýšení položky z důvodu nárůstu nemocnosti

14

3639

5424

   

0140000000000

10.000,-

Náhrady mezd v době nemoci – zvýšení položky z důvodu financování nemocnosti zaměstnanců veřejně prospěšných prací

Celkem 1.287.000,-

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

14

6171

5011

   

0140000000000

1.060.000,-

Mzdové prostředky pracovníků - přesun na příslušný ODPA veřejně prospěšných prací a položku náhrady mezd v době nemoci

14

6171

5031

   

0140000000000

167.000,-

Povinné pojištění na soc. zab. a přísp. na st. pol. zaměstnanosti - přesun v rámci položky na příslušný ODPA veřejně prospěšných prací

14

6171

5032

   

0140000000000

60.000,-

Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění - přesun v rámci položky na příslušný ODPA veřejně prospěšných prací

Celkem 1.287.000,-

8.13 kapitoly 71 - sociální fond – služby peněžních ústavů
Usnesení č. 4840
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

71

006310

5163

   

0710000000000

1.000,-

 

Zvýšení položky „Služby peněžních ústavů“ na pokrytí poplatků při vkladech a výběrech finančních prostředků z účtu sociálního fondu z důvodu nedostatečného pokrytí při sestavování rozpočtu.

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

71

006171

5660

   

07100000000000

1.000,-

 

Snížení položky „Půjčky poskytnuté zaměstnancům města“ – k úspoře finančních prostředků na položce došlo z důvodu nevyužití maximální výše půjčky ze strany zaměstnance. (Položka je čerpána na cca 97%.)

8.14 kapitola 40 – životní prostředí
Usnesení č. 4841
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

40

2333

5171

     

345 000

(Oprava břehu Mlýnského náhonu a oprava břehu pravého Hloučely za sídl. E. Beneše)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

40

2333

5169

     

345 000

(Nákup služeb pro zabezpečení funkčnosti Mlýnského náhonu – odbahnění, sečení, úklid odpadu…)

8.15 kapitoly 20 – školství, kultura a sport(snížení neinvestičního příspěvku Základní škole Prostějov, ul. Vl.Majakovského 1)
Usnesení č. 4842
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3113

5331

 

1

02000000020339

116.500

 

(snížení položky 5331 - neinvestiční příspěvek ZŠ PV, ul. Vl. Majakovského 1 - energie)

- zvyšuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

 

8115

 

1

0700000000000

116.500

 

(zvýšení Fondu rezerv a rozvoje)


9. Čerpání rezervního fondu Základní školy a mateřské školy Prostějov, Palackého tř. 14 na nákup koberců
Usnesení č. 4843
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
čerpání rezervního fondu Základní školy a mateřské školy Prostějov, Palackého tř. 14 v celkové výši
Kč 14 138,-- na nákup 2 kusů koberců v hodnotě Kč 3 908,-- a Kč 10 230,--

10. Revokace části usnesení č. 4199 RMP ze dne 11. 9. 2014;veřejná finanční podpora 2014 - oblast sportu
Nebyl schválen návrh
Rada města Prostějova
r e v o k u j e
část usnesení č. 4799 Rady města Prostějova ze dne 11. 9. 2014, kterým Rada města Prostějova nedoporučila
Zastupitelstvu města Prostějova schválit poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města
Prostějova z FRR ve výši 1.500.000,-- Kč Svazu vodáků ČR, klub 109, Kravařova 1, Prostějov, IČ 657 62 274
(poř. číslo žádosti 108) na činnost klubu raftingu (startovné, doprava, ubytování na závodech v ČR, soustředění,
materiální vybavení, účast na MS Brazílie 2014).

Usnesení č. 4844
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z FRR
1. ve výši 20.000,-- Kč
Svazu vodáků ČR, klub 109, Kravařova 1, Prostějov, IČ 657 62 274 (poř. číslo žádosti 108)
- na činnost klubu raftingu (startovné, doprava, ubytování na závodech v ČR, soustředění, materiální vybavení, účast na MS Brazílie 2014)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2014
2. ve výši 50.000,-- Kč
Sportovnímu klubu cyklistů Prostějov, Kostelecká 49, IČ 155 27 395 (poř. č. žádostí 107, 106)
- na lékařské zajištění, potravinové doplňky
- na výcvikové tábory (ubytování, strava, rehabilitace, pronájem sportovišť, doprava)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2014
3. ve výši 20.000,-- Kč
Taneční škole Pirouette, Vápenice 7, Prostějov, IČ 227 25 156 (poř. číslo žádosti 112)
- na reprezentaci na Mistrovství světa v jazz dance, modem dance a ballet 2014 v Polsku (ubytování, strava, startovné, mezinárodní licence, doprava)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 1. 2015
b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0020

003419

5222

 

1

0200000000000

90.000

 

(zvýšení položky 5222 – Svaz vodáků ČR, klub 109. – na činnost klubu raftingu; Sportovní klub cyklistů Prostějov- na nákup speciálního cyklistického materiálu, lékařské zajištění, potravinové doplňky, výcvikové tábory; Taneční škola Pirouette - reprezentace na Mistrovství světa v jazz dance, modem dance a ballet 2014 v Polsku)

- snižuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0070

 

8115

 

1

0700000000000

90.000

 

(snížení položky 8115 – fondu rezerv a rozvoje)


10.1 Veřejná finanční podpora 2014 – Tělovýchovná jednota Sokol Čechovice
Usnesení č. 4845
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z FRR ve výši 25.000,-- Kč
Tělovýchovné jednotě Sokol Čechovice, Prostějov, IČ 163 67 855 (poř. číslo žádosti 115)
- na úhradu nákladů na činnost družstev mládeže oddílu kopané (nákup a údržba sportovního vybavení, doprava k soutěžním utkáním, pronájem sportovišť k tréninkovým účelům, rozhodčí)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2014
b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0020

003419

5222

 

1

0200000000000

25.000

 

(zvýšení položky 5222 – TJ Sokol Čechovice – na úhradu nákladů na činnost družstev mládeže oddílu kopané..)

- snižuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0070

 

8115

 

1

0700000000000

25.000

 

(snížení položky 8115 – fondu rezerv a rozvoje)


11. Souhlas s bezúplatným pronájmem cvičné kuchyňky Základní školy a mateřské školy Prostějov, Melantrichova ul. 60 k pořádání kurzů bezlepkového pečení
Usnesení č. 4846
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
bezúplatný pronájem cvičné kuchyňky Základní školy a mateřské školy Prostějov, Melantrichova ul. 60 pro sdružení „Sedmikráska“ od měsíce října do začátku prosince 2014 vždy v pátek od 15:00 do 19:00 hod. k pořádání kurzů bezlepkového pečení

12. Žádost o schválení čerpání investičního fondu Základní umělecké školy Vladimíra Ambrose Prostějov na opravu vedení kamerového systému, opravu vyvložkování komínu a opravu lávky ke komínu
Usnesení č. 4847
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
čerpání investičního fondu Základní umělecké školy Vladimíra Ambrose Prostějov v celkové výši Kč 63 820,-- následovně:
- Kč 27 820,-- na opravu vedení kamerového systému a nové propojení počítačové sítě
- Kč 30 000,-- na opravu vyvložkování komínu
- Kč 6 000,-- na opravu lávky ke komínu.

13. Žádost Reálného gymnázia a základní školy města Prostějova, Studentská ul. 2 o souhlas s nabytím majetku nad stanovený limit 500 tis. Kč ročně a přijetím věcného daru
Usnesení č. 4848
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
a) s nabytím majetku do vlastnictví Reálného gymnázia a základní školy města Prostějova, Studentská ul.
nad již schválenou částku Kč 500 tis. Kč ročně
- šatní skříňky pro žáky – I. etapa – Kč 198 000,-- dle přílohy, která je nedílnou součástí usnesení
- šatní skříňky pro žáky – II. etapa – Kč 220 000,-- dle přílohy, která je nedílnou součástí usnesení
b) s přijetím věcného daru – plastového domku sestavy ceně Kč 2 000,-- do školní družiny od Bc. Zdeňky
Kovářové, Prostějov.

14. Žádost o souhlas s převodem finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního, schválení čerpání investičního fondu Základní školy a mateřské školy Prostějov, Kollárova ul. 4 na výměnu oken
Usnesení č. 4849
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s převodem Kč 200 000,-- z rezervního fondu Základní školy a mateřské školy Prostějov, Kollárova ul. 4 do fondu investičního
s c h v a l u j e
čerpání investičního fondu Základní školy a mateřské školy Prostějov, Kollárova ul. 4 ve výši
Kč 200 000,-- na opravu majetku zřizovatele - výměnu oken v Základní škole Prostějov, Kollárova ul. 4

15. Žádost o souhlas s přijetím věcného daru příspěvkovou organizací Základní škola Prostějov, ul. E.Valenty 52
Usnesení č. 4850
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s přijetím věcného daru – učebnic pro žáky v ceně Kč 26 379,-- příspěvkovou organizací Základní škola Prostějov, ul. E. Valenty 52 od Klubu přátel školy při Základní škole Prostějov, ul. E. Valenty 52

16. Žádost o souhlas s přijetím věcných darů Základní školou a mateřskou školou Prostějov, Palackého tř. 14
Usnesení č. 4851
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s přijetím věcných darů v celkové hodnotě Kč 6 950,--, a sice:
- digitální fotoaparát v ceně Kč 2 000,-- pro pracoviště mateřské školy Mánesova ul.
(dárce Ing. Kamil Vysloužil, Prostějov);
- sedací souprava Mazlíček v ceně Kč 4 950,-- pro pracoviště mateřské školy Čechovická ul.
(dárce p. Michal Vincourek, Prostějov)

Základní školou a mateřskou školou Prostějov, Palackého tř. 14.

17. Žádost o souhlas se změnou účelu čerpání investičního fondu Základní umělecké školy Vladimíra Ambrose Prostějov na opravu žaluzií a poservisní opravu plynových kotlů
Usnesení č. 4852
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
se změnou účelu čerpání investičního fondu Základní umělecké školy Vladimíra Ambrose Prostějov ve výši Kč 14 866,-- na opravu žaluzií a poservisní opravu plynových kotlů.

18. Žádost o úpravu finančního plánu Mateřské školy Prostějov, Partyzánská ul. 34
Usnesení č. 4853
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
úpravu finančního plánu Mateřské školy Prostějov, Partyzánská ul. 34
- navýšení položky 524, 525 – zákonné a jiné sociální pojištění ve výši 19.000 Kč (použití fondu odměn)
19. Žádost o úpravu finančního plánu Mateřské školy Prostějov, Rumunská ul. 23
Usnesení č. 4854
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
úpravu finančního plánu Mateřské školy Prostějov, Rumunská ul. 23
- navýšení závazného ukazatele 551 – odpisy dlouhodobého majetku ve výši Kč 4 175,--

20. Žádost o úpravu finančního plánu Mateřské školy Prostějov, Smetanova ul. 24
Usnesení č. 4855
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
úpravu finančního plánu Mateřské školy Prostějov, Smetanova ul. 23
- navýšení závazného ukazatele 551 – odpisy dlouhodobého majetku ve výši Kč 5 379,--
- snížení položky 527 – zákonné a jiné sociální náklady ve výši 2 840 Kč (nákup menšího množství pracovních
oděvů)
- navýšení položky 524 – zákonné a jiné sociální pojištění ve výši 1 700 Kč (použití fondu odměn)
- navýšení položky 525 - zákonné a jiné sociální pojištění ve výši 1 140 Kč (použití fondu odměn)

21. Informace o plnění usnesení Rady města Prostějova č. 4126 ze dne 04.02.2014(přehled o materiálech projednávaných Odborem správy a údržby majetku města v průběhu III. čtvrtletí 2014)
Usnesení č. 4856
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
informaci o plnění usnesení Rady města Prostějova č. 4126 ze dne 04.02.2014 (přehled o materiálech projednávaných Odborem správy a údržby majetku města v průběhu III. čtvrtletí 2014).

22. Plán zimní údržby místních komunikací Statutárního města Prostějova na zimní období 2014 –2015
Usnesení č. 4857
Rada města Prostějova
1) s c h v a l u j e:
„Plán zimní údržby místních komunikací Statutárního města Prostějova na zimní období 2014 - 2015“
a
2) u k l á d á:
ředitelům příspěvkových organizací zajistit vlastními silami zmírnění následků zimy u vstupů do budov jimi řízených organizací v zimním období od 01. 11. 2014 do 31. 03. 2015.

23. Revokace části usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 14083 ze dne 15.04.2014 a výkup pozemku
p.č. 8118/37 v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 4858
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova
1) revokovat bod 1) usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 14083 ze dne 15.04.2014 týkající se schválení výkupu části pozemku p.č. 8118/1 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 402 m2 (dle geometrického plánu č. 5171-739/2012 ze dne 12.12.2012 nově označena jako pozemek p.č. 8118/37 v k.ú. Prostějov) od společnosti České dráhy, a.s., se sídlem Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ 110 15, IČ: 709 94 226, do vlastnictví Statutárního města Prostějova,
2) schválit výkup pozemku p.č. 8118/37 – ostatní plocha o výměře 402 m2 v k.ú. Prostějov od společnosti České dráhy, a.s., se sídlem Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ 110 15, IČ: 709 94 226, do vlastnictví Statutárního města Prostějova za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši 210.000 Kč,
b) v kupní smlouvě bude na převáděném pozemku bezúplatně zřízena služebnost stezky a cesty ve prospěch společnosti České dráhy, a.s., se sídlem Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ 110 15, IČ: 709 94 226, a ve prospěch pozemků p.č. 8126/1, p.č. 8126/2, p.č. 8626/3, p.č. 8129/2, p.č. 8129/1, p.č. 8118/1 a p.č. 8118/26, vše v k.ú. Prostějov, ve vlastnictví společnosti České dráhy, a.s.,
c) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu uhradí Statutární město Prostějov a náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí uhradí společnost České dráhy, a.s.

24. Schválení pronájmu části pozemku p.č. 2532 v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 4859
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
pronájem části pozemku p.č. 2532 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 36 m2, Františku Jančíkovi, bytem Prostějov, Poděbradovo náměstí 7, č.p. 1378, PSČ 796 01, za účelem zřízení a užívání vjezdu, za následujících podmínek:
a) doba nájmu - neurčitá s tříměsíční výpovědní lhůtou,
b) výše nájemného 10 Kč/m2 ročně, t.j. 360 Kč/rok,
c) způsob placení nájemného – ročně předem,
d) výše nájemného bude každoročně upravena inflačním koeficientem.

25. Schválení výpůjčky částí pozemků p.č. 7665 a p.č. 7716, oba v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 4860
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
výpůjčku části pozemku p.č. 7665 – ostatní plocha o výměře 1 m2 a části pozemku 7716 – ostatní plocha o výměře 1 m2, oba v k.ú. Prostějov, spolku „Okrašlovací spolek města Prostějova o.s.“, se sídlem Prostějov, Vrlova 370/7, PSČ: 796 01, IČ: 285 55 091, za účelem umístění 2 ks informačních panelů za následujících podmínek:
a) smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou,
b) vypůjčitel ponese po dobu výpůjčky veškeré náklady na provoz, údržbu a opravy předmětu výpůjčky
a informačních panelů umístěných na předmětu výpůjčky.

26. Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 5721/44 v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 4861
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr prodeje části pozemku p.č. 5721/44 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 19 m2(dle geometrického plánu č. 3421-533/2014 označena jako díl „a“, který bude nově součástí pozemku p.č. 5721/41 v k.ú. Prostějov) manželům Ing. Michaelu a Janě Wolfovým, oba bytem Prostějov, Sadová 3885/26, PSČ: 796 03, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši minimálně dle znaleckého posudku (cena obvyklá) a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

27. Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 7645 v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 4862
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr prodeje části pozemku p.č. 7645 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 0,37 m2(dle geometrického plánu č. 5536-3411/2014 označena jako díl „a“, který bude nově součástí pozemku p.č. 903 v k.ú. Prostějov) do spoluvlastnictví MUDr. Františka Feita, bytem Kostelec na Hané, Palackého 802, PSČ: 798 41, a společnosti APEX medical centrum, s.r.o., se sídlem Kostelec na Hané, Sportovní 898, PSČ: 798 41, IČ: 292 23 857, každému spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2,za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši 1.000 Kč bez DPH a bude zaplacena před podpisem kupní
smlouvy,
b) náklady na zpracování geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

28. Vyhlášení záměru prodeje objektu sestaveného z Unimo buněk a kotelny
Usnesení č. 4863
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr prodeje objektu sestaveného z Unimo buněk včetně zděné kotelny umístěných na části pozemku p.č. 8118/22 v k.ú. Prostějov, za následujících podmínek:
a) formou obálkové metody za nabídnutou kupní cenu, která bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) kupující se v kupní smlouvě zaváže, že do 6 měsíců od uzavření kupní smlouvy odstraní na vlastní náklady předmětný objekt včetně jeho základů a základové desky a provede rekultivaci dotčené části pozemku Statutárního města Prostějova p.č. 8118/22 v k.ú. Prostějov spočívající ve srovnání narušeného terénu a zatravnění.
29. Vyhlášení záměru pronájmu 2 částí stavby autobusové zastávky na ul. Plumlovská v Prostějově
Usnesení č. 4864
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr pronájmu 2 částí stavby autobusové zastávky na ul. Plumlovská v Prostějově umístěné na části pozemku p.č. 6169/124 v k.ú. Prostějov společnosti Redring s.r.o., se sídlem Prostějov, Barákova 2647/12, PSČ: 796 01, IČ: 277 14 969, za účelem umístění 2 plakátovacích ploch k provozování výlepové činnosti za těchto podmínek:
a) nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou,
b) nájemné bude stanoveno ve výši 2.771 Kč ročně bez DPH a bude placeno ročně předem,
c) nájemné bude každoročně upraveno inflačním koeficientem.

30. Vyhlášení záměru výpůjčky 2 částí pozemku p.č. 3104/1 v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 4865
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr výpůjčky 2 částí pozemku p.č. 3104/1 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o celkové výměře 4 m2 (výměra jednotlivých částí 2 m2) spolku „Okrašlovací spolek města Prostějova o.s.“, se sídlem Prostějov, Vrlova 370/7, PSČ: 796 01, IČ: 285 55 091, za účelem umístění 2 laviček pro teenagery za následujících podmínek:
a) smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou,
b) vypůjčitel ponese po dobu výpůjčky veškeré náklady na provoz, údržbu a opravy předmětu výpůjčky
a laviček pro teenagery umístěných na předmětu výpůjčky.

31. Výkup pozemku p.č. 633 v k.ú. Vrahovice a rozpočtové opatření kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města a kapitoly 60 – rozvoj a investice
Hlasování: pro 0 - neschváleno
N e b y l schválen návrh
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit z důvodů uvedených v důvodové zprávě k materiálu:
1) výkup pozemku p.č. 633 – orná půda o výměře 2.632 m2 v k.ú. Vrahovice od vlastníků tohoto pozemku do 
vlastnictví Statutárního města Prostějova za kupní cenu ve výši 780 Kč/m2, tj. celkem 2.052 960 Kč,
za následujících podmínek:
a) kupní cena bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do 
katastru nemovitostí,
b) správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí
a daň z nabytí nemovitých věcí uhradí Statutární město Prostějov,

2) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

- Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0050

006409

6130

 

000000001

0500387000000

2.052 960

zvýšení pol. 6130 – pozemky; výkup pozemku p.č. 633 v k.ú. Vrahovice

0050

006171

5362

   

0500000000000

82.120

zvýšení pol. 5362 – platby daní a poplatků stát.rozpočtu; úhrada daně z nabytí nemovitých věcí při výkupu pozemku p.č. 633 v k.ú. Vrahovice

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

003636

6121

 

000000001

0600387000000

2.135.080

snížení pol. 6121 – budovy, haly, stavby; technická infrastruktura M. Alše


32. Zřízení služebnosti na části pozemku p.č. 778/5 v k.ú. Vrahovice
Usnesení č. 4866
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
zřízení služebnosti spočívající v strpění uložení kabelu veřejného osvětlení a 3 kusů stožárů veřejného osvětlení, v strpění provádění veškerých oprav a běžné údržby kabelu veřejného osvětlení a stožárů veřejného osvětlení, a v strpění vstupu oprávněných osob za tímto účelem na části pozemku p.č. 778/5 v k.ú. Vrahovice (rozsah zatížení pozemku bude znám po vypracování geometrického plánu) ve vlastnictví České republiky, s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad, se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha, Žižkov, PSČ 130 00, IČ: 013 12 774, ve prospěch Statutárního města Prostějova, za podmínek uvedených v přiložené Smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Do zaměření služebnosti geometrickým plánem bude mezi Českou republikou zastoupenou Stáním pozemkovým úřadem a Statutárním městem Prostějovem uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.

33. Zřízení služebnosti plynárenského zařízení na částech pozemků v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 4867
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
zřízení služebnosti spočívající v právu zřídit a provozovat plynárenské zařízení na částech pozemků Statutárního města Prostějova p.č. 3461/1, p.č. 7880, p.č. 7881, p.č. 8157 a p.č. 6700/26, vše v k.ú. Prostějov (rozsah zatížení pozemků bude znám po vypracování geometrického plánu), a v právu vstupovat a vjíždět na uvedené pozemky v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení, ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, PSČ: 401 17, IČ: 272 95 567, za následujících podmínek:
a) služebnost bude vymezena geometrickým plánem v rozsahu vedení plynárenského zřízení a jeho ochranného pásma dle příslušných ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), v platném znění,
b) služebnost bude zřízena na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 500 Kč navýšenou o daň z přidané hodnoty podle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění; úplatu za zřízení služebnosti uhradí společnost RWE GasNet, s.r.o.,
c) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv odpovídajícího služebnosti do katastru nemovitostí uhradí Statutární město Prostějov,
d) do zaměření služebnosti geometrickým plánem bude mezi Statutárním městem Prostějovem a společností RWE GasNet, s.r.o., uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene.

34. Veřejná finanční podpora na rok 2014 – Komise sociální a zdravotní Rady města Prostějova
Usnesení č. 4868
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova na rok 2014 z prostředků Komise sociální a zdravotní Rady města Prostějova ve výši 7.000,-- Kč Centru sociálních služeb Prostějov, příspěvkové organizaci, Lidická 2924/86, Prostějov, IČ 479 21 293 (pořadové č. žádosti 110)
- na aktivizaci uživatelů služeb Centra sociálních služeb Prostějov, příspěvkové organizace, prostřednictvím keramické dílny – hlína točířská a licí, glazury a barvy na hlínu, modelovací pomůcky, sádrové formy
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2014
b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

4357

5339

 

 

0210000210100

7.000,00

zvýšení položky 5339 – neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím (VFP – Centrum sociálních služeb Prostějov)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

4339

5909

 

 

0210000210100

7.000,00

snížení položky 5909 – ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené (Komise sociální a zdravotní)

34.1. Veřejná finanční podpora na rok 2014 – sociální oblast (Klub stomiků Prostějov, o. s.)
Rada města Prostějova
Usnesení č. 4869
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova na rok 2014 z rezervy Rady města Prostějova pro ROZOP v kapitole 70
ve výši 5.000,-- Kč
Klubu stomiků Prostějov, o. s., Mathonova 291/1, Prostějov, IČ 479 21 447 (pořadové č. žádosti 114)
- na ozdravný jednodenní zájezd do Znojma (dopravné – autobus)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2014
b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

4359

5222

 

 

0210000000000

5.000,00

zvýšení položky „neinvestiční transfery spolkům“ – poskytnutí VFP (Klub stomiků Prostějov)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

0700000707100

5.000,00

snížení položky „nespecifikované rezervy“ – čerpání rezervy RMP pro ROZOP


35. Zápis z jednání Komise architektury a urbanismu Rady města Prostějova
Rada města Prostějova bere zápis na vědomí

36. Schválení pronájmu garážového stání č. 707 v domě na ul. J.V.Myslbeka č. 17/4284 v Prostějově  

Usnesení č. 4870
Rada města Prostějova
s ch v a l u j e
pronájem garážového stání č. 707 o celkové rozloze 7 m2 v domě na ul. J.V.Myslbeka č. 17/4284 v Prostějově Petru Markovi, bytem Belgická 4112/3, Prostějov.

37. Návrh uzavření nájemních smluv na pronájem bytů v majetku města Prostějova

 

Usnesení č. 4871
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
uzavření nájemních smluv na pronájem bytů v majetku města Prostějova v pořadí s níže uvedenými žadateli:

- byt o velikosti 0+1v domě na ul.M. Pujmanové č. 669/10, 798 11 Prostějov (s balkonem)
1. Prokopová Lucie, bytem M. Pujmanové 753/5, 798 11 Prostějov

- byt o velikosti 0+1v domě na ul.J. Zrzavého č. 3975, 796 04 Prostějov (bez balkonu)
1. Grygová Monika, bytem Šternberská 497, 783 91 Uničov

- byt o velikosti 2+1v domě na ul.J.V.Myslbeka č. 21/4282, 796 04 Prostějov (s balkonem)
1. Radová Jolana, bytem Svatoplukova 45, 796 01 Prostějov

- byt o velikosti 2+1v domě na ul.Pernštýnské nám. 177/7, 796 01 Prostějov (bez balkonu)
1. Bútorová Ludmila, bytem Mlýnská 915/10, 796 01 Prostějov

38. Schválení žadatelů o pronájem bytů zvláštního určení v domech s pečovatelskou službou v majetku města Prostějova

 

Usnesení č. 4872

Rada města Prostějova

 

s c h v a l u j e
uzavření nájemních smluv na pronájem bytů zvláštního určení v domech s pečovatelskou službou v majetku města Prostějova v pořadí s níže uvedenými žadateli:

- byt o velikosti 0+1v domě na ul.Polišenského č. 3/4467, 796 04 Prostějov (bez balkonu)
1. Rozbrojová Věra, bytem Jeremenkova 1570/17, 787 01 Šumperk

- byt o velikosti 0+1v domě na ul.Polišenského č. 1/4380, 796 04 Prostějov (bez balkonu)
1. Slouková Miluše, bytem Rosice 218
2. Kesslerová Naděžda, bytem Vícov 212

- byt o velikosti 0+1v domě na ul.Hacarova č. 2/4343, 796 04 Prostějov (s balkonem)
1. Ranišová Jitka , bytem Nad Školou 1408, 463 11 Liberec

- byt o velikosti 0+1v domě na ul.Kostelecká č. 17/4165, 796 01 Prostějov (bez balkonu)
1. Cabák Jiří, bytem sídl. Svobody 3565/67, 796 04 Prostějov

39. Návrh na uzavření nájemní smlouvy na byt na opravu vlastním nákladem –Dukelská brána č. 210/1, Prostějov, byt č.2

 

Usnesení č. 4873
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy na byt na opravu vlastním nákladem s níže uvedeným žadatelem:
1. Stanovené pořadí na byt č. 2, o velikosti 3+1, Dukelská brána 210/1, Prostějov
l. Bartošák Jiří, bytem Šafaříkova 3068/23, Prostějov za podmínek dle vyhlášeného záměru s počtem měsíců
kompenzace – 92 měsíců.

40. Návrh na schválení pronájmu prostoru sloužícího podnikání č. 200 v domě na sídl. Svobody č.3520/6, Prostějov
Usnesení č. 4874
Rada města Prostějova

s c h v a l u j e
pronájem prostoru sloužícího podnikání č. 200 o celkové rozloze 60,84 m2 v domě na sídl. Svobody č. 3520/6 v Prostějově Andrei Švecové, bytem Dělnická 632/13, 796 01 Prostějov a to:
- za účelem provozování obchodu - kavárny
- za nabídnuté nájemné ve výši 5.000,-Kč/měsíc

41. Schválení smlouvy o dílo na pořízení nového majetku Víceúčelové hřiště Čechovice
Usnesení č. 4875
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
smlouvu o dílo na pořízení nového majetku – na zhotovení nové stavby „Víceúčelové hřiště Čechovice“ se zhotovitelem mmcité+, a.s., se sídlem Bílovice 519, 687 12 Bílovice, IČ 253 30 781, jehož nabídka byla ve výběrovém řízení vybrána jako nejvhodnější, a to dle předloženého návrhu

42. Návrh Organizačního řádu Magistrátu města Prostějova ve znění změn s účinností od 8. 10. 2014
Usnesení č. 4876
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
- Organizační řád Magistrátu města Prostějova na rok 2014 ve znění změn, s účinností od 8. 10. 2014 dle přílohy


43. Personální záležitosti Magistrátu města Prostějova v souvislosti se změnou obsazení pracovní funkce vedoucího
Odboru školství, kultury a sportu Magistrátu města Prostějova od 1. 1. 2015

 

Usnesení č. 4877
Rada města Prostějova

I. bere na vědomí
informaci o ukončení pracovního poměru vedoucího Odboru školství, kultury a sportu Magistrátu města
Prostějova PaedDr. Františka Říhy, narozeného dne 14. 5. 1944, bytem Tylova 32, Prostějov, ke dni 31. 12. 2014
na základě dohody o skončení pracovního poměru.
II. souhlasí
se jmenováním Mgr. Petra Ivánka, narozeného 2. 5. 1974, bytem Fibichova 296/19 Držovice, do funkce vedoucího
Odboru školství, kultury a sportu Magistrátu města Prostějova k 1. 1. 2015
III. r o z h o d l a 
V Odboru školství, kultury a sportu k 1. 12. 2014
- zřizuje 1 nové pracovní místo referent samosprávy pro oblast školství, kultury a sportu–zástupce vedoucího
odboru na dobu určitou do 31. 1. 2014, vykonávané zaměstnancem v pracovním poměru, a tím současně
zvyšuje celkový počet zaměstnanců v pracovním poměru zařazených v odboru na 17
Systemizace pracovních míst je specifikována v organizačním schématu odboru, které tvoří přílohu tohoto usnesení.
IV. s t a n o v í
celkový počet zaměstnanců v pracovním poměru, zařazených do Magistrátu města Prostějova, k 1. 12. 2014
na 287, tedy zvyšuje celkový počet zaměstnanců v pracovním poměru o 1 zaměstnance do 31. 1. 2015.

 

44. Veřejná zakázka „J. Zrzavého 3975, Prostějov – zateplení fasády a střechy, výměna oken“ – návrh na rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
Usnesení č. 4878
Rada města Prostějova
r o z h o d l a :
1. v souladu s § 81 zákona a na základě doporučení komise pro hodnocení nabídek o výběru nejvhodnější nabídky v zadávacím řízení „J. Zrzavého 3975, Prostějov – zateplení fasády a střechy, výměna oken“ a jako ekonomicky nejvhodnější nabídku v tomto zadávacím řízení vybrala nabídku společnosti Stavebniny U Komína, s.r.o., se sídlem Dolní Novosadská 516/84, 779 00 Olomouc, IČ 268 23 411. Nabídka společnosti Stavebniny U Komína s.r.o. vyhověla všem podmínkám zadávacího řízení, jak je uvedeno v důvodové zprávě,
2. zadat zakázku „J. Zrzavého 3975, Prostějov – zateplení fasády a střechy, výměna oken“ společnosti Stavebniny U Komína, s.r.o., se sídlem Dolní Novosadská 516/84,779 00 Olomouc, IČ 268 23 411 a uzavřít se společností Stavebniny U Komína, s.r.o. Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky,
3. v případě neposkytnutí součinnosti, potřebné k uzavření Smlouvy o dílo příslušným vítězným uchazečem, zadat zakázku„J.Zrzavého3975, Prostějov – zateplení fasádya střechy, výměna oken“ a uzavřít Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky s dalším uchazečem v pořadí dle důvodové zprávy v souladu s § 82 odst. 4 zákona.
u k l á d á :
vedoucímu Odboru rozvoje a investic Ing. Antonínu Zajíčkovi zajistit ve lhůtách stanovených zákonem uzavření Smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „J. Zrzavého 3975, Prostějov – zateplení fasády a střechy, výměna oken“ s vybraným uchazečem Stavebniny U Komína, s.r.o.
45. Různé
Usnesení č. 4879
Rada města Prostějova:
· Rozhodla o právním zastoupení statutárního města Prostějova v soudním sporu se společností Manthellan, a.s. advokátem Mgr. Tomášem Kotrysem, sídlem Vrahovická 2526/7, Prostějov,
IČ: 662 47 543
· Pověřuje Miroslava Pišťáka, primátora města, aby udělil plnou moc advokátovi Mgr. Tomáši Kotrysovi k zastupování města a aby učinil další právní jednání v souvislosti s rozhodnutím
o zastupování města

Miroslav P i š ť á k Mgr. Jiří P o s p í š i l
primátor města Prostějova 1. náměstek primátora


Prostějov 7. 10. 2014

Zapsala: Ing. Jitka Krulová

 

Vytvořeno 29.10.2014 14:23:14 | přečteno 354x | Richard Sedlák
load