Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2015 > Usnesení z 26. schůze Rady města Prostějova

Usnesení z 26. schůze Rady města Prostějova

konané 22.10.2015

K bodu 1. Zahájení, schválení programu
Schváleno usnesení č. 5948:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
program své 26. schůze, konané mimo schválený harmonogram dne 22.10.2015, uvedený na pozvánce,
p o v ě ř u j e
Ing. Zdeňka Fišera, 1. náměstka primátora, ověřením zápisu.

K bodu 2. Personální záležitosti
Schváleno usnesení č. 5949:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova
1.odvolat Mgr. Miladu Galářovou z funkce předsedkyně Osadního výboru Vrahovice a Čechůvky na základě její vlastní žádosti,
2.zvolit Ing. Jiřího Rozehnala předsedou Osadního výboru Vrahovice a Čechůvky.

K bodu 3. Zadávací řízení veřejné zakázky „Regenerace sídliště Šárka v Prostějově“ - zahájení řízení
Schváleno usnesení č. 5950:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
1. zahájení zadávacího řízení významné podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané v otevřeném řízení „Regenerace sídliště Šárka v Prostějově“ dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon),

2. základní hodnoticí kritérium ekonomická výhodnost nabídky a stanovuje dílčí hodnoticí kritéria a jejich váhu takto:
A. Výše nabídkové ceny v Kč bez DPH s váhou 80 %
B. Délka záruky za jakost díla v měsících s váhou 20 %
(uchazeč je oprávněn učinit nabídku v rozsahu min. 60 měsíců a max. 120 měsíců)

3. zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Regenerace sídliště Šárka v Prostějově“, včetně vzoru Smlouvy o dílo, dle návrhu předloženého v příloze k tomuto materiálu,

4. provedení administrace této veřejné zakázky prostřednictvím Oddělení veřejných zakázek Odboru kancelář tajemníka Magistrátu města Prostějova (dále jen Oddělení veřejných zakázek),

5. v souladu s § 74 zákona a s přihlédnutím k potřebě odborné způsobilosti komise pro posouzení a hodnocení nabídek složení komise pro otevírání obálek v počtu tří členů a tří náhradníků a složení komise pro posouzení a hodnocení nabídek v počtu nejméně pěti členů a nejméně pěti náhradníků veřejné zakázky „Regenerace sídliště Šárka v Prostějově“.
Složení komise pro otevírání obálek a komise pro posouzení a hodnocení nabídek je jmenovitě uvedeno v zápise z jednání schůze Rady města Prostějova.u k l á d á
zabezpečit prostřednictvím Oddělení veřejných zakázek administraci veřejné zakázky „Regenerace sídliště Šárka v Prostějově“ s použitím výše zmíněné Zadávací dokumentace a za použití výše uvedených hodnotících kritérií.
odpovídá: Mgr. Jana Orságová, pověřena vedením OKT
k. termín: 29. 4. 2016
p o v ě ř u j e
primátorku města Prostějova jmenovat tři členy a tři náhradníky členů komise pro otevírání obálek a nejméně pět členů a nejméně pět náhradníků členů Komise pro posouzení a hodnocení nabídek v souladu se zápisem z jednání Rady města Prostějova.

K bodu 4. Návrh na způsob zajištění realizace dodatečných stavebních prací – víceprací v rámci veřejné zakázky „Nová radnice Prostějov – oprava fasády a střechy“
Schváleno usnesení č. 5951:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
informace o stavu prací na opravě fasády a střechy Nové radnice podané v důvodové zprávě,
s c h v a l u j e
1. další postup při zajištění realizace stavebních prací spočívajících v odstranění havarijního stavu balkonů v úrovni 8. NP věže radnice, a to za využití institutu zadání veřejné zakázky v krajně naléhavém případě dle ust. § 23 odst. 4 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon);

2. zahájení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění s názvem „Odstranění havarijního stavu balkónů v úrovni 8.NP věže radnice“ v souladu s ust. § 23 odst. 4 písm. b) zákona;

3. v souladu s ust. § 79 odst. 6 zákona postup, kdy se hodnocení nabídek neprovádí, neboť by byla hodnocena pouze nabídka jednoho uchazeče;

4. náležitosti zadávací dokumentace veřejné zakázky „Odstranění havarijního stavu balkónů v úrovni 8. NP věže radnice“ – Výzvy k podání nabídky včetně vzoru Smlouvy o dílo a dále Odůvodnění veřejné zakázky dle důvodové zprávy;

5. uchazeče, kterému bude zaslána výzva k podání nabídky:
H & B delta, s.r.o.
se sídlem Bobrky 382, 755 01 Vsetín
IČO: 25835661

6. provedení administrace této veřejné zakázky prostřednictvím Oddělení veřejných zakázek Odboru kancelář tajemníka Magistrátu města Prostějova;

7. v souladu s § 74 zákona složení osob jednajících za zadavatele při předání nabídky v určeném termínu v počtu minimálně dvou osob, složení účastníků jednání za zadavatele je jmenovitě uvedeno v zápise z jednání schůze Rady města Prostějova;
u k l á d á
1. prostřednictvím Oddělení veřejných zakázek OKT ve spolupráci s Oddělením realizace ORI připravit zadávací dokumentaci, včetně technické dokumentace zakázky na odstranění havarijního stavu balkůnů v 8. NP věže radnice;
2. zabezpečit prostřednictvím Oddělení veřejných zakázek vyhlášení a administraci veřejné zakázky „Odstranění havarijního stavu balkónů v úrovni 8. NP věže radnice“ s použitím výše zmíněné zadávací dokumentace.
odpovídá: Mgr. Jana Orságová, pověřená vedením OKT, Ing. Zajíček, vedoucí ORI
k. termín: 31. 12. 2015
K bodu 5. Ekonomické srovnání varianty výstavby komunitních domů seniorů
Schváleno usnesení č. 5952:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova pokračovat v přípravě investičního záměru komunitních domů dle varianty I), tj. demolice hlavní budovy Jezdeckých kasáren a následná výstavba objektu komunitních domů seniorů.

K bodu 6. Schválení užití znaku města
Schváleno usnesení č. 5953:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s užitím znaku města Prostějova na propagačním stolním kalendáři na rok 2016, souhlas se uděluje MUDr. Pavlu Holíkovi, poslanci Parlamentu České republiky v souladu se Zákonem č. 128/2000 o obcích, a to bezúplatně.

RNDr. Alena R a š k o v á v.r. Ing. Zdeněk F i š e r v.r.
primátorka města Prostějova 1. náměstek primátorky

Prostějov 22.10. 2015
Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 22.10.2015 15:42:00 | přečteno 491x | Věra Krejčí
load