Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2014 > Usnesení ze 124. schůze Rady města Prostějova

Usnesení ze 124. schůze Rady města Prostějova

konané 21.10.2014

 

1. Zahájení, schválení programu
Usnesení č. 4880
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
program své 124. schůze, konané dne 21. 10. 2014,
p o v ě ř u j e
Mgr. Ivanu Hemerkovou, náměstkyni primátora, ověřením zápisu.


2.1 Návrh rozpočtu statutárního města Prostějova pro rok 2015 – I. návrh
Usnesení č. 4881
Rada města Prostějova
bere na vědomí
návrh rozpočtu statutárního města Prostějova pro rok 2015 – I. návrh dle předloženého materiálu
s následujícími hlavními ukazateli:
Příjmy: 708.818,31 tis. Kč
Neinvestiční výdaje: 587.408,79 tis. Kč
Investiční výdaje: 119.782,36 tis. Kč
Výdaje celkem: 707.191,15 tis. Kč

Financování: -1.627,16 tis. Kč

Požadavky správců kapitol na index max. 1,00: 4.791,39 tis. Kč

rozhodla
doplnit materiál o neinvestiční výdaje takto:
1. zařadit do návrhu rozpočtu fin. prostředky na poskytnutí veřejné finanční podpory u kapitoly 21 – Sociální věci – azylové centrum v celkové výši Kč 360.000,-,
2. zařadit do návrhu rozpočtu fin. prostředky na poskytnutí veřejné finanční podpory u kapitoly 21 – Sociální věci jako nerozdělené prostředky VFP v celkové výši Kč 675.000,-,
3. zařadit do návrhu rozpočtu fin. prostředky na poskytnutí veřejné finanční podpory u kapitoly 70 – Finanční jako nerozdělené prostředky VFP v celkové výši Kč 11.970.000,-,
4. zařadit do návrhu rozpočtu fin. prostředky na poskytnutí veřejné finanční podpory u kapitoly 61 – Stavební úřad na regeneraci MPZ a MPR v celkové výši Kč 500.000,-,
5. zařadit do návrhu rozpočtu fin. prostředky pro Komisi Projektu Zdravé město a místní Agenda 21 RMP v rámci kapitoly 10 – Kancelář primátora ve výši Kč 90.000,-,
6. zařadit do návrhu rozpočtu fin. prostředky pro Komisi kulturní a grantovou RMP v rámci kapitoly 20 - Školství, kultura a sport ve výši Kč 530.000,-,
7. zařadit do návrhu rozpočtu fin. prostředky pro Komisi pro výchovu a vzdělávání RMP v rámci kapitoly 20 – Školství, kultura a sport ve výši Kč 150.000,-,
8. zařadit do návrhu rozpočtu fin. prostředky pro Komisi sportovní RMP v rámci kapitoly 20 - Školství, kultura a sport ve výši Kč 500.000,-,
9. zařadit do návrhu rozpočtu fin. prostředky pro Komisi sociální a zdravotní RMP v rámci kapitoly 21 - Sociální věci ve výši Kč 330.000,-,
10. zařadit do návrhu rozpočtu fin. prostředky pro Komisi životního prostředí RMP v rámci kapitoly 40 - Životní prostředí ve výši Kč 140.000,-,
11. zařadit do návrhu rozpočtu fin. prostředky pro Komisi prevence kriminality RMP v rámci kapitoly 41 - Doprava ve výši Kč 40.000,-,
12. snížit celkové prostředky na nerozdělenou veřejnou finanční podporu zařazenou do návrhu rozpočtu statutárního města Prostějova pro rok 2015 – I. návrhu o částku doplněnou do jednotlivých kapitol v rámci bodů 1. až 13. o částku Kč 15.157.000,-,
13. zřídit u kapitoly 70 - Finanční rezervu pro rozpočtová opatření RMP ve výši Kč 30.000.000,-
(v návrhu rozpočtu kapitoly 70 již zohledněno),
14. zřídit u kapitoly 70 - Finanční rezervu pro škodní a havarijní události ve výši Kč 2.500.000,-
(v návrhu rozpočtu kapitoly 70 již zohledněno),
15. zařadit do návrhu rozpočtu fin. prostředky na konzultační, poradenské a právní služby (studie, analýzy apod.) pro jednotlivé odbory u kapitoly 70 – Finanční jako nerozdělené prostředky
v celkové výši Kč 300.000,- (v návrhu rozpočtu kapitoly 70 již zohledněno),
16. zařadit do návrhu rozpočtu požadavky správců kapitol nad index 1,0 jmenovitě takto:
a) do kapitoly 10 - kancelář primátora v celkové částce Kč 200.000,-
b) do kapitoly 11 - správa a zabezpečení v celkové částce Kč 450.000,-
c) do kapitoly 13 - Městská policie v celkové částce Kč 250.000,-
- údržba techn. zařízení, oprava místností městské policie, chodby Kč 107.61,-
- navýšení mezd z důvodu pokrytí plat. postupů dle tarif. tabulky tříd Kč 132.39,-
- úhrada na ošetření odchycených zvířat Kč 10.000,-
d) do kapitoly 14 - Kancelář tajemníka v celkové částce Kč 637.000,-
e) do kapitoly 19 - DUHA KK u hradeb v celkové částce Kč 220.000,-
f) do kapitoly 21 - Sociální věci v celkové částce Kč 20.000,-
g) do kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem v celkové částce Kč 800 000,-
h) do kapitoly 90 – správa a údržba majetku města v celkové částce Kč 942 000,-
- nákup ostatních služeb, aktualizace zdrav.stavu stromů Kč 200.000,-
- nákup ostatních služeb, zajištění zálivky rostlinv nově vybudovaných záhonech
200 000,-
- opravy údržba obnova vodorovného značení Kč 377.000,-
- poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady Kč 165.000,-
17. snížit investiční výdaje návrhu rozpočtu statutárního města Prostějova pro rok 2015 – I. návrhu o částku Kč 3 447 000,- která byla v rámci bodů 1. a 16. zařazena do neinvestičních výdajů jednotlivých kapitol,
18. zařadit do návrhu rozpočtu fin. prostředky na investiční výdaje „ostatní“,
a to:
a) do kapitoly 10 – Kancelář primátora částku Kč 400.000,- na nákup uměleckých děl
b) do kapitoly 70 – Finanční částku Kč 15.000.000,- Kč jako limit ostatních investic bez jmenovitého určení celkem; limit bude v průběhu roku 2015 rozpouštěn do investičních výdajů jednotlivých kapitol na základě projednání v orgánech města,

nedoporučuje
dotovat v roce 2015 trvalé peněžní fondy města (fond národního domu, fond městských lázní a fond městských hřbitovů) celkovou sumou 3 mil. Kč (každý fond 1 mil. Kč) z běžných příjmů roku 2015 a tím snižovat navržené prostředky pro investice v návrhu rozpočtu města pro rok 2015,

ukládá
1. správcům kapitol zapracovat do návrhu rozpočtu statutárního města Prostějova pro rok 2015 všechny doplňky na základě rozhodnutí o doplnění předloženého návrhu rozpočtu statutárního města Prostějova pro rok 2015 – I. návrhu,
2. vedoucímu Finančního odboru MMPv předložit doplněný souhrnný návrh rozpočtu statutárního města Prostějova pro rok 2015 jako II. návrh k projednání na příští schůzi RMP.
3. vedoucímu OŠKS zapracovat do návrhu rozpočtu změny dle nařízení vlády
týkající se platových poměrů zaměstnanců ve veřejných službách a správě


2.2 Rozpočtový výhled statutárního města Prostějova s analýzou financí a ratingem na roky 2015 až 2018
Usnesení č. 4822
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
Rozpočtový výhled statutárního města Prostějova s analýzou financí a ratingem na roky 2015 až 2018

3. Návrh na schválení pronájmu prostoru sloužícího podnikání č. 110 v domě na ul. Dolní č. 2/3658, Prostějov
Usnesení č. 4883
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
pronájem prostoru sloužícího podnikání č. 110 o celkové rozloze 93,52 m2 v domě na ul. Dolní č. 2/3658 v Prostějově fě BENETI, s. r. o., se sídlem Dolní č. 2/3658, 796 01 Prostějov a to:
- za účelem rozšíření provozních prostor Restaurace U Tří bříz
- za nabídnuté nájemné ve výši 3 500,-Kč/měsíc

4. Schválení žadatelů o pronájem bytů zvláštního určení v domech s pečovatelskou službou v majetku města Prostějova
Usnesení č. 4884

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e
uzavření nájemních smluv na pronájem bytů zvláštního určení v domech s pečovatelskou službou v majetku města Prostějova se žadateli, uvedenými v důvodové zprávě.

5. Návrh uzavření nájemních smluv na pronájem bytů v majetku města Prostějova
Usnesení č. 4885

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e
uzavření nájemních smluv na pronájem bytů v majetku města Prostějova v se žadateli uvedenými v důvodové zprávě.


6. Schválení pronájmu nebytového prostoru č. 284 v domě na nám. T. G. Masaryka č. 199/22, Prostějov
Usnesení č. 4886

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e
pronájem nebytového prostoru č. 284 o celkové rozloze 8,70 m2 v domě na nám. T. G. Masaryka č. 199/22 v Prostějova dle důvodové zprávy, a to:
- záměr využití: sklad
- za nabídnuté nájemné ve výši 100,-Kč/měsíc

7. Rozpočtové opatření
7.1 Rozpočtové opatření kapitoly 11 – správa a zabezpečení (navýšení kapacity elektroměrového rozvaděče)
Usnesení č. 4887
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

11

6171

6121

 

 

0110000000000

53.845,00

Navýšení kapacity elektroměrového rozvaděče – Křížkovského 36/7 (odbor dopravy)


- zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6171

2322

 

 

0700000000000

53.845,00

Přijaté pojistné náhrady z pojistných události na budovách MMPv (např. úder bleskem)

7.2 Rozpočtové opatření kapitoly 11 – správa a zabezpečení (rekonstrukce prostor v 1.NP budovy B na WC pro návštěvníky ve dvoře radnice)
Usnesení č. 4888
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

11

6171

6121

0

0

0110000000000

335.000,00

Budovy, haly, stavby – rekonstrukce WC pro návštěvníky ve dvoře radnice

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

0

8115

0

1

070000000000

335.000,00

Fond rezerv a rozvoje


7.3 Rozpočtové opatření kapitoly 11 – správa a zabezpečení (pořízení nábytku do sálu KK Duha, Školní 4)
Usnesení č. 4889
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

11

6171

5137

0

0

0110000190100

94.000,00

 

Drobný hmotný dlouhodobý majetek - pořízení nábytku (stoly) do sálu KK Duha, Školní 4

 

11

6171

5139

0

0

0110000190100

256.000,00

 

Nákup materiálu j.n. - pořízení nábytku (židle) do sálu KK Duha, Školní 4

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

0

8115

0

1

0700000000000

350.000,00

Fond rezerv a rozvoje

7.4 Rozpočtové opatření v kapitole 15 – Informační technologie – Pořízení programového vybavení pro sehrávání dat příspěvkových organizací
Usnesení č. 4890
Rada města Prostějova
s ch v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se:
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

15

6171

6111

   

0150331000000

114.902

Programové vybavení pro sehrávání dat příspěvkových organizací

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

6909

   

0700396000000

114.902

Limit ostatních investic

7.5 Rozpočtové opatření v kapitole 15 – Informační technologie – Pořízení 2 ks skeneru Fujitsu fi-7240 vč. licence Kofax
Usnesení č. 4891
Rada města Prostějova
s ch v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se:
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

15

6171

6125

   

0150345000000

169 610,-

Pořízení 2 ks skeneru Fujitsu vč. licence Kofax Express Desktop a instalace

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

6909

   

0700396000000

169 610,-

Limit ostatních investic


7.6 Rozpočtové opatření kapitoly 20 – školství, kultura a sport (publikace Sto let prostějovské radnice)
Usnesení č. 4892
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0020

003319

6129

 

 

0200000000000

595,-

 

(zvýšení položky 6129 – nákup dlouhodobého majetku - vypořádání autorských práv za použití fotografií
v publikaci Sto let prostějovské radnice)

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0020

006409

5139

 

 

0200000000000

595,-

 

(snížení položky 5139 - nákup materiálu – uspořeno z důvodu nekopírování DVD)

7.7 Rozpočtové opatření kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města – převod finančních prostředků v rámci kapitoly – úhrada daně z nabytí nemovitých věcí a zvýšení Fondu rezerv a rozvoje
Usnesení č. 4893
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0050

006171

5362

 

 

0500000505037

46.328

zvýšení pol. 5362 – platby daní a poplatků stát.rozpočtu; prostředky určené k úhradě daně z nabytí nemovitých věcí při prodeji majetku města

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0050

006171

5362

 

 

0500000505053

12.682

snížení pol. 5362 – platby daní a poplatků stát.rozpočtu; prostředky určené k úhradě daně z nemovitosti mimo k.ú. Prostějov

0050

006171

5169

 

 

0500000505054

69.635

snížení pol. 5169 – nákup ostat.služeb; prostředky určené na úhradu nákladů spojených s pořízením průkazů energetické náročnosti budov

0050

006171

5169

 

00000001

0500000505054

638.385

snížení pol. 5169 – nákup ostat.služeb; prostředky určené na úhradu nákladů spojených s pořízením průkazů energetické náročnosti budov

- zvyšuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

 

8115

 

00000001

0700000000000

674.374

zvýšení pol. 8115 – zvýšení Fondu rezerv a rozvoje


7.8 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice Mlýnský náhon Prostějov – oprava havarijního stavu stavidla u Doubravových rybníků
Usnesení č. 4894
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

2334

5171

 

 

0600000000000

80 000

Mlýnský náhon Prostějov – oprava havarijního stavu stavidla u Doubravových rybníků v Prostějově, které slouží k napouštění a vypouštění náhonu.

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

 

 

0700000707600

80 000

Rezerva na havarijní situace čerpaná z důvodu havárie stavidla mlýnského náhonu

 

7.9 Rozpočtové opatření kapitoly 70 Finanční – optimalizace rozpočtu kapitoly

Usnesení č. 4895
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
rozpočtové opatření, kterým se

 

1. zvyšuje rozpočet příjmů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0000000070 – Finanční

 

1340

   

0700000000000

750.000

Poplatek za provoz, shrom., likvid. a odstr. komunál. odpadu – rozpočtovaná částka již byla k 14.10.2014 překročena

0000000070 – Finanční

 

1361

   

0700000000000

1.300.000

Správní poplatky – rozpočtovaná částka již byla k 14.10.2014 překročena

0000000070 – Finanční

006171

2211

   

0700000000000

96.898

Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů – položka nebyla rozpočtována; jedná se o část odvodů z pokut ČIŽP - např. SKA, s.r.o. (25 tis. kč), Tomi-Remont, a.s. (20 tis. Kč), ZD Moravan (14,4 tis. Kč) apod.

0000000070 – Finanční

006171

2212

   

0700000000000

200.000

Sankční platby přijaté od jiných subjektů – rozpočtovaná částka již byla k 14.10.2014 překročena. Jde o pokuty SÚ, OSÚMM, FO, ŽP, ŽÚ

0000000070 – Finanční

006171

2324

   

0700000000000

133.990,70

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – položka nebyla rozpočtována; jedná se o náhrady škod, dědictví, pozůstalost (zemřelí)

0000000070 – Finanční

6310

2142

   

0700000000000

300.000

Příjmy z podílů na zisku a dividend – rozpočtovaná částka již byla k 14.10.2014 překročena. Jde o dividendy FTL, a.s. (celkem 228,9 tis. Kč) a podíly na zisku ASA, a.s. (celkem 1,9 mil. Kč)

0000000070 – Finanční

 

1349

   

0700000701600

3.147.199

Zrušené místní poplatky – nerozpočtovaná položka (místní poplatek za JTHZ – úhrada nedoplatků za roky 2010 a 2011)

0000000070 – Finanční

 

1361

   

0700000701600

44.000

Správní poplatky – nerozpočtovaná položka (podání žádostí o VHP)

2. snižuje rozpočet výdajů

             

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0000000070 – Finanční

006171

5195

   

0700000000000

50.000

Odvody za nesplnění povinnosti zaměstn. zdrav. postižené – z položky nebylo nutné prostředky čerpat

0000000070 – Finanční

006310

5163

   

0700000000000

50.000

Služby peněžních ústavů – úspora na bankovních poplatcích

0000000070 – Finanční

006409

6202

   

0700092000000

6.595.000

Nákup majetkových podílů – nižší konečná částka oproti rozpočtu na základě vyúčtování peněžitého vkladu do DSP, s.r.o.

3. zvyšuje rozpočet výdajů

   
 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0000000070 – Finanční

006171

5142

   

0700000000000

3.000

 

Kurzové rozdíly ve výdajích – položka nebývá rozpočtována; výdaje nabíhají v průběhu roku a při sestavování rozpočtu nelze stanovit jejich výši

 

0000000070 – Finanční

006171

5167

   

0700000000000

14.600

 

Služby školení a vzdělávání – finanční odbor bude pořádat školení pro příspěvkové organizace v oblasti účetnictví

 

0000000070 – Finanční

006399

5362

   

0700000708300

1.700.000

 

Platby daní a poplatků SR – jde o navýšení položky na platbu DPH na základě skutečných výdajů k 14.10.2014 a výhledu do 31.12.2014

 

0000000070 – Finanční

006402

5365

   

0700000000000

206.000

 

Platby daní a poplatků krajům, obcím – ekologický poplatek, který se během roku odvádí na SFŽP (odvod za 12/2013)

 

0000000070 – Finanční

006409

5909

   

0700000005011

30.000

 

Ostatní neinvestiční výdaje – zálohy na mzdy vyplácené v průběhu roku pokladnou (k 31.12.2014 budou zálohy vyúčtovány)

4. zvyšuje rezerva města Prostějova

               
 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0000000070 – Finanční

 

8115

 

1

0700000000000

10.728.087,70

 

Zvýšení rezerv statutárního města Prostějova na trvalých peněžních fondech – fondu rezerv a rozvoje v důsledku výše uvedených opatření

 

 

 

 

 

 

 

7.10Rozpočtové opatření kapitoly 71 sociální fond – odměny a dary při pracovních a životních výročích
Usnesení č. 4896
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

71

006171

5499

 

 

0710000710070

8.000,-

 

Zvýšení položky „Peněžní odměny“ na pokrytí odměn navržených vedoucími odborů v souvislosti s pracovním a životním výročím zaměstnanců do konce roku 2014

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

71

006171

5194

 

 

0710000710070

8.000,-

 

Snížení položky „Věcné dary“ poskytované při pracovních a životních výročích – k úspoře finančních prostředků na položce došlo z důvodu většího počtu návrhů na peněžní formu odměny


7.11Rozpočtové opatření kapitoly 90 – správa a údržba majetku města – převod finančních prostředků z plnění likvidace pojistné události (veřejné osvětlení)
Usnesení č. 4897
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0090

003631

5171

 

 

0900000900600

26.541

zvýšení pol. 5171 – opravy, údržba – středisko veřejného osvětlení; převod prostředků z likvidace pojistného plnění – poškozené sloupy veřejného osvětlení (2 případy)

- zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

006171

2322

 

 

0700000000000

26.541

zvýšení pol. 2322 – přijaté pojistné náhrady; prostředky z likvidace pojistného plnění7.12 Rozpočtové opatření kapitoly 90 – správa a údržba majetku města – obnova dopravního značení a opravy komunikací
Usnesení č. 4898
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0090

002219

5171

 

 

0900000900100

517.000

zvýšení pol. 5171 – opravy a údržba – středisko komunikace; zajištění obnovy dopravního značení a opravy komunikací teplou asfalt. směsí

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0090

002219

5169

 

 

0900000900100

517.000

snížení pol. 5169 – nákup ostat. služeb – středisko komunikace; prostředky určené na zimní údržbu komunikací


7.13 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – vyhodnocení architektonické studie
Usnesení č. 4899
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e rozpočtové opatření, kterým se - zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč


0060

3319


6119

 

 


0600430000000


36 300

Společenské a sportovní centrum – architektonická studie

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

 

 

0700000707100

36 300

Snížení rezervy RMP

 

7.14 Rozpočtové opatření v kapitole 13 – městská policie
Usnesení č. 4900
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

13

5311

5162

 

 

0130000000000

20.000

 

(služby telekomunikací – nižší čerpání z důvodu změny operátora)

 

13

5311

5169

 

 

0130000000000

20.000

 

(nákup ostatních služeb – nižší čerpání z důvodu nižšího počtu odtahů vozidel)

 

13

5311

5173

 

 

0130000000000

10.000

 

(cestovné – nižší čerpání z důvodu organizace školení v místě)

 

13

5311

5179

 

 

0130000000000

17.000

 

(služby peněžních ústavů – v roce 2014 již nebude hrazeno)

 

13

5311

6111

 

 

0130004000000

1.352

 

(nákup softwaru trbonet – zůstatek po realizování akce)

 

13

5311

6122

 

 

0130002000000

2.344

4.000

 

(upgrade tel. ústředny – zůstatek po realizování akce)

- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

13

5311

5137

 

 

0130000000000

54.000

 

(nákup 4 ks pistolí GLOCK – obměna starých zbraní pro službu strážníků)

 

13

5311

5172

 

 

0130000000000

4.000

 

(nákup jedné licence klienta vzdáleného přístupu radiostanic – Trbonet server sledování GPS)

 

13

5311

5139

 

 

0130000000000

12.696

 

(informační materiály pro prevenci kriminality, nákup kancelářského materiálu)

 7.15 Rozpočtové opatření v kapitole 13 – městská policie
Usnesení č. 4901
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- snižuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0070

 

8115

 

1

0700000000000

111.200

 

(Fond rezerv a rozvoje)

- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

13

5311

5011

 

1

01300000000

82.000

 

(Platy zaměstnanců v pracovním poměru – zvýšení dle nařízení vlády

 

13

5311

5031

 

1

01300000000

21.400

 

(Povinné pojistné na soc. zabezpečení) – zvýšení dle nařízení vlády

 

13

5311

5132

 

1

01300000000

7.400

 

(Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění) – zvýšení dle nařízení vlády

 

13

5311

5038

 

1

01300000000

400

 

(Povinné úrazové pojištění) – zvýšení dle nařízení vlády7.16 Rozpočtové opatření kapitoly 20 – školství, kultura a sport a kapitoly 60 – rozvoje a investic
(Mateřská škola Prostějov, Rumunská ul. 23)
Usnesení č. 4902
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

003111

5331

 

 

02000000020322

37.500

 

(snížení položky 5331 - neinvestiční příspěvek MŠ PV, Rumunská ul. 23 - energie)

- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

60

003111

5331

 

 

0600000600322

37.500

 

(zvýšení položky 5331 – neinvestiční příspěvek MŠ PV, Rumunská ul. 23 – technické zhodnocení budovy)


7.17 Rozpočtové opatření kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města – výměna jednotky vzduchotechniky v budově Skálovo nám. 2a, Prostějov (havarijní stav)
Usnesení č. 4903
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0050

006171

5171

 

 

0500000000000

400.000

zvýšení pol. 5171 – opravy, udržování ; výměna jednotky vzduchotechniky v budově Skálovo nám. 2a

-snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

006409

5901

 

 

0700000707600

400.000

snížení pol. 5901 – rezerva na škodní a havarijní události

 

8. Bezúplatné užívání majetku - tělocvičny Základní školy a mateřské školy Prostějov, Melantrichova ul.60
Usnesení č. 4904
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
bezúplatné užívání majetku – tělocvičny Základní školy a mateřské školy Prostějov, Melantrichova ul. 60 k ubytování účastníků soustředění gymnastického oddílu Uherský Ostroh ve dnech 24. – 27. 10. 2014

9. Žádost o schválení čerpání rezervního fondu na odměnu koordinátora
- Základní školy Prostějov, ul. E. Valenty 52
- Základní školy a mateřské školy Prostějov, ul. Melantrichova 60
- Základní školy a mateřské školy Prostějov, Kollárova ul. 4
Usnesení č. 4905
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
čerpání rezervního fondu ve výši Kč 60 000,-- na odměnu koordinátora na zajištění realizace projektu „Informační centra digitálního vzdělávání“
- Základní školy Prostějov, ul. E. Valenty 52
- Základní školy a mateřské školy Prostějov, Melantrichova ul. 60
- Základní školy a mateřské školy Prostějov, Kollárova ul. 4

10.Návrh osobního příplatku ředitelce Základní školy Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 Mgr. Petře Rubáčové s platností od 1. 11. 2014
Usnesení č. 4906
Rada města Prostějova
s t a n o v í
ředitelce Základní školy Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 Mgr. Petře Rubáčové s účinností od 1. 11. 2014
osobní příplatek dle přílohy, která tvoří nedílnou součást zápisu

11.Souhlas s organizací Vánočního jarmarku na náměstí T. G. Masaryka v Prostějově
Usnesení č. 4907
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s tím, aby Vánoční jarmarky pořádané každoročně odborem školství, kultury a sportu, oddělením Duha – Kulturní klub u hradeb na náměstí T. G. Masaryka v období adventu a prodej občerstvení na silvestra u příležitosti novoročního ohňostroje na náměstí T. G. Masaryka, byly organizovány výhradně ve stylových dřevěných domcích, které jsou v majetku statutárního města Prostějova a ve vlastnictví prodejců.

12.Veřejná finanční podpora 2014 – SKI KLUB Haná o. s.
Usnesení č. 4908
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z FRR ve výši 20.000,-- Kč
SKI KLUBU Haná o. s., Prostějov, Riegrova 793/2, IČ 227 15 657 (poř. číslo žádosti 116)
- na zajištění kolektivních tréninků – letní a zimní příprava (startovné, pronájem, cestovné, sportovní vybavení)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 1. 2015
b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0020

003419

5222

 

1

0200000000000

20.000

 

(zvýšení položky 5222 – SKI KLUB HANÁ o. s. – zajištění kolektivních tréninků – letní a zimní příprava)

- snižuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0070

 

8115

 

1

0700000000000

20.000

 

(snížení položky 8115 – fondu rezerv a rozvoje)


12.1 Veřejná finanční podpora 2014
Usnesení č. 4909
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z FRR ve výši 40.000,-- Kč
(poř. číslo žádosti 119)
- na zajištění cyklu koncertů, výstav a besed k 25. výročí od listopadových událostí roku 1989 v Prostějově pod názvem „Hudbou proti zapomnění“
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 1. 2015
b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0020

003319

5493

 

1

0200000000000

40.000

 

(zvýšení položky 5493 – na projekt „Hudbou proti zapomnění)

- snižuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0070

 

8115

 

1

0700000000000

40.000

 

(snížení položky 8115 – fondu rezerv a rozvoje)


13. Žádost o schválení kalkulační ceny za pronájem horolezecké stěny v rámci doplňkové činnosti na Základní škole Prostějov, ul. Dr. Horáka 24
Usnesení č. 4910
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
kalkulační cenu Kč 150,--/1 hod. za pronájem horolezecké stěny v rámci doplňkové činnosti na Základní škole Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 od 1. 11. 2014 dle přílohy, která je nedílnou součástí usnesení

14. Prodej pozemku p. č. 75/1 v k. ú. Žešov
Usnesení č. 4911
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit prodej pozemku p.č. 75/1 – orná půda o výměře 1.138 m2 v k.ú. Žešov za následujících podmínek:
a) kupní cena bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující,
c) při prodeji předmětného pozemku bude uplatněn postup dle Směrnice č. 4/2013, kterou se upravuje systém aplikace kaucí při prodeji majetku Statutárního města Prostějova,
a pro uzavření kupní smlouvy stanovit pořadí zájemců dle důvodové zprávy.


15. Prodloužení lhůty pro dokončení výstavby místní komunikace v ul. Kopečného
Usnesení č. 4912
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
prodloužení lhůty pro dokončení stavby místní komunikace na částech pozemků Statutárního města Prostějova p.č. 973/1, p.č. 973/2, p.č. 973/3, p.č. 740/13 a p.č. 748/11, vše v k.ú. Vrahovice, v ul. Kopečného včetně vydaného kolaudačního souhlasu stanovené v čl. III. Smlouvy o budoucí darovací smlouvě č. 2007/16/155 ze dne 07.02.2008, a to do 31.12. 2015. Změna bude provedena formou dodatku ke Smlouvě o budoucí darovací smlouvě č. 2007/16/155 ze dne 07.02.2008.

16. Schválení dohody o ukončení Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 2013/50/198 ze dne 13. 05. 2013 a zřízení služebnosti na částech pozemků v k. ú. Prostějov
Usnesení č. 4913
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
1) uzavření dohody o ukončení účinnosti Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 2013/50/198 ze dne 13. 05. 2013 uzavřené mezi Statutárním městem Prostějovem jako budoucím povinným z věcného břemene a společností JMP Net, s.r.o., se sídlem Plynárenská 499/1, Brno, PSČ 657 02, IČ: 276 89 841, jako budoucím oprávněným z věcného břemene, na zřízení věcného břemene spočívajícího v právu umístit a provozovat plynárenské zařízení včetně jeho ochranného pásma na částech pozemků Statutárního města Prostějova p.č. 305/1 a p.č. 316/4, oba v k.ú. Prostějov, a zrušení všech práv a závazků vyplývajících z předmětné smlouvy, a 
2) zřízení služebnosti spočívající v právu zřídit a provozovat plynárenské zařízení na částech pozemků Statutárního města Prostějova p.č. 305/1, p.č. 316/4 a p.č. 316/2, vše v k.ú. Prostějov (rozsah zatížení pozemků je stanoven geometrickým plánem č. 5487-18/2014 ze dne 07.03.2014), a v právu vstupovat a vjíždět na uvedené pozemky v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení, ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, PSČ 401 17, IČ: 272 95 567, za následujících podmínek:
a) služebnost bude zřízena na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu ve výši 100 Kč navýšenou o DPH podle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění,
b) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu uhradí Statutární město Prostějov a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práva odpovídajícího služebnosti do katastru nemovitostí uhradí společnost RWE GasNet, s.r.o.17. Schválení výpůjčky části pozemku p. č. 7780/1 v k .ú. Prostějov
Usnesení č. 4914
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
výpůjčku části pozemku p.č. 7780/1 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 12 m2 za účelem užívání odstavné plochy, za následujících podmínek:
a) smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou,
b)vypůjčitel ponese po dobu výpůjčky veškeré náklady na provoz, údržbu a opravy předmětu výpůjčky a odstavné plochy umístěné na předmětu výpůjčky.

18. Ukončení procesu prodeje bytového domu na ul. Rozhonova 12 v Prostějově
Usnesení č. 4915
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
ukončení procesu prodeje pozemku p.č. 4215 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 496 m2 v k.ú. Prostějov, včetně stavby bytového domu č.p. 2332 (Rozhonova 12 v Prostějově), z důvodů uvedených v důvodové zprávě materiálu.

19. Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p. č. 803/1 v k. ú. Vrahovice
Usnesení č. 4916

Rada města Prostějova

v y h l a š u j e
záměr prodeje části pozemku p.č. 803/1 – ostatní plocha v k.ú. Vrahovice o výměře cca 46 m2 (přesná výměra bude známa po zpracování geometrického plánu)  za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena minimálně ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá) a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.


22. Vyhlášení záměru prodeje pozemku p. č. 783/6 v k. ú. Prostějov
Usnesení č. 4917
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr prodeje pozemku p.č. 783/6 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 21 m2 v k.ú. Prostějov za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena z důvodů uvedených v důvodové zprávě k materiálu ve výši 950 Kč/m2, tj. celkem ve výši 19.950 Kč, a bude v celé výši zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

23.Vyhlášení záměru prodeje pozemků v k. ú. Kralice na Hané
Usnesení č. 4918
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr prodeje pozemků p.č. 350/61 – ostatní plocha o výměře 5 m2, p.č. 350/65 – ostatní plocha o výměře 128 m2 a p.č. 350/110 – ostatní plocha o výměře 31 m2, vše v k.ú. Kralice na Hané, společnosti Hanácké stavby, spol. s r.o., se sídlem Čs. armádního sboru 14/32, Vrahovice, 798 11 Prostějov, IČ: 607 35 309, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši minimálně dle znaleckého posudku (cena obvyklá) a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.29. Zastupování města Prostějova v soudním sporu se společností Manthellan a.s.
Usnesení č. 4919
Rada města Prostějova
r o z h o d l a 
uzavřít s Mgr. Tomášem Kotrysem, samostatným advokátem, sídlem Vrahovická 7, 796 01 Prostějov, č. reg.: 08692, IČ: 662 47 543 příkazní smlouvu o poskytnutí právních služeb – právního zastoupení ve věci žaloby o náhradu škody a plnění povinností ze smlouvy, žalobce MANTHELLAN, a.s., IČ: 282 05 618, Olomouc, tř. Svobody 856/31, PSČ: 779 00, vedené u Okresního soudu v Prostějově pod sp. zn.: 8 C 305/2014, a to v rozsahu celého soudního řízení, podle návrhu, předloženého advokátem; návrh smlouvy tvoří přílohu tohoto materiálu.

30. Změna zadávacích podmínek veřejné zakázky „Demolice objektů a zpevněných ploch v areálu bývalých Jezdeckých kasáren“
Usnesení č. 4920
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e:
v souladu s usnesením č. 4692 k bodu 8.Zadávací řízení veřejné zakázky „Demolice objektů
a zpevněných ploch v areálu bývalých Jezdeckých kasáren“ - zahájení řízení, ze 118. Schůze Rady města Prostějova konané 19. 8. 2014 zahájení předmětného zadávacího řízení s úpravou Smlouvy o dílo, dle důvodové zprávy.

u k l á d á :
Ing. Jiřímu Novákovi, vedoucímu Odboru kancelář tajemníka, zabezpečit prostřednictvím Oddělení veřejných zakázek administraci veřejné zakázky „Demolice objektů a zpevněných ploch v areálu bývalých Jezdeckých kasáren“ s použitím výše zmíněné Zadávací dokumentace a za použití výše uvedeného hodnotícího kritéria.
u k l á d á :
Stanovit předpokládaný termín realizace nejpozději 1. 2. 2015.

31. Nákup uměleckých děl
Usnesení č. 4921
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
nákup uměleckých děl z rozpočtu města Prostějova
1) Alois Fišárek - obraz (bez názvu) - tempera na kartonu - cena 10 000 Kč
2) Viktor Hohaus - obraz „Abstraktní kompozice“ - olej na plátně - cena 13 000 Kč
3) Viktor Hohaus - obraz „Prostějov 1939“ - olej na plátně - cena 40 000 Kč

32. Návrh změny organizační struktury Magistrátu města Prostějova
Usnesení č. 4922
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
1. s účinností k 1. 11. 2014 změnu v organizační struktuře a systemizaci pracovních míst Magistrátu města Prostějova a to v Odboru kancelář tajemníka takto:
- zřizuje 1 nové pracovní místo v oddělení veřejných zakázek Odboru kancelář tajemníka Magistrátu města Prostějova vykonávané zaměstnancem v pracovním poměru se zařazením referent veřejných zakázek a zvyšuje celkový počet pracovních míst v Odboru kancelář tajemníka Magistrátu města Prostějova na 16,
2. systemizaci pracovních míst v Odboru kancelář tajemníka Magistrátu města Prostějova podle předloženého návrhu organizačního schématu.

3. s účinností k 1. 11. 2014 změnu v organizační struktuře a systemizaci pracovních míst Magistrátu města Prostějova a to v Odboru správy a údržby majetku města takto:
- ruší 1 pracovní místo vykonávané zaměstnancem v pracovním poměru se zařazením asistent vedoucího odboru - energetik
- zřizuje 1 nové pracovní místo vykonávané zaměstnancem v pracovním poměru se zařazením referent společné státní správy a samosprávy - asistent
- zřizuje 1 nové pracovní místo vykonávané zaměstnancem v pracovním poměru se zařazením referent společné státní správy a samosprávy - energetik a zvyšuje celkový počet pracovních míst v Odboru správy a údržby majetku města Magistrátu města Prostějova na 39,
4. systemizaci pracovních míst v Odboru správy a údržby města Magistrátu města Prostějova podle předloženého návrhu organizačního schématu.
- stanoví
- celkový počet zaměstnanců v pracovním poměru zařazených do Magistrátu města Prostějova k 1. 11. 2014 na 288.

33. Směrnice Rady města Prostějova Oběh účetních dokladů
Usnesení č. 4923
Rada města Prostějova
v y d á v á
s účinností od 1. 1. 2015 Směrnici Oběh účetních dokladů.

34. Sjednocení dopravní obslužnosti Olomouckého kraje
Usnesení č. 4924
Rada města Prostějova
bere na vědomí
informaci o změně systému financování dopravní obslužnosti Olomouckého kraje a požadavku Koordinátora integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje na hrazení tohoto příspěvku, který je pro rok 2015 stanoven ve výši 70,- Kč na jednoho obyvatele obce nebo města, což pro město Prostějov činí 3,096.380,- Kč.
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova
a) schválit
zapojení statutárního města Prostějova do nového systému financování dopravní obslužnosti Olomouckého kraje, který spočívá ve spolufinancování dopravní obslužnosti společně s Olomouckým krajem a ostatními městy a obcemi Olomouckého kraje částkou vypočítanou podle počtu obyvatel obce nebo města, která je pro rok 2015 stanovena na 70,- Kč na jednoho obyvatele, což pro město Prostějov činí 3,096.380,- Kč.
b) uložit
vedoucímu odboru dopravy zařadit do návrhu rozpočtu města Prostějova pro rok 2015 částku ve výši 3,096.380,- Kč jako úhradu příspěvku města Prostějova na zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého kraje.

Miroslav P i š ť á k v.r.                                  Mgr. Ivana H e m e r k o v á v.r.
primátor města Prostějova                         náměstkyně primátora

Prostějov 21. 10. 2014

 

Zpracovala: Ing. Jitka Krulová

Vytvořeno 29.10.2014 14:18:35 | přečteno 298x | Věra Krejčí
load