Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2014 > Usnesení ze 3. schůze Rady města Prostějova

Usnesení ze 3. schůze Rady města Prostějova

konané 18.12.2014

 

1. Zahájení, schválení programu
Usnesení č. 04050:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
program své 3. schůze, konané mimo schválený harmonogram dne 18.12. 2014,
p o v ě ř u j e
RNDr. Alenu Raškovou, 1. náměstkyni primátora, ověřením zápisu.

2. Valná hromada obchodní společnosti Lesy města Prostějova, s. r. o.
Usnesení č. 04051:
Rada města Prostějova jako orgán města Prostějova a zároveň při výkonu působnosti valné hromady společnosti Lesy města Prostějova, s.r.o,
s c h v a l u j e
výši nájemného za užívání souboru movitého a nemovitého majetku dle Nájemní smlouvy č. NS/OPK/01/97 ze dne 27. 01. 1997 společností Lesy města Prostějova, s.r.o., se sídlem Školní 4, 796 01 Prostějov, IČ: 253 21 692, v kalendářním roce 2014 následovně:
a) nájemné bude činit 10.000.000 Kč bez DPH ročně,
b) nájemné bude splatné pololetně, a to část nájemného ve výši 2.500.000 Kč bez DPH nejpozději k 31. 07. 2014 a část nájemného ve výši 7.500.000 Kč bez DPH nejpozději k 31. 12. 2014,
c) ostatní podmínky Nájemní smlouvy č. NS/OPK/01/97 ze dne 27. 01. 1997 zůstanou nezměněny,
d) změna bude provedena formou dodatku ke smlouvě.

3. Výměna rolby na ZS
Usnesení č. 04052:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
informaci o nutnosti výměny rolby na ZS.

4. Dar výherci v tombole – městský ples
Usnesení č. 04053:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
darování obrazu PhDr. Miroslava Šmída „Odcházení - chrám“, v ceně 4.800 Kč vylosovanému výherci v tombole na XXV. Tradičním městském plese, který se uskuteční dne 9. ledna 2015 v prostorách Národního domu.

5. Schválení peněžitého daru prvnímu občánkovi
Usnesení č. 04054:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
předání finančního daru (2.000,- Kč) pro prvního občánka města Prostějova, který se narodí na území města Prostějova jako první v pořadí od 1. 1. aktuálního roku matce s trvalým pobytem v Prostějově.
Finanční dar bude rozpočtován na kapitole 10 (kancelář primátora).

6. Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Revitalizace zeleně - Husovo náměstí (vč. PD)
Usnesení č. 04055:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3745

5169

 

 

0600444000000

750 000

Revitalizace zeleně na Husově náměstí

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3745

6121

 

 

0600444000000

750 000

Revitalizace zeleně na Husově náměstí

7. Žádost ZŠ a MŠ Prostějov, Melantrichova ul. 60 o souhlas s nabytím majetku nad stanovený limit 500 tis. Kč ročně
Usnesení č. 04056:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s nabytím majetku do vlastnictví Základní školy a mateřské školy Prostějov, Melantrichova ul. 60
nad stanovený limit 500 tis. Kč ročně ve výši 800 tis. Kč:
- nábytek do MŠ pracoviště Fanderlíkova ul. 69 (dále jen MŠ) a školní družiny ve výši 95.000 Kč
- hračky do MŠ a školní družiny ve výši 140.000 Kč
- technické vybavení do MŠ a ZŠ (4x interaktivní tabule, 2x dataprojektor, 2x lednička, 3x úklidový vozík, 2x radiomagnetofon, kopírka, tiskárna, monitor, 4x PC, 3x várnice, vozík jednopolicový, nerez stolička, atletická školka pro MŠ, keramická pec pro MŠ) ve výši 410.000 Kč
- inventář školní jídelny (vozík, 2x mixér, váhy, nářezový stroj, mraznička pultová, stolní otvírák na konzervy, kotlík elektrický, nerez pekáč, chladnička) ve výši 110.000 Kč
- drobné nářadí (sekačka na trávu, nůžky na živý plot, vrtačka, štěpkovač) ve výši 45.000 Kč.

Miroslav P i š ť á k v.r.                              RNDr. Alena R a š k o v á v.r.
primátor města Prostějova                     1. náměstkyně primátora

Prostějov 18.12.2014
Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 13.1.2015 8:21:02 | přečteno 213x | Věra Krejčí
load