Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2015 > Usnesení z 28. schůze Rady města Prostějova

Usnesení z 28. schůze Rady města Prostějova

konané 24.11.2015

ikona souboruKe stažení: Zápis z 28. schůze Rady města Prostějova

K bodu 1. Zahájení, schválení programu
Schváleno usnesení č. 51014:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

program své 28. schůze, konané dne 24.11.2015, uvedený na pozvánce

- s tím, že z programu jsou staženy materiály:

15.4 Žádost o úpravu finančního plánu MŠ Prostějov, Smetanova ul. 24

17.3 Užívání ledové plochy

- s rozšířením o materiály:

3.1 Návrh rozpočtu statutárního města Prostějova pro rok 2016

5.1 Nájemní smlouva a smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě na části pozemku p.č. 8095, 8096 v k.ú. Prostějov a 8097 v k.ú. Vrahovice

11.1 Žádost o stálé sídlo – sdružení Senioři Prostějova, o. s.

13.1 Zdravé město Prostějov – Vyhlášení dotačního programu na rok 2016

14.3 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí veřejné finanční podpory SMLD/0030/2015/KP – Občanské sdružení „ČERVENÉ BARETY“

18.8 Předávání technických zhodnocení majetku svěřeného příspěvkovým organizacím Statutárního města Prostějova k hospodaření

20.1 Informace o výběrovém řízení na distribuci Prostějovských radničních listů 2016

20.2 Partnerství v projektu Evropské územní spolupráce v rámci programu Interreg V-A Česká republika-Polsko,, Cyklistika bez hranic“

p o v ě ř u j e

Ing. Zdeňka Fišera, 1. náměstka primátora, ověřením zápisu.

 

K bodu  2. Přehled úkolů ze schůzí rady města a zpráva o plnění úkolů ke dni 24.11.2015

Schváleno usnesení číslo 51015:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

zprávu o plnění svých usnesení ke dni 24.11.2015 bez připomínek.

 

K bodu  3. Příprava zasedání zastupitelstva města

Schváleno usnesení číslo 51016:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

rámcový návrh programu 12. zasedání Zastupitelstva města Prostějova, které se bude konat 14.12.2015 v jednací místnosti radnice v Prostějově, nám. T. G. Masaryka 130/14 s tím, že zasedání bude zahájeno ve 13:00 hod.

 

K bodu  3.1 Návrh rozpočtu statutárního města Prostějova pro rok 2016

Schváleno usnesení číslo 51017:

Rada města Prostějova

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit

 

 1. rozpočet statutárního města Prostějova pro rok 2016 s těmito ukazateli:

   

  celkový objem příjmů ve výši 784.079.290 Kč

  celkový objem výdajů ve výši 854.405.690 Kč

  z toho:

  celkový objem neinvestičních výdajů 693.435.690 Kč

  celkový objem investičních výdajů 160.970.000 Kč

  celkový objem financujících operací ve výši   70.326.400 Kč 

   

 2. čerpání finančních prostředků ze základního běžného účtu v období od 1.1.2016 do doby schválení závěrečného účtu statutárního města Prostějova za rok 2015 formou rozpočtových opatření, jako čerpání finančních prostředků v rámci trvalého peněžního fondu města Prostějova – fondu rezerv a rozvoje,

   

  vzít na vědomí

   

 1. rozpis investičních výdajů v celkovém objemu 160.970.000 Kč

  jmenovitě takto:

   

Poř. číslo

Text

Organizace (identifikátor akce)

Tis. Kč

1

Nákup uměleckých děl

0100379000000

400,00

Celkem kapitola 10 – Kancelář primátora

400,00

2

Limit ostatních investic celkem – bude individuálně řešeno v průběhu roku 2016

0700396000000

15 000,00

Celkem kapitola 70 – Finanční

15 000,00

3

Vnější okruh Brněnská, Plumlovská II. kvadrant - úsek Anenská

0600055000000

300,00

7

CS Prostějov - Žešov (vč. PD)

0600263000000

4 500,00

10

CS Okružní II. (PD)

0600407000000

400,00

14

ZŠ E. Valenty zbudování hyg. kabinek - rek. soc. zaříz.  (II. stupeň PD)

0600475000000

100,00

15

Komunikace a chodník v Čechovicích č.p. 18/71, zúžení komunikace (PD)

0600461000000

150,00

16

Studie proveditelnosti k realizaci protipovodňových opatření

0600489000000

200,00

19

Národní dům - sanace zdiva suterénu - kotelna

0600042000000

900,00

20

Autobusové čekárny (Dolní, Čechovice) vč. PD

0600057000000

500,00

21

Zámek - SZ a J křídlo (vč. PD)

0600408000000

10 000,00

22

Křižovatka na Poděbradově nám. (PD pro provedení stavby)

0600354000000

400,00

23

Plavecký bazén a koupaliště (PD)

0600357000000

100,00

24

CS Vrahovická II. etapa (pivovar - ZŠ Majakovského) vč. PD

0600275000000

300,00

25

Rondel nám. Padlých hrdinů

0600545000000

5 000,00

26

Vrahovická - most (PD)

0600546000000

150,00

27

CS a chodník Určická, Okružní ul. - azylové centrum (PD)

0600417000000

200,00

28

Technická infrastruktura M. Alše (společná investice) vč. PD

0600387000000

100,00

29

Regenerace sídliště Šárka (možnost dotace 4 000 tis. Kč)

0600271000000

20 000,00

30

Vybudování chodníků a komunikace v lokalitě Čechovice - Domamyslice  (Plumlovská)

0600404000000

800,00

31

Revitalizace Kolářových sadů - rozšíření parku, můstky (dokončení)

0600274000001

500,00

32

Dešťová kanalizace a komunikace J. Köhlera a Hrázky (vč. PD)

0600431000000

5 000,00

33

EÚO MŠ Železného - vyhodnocení

0600409000000

50,00

34

EÚO MŠ  Květná - vyhodnocení

0600482000000

50,00

35

Obratiště pro autobusy MHD v průmyslové zóně (s příspěvkem spoluinvestorů)

0600442000000

400,00

36

CS Martinákova - Pod Kosířem II. etapa (vč. PD)

0600400000000

1 500,00

37

Náměstí Spojenců, komunikace, chodníky, VO, úprava hracích ploch vč. PD

0600102000000

500,00

38

MŠ Smetanova EÚO  - vyhodnocení

0600464000000

50,00

39

MŠ Moravská EÚO - vyhodnocení

0600494000000

50,00

40

ZŠ a MŠ Melantrichova - EÚO MŠ Fanderlíkova - vyhodnocení

0600495000000

50,00

41

ZŠ Dr. Horáka - stavební úpravy technologie ředící vody bazénu

0600452000000

120,00

42

Most Čechovická vč. PD

0600496000000

2 400,00

43

ZŠ Dr. Horáka - rekonstrukce vodovodního potrubí a obkladů vč. PD

0600488000000

200,00

44

Vybudování parkoviště na Anenské ulici

0600490000000

4 600,00

45

Realizace dětských hřišť při MŠ v PV v přírodním stylu - udržitelnost

0600516000001

100,00

46

Zimní stadion – šatny

0600483000000

5 000,00

47

Městský hřbitov - urnové hroby

0600044000000

2 200,00

51

Sídliště Svornosti - regenerace (PD)

0600457000000

250,00

52

Komunikace a CS Anglická - Holandská

0600458000000

3 500,00

53

Komunikace a chodník Čechovice, propojení Luční - Plumlovská

0600461000000

4 000,00

54

Osvětlení CS a chodníku směrem na Kralice na Hané (PD)

0600465000000

400,00

55

Úprava veřejného prostranství v okolí zámku (PD)

0600466000000

500,00

56

Parkovací stání Okružní ulice

0600468000000

1 100,00

57

Regenerace sídliště Tylova

0600476000000

4 000,00

59

Strategické materiály pro čerpání dotací EU - PD

0600455000000

600,00

60

Strategické materiály pro čerpání dotací EU - investiční studie

0600455000000

400,00

61

Regenerace panelového sídl. B. Šmerala (PD)

0600500000000

300,00

62

Malá průmyslová zóna Brněnská (PD)

0600502000000

400,00

63

Vybudování chodníku v ul. Na Brachlavě vč. PD

0600503000000

300,00

64

Revitalizace nám. Odboje a Neumannova nám. vč. PD

0600504000000

1 000,00

67

Biocentrum Močidýlka – přírodě blízká protipovodňová opatření (most)

0600414000000

4 000,00

71

Vybudování nového VO - ul. M. Alše ve Vrahovicích (PD)

0600509000000

100,00

72

ZŠ a MŠ J. Železného - zvýšení kapacity (PD)

0600512000000

300,00

73

CS Kostelecká vč. PD

0600513000000

2 000,00

75

Rekonstrukce komunikace Dykova (PD)

0600515000000

200,00

77

Zvýšení bezpečnosti přechodů pro chodce - zastávky Vrahovice

0600521000000

500,00

78

Hřbitov Krasice - komunikace vč. PD

0600518000000

1 700,00

79

Komplexní řešení lokality u točny v Domamyslicích (PD)

0600519000000

250,00

80

Objekt Kostelecká 17 - zateplení objektu

0600522000000

9 000,00

81

Plochy na ulici Zahradní - hřiště, chodníky vč. PD

0600547000000

500,00

82

Podzemní kontejnerová stanoviště 3x vč. PD

0600449000000

700,00

83

Stavební úpravy ulice Veleslavínská (koordinace E.ON; VaK) vč. PD

0600524000000

4 300,00

84

EÚO Křížkovského 7 a Demelova 6a vč. PD

0600525000000

1 000,00

85

MŠ Smetanova - rek. systému vytápění a přípravy TUV vč. PD

0600526000000

3 900,00

86

EOÚ ZŠ Kollárova 4 / budova Erbenova 5 vč. PD

0600527000000

2 500,00

87

EÚO MŠ Šárka 4/ budova Dvořákova 5 vč. PD

0600530000000

9 000,00

88

EÚO MŠ Partyzánská 34 / budova A. Krále 16 vč. PD

0600531000000

7 000,00

89

ART ECON - rekonstrukce sociálního zařízení

0600000508027

800,00

90

Rekonstrukce vnitrobloku Waitova, Manharda, Bulharská, Dr. Horáka (PD)

0600532000000

200,00

93

Komunitní domy pro seniory - Holandská vč. PD

0600534000000

1 500,00

94

Přivaděč vody do průmyslové zóny vč. PD

0600536000000

500,00

95

VO v ulici Zahradní vč. kabeláže a chodníků

0600537000000

800,00

96

Zastávky před domem služeb ve Vrahovicích (PD)

0600538000000

100,00

98

Křižovatka E. Valenty a ul. Olomoucká (PD)

0600548000000

200,00

99

Parkoviště ve dvoře domu na nároží ul. Knihařská, U Spořitelny (PD)

0600539000000

100,00

100

Komunikace a realizace nového oplocení a branek na ul. Říční vč. PD

0600540000000

900,00

101

Rekonstrukce sociálního zařízení v ND (PD)

0600549000000

200,00

102

Norská 2, 4, 6 - výměna výtahu z roku 1998

0600550000000

3 000,00

103

Vybudování vodovodní přípojky a kanal. jímky na překladišti TKO, Určická vč. PD

0600551000000

150,00

104

Zřízení nástupní plochy pro autobusovou dopravu v Čechůvkách

0600552000000

150,00

105

Zimní stadion - chladící věž pro strojovnu chlazení

0600553000000

700,00

109

Vnitroblok ul. Kostelecká 33-37, rekonstrukce komunikace a chodníků

0600554000000

2 300,00

112

2. Tělocvična (PD)

0600542000000

500,00

113

3. Nový park - jih (PD)

0600555000000

300,00

114

9. Koupaliště Vrahovice po získání do majetku (PD)

0600556000000

800,00

115

Severní obchvat města (přeložka II/366) společná investice

0600557000000

200,00

116

Rekonstrukce DDM - Vápenice vč. PD

0600192000000

500,00

117

Komunitní dům Sušilova (PD)

0600558000000

500,00

118

Rozšíření Aquaparku (PD)

0600559000000

500,00

119

Rybník Žešov (PD)

0600560000000

100,00

Celkem kapitola 60 – Rozvoj a investice

145 570,00

Celkem investice

160 970,00

 

 1. rozpis oprav a údržby u kapitoly 60 – Rozvoj a investice v celkovém objemu 35.040.000 Kč

  jmenovitě takto:

 

Poř. číslo

Text

Organizace (identifikátor akce)

Tis. Kč

1

Nová radnice - fasáda, střecha

0600051000000

12 000,00

2

Nová radnice - fasáda, střecha (PD)

0600051000000

200,00

4

Revitalizace školních zahrad - I. a II. et. - udržitelnost

0600282000001

200,00

5

ZŠ a MŠ Palackého - repase a výměna oken (ZŠ Skálovo)

0600415000000

1 500,00

6

ZŠ a MŠ Palackého - repase a výměna oken (ZŠ Skálovo) TDI

0600415000000

50,00

8

Městské hradby

0600424000000

3 000,00

9

Městské hradby (PD, TDI)

0600424000000

100,00

11

Regenerace parku kostela Sv. Petra a Pavla - udržitelnost

0600435000000

100,00

12

Arkády městského hřbitova - střecha

0600456000000

2 000,00

13

Arkády městského hřbitova - střecha (PD)

0600456000000

100,00

17

Národní dům - střecha

0600042000000

3 000,00

18

Národní dům - střecha (PD)

0600042000000

300,00

48

Městský hřbitov -  informační systém a mobiliář (PD)

0600044000000

100,00

49

Zámek - oplocení, podezdívka

0600497000000

500,00

50

Zámek - oplocení, podezdívka (PD, TDI)

0600497000000

50,00

58

Strategické materiály pro čerpání dotací EU - neinvestiční studie

0600455000000

400,00

65

Kino metro - plošina a výtah

0600505000000

200,00

66

Kino metro - plošina a výtah (PD, TDI)

0600505000000

30,00

68

Rozšíření biookoridoru Hloučela vč. PD

0600507000000

2 000,00

69

Krasický rybník - stavební úpravy

0600508000000

2 500,00

70

Krasický rybník - stavební úpravy (PD)

0600508000000

100,00

74

Jezdecká kasárna - demolice hlavního objektu

0600517000000

3 000,00

76

Statické zajištění komína ve dvorním traktu domu na nám. TGM 22

0600000000000

500,00

91

Muzeum - oprava dřevěných konstrukcí budovy muzea (dřevomorka)

0600000000000

1 400,00

92

Muzeum - oprava dřevěných konstrukcí budovy muzea (dřevomorka) PD

0600000000000

80,00

97

Oprava oplocení ZŠ na ulici Čechovická

0600000000000

480,00

107

Městské lázně - oplocení z ul. Blahoslavova

0600000000000

300,00

108

ND balkony ve spolkové části

0600000000000

200,00

110

Restaurování sochy J. Wolkera

0600000000000

200,00

111

Restaurování sochy K. H. Borovského

0600000000000

450,00

Celkem kapitola 60 – Rozvoj a investice

35 040,00

Celkem opravy a údržba u kapitoly 60 – Rozvoj a investice

35 040,00

 

 1. rozpis účtu financujících operací v úhrnné sumě 70.326.400 Kč

jmenovitě takto:

 

Poř. číslo

Text

Tis. Kč

1

Užití rezerv města (fond rezerv a rozvoje) – stavební investiční akce

74 143,56

2

Dotace do fondu reinvestic nájemného

-2 187,16

3

Dotace do fondu zeleně

-2 000,00

4

Příděl do sociálního fondu z rozpočtu města

-2 765,75

5

Užití přídělu do sociálního fondu ve výdajích kapitoly 71

2 765,75

6

Příděl do sociálního fondu (předpokládaný zůstatek SF k 31.12.2015)

370,00

Celkem financování

70 326,40

 

 1. rozpis rozpočtu statutárního města Prostějova pro rok 2016 tak, jak je uveden v příloze č. 10 důvodové zprávy,

   

 2. rozpis neinvestičních příspěvků zřízeným příspěvkovým organizacím schválených RMP 10.11.2015 v rámci finančních plánů v úhrnné sumě 77.184.950 Kč

jmenovitě takto:

 

Poř. číslo

Příspěvková organizace

Tis. Kč

1

MŠ Prostějov, Rumunská ul. 23, PO

1 444,35

2

MŠ Prostějov, ul. Šárka 4a, PO

2 496,67

3

MŠ Prostějov, Partyzánská ul. 34, PO

3 250,25

4

MŠ Prostějov, Smetanova ul. 24, PO

2 603,74

5

MŠ Prostějov, Moravská ul. 30, PO

1 279,29

6

ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14

5 070,43

7

ZŠ a MŠ Prostějov, Kollárova ul. 4

4 025,78

8

ZŠ a MŠ JŽ Prostějov, Sídliště svobody 24/79

7 679,09

9

ZŠ a MŠ Prostějov, Melantrichova ul. 60

4 620,32

10

ZŠ Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1

2 708,33

11

RG a ZŠ města Prostějova, Studentská ul. 2

5 577,93

12

ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka 24

7 121,58

13

ZŠ Prostějov, ul. E. Valenty 52

4 161,53

14

Sportcentrum – DDM Prostějov, PO, Olympijská 4

7 757,89

15

ZUŠ Vl. Ambrose Prostějov, Kravařova 14

1 651,55

16

Městské divadlo v Prostějově, PO, Vojáčkovo nám. 1

5 358,81

17

Městská knihovna Prostějov, PO, Skálovo nám. 6

8 269,61

18

Jesle, sídliště Svobody, Prostějov

2 107,80

Celkem příspěvkové organizace

77 184,95

 1. ekonomické a hmotné údaje příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Prostějovem pro rok 2016 schválených RMP 10.11.2015 v rámci finančních plánů, tak, jak jsou uvedeny v příloze č. 11,

 

stanovit

 

 1. výši osobních výdajů na činnost MMPv a zvláštních orgánů statutárního města Prostějova v celkovém objemu 189,605,77 tis. Kč,

 2. výši věcných výdajů na činnost MMPv a zvláštních orgánů statutárního města Prostějova v celkovém objemu 56.273,83 tis. Kč,

   

svěřit

 1. v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a § 16 odst. 3 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, Radě města Prostějova oprávnění provádět rozpočtová opatření, pokud jde o použití nových, rozpočtem nepředvídaných příjmů k úhradě nových, rozpočtem nezajištěných výdajů, jedná-li se v jednotlivém případě o změny rozpočtu do výše 2.000.000 Kč včetně, vyjma nabytí nemovitých věcí do majetku města, akcií a majetkových podílů,

 2. v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a § 16 odst. 3 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, Radě města Prostějova oprávnění provádět rozpočtová opatření, pokud jde o přesun rozpočtových prostředků, mimo užití rezervy Rady města Prostějova pro rozpočtová opatření a rezervy pro havarijní a krizové situace, při němž se jednotlivé příjmy nebo výdaje navzájem ovlivňují, aniž by se změnil jejich celkový objem nebo schválený rozdíl celkových příjmů a výdajů, jedná-li se v jednotlivém případě o změny rozpočtu do výše 5.000.000 Kč včetně, (tzn. přesuny mezi jednotlivými položkami v rámci schválených celkových objemů příjmů a výdajů rozpočtu města Prostějova), jde-li o:

 • investiční výdaje, které nemají charakter nabytí nebo převodu nemovitého majetku města, akcií a majetkových podílů,

 • snížení finančního objemu jedné stávající investiční akce nebo její úplné vypuštění z rozpočtu a navýšení finančního objemu jiné investiční akce nebo zařazení nové investiční akce do rozpočtu, vyjma

  1. finančních prostředků již schválených Zastupitelstvem města Prostějova na investiční akce spojené s nemovitým majetkem města Prostějova, nebo

  2. nabytí nemovitých věcí do majetku města, které dosud nebylo schváleno Zastupitelstvem města Prostějova,

 1. Radě města Prostějova oprávnění užít prostředky rezervy Rady města Prostějova pro rozpočtová opatření takto:

 • k pokrytí požadavků na navýšení neinvestičních výdajů jednotlivých kapitol rozpočtu k zajištění nezbytných potřeb kapitoly v průběhu rozpočtového roku 2016 (do 5.000.000 Kč včetně),

 • poskytnutí veřejné finanční podpory v souladu s ustanovením § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zásadami poskytování veřejné finanční podpory, které schválilo Zastupitelstvo města Prostějova,

 • k zařazení nových investičních akcí včetně pořízení dlouhodobého hmotného majetku a dlouhodobého nehmotného majetku do výše 5.000.000 Kč včetně v jednotlivém případě, vyjma nabytí nemovitého majetku, akcií a majetkových podílů,

 1. Radě města Prostějova oprávnění užít prostředky rezervy na škodní a havarijní události k pokrytí neinvestičních i investičních výdajů souvisejících s likvidací škodních a havarijních událostí vzniklých na majetku města, vyjma nabytí nemovitého majetku (do 3.000.000 Kč včetně),

 2. v souladu s ust. § 16 odst. 3 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vedoucímu Finančního odboru MMPv oprávnění provádět rozpočtová opatření, pokud jde o použití nových, rozpočtem nepředvídaných příjmů k úhradě nových, rozpočtem nezajištěných výdajů, čímž se zvýší celkový objem rozpočtu, jedná-li se o úpravu transferu ze státního rozpočtu ČR v rámci tzv. souhrnného dotačního vztahu nebo o jiné účelové transfery ze státního rozpočtu, státních fondů, zvláštních fondů ústřední úrovně, Národního fondu, Fondů EU a jiných veřejných rozpočtů, s následným schválením ZMP při pololetních rozborech hospodaření statutárního města Prostějova a při projednání závěrečného účtu statutárního města Prostějova po skončení kalendářního roku,

 

pověřit

vedoucí odborů, vykonávající metodickou funkci vůči příspěvkovým organizacím zřízeným městem, projednávat a schvalovat:

 • řádně odůvodněné změny ukazatele - spotřeba energie ve finančních plánech příspěvkových organizací předložených v průběhu roku 2016 a vést o těchto změnách úplnou evidenci v rámci každé příspěvkové organizace s údaji, kdy byla změna provedena (datum), o jakou finanční částku se jednalo (Kč), odůvodnění provedení změny (text) a kdy byla změna projednána a schválena vedoucím odboru vykonávajícím funkci zřizovatele (datum),

uložit

 1. vedoucímu Finančního odboru MMPv zaslat rozpis rozpočtu správcům kapitol v členění dle podrobné rozpočtové skladby s výší ukazatelů rozpočtu statutárního města Prostějova pro rok 2016, kterými jsou povinni se řídit,

 2. správcům kapitol zaslat písemnou formou řízeným organizacím – právnickým osobám, jejichž zřizovatelem nebo zakladatelem je statutární město Prostějov a dalším subjektům - příjemcům dotací a příspěvků z rozpočtu města, rozpis rozpočtu v členění dle podrobné rozpočtové skladby s výší ukazatelů rozpočtu statutárního města Prostějova pro rok 2016, kterými jsou povinny se řídit,

 3. Radě města Prostějova a správcům kapitol krýt případné nově zjištěné výdaje rozpočtu statutárního města Prostějova pro rok 2016, které vyvstanou v průběhu rozpočtového období roku 2016:

 • navýšením příjmové stránky rozpočtu o nově zjištěné příjmy běžného období,

 • bez navýšení příjmové stránky o nově zjištěné příjmy běžného roku přesunem určitého objemu finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu mezi položkami v rámci jedné kapitoly nebo v rámci jednotlivých kapitol tak, aby nedošlo ke zvýšení celkových výdajů,

 • bez navýšení příjmové stránky o nově zjištěné příjmy běžného roku využitím rezerv v rozpočtu statutárního města Prostějova pro rok 2016 (rezerva pro rozpočtová opatření prováděná Radou města Prostějova a rezerva pro škodní a havarijní události) tak, aby nedošlo ke zvýšení celkových výdajů.

Tímto opatřením je sledována nutnost zamezit dalšímu zvyšování rozpočtového deficitu běžného období roku 2016 zapojováním rezervních zdrojů města.

 

K bodu  4. Návrh změny Organizační struktury MMPv

Schváleno usnesení číslo 51018:

Rada města Prostějova

r o z h o d l a

materiál č. 4. Návrh změny Organizační struktury MMPv odložit na příští schůzi rady.

 

K bodu  5. Návrh změny Jednacího řádu Zastupitelstva města Prostějova

Schváleno usnesení číslo 51019:

Rada města Prostějova

1.b e r e  n a  v ě d o m í

předložené informace k připomínkám Ministerstva vnitra k obsahu jednacího řádu ZMP,

2.r o z h o d l a

předložit Zastupitelstvu města Prostějova změnu Jednacího řádu Zastupitelstva města Prostějova dle předloženého návrhu.

 

K bodu  5.1 Nájemní smlouva a smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě na části pozemku p.č. 8095, 8096 v k.ú. Prostějov a 8097 v k.ú. Vrahovice

Schváleno usnesení číslo 51020:

Rada města Prostějova

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v strpění uložení přeložky plynového vedení včetně chráničky, v strpění provádění veškerých oprav a běžné údržby plynového vedení a v strpění vstupu oprávněných osob za tímto účelem na části pozemku p.č. 8095, 8096 v k.ú. Prostějov a 8097 v k.ú. Vrahovice (rozsah zatížení pozemku bude znám po vypracování geometrického plánu) ve vlastnictví Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 932/11, 602 Brno, IČO: 70890013, ve prospěch Statutárního města Prostějova, za podmínek uvedených v přiložené Nájemní smlouvě a smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti. Do zaměření služebnosti geometrickým plánem bude mezi Povodí Moravy, s.p., a Statutárním městem Prostějovem uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti.

 

K bodu  6. Návrh OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Schváleno usnesení číslo 51021:

Rada města Prostějova

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova vydat Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „vyhláška“) dle předloženého návrhu s tím, že sazba místního poplatku na rok 2016 je stanovena ve výši 600,- Kč, z toho v článku 4 odst. 1 písm. a) vyhlášky ve výši 250,- Kč, v článku 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky ve výši 350,- Kč.

 

K bodu  7. Směrnice Rady města Prostějova Oběh účetních dokladů

Schváleno usnesení číslo 51022:

Rada města Prostějova

v y d á v á

s účinností od 1. 12. 2015 Směrnici Oběh účetních dokladů dle předloženého návrhu.

 

K bodu  8. Vymáhání pohledávek města

Schváleno usnesení číslo 51023:

Rada města Prostějova

r o z h o d l a ,

že pohledávky města Prostějova budou nadále vymáhány prostřednictvím advokátní kanceláře JUDr. Zdeňka Klapky a Exekutorského úřadu Prostějov – Mgr. Lenky Černoškové, kdy v případě neúspěšné exekuce městu Prostějovu nevznikají žádné náklady.

 

K bodu  9. Veřejná zakázka „Komplexní pojištění statutárního města Prostějov, včetně příspěvkových organizací a vybraných obchodních společností“ – návrh na rozhodnutí o vyloučení uchazečů a o výběru nejvhodnější nabídky

Schváleno usnesení číslo 51024:

Rada města Prostějova

r o z h o d l a

 

1. v souladu s § 60 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) a na základě doporučení komise pro hodnocení nabídek o vyloučení uchazeče ASTORIE a.s., se sídlem Rembrandtova 439/10, Bukov, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 48293776 z další účasti ve druhé části zadávacího řízení „Komplexní pojištění statutárního města Prostějov, včetně příspěvkových organizací a vybraných obchodních společností“, a to pro nesplnění kvalifikačních předpokladů tak, jak je detailně uvedené v důvodové zprávě,

 

2. v souladu s § 81 zákona a na základě doporučení komise pro hodnocení nabídek o výběru nejvhodnější nabídky v zadávacím řízení „Komplexní pojištění statutárního města Prostějov, včetně příspěvkových organizací a vybraných obchodních společností“ a jako ekonomicky nejvhodnější nabídku na první část zadávacího řízení - Pojištění majetku, včetně odpovědnosti a vozidel - vybrala nabídku společnosti Česká podnikatelská pojišťovna a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem Pobřežní 665/23, 186 00 Praha 8, IČO: 63998530, a na druhou část - Skupinové úrazové pojištění městských strážníků - a třetí část - Cestovní pojištění zaměstnanců a zastupitelů statutárního města Prostějov - zadávacího řízení vybrala nabídku společnosti UNIQA pojišťovna, a.s., se sídlem Evropská 136/810, 160 12 Praha 6, IČO: 49240480. Nabídky jmenovaných společností vyhověly všem podmínkám zadávacího řízení, jak je uvedeno v důvodové zprávě,

 

3. zadat zakázku „Komplexní pojištění statutárního města Prostějov, včetně příspěvkových organizací a vybraných obchodních společností“ v její první části společnosti Česká podnikatelská pojišťovna a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem Pobřežní 665/23, 186 00 Praha 8, IČO: 63998530, a v její druhé a třetí části společnosti UNIQA pojišťovna, a.s., se sídlem Evropská 136/810, 160 12 Praha 6, IČO: 49240480, a uzavřít se jmenovanými společnostmi na realizaci příslušných částí veřejné zakázky,

 

4. v případě neposkytnutí součinnosti, potřebné k uzavření pojistné smlouvy na konkrétní část veřejné zakázky příslušným vítězným uchazečem, zadat příslušnou část zakázky „Komplexní pojištění statutárního města Prostějov, včetně příspěvkových organizací a vybraných obchodních společností“ a uzavřít pojistnou smlouvu na příslušnou část veřejné zakázky s dalším uchazečem v pořadí na danou část veřejné zakázky dle důvodové zprávy v souladu s § 82 odst. 4 zákona.

 

u k l á d á

Finančnímu odboru zajistit ve lhůtách stanovených zákonem uzavření pojistných smluv na jednotlivé části veřejné zakázky „Komplexní pojištění statutárního města Prostějov, včetně příspěvkových organizací a vybraných obchodních společností“ s vybranými uchazeči Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, a UNIQA pojišťovna a.s.

odpovídá: Ing. Radim Carda, vedoucí FO

k. termín: 31. 12. 2015

 

K bodu 10. Zadávací řízení veřejné zakázky „Komunální služby pro město Prostějov 2017-2024“– odůvodnění významných veřejných zakázek

Schváleno usnesení číslo 51025:

Rada města Prostějova

b e r e n a v ě d o m í

souhrnný předběžný harmonogram zadávacích řízení významných nadlimitních veřejných zakázek na komunální služby pro město Prostějov připravovaných v režimu užšího řízení, a to ve znění přílohy č. 5 k tomuto materiálu,

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit Odůvodnění významných nadlimitních veřejných zakázek s názvy „Správa, opravy a údržba místních komunikací města Prostějova 2017-2024“, „Sběr, svoz a odstranění komunálního odpadu, bioodpadu, využití vytříděných složek komunálního odpadu a správa sběrných dvorů města Prostějova 2017–2024“, „Správa a údržba veřejného osvětlení města Prostějova 2017-2024“ a „Správa a údržba veřejné zeleně, dětských hřišť, sportovišť, mobiliáře a botanické zahrady města Prostějova 2017–2024“, zpracovaná v souladu s § 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“) a vyhláškou č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky, v platném znění (dále jen „vyhláška“), a to ve znění dle příloh č. 1–4 k tomuto materiálu.

 

K bodu 11. Stanovisko k návrhu MVDr. Bartošové - klid od pracovních strojů v obytné zóně v době volna – neděle a sváteční dny

Schváleno usnesení číslo 51026:

Rada města Prostějova

b e r e n a v ě d o m í

stanoviska Osadního výboru Vrahovice-Čechůvky, Osadního výboru Domamyslice-Čechovice-Krasice a Osadního výboru Žešov k návrhu MVDr. Zuzany Bartošové, členky Zastupitelstva města Prostějova s tím, že Mgr. Jana Orságová, pověřená řízením Odboru kancelář tajemníka bude Dr. Bartošovou o uvedených stanoviscích a právním rozboru informovat.

 

K bodu 11.1 Žádost o stálé sídlo – sdružení Senioři Prostějova, o. s.

Schváleno usnesení číslo 51027:

Rada města Prostějova

r o z h o d l a

odložit materiál č. 11.1 Žádost o stálé sídlo – sdružení Senioři Prostějova, o. s. s tím, že vhodné řešení navrhne Bc. Smetana ve spolupráci s Mgr. Hemerkovou.

 

K bodu 12. Provozování služby Senior Taxi – doložení smlouvy – informační materiál

Schváleno usnesení číslo 51028:

Rada města Prostějova

b e r e n a v ě d o m í

informace uvedené v důvodové zprávě s tím, že realizaci připomínek v diskusi zajistí Bc. Smetana.

 

K bodu 13. Finanční dar města Prostějova Centru sociálních služeb, p. o.

Schváleno usnesení číslo 51029:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

1) poskytnutí finančního daru Centru sociálních služeb, p.o., IČO 479 21 293, ve výši 4.000 Kč na nákup materiálu na výrobu keramických hrnků

 

2)rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

10

4359

5229

 

1

0100000000000

4.000,--

 

Neinvestiční transfery neziskovým organizacím – finanční dar Centru sociálních služeb Prostějov

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

10

6171

5139

 

 

0100000101300

4.000,--

 

Převod z položky 5139 – nákup materiálu jinde nezařazených v rámci projektu Zdravé město – položka bude snížena na základě správného účetního členění

 

K bodu 13.1 Zdravé město Prostějov – Vyhlášení dotačního programu na rok 2016

Schváleno usnesení číslo 51030:

Rada města Prostějova

v y h l a š u j e

dotační program Zdravého města Prostějova pro rok 2016 pro níže uvedené tematické okruhy a za podmínek uvedených v příloze. Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je statutární město Prostějov, nám. T. G. Masaryka 130/14, cílem a prioritou dotačního programu je udržitelný rozvoj města Prostějova, životní prostředí, rozvoj a podpora podnikání, oblast bezpečnosti, zdraví, vzdělávání a další, které jsou určeny následujícími tematickými okruhy:

1. Oblast celoživotního vzdělávání

2. Vzdělávání dětí a mládeže

3. Zdravý životní styl, ochrana zdraví, prevence zdraví

4. Škola podporující zdraví

5. Prevence v dopravní výchově

6. Popularizace vědy

7. Ochrana životního prostředí, odpady

8. Zdravý pohyb

9. Žijeme spolu - podpora handicapovaným občanům

10. Den pro podnikatele - zapojení podnik. sféry do aktivit Zdravého města, seminář

11. Volné téma - S úsměvem jde všechno líp.

 

K bodu 14.1 Dotace 2015 - oblast sportu

Schváleno usnesení číslo 51031:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

a)poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova z prostředků FRR ve výši 35.000,-- Kč Tělocvičné jednotě Sokol II Prostějov, U Kalicha 2, IČO 479 20 653 (poř. č. žádosti 100)

- na opravy a údržbu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2015 a vyúčtování

dotace odevzdat do 31. 12. 2015

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi statutárním městem Prostějovem, IČO 002 88 659 a příjemcem Tělocvičnou jednotou Sokol II Prostějov, U Kalicha 2, IČO 479 20 653 dle přílohy. 

c) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0020

003419

5222

 

1

0200000000000

35.000

 

(zvýšení položky 5222 – TJ Sokol II Prostějov – opravy a údržba)

 • snižuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0070

 

8115

 

1

0700000000000

35.000

 

(snížení položky 8115 – fond rezerv a rozvoje)

 

K bodu 14.2 Dotace 2015 - Hospic na Sv. Kopečku

Schváleno usnesení číslo 51032:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

a) poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2015 z prostředků Fondu rezerv a rozvoje ve výši 30.000,-- Kč Hospici na Svatém Kopečku, nám. Sadové 4/24, Olomouc – Svatý Kopeček, IČO 736 34 671 (pořadové č. žádosti 92)

- na provozní náklady (elektrická energie, plyn)

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2015

 

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi statutárním městem Prostějovem, IČO 002 88 659, a příjemcem Hospicem na Svatém Kopečku, nám. Sadové 4/24, Olomouc – Svatý Kopeček, IČO 736 34 671, dle přílohy

 

c) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0021

3525

5223

 

1

0210000000000

30.000,-

neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem (poskytnutí dotace – Hospic na Svatém Kopečku – provozní náklady – elektrická energie, plyn)

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

 

8115

 

1

0700000000000

30.000,-

Fond rezerv a rozvoje

 

K bodu 14.3 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí veřejné finanční podpory SMLD/0030/2015/KP – Občanské sdružení „ČERVENÉ BARETY“

Schváleno usnesení číslo 51033:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

dodatek č. 1 ke smlouvě č. SMLD/0030/2015/KP o poskytnutí veřejné finanční podpory organizaci Občanské sdružení „ČERVENÉ BARETY“, Anenská 482, Držovice, IČO 01385739, který se se týká změny termínu použití a vyúčtování do 30. 11. 2015.

 

K bodu 15. 1 Návrh odměn ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných městem Prostějovem

Schváleno usnesení číslo 51034:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

přiznání odměn ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných městem Prostějovem dle předloženého návrhu.

 

K bodu 15. 2 Převod movitého majetku ze ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 na zřizovatele a následně na ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14

Schváleno usnesení číslo 51035:

Rada města Prostějova

s o u h l a s í

a) s převodem movitého majetku v pořizovací hodnotě 730.886,40 Kč  z majetku Základní školy Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 na zřizovatele – statutární město Prostějov (viz příloha č. 1)

 

b) s bezúplatným převodem movitého majetku v pořizovací hodnotě 730.886,40 Kč  ze zřizovatele – statutárního města Prostějova na Základní školu a mateřskou školu Prostějov, Palackého tř. 14 dle přiložené smlouvy

o bezúplatném převodu (viz příloha č. 3), a to následovně:

 

Výdejna obědů  pracoviště Palackého v celkové pořizovací hodnotě 513.181,40 Kč (viz příloha č. 2).

022/DHM – dlouhodobý hmotný majetek v celkové pořizovací hodnotě 107.725,-- Kč.

028/DDHM – drobný dlouhodobý hmotný majetek v celkové pořizovací hodnotě 299.170,-- Kč.

902/OEM – operativní evidence majetku v celkové pořizovací hodnotě 106.286,40 Kč.

 

Výdejna obědů pracoviště Skálovo náměstí v celkové pořizovací hodnotě 50.874,-- Kč (viz příloha č. 2).

028/DDHM – drobný dlouhodobý hmotný majetek v celkové pořizovací hodnotě 47.750,60 Kč.

902/OEM – operativní evidence majetku v celkové pořizovací hodnotě 3.123,40 Kč.

 

Výdejna obědů pracoviště Čechovice v celkové pořizovací hodnotě 166.831,-- Kč (viz příloha č. 2).

028/DDHM – drobný dlouhodobý hmotný majetek v celkové pořizovací hodnotě 141.935,-- Kč.

902/OEM – operativní evidence majetku v celkové pořizovací hodnotě 24.896,-- Kč.

 

K bodu 15.3 Žádost o schválení čerpání rezervního fondu ZŠ a MŠ Prostějov, Melantrichova ul. 60 na pořízení šatních skříněk

Schváleno usnesení číslo 51036:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

čerpání rezervního fondu Základní školy a mateřské školy Prostějov, Melantrichova ul. 60 ve výši Kč 200 000,-- na realizaci druhé etapy pořízení šatních skříněk.

 

K bodu 15.5 Žádost o úpravu finančního plánu ZŠ a MŠ Jana Železného Prostějov

Schváleno usnesení číslo 51037:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

úpravu finančního plánu Základní školy a mateřské školy Jana Železného Prostějov - snížení závazného

ukazatele účet 551 – odpisy dlouhodobého majetku ve výši Kč 176.100,--.

 

K bodu 15.6 Žádost ZŠ a MŠ Jana Železného Prostějov, MŠ Prostějov, Partyzánská ul. 34, ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14 a ZŠ a MŠ Prostějov, Melantrichova ul. 60 o souhlas s nabytím majetku nad stanovený limit 500 tis. Kč ročně

Schváleno usnesení číslo 51038:

Rada města Prostějova 

s o u h l a s í

s nabytím majetku nad stanovený limit 500 tis. Kč ročně za kalendářní rok 2015 do vlastnictví:

- Základní školy a mateřské školy Jana Železného Prostějov

- Mateřské školy Prostějov, Partyzánská ul. 34

- Základní školy a mateřské školy Prostějov, Palackého tř. 14

- Základní školy a mateřské školy Prostějov, Melantrichova ul. 60.

 

K bodu 15.7 Žádost ZŠ Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1 o souhlas s  přijetím účelově určeného peněžitého daru a o schválení čerpání rezervního fondu

Schváleno usnesení číslo 51039:

Rada města Prostějova 

s o u h l a s í

s přijetím účelově určeného peněžitého daru Kč 10 000,-- na nákup školních pomůcek od Nadačního fondu Dětský čin roku, Radlická 3201/14, Praha 5 Základní školou Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1. Jde o výhru žáka školy ………… v soutěži Dětský čin roku 2015.,

s c h v a l u j e

čerpání rezervního fondu Základní školy Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1 ve výši Kč 10 000,-- na nákup školních pomůcek (dar od Nadačního fondu Dětský čin roku, Praha).

 

K bodu 15.8 Účelový finanční příspěvek zřizovatele na zájmovou činnost pro žáky plnící povinnou školní docházku

Schváleno usnesení číslo 51040:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

Pokyn zřizovatele č. 3/2015, kterým se upravují podmínky čerpání finančních prostředků poskytnutých zřizovatelem na zájmovou činnost pro žáky plnící povinnou školní docházku na základních školách zřizovaných statutárním městem Prostějovem s účinností od 1. 1. 2016 dle přílohy č. 1.

 

K bodu 15.9 Žádost o úpravu finančního plánu organizace Sportcentrum - DDM Prostějov

Schváleno usnesení číslo 51041:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

úpravu finančního plánu organizace Sportcentrum - dům dětí a mládeže Prostějov, příspěvková organizace takto:

- snížení závazného ukazatele účet 551 – odpisy dlouhodobého majetku ve výši Kč 144.000,--

- navýšení závazného ukazatele účet 521 – mzdové náklady ve výši Kč 117.530,--

- navýšení závazného ukazatele účet 524,525 – zákonné a jiné sociální pojištění ve výši Kč 26.470,--

 

K bodu 15.10 Žádost o souhlas s převodem finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic, schválení čerpání fondu investic ZUŠ Vladimíra Ambrose Prostějov na opravu koupelny ve školním bytě

Schváleno usnesení číslo 51042:

Rada města Prostějova

s o u h l a s í

s převodem Kč 150 000,-- z rezervního fondu Základní umělecké školy Vladimíra Ambrose Prostějov, Kravařova ul. 14 do fondu investic,

s c h v a l u j e

čerpání fondu investic Základní umělecké školy Vladimíra Ambrose Prostějov, Kravařova ul. 14 ve výši Kč 150 000,-- na opravu koupelny ve školním bytě.

 

K bodu 16.1 ROZOP kapitoly 10 - kancelář primátora (přesun v rámci kapitoly)

Schváleno usnesení číslo 51043:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

6171

5194

 

 

0100000000000

10 000,00

(zvýšení položky 5194 – věcné dary – nákup květin na připomenutí významných událostí a pracovních nebo životních výročí zaměstnanců)

- snižuje výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

6171

5175

 

 

0100000000000

10 000,00

(snížení položky 5175 – nákup pohoštění – položka bude snížena na základě správného účetního členění)

 

K bodu 16.2 ROZOP kapitoly 10 - kancelář primátora (propagace předvánočních akcí)

Schváleno usnesení číslo 51044:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

a)propagaci předvánočních akcí pořádaných městem a jím zřizovanými organizacemi v komerčním tisku

b)rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

6171

5169

 

 

0100000100300

36.300,00

(zvýšení položky – 5169 – propagace předvánočních akcí v komerčním tisku)

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

 

8115

 

1

0700000000000

36.300,00

(snížení položky 8115 – fond rezerv a rozvoje)

 

K bodu 16.3 ROZOP kapitoly 13 - městská policie (MKDS)

Schváleno usnesení číslo 51045:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

rozpočtové  opatření,  kterým se

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

6409

6909

 

 

0700396000000

200.000

 

(limit ostatních investic- inv. akce, realizace kamerového bodu MKDS – M. Pujmanové 669/10)

- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

13

5311

6122

 

 

013001200000

200.000

 

(strojní investice - inv. akce, realizace kamerového bodu MKDS – M. Pujmanové 669/10 )

 

K bodu 16.4 ROZOP kapitoly 13 - městská policie (přesun v rámci kapitoly)

Schváleno usnesení číslo 51046:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

13

5311

5136

 

 

0130000000000

15.000

 

(knihy, učební pomůcky, tisk – nákup tiskovin z položky drobný materiál)

 

13

5311

5162

 

 

0130000000000

60.000

 

(služby telekomunikací a radiokomunikací – nižší čerpání z důvodu hromadné smlouvy)

 

13

5311

5156

 

 

0130000000000

40.000

 

(pohonné hmoty a maziva – nižší ceny benzínu a LPG)

 

13

5311

5167

 

 

0130000000000

50.000

 

(školení a vzdělávání  - nižší úhrada za služby školení a vzdělávání II. pololetí 2015)

 

13

5311

5173

 

 

0130000000000

15.000

 

(Cestovné  - nižší úhrada za cestovné II. pololetí 2015 – nebude již čerpáno)

- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

13

5311

5139

 

 

0130000000000

40.000

 

(nákup materiálu – zajištění nákupů spotřebního materiálu do konce roku 2015, sluchátka, baterie ochranné brýle na střelnici, kancelářské potřeby)

 

13

5311

5168

 

 

0130000000000

40.000

 

(údržba IT techniky městské policie  – servisní služby, aktualizace antiviru a firewall)

 

13

5311

5169

 

 

0130000000000

20.000

 

(služby - odvozy na záchytku, odtahy vozidel,  bazén, služby úklidu)

 

13

5311

5137

 

 

0130000000000

70.000

 

(nákup DHM -  zajištění nákupu pro obměnu zbraní pro výkon služby strážníků 2cvič+3ostré)

 

13

5311

5175

 

 

0130000000000

10.000

 

(pohoštění – zajištění občerstvení na porady městské policie a složek IZS do konce roku 2015)

 

K bodu 16.5 ROZOP kapitoly 20 - školství, kultura a sport

Schváleno usnesení číslo 51047:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

a)úpravu odpisového plánu – odpisy dlouhodobého majetku ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 budou za rok 2015 činit 1.490.639,90 Kč

b) rozpočtové  opatření, kterým se

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3113

5331

 

 

0200000020341

102.792,-

 

(snížení položky 5331 neinvestiční příspěvek ZŠ PV, ul. Dr. Horáka 24 – odpisy dlouhodobého majetku)

- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3111

5331

 

 

0200000020327

85.000,-

 

(zvýšení položky 5331 neinvestiční příspěvek MŠ PV, Partyzánská ul. 34)

- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3113

5331

 

 

0200000020337

17.792,-

 

(zvýšení položky 5331 neinvestiční příspěvek ZŠ a MŠ Jana Železného PV)

 

K bodu 16.6 ROZOP kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města a 90 – správa a údržba majetku města

Schváleno usnesení číslo 51048:

Rada města Prostějova

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0050

003612

3112

 

 

0500000000000

800.757

zvýšení pol. 3112 – příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí; příjem z realizovaného prodeje bytových jednotek a domů z majetku statutárního města Prostějova

0050

003639

2119

 

 

0500000000000

98.032

zvýšení pol. 2119 – ostatní příjmy z vlastní činnosti; úhrady za zřízení služebnosti na pozemcích v majetku statutárního města Prostějova

0050

003639

2131

 

 

0500000000000

371.649

zvýšení pol. 2131 – příjmy z pronájmu pozemků; příjem za pronájem pozemků v majetku statutárního města Prostějova

0050

003639

2132

 

 

0500000000000

156.260

zvýšení pol. 2132 – příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí; příjem za pronájem nemovitostí v majetku města spravovaných OSÚMM

0050

003639

2133

 

 

0500000000000

75.732

zvýšení pol. 2133 – příjmy z pronájmu movitých věcí; příjem za pronájem movitých věcí v majetku statutárního města Prostějova

0050

003639

3111

 

 

0500000000000

102.229

zvýšení pol. 3111 – příjmy z prodeje pozemků; příjem z realizovaných prodejů pozemků z majetku statutárního města Prostějova

0050

001031

2139

 

 

0500000500000

4.840.000

zvýšení pol. 2139 – ostatní příjmy z pronájmu majetku; příjem za pronájem souboru movitého a nemovitého majetku společnosti Lesy města Prostějova, s.r.o.

0090

003725

2324

 

 

0900000000000

740.946

zvýšení pol. 2324 – přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady; zpětný odběr elektrospotřebičů, odměna za třídění odpadů

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0050

003613

5153

 

 

0500000000000

830.000

snížení pol. 5153 – plyn; úhrada nákladů za spotřebu plynu v nemovitostech spravovaných OSÚMM

0090

003631

5154

 

 

0900000900800

4.050.000

snížení pol. 5154 – el.energie; úhrada nákladů za spotřebu el.energie – veřejné osvětlení a objekty spravované MMPv

- zvyšuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

 

8115

 

000000001

0700000000000

12.065.605

zvýšení pol. 5115 – Fond rezerv a rozvoje

 

K bodu 16.7 ROZOP kapitoly 90 – správa a údržba  majetku města (nákup odpadkových košů)

Schváleno usnesení číslo 51049:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0090

003722

5139

 

 

0900000900200

40.000

zvýšení pol. 5139 – nákup materiálu; úhrada nákladů za nákup nových odpadkových košů

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0090

003722

5171

 

 

0900000900200

40.000

snížení pol. 5171– opravy, udržování; středisko komunální odpad – zajištění oprav a udržování

 

K bodu 17.1 Schválení pronájmu prostoru sloužícího podnikání - ul. Školní – BAŠTA

Schváleno usnesení číslo 51050:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

pronájem prostoru sloužícího podnikání č. 221 o celkové rozloze 150 m2 v domě na ul. Školní – BAŠTA č. 9002/49 v Prostějově zájemcům v tomto pořadí:

1. ……………

- za účelem provozování Dámského klubu

- za nabídnuté nájemné ve výši 4.000,- Kč/měsíc

- opravy provede na vlastní náklady

 

2. Knížecí dvůr, z.s., se sídlem Nám. Čsl. Armády 26, 373 41 Hluboká nad Vltavou

- prodejní galerie, vinotéka, přednášky

- za nabídnuté nájemné ve výši 2.015,- Kč/měsíc

- opravy provede na vlastní náklady.

 

K bodu 17.2 Vyhlášení záměru změny smlouvy o nájmu NP - ul. Vrahovická č. 329/8

Schváleno usnesení číslo 51051:

Rada města Prostějova

v y h l a š u j e

záměr změny smlouvy č. 469 o nájmu nebytových prostor č. 232, 233 o celkové rozloze 119,58 m2 v domě na ul. Vrahovická č. 329/83 v Prostějově. Tímto vyhlášeným záměrem se mění využití prostor takto:

současné: činnost kontaktního centra pro uživatele drog

budoucí: provozování sociálních služeb.

Ostatní podmínky smlouvy č. 469 o nájmu nebytových prostor č. 232, 233 zůstávají nezměněny.

 

K bodu 18.1 Schválení pronájmu části pozemku p.č. 7404/3 v k.ú. Prostějov

Schváleno usnesení číslo 51052:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

pronájem části pozemku p.č. 7404/3 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 2 m2 společnosti MAIER CZ, s.r.o., se sídlem Prostějov, Průmyslová 4259/14, PSČ: 796 01, IČ: 272 54 500, za účelem umístění reklamního poutače o rozměrech 2 x 3 metry za následujících podmínek:

a) nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou,

b) nájemné bude stanoveno ve výši 6.000 Kč ročně bez DPH a bude placeno ročně předem,

c) nájemné bude každoročně upraveno inflačním koeficientem.

 

K bodu 18.2 Schválení výpůjčky části pozemku p.č. 147/1 v k.ú. Domamyslice

Schváleno usnesení číslo 51053:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

výpůjčku části pozemku p.č. 147/1 v k.ú. Domamyslice o výměře 65 m2 spolku Sdružení hasičů ČMS Domamyslice, se sídlem Prostějov, IČ: 628 60 046, za účelem údržby travnaté plochy, pořádání společenských akcí a provozování venkovního občerstvení za následujících podmínek:

a) smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou,

b) vypůjčitel ponese po dobu výpůjčky veškeré náklady na opravy a údržbu předmětu výpůjčky.

 

K bodu 18.3 Smlouva o zhodnocení silničního majetku

Schváleno usnesení číslo 51054:

Rada města Prostějova

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit uzavření Smlouvy o zhodnocení silničního majetku mezi Olomouckým krajem, se sídlem Olomouc, Jeremenkova 40a, PSČ 779 11, IČ: 606 09 460, zastoupeným Správou silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem Olomouc, Lipenská 120, PSČ 772 11, IČ: 709 60 399, jako vlastníkem stavby silnice č. II/433 na pozemku p.č. 421/1 v k.ú. Žešov a Statutárním městem Prostějovem jako investorem stavby „Stezka pro cyklisty a chodce Prostějov – Žešov – III. etapa“ za podmínek dle přiložené Smlouvy o zhodnocení silničního majetku.

 

K bodu 18.6 Zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemku p.č. 7976 v k.ú. Prostějov

Schváleno usnesení číslo 51055:

Rada města Prostějova

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit v souvislosti s realizací stavby Statutárního města Prostějova „CS Vrahovická – Okružní křižovatka nám. Padlých hrdinů“ zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu strpět uložení zemního kabelového vedení veřejného osvětlení, v právu strpět provádění veškerých oprav a běžné údržby zemního kabelového vedení veřejného osvětlení a strpět vstup oprávněných osob za tímto účelem na části pozemku p.č. 7976 v k.ú. Prostějov ve vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc, Jeremenkova 40a, PSČ 779 11, IČ: 606 09 460, s právem hospodaření pro Správu silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou organizaci, se sídlem Olomouc, Lipenská 120, PSČ: 772 11, IČ: 709 60 399, (rozsah zatížení pozemku bude znám po vypracování geometrického plánu), ve prospěch Statutárního města Prostějova za následujících podmínek:

a) služebnost bude zřízena na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu stanovenou dle znaleckého posudku, minimálně však ve výši 1.000 Kč bez DPH,

b) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práva odpovídajícího služebnosti do katastru nemovitostí uhradí Statutární město Prostějov,

c) do doby zaměření služebnosti geometrickým plánem bude mezi Olomouckým krajem zastoupeným Správou silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou organizací, a Statutárním městem Prostějovem uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene.

 

K bodu 18.7 Vyhlášení záměru směny pozemků v k.ú. Prostějov

Schváleno usnesení číslo 51056:

Rada města Prostějova

v y h l a š u j e 

záměr směny části pozemku p.č. 6219/2 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře cca 1.535 m2 ve vlastnictví společnosti Lidl Česká republika v.o.s., se sídlem Nárožní 1359/11, Praha 5, PSČ 158 00, IČ 261 78 541, za celý pozemek p.č. 6215/6 – ostatní plocha o výměře 58 m2 a části pozemků p.č. 6216 – orná půda o výměře cca 1.059 m2, p.č. 6218/5 – orná půda o výměře cca 255 m2, a p.č. 6219/4 – ostatní plocha o výměře cca 163 m2, vše v k.ú. Prostějov, ve vlastnictví Statutárního města Prostějova, za následujících podmínek:

a) směna bude provedena bez finančního vyrovnání,

b) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnických práv do katastru nemovitostí uhradí společnost Lidl Česká republika v.o.s.,

c) směnná smlouva bude uzavřena teprve poté, co bude zrušeno zástavní právo váznoucí na převáděné části pozemku p.č. 6219/2 v k.ú. Prostějov; do té doby budou vzájemné vztahy mezi společností Lidl Česká republika v.o.s. a Statutárním městem Prostějovem ošetřeny smlouvou o budoucí směnné smlouvě.

 

K bodu 18.8 Předávání technických zhodnocení majetku svěřeného příspěvkovým organizacím Statutárního města Prostějova k hospodaření

Schváleno usnesení číslo 51057:

Rada města Prostějova

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit předávání technických zhodnocení majetku ve vlastnictví Statutárního města Prostějova, který byl svěřen příspěvkovým organizacím zřizovaným Statutárním městem Prostějovem, k hospodaření těmto příspěvkovým organizacím, a to formou předávacího protokolu.

 

K bodu 19.1 Schválení žadatelů o pronájem bytů zvláštního určení v DPS

Schváleno usnesení číslo 51058:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

uzavření nájemních smluv na pronájem bytů zvláštního určení v domech s pečovatelskou službou v majetku města Prostějova v pořadí s níže uvedenými žadateli:

- byt o velikosti  0+1 v domě na ul. Fanderlíkova č. 38/393, 796 04 Prostějov (bez balkonu)

……….

 

- byt o velikosti  1+1 v domě na ul. Polská č. 13/674, 796 04 Prostějov (bez balkonu)

………

 

- byt o velikosti  0+1 v domě na ul. Polišenského č. 1/4380, 796 04 Prostějov (bez balkonu)

………

………

 

- byt o velikosti  0+1 v domě na ul. Polišenského č. 1/4380, 796 04 Prostějov (bez balkonu, bezbariérový) 

………

 

K bodu 19.2 Návrh uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu

Schváleno usnesení číslo 51059:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu v majetku města Prostějova s níže uvedeným žadatelem:

- byt o velikosti 0+1 v domě na ul. M. Pujmanové č. 669/10, 798 11 Prostějov (s balkonem)

……….

- byt o velikosti 2+1 v domě na nám. T .G. Masaryka č. 121/11, 796 01 Prostějov (bez balkonu)

……….

 

K bodu 20. Různé

20.1 Informace o výběrovém řízení na distribuci Prostějovských radničních listů 2016

Schváleno usnesení číslo 51060:

Rada města Prostějova

b e r e n a v ě d o m í

výsledek výběrového řízení na zakázku malého rozsahu Distribuce tiskoviny Prostějovské radniční listy v roce 2016.

 

20.2 Partnerství v projektu Evropské územní spolupráce v rámci programu Interreg V-A Česká republika-Polsko,, Cyklistika bez hranic“

Schváleno usnesení číslo 51061:

Rada města Prostějova

1.p o d p o r u j e

projekt Evropské územní spolupráce v rámci programu Interreg V-A Česká republika – Polsko,, Cyklistika bez hranic“,

 

2.n e s c h v a l u j e,

aby se statutární město Prostějov stalo projektovým partnerem v projektu specifikovaném v přiložené žádosti ze dne 27.10.2015,

 

3.r o z h o d l a

o dalším postupu tak, že v případě schválení tohoto projektu doporučí Zastupitelstvu města Prostějova schválit částku potřebnou ke kofinancování projektu ve výši 2 128 500,- Kč.

 

20.3 Informace členů rady:

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov - žádost o partnerství bez finanční účasti

Schváleno usnesení číslo 51062:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

partnerství města Prostějova bez finanční účasti v projektu „Pojďme se vzdělávat společně“, a to podporou osvětové činnosti, která spočívá v uspořádání šesti přednášek pro veřejnost a rodiče dětí žáků škol, které budou do projektu zapojeny.

 

RNDr. Alena R a š k o v á Ing. Zdeněk F i š e r

primátorka města Prostějova 1. náměstek primátorky

 

Prostějov 24.11.2015 Zpracovala: Věra Krejčí


Vytvořeno 1.12.2015 10:59:55 | přečteno 800x | Richard Sedlák
load