Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2015 > Usnesení z 18. schůze Rady města Prostějova

Usnesení z 18. schůze Rady města Prostějova

konané 7. 7. 2015

 

K bodu 1. Zahájení, schválení programu

Schváleno usnesení č. 5633

Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
program své 18. schůze, konané dne 7. 7. 2015, uvedený na pozvánce

- s tím, že z programu je stažen materiál č. 4 Revokace usnesení č. 5039 RMP ze dne 20. 1., bod 13.3 – spolufinancování krajských postupových přehlídek Olomouckého kraje v souladu se smlouvou uzavřenou mezi statutárním městem Prostějov a Olomouckým krajem

p o v ě ř u j e
RNDr. Alenu Raškovou, 1. náměstkyni primátora, ověřením zápisu.

K bodu 2. Rozpočtové opatření kapitoly 70 – úhrada sankce

Schváleno usnesení číslo: 5634
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

006409

5363

     

200.000,--

(úhrada sankcí – realizace výstavby Městského oddechového a sportovního centra Prostějov)


-snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

006409

5901

   

0700000707100

200.000,--

(rezerva pro ROZOP Rady města Prostějova)                                                                      

 

 

K bodu 3. Udělení výjimky ze zákazu konzumace alkoholických nápojů na akci Prostějovské léto ve dnech 16. 7., 30. 7., 13. 8. a 27. 8. 2015

Schváleno usnesení číslo: 5635
Rada města Prostějova
u d ě l u j e
podle obecně závazné vyhlášky města č. 10 /2009 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství ve znění obecně závazné vyhlášky č. 2/2011, obecně závazné vyhlášky č. 4/2011, obecně závazné vyhlášky č. 9/2013, obecně závazné vyhlášky č. 2/2015 a obecně závazné vyhlášky č. 3/2015 výjimku statutárnímu městu Prostějovu, zastoupenému Odborem školství, kultury a sportu, oddělením Duha – Kulturní klub u hradeb ve dnech dne 16. 7., 30. 7., 13. 8. a 27. 8. 2015 při pořádání akce Prostějovské léto 2015 od 17.00 do 23.00 hodin na náměstí T. G. Masaryka.

 

 

K bodu 5. Žádost o udělení výjimky z OZV č. 12/2009 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností

Schváleno usnesení číslo: 5636
Rada města Prostějova
u d ě l u j e
výjimku z Obecně závazné vyhlášky města Prostějova č. 12/2009 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností „Občerstvení CAVALO“ po dobu měsíců červenec – srpen,a to na dny: pátek a sobota do 23.00 hodin

 

K bodu 6. Informace o stavu řízení – uložení pokuty v souvislosti s výstavbou Aquaparku Prostějov

Schváleno usnesení číslo: 5637
Rada města Prostějova
1. r o z h o d l a
podat správní žalobu ke Krajskému soudu v Brně proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č.j. ÚOHS-S140/2006/VZ-2183/2014/523/MSc ze dne 31. 1. 2014 ve spojení s rozhodnutím předsedy ÚOHS č.j. ÚOHS-R45,46/2014/VZ-11852/2015/323/RBu ze dne 21. 5. 2015
2. u d ě l u j e
plnou moc k zastupování statutárního města Prostějova JUDr. Lence Peštukové, advokátce, Žižkovo nám. 11, 796 01 Prostějov, a to pro celé řízení.

 

 

Miroslav P i š ť á k                                                           RNDr. Alena R a š k o v á
primátor města Prostějova                                             1. náměstkyně primátora

 

Prostějov 8. 7. 2015
Zpracovala: Ing. Petra Mejzlíková

Vytvořeno 7.7.2015 6:00:00 | přečteno 194x | Ing. Petra Meisselová
load