Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2015 > Usnesení ze 4. schůze Rady města Prostějova

Usnesení ze 4. schůze Rady města Prostějova

konané 6.1.2015

 

1. Zahájení, schválení programu
Usnesení č. 5001:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
program své 4. schůze, konané dne 6.1.2015 dle návrhu, uvedeného na pozvánce s tím, že byly staženy tyto materiály:
12.2 Žádost o snížení nájemného u prostoru sloužícího podnikání č. 179 v domě na sídl. E. Beneše – dům služeb 4181/57,
13.2 Ukončení Smlouvy o nájmu pozemku č. 2010/50/391 ze dne 20.12.2010 výpovědí,
13.4 Čištění komunikací v majetku Olomouckého kraje v intravilánu města Prostějova,
p o v ě ř u j e
RNDr. Alenu Raškovou, 1. náměstkyni primátora, ověřením zápisu.

2. Dodatek č. 2 ke smlouvě 10.6 uzavřené podle § 269 odst. 2 obchodního zákoníku, v platném znění (smlouva ze dne 25. 11. 2013 na zajištění a poskytování služeb v oblasti propagace a marketingu pro Statutární město Prostějov)
Usnesení č. 5002:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě 10.6 uzavřené podle § 269 odst. 2 obchodního zákoníku, v platném znění (smlouva ze dne 25. 11. 2013 na zajištění a poskytování služeb v oblasti propagace a marketingu pro statutární město Prostějov) se společností TK PLUS, s.r.o., se sídlem Za Kosteleckou ul. 51, Prostějov, IČ 25310593 dle předloženého návrhu.

3. Organizační řád Magistrátu města Prostějova
Usnesení č. 5003:
Rada města Prostějova
I. r o z h o d l a 
pro rok 2015 potvrdit organizační strukturu, systemizaci pracovních míst a rozdělení pravomocí v Magistrátu města Prostějova podle dosavadní organizační struktury, systemizace pracovních míst a rozdělení pravomocí.
Systemizace pracovních míst je specifikována v organizačních schématech dotčených odborů, která tvoří přílohu tohoto usnesení.

II. s t a n o v u j e
celkový počet zaměstnanců v pracovním poměru, zařazených do Magistrátu města Prostějova, k 1. 2. 2015, který činí 288 zaměstnanců;

III. s c h v a l u j e
Organizační řád Magistrátu města Prostějova s účinností od 1. 1. 2015 dle předloženého návrhu.

4. Záležitosti záměrů orgánů města vedoucích k větší otevřenosti a transparentnosti činnosti orgánů města Prostějova
Usnesení č. 5004:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
informace o stavu realizace záměrů vedoucích k větší otevřenosti a transparentnosti činnosti orgánů města Prostějova včetně informací o opatřeních v současné době řešených a návrhů dalšího postupu,
u k l á d á
1. Vytvořit technické a organizační podmínky pro možnost pořizování přímého přenosu ze zasedání Zastupitelstva města Prostějova a následné uchování (archivace) videozáznamu včetně jeho umístění na webové stránky města a k tomu předložit na schůzi rady 20.1.2015 rozpočtové opatření a na zasedání zastupitelstva dne 16.2.2015 zpracovat materiál k rozhodnutí Zastupitelstva města Prostějova v této věci včetně návrhu úpravy Jednacího řádu Zastupitelstva města Prostějova.

2. Zabezpečit pořizování a zveřejňování rozšířených výpisů ze schůzí rady města na webových stránkách města v souladu s předloženým návrhem.

3. Vytvořit technické a organizační podmínky pro možnost zaznamenávání jmenovitých výsledků hlasování jednotlivých členů rady města.

4. Realizovat opatření v souvislosti se zveřejňováním informací o hospodaření města Prostějova formou pravidelně aktualizovaných údajů o čerpání finančních prostředků z rozpočtu města (tzv. rozklikávací rozpočet) dle předloženého návrhu.
                                                       odpovídá: Ing. Lubomír Baláš, tajemník MMPv
                                                       k. termín: 20.1.2015

5. Informace o záměru uspořádat výstavu ke 100 letům radnice v Bruselu
Usnesení č. 5005:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
1. pořádání výstavy s tématikou představení města Prostějova a 100 let prostějovské radnice ve dnech
25. – 26. 2. 2015 v Bruselu,
2. účast JUDr. Josefa Augustina a Mgr. Milady Galářové na zahraniční služební cestě ve dnech 24. – 27. 2. 2015 v Bruselu včetně výplaty kapesného v maximální výši.

6. Udělení výjimky z OZV č. 12/2009 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností
Usnesení č. 5006:
Rada města Prostějova
u d ě l u j e
podle obecně závazné vyhlášky č. 12/2009 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností výjimku Jaroslavu Urbancovi, a to při pořádání hudební produkce v rámci PIVNÍCH SLAVNOSÍ 2015 v areálu Velodromu na ulici Kostelecká v Prostějově dne 9.5.2015 (příp. jinou sobotu v měsíci květnu 2015) do 23:00 hod.

7. Projekt pro stavební povolení „Okružní křižovatka Přikrylovo náměstí, Prostějov“ – informace o zadání zakázky
Usnesení č. 5007:
Rada města Prostějova
r o z h o d l a
zadat vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení „Okružní křižovatka Přikrylovo náměstí, Prostějov“ formou výzvy jednomu zájemci – ATELIER DPK, s.r.o., Žižkova 5, 602 00 Brno, IČ 253 48 817.

8. Regenerace sídliště Brněnská, Okružní a Tylova
Usnesení č. 5008:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
informace o projektu regenerace části panelového sídliště Brněnská, Okružní a Tylova.

9. Žádost o užití znaku města – Mgr. Jana Tobolová
Usnesení č. 5009:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s užitím znaku města Prostějova na plakátech k Noci kostelů 2015. Souhlas se uděluje Mgr. Janě Tobolové, v souladu se Zákonem č. 128/2000 o obcích, a to bezúplatně.

10. Závazné skupiny analytických účtů pro účtování nákladů a výnosů a další podmínky pro vedení účetnictví příspěvkových organizací zřizovaných statutárním městem Prostějovem, platné v roce 2015
Usnesení č. 5010:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
závazné skupiny analytických účtů pro účtování nákladů a výnosů a další podmínky pro vedení účetnictví příspěvkových organizací zřizovaných statutárním městem Prostějovem, platné v roce 2015 dle přílohy č. 1.

11. Rozpočtová opatření:
11.1 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Projektová dokumentace „MUZEUM – zázemí pro společenské akce“)
Usnesení č. 5011:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3315

5169

 

 

0600000000000

25 000

Muzeum – zázemí pro společenské akce – projektová dokumentace

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

 

 

0700000707100

25 000

Snížení rezervy RMP na základě úkolu z porady vedení města


11.2 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Statické zajištění komínu - TGM č. 22)
Usnesení č. 5012:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3322

5169

 

 

0600000000000

30 000

Statické zajištění komína ve dvorním traktu domu na nám. TGM č. 22 (projektová dokumentace)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

 

 

0700000707100

30 000

Snížení rezervy RMP na základě úkolu z porady vedení města


12. Záležitosti Domovní správy Prostějov, s. r. o.:
12.1 Schválení pronájmu garážového stání č. 737 v domě na ul. Hacarova č. 2/4343
Usnesení č. 5013:
Rada města Prostějova
s ch v a l u j e
pronájem garážového stání č. 737 o celkové rozloze 25,66 m2 v domě na ul. Hacarova č. 2/4343 v Prostějově
- za nabídnuté nájemné ve výši 650,- Kč měsíčně s inflační doložkou
- za účelem využití pro garážování vozidla ve vlastním užívání
- nájemní smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s měsíční výpovědní lhůtou.

12.4 Návrh na schválení pronájmu prostoru sloužícího podnikání č. 102 v domě na ul. Brněnská č. 34/4208
Usnesení č. 5014:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
pronájem prostoru sloužícího podnikání č. 102 o celkové rozloze 97,80 m2 v domě na ul. Brněnská č. 34/4208 v Prostějově, a to:
- za účelem provozování mini-školičky v denním režimu
- za nabídnuté nájemné ve výši 6 000,-Kč/měsíc.

12.5 Změna názvu nájemce prostoru sloužícího podnikání č. 105 v domě na ul. Brněnská č. 40/4150
Usnesení č. 5015:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
změnu názvu nájemce prostoru sloužícího podnikání č. 105, o rozloze 155,15 m² v domě na ul. Brněnská č. 40/4150 v Prostějově takto:
- původní nájemce: Sociální služby Prostějov, příspěvková organizace se sídlem Pod Kosířem 276/27, 796 01 Prostějov, IČO 00150100
- nový nájemce: Centrum sociálních služeb Prostějov, příspěvková organizace se sídlem Lidická 86, 796 01 Prostějov, IČO 47921293.

13. Záležitosti Odboru správy a údržby majetku města:
13.1 Informace k problematice společného jmění manželů v souvislosti se žádostí o odprodej částí pozemku p.č. 959/1 v k.ú. Vrahovice
Usnesení č. 5016:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
informace k problematice společného jmění manželů v souvislosti se žádostí o odprodej částí pozemku p.č. 959/1 v k.ú. Vrahovice.

13.3 Změna podmínek Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/067 z 10.11.2009
Usnesení č. 5017:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit změnu podmínek prodeje pozemku p.č. 318/52 v k.ú. Čechovice u Prostějova dle Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/067 ze dne 10.11.2009, spočívající v prodloužení lhůty pro výstavbu rodinného domu na pozemku p.č. 318/52 v k.ú. Čechovice u Prostějova včetně souhlasu Stavebního úřadu Magistrátu města Prostějova s jeho užíváním, a to do 31.12.2015, za následujících podmínek:
a) změna bude provedena formou dodatku ke Smlouvě kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/067 ze dne 10.11.2009,
b) ostatní podmínky Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/067 ze dne 10.11.2009 zůstanou nezměněny,
c) v souvislosti s prodlením s výstavbou rodinného domu na pozemku p.č. 318/52 v k.ú. Čechovice u Prostějova v období od 01.01.2015 do uzavření dodatku uvedeného v písm. a) usnesení nebude ze strany Statutárního města Prostějova požadována úhrada smluvní pokuty.

14. Bytové záležitosti:
14.1 Schválení žadatelů o pronájem bytů zvláštního určení v DPS
Usnesení č. 5018:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
uzavření nájemních smluv na pronájem bytů zvláštního určení v domech s pečovatelskou službou v majetku města Prostějova v pořadí se žadateli uvedenými v důvodové zprávě.


14.2 Návrh uzavření nájemních smluv na pronájem bytů v majetku města
Usnesení č. 5019:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
uzavření nájemních smluv na pronájem bytů v majetku města Prostějova v pořadí se žadateli uvedenými v důvodové zprávě.

Miroslav P i š ť á k v.r.                             RNDr. Alena R a š k o v á v.r.
primátor města Prostějova                   1. náměstkyně primátora

Prostějov 6.1.2015
Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 13.1.2015 8:27:29 | přečteno 333x | Věra Krejčí
load