Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2015 > Usnesení z 30. schůze Rady města Prostějova

Usnesení z 30. schůze Rady města Prostějova

konané 8.12.2015 

Ke stažení: ikona souboruZápis z 30.schůze Rady města Prostějova


K bodu 1. Zahájení, schválení  programu

Schváleno usnesení č. 51066:


Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

program své 30. schůze, konané dne 8.12.2015, uvedený na pozvánce s rozšířením o materiály:


1.1 Rezignace Ing. Lenky Černochové na funkci členky Finančního výboru


2.1 Nákup uměleckých děl


3.2 Rezignace Mgr. Jančíka na funkci člena Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality


3.3 Doporučení Komise pro rozvoj města a podporu podnikání z 01. 12. 2015


6.4 ROZOP kapitoly 10 - kancelář primátora (vánoční banner)


6.5 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace pro SOŠPO


9.4 ROZOP kapitoly 15 - informační technologie (diskové pole)


12.15 Žádost o souhlas s umístěním sídla – Spolku přátel Základní umělecké školy Vladimíra Ambrose Prostějov


12.16 ROZOP kapitoly 19 – DUHA KK u hradeb


16.1 Žádost o souhlas s umístěním sídla – Spolku Senioři Prostějova


p o v ě ř u j e


Ing. Zdeňka Fišera, 1. náměstka primátora, ověřením zápisu.K bodu  1.1 Rezignace Ing. Lenky Černochové na funkci členky Finančního výboru


Schváleno usnesení č. 51067:


Rada města Prostějova


b e r e n a v ě d o m í


rezignaci Ing. Lenky Černochové na funkci členky Finančního výboru Zastupitelstva města Prostějova ze dne 8.12.2015.K bodu  2. Přehled úkolů ze schůzí rady města a zpráva o plnění úkolů ke dni 8.12.2015


Schváleno usnesení č. 51068:


Rada města Prostějova


s c h v a l u j e


zprávu o plnění svých usnesení ke dni 8.12.2015 bez připomínek.K bodu  2.1 Nákup uměleckých děl


Schváleno usnesení č. 51069:


Rada města Prostějova


s c h v a l u j e


nákup uměleckých děl z rozpočtu města Prostějova:


 1. Alois Fišárek – „Zátiší“ – olej na desce - cena 10 000 Kč

 2. Jaromír Kýr – „Zimní zahrada“  – kombinovaná technika na lepence - cena 5 000 Kč

 3. Jaromír Kýr – „Beskydy v zimě“ – kombinovaná technika na lepence - cena 6 000 Kč

 4. Richard Kaňák – „Prostějov od Vrahovic“ – kresba s akvarelem - cena 9 000 Kč

 5. Alois Doležel – „Polibek“ – olej na desce - cena 8 000 Kč

 6. Jaroslava Zárecká Muchová – „Hanácká krajina“ (Ptení) – olej na kartonu - cena 6 000 Kč

 7. Vilém Kraus – „Krajina 1“ – tempera  - cena 8 000,- Kč

 8. Vilém Kraus – „Krajina 2“ – tempera  - cena 8 000,- Kč

 9. Vilém Kraus – „Krajina 3“ – tempera – cena 4 000,- Kč

 10. Franz Fiedler – „Portrét“ – akvarel – cena 10 000 Kč

 11. Dušan Janoušek – „Venuše“ – olej na plátně – cena 35 000 Kč

 12. Karel Otáhal – „Přímořský motiv“ – kombinovaná technika na lepence – 2 000 Kč.

  K bodu  3.1 Schválení odměn členům komisí rady a komise BESIP za rok 2015

  Schváleno usnesení č. 51070:

  Rada města Prostějova

  s c h v a l u j e

  výplatu odměn členům komisí Rady města Prostějova a komise BESIP za rok 2015 dle návrhů přiložených k písemnému materiálu a s připomínkami v diskusi.

  K bodu  3.2 Rezignace Mgr. Jančíka na člena Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality

  Schváleno usnesení č. 51071:

  Rada města Prostějova

  o d v o l á v á

  Mgr. Marka Jančíka z funkce člena Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality na základě jeho vlastní žádosti,

  j m e n u j e

  členkou Komise sociální a zdravotní Ing. Lenku Černochovou.

  K bodu  3.3 Doporučení Komise pro rozvoj města a podporu podnikání z 1.12.2015

  Schváleno usnesení č. 51072:

  Rada města Prostějova

  b e r e n a v ě d o m í

  doporučení Komise pro rozvoj města a podporu podnikání z 1.12.2015.

  K bodu  4. Integrovaná strategie ITI Olomoucké aglomerace

  Schváleno usnesení č. 51073:

  Rada města Prostějova

  b e r e n a v ě d o m í

  informaci o stavu projednávání Integrované strategie ITI Olomoucké aglomerace,

  r o z h o d l a

  uvedený materiál stáhnout z programu 12. zasedání Zastupitelstva města Prostějova.

  K bodu  5.1 Personální záležitosti Magistrátu města Prostějova – Odbor kancelář tajemníka

  Schváleno usnesení č. 51074:

  Rada města Prostějova

  I. b e r e n a v ě d o m í

  informaci o výsledku výběrového řízení na obsazení vedoucího pracovního místa - funkce vedoucího Odboru kancelář tajemníka Magistrátu města Prostějova,

  II. s o u h l a s í

  se jmenováním Mgr. Jany Orságové, ……… do funkce vedoucí Odboru kancelář tajemníka Magistrátu města Prostějova k 1.1.2016.

  K bodu  5.2 Návrh změny organizační struktury Magistrátu města Prostějova – Odbor správy a údržby majetku města

  Schváleno usnesení č. 51075:

  Rada města Prostějova

  s c h v a l u j e

  s účinností od 1. 1. 2016 změny v organizační struktuře a systematizaci pracovních míst Magistrátu města Prostějova, a to v Odboru správy a údržby majetku města takto:

  1. ruší pracovní místo v oddělení údržby majetku města Odboru správy a údržby majetku města Magistrátu města Prostějova, zřízené s účinností ode dne 1. 1. 2011 na základě usnesení Rady města Prostějova č. 1654 ze dne 31. 8. 2010, vykonávané zaměstnancem v pracovním poměru na dobu neurčitou se zařazením referent majetkové správy – správce;

  2. stanoví počet zaměstnanců v pracovním poměru zařazených do Odboru správy a údržby majetku města Magistrátu města Prostějova od 1. 1. 2016 na 38.

  K bodu  5.3 Návrh změny organizační struktury Magistrátu města Prostějova – Odbor dopravy

  Schváleno usnesení č. 51076:

  Rada města Prostějova

  I. s c h v a l u j e

  s účinností od 1. 1. 2016 změnu v organizační struktuře a systemizaci pracovních míst Magistrátu města Prostějova, a to v Odboru dopravy takto: 

  - zřizuje 1 nové pracovní místo v Odboru dopravy Magistrátu města Prostějova na oddělení dopravy a komunikací vykonávané zaměstnancem v pracovním poměru se zařazením referent silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu a zvyšuje celkový počet pracovních míst v Odboru dopravy na 24,

  II. u k l á d á

  vedoucímu Odboru kancelář tajemníka Magistrátu města Prostějova předložit na schůzi rady, konanou v měsíci únoru 2016 návrh na rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje rozpočet výdajů kapitoly 14 v souvislosti s navýšením o 1 nového zaměstnance Odboru dopravy.

  odpovídá: Mgr. Jana Orságová, pov. vedením OKT

  k. termín: 2.2.2016

  K bodu  5.4 Návrh změny organizační struktury Magistrátu města Prostějova - OOZ

  Schváleno usnesení č. 51077:

  Rada města Prostějova

  I. s c h v a l u j e

  s účinností od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2018 změnu v organizační struktuře a systemizaci pracovních míst Magistrátu města Prostějova, a to v Odboru občanských záležitostí takto:

  zřizuje 3 nová pracovní místa v Oddělení registru obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů Odboru občanských záležitostí Magistrátu města Prostějova, vykonávané zaměstnanci v pracovním poměru omezeném trváním na dobu určitou – tj. od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2018 se zařazením referent evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů, a zvyšuje celkový počet pracovních míst v Odboru občanských záležitostí Magistrátu města Prostějova v období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2018 na 34,

  II. u k l á d á

  vedoucímu Odboru kancelář tajemníka Magistrátu města Prostějova předložit na schůzi rady, konanou v měsíci únoru 2016 návrh na rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje rozpočet výdajů kapitoly 14 v souvislosti s přijatým opatřením na Odboru občanských záležitostí.

  odpovídá: Mgr. Jana Orságová, pov. vedením OKT

  k. termín: 2.2.2016

  K bodu  5.5 Návrh změny organizační struktury Magistrátu města Prostějova - zřízení Odboru územního plánování a památkové péče a související změny

  Schváleno usnesení č. 51078:

  Rada města Prostějova

  I. s c h v a l u j e

  s účinností k 1. 1. 2016 změny v organizační struktuře a systemizaci pracovních míst Magistrátu města Prostějova takto:

  1. zřizuje Odbor územního plánování a památkové péče s následující organizační strukturou:

  - vedoucí odboru – městský architekt, kterému budou bezprostředně podřízeni:

  - vedoucí oddělení územního plánování,

  - vedoucí oddělení památkové péče,

  - asistent vedoucího odboru;

  2. ruší 1 pracovní místo v oddělení památkové péče Magistrátu města Prostějova vykonávané zaměstnancem v pracovním poměru se zařazením referent regenerace a památkové péče,

  3. schvaluje změnu ve struktuře Odboru stavební úřad, která vznikne tím, že oddělení památkové péče a oddělení územního plánování bude převedeno do nově vzniklého Odboru územního plánování a památkové péče. Počet pracovních míst na Odboru Stavební úřad se snižuje na 16.

  4. ruší 1 pracovní místo na Odboru rozvoje a investic v oddělení rozvoje a strategických záměrů Magistrátu města Prostějova vykonávané zaměstnancem v pracovním poměru se zařazením referent strategického rozvoje a koordinace,

  a současně zřizuje v oddělení rozvoje a strategických záměrů Odboru rozvoje a investic 1 pracovní místo vykonávané zaměstnancem v pracovním poměru s pracovním zařazením referent studií proveditelnosti a prezentačních činností

  Celkový počet pracovních míst na Odboru rozvoje a investic zůstává 16.

  II. u k l á d á

  vedoucímu Odboru kancelář tajemníka Magistrátu města Prostějova předložit na schůzi rady, konanou v měsíci únoru 2016 návrh na rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje rozpočet výdajů kapitoly 14 v souvislosti se změnou organizační struktury dle bodu I.

  odpovídá: Mgr. Jana Orságová, pov. vedením OKP

  k. termín: 2.2.2016

  K bodu  5.6 Návrh změny Organizačního řádu Magistrátu města Prostějova

  Schváleno usnesení č. 51079:

  Rada města Prostějova

  r o z h o d l a

  projednání návrhu změny Organizačního řádu Magistrátu města Prostějova odložit na schůzi rady, která se bude konat mimo schválený harmonogram dne 14.12.2015.

  K bodu  6.1 Delegování členů RMPv do Rady SMO ČR, VS RARSM, SV RARSM a SV SOSM

  Schváleno usnesení č. 51080:

  Rada města Prostějova

  d e l e g u j e

  1. primátorku RNDr. Alenu Raškovou jako zástupce statutárního města Prostějova do Rady Svazu města a obcí ČR;

  2. primátorku RNDr. Alenu Raškovou jako zástupce statutárního města Prostějova do Valného shromáždění Regionální agentury pro rozvoj střední Moravy;

  3. uvolněného člena Rady města Prostějova PaedDr. Jaroslava Šlambora jako zástupce statutárního města Prostějova do Správního výboru Regionální agentury pro rozvoj střední Moravy;

  4. uvolněného člena Rady města Prostějova PaedDr. Jaroslava Šlambora jako zástupce statutárního města Prostějova do Správního výboru Sdružení obcí střední Moravy;

  5. člena Rady města Prostějova JUDr. Josefa Augustina jako zástupce statutárního města Prostějova do Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska.

  K bodu  6.2 Schválení daru do tomboly na městském plese

  Schváleno usnesení č. 51081:

  Rada města Prostějova

  s c h v a l u j e

  a) darování barevné litografie Emmy Srncové „Sestra, kterou nemám“, v ceně 5.500,-- Kč vylosovanému výherci v tombole na XXVI. Tradičním městském plese, který se uskuteční dne 8. ledna 2016 v prostorách Národního domu,

  b) rozpočtové opatření, kterým se


- zvyšuje rozpočet výdajů


Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

6171

5194

0100000000000

5 500,00

(zvýšení položky 5194 – věcné dary – nákup obrazu do tomboly)


- snižuje výdajů


Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

6171

5175

0100000000000

5 500,00

(snížení položky 5175 – nákup pohoštění – položka bude snížena na základě správného účetního členění)K bodu  6.3 ROZOP kapitoly 10 – kancelář primátora


Schváleno usnesení č. 51082:


Rada města Prostějova


s ch v a l u j e


rozpočtové opatření, kterým se


- zvyšuje stav rezerv města


Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

8115

1

0700000000000

220 000,00

(zvýšení pol. 8115 – Fond rezerv a rozvoje)


- snižuje rozpočet výdajů kapitoly 10 – kancelář primátora


Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

6409

5139

0

0100000102000

28 000,00

(snížení položky 5139 – partnerská města – nákup materiálu)

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

6409

5169

0

0100000102000

27 000,00

(snížení položky 5169 – partnerská města – nákup služeb)

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

6171

5175

0100000000000

165 000,00

(snížení položky 5175 – nákup občerstvení)K bodu  6.4 ROZOP kapitoly 10 - kancelář primátora (vánoční banner)


Schváleno usnesení č. 51083:


Rada města Prostějova


s c h v a l u j e


rozpočtové opatření, kterým se


- zvyšuje rozpočet výdajů


Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

6171

5139

1

0100000100300

10 000,00

(zvýšení položky – 5139 – banner s vánočním přáním)


- snižuje stav rezerv města


Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

8115

1

0700000000000

10 000,00

(snížení položky 8115 – fond rezerv a rozvoje)K bodu  6.5 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace pro SOŠPO


Schváleno usnesení č. 51084:


Rada města Prostějova


s c h v a l u j e


dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Prostějova č. OKP/Dvo/6/2015, Střední odborná škola podnikání a obchodu spol. s r. o., Rejskova ul. 2987/4, Prostějov, IČO 253 48 418, který se týká změny termínu použití a vyúčtování do 15.12.2015.K bodu  7.1 Pokyny pro kontrolu plnění rozpočtu statutárního města Prostějova a hospodaření jím zřízených a založených právnických osob k 31.12.2015


Schváleno usnesení č. 51085:


Rada města Prostějova


s c h v a l u j e


Pokyny pro kontrolu plnění rozpočtu statutárního města Prostějova a hospodaření jím zřízených a založených právnických osob k 31.12.2015 dle předloženého návrhu.K bodu  7.2 Dodatek č. 1 ke Směrnici č. 17/2014 Postup při vyřazování majetku z užívání a z účetní evidence a vyřazení pohledávek z účetní evidence statutárního města Prostějova


Schváleno usnesení č. 51086:


Rada města Prostějova


v y d á v á


s účinností od 1. 1. 2016 Dodatek č. 1 ke směrnici č. 17/2014 Postup při vyřazování majetku z užívání a z účetní evidence a vyřazení pohledávek z účetní evidence statutárního města Prostějova dle předloženého návrhu. K bodu  7.3 Směrnice Rady města Prostějova Postup při uplatnění daně z přidané hodnoty


Schváleno usnesení č. 51087:


Rada města Prostějova


v y d á v á


s účinností od 1. 1. 2016 Směrnici Postup při uplatnění daně z přidané hodnoty dle předloženého návrhu.K bodu  7.4 Zhodnocování volných finančních prostředků města Prostějova v roce 2016


Schváleno usnesení č. 51088:


Rada města Prostějova


s c h v a l u j e


zhodnocování volných finančních prostředků města Prostějova formou úročení peněžních prostředků na termínovaném vkladovém účtu u J&T Banky a.s., na běžném účtu u UniCredit Bank Czech Republic a.s., na spořicím účtu u Sberbank CZ, a.s., na spořicích účtech u ČSOB a. s., a to v jednotlivém případě do výše 40 milionů Kč a nejdéle na 12 měsíců, v průběhu roku 2016.K bodu  8.1 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace (OSV/15/21/42) – „Sdružení SOS dětských vesniček“


Schváleno usnesení č. 51089:


Rada města Prostějova


s c h v a l u j e


dodatek č. 1 ke Smlouvě (OSV/15/21/42) o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Prostějova „Sdružení SOS dětských vesniček“, U Prašného mostu 50/4, Praha-Hradčany, IČO 004 07 933, který se týká změny termínu čerpání dotace a prodloužení termínu vyúčtování dotace do 31. 1. 2016, dle předloženého návrhu.K bodu  8.2 Návrh odměny pro ………. Jeslí sídliště Svobody v Prostějově, příspěvkové organizace


Schváleno usnesení č. 51090:


Rada města Prostějova


s c h v a l u j e


poskytnutí finanční odměny pro ……….Jeslí sídliště Svobody v Prostějově, příspěvkové organizace, dle předloženého návrhu.K bodu  9.1 ROZOP kapitoly 15 - Informační technologie (pořízení aplikace pro zveřejnění hospodaření příspěvkových organizací na webové stránky města)


P


Schváleno usnesení č. 51091:


Rada města Prostějova


s c h v a l u j e


rozpočtové opatření, kterým se:


 • zvyšuje rozpočet výdajů


Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

15

6171

6111

0150329000000

62.920,-

Programové vybavení – IS Ginis – doplnění licencí a modulů – hospodaření příspěvkových organizací

15

6171

6111

0150329000000

58.443,-

Programové vybavení – IS Ginis – doplnění licencí a modulů – přeúčtování z provozní

položky 5172 – programové vybavení


 • snižuje rozpočet výdajů


Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

6909

0700396000000

62.920,-

Limit ostatních investic

15

6171

5172

0150000000000

58.443,-

Programové vybaveníK bodu  9.2 ROZOP kapitoly 15 - Informační technologie (pořízení licencí modulu POK - pokladna)


Schváleno usnesení č. 51092:


Rada města Prostějova


s c h v a l u j e


rozpočtové opatření, kterým se:


 • zvyšuje rozpočet výdajů


Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

15

6171

6111

0150329000000

101.640,-

Programové vybavení – IS Ginis – doplnění licencí a modulů – modul POK - Pokladna


 • snižuje rozpočet výdajů


Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

6909

0700396000000

101.640,-

Limit ostatních investicK bodu  9.3 ROZOP kapitoly 15 - Informační technologie (rozšíření redakčního systému o kalendář akcí s přidanými funkcemi)


Schváleno usnesení č. 51093:


Rada města Prostějova


s c h v a l u j e


rozpočtové opatření, kterým se:


 • zvyšuje rozpočet výdajů


Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

15

6171

6119

0150331000000

12 100,- 

Rozšíření redakčního systému o kalendář akcí s přidanými funkcemi


 • snižuje rozpočet výdajů


Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

6909

0700396000000

12 100,-

Limit ostatních investicK bodu  9.4 ROZOP kapitoly 15 - informační technologie (diskové pole)


Schváleno usnesení č. 51094:


Rada města Prostějova


s c h v a l u j e


rozpočtové opatření, kterým se:


 • zvyšuje rozpočet výdajů


Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

15

6171

6125

0150348000000

150 000,-

Výpočetní technika - Diskové pole pro zálohy


 • snižuje rozpočet výdajů


Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

6909

0700396000000

150 000,-

Limit ostatních investicK bodu 10.1 ROZOP kapitoly 61 – Stavební úřad (optimalizace rozpočtu kapitoly)


Schváleno usnesení č. 51095:


Rada města Prostějova


s c h v a l u j e


rozpočtové opatření, kterým se


1. Snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

61

3639

5169

0610000000000

200.000

Nákup ostatních služeb – ke konci roku 2015 nebude nutno čerpat finanční prostředky z položky v plánované výši v oblasti komunálních služeb a územního rozvoje. Nečerpané prostředky je možno vrátit do rezerv města.

61

6171

5139

0610000000000

30.000

Nákup materiálu j.n. – v roce 2015 nebyla vydána očekávaná novela stavebního zákona a proto nebylo nutno pořídit pro pracovníky stavebního úřadu nové výtisky stavebního zákona. Nevyčerpané prostředky je možno vrátit do rezerv města.

61

6171

5166

0610000000000

200.000

Konzultační, poradenské a právní služby – v roce 2015 nebylo zatím potřeba využít externích služeb právníků a odborných poradců v oblasti komunálních služeb a územního rozvoje. Nečerpané prostředky je možno vrátit do rezerv města.

2. Zvyšují rezervy města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

8115

1

0700000000000

430.000

Rezervy města – zvýšení stavu fondu rezerv a rozvoje v důsledku výše uvedených opatření.K bodu 10.2 ROZOP kapitoly 61 – Stavební úřad (Územní studie – Lokalita Jezdecká kasárna)


Schváleno usnesení č. 51096:


Rada města Prostějova


s c h v a l u j e 


rozpočtové opatření, kterým se


- zvyšuje rozpočet výdajů


Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0000000061

003635

6119

0610008000000

60.000

Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku – Územní studie – Lokalita Jezdecká kasárna


- snižuje stav rezerv města


Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0000000070

006409

6909

0700396000000

60.000

Limit ostatních investicK bodu 10.3 ROZOP kapitoly 61 – Stavební úřad (Územní studie – Malá průmyslová zóna Brněnská východ)


Schváleno usnesení č. 51097:


Rada města Prostějova


s c h v a l u j e 


rozpočtové opatření, kterým se


- zvyšuje rozpočet výdajů


Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0000000061

003635

6119

0610009000000

72.000

Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku – Územní studie – Malá průmyslová zóna Brněnská – východ


- snižuje stav rezerv města


Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0000000070

006409

6909

0700396000000

72.000

Limit ostatních investicK bodu 11.1 Projekt regenerace panelového sídliště Šárka v Prostějově - schválení projektové dokumentace


Schváleno usnesení č. 51098:


Rada města Prostějova


d o p o r u č u j e


Zastupitelstvu města Prostějova schválit


I. Projekt regenerace panelového sídliště Šárka v Prostějově dle předloženého návrhu,


II. realizaci 1. etapy regenerace sídliště Šárka v Prostějově v roce 2016.K bodu 11.2 Schválení podání žádosti o dotaci na projekt „RS – Prostějov, sídliště Šárka, 1. etapa“


Schváleno usnesení č. 51099:


Rada města Prostějova


s c h v a l u j e


I. podání žádosti o dotaci na realizaci projektu „RS – Prostějov, sídliště Šárka, 1. etapa“ v programu Podpora bydlení podprogramu Regenerace sídlišť pro rok 2016 Ministerstva pro místní rozvoj ČR;


II. v případě získání finanční podpory projektu z Ministerstva pro místní rozvoj ČR spolufinancování realizace projektu z vlastních zdrojů do výše celkových nákladů akce.K bodu 11.3 Příspěvky poskytované Státním fondem dopravní infrastruktury v roce 2016 – projektový námět


Schváleno usnesení č. 51100:


Rada města Prostějova


s c h v a l u j e


I. projektový námět „Cyklistická stezka Prostějov – Žešov, II. a III. etapa“;


II. podání žádosti o dotaci na realizaci projektu „Cyklistická stezka Prostějov – Žešov, II. a III. etapa“ v rámci příspěvku ze Státního fondu dopravní infrastruktury pro rok 2016.K bodu 11.4 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Převod finančních prostředků do FRR)


Schváleno usnesení č. 51101:


Rada města Prostějova


d o p o r u č u j e


Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se


- zvyšuje stav rezerv města


Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

8115

1

0700000000000

17 700 000

Fond rezerv a rozvoje


- snižuje rozpočet výdajů


Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3322

6121

0600042000000

1 000 000

Národní dům - sanace zdiva suterénu, střecha, kašna, výplně otvorů, dlažby

0060

2219

6121

0600271000000

1 000 000

Regenerace sídliště Šárka

0060

2219

6121

0600275000000

800 000

CS Vrahovická II. etapa

0060

3412

6121

0600357000000

900 000

Plavecký bazén a koupaliště za Kosteleckou ul.

3412

6121

357000000

400 000

0060

3636

6121

0600387000000

300 000 

Technická infrastruktura M. Alše vč. PD (společná investice)

0060

2219

6121

1

0600408000000

4 900 000

Zámek - nádvoří, jižní křídlo, severozápadní křídlo

0060

2219

6121

1

0600427000000

1 200 000

CS Šmeralova

0060

2212

6121

0600442000000

400 000

Obratiště pro autobusy MHD v průmyslové zóně (s příspěvkem spoluinvestorů)

0060

2219

6121

0600457000000

200 000

Regenerace sídl. Svornosti

0060

3111

6121

1

0600494000000

1 300 000

MŠ Moravská – EÚO

0060

3111

6121

1

0600495000000

1 000 000

ZŠ a MŠ Melantrichova - EÚO MŠ Fanderlíkova

0060

3322

5171

0600497000000

1 200 000

Zámek oplocení

0060

3313

5171

1

0600505000000

500 000

Kino Metro - oprava střešního pláště, plošina a výtah

0060

3631

6121

0600509000000

600 000

Vybudování nového VO - ul. M. Alše a Jaselská ve Vrahovicích (vč. PD)

0060

2212

6121

0600515000000

400 000

Rekonstrukce komunikace Dykova (vč. PD)

0060

3636

5169

0600517000000

2 000 000

Jezdecká kasárna - zakonzervování hlavního objektu a demolice přidružených částíK bodu 12. 1 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace OŠKS/Cás/105-15 (Bc. Tomáš Strouhal)


Schváleno usnesení č. 51102:


Rada města Prostějova


s c h v a l u j e


dodatek č. 1 ke smlouvě (OŠKS/Cás/105–15) o poskytnutí dotace Bc. Tomáši Strouhalovi, ………..který se týká rozšíření účelu o odměny účinkujícím a rozšíření místa konání koncertů vážné hudby v prostorách kostela sv. Petra a Pavla v Prostějově dle předloženého návrhu.K bodu 12. 3 Žádost o schválení čerpání rezervního fondu Mateřské školy Prostějov, Smetanova  ul. 24, příspěvková organizace na opravu podlahových krytin


Schváleno usnesení č. 51103:


Rada města Prostějova


s c h v a l u j e


čerpání rezervního fondu Mateřské školy Prostějov, Smetanova ul. 24, příspěvková organizace ve výši Kč 162 000,-- na opravu - výměnu podlahových krytin ve vstupních prostorách a na schodištích dvou budov mateřské školy.K bodu 12.4 Žádost o úpravu finančního plánu Mateřské školy Prostějov, Smetanova ul. 24


Schváleno usnesení č. 51104:


Rada města Prostějova


s c h v a l u j e


úpravu finančního plánu Mateřské školy Prostějov, Smetanova ul. 24 - navýšení závazného ukazatele účet 551 –


odpisy dlouhodobého majetku ve výši Kč 24.300,--.


 


K bodu 12.5 Žádost o schválení čerpání rezervního fondu Městské knihovny Prostějov, příspěvkové organizace na obnovu výpočetní techniky


Schváleno usnesení č. 51105:


Rada města Prostějova


s c h v a l u j e


čerpání rezervního fondu Městské knihovny Prostějov, příspěvkové organizace ve výši Kč 60 000,--


na obnovu výpočetní techniky.


 


K bodu 12.6 Žádost o schválení čerpání rezervního fondu Základní školy a mateřské školy Prostějov, Kollárova ul. 4 na zhotovení mobilní dělící příčky


Schváleno usnesení č. 51106:


Rada města Prostějova


s c h v a l u j e


čerpání rezervního fondu Základní školy a mateřské školy Prostějov, Kollárova ul. 4 ve výši Kč 38 400,-- na zhotovení mobilní dělící příčky do cvičné kuchyňky.


 


K bodu 12.7 Žádost o souhlas s převodem finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic, schválení čerpání fondu investic Sportcentra – domu dětí a mládeže Prostějov, příspěvková organizace na nákup automobilu


Schváleno usnesení č. 51107:


Rada města Prostějova


s o u h l a s í


s převodem Kč 400 000,-- z rezervního fondu Sportcentra – domu dětí a mládeže Prostějov, příspěvková organizace do fondu investic;


s c h v a l u j e


čerpání fondu investic Sportcentra – domu dětí a mládeže Prostějov, příspěvková organizace ve výši Kč 700 000,-- na nákup automobilu.


 


K bodu 12.8 Žádost o souhlas s přijetím věcného daru Mateřskou školou Prostějov, Moravská ul. 30, příspěvková organizace


Schváleno usnesení č. 51108:


Rada města Prostějova 


s o u h l a s í


s přijetím věcného daru – dětské hoblice v hodnotě Kč 7 300,-- Mateřskou školou Prostějov, Moravská ul. 30, příspěvková organizace od dárce Petra Lachmana, Lachman Interier Design, s. r. o., Plumlovská ul. 44, Prostějov.


 


K bodu 12.9 Žádost o schválení ceny pronájmu školní kantýny v ZŠ Prostějov, ul. E. Valenty 52 v doplňkové činnosti


Schváleno usnesení č. 51109:


Rada města Prostějova


s c h v a l u j e


cenu pronájmu za školní kantýnu od 1. 1. 2016 ve výši 230,--Kč/měsíc v Základní škole Prostějov, ul. E. Valenty 52 v doplňkové činnosti.


 


K bodu 12.10 Žádost Základní školy Prostějov, ul. E. Valenty 52 o souhlas s  přijetím účelově určeného peněžitého daru a o schválení čerpání rezervního fondu


Schváleno usnesení č. 51110:


Rada města Prostějova 


s o u h l a s í


s přijetím účelově určeného peněžitého daru ve výši Kč 12 500,-- od společnosti TEREZA, vzdělávací centrum, z. ú., Praha, Haštalská 17 Základní školou Prostějov, ul. E. Valenty 52 na realizaci mezinárodní odpadové kampaně „Litter Less“ pořádané v rámci mezinárodního vzdělávacího programu Ekoškola;


s c h v a l u j e


čerpání rezervního fondu Základní školy Prostějov, ul. E. Valenty ve výši Kč 12 500,-- na realizaci mezinárodní odpadové kampaně „Litter Less“ pořádané v rámci mezinárodního vzdělávacího programu Ekoškola.


 


K bodu 12.11 Žádost o úpravu finančního plánu Základní školy a mateřské školy Prostějov, Palackého tř. 14,


Základní školy a mateřské školy Prostějov, Melantrichova ul. 60, RG a ZŠ města Prostějova, Studentská ul. 2,


Základní školy Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 a Základní umělecké školy Vl. Ambrose Prostějov


Schváleno usnesení č. 51111:


Rada města Prostějova


s c h v a l u j e


úpravu finančního plánu Základní školy a mateřské školy Prostějov, Palackého tř. 14


- snížení závazného ukazatele účet 521 – mzdové náklady ve výši Kč 15.600,--


- snížení závazného ukazatele účet 551 – odpisy dlouhodobého majetku ve výši Kč 12.464,--úpravu finančního plánu Základní školy a mateřské školy Prostějov, Melantrichova ul. 60


- navýšení závazného ukazatele účet 521 – mzdové náklady ve výši Kč 104.200,--


- navýšení závazného ukazatele účet 524, 525 – zákonné pojištění a jiné soc. náklady ve výši Kč 35.500,--


- navýšení závazného ukazatele účet 527, 528 – zákonné a jiné sociální náklady ve výši Kč 1.050,--


- snížení závazného ukazatele účet 551 – odpisy dlouhodobého majetku ve výši Kč 134.000,--úpravu finančního plánu Reálného gymnázia a základní školy města Prostějova, Studentská ul. 2


- snížení závazného ukazatele účet 551 – odpisy dlouhodobého majetku ve výši Kč 95.000,--úpravu finančního plánu Základní školy Prostějov, ul. Dr. Horáka 24


- snížení závazného ukazatele účet 551 – odpisy dlouhodobého majetku ve výši Kč 73.000,--úpravu finančního plánu Základní umělecké školy Vl. Ambrose Prostějov


- navýšení závazného ukazatele účet 551 – odpisy dlouhodobého majetku ve výši Kč 7.000,--


 


K bodu 12.12 Žádost Základní umělecké školy Vladimíra Ambrose Prostějov o souhlas s nabytím majetku nad stanovený limit 500 tis. Kč ročně


Schváleno usnesení č. 51112:


Rada města Prostějova 


s o u h l a s í


s nabytím majetku nad stanovený limit 500 tis. Kč ročně za kalendářní rok 2015 do vlastnictví Základní umělecké školy Vladimíra Ambrose Prostějov.K bodu 12.13 Žádost Reálného gymnázia a základní školy města Prostějova o souhlas s nabytím majetku nad stanovený limit 500 tis. Kč ročně


Schváleno usnesení č. 51113:


Rada města Prostějova


s o u h l a s í


s nabytím majetku nad stanovený limit 500 tis. Kč ročně za kalendářní rok 2015 do vlastnictví Reálného gymnázia a základní školy města Prostějova.


 


K bodu 12.14 Dotace 2015 – komise školská


Schváleno usnesení č. 51114:


Rada města Prostějova


s c h v a l u j e


a) poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova z prostředků školské komise ve výši  5 000,-- Kč Junáku – českému skautu, středisku Járy Kaštila Prostějov, z. s., Sokolská 30,  ………. (poř. číslo žádosti 87)


- na výrobu střediskové vlajky


- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2015 a vyúčtování


dotace předložit do 31. 12. 2015b) uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi statutárním městem Prostějovem, IČO 002 88 659 a příjemcem


Junákem – českým skautem, střediskem Járy Kaštila Prostějov, z. s., Sokolská 30,  ……….,


dle přílohy;c) rozpočtové opatření, kterým se


- zvyšuje rozpočet výdajů


Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0020

003299

5222

0200000004100

5 000,--

(zvýšení položky 5222 – Junák – český skaut, středisko Járy Kaštila Prostějov, z. s. – výroba střediskové vlajky)


- snižuje rozpočet výdajů


Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0020

003299

5909

0200000004100

5  000,--

(snížení položky 5909 – školská komise)K bodu 12.15 Žádost o souhlas s umístěním sídla – Spolku přátel Základní umělecké školy Vladimíra Ambrose Prostějov


Schváleno usnesení č. 51115:


Rada města Prostějova


s o u h l a s í


s umístěním sídla a s činností administrativně-organizačního charakteru – Spolku přátel Základní umělecké školy Vladimíra Ambrose Prostějov, ……….v budově Základní umělecké školy Vladimíra Ambrose Prostějov na adrese Prostějov, Kravařova ul. 168/14.K bodu 12.16 ROZOP kapitoly 19 – DUHA KK u hradeb


Schváleno usnesení č. 51116:


Rada města Prostějova


s c h v a l u j e


rozpočtové opatření, kterým se


- zvyšuje rozpočet výdajů


Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0019

003319

5041

0190000190100

39.000

(zvýšení položky 5041 – odměny za užití duševního vlastnictví – poplatky za užití hudebních děl Ochrannému svazu autorskému)


- snižuje rozpočet výdajů


Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0019

5041

5041

0190000190103

39.000

(snížení položky 5041 – odměny za užití duševního vlastnictví – umělecké hudební produkce na XXXIII. Hanáckých slavnostech, úspora vznikla poskytnutím dotace z Olomouckého kraje)K bodu 13.1 Schválení pronájmu veřejného parkoviště za obchodním domem KUBUS


Schváleno usnesení č. 51117:


Rada města Prostějova


s c h v a l u j e


pronájem veřejného parkoviště za obchodním domem KUBUS umístěného na části pozemku p.č. 742/4 v k.ú. Prostějov společnosti .A.S.A. TS Prostějov, s.r.o., se sídlem Prostějov, Průmyslová 4407/1b, PSČ: 796 01, IČ: 262 24 178, za účelem jeho provozování za nájemné ve výši 233.333 Kč včetně DPH, a to formou rozšíření Smlouvy o nájmu č. 2011/50/175 ze dne 30.06.2011 uzavřené mezi městem Prostějovem jako pronajímatelem a společností .A.S.A. TS Prostějov, s.r.o., se sídlem Prostějov, Průmyslová 1b, PSČ: 796 01, IČ: 262 24 178, jako nájemcem na pronájem veřejných parkovišť na území města Prostějova.K bodu 13.2 Schválení změny Nájemní smlouvy č. NS/OPK/01/97 ze dne 27.01.1997


Schváleno usnesení č. 51118:


Rada města Prostějova


s c h v a l u j e


změnu Nájemní smlouvy č. NS/OPK/01/97 ze dne 27.01.1997 uzavřené mezi městem Prostějovem jako pronajímatelem a společností Lesy města Prostějova, s.r.o., se sídlem Školní 4, Prostějov, PSČ: 796 01, IČ: 253 21 692, jako nájemcem na pronájem souboru movitého a nemovitého majetku v části týkající se výše nájemného následovně:


a) nájemné bude v kalendářním roce 2015 činit 10.000.000 Kč bez DPH,


b) nájemné bude splatné pololetně, a to část nájemného ve výši 6.000.000 Kč bez DPH nejpozději k 31.07.2015 a část nájemného ve výši 4.000.000 Kč bez DPH nejpozději k 31.12.2015,


c) ostatní podmínky Nájemní smlouvy č. NS/OPK/01/97 ze dne 27.01.1997 zůstanou nezměněny,


d) změna Nájemní smlouvy č. NS/OPK/01/97 ze dne 27.01.1997 bude provedena formou dodatku.K bodu 13.3 Souhlas s umístěním základnové stanice Vodafone Czech Republic a.s. v rámci areálu základnové stanice T-Mobile Czech Republic a.s. umístěné na pozemku p.č. 310/24 v k.ú. Kralice na Hané


Schváleno usnesení č. 51119:


Rada města Prostějova


s o u h l a s í


s umístěním základnové stanice společnosti Vodafone Czech Republic a.s. v rámci areálu základnové stanice společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. umístěné na pozemku Statutárního města Prostějova p.č. 310/24 v k.ú. Kralice na Hané.K bodu 13.4 Vyhlášení záměru pronájmu 5 částí pozemku p.č. 7775/1 v k.ú. Prostějov a schválení zřízení služebnosti inženýrské sítě a smluv o souhlasu s umístěním a realizací staveb komunikace (včetně chodníku) a vjezdů na částech pozemků v k.ú. Prostějov


Schváleno usnesení č. 51120:


Rada města Prostějova


s c h v a l u j e


1. zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu umístit a provozovat inženýrské sítě (vedení NN, plynovod, sdělovací vedení, veřejné osvětlení, vodovod a kanalizaci) včetně jejich ochranných pásem na částech pozemků Statutárního města Prostějova p.č. 2075/1, p.č. 7789/1, p.č. 6251/2, p.č. 8319/2, p.č. 6321/3, p.č. 6322/3, p.č. 6325/6, p.č. 7783/1, p.č. 6330/1, p.č. 7775/1, p.č. 6247/1 a p.č. 6319/2, vše v k.ú. Prostějov (rozsah zatížení pozemků bude znám po zpracování geometrických plánů), ve prospěch Radima Spurného, ………nebo správců jednotlivých inženýrských sítí, za následujících podmínek:


a) služebnost bude vymezena geometrickými plány v rozsahu vedení inženýrských sítí a jejich ochranných pásem dle příslušných ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), v platném znění, zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), v platném znění, a zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném znění,


b) služebnost bude zřízena na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu stanovenou znaleckým posudkem navýšenou o DPH podle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění,


c) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práva odpovídajícího služebnosti do katastru nemovitostí nebude hradit Statutární město Prostějov,


d) do zaměření služebnosti geometrickým plánem bude mezi Statutárním městem Prostějovem a Radimem Spurným nebo správci inženýrských sítí uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene,2. uzavření smlouvy o souhlasu s umístěním a realizací stavby komunikace (včetně chodníku) mezi Statutárním městem Prostějovem jako vlastníkem pozemků p.č. 7775/1, p.č. 6319/2 a p.č. 8319/2, vše v k.ú. Prostějov, a Radimem Spurným, ………. jako investorem stavby komunikace (včetně chodníku) na částech výše uvedených pozemků za následujících podmínek:


a) stavba komunikace (včetně chodníku) bude provedena v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, a dalšími obecně závaznými právními předpisy,


b) stavba komunikace (včetně chodníku) na předmětných částech pozemků Statutárního města Prostějova bude vybudována nákladem investora bez pozdějších nároků na úhradu nákladů takto vynaložených,


c) investor bude povinen provádět údržbu a opravy komunikace (včetně chodníku) umístěné na pozemcích Statutárního města Prostějova,


d) v případě, že stavba komunikace (včetně chodníku) nebude dokončena (včetně vydaného kolaudačního souhlasu) v termínu do 31.12.2018, bude Statutární město Prostějov oprávněno od smlouvy odstoupit,


e) v případě změny vlastnictví stavby komunikace (včetně chodníku) umístěné na předmětných částech pozemků Statutárního města Prostějova přejdou práva a povinnosti investora na nového vlastníka stavby komunikace (včetně chodníku),3. uzavření smlouvy o souhlasu s umístěním a realizací staveb 3 vjezdů mezi Statutárním městem Prostějovem jako vlastníkem pozemku p.č. 7775/1 v k.ú. Prostějov a Radimem Spurným, ………. jako investorem staveb 3 vjezdů každého o výměře 22,75 m2 (celková výměře 68,25 m2) za následujících podmínek:


a) za jednorázovou úhradu ve výši 100 Kč/m2 pozemku p.č. 7775/1 v k.ú. Prostějov dotčeného stavbami vjezdů navýšenou o daň z přidané hodnoty podle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, tj. celkem ve výši 8.258 Kč včetně DPH,


b) stavby vjezdů budou provedeny v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, a dalšími obecně závaznými právními předpisy,


c) stavby vjezdů na částech pozemku Statutárního města Prostějova p.č. 7775/1 v k.ú. Prostějov budou vybudovány nákladem investora bez pozdějších nároků na úhradu nákladů takto vynaložených,


d) investor bude provádět údržbu a opravy vjezdů umístěných na pozemku Statutárního města Prostějova,


e) v případě, že stavby vjezdů nebudou dokončeny v termínu do 31.12.2018, bude Statutární město Prostějov oprávněno od smlouvy odstoupit,


f) v případě změny vlastnictví staveb vjezdů umístěných na pozemku p.č. 7775/1 v k.ú. Prostějov přejdou práva a povinnosti investora na nové vlastníky staveb vjezdů.K bodu 13.5 Změna podmínek Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/373 ze dne 10.11.2009


Schváleno usnesení č. 51121:


Rada města Prostějova


d o p o r u č u j e


Zastupitelstvu města Prostějova schválit změnu podmínek prodeje pozemku p.č. 318/58 v k.ú. Čechovice u Prostějova dle Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/373 ze dne 10.11.2009 uzavřené mezi městem Prostějovem jako prodávajícím a manžely Jiřím a Lenkou Macháčkovými, ……….jako kupujícími spočívající v prodloužení lhůty pro výstavbu rodinného domu na pozemku p.č. 318/58 v k.ú. Čechovice u Prostějova včetně souhlasu Stavebního úřadu Magistrátu města Prostějova s jeho užíváním, a to do 31.10.2016, za následujících podmínek:


a) změna bude provedena formou dodatku ke Smlouvě kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/373 ze dne 10.11.2009,


b) ostatní podmínky Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/373 ze dne 10.11.2009 zůstanou nezměněny.K bodu 13.6 Zřízení služebnosti inženýrské sítě na částech pozemků v k.ú. Prostějov


Schváleno usnesení č. 51122:


Rada města Prostějova


s c h v a l u j e


v souvislosti s realizací stavby Statutárního města Prostějova „Úprava křižovatek na Poděbradově náměstí v Prostějově (dvě okružní křižovatky)“ zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu zřídit a provozovat podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě včetně vytyčovacích bodů podzemního komunikačního vedení včetně jeho ochranného pásma na částech pozemků Statutárního města Prostějova p.č. 7817/1, p.č. 8071 a p.č. 7817/5, vše v k.ú. Prostějov (rozsah zatížení pozemků bude znám po vypracování geometrického plánu), ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3, Žižkov, PSČ: 130 00, IČ: 040 84 063, za následujících podmínek:


a) služebnost bude vymezena geometrickým plánem v rozsahu podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě včetně vytyčovacích bodů podzemního komunikačního vedení a jeho ochranného pásma dle příslušných ustanovení zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), v platném znění,


b) služebnost bude zřízena na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu ve výši 300 Kč navýšenou o daň z přidané hodnoty podle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění,


c) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práva odpovídajícího služebnosti do katastru nemovitostí uhradí Statutární město Prostějov,


d) do zaměření služebnosti geometrickým plánem bude mezi Statutárním městem Prostějovem a společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene.K bodu 14.1 Vyhlášení záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání č. 725 v domě na ul. Kostelecká č. 17/4165


Schváleno usnesení č. 51123:


Rada města Prostějova


v y h l a š u j e


záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání č. 725 o celkové rozloze 22,25 m2 v domě na ul. Kostelecká č. 17/4165 v Prostějově, za těchto podmínek:


- formou neveřejného vícekriteriálního řízení (forma obálkové metody)


- za nabídnuté roční (měsíční) nájemné s inflační doložkou


- s vyloučením provozování výherních hracích přístrojů, prodeje erotického zboží apod.


- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 500,-Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s.r.o., Pernštýnské nám. 176/8 v Prostějově.K bodu 14.2 Vyhlášení záměru změny smlouvy č. 3 2015 o nájmu nebytového prostoru č. 756 - garáže v domě na sídl. Svobody 9012 – objekt bývalé kotelny v Prostějově


Schváleno usnesení č. 51124:


Rada města Prostějova


v y h l a š u j e


záměr změny smlouvy č. 3 2015 o nájmu nebytového prostoru č. 756 - garáže o celkové rozloze 21,10 m2 v domě na sídl. Svobody 9012 v Prostějově. Tímto vyhlášeným záměrem  se mění:


- platnost smlouvy č. 3 2015 z doby určité, do 31.12.2015 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.


Ostatní podmínky smlouvy č. 3 2015 o nájmu nebytového prostoru č. 756 zůstávají nezměněny.K bodu 14.3 Sleva na nájemném za omezené užívání bytového prostoru


Schváleno usnesení č. 51125:


Rada města Prostějova


s c h v a l u j e


jednorázovou slevu na nájemném za bytový prostor č. 5 v domě na ulici Knihařská 18 v Prostějově ve výši 2.700,-- Kč, z důvodu kompletní rekonstrukce vodovodního řadu, kanalizace a elektroinstalace v bytovém domě ………. , nájemci uvedeného bytu.K bodu 14.4 Vyhlášení záměru změny smlouvy č. 3/2010 - NP o nájmu prostoru sloužícího podnikání č. 119 v domě Dukelská brána 1/210


Schváleno usnesení č. 51126:


Rada města Prostějova


v y h l a š u j e


záměr změny smlouvy č. 3/2010 - NP o nájmu prostoru sloužícího podnikání č. 119 v domě Dukelská brána 1/210, Prostějov. Tímto vyhlášeným záměrem se prodlužuje platnost stávající výše nájemného na dobu trvání nájemní smlouvy, s výjimkou zvyšování nájemného o meziroční inflaci.K bodu 15. Bytové záležitosti - návrh uzavření nájemních smluv na pronájem bytu


Schváleno usnesení č. 51127:


Rada města Prostějova


s c h v a l u j e


uzavření nájemních smluv na pronájem bytu v majetku města Prostějova s níže uvedenými žadateli:


- byt o velikosti 1+1 v domě na ul. Šárka č. 9/1900, 796 01  Prostějov (bez balkonu)


……….- byt o velikosti 3+1 v domě na ul. Pernštýnské nám. 177/7, 796 01  Prostějov (s balkonem)


……….K bodu 16. Různé:


16.1 Žádost o souhlas s umístěním sídla – Spolku Senioři Prostějova


Schváleno usnesení č. 51128:


Rada města Prostějova


s o u h l a s í


s umístěním sídla – Spolku Senioři Prostějova, ………. , v budově Národního domu, Vojáčkovo nám. 218/1, Prostějov 796 01.

RNDr. Alena R a š k o v á Ing. Zdeněk F i š e r


primátorka města Prostějova 1. náměstek primátorky
Prostějov 8.12.2015


Zpracovala: Věra Krejčí


Vytvořeno 14.12.2015 12:07:08 | přečteno 540x | Anna Kajlíková
load