Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2015 > Usnesení z 27. schůze Rady města Prostějova

Usnesení z 27. schůze Rady města Prostějova

konané 10.11.2015

ikona souboruKe stažení: Zápis z 27. schůze Rady města Prostějova

K bodu 1. Zahájení, schválení programu
Schváleno usnesení číslo 5954:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
program své 27. schůze, konané dne 10.11.2015, uvedený na pozvánce
- s rozšířením o materiály:
3.1 Změna počtu zaměstnanců statutárního města Prostějova zařazených do orgánu obce – Městské policie Prostějov
3.2 Nákup uměleckých děl
4.2 Doporučení pro bezpečnost a prevenci kriminality z 3. 11. 2015
4.3 Doporučení Komise pro dopravu z 4. 11. 2015
4.4 Zapůjčení mobilního telefonu Miroslavu Pišťákovi za účelem zajištění řádného výkonu funkce člena zastupitelstva pověřeného řízením Městské policie Prostějov
5.1 Navýšení rozpočtu kapitoly 21 – sociální věci pro rok 2016
11.1 Veřejná zakázka „Odstranění havarijního stavu balkónů v úrovni 8. NP věže radnice“ – návrh na přijetí nabídky 
11.2 Dotace z programu na podporu Podnikatelských nemovitostí a infrastruktury
11.3 Program regenerace městské památkové zóny Prostějov v roce 2016
15.7 Jmenování nového člena za zřizovatele do Školské rady RG a ZŠ města Prostějova
19.14 Vyhlášení záměru změny Nájemní smlouvy č. NS/OPK/01/97 ze dne 27.01.1997
p o v ě ř u j e 
Ing. Zdeňka Fišera, 1. náměstka primátora, ověřením zápisu.

K bodu 2. Přehled úkolů ze schůzí rady města a zpráva o plnění úkolů ke dni 10.11.2015
Schváleno usnesení číslo 5955:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
zprávu o plnění svých usnesení ke dni 10.11.2015 bez připomínek.

K bodu 3. Plán schůzí rady a zasedání zastupitelstva 2016
Schváleno usnesení číslo 5956:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
plán jednání orgánů města Prostějova na rok 2016 takto:
a) schůze rady: 5. a 19. ledna, 2. února, 1., 15. a 29. března, 26. dubna, 10. a 24. května, 21. června, 26. července, 23. srpna, 20. září, 4. a 18. října, 8. a 22. listopadu, 20. prosince; 
b) zasedání zastupitelstva: 15. února, 11. dubna, 6. června, 5. září, 31. října, 12. prosince.

K bodu 3.1 Změna počtu zaměstnanců statutárního města Prostějova zařazených do orgánu obce – Městské policie Prostějov
Schváleno usnesení číslo 5957:
Rada města Prostějova 
d o p o r u č u j e 
Zastupitelstvu města Prostějova schválit celkový počet zaměstnanců města zařazených do Městské policie Prostějov na 59 s účinností od 1.1.2016.

K bodu 3.2 Nákup uměleckých děl
Schváleno usnesení číslo 5958:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
nákup uměleckých děl z rozpočtu města Prostějova
1. František Tříska – „Plachetnice na moři“ – olej na kartonu - cena 13 000 Kč
2. Jaroslava Zárecká Muchová – „Tarnovo“ (motiv z Bulharska) – olej na kartonu - cena 5 000 Kč
3. Karel Augusta – „Rozsévač“ – olej na plátně - cena 15 000 Kč
4. Vlastimil Bok – „Pohled na Prostějov“ – akvarel - cena 6 000 Kč
5. Miroslava Doleželová – „Cikánská dívka“ – olej - cena 10 000 Kč
6. Rudolf Tichý – „Portrét“ – akvarel - cena 4 000 Kč
7. Jiří Šmíd – „Tutti Frutti“ – olej na dřevě - cena 7 000 Kč
8. Jiří Šmíd – „Stražisko“ – olej na plátně a lepence - cena 7 000 Kč
9. Jiří Šmíd – „Borůvkový kopec“ – olej na plátně – cena 4 500 Kč
10. Antonín Gottwald – „Krajina“ – akvarel – cena 2 000 Kč
11. Jaroslav Franc – „Dívka“ – akvarel v paspartě – cena 2 000 Kč
12. Oldřich Lasák – „Pohled na Prostějov z dívčí měšťanské školy“ – akvarel – 12 000 Kč.

K bodu 4. Záležitosti komisí rady
Schváleno usnesení číslo 5959:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
4.1 doporučení Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality z 19. 10. 2015,
4.2 doporučení Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality z 03. 11. 2015,
4.3 doporučení Komise pro dopravu z 9. 11. 2015.

K bodu 4.4 Zapůjčení mobilního telefonu Miroslavu Pišťákovi za účelem zajištění řádného výkonu funkce člena zastupitelstva pověřeného řízením Městské policie Prostějov
Schváleno usnesení číslo 5960:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í 
se zapůjčením mobilního telefonu Miroslavu Pišťákovi za účelem zajištění řádného výkonu funkce člena zastupitelstva pověřeného řízením Městské policie Prostějov za podmínek, sjednaných v předložené dohodě o poskytnutí mobilního telefonu, a to po dobu trvání pověření Miroslava Pišťáka řízením Městské policie Prostějov.

K bodu 5. Městská hromadná doprava – úhrada prokazatelné ztráty pro rok 2016
Schváleno usnesení číslo 5961:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e 
Zastupitelstvu města Prostějova schválit v rozpočtu města Prostějova na rok 2016 částku 19,594.000,- Kč jako úhradu prokazatelné ztráty v městské hromadné dopravě.

K bodu 5.1 Navýšení rozpočtu kapitoly 21 – sociální věci pro rok 2016
Schváleno usnesení číslo 5962:
Rada města Prostějova
r o z h o d l a
zařadit do návrhu rozpočtu statutárního města Prostějova pro rok 2016 požadavek nad koeficient 1,0 kapitoly 21 – sociální věci ve výši 479.160,-- Kč na pokrytí nákladů spojených s provozováním služby Senior taxi v roce 2016.

K bodu 6. Návrh rozpočtu statutárního města Prostějova pro rok 2016 – II. návrh
Schváleno usnesení číslo 5963:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
1. návrh rozpočtu statutárního města Prostějova pro rok 2016 – II. návrh dle předloženého materiálu s následujícími hlavními ukazateli:
Příjmy: 784.079,29 tis. Kč
Neinvestiční výdaje bez výdajů na opravy a údržbu 
stavební povahy: 656.597,73 tis. Kč
Investiční výdaje celkem a výdaje na opravy a údržbu 
stavební povahy bez zapojení rezerv města (v tom investiční 
výdaje „ostatní“ = 15.400 tis. Kč a investiční výdaje a výdaje 
na opravy a údržbu stavební povahy = 108.264,4 tis. Kč): 123.664,40 tis. Kč
Výdaje celkem: 780.262,13 tis. Kč
Financování: -3.817,16 tis. Kč
2. finanční plány příspěvkových organizací

r o z h o d l a
1. doplnit materiál o neinvestiční výdaje takto:
a) do kapitoly 10 – Kancelář primátora navýšení v částce 88,8 tis. Kč (Členství ve spolku Odpady OlK, z. s. původní částka 1 Kč navýšena na 3 Kč na obyvatele),
b) do kapitoly 13 – Městská policie navýšení v částce 850 tis. Kč (2 pracovní místa strážníků okrskové služby v místních částech Vrahovice (okrsek č. 6) a Domamyslice, Čechovice, Krasice (okrsek č. 5),
c) do kapitoly 21 – Sociální věci navýšení v částce 479,16 tis. Kč (pokrytí nákladů spojených s provozováním služby Senior taxi v roce 2016),
d) do kapitoly 41 – Doprava navýšení v částce 380 tis. Kč (navýšení výdajů na dopravní obslužnost území – MHD na základě smluvního vztahu);
2. zařadit do návrhu rozpočtu pro rok 2016 stavební investiční akce a akce spojené s opravami a údržbou stavební povahy v celkovém objemu 180,61 mil. Kč následovně:
a) do kapitoly 60 – Rozvoj a investice v částce 35.040 tis. Kč (opravy a údržba stavební povahy),
b) do kapitoly 60 – Rozvoj a investice v částce 145.570 tis. Kč (investice stavební).
3. zapojit prostředky rezerv města (trvalého peněžního fondu rezerv a rozvoje) do návrhu rozpočtu pro rok 2016 na dofinancování stavebních investičních akcí nad saldo příjmů a výdajů II. návrhu rozpočtu statutárního města Prostějova pro rok 2016 v částce 74.143,56 tis. Kč;
u k l á d á
1. správcům kapitol zapracovat do návrhu rozpočtu statutárního města Prostějova pro rok 2016 všechny doplňky na základě rozhodnutí o doplnění předloženého návrhu rozpočtu města pro rok 2016 – II. návrhu,
2. vedoucímu Finančního odboru MMPv předložit doplněný souhrnný návrh rozpočtu statutárního města Prostějova pro rok 2016 pracovnímu semináři ZMP dne 23.11.2015.

K bodu 7. Stanovení poplatků za stánky na nám. T. G. Masaryka v období vánočního jarmarku
Schváleno usnesení číslo 5964:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e 
výši poplatků za služby, a to právo přenechání prostoru pro umístění mobilního stánku umístěné v rámci vánočního jarmarku na nám. T. G. Masaryka ve dnech 27. 11. 2015 – 31. 12. 2015 dle varianty A), tj. ve stejné výši jako v roce 2014.

K bodu 8. Bezúplatný převod elektrických a elektronických sirén od HZS OlK
Schváleno usnesení číslo 5965:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
1. bezúplatný převod majetku od ČR – Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, IČO 70885940 do majetku statutárního města Prostějova, IČO: 00288659
2. smlouvu o bezúplatném převodu majetku uzavřenou mezi ČR – Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc, IČO 70885940 a statutárním městem Prostějov, nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov, IČO: 00288659, dle předloženého návrhu, 
p o v ě ř u j e
RNDr. Alenu Raškovou, primátorku města podpisem přiložené smlouvy o bezúplatném převodu majetku.

K bodu 9. Udělení výjimky ze zákazu konzumace alkoholických nápojů na akci Prostějovská zima a vánoční trhy ve dnech 27.11.–31.12.2015
Schváleno usnesení číslo 5966:
Rada města Prostějova 
u d ě l u j e
podle obecně závazné vyhlášky města č. 3/2015, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 10/2009 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 2/2011, obecně závazné vyhlášky č. 4/2011, obecně závazné vyhlášky č. 9/2013 a obecně závazné vyhlášky č. 2/2015 výjimku statutárnímu městu Prostějovu, zastoupenému Odborem školství, kultury a sportu, oddělením Duha – Kulturní klub u hradeb ve dnech 27.11.–31.12.2015 při pořádání akce Prostějovská zima + vánoční trhy od 10.00 do 20.00 hodin na náměstí T. G. Masaryka.

K bodu 10. Veřejná zakázka „Komplexní pojištění statutárního města Prostějov, včetně příspěvkových organizací a vybraných obchodních společností“ – návrh na rozhodnutí o vyloučení uchazečů
Schváleno usnesení číslo 5967:
Rada města Prostějova
r o z h o d l a
v souladu s § 76 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) a na základě doporučení komise pro hodnocení nabídek o vyloučení uchazeče Generali Pojišťovna a.s., se sídlem Evropská 136/810, 160 12 Praha 6, IČO: 49240480, z další účasti ve druhé a třetí části zadávacího řízení „Komplexní pojištění statutárního města Prostějov, včetně příspěvkových organizací a vybraných obchodních společností“ a vyloučení uchazeče Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem Pobřežní 665/23, 186 00 Praha 8, IČO: 63998530, z další účasti ve třetí části zadávacího řízení „Komplexní pojištění statutárního města Prostějov, včetně příspěvkových organizací a vybraných obchodních společností“, a to pro nedostatky nabídky detailně uvedené v důvodové zprávě,

u k l á d á
Odboru kancelář tajemníka prostřednictvím Oddělení veřejných zakázek zajistit a rozeslat ve lhůtách stanovených zákonem oznámení o vyloučení uchazečů z další účasti ve vybraných částech zadávacího řízení „Komplexní pojištění statutárního města Prostějov, včetně příspěvkových organizací a vybraných obchodních společností“.
odpovídá: Mgr. Jana Orságová, pověřena vedením OKT
k. termín: 18. 11. 2015

K bodu 11. Zadávací řízení veřejné zakázky „Stavební úpravy vybraných interiérů prostějovského zámku“ - zahájení řízení
Schváleno usnesení číslo 5968:
Rada města Prostějova 
s c h v a l u j e 

1. zahájení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané v otevřeném řízení „Stavební úpravy vybraných interiérů prostějovského zámku“ dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon), 

2. základní hodnoticí kritérium ekonomická výhodnost nabídky a stanovuje dílčí hodnoticí kritéria a jejich váhu takto:
A. Výše nabídkové ceny v Kč bez DPH s váhou 80 %
B. Délka záruky za jakost díla v měsících s váhou 20 %
(uchazeč je oprávněn učinit nabídku v rozsahu min. 60 měsíců a max. 120 měsíců)

3. zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Stavební úpravy vybraných interiérů prostějovského zámku“, včetně vzoru Smlouvy o dílo a Odůvodnění veřejné zakázky, dle předloženého návrhu a s doplněním o kauci pro účast v soutěži ve výši 300 tis. Kč a s úpravou technických kvalifikačních předpokladů takto: minimálně tři referenční zakázky na stavební práce obdobného charakteru (rekonstrukce objektů občanské vybavenosti), z toho alespoň jedna referenční zakázka na rekonstrukci interiéru památkově chráněné nemovitosti, kdy hodnota každé z těchto požadovaných referenčních zakázek činila alespoň 6 mil Kč bez DPH;

4. provedení administrace této veřejné zakázky prostřednictvím Oddělení veřejných zakázek Odboru kancelář tajemníka Magistrátu města Prostějova (dále jen Oddělení veřejných zakázek), 

5. v souladu s § 74 zákona a s přihlédnutím k potřebě odborné způsobilosti komise pro posouzení a hodnocení nabídek složení komise pro otevírání obálek v počtu tří členů a tří náhradníků a složení komise pro posouzení a hodnocení nabídek v počtu sedmi členů a sedmi náhradníků veřejné zakázky „Stavební úpravy vybraných interiérů prostějovského zámku“. Složení komise pro otevírání obálek a komise pro posouzení a hodnocení nabídek je jmenovitě uvedeno v příloze zápisu ze schůze Rady města Prostějova ze dne 10. 11. 2015,

u k l á d á
Oddělení veřejných zakázek zabezpečit administraci veřejné zakázky „Stavební úpravy vybraných interiérů prostějovského zámku“ s použitím výše zmíněné Zadávací dokumentace a za použití výše uvedených hodnotících kritérií,

odpovídá: Mgr. Jana Orságová, pověřena vedením OKT
k. termín: 15. 2. 2016
p o v ě ř u j e
primátorku města RNDr. Alenu Raškovou jmenovat tři členy a tři náhradníky členů komise pro otevírání obálek a sedmi členů a sedmi náhradníků členů komise pro posouzení a hodnocení nabídek v souladu s rozhodnutím Rady města Prostějova ze dne 10. 11. 2015.

K bodu 11.1 Veřejná zakázka „Odstranění havarijního stavu balkónů v úrovni 8. NP věže radnice“ – návrh na přijetí nabídky
Schváleno usnesení číslo 5969:
Rada města Prostějova
r o z h o d l a
1. v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“) a na základě cenové nabídky uchazeče v zadávacím řízení „Odstranění havarijního stavu balkónů v úrovni 8. NP věže radnice“ a přijala nabídku společnosti H & B delta, s.r.o., se sídlem Bobrky 382, 755 01 Vsetín, IČO: 25835661. Nabídka společnosti H & B delta, s.r.o. vyhověla všem podmínkám zadávacího řízení, jak je uvedeno v důvodové zprávě,

2. zadat zakázku „Odstranění havarijního stavu balkónů v úrovni 8. NP věže radnice“ společnosti H & B delta, s.r.o., se sídlem Bobrky 382, 755 01 Vsetín IČO: 25835661, a uzavřít se společností H & B delta, s.r.o. Smlouvu o dílo,

u k l á d á
Odboru rozvoje a investic zajistit ve lhůtách stanovených zákonem uzavření Smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Odstranění havarijního stavu balkónů v úrovni 8. NP věže radnice“ s vybraným H & B delta, s.r.o., se sídlem Bobrky 382, 755 01 Vsetín, IČO: 25835661.
odpovídá: Ing. Antonín Zajíček, vedoucí ORI
k. termín: 20. 11. 2015

K bodu 11.2 Dotace z programu na podporu Podnikatelských nemovitostí a infrastruktury
Schváleno usnesení číslo 5970:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í 
informace o přípravě podkladových materiálů k přípravě Programu na podporu Podnikatelských nemovitostí a infrastruktury.

K bodu 11.3 Program regenerace městské památkové zóny Prostějov v roce 2016
Schváleno usnesení číslo 5971:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit 
1. zařazení obnovy níže uvedených objektů do Programu regenerace městské památkové zóny Prostějov v roce 2016, dle návrhu Komise pro regeneraci městské památkové zóny ze dne 13. 10. 2015

kulturní památka

vlastník kulturní památky

druh prací

socha J. Wolkera

statutární město Prostějov

restaurování sochy

socha K. Havlíčka Borovského

statutární město Prostějov

restaurování sochy, 
včetně zhotovení nového zakladu

2. pověření RNDr. Aleny Raškové, primátorky statutárního města Prostějova, podepsáním žádosti o poskytnutí účelové dotace ze státního rozpočtu v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2016.

K bodu 12. Projektový námět „Realizace odděleného sběru odpadu ve městě Prostějov – I. etapa“
Schváleno usnesení číslo 5972:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
1. projektový námět „Realizace odděleného sběru odpadu ve městě Prostějov – I. etapa“ dle předloženého návrhu,
2. předložení žádosti o dotaci do 5. výzvy z Operačního programu Životní prostředí.

K bodu 13. Žádost o úpravu finančního plánu Jeslí sídliště Svobody
Schváleno usnesení číslo 5973:
Rada města Prostějova 
s c h v a l u j e
úpravu finančního plánu Jeslí sídliště Svobody v Prostějově, příspěvkové organizace, se sídlem sídliště Svobody 23/78, Prostějov, IČO 479 20 360, a to:
- snížení ukazatele účet 502 – Spotřeba energie ve výši 7.260,-- Kč
- navýšení závazného ukazatele účet 521 – Mzdové náklady ve výši 5.400,-- Kč
- navýšení závazného ukazatele účet 524, 525 – Zákonné a jiné sociální pojištění ve výši 1.860,-- Kč.

K bodu 14. Žádost o užití znaku města – Noc kostelů 2016
Schváleno usnesení číslo 5974:
Rada města Prostějova 
s o u h l a s í
s užitím znaku města Prostějova na plakátech k Noci kostelů 2016. Souhlas se uděluje v souladu se Zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, a to bezúplatně.

K bodu 15.1 Žádost o schválení čerpání fondu investic RG a ZŠ města Prostějova, Studentská ul. 2 
Schváleno usnesení číslo 5975:
Rada města Prostějova 
s c h v a l u j e
čerpání fondu investic Reálného gymnázia a základní školy města Prostějova, Studentská ul. 2
ve výši Kč 111 000,-- na pořízení interaktivní tabule včetně příslušenství do kmenové třídy prvního stupně základní školy.

K bodu 15.2 Žádost o souhlas s přijetím věcného daru RG a ZŠ města Prostějova, Studentská ul. 2
Schváleno usnesení číslo 5976:
Rada města Prostějova 
s o u h l a s í
s přijetím věcného daru – dataprojektoru Epson EB-W28 v hodnotě Kč 14 132,-- Reálným gymnáziem
a základní školou města Prostějova, Studentská ul. 2 od dárce Klub přátel RG a ZŠ města Prostějova, 
IČO 265 41 785.

K bodu 15.3 Žádost o schválení čerpání RF a navýšení investičního příspěvku pro MŠ Prostějov,
Rumunská ul. 23
Schváleno usnesení číslo 5977:
Rada města Prostějova 
s c h v a l u j e
a) čerpání rezervního fondu Mateřské školy Prostějov, Rumunská ul. 23, příspěvková organizace ve výši Kč 10 000,-- na pořízení elektrické smažící pánve do školní jídelny
b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

003111

6351

0200000020322

58.970,-

 

(zvýšení položky 6351 investiční příspěvek Mateřské škole PV, Rumunská ul. 24 – pořízení elektrické smažící pánve pro školní jídelnu)

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

006409

5901

070000000707100

58.970,-

 

(snížení položky 5901 – rezerva RMP pro rozpočtová opatření)


K bodu 15.4 Žádost o souhlas s přijetím věcných darů ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka 24
Schváleno usnesení číslo 5978:
Rada města Prostějova 
s o u h l a s í
s přijetím věcných darů Základní školou Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 
a)pro jazykovou učebnu – nábytek dle přílohy v celkové hodnotě Kč 24 500,-- (dárce SRPŠ při Základní škole Prostějov, ul. Dr. Horáka 24);
b)pro dětské hřiště v areálu školy 2 ks pružinových houpacích sestav v celkové hodnotě Kč 16 000,--

K bodu 15.5 Žádost o úpravu finančního plánu MŠ Prostějov, Partyzánská ul. 34
Schváleno usnesení číslo 5979:
Rada města Prostějova 
s c h v a l u j e
úpravu finančního plánu Mateřské školy Prostějov, Partyzánská ul. 34
- navýšení závazného ukazatele účet 551 – odpisy dlouhodobého majetku ve výši Kč 3.936,--
- snížení ukazatele účet 549 – ostatní náklady z činnosti ve výši Kč 3.936,--.

K bodu 15.6 Žádost ředitelky MŠ Prostějov, ul. Šárka 4a o souhlas se studiem
Schváleno usnesení číslo 5980:
Rada města Prostějova 
s o u h l a s í
se studiem ředitelky Mateřské školy Prostějov, ul. Šárka 4a v období únor 2016 – červen 2017 k výkonu specializované činnosti Koordinátor školního vzdělávacího programu na Krajském pracovišti Národního institutu dalšího vzdělávání Brno, Křížová 22 a úhradou nákladů studia ve výši Kč 9 700,-- z finančních prostředků organizace (ostatní neinvestiční výdaje).

K bodu 15.7 Jmenování nového člena za zřizovatele do Školské rady RG a ZŠ města Prostějova
Schváleno usnesení číslo 5981:
RadaměstaProstějova
j m e n u j e
PaedDr. Jiřího Kremlu za zřizovatele do funkce člena Školské rady Reálného gymnázia a základní školy města Prostějova, Studentská ul. 2 v souladu s § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) s účinností od 10. 11. 2015.

K bodu 16.1 Dotace 2015 - Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje
Schváleno usnesení číslo 5982:
Rada města Prostějova 
s c h v a l u j e
a) poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2015 z prostředků Fondu rezerv a rozvoje ve výši 35.000,-- Kč Zdravotnické záchranné službě Olomouckého kraje, příspěvkové organizaci, Aksamitova 557/8, Olomouc, IČO 008 49 103 (pořadové č. žádosti 96)
- na dovybavení záložního sanitního vozidla pro Územní odbor Prostějov – pořízení zdravotnického přístroje Injektomat Perfusor Compact
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2015

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi statutárním městem Prostějovem, IČO 002 88 659, a příjemcem Zdravotnickou záchrannou službou Olomouckého kraje, příspěvkovou organizací, Aksamitova 557/8, Olomouc, IČO 008 49 103, dle přílohy

c) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0021

3533

5339

1

0210000000000

35.000,-

neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím (poskytnutí dotace – Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje – dovybavení záložního sanitního vozidla pro Územní odbor Prostějov – pořízení zdravotnického přístroje Injektomat Perfusor Compact)

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

8115

1

0700000000000

35.000,-

Fond rezerv a rozvoje

K bodu 16.2 Dotace 2015 - Komise školská
Schváleno usnesení číslo 5983:
Rada města Prostějova 
r o z h o d l a
materiál č. 16.2 Dotace 2015 - Komise školská odložit.

K bodu 17. 1 ROZOP kapitoly 12 – krizové řízení
Schváleno usnesení číslo 5984:
Rada města Prostějova 
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

6171

5175

0100000000000

10 000

(zvýšení pol. 5175 pohoštění – zajištění občerstvení na společné cvičení krizového štábu a složek IZS )

12

5273

6122

0120000000000

85 000

(zvýšení pol. 6122 – rozšíření systému varování a vyrozumění obyvatelstva, pořízení 3 kusů bezdrátových hlásičů pro území města)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

12

5273

5169

0120000000000

10 000

(snížení pol. 5169 nákup ostatních služeb – přesun plánovaných prostředků na zabezpečení cvičení)

12

6409

5901

0120000000000

85 000

(snížení rezervy na havarijní situace – přesun finančních prostředků pro rozšíření systému varování a vyrozumění obyvatelstva)

K bodu 17. 2 ROZOP kapitoly 13 – Městská policie
Schváleno usnesení číslo 5985:
Rada města Prostějova 
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se 
- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

8115

00000001

0700000000000

120.800

(fond rezerv a rozvoje)

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

13

5311

5011

01300000000

89.800

(Platy zaměstnanců v pracovním poměru – změna nařízení vlády)

13

5311

5031

01300000000

22.500

(Povinné pojistné na soc. zabezpečení– změna nařízení vlády)

13

5311

5132

01300000000

8.100

(Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění– změna nařízení vlády)

13

5311

5038

01300000000

400

(Povinné úrazové pojištění– změna nařízení vlády)

K bodu 17. 3 ROZOP kapitoly 19 – Duha KK u hradeb
Schváleno usnesení číslo 5986:
Rada města Prostějova 
s c h v a l u j e 
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0019

003319

5194

0190000190100

6.000

(zvýšení položky 5194 – věcné dary při zajišťování agendy Jubilanti města Prostějova)

0019

003319

5175

0190000190104

4.000

(zvýšení položky 5175 – pohoštění při realizaci projektu Prostějovská zima)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0019

003313

5139

0190000190100

6.000

(snížení položky 5139 – nákup materiálu v kině METRO 70, úspora vznikla nízkým čerpáním položky nákup materiálu v kině Metro 70)

0019

003319

5139

0190000190104

4.000

(snížení položky 5139 – nákup materiálu na projekt Prostějovská zima, úspora vznikla změnou realizátora výtvarných dílen pro děti. Dílny povedou pracovnice Ekocentra IRIS a použitím levnějších výtvarných potřeb a materiálů pro výrobu dárkových předmětů s vánoční tematikou)

K bodu 17. 4 ROZOP kapitoly 20 – školství, kultura a sport
Schváleno usnesení číslo 5987:
Rada města Prostějova 
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3231

5331

0200000020400

200.000,-

 

(snížení položky 5331 neinvestiční příspěvek ZUŠ Vl. Ambrose PV – energie)

- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3314

5331

0200000020402

200.000,-

 

(zvýšení položky 5331 neinvestiční příspěvek Městské knihovně Prostějov, příspěvková organizace)

K bodu 17. 5 ROZOP kapitoly 21 – sociální věci (komunitní plánování sociálních služeb)
Schváleno usnesení číslo 5988:
Rada města Prostějova 
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0021

4349

5169

0210000000000

4.400,-

Zvýšení položky „nákup ostatních služeb“ – Komunitní plánování sociálních služeb ve městě Prostějově – zajištění metodické podpory pro přípravu realizace analytické fáze projektu a tvorbu analytických dokumentů – Sociodemografické analýzy města Prostějova, analýzy poskytovatelů sociálních služeb ve městě Prostějově aj.)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0021

4349

5175

0210000000000

4.400,-

Snížení položky „pohoštění“ – Komunitní plánování sociálních služeb ve městě Prostějově (úspora z titulu realizace implementační fáze projektu v roce 2015 bez nutnosti pravidelného svolávání řídící skupiny a pracovních skupin)

K bodu 17.6 ROZOP kapitoly 21 – sociální věci (prevence kriminality)
Schváleno usnesení číslo 5989:
Rada města Prostějova 
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

5311

5139

0210000000000

71.980 Kč

Zvýšení položky „nákup materiálu“ – Bezpečnost a veřejný pořádek – nákup materiálu v rámci „Programu prevence kriminality ve městě Prostějově“ (nákup kalendářů pro seniory s radami pro zajištění osobního bezpečí, informační a edukační materiály, reflexní pomůcky).

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

5311

5169

0210000000000

71.980 Kč

Snížení položky „nákup ostatních služeb“ – Bezpečnost a veřejný pořádek – převod finančních prostředků na položku „nákup materiálu“ z důvodu potřeby nákupu materiálu v rámci „Programu prevence kriminality ve městě Prostějově“ - úspora finančních prostředků díky získaným státním účelovým dotacím.


K bodu 17.7 ROZOP kapitoly 21 – sociální věci (akce pro rodiče s dětmi)
Schváleno usnesení číslo 5990:
Rada města Prostějova 
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0021

4339

5175

0210000210400

3.490,-

Zvýšení položky „pohoštění“ – Akce pro rodiče s dětmi – zajištění cukrovinkových balíčků pro děti

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0021

4339

5169

0210000210400

3.490,-

Snížení položky „nákup služeb“ – Akce pro rodiče s dětmi - došlo k úspoře při zajištění předvánočního filmového představení pro děti (úspora na výdajích za zapůjčení filmu)

K bodu 17. 8 ROZOP kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města (pietní desky)
Schváleno usnesení číslo 5991:
Rada města Prostějova 
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se 
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0050

006171

5137

0500000000000

51.546

zvýšení pol. 5137 – drobný hmotný dlouhodobý majetek; pořízení 2 ks pietních desek pro vsypovou loučku na hřbitově na ul. Brněnská

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

006409

5901

0700000707100

51.546

snížení pol. 5901 – rezerva pro ROZOP Rady města Prostějova

K bodu 17. 9 ROZOP kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města (sportovní areál E. Beneše)
Schváleno usnesení číslo 5992:
Rada města Prostějova 
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se 
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0050

003412

5156

0500119000000

18.000

zvýšení pol. 5156 – pohonné hmoty a maziva; Sport. areál E. Beneše – prostředky na nákup benzínu a maziv pro techniku využívanou při správě areálu

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0050

003412

5153

0500119000000

18.000

snížení pol. 5153 – plyn; Sport. areál E. Beneše – spotřeba plynu

K bodu 17.10 ROZOP kapitoly 90 – správa a údržba majetku města (úprava položek v rámci kapitoly)
Schváleno usnesení číslo 5993:
Rada města Prostějova 
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se 
- zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0090

006409

2329

0900000000000

2.611.643

zvýšení pol. 2329 – ostatní nedaňové příjmy; část vrácených fin. prostředků z vyúčtování služeb v bytech a nebyt. prostorách za rok 2014

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0090

003612

5151

0900000910700

1.250.000

zvýšení pol. 5151 – studená voda; spotřeba vody v bytech a nebyt. prostorách spravovaných DSP, s.r.o.

0090

003619

5169

0900000910200

180.000

zvýšení pol. 5169 – nákup ostatních služeb; fin. prostředky na správu bytů a nebyt. prostor zajišťovanou DSP, s.r.o.

0090

003612

5154

0900000910800

218.000

zvýšení pol. 5154 – el. energie; spotřeba el. energie – byty a nebyt. prostory spravované DSP, s.r.o.

0090

003612

5152

0900000910600

963.643

zvýšení pol. 5152– teplo; fin. prostředky za dodávku tepla do bytů a nebyt. prostor spravovaných DSP, s.r.o.

K bodu 17.11 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Národní dům)
Schváleno usnesení číslo 5994:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se 
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3322

5169

0600042000000

200 000

Národní dům - sanace zdiva suterénu, střecha, kašna, výplně otvorů, dlažby

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

3322

3322

5171

0600042000000

200 000

Národní dům - sanace zdiva suterénu, střecha, kašna, výplně otvorů, dlažby - PD

K bodu 17.12 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (PD chodník Žitná, Čechovice)
Schváleno usnesení číslo 5995:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e 
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

2219

6121

0600541000000

50 000

Chodník ulice Žitná, Čechovice – projektová dokumentace

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

0700000707100

50 000

Snížení rezervy RMP

K bodu 17.13 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (převod položek)
Schváleno usnesení číslo 5996:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se 
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3412

5171

0600388000000

200 000

Víceúčelové hřiště Čechovice

0060

3111

6121

0600495000001

100 000

ZŠ a MŠ Melantrichova – EÚO MŠ Fanderlíkova

0060

3122

5171

5

0600000000000

50 000

Reinvestice opravy

0060

3412

5169

0600516000000

200 000

Revitalizace dětských hřišť při mateřských školách v Prostějově v přírodním stylu

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3412

6121

0600388000000

100 000

Víceúčelové hřiště Čechovice

0060

3111

6121

1

0600495000000

400 000

ZŠ a MŠ Melantrichova – EÚO MŠ Fanderlíkova

0060

3122

5171

5

0600000607027

50 000

Střední zdravotnická škola - výměna zabezpečovacího systému

K bodu 18.1 Schválení pronájmu garážového stání č. 504 - ul. Finská č. 11/4242
Schváleno usnesení číslo 5997:
Rada města Prostějova 
s ch v a l u j e
pronájem garážového stání č. 504 o celkové rozloze 7 m2 v domě na ul. Finská č. 11/4242 v Prostějově
- za nabídnuté nájemné ve výši 650,- Kč měsíčně s inflační doložkou
- za účelem využití pro garážování vozidla ve vlastním užívání
- nájemní smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s měsíční výpovědní lhůtou.

K bodu 18.2 Schválení smlouvy č. 295 o nájmu prostoru sloužícího podnikání - nám. T.G.Masaryka 111/6
Schváleno usnesení číslo 5998:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e 
změnu smlouvy č. 295 o nájmu prostoru sloužícího podnikání č. 158 o celkové rozloze 207,50 m2 v domě na nám. T. G. M. 111/6 v Prostějově, a to platnost smlouvy č. 295 z doby určité, do 31.12.2015 na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou. Ostatní podmínky smlouvy č. 295 o nájmu prostoru sloužícího podnikání č. 158 zůstávají nezměněny.

K bodu 18.3 Schválení změny smlouvy č. 637 o nájmu prostoru sloužícího - sídliště Svobody, pav. II č. 3552/16
Schváleno usnesení číslo 5999:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e 
změnu smlouvy č. 637 o nájmu prostoru sloužícího podnikání č. 204 o celkové rozloze 145,76 m2 v domě na sídlišti Svobody – pav. II č. 3552/16 v Prostějově, a to název nájemce takto:
- původní: Cyrilometodějské gymnázium a mateřská škola v Prostějově
- nový: Cyrilometodějské gymnázium, základní škola a mateřská škola v Prostějově.
Ostatní podmínky smlouvy č. 637 o nájmu prostoru sloužícího podnikání č. 204 zůstávají nezměněny.

K bodu 18.4 Schválení pronájmu prostoru sloužícího podnikání č. 185 - Pernštýnské nám. 183/4
Schváleno usnesení číslo 51000:
Rada města Prostějova 
a) r e v o k u j e
usnesení č. 5884 ze dne 06.10.2015,
b) s c h v a l u j e 
pronájem prostoru sloužícího podnikání č. 185 o celkové rozloze 94,40 m2 v domě na Pernštýnském nám. 183/4 v Prostějově, a to:
- za účelem prodeje kabelek a bot
- za nabídnuté nájemné ve výši 10.000,-Kč/měsíc
- opravy provede na vlastní náklady.

K bodu 18.5 Vyhlášení záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání č. 179 - sídl. E. Beneše č. 4181/57 – DS
Schváleno usnesení číslo 51001:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání č. 179 o celkové rozloze 10,97 m2 v domě na sídl. E. Beneše č. 4181/57 –DS v Prostějově, za těchto podmínek:
- formou neveřejného vícekriteriálního řízení (forma obálkové metody)
- za nabídnuté roční (měsíční) nájemné s inflační doložkou
- s vyloučením provozování výherních hracích přístrojů, prodeje erotického zboží apod.
- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 500,-Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s.r.o., Pernštýnské nám. 176/8 v Prostějově.

K bodu 19. 1 Bezúplatné nabytí movité věci – jedle (vánoční strom)
Schváleno usnesení číslo 51002:

Rada města Prostějova 
s c h v a l u j e
bezúplatné nabytí movité věci – jedle, jako dar.
K bodu 19. 2 Schválení pronájmu pozemku p.č. 7495 v k.ú. Prostějov
Schváleno usnesení číslo 51003:
Rada města Prostějova 
s c h v a l u j e
pronájem pozemku p.č. 7495 – vodní plocha, vodní nádrž umělá, o výměře 2 593 m2 v k.ú. Prostějov, včetně všech jeho součástí a příslušenství (tj. zejména vodního díla, které sestává z výpusti, potrubí a jezu), společnosti Lesy města Prostějova, s.r.o., se sídlem Školní 3643/4, Prostějov, PSČ 796 01, IČ: 253 21 692, za účelem zajištění provozu a údržby, za následujících podmínek:
a) doba nájmu - neurčitá s šestiměsíční výpovědní lhůtou,
b) výše nájemného 3 Kč/m2/rok, tj. celkem 7.779 Kč ročně,
c) způsob placení nájemného – ročně předem,
d) výše nájemného bude každoročně upravena inflačním koeficientem.

K bodu 19. 3 Schválení smlouvy o provedení mediace – soudní spor se společností REMOSTAV a.s.
Schváleno usnesení číslo 51004:
Rada města Prostějova 
s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o provedení mediace mezi Statutárním městem Prostějovem, společností REMOSTAV a.s., se sídlem Přemyslovka 2514/4, Prostějov, PSČ: 796 01, IČ: 255 47 534, a , advokátem a zapsaným mediátorem, , IČ: 714 64 794, za podmínek uvedených v příloze materiálu.

K bodu 19. 5 Vyhlášení záměru prodeje pozemků p.č. 5760/3 a p.č. 5760/5, oba v k.ú. Prostějov
Schváleno usnesení číslo 51005:
Rada města Prostějova 
r o z h o d l a
materiál č. 19. 5 Vyhlášení záměru prodeje pozemků p.č. 5760/3 a p.č. 5760/5, oba v k.ú. Prostějov odložit.

K bodu 19. 7 Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 803/22 v k.ú. Vrahovice, výkup části pozemku p.č. 803/21 v k.ú. Vrahovice a ROZOP kapitoly 50
Schváleno usnesení číslo 51006:
Rada města Prostějova
r o z h o d l a
materiál č. 19. 7 Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 803/22 v k.ú. Vrahovice, výkup části pozemku p.č. 803/21 v k.ú. Vrahovice a ROZOP kapitoly 50 odložit.

K bodu 19. 8 Vyhlášení záměru prodeje částí pozemků p.č. 92/1 a p.č. 96/1, oba v k.ú. Žešov
Schváleno usnesení číslo 51007:
Rada města Prostějova 
v y h l a š u j e 
záměr prodeje částí pozemků p.č. 92/1 – trvalý travní porost a p.č. 96/1 – ostatní plocha, oba v k.ú. Žešov, o celkové výměře cca 30 m2 (přesná výměra bude známa po zpracování geometrického plánu) za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši minimálně dle znaleckého posudku (cena obvyklá), a bude v celé výši zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 19.10 Vyhlášení záměru pronájmu veřejného parkoviště za obchodním domem KUBUS
Schváleno usnesení číslo 51008:
Rada města Prostějova 
v y h l a š u j e
záměr pronájmu veřejného parkoviště za obchodním domem KUBUS umístěného na části pozemku p.č. 742/4 v k.ú. Prostějov za účelem jeho provozování za roční nájemné ve výši 233.333 Kč včetně DPH, a to formou rozšíření Smlouvy o nájmu č. 2011/50/175 ze dne 30.06.2011 uzavřené mezi městem Prostějovem jako pronajímatelem a společností .A.S.A. TS Prostějov, s.r.o., se sídlem Prostějov, Průmyslová 1b, PSČ: 796 01, IČ: 262 24 178, jako nájemcem na pronájem veřejných parkovišť na území města Prostějova.

K bodu 19.12 Změna podmínek Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/067 z 10.11.2009
Schváleno usnesení číslo 51009:
Rada města Prostějova 
d o p o r u č u j e 
Zastupitelstvu města Prostějova schválit změnu podmínek prodeje pozemku p.č. 318/52 v k.ú. Čechovice u Prostějova dle Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/067 ze dne 10.11.2009 uzavřené mezi městem Prostějovem jako prodávajícím a , jako kupujícím spočívající v prodloužení lhůty pro výstavbu rodinného domu na pozemku p.č. 318/52 v k.ú. Čechovice u Prostějova včetně souhlasu Stavebního úřadu Magistrátu města Prostějova s jeho užíváním, a to do 30.9.2016, za následujících podmínek:
a) změna bude provedena formou dodatku ke Smlouvě kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/067 ze dne 10.11.2009, 
b) ostatní podmínky Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/067 ze dne 10.11.2009 zůstanou nezměněny.

K bodu 19.14 Vyhlášení záměru změny Nájemní smlouvy č. NS/OPK/01/97 ze dne 27.01.1997
Schváleno usnesení číslo 51010:
Rada města Prostějova 
v y h l a š u j e
záměr změny Nájemní smlouvy č. NS/OPK/01/97 ze dne 27.01.1997 uzavřené mezi městem Prostějovem jako pronajímatelem a společností Lesy města Prostějova, s.r.o., se sídlem Školní 4, Prostějov, PSČ: 796 01, IČ: 253 21 692, jako nájemcem na pronájem souboru movitého a nemovitého majetku v části týkající se výše nájemného následovně:
a) nájemné bude v kalendářním roce 2015 činit 10.000.000 Kč bez DPH,
b) nájemné bude splatné pololetně, a to část nájemného ve výši 6.000.000 Kč bez DPH nejpozději k 31.07.2015 a část nájemného ve výši 4.000.000 Kč bez DPH nejpozději k 31.12.2015,
c) ostatní podmínky Nájemní smlouvy č. NS/OPK/01/97 ze dne 27.01.1997 zůstanou nezměněny,
d) změna Nájemní smlouvy č. NS/OPK/01/97 ze dne 27.01.1997 bude provedena formou dodatku.

K bodu 20.1 Schválení žadatelů o pronájem bytů zvláštního určení v DPS
Schváleno usnesení číslo 51011:
Rada města Prostějova 
s c h v a l u j e
uzavření nájemních smluv na pronájem bytů zvláštního určení v domech s pečovatelskou službou v majetku města Prostějova v pořadí s níže uvedenými žadateli:
- byt o velikosti 0+1 v domě na ul. Kostelecká č. 17/4165, 796 01 Prostějov (s balkonem)

- byt o velikosti 0+1 v domě na ul. Hacarova č. 2/4343, 796 04 Prostějov (bez balkonu)

- byt o velikosti 0+1 v domě na ul. Polišenského č. 3/4467 , 796 04 Prostějov (bez balkonu)

K bodu 20.2 Návrh uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu
Schváleno usnesení číslo 51012:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu v majetku města Prostějova s níže uvedeným žadatelem:
- byt o velikosti 0+1 v domě na ul. M. Pujmanové č. 10/669, 798 11 Prostějov (s balkonem)
.

K bodu 21. Různé
21.1 Změna Jednacího řádu Rady města Prostějova
Schváleno usnesení číslo 51013:
Rada města Prostějova 
s c h v a l u j e 
s účinností od 11. 11. 2015 tyto změny Jednacího řádu Rady města Prostějova:
Článek 16 včetně nadpisu nově zní takto: 
„Čl. 16Zabezpečení a kontrola plnění usnesení, zveřejnění usnesení a zápisu

1) Plnění usnesení přijatých radou města zabezpečuje podle pokynů primátora tajemník magistrátu, který projedná organizační opatření k zabezpečení usnesení rady města na nejbližší poradě vedení magistrátu.

2) Usnesení rady je bezprostředně po jeho zpracování, nejpozději 8. den po konání schůze, poskytnuto el. formou:
a) členům rady a zastupitelstva města,
c) tajemníkovi a vedoucím odborů magistrátu
d) uveřejněno na webu města.

3) Anonymizovaný zápis je bezprostředně po jeho zpracování, nejpozději 8. den po konání schůze, uveřejněn na webu města.

4) Výsledky kontroly plnění usnesení rady města předkládá primátor písemně radě města průběžně na jejích schůzích.“

RNDr. Alena R a š k o v á v.r. Ing. Zdeněk F i š e r v.r.
primátor města Prostějova1. náměstek primátorky

Prostějov 10.11.2015
Zpracovala: Věra Krejčí

 

Vytvořeno 1.12.2015 10:49:15 | přečteno 653x | Richard Sedlák
load