Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2015 > Usnesení z 21. schůze Rady města Prostějova

Usnesení z 21. schůze Rady města Prostějova

konané 6.8.2015

K bodu 1. Zahájení, schválení programu

Schváleno usnesení č. 5729:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
program své 21. schůze, konané mimo schválený harmonogram dne 6.8.2015, uvedený na pozvánce,
p o v ě ř u j e
RNDr. Alenu Raškovou, 1. náměstkyni primátora, ověřením zápisu.

K bodu 2. Rozhodnutí o podání stížnosti proti usnesení PČR ve věci podezření ze spáchání přečinu porušení povinnosti při správě cizího majetku v ZŠ Dr. Horáka
Schváleno usnesení číslo 5730:
Rada města Prostějova
r o z h o d l a
podat stížnost proti usnesení PČR, Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje, Územního odboru Prostějov, Č. j. KRPM-47515-90/TČ-2014-141281 ze dne 31. července 2015 ve věci podezření ze spáchání přečinu porušení povinnosti při správě cizího majetku v Základní škole Prostějov, ul. Dr. Horáka 24.

Miroslav P i š ť á k v.r. RNDr. Alena R a š k o v á v.r.
primátor města Prostějova 1. náměstkyně primátora

Prostějov 6.8.2015
Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 21.8.2015 12:51:00 | přečteno 213x | Věra Krejčí
load