Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2015 > Usnesení z 31. schůze Rady města Prostějova

Usnesení z 31. schůze Rady města Prostějova

konané 14.12.2015

Ke staženíikona souboruZápis z 31. schůze Rady města Prostějova

K bodu 1. Zahájení, schválení  programu

Schváleno usnesení č. 51129:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

program své 31. schůze, konané mimo schválený harmonogram dne 14.12.2015, uvedený na pozvánce

p o v ě ř u j e

Ing. Zdeňka Fišera, 1. náměstka primátora, ověřením zápisu.

K bodu 2. Personální záležitosti – revokace usnesení č. 51078

Schváleno usnesení číslo 51130:

Rada města Prostějova

r e v o k u j e

usnesení Rady města Prostějova č. 51078 ze dne 8. 12. 2015 tak, že vypouští v bodě I. odstavec 4, který zní:

4. ruší 1 pracovní místo na Odboru rozvoje a investic v oddělení rozvoje a strategických záměrů Magistrátu města Prostějova vykonávané zaměstnancem v pracovním poměru se zařazením referent strategického rozvoje a koordinace,

a současně zřizuje v oddělení rozvoje a strategických záměrů Odboru rozvoje a investic

1 pracovní místo vykonávané zaměstnancem v pracovním poměru s pracovním zařazením referent studií proveditelnosti a prezentačních činností.

Celkový počet pracovních míst na Odboru rozvoje a investic zůstává 16.

K bodu 3. Návrh změny Organizačního řádu Magistrátu města Prostějova

Schváleno usnesení číslo 51131:

Rada města Prostějova

I. s c h v a l u j e

Organizační řád Magistrátu města Prostějova s účinností ode dne 1. 1. 2016 ve znění provedených změn dle předloženého návrhu,

II. s t a n o v í

celkový počet zaměstnanců v pracovním poměru, zařazených do Magistrátu města Prostějova, k 1. 1. 2016, který činí 303 zaměstnanců.

K bodu 4. Revokace části usnesení č. 5607 ze dne 30. 6. 2015 a usnesení č. 51103 ze dne 8. 12. 2015; žádost o převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic a schválení čerpání fondu investic Mateřské školy Prostějov, Smetanova ul. 24, příspěvkové organizace na opravu podlahových krytin

Schváleno usnesení číslo 51132:

Rada města Prostějova

r e v o k u j e

1. část usnesení Rady města Prostějova č. 5607 ze dne 30. 6. 2015, kterým bylo schváleno čerpání rezervního fondu Mateřské školy Prostějov, Smetanova ul. 24 ve výši Kč 120 000,-- na opravu podlahové krytiny ve spojovací chodbě mateřské školy výměnou včetně pokládky,

2. usnesení Rady města Prostějova č. 51103 ze dne 8. 12. 2015, kterým bylo schváleno čerpání rezervního fondu Mateřské školy Prostějov, Smetanova ul. 24, příspěvková organizace ve výši Kč 162 000,-- na opravu - výměnu podlahových krytin ve vstupních prostorách a na schodištích dvou budov mateřské školy,

s c h v a l u j e

1. převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic organizace Mateřská škola Prostějov, Smetanova ul. 24, příspěvková organizace ve výši Kč 273. 636,--

2. čerpání fondu investic organizace Mateřská škola Prostějov, Smetanova ul. 24, příspěvková organizace na opravy podlahových krytin výměnou ve výši Kč 273. 636,-- ve spojovací chodbě budovy a ve vstupních prostorách a na schodištích dvou budov mateřské školy.

K bodu 5. Žádost o schválení čerpání rezervního fondu Základní školy Prostějov, ul. E. Valenty 52 – úhrada sankce

Schváleno usnesení číslo 51133:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

čerpání rezervního fondu Základní školy Prostějov, ul. E. Valenty 52 ve výši Kč 162.961,27 na úhradu sankce za porušení rozpočtové kázně z neinvestiční dotace poskytnuté MŠMT ČR – program Operační program Vzdělání pro konkurenceschopnost reg. č.  CZ.1.07/1.4.00/21.0136 – EU peníze školám.

K bodu 6. Prodloužení doby pronájmu mobilního kluziště

Schváleno usnesení číslo 51134:

Rada města Prostějova

r o z h o d l a

o prodloužení doby pronájmu mobilního kluziště do 31.1.2016.

K bodu 7. ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice

Schváleno usnesení číslo 51135:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3113

5171

1

0600000600341

400 000

ZŠ Dr. Horáka – chemická úprava stávajícího vodovodního potrubí (zvýšení položky 5171)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3113

5169

1

0600000600341

400 000

ZŠ Dr. Horáka – chemická úprava stávajícího vodovodního potrubí (snížení položky 5169)

RNDr. Alena R a š k o v á Ing. Zdeněk F i š e r

primátorka města Prostějova 1. náměstek primátorky

Prostějov 14.12.2015

Zpracovala: Věra Krejčí


Vytvořeno 21.12.2015 11:11:01 | přečteno 454x | Mgr. Jana Gáborová
load