Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2015 > Usnesení z 8. schůze Rady města Prostějova

Usnesení z 8. schůze Rady města Prostějova

konané 16.2.2015

 

1. Zahájení, schválení programu
Usnesení č. 5144:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
program své 8. schůze, konané mimo schválený harmonogram dne 16.2.2015,
p o v ě ř u j e
RNDr. Alenu Raškovou, 1. náměstkyni primátora, ověřením zápisu.


2. Programové prohlášení Rady města Prostějova 2014 – 2018
Usnesení č. 5145:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
Programové prohlášení Rady města Prostějova 2014 – 2018 dle předloženého návrhu.


3. Revokace části usnesení č. 5108 RMP ze dne 3. 2. 2015; veřejná finanční podpora 2015 (LHK Jestřábi s. r. o.)
Usnesení č. 5146:
Rada města Prostějova
I. r e v o k u j e
a) část usnesení č. 5108 Rady města Prostějova ze dne 3. 2. 2015, kterým Rada města Prostějova doporučila Zastupitelstvu města Prostějova schválit poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z nerozdělené veřejné finanční podpory všeobecné v kapitole 70 ve výši 1.000.000,-- Kč LHK Jestřábi s. r. o., U Stadionu 4452, Prostějov, IČ 289 31 181 (poř. číslo žádosti 129)
- na podporu a rozvoj činnosti ledního seniorského hokejového klubu v Prostějově (pronájem ledové plochy a nebytových prostor) v částce 800.000,-- Kč
- na dopravu v částce 200.000,-- Kč- termíny čerpání:
• na pronájem ledové plochy včetně nebytových prostor dle skutečnosti (částka bude určena Domovní správou Prostějov, s. r. o.)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 1. 2016

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů
Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč
0020 003419 5213 0200000000000 1.000.000,--
(zvýšení položky 5213 – LHK Jestřábi s. r. o. – pronájem ledové plochy a nebytových prostor, doprava)
- snižuje rozpočet výdajů
Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč
0070 006409 5909 0700000708000 1.000.000,--
(snížení položky 5909 – nerozdělená veřejná finanční podpora všeobecná)


II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z nerozdělené veřejné finanční podpory všeobecné v kapitole 70 a z FRR ve výši 1.500.000,-- Kč LHK Jestřábi s. r. o., U Stadionu 4452, Prostějov, IČ 289 31 181 (poř. číslo žádosti 129)
- na podporu a rozvoj činnosti ledního seniorského hokejového klubu v Prostějově (pronájem ledové plochy a nebytových prostor) v částce 800.000,-- Kč
- na dopravu v částce 200.000,-- Kč
- na výstroj a výzbroj v částce 500.000,-- Kč
- termíny čerpání:
•na pronájem ledové plochy včetně nebytových prostor dle skutečnosti (částka bude určena Domovní správou Prostějov, s. r. o.)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 1. 2016

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů
Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč
0020 003419 5213 0200000000000 1.500.000,--
(zvýšení položky 5213 – LHK Jestřábi s. r. o. – pronájem ledové plochy a nebytových prostor, doprava, výstroj a výzbroj)
- snižuje rozpočet výdajů
Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč
0070 006409 5909 0700000708000 1.000.000,--
(snížení položky 5909 – nerozdělená veřejná finanční podpora všeobecná)
- snižuje stav rezerv města
Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč
0070 8115 1 0700000000000 500.000,--
(snížení položky 8115 – fond rezerv a rozvoje)

III. u k l á d á
vedoucímu Finančního odboru, předložit ústně na zasedání zastupitelstva dne 16. 2. 2015 pozměňovací návrh rozpočtového opatření v souladu s výše uvedeným usnesením.
                                      odpovídá: Ing. Radim Carda
                                      termín: 16. 2. 2015Miroslav P i š ť á k  v.r.                                        RNDr. Alena R a š k o v á v.r.
primátor města Prostějova                               1. náměstkyně primátora

Prostějov 16.2.2015
Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 5.3.2015 14:01:44 | přečteno 310x | Věra Krejčí
load