Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2015 > Usnesení z 16. schůze Rady města Prostějova

Usnesení z 16. schůze Rady města Prostějova

konané 22.6.2015

 

K bodu 1. Zahájení, schválení programu
Schváleno usnesení číslo 5578.
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
program své 16. schůze, konané mimo schválený harmonogram dne 22.6.2015,
p o v ě ř u j e
Mgr. Jiřího Pospíšila, 1. náměstka primátora, ověřením zápisu.

K bodu 2. Rozhodnutí o podání odvolání proti rozsudku soudu I. stupně ve sporu o určení neplatnosti smlouvy, uzavřené se společností Manthellan, a.s.
Schváleno usnesení číslo 5579:
Rada města Prostějova
r o z h o d l a
podat odvolání proti rozsudku vydanému Okresním soudem v Prostějově č.j. 7 C 446/2014-111 ze dne 20. 5. 2015 ve věci žaloby o určení neplatnosti smlouvy uzavřené se společností MANTHELLAN, a.s., IČ: 282 05 618, Olomouc, tř. Svobody 856/31, PSČ: 779 00 (Smlouva o budoucích smlouvách ze dne 16. 7. 2010), vedené u Okresního soudu v Prostějově pod sp. zn.: 7 C 446/2014,
p o v ě ř u j e
Mgr. Tomáše Kotryse, samostatného advokáta, sídlem Vrahovická 7, 796 01 Prostějov, č. reg.: 08692, IČ: 662 47 543 vyhotovením a následným podáním odvolání proti shora uvedenému rozsudku.

K bodu 2.1 Projednání souhlasu s postupem primátora
Schváleno usnesení číslo 5580:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s postupem primátora Miroslava Pišťáka v souvislosti s udělením souhlasu se zpětvzetím žaloby s účastníkem řízení společnosti MANTHELLAN, a.s., IČ: 282 05 618, Olomouc, tř. Svobody 856/31, PSČ: 779 00, vedeného u Okresního soudu v Prostějově pod č.j. 8C 305/2014.

K bodu 3. Smlouva o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt Regenerace zeleně vybraných lokalit města Prostějova – II. etapa“
Schváleno usnesení číslo 5581:
Rada města Prostějova
doporučuje
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
1) přijetí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci „Regenerace zeleně vybraných lokalit města Prostějova – II. etapa“ ve výši 489 920,25 Kč,
2) Smlouvu č. 11096876 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí ve znění dle přiloženého návrhu.K bodu 4. Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku na projekt „Bezpečnost a ochrana dětí a mládeže v oblasti města Prostějov“
Schváleno usnesení číslo 5582:
Rada města Prostějova
doporučuje
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
1. přijetí nadačního příspěvku z Nadace ČEZ v grantovém řízení Oranžový přechod na projekt „Bezpečnost a ochrana dětí a mládeže v oblasti města Prostějov“ ve výši 120.000,- Kč,
2. smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku OP 11_15 z Nadace ČEZ ve znění dle přiloženého návrhu.

K bodu 4.1 Příprava zasedání zastupitelstva dne 29.6.2015
Schváleno usnesení číslo 5583:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rámcový návrh programu 8. – mimořádného – zasedání Zastupitelstva města Prostějova dne 29.6.2015 takto:
1. Zahájení, schválení programu
2. Smlouva o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt „Regenerace zeleně vybraných lokalit města Prostějova – II. etapa“
3. Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku na projekt „Bezpečnost a ochrana dětí a mládeže v oblasti města Prostějov“
4. Zpráva o činnosti rady za uplynulé období
5. Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva
6. Závěr.

Miroslav P i š ť á k v.r.                                                            Mgr. Jiří P o s p í š i l v.r.
primátor města Prostějova                                                    náměstek primátora

Prostějov 22.6.2015
Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 23.6.2015 12:14:59 | přečteno 217x | Věra Krejčí
load